Usmernenie Generálnej prokuratúry SR - spáchanie trestného činu počas núdzového stavu

Publikované: 23. 10. 2020, čítané: 2019 krát
 

 Us­mer­ne­nie Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR sp. zn. IV/I Spr 193/20/1000 zo dňa 22.10.2020

Vec: Nú­dzo­vý stav - us­mer­ne­nie pos­tu­pu pro­ku­rá­to­rov v tres­tnom ko­na­ní

V nad­väz­nos­ti na ná­lez plé­na Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky sp. zn. PL. ÚS 22/2020-104 zo 14. ok­tób­ra 2020 vy­dá­vam nas­le­dov­né

us­mer­ne­nie

1.     Prís­luš­ný pro­ku­rá­tor je po­vin­ný za­bez­pe­čiť, aby v ča­se vy­hlá­se­nia nú­dzo­vé­ho sta­vu (od 1. ok­tób­ra 2020) do ukon­če­nia nú­dzo­vé­ho sta­vu bo­lo tres­tné stí­ha­nie o tres­tných či­noch uve­de­ných v príl­ohe č. 1 toh­to us­mer­ne­nia práv­ne kva­li­fi­ko­va­né aj pod­ľa (zá­klad­ných ale­bo kva­li­fi­ko­va­ných) skut­ko­vých pod­stát, v kto­rých je us­ta­no­ve­ný zá­kon­ný znak, resp. kva­li­fi­ko­va­ný znak „spá­chal trest­ný čin za krí­zo­vej si­tuácie“ s pou­ka­zom na § 134 ods. 2 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na („nú­dzo­vý stav“).

2.     Prís­luš­ný pro­ku­rá­tor je po­vin­ný v tres­tnom stí­ha­ní o tres­tných či­noch uve­de­ných v príl­ohe č. I toh­to us­mer­ne­nia v príp­rav­nom ko­na­ní za­bez­pe­čiť, aby v kon­krét­nej tres­tnej ve­ci ko­nal prís­luš­ný po­li­cajt.

3.     Prís­luš­ný pro­ku­rá­tor jc po­vin­ný v tres­tnom stí­ha­ní o tres­tných či­noch uve­de­ných v príl­ohe č. 1 toh­to us­mer­ne­nia v súd­nom ko­na­ní po­sú­diť, či pou­ži­tá práv­na kva­li­fi­ká­cia skut­ku je sú­lad­ná s bo­dom 1 toh­to us­mer­ne­nia. V prí­pa­de, ak to­mu tak ne­bu­de, pri­chá­dza do úva­hy vza­tie ob­ža­lo­by spiiť ale­bo po­da­nie návr­hu na zme­nu práv­nej kva­li­fi­ká­cie skut­ku s je­ho dopl­ne­ním o okol­nosť, že sa ob­vi­ne­ný mal do­pus­tiť skut­ku v ča­se nú­dzo­vé­ho sta­vu. V prí­pa­de, ak súd v ko­na­ní o tres­tných či­noch uve­de­ných v príl­ohe č. 1 toh­to us­mer­ne­nia roz­ho­dol od­liš­ne, ako to je uve­de­né v bo­de 1 toh­to us­mer­ne­nia, prís­luš­ný pro­ku­rá­tor po­dá riad­ny op­rav­ný pros­trie­dok.

4.     V prí­pa­de, ak bo­lo tres­tné stí­ha­nie o tres­tných či­noch uve­de­ných v príl­ohe č. 1 toh­to us­mer­ne­nia v súd­nom ko­na­ní v dru­hom stup­ni prá­vop­lat­ne skon­če­né od­liš­ne, ako je to uve­de­né bo­de 1 toh­to us­mer­ne­nia, pred­lo­ží prís­luš­ná kraj­ská pro­ku­ra­tú­ra rov­no­pis prá­vop­lat­né­ho roz­hod­nu­tia sú­du pries­kum­né­mu od­de­le­niu Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

O d ô v o d n e n i e

Uz­ne­se­ním vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 587 z 30. sep­tem­bra 2020, vy­hlá­se­ným v Zbier­ke zá­ko­nov Slo­ven­skej re­pub­li­ky dňa 1. ok­tób­ra 2020 pod č. 268/2020 Z. z. (ďa­lej len „uz­ne­se­nie vlá­dy č. 587“), a to je­ho bo­dom B.I., bol vy­hlá­se­ný v sú­la­de s us­ta­no­ve­ním čl. 5 ods. 1 ús­tav­né­ho zá­ko­na č. 227/2002 Z. z. o bez­peč­nos­ti štá­tu v ča­se voj­ny, voj­no­vé­ho sta­vu, vý­ni­moč­né­ho sta­vu a nú­dzo­vé­ho sta­vu v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov dňom I. ok­tób­ra 2020 na ob­do­bie 45 dní na pos­tih­nu­tom úze­mi Slo­ven­skej re­pub­li­ky nú­dzo­vý stav.

Na uz­ne­se­nie vlá­dy č. 587 nad­via­za­la vlá­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky uz­ne­se­ním č. 645 z 12. ok­tób­ra 2020 uve­rej­ne­ným v Zbier­ke zá­ko­nov Slo­ven­skej re­pub­li­ky pod č. 284/2020 Z. z., a to je­ho bo­dom B.I., kto­rým sa za­ka­zu­je up­lat­ňo­va­nie prá­va po­koj­ne sa zhro­maž­ďo­vať v poč­te nad 6 osôb, ok­rem osôb ži­jú­cich v jed­nej do­mác­nos­ti.

Zá­ro­veň bo­lo vy­da­né na­ria­de­nia vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 269/2020 Z. z. z 30. sep­tem­bra 2020 na vy­ko­na­nie niek­to­rých opat­re­ní hos­po­dár­skej mo­bi­li­zá­cie v sú­vis­los­ti s vy­hlá­se­ním nú­dzo­vé­ho sta­vu na za­bez­pe­če­nie rie­še­nia dru­hej vl­ny ko­ro­na­ví­ru­su COV1D-I9 (ďa­lej len „na­ria­de­nie vlá­dy č. 269/2020 Z. z.“).


Ná­le­zom plé­na Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky sp. zn. PI.. ÚS 22/2020-104 zo 14. ok­tób­ra 2020 bo­lo roz­hod­nu­té, že uz­ne­se­nie vlá­dy č. 587 je v sú­la­de s čl. 1 ods. la či. 2 ods. 2 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky a čl. 1 ods. 1 až 4 a čl. 5 ods. 1 až 3 ús­tav­né­ho zá­ko­na č. 227/2002 Z. z. o bez­peč­nos­ti štá­tu v ča­se voj­ny, voj­no­vé­ho sta­vu, vý­ni­moč­né­ho sta­vu a nú­dzo­vé­ho sta­vu v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov a na­ria­de­nie vlá­dy č. 269/2020 Z. z. je v sú­la­de s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky a s čl. 1 ods. 1 až 4 a čl. 5 ods. 1 až 3 ús­tav­né­ho zá­ko­na č. 227/2002 Z. z. o bez­peč­nos­ti štá­tu v ča­se voj­ny, voj­no­vé­ho sta­vu, vý­ni­moč­né­ho sta­vu a nú­dzo­vé­ho sta­vu v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov.

Plé­num Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky kon­šta­to­va­lo, že nú­dzo­vý stav je vy­hlá­se­ný na pos­tih­nu­tom úze­mí, kto­rým je pod­ľa uz­ne­se­nia vlá­dy č. 587 ce­lé úze­mie Slo­ven­skej re­pub­li­ky. V tom­to zmys­le po­va­žo­va­lo plé­num Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky uz­ne­se­nie vlá­dy č. 587 za zro­zu­mi­teľ­né a vy­ko­na­teľ­né.

S pou­ka­zom na ná­lez plé­na Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky sp. zn. PL. ÚS 22/2020-104 zo 14. ok­tób­ra 2020 mož­no kon­šta­to­vať, že vy­hlá­se­nie nú­dzo­vé­ho sta­vu za­hŕňa ce­lé úze­mie Slo­ven­skej re­pub­li­ky. 7. toh­to dô­vo­du bu­de nut­né v ča­se vy­hlá­se­né­ho nú­dzo­vé­ho sta­vu (od 1. ok­tób­ra 2020) do ukon­če­nia nú­dzo­vé­ho sta­vu po­su­dzo­vať ko­na­nie pá­cha­te­ľov tres­tných či­nov aj pod­ľa (zá­klad­ných ale­bo kva­li­fi­ko­va­ných) skut­ko­vých pod­stát, v kto­rých je us­ta­no­ve­ný zá­kon­ný znak, resp. kva­li­fi­ko­va­ný znak „spá­chal trest­ný čin za krí­zo­vej si­tuácie“ s pou­ka­zom na § 134 ods. 2 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na („nú­dzo­vý stav“).

Z tých­to dô­vo­dov bo­lo pot­reb­né jed­not­ne us­mer­niť pos­tup pro­ku­rá­to­rov nas­le­dov­ne:

Prís­luš­ný pro­ku­rá­tor je po­vin­ný za­bez­pe­čiť, aby v ča­se vy­hlá­se­nia nú­dzo­vé­ho sta­vu (od 1.    ok­tób­ra 2020) do ukon­če­nia nú­dzo­vé­ho sta­vu bo­lo tres­tné stí­ha­nie o tres­tných či­noch uve­de­ných v príl­ohe č. 1 toh­to us­mer­ne­nia práv­ne kva­li­fi­ko­va­né aj pod­ľa (zá­klad­ných ale­bo kva­li­fi­ko­va­ných) skut­ko­vých pod­stát, v kto­rých je us­ta­no­ve­ný zá­kon­ný znak, resp. kva­li­fi­ko­va­ný znak „spá­chal trest­ný čin za krí­zo­vej si­tuácie“ s pou­ka­zom na § 134 ods. 2 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na („nú­dzo­vý stav“).

Prís­luš­ný pro­ku­rá­tor je po­vin­ný v tres­tnom stí­ha­ní o tres­tných či­noch uve­de­ných v príl­ohe č. 1 toh­to us­mer­ne­nia v príp­rav­nom ko­na­ní za­bez­pe­čiť, aby v kon­krét­nej tres­tnej ve­ci ko­nal prís­luš­ný po­li­cajt.

Prís­luš­ný pro­ku­rá­tor je po­vin­ný v tres­tnom stí­ha­ní o tres­tných či­noch uve­de­ných v príl­ohe č. 1 toh­to us­mer­ne­nia v súd­nom ko­na­ní po­sú­diť, či pou­ži­tá práv­na kva­li­fi­ká­cia

skut­ku je sú­lad­ná s bo­dom 1 toh­to us­mer­ne­nia. V prí­pa­de, ak to­mu tak ne­bu­de, pri­chá­dza do úva­hy vza­tie ob­ža­lo­by späť ale­bo po­da­nie návr­hu na zme­nu práv­nej kva­li­fi­ká­cie skut­ku s je­ho dopl­ne­ním o okol­nosť, že sa ob­vi­ne­ný mal do­pus­tiť skut­ku v ča­se nú­dzo­vé­ho sta­vu. V prí­pa­de, ak súd v ko­na­ní o tres­tných či­noch uve­de­ných v príl­ohe č. 1 toh­to us­mer­ne­nia roz­ho­dol od­liš­ne, ako to je uve­de­né v bo­de I toh­to us­mer­ne­nia, prís­luš­ný pro­ku­rá­tor po­dá riad­ny op­rav­ný pros­trie­dok.


V prí­pa­de, ak bo­lo tres­tné stí­ha­nie o tres­tných či­noch uve­de­ných v príl­ohe č. 1 toh­to us­mer­ne­nia v súd­nom ko­na­ni v dru­hom stup­ni prá­vop­lat­ne skon­če­né od­liš­ne, ako je to uve­de­né bo­de 1 toh­to us­mer­ne­nia, pred­lo­ží prís­luš­ná kraj­ská pro­ku­ra­tú­ra rov­no­pis prá­vop­lat­né­ho roz­hod­nu­tia sú­du pries­kum­né­mu od­de­le­niu Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky.


To­to us­mer­ne­nie bu­de pla­tiť až do pri­ja­tia zme­ny práv­nej úp­ra­vy.

Us­mer­ne­nie ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky sp. zn. IV/1 Spr 193/20/1000-25 z 2. ok­tób­ra 2020 sa zru­šu­je.

To­to us­mer­ne­nie na­do­bú­da zá­väz­nosť 22. ok­tób­ra 2020.

 

ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor Slo­ven­skej re­pub­li­ky
v z. JUDr. Vie­ra Ko­vá­či­ko­va
pr­vá ná­mes­tníč­ka ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra

Slo­ven­skej re­pub­li­ky

Príl­oha: 1


PRÍLO­HA č. 1

Tres­tné či­ny s kva­li­fi­kač­ným zna­kom „krí­zo­vá si­tuácia“ (nú­dzo­vý stav)

1.       § 144 úk­lad­ná vraž­da /ods. 3 písm. c)/ - do­ži­vo­tie

2.       § 145 vraž­da /ods. 3 písm. c)/ - 25 ro­kov až do­ži­vo­tie

3.       §   147 za­bi­tie /ods. 3 písm. c)/ -12 až 15 ro­kov

4.       §   148 za­bi­tie /ods. 3 písm. c)/ - 7 až 12 ro­kov

5.       §   155 ub­lí­že­nie na zdra­ví /ods. 3 písm. b)/ -10     15   ro­kov

6.       §   156 ub­lí­že­nie na zdra­ví /ods. 3 písm. b)/ - 2   až 5        ro­kov

7.       § 163 ší­re­nie ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by /ods. 3 písm. b)/ - 4 až 10 ro­kov

8.       § 168 oh­ro­zo­va­nie zdra­via zá­vad­ný­mi pot­ra­vi­na­mi a iný­mi pred­met­mi /ods. 3 písm. b)/

-       3 až 8 ro­kov

9.       § 169 oh­ro­zo­va­nie zdra­via zá­vad­ný­mi pot­ra­vi­na­mi a iný­mi pred­met­mi /ods. 3 písm. b)/

-       2 až 5 ro­kov

10.     § 192 nát­lak /ods. 4 písm. d)/ -10 až 25 ro­kov ale­bo do­ži­vo­tie

11.     § 199 zná­sil­ne­nie /ods. 4 písm. b)/ - 20 až 25 ro­kov

12.     § 200 sexuál­ne ná­si­lie /ods. 4 písm. b)/ - 20 až 25 ro­kov

13.     § 201 sexuál­ne zneu­ží­va­nie /ods. 4 písm. b)/ -15 až 20 ro­kov

14.     § 206 opus­te­nie di­eťa­ťa /ods. 3 písm. b/ - 7 až 12 ro­kov

15.     § 212 krá­dež /ods. 4 písm. c)/ -10 až 15 ro­kov

16.     § 213 spre­ne­ve­ra /ods. 4 písm. c)/ -10 až 15 ro­kov

17.     § 221 pod­vod /ods. 4 písm. c)/ - 10 až 15 ro­kov

18.     § 222 úve­ro­vý pod­vod /ods. 5 písm. c)/ -10 až 15 ro­kov

19.     Text Box: až 15 rokov až 15 rokov až 15 rokov§ 223    pois­ťo­va­cí pod­vod /ods.                     4    písm. c)/ -10

20.      § 224    ka­pi­tá­lo­vý pod­vod /ods.                    4    písm. c)/ -10

21.      § 225    sub­venč­ný pod­vod/ods.                     6    písm. c)/-10

22.      § 226    neop­ráv­ne­né obo­ha­te­nie          /ods. 4 písm. c)/ - 7 až 12 ro­kov

23.      § 249 poš­ko­dzo­va­nie a zne­hod­no­co­va­nie ar­cheolo­gic­ké­ho de­dič­stva /ods. 4 písm. d)/

- 5 až 10 ro­kov

24.      § 252 neop­ráv­ne­né ob­cho­do­va­nie s de­ví­zo­vý­mi hod­no­ta­mi a pos­ky­to­va­nie de­ví­zo­vých slu­žieb /ods. 3 písm. c)/ - 3 až 8 ro­kov

25.      § 258 oh­ro­ze­nie de­ví­zo­vé­ho hos­po­dár­stva - /ods. 3 písm. c)/ - 4 až 10 ro­kov

26.      § 264 oh­ro­ze­nie ob­chod­né­ho, ban­ko­vé­ho, poš­to­vé­ho, te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho a da­ňo­vé­ho ta­jom­stva /ods. 3 písm. c)/ - 7 až 12 ro­kov

27.      § 284 všeo­bec­né oh­ro­ze­nie /ods. 4 písm. b)/ - 20 až 25 ro­kov ale­bo do­ži­vo­tie

28.      § 286 poš­ko­dzo­va­nie a oh­ro­zo­va­nie pre­vádz­ky všeo­bec­ne pros­peš­né­ho za­ria­de­nia /ods. 2 písm. b)/ - 4 až 8 ro­kov

29.      § 290 po­ru­šo­va­nie po­vin­nos­ti pri hro­zi­vej ties­ni /ods. 3 písm. b)/ - 3 až 8 ro­kov

30.      § 290a po­ru­šo­va­nie po­vin­nos­tí za krí­zo­vej si­tuácie /ods. 1/ - až na 2 ro­ky

31.      § 290a po­ru­šo­va­nie po­vin­nos­tí za krí­zo­vej si­tuácie /ods. 2/ - 2 až 5 ro­kov

32.      § 290b vy­hý­ba­nie sa vý­ko­nu po­vin­nos­tí za krí­zo­vej si­tuácie /ods. 1/ - až na 2 ro­ky

33.      § 290b vy­hý­ba­nie sa vý­ko­nu po­vin­nos­tí za krí­zo­vej si­tuácie /ods. 2/ - 2 až 5 ro­kov

34.      § 291 oh­ro­ze­nie bez­peč­nos­ti vzduš­né­ho dop­rav­né­ho pros­tried­ku a lo­de /ods. 3 písm. c)/

-       20 až 25 ro­kov ale­bo do­ži­vo­tie

35.      § 294 ne­do­vo­le­né oz­bro­jo­va­nie a ob­cho­do­va­nie so zbra­ňa­mi /ods. 5 písm. c)/

-       8 až 15 ro­kov

36.      § 295 ne­do­vo­le­né oz­bro­jo­va­nie a ob­cho­do­va­nie so zbra­ňa­mi /ods. 5 písm. b)/

-15 až 20 ro­kov

37.      § 298 ne­do­vo­le­ná vý­ro­ba a dr­ža­nie jad­ro­vých ma­te­riá­lov, rá­dioak­tív­nych lá­tok, vy­so­ko ri­zi­ko­vých che­mic­kých lá­tok a vy­so­ko ri­zi­ko­vých bio­lo­gic­kých agen­sov a toxínov /ods. 4 písm. c)/ - 20 až 25 ro­kov ale­bo do­ži­vo­tie

38.      § 309 únik or­ga­niz­mov /ods. 4 písm. b)/ -10 až 20 ro­kov

39.      § 312 úk­la­dy pro­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ke /ods. 2 písm. e)/ - 15 až 25 ro­kov ale­bo do­ži­vo­tie

40.      § 314 te­ror /ods. 3 písm. c)/ -15 až 25 ro­kov ale­bo do­ži­vo­tie

41.      § 315 zá­škod­níc­tvo /ods. 4 písm. b)/ - 20 až 25 ro­kov ale­bo do­ži­vo­tie

42.      § 316 zá­škod­níc­tvo /ods. 2/ -10 až 25 ro­kov

43.      § 317 sa­bo­táž /ods. 3 písm. d)/ -15 až 25 ro­kov ale­bo do­ži­vo­tie

44.      § 318 vy­zve­dač­stvo /ods. 3/ -15 až 25 ro­kov ale­bo do­ži­vo­tie

45.      § 319 oh­ro­ze­nie uta­jo­va­nej sku­toč­nos­ti /ods. 3 písm. b)/ - 3 až 8 ro­kov

46.      § 323 útok na ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa /ods. 4 písm. b)/ -12 až 25 ro­kov ale­bo do­ži­vo­tie

47.      § 326 zneu­ží­va­nie prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa /ods. 4 písm. c)/ -10 až 25 ro­kov

48.      § 354 ná­sil­né prek­ro­če­nie štát­nej hra­ni­ce /ods. 3 písm. b)/ -12 až 20 ro­kov

49.      § 354 ná­sil­né prek­ro­če­nie štát­nej hra­ni­ce /ods. 4 písm. b)/ - 20 až 25 ro­kov ale­bo do­ži­vo­tie

50.      § 355 pre­vá­dzač­stvo /ods. 5 písm. c)/ -12 až 20 ro­kov

51.      § 362 ší­re­nie pop­laš­nej sprá­vy - 6 me­sia­cov až 3 ro­ky

52.      § 379 ma­re­nie spô­so­bi­los­ti na služ­bu /ods. 2/ - 3 až 10 ro­kov

53.      § 380 nepl­ne­nie od­vod­nej po­vin­nos­ti /ods. 2/ - 6 me­sia­cov až 3 ro­ky

54.      § 381 ob­chá­dzanie bran­nej po­vin­nos­ti /ods. 3/ -1 až 5 ro­kov

55.      § 386 ne­nas­tú­pe­nie služ­by v oz­bro­je­ných si­lách /ods. 2/ - 5 až 10 ro­kov

56.      § 387 ne­nas­tú­pe­nie služ­by v oz­bro­je­ných si­lách /ods. 2/ - 6 me­sia­cov až 3 ro­ky

57.      § 393 neu­pos­lúch­nu­tie roz­ka­zu /ods. 4/ - 5 až 15 ro­kov

58.      § 394 neu­pos­lúch­nu­tie roz­ka­zu/ods. 3/- 3 až 10 ro­kov

59.      § 395 spro­ti­ve­nie ale­bo do­nú­te­nie po­ru­šiť vo­jen­skú po­vin­nosť /ods. 3 písm. b)/

-       5 až 15 ro­kov

60.      § 396 uráž­ka­me­dzi vo­jak­mi /ods. 2/ - 6 me­sia­cov až 5 ro­kov

61.      § 397 uráž­ka­me­dzi vo­jak­mi /ods. 3 písm. b)/ - 3 až 10 ro­kov

62.      § 398 uráž­ka­me­dzi vo­jak­mi /ods. 3 písm. b)/ - 3 až 10 ro­kov

63.      § 399 ná­si­lie vo­či na­dria­de­né­mu /ods. 3 písm. b)/ -10 až 20 ro­kov

64.      § 400 po­ru­šo­va­nie práv a chrá­ne­ných zá­uj­mov vo­ja­kov /ods. 4 písm. c)/ - 2 až 10 ro­kov

65.      § 401 vy­hý­ba­nie sa slu­žob­né­mu úko­nu ale­bo vý­ko­nu vo­jen­skej služ­by /ods. 3/

-       5 až 15 ro­kov

66.      § 402 vy­hý­ba­nie sa slu­žob­né­mu úko­nu ale­bo vý­ko­nu vo­jen­skej služ­by /ods. 3/

-       5 až 15 ro­kov

67.      § 404 vy­hý­ba­nie sa slu­žob­né­mu úko­nu ale­bo vý­ko­nu vo­jen­skej služ­by - 1 až 5 ro­kov

68.      § 405 de­zer­cia /ods. 3/ - 5 až 15 ro­kov

69.      § 406 de­zer­cia /ods. 4/ - 2 až 10 ro­kov

70.      § 407 po­ru­šo­va­nie po­vin­nos­tí stráž­nej  služ­by /ods.       2 písm.             c)/  -1 až 5 ro­kov

71.      § 407 po­ru­šo­va­nie po­vin­nos­tí stráž­nej  služ­by /ods.         4/ - 10 až 15 ro­kov

72.      § 408 po­ru­šo­va­nie po­vin­nos­tí do­zor­nej služ­by /ods. 4/ - 1 až 6 ro­kov

73.      § 409 po­ru­šo­va­nie po­vin­nos­tí pri ob­ra­ne vzduš­né­ho pries­to­ru /ods. 3/ - 8 až 15 ro­kov

74.      § 410    oh­ro­zo­va­nie mo­rál­ne­ho sta­vu jed­not­ky /ods. 2/ - 5 až 15 ro­kov

75.      § 411    po­ru­šo­va­nie slu­žob­ných po­vin­nos­tí /ods. 4/ - 5 až 15 ro­kov

76.      § 417    oh­ro­ze­nie mie­ru /ods. 2 písm. c)/ -10 až 25 ro­kov ale­bo do­ži­vo­tie

77.      § 419    te­ro­ris­tic­ký útok /ods. 2 písm. e)/ - do­ži­vo­tie

78.      § 420    mu­če­nie a iné ne­ľud­ské za­ob­chá­dzanie /ods. 4 písm. b)/ -12 až 20              ro­kov

79.      § 421    za­lo­že­nie, pod­po­ra a pro­pa­gá­cia hnu­tia sme­ru­jú­ce­ho k pot­la­če­niu              zá­klad­ných práv a

slo­bôd /ods. 2 písm. c)/ - 4 až 8 ro­kov

80.      § 424 pod­ne­co­va­nie k ná­rod­nos­tnej, ra­so­vej a et­nic­kej ne­ná­vis­ti /ods. 3 písm. d)/

-       2 až 6 ro­kov

81.      § 424a apar­theid a dis­kri­mi­ná­cia sku­pi­ny osôb /ods. 2 písm. f)/ - 8 až 15 ro­kov


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia