Najvyšší súd SR o symbióze života ľudí a medveďov

Publikované: 05. 07. 2020, čítané: 1923 krát
 

 

                Naj­vyš­ší súd SR o sym­bió­ze ži­vo­ta ľu­dí a med­ve­ďov

Na od­ľah­če­nie od tres­tnop­ráv­nych tém ne­zaš­ko­dí pre­čí­tať si za­ují­ma­vé roz­hod­nu­tie naj­vyš­šie­ho sú­du, kto­ré bo­lo vy­da­né v rám­ci správ­ne­ho súd­nic­tva a kto­ré nadchne hlav­ne ochra­nov prí­ro­dy (ľu­dí, kto­rým med­ve­de oh­ro­zu­jú ma­je­tok, res­pek­tí­ve po­ľov­ní­kov už me­nej). Uve­de­né roz­hod­nu­tie cel­kom ur­či­te sto­jí za pre­čí­ta­nie a je vhod­ným prík­la­dom to­ho, čo všet­ko tvo­rí ná­pad sú­dov a o čom všet­kom mu­sia sú­dy roz­ho­do­vať. 

Naj­vyš­ší súd SR sa vo svo­jom ne­dáv­nom roz­hod­nu­tí za­obe­ral mož­nos­ťa­mi (pod­mien­ka­mi) po­vo­le­nia usmr­te­nia (od­stre­le­nia) med­ve­ďa na úze­mí SR, pri­čom sa po­mer­ne pod­rob­ne ve­no­val to­mu, ako nak­la­dať s prob­lé­mo­vý­mi je­din­ca­mi med­ve­ďa (a čo všet­ko sa dá do­kon­ca uro­biť, aby med­veď ne­bol prob­lé­mo­vý a ne­mu­sel byť za­stre­le­ný – nap­rík­lad strie­la­nie do med­ve­da gu­mo­vý­mi pro­jek­til­mi), a to aj na pod­kla­de prak­tic­kých skú­se­nos­tí z iných štá­tov, pri­čom pod­ro­bil kri­ti­ke aj or­gá­ny ve­rej­nej mo­ci za prís­tup k ži­vot­ným pod­mien­kam med­ve­ďov. Naj­vyš­ší súd do­kon­ca neo­po­me­nul zvý­raz­niť ani to, že bol usmr­co­va­ný med­veď v pro­duk­tív­nom ve­ku, kto­rý mo­hol byť ge­no­fon­dom.

Naj­vyš­ší súd SR roz­su­dok sp. zn. 6Sžk/12/2019 zo dňa 03.09.2019

Ža­lob­ca: Le­soochra­nár­ske zos­ku­pe­nie VLK, ob­čian­ske zdru­že­nie

Ža­lo­va­ný: Mi­nis­ter­stvo ži­vot­né­ho pros­tre­dia SR

Pred­met ko­na­nia: pres­kú­ma­nie zá­kon­nos­ti roz­hod­nu­tia ža­lo­va­né­ho, o ka­sač­nej sťaž­nos­ti ža­lob­cu pro­ti roz­hod­nu­tiu Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve sp. zn. 5S/3/2017 zo dňa 19.06.2018.

Pod­sta­tou ko­na­nia bo­lo: roz­hod­nu­tie o po­vo­le­ní Po­ľov­níc­ke­mu zdru­že­niu Cho­chu­ľa – Hro­choť vý­nim­ku usmr­tiť, od­stre­liť jed­né­ho je­din­ca med­ve­ďa hne­dé­ho v po­ľov­nom re­ví­ri Cho­chu­ľa – Hro­choť.

Vý­ňa­tok z od­ôvod­ne­nia roz­hod­nu­tia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR:

Z roz­hod­nu­tia ža­lo­va­né­ho v spo­je­ní s pr­vos­tup­ňo­vým správ­nym roz­hod­nu­tím vy­plý­va, že hlav­ným dô­vo­dom po­vo­le­nia vý­nim­ky od­stre­lu med­ve­ďa bo­li ško­dy spô­so­be­né med­ve­ďom na poľ­no­hos­po­dár­skych kul­tú­rach a ovoc­ných stro­moch a stret člo­ve­ka s med­ve­ďom v po­su­dzo­va­nej ob­las­ti a tým vy­so­ké ri­zi­ko oh­ro­ze­nia zdra­via a bez­peč­nos­ti ľu­dí a vzni­ku zá­važ­ných škôd.

Z ad­mi­nis­tra­tív­ne­ho spi­su ako aj z roz­hod­nu­tia ža­lo­va­né­ho ne­bo­lo preu­ká­za­né, že v ča­se žia­dos­ti ako aj v ča­se roz­ho­do­va­nia správ­nych or­gá­nov kon­krét­ny prob­le­ma­tic­ký je­di­nec med­ve­ďa sa sprá­val tak, že by oh­ro­zo­val bez­peč­nosť a zdra­vie ľu­dí, hro­zi­lo, že spô­so­bí zá­važ­né ško­dy na úro­de a ovoc­ných stro­moch a že je­di­nou us­po­ko­ji­vou al­ter­na­tí­vou rie­še­nia tej­to si­tuácie bo­la nut­nosť po­vo­liť od­strel med­ve­ďa.

Neuš­lo po­zor­nos­ti ka­sač­né­ho sú­du, že od­strel med­ve­ďa už bol reál­ne vy­ko­na­ný a že doš­lo k od­stre­lu štvorroč­né­ho med­ve­ďa – sam­ca, čo je je­di­nec v pro­duk­tív­nom ve­ku, kto­rý mo­hol byť ge­no­fon­dom.

Or­gá­ny ve­rej­nej mo­ci ma­jú dbať na to, aby sa pri­ro­dze­né te­ri­tó­rium pô­so­be­nia med­ve­ďov kaž­do­roč­ne nez­men­šo­va­lo. Je všeo­bec­ne zná­mou sku­toč­nos­ťou, že kaž­do­roč­ne pri­bú­da­jú na úze­mí SR „ho­li­ny“ v na­šich les­ných po­ras­toch, roz­ši­ru­je sa prie­my­sel­ná a iná vý­stav­ba v mies­tach, kde by ude­ľo­va­nie po­vo­le­nia na ich vý­stav­bu v mi­nu­los­ti bo­lo ne­mys­li­teľ­né, zber les­ných plo­dov sa stá­va pod­ni­ka­ním a nes­lú­ži bež­nej osob­nej spot­re­be, ne­za­bez­pe­ču­je sa pri­ro­dze­né ko­se­nie a iné. Všet­ky tie­to ne­ga­tív­ne sku­toč­nos­ti ako aj iné sku­toč­nos­ti kaž­do­roč­ne pok­ra­ču­jú, ba sa zin­ten­zív­ňu­jú, v dôs­led­ku čo­ho exis­tu­jú­ce te­ri­tó­rium pre ži­vot med­ve­ďov a inej zve­ri, kto­ré tu bo­li stá­ro­čia sa zmen­šu­je, ne­ho­vo­riac o zá­sa­hoch oby­va­teľ­stva vý­stav­bou a pre­vádz­ko­va­ním bu­dov pria­mo v les­ných po­ras­toch, čas­to chrá­ne­ných úze­miach, ob­ťa­žo­va­nie zve­ri hlu­kom, vý­stav­bou, pre­vádz­kou bu­dov, dop­rav­ných pros­tried­kov, roz­ma­chom tu­riz­mu a čas­to aj bez­oh­ľad­ným ľud­ským sprá­va­ním.

Od­strel med­ve­ďa je len pos­led­ným spô­so­bom rie­še­nia si­tuácie, keď zly­há­va­jú všet­ky os­tat­né vhod­né a dos­tup­né opat­re­nia, ozna­čo­va­nie med­ve­ďov, umies­tne­nie do iných lo­ka­lít, mo­ni­to­ro­va­nie ich po­hy­bu a eli­mi­no­va­nie ich po­hy­bu v prob­le­ma­tic­kých ob­las­tiach pre člo­ve­ka, chrá­ne­né od­pad­ky a ich umies­tňo­va­nie, nep­rikr­mo­va­nie v blíz­kos­ti ľud­ských obyd­lí a poľ­no­hos­po­dár­skej pô­dy, ochra­na poľ­no­hos­po­dár­skej pô­dy a úro­dy elek­tric­ký­mi oh­rad­ník­mi a iný­mi opat­re­nia­mi, pla­še­nie zve­ri ako aj vý­cho­va zod­po­ved­nos­ti člo­ve­ka k ži­vo­čí­cho­vi a prí­ro­de.

Vy­spe­lé eko­no­mi­ky, nap­rík­lad Ka­na­da, po­va­žu­jú den­ný kon­takt člo­ve­ka s med­ve­ďom pri svo­jich oby­dliach za úpl­ne bež­ný bez to­ho, aby tú­to si­tuáciu pra­vi­del­ne rie­ši­li od­stre­lom je­din­cov. Aj v tom­to sme­re je mož­né zís­kať skú­se­nos­ti a ap­li­ko­vať za­uží­va­né a os­ved­če­né pos­tu­py. Vo vy­spe­lých eko­no­mi­kách, naj­mä v Ka­na­de ľu­dia ži­jú v sym­bió­ze s med­veď­mi, sprá­va­jú sa zod­po­ved­ne, keď ob­me­dzu­jú na naj­vyš­šiu mie­ru si­tuácie, kto­ré by med­ve­de lá­ka­li k ľud­ským oby­dliam a poľ­no­hos­po­dár­skym plo­di­nám, res­pek­tí­ve pro­vo­ko­va­li a tým na naj­vyš­šiu mož­nú mie­ru eli­mi­nu­jú prí­či­ny si­tuá­cií stre­tu med­ve­ďa s člo­ve­kom a vzni­ku zá­važ­ných škôd.

Vy­spe­lé eko­no­mi­ky, Ka­na­da, vo väč­šej mie­re ako SR mo­ni­to­ru­jú med­ve­de. Po­kiaľ bo­la zis­te­ná čin­nosť prob­le­ma­tic­ké­ho je­din­ca med­ve­ďa ale­bo je­din­cov, chytia ich do pas­cí, med­ve­ďa pre­hliad­nu či ne­má zdra­vot­ný prob­lém, či nie je zra­ne­ný, či nie je pod­vy­ži­ve­ný, pres­tár­ly, te­da zis­ťu­jú aj v tom­to sme­re dô­vo­dy, kto­ré mô­žu byť vý­cho­dis­kom pre prob­le­ma­tic­ké sprá­va­nie sa je­din­ca. Po­kiaľ sa zis­tí, že med­veď je v po­riad­ku, pre­miestnia ho na iné od­ľah­lé mies­to. Pri pre­mies­tňo­va­ní pos­tu­pu­jú tak, že ho pla­šia bú­cha­ním do kliet­ky, v kto­rej je pre­mies­tňo­va­ný, aby mal reš­pekt, aby sa bál opä­tov­ne sa k mies­tu prib­lí­žiť a vrá­tiť sa, keď ho vy­pus­tia strie­ľa­jú doň­ho gu­me­né pro­jek­ti­ly, aby opä­tov­ne ho od­ra­di­li sa vrá­tiť, púš­ťa­jú na ne vy­cvi­če­né psy, te­da ro­bia všet­ky mož­né a efek­tív­ne opat­re­nia, aby med­veď stra­til pla­chosť a aby sa bál vrá­tiť sa na mies­to, kde je­ho po­byt bol vy­hod­no­te­ný ako prob­le­ma­tic­ký.

Za oh­ro­ze­nie bez­peč­nos­ti a ži­vo­ta oby­va­te­ľov nie je mož­né po­va­žo­vať aký­koľ­vek oč­ný kon­takt člo­ve­ka s med­ve­ďom bez preu­ká­za­nia ďal­ších sku­toč­nos­tí (v pre­jed­ná­va­nej ve­ci vo vzdia­le­nos­ti 200 met­rov, člo­vek po­zo­ro­val prib­li­žo­va­nie sa med­ve­ďa k sa­du iné­ho vlas­tní­ka).

Pod­ľa naj­vyš­šie­ho sú­du je nut­né iden­ti­fi­ko­vať prob­le­ma­tic­ké­ho je­din­ca med­ve­ďa sto­pa­mi, pa­cho­vý­mi zlož­ka­mi, ozna­čiť ho, mo­ni­to­ro­vať ho oboj­ka­mi, fo­to­pas­ca­mi, iným spô­so­bom zis­ťo­vať je­ho mig­rá­ciu a eli­mi­no­vať, v dôs­led­ku to­ho reali­zo­vať od­chyt med­ve­ďa a je­ho pre­mies­tne­nie do inej lo­ka­li­ty, kto­rá je bez­peč­ná pre ľu­dí a ich ma­je­tok. Je nut­né za­ru­čiť, že sa prí­pad­ný od­chyt bu­de tý­kať med­ve­ďa, kto­rý spô­so­bil ško­du a nie med­ve­ďa iné­ho.

Kom­plet­né zne­nie roz­hod­nu­tia Naj­vyš­šie­ho sú­du SR mož­no náj­sť tu:

https://www.slov-lex.sk/sk/vseo­bec­ne-su­dy-sr/-/ec­li/EC­LI-SK-NSSR-2019-1017200019_1

Pre úpl­nosť mož­no tú­to prob­le­ma­ti­ku dopl­niť tak, že Súd­ny dvor Európ­skej únie sa vo svo­jej ne­dáv­nej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti (ok­tó­ber 2019 s tým, že iš­lo o vý­klad smer­ni­ce o ochra­ne prí­ro­dy a oh­ro­ze­ných dru­hoch fau­ny a fló­ry) za­obe­ral mož­ným od­stre­lom vl­kov vo Fín­sku, pri­čom sta­no­vil prís­ne pod­mien­ky na ich od­strel. Súd­ny dvor sa ve­no­val te­da to­mu, ke­dy je mož­né vy­dať vý­nim­ku zo zá­ka­zu od­stre­lu vl­kov, kto­rý pla­tí v ce­lej Európ­skej únii.


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia