Najvyšší súd ČR stanovil minimálne množstvo návykových látok v krvi vodiča motorového vozidla

Publikované: 23. 10. 2020, čítané: 855 krát
 

 

Zjed­no­cu­jú­ce sta­no­vis­ko tres­tné­ho ko­lé­gia Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR k tres­tnej zod­po­ved­nos­ti vo­di­ča mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la ov­plyv­ne­né­ho inou ná­vy­ko­vou lát­kou než al­ko­ho­lom

            Tres­tné ko­lé­gium Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR sa za­obe­ra­lo prob­le­ma­ti­kou, kto­rá je spor­ná aj na úze­mí SR, a to, aká mu­sí byť mi­ni­mál­na kon­cen­trá­cia inej ná­vy­ko­vej lát­ky než al­ko­ho­lu v kr­vi vo­di­ča mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la, aby moh­lo ísť o po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu oh­ro­ze­nia pod vply­vom ná­vy­ko­vej lát­ky (v práv­nych pod­mien­kach SR ide o trest­ný čin pod­ľa § 289 Tr. zák.). Tres­tné ko­lé­gium Naj­vyš­šie­ho sú­du ČR na svo­jom za­sad­nu­tí dňa 21.10.2020 pod sp. zn. Tpjn 300/2020 schvá­li­lo zjed­no­cu­jú­ce sta­no­vis­ko a to ta­buľ­ko­vým ur­če­ním mi­ni­mál­ne­ho množ­stva inej ná­vy­ko­vej lát­ky než al­ko­ho­lu v kr­vi vo­di­ča mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la v zá­vis­los­ti od jed­not­li­vých dru­hov ná­vy­ko­vých lá­tok.

Práv­ne zá­ve­ry zjed­no­cu­jú­ce­ho sta­no­vis­ka:

Řidič se na­chá­zí ve sta­vu vy­lu­ču­jí­cím způso­bi­lost ve smys­lu § 274 od­st. 1 tr. zá­ko­ní­ku, po­kud řídí mo­to­ro­vé vo­zid­lo po uži­tí ji­né ná­vy­ko­vé lát­ky než al­ko­ho­lu, je­jíž kon­cen­tra­ce v krev­ním sé­ru do­sáh­ne nej­méně ní­že uve­de­ných hod­not:
· 10 ng/ml Del­ta-9-tet­ra­hyd­ro­ka­na­bi­no­lu (9-THC)
· 150 ng/ml Met­ham­fe­ta­mi­nu
· 150 ng/ml Am­fe­ta­mi­nu
· 150 ng/ml 3,4-Met­hy­len­dioxymet­ham­fe­ta­mi­nu (MDMA)
· 150 ng/ml 3,4-Met­hy­len­dioxyam­fe­ta­mi­nu (MDA)
· 75 ng/ml Ko­kai­nu
· 200 ng/ml Mor­fi­nu

Zá­věr o vině ta­ko­vé­ho řidi­če přeči­nem oh­ro­že­ní pod vli­vem ná­vy­ko­vé lát­ky lze pro­to uči­nit již na pod­kladě zjištění o vý­ši kon­cen­tra­ce přís­luš­né ná­vy­ko­vé lát­ky ob­sa­že­né­ho ve zna­lec­kém po­sud­ku ne­bo od­bor­ném vy­jádření z obo­ru zdra­vot­nic­tví, od­větví toxiko­lo­gie. V tom­to případě ne­ní třeba opatřit zna­lec­ký po­su­dek z obo­ru zdra­vot­nic­tví, od­větví psy­chia­trie, ke zjištění stupně ov­livnění řidi­če ná­vy­ko­vou lát­kou.

Ke zpra­co­vá­ní zna­lec­ké­ho po­sud­ku z obo­ru zdra­vot­nic­tví, od­větví psy­chia­trie, pro úče­ly tres­tní­ho říze­ní však bu­de nez­byt­né přis­tou­pit zej­mé­na teh­dy, bu­de-li
a) přichá­zet v úva­hu od­liš­ná práv­ní kva­li­fi­ka­ce skut­ku zá­vis­lá na po­sou­ze­ní otáz­ky příčet­nos­ti (např. trest­ný čin opil­ství pod­le § 360 tr. zá­ko­ní­ku z důvo­du řidi­čem za­viněné nepříčet­nos­ti způso­be­né uži­tím ná­vy­ko­vé lát­ky), ne­bo
b) třeba řešit otáz­ku zá­vis­los­ti řidi­če na ná­vy­ko­vých lát­kách v sou­vis­los­ti s mož­nos­tí ulo­že­ní ochran­né­ho opatření v po­době ochran­né­ho lé­če­ní, ne­bo
c) zjištěno sou­čas­né uži­tí ji­né ná­vy­ko­vé lát­ky a al­ko­ho­lu a zá­věr, že se řidič na­chá­zí ve sta­vu vy­lu­ču­jí­cím způso­bi­lost, ne­bu­de od­ůvodněn již zjištěnou hla­di­nou al­ko­ho­lu v je­ho kr­vi ne­bo hod­no­tou kon­cen­tra­ce ji­né ná­vy­ko­vé lát­ky v je­ho krev­ním sé­ru, popřípadě
d) potřeba psy­chia­tric­ké­ho zkou­má­ní řidi­če od­ůvodněna ji­ný­mi sku­teč­nos­tmi (např. nes­tan­dar­dním cho­vá­ním řidi­če neod­po­ví­da­jí­cím zjištěné men­ší kon­cen­tra­ci ná­vy­ko­vé lát­ky apod.).


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia