Nedostatočné vymedzenie skutku pri nevedení účtovníctva obchodnou spoločnosťou

Publikované: 05. 11. 2020, čítané: 959 krát
 

 

Mgr. Sil­via Kollá­ro­vá

pro­ku­rá­tor­ka

Práv­ne ve­ty:

Ak ko­na­ním kon­krét­nej oso­by ma­li byť napl­ne­né zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty vy­šet­ro­va­né­ho tres­tné­ho či­nu (tres­tné­ho či­nu skres­ľo­va­nia úda­jov hos­po­dár­skej a ob­chod­nej evi­den­cie pod­ľa § 259 ods. 2 písm. b) Tr. zák.) príp. iné­ho tres­tné­ho či­nu a tej­to tres­tnej čin­nos­ti sa tá­to oso­ba do­pus­ti­la v sú­vis­los­ti s vý­ko­nom fun­kcie šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu ob­chod­nej spo­loč­nos­ti, je ne­vyh­nut­né v opi­se skut­ku tú­to okol­nosť aj uviesť, a to pre­dov­šet­kým tým, že bu­de v opi­se skut­ku uve­de­ný čas – ob­do­bie, v kto­rom mal byť sku­tok spá­cha­ný s tým, že to­to ob­do­bie ko­reš­pon­du­je s ob­do­bím, po­čas kto­ré­ho tres­tne stí­ha­ná oso­ba – ob­vi­ne­ný vy­ko­ná­val fun­kciu šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu  ob­chod­nej spo­loč­nos­ti.

Opis skut­ku je ne­dos­ta­toč­ný aj pre­to, na­koľ­ko z ne­ho nie je zrej­mé za akých ďal­ších okol­nos­tí mal byť sku­tok spá­cha­ný tak, aby sku­tok ne­mo­hol byť za­me­ne­ný s iným skut­kom a pre­dov­šet­kým z opi­su skut­ku mu­sí byť zrej­mé, akým ko­na­ním bo­li napl­ne­né zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty ur­či­té­ho tres­tné­ho či­nu po ob­jek­tív­nej a sub­jek­tív­nej strán­ke /sa­moz­rej­me s  pri­hliad­nu­tím  na prís­luš­né  štá­dium tres­tné­ho ko­na­nia v sú­la­de s us­ta­no­ve­ním § 206 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku/. V da­nom prí­pa­de opis skut­ku ob­sa­hu­je len kon­šta­to­va­nie, že tres­tne zod­po­ved­ný sub­jekt nespl­nil po­vin­nosť viesť úč­tov­níc­tvo ani ne­za­bez­pe­čil je­ho ve­de­nie a to na­priek to­mu, že mu tú­to po­vin­nosť zá­kon uk­la­dá. Nie je uve­de­né v akom roz­sa­hu resp. v akej kva­li­te, na aký účel ma­li byť po­ža­do­va­né pod­kla­dy ve­de­né a aký nás­le­dok ma­lo nespl­ne­nie tej­to zá­kon­nej po­vin­nos­ti. Ta­ký­to opis ko­na­nia nie je pre­to pos­ta­ču­jú­cim pre kon­šta­to­va­nie, že ta­kým­to ko­na­ním bo­li napl­ne­né zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty vy­šet­ro­va­né­ho príp. iné­ho tres­tné­ho či­nu po ob­jek­tív­nej a sub­jek­tív­nej strán­ke.

Nespl­ne­nie po­vin­nos­ti viesť príp. za­bez­pe­čiť ve­de­nie úč­tov­níc­tva správ­ne, úpl­ne, preu­ká­za­teľ­ne, zro­zu­mi­teľ­ne a spô­so­bom za­ru­ču­jú­cim tr­va­losť úč­tov­ných zá­zna­mov ko­na­te­ľom ob­chod­nej spo­loč­nos­ti za úče­lom je­ho kon­tro­ly príp. iným úče­lom uve­de­ným v us­ta­no­ve­ní § 259 ods.1 Tres­tné­ho zá­ko­na v písm. a) až g), ne­napĺňa, sa­mé oso­be, zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty pre­či­nu pod­ľa § 259 ods. 2 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na po ob­jek­tív­nej a pre­dov­šet­kým sub­jek­tív­nej strán­ke. Fakt, že ko­na­teľ spo­loč­nos­ti ne­vie­dol ani ne­za­bez­pe­čil ve­de­nie úč­tov­níc­tva ob­chod­nej spo­loč­nos­ti, kto­rá ne­vy­ko­ná­va­la vô­bec žiad­nu čin­nosť, exis­to­va­la len for­mál­ne „na pa­pie­ri“, ne­ma­la žiad­ny ma­je­tok, žiad­nych za­mes­tnan­cov, nev­znik­la jej žiad­na da­ňo­vá po­vin­nosť, ne­moh­la ne­ve­de­ním pot­reb­ných pod­kla­dov ako­koľ­vek ov­plyv­niť pod­kla­dy slú­žia­ce na kon­tro­lu úč­tov­níc­tva.

 

Pv 89/20/1107-10                                                               v Pe­zin­ku  dňa 19.10.2020

 

U z n e s e n i e

            Pro­ku­rá­tor­ka Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Pe­zi­nok v tres­tnej ve­ci pro­ti obv. X Y a obv. spol. B s.r.o. pre pre­čin skres­ľo­va­nie úda­jov o hos­po­dár­skej a ob­chod­nej evi­den­cie  pod­ľa § 259 ods. 2 písm. b)  Tres­tné­ho  zá­ko­na tak­to 

r o z h o d l a :

                              Pod­ľa § 230 ods. 2 písm. e) Tres­tné­ho po­riad­ku

z r u š u j e m

1.)  uz­ne­se­nie  vy­šet­ro­va­teľ­ky Ok­res­né­ho ria­di­teľ­stva PZ Pe­zi­nok, od­bo­ru kri­mi­nál­nej po­lí­cie sp. zn. ORP..... zo dňa 11.09.2020, kto­rým bo­lo pod­ľa § 199 ods.1 Tres­tné­ho po­riad­ku za­ča­té tres­tné stí­ha­nie a sú­čas­ne pod­ľa § 206 ods.1 Tres­tné­ho po­riad­ku vzne­se­né ob­vi­ne­nie XY pre pre­čin skres­ľo­va­nie úda­jov o hos­po­dár­skej a ob­chod­nej evi­den­cie  pod­ľa § 259 ods. 2 písm. b)  Tr. zá­ko­na na tom skut­ko­vom zá­kla­de, že ako ko­na­teľ spol. B s.r.o., .....ne­vie­dol a ani ne­za­bez­pe­čil ve­de­nie úč­tov­níc­tva da­ňo­vé­ho sub­jek­tu tak, ako to vy­ža­du­je zá­kon č. 431/2002 Z.z. o úč­tov­níc­tve a ko­nal tak na­priek to­mu, že bol šta­tu­tár­nym zá­stup­com da­ňo­vé­ho sub­jek­tu.

2.)   uz­ne­se­nie  vy­šet­ro­va­teľ­ky Ok­res­né­ho ria­di­teľ­stva PZ Pe­zi­nok, od­bo­ru kri­mi­nál­nej po­lí­cie sp. zn. ORP...... zo dňa 11.09.2020, kto­rým bo­lo pod­ľa § 199 ods.1 Tres­tné­ho po­riad­ku za­ča­té tres­tné stí­ha­nie a sú­čas­ne pod­ľa § 206 ods.1 Tres­tné­ho po­riad­ku  za pou­ži­tia zá­ko­na č. 91/2016 Z. z. o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov, vzne­se­né ob­vi­ne­nie spol. B s.r.o..... pre pre­čin skres­ľo­va­nie úda­jov o hos­po­dár­skej a ob­chod­nej evi­den­cie pod­ľa § 259 ods. 2 písm. b)  Tr. zá­ko­na na tom skut­ko­vom zá­kla­de, že spol. B s.r.o.,.... ne­vied­la a ani ne­za­bez­pe­či­la ve­de­nie úč­tov­níc­tva da­ňo­vé­ho sub­jek­tu tak, ako to vy­ža­du­je zá­kon č. 431/2002 Z.z. o úč­tov­níc­tve a ko­na­la tak na­priek to­mu, že jej šta­tu­tár­ne­mu zá­stup­co­vi tú­to po­vin­nosť pred­met­ný zá­kon uk­la­dá

pre­to­že je ne­zá­kon­né a neo­pod­stat­ne­né.

O d ô v o d n e n i e :

            Uz­ne­se­ním vy­šet­ro­va­teľ­ky Ok­res­né­ho ria­di­teľ­stva PZ Pe­zi­nok, od­bo­ru kri­mi­nál­nej po­lí­cie sp. zn. ORP..... zo dňa 11.09.2020 bo­lo pod­ľa § 199 ods.1 Tres­tné­ho po­riad­ku za­ča­té tres­tné stí­ha­nie a sú­čas­ne pod­ľa § 206 ods.1 Tres­tné­ho po­riad­ku vzne­se­né ob­vi­ne­nie XY pre pre­čin  skres­ľo­va­nie úda­jov o hos­po­dár­skej a ob­chod­nej evi­den­cie  pod­ľa § 259 ods. 2 písm. b)  Tr. zá­ko­na po­ve­re­né­ho prís­luš­ní­ka na skut­ko­vom zá­kla­de uve­de­nom vo vý­ro­ko­vej čas­ti toh­to uz­ne­se­nia v bo­de 1.)  Sú­čas­ne ci­to­va­ným uz­ne­se­ním bo­lo pod­ľa § 199 ods.1 Tres­tné­ho po­riad­ku za­ča­té tres­tné stí­ha­nie a sú­čas­ne pod­ľa § 206 ods.1 Tres­tné­ho po­riad­ku  za pou­ži­tia zá­ko­na č. 91/2016 Z. z. o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov vzne­se­né ob­vi­ne­nie spol. B s.r.o. pre pre­čin  skres­ľo­va­nie úda­jov o hos­po­dár­skej a ob­chod­nej evi­den­cie  pod­ľa § 259 ods. 2 písm. b)  Tr. zá­ko­na na skut­ko­vom zá­kla­de uve­de­nom vo vý­ro­ko­vej čas­ti v bo­de 2.)

S pou­ka­zom na us­ta­no­ve­nie § 230 ods. 1 Tr. por. som pres­kú­ma­la pred­met­né uz­ne­se­nie ako i ce­lý na vec sa vzťa­hu­jú­ci spi­so­vý ma­te­riál a dos­pe­la som k zá­ve­ru, že vy­ššie ci­to­va­né uz­ne­se­nie po­li­caj­ta o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia a vzne­se­ní ob­vi­ne­nia zo dňa 11.09.2020  vo vzťa­hu k oso­be XY ako aj vo vzťa­hu k spol. B s. r. o. bo­lo vy­da­né v roz­po­re so zá­ko­nom a je neo­pod­stat­ne­né.

Pod­ľa § 2 ods. 10 Tr. por.  or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní pos­tu­pu­jú tak, aby bol zis­te­ný skut­ko­vý stav ve­ci, o kto­rom nie sú dô­vod­né po­chyb­nos­ti, a to v roz­sa­hu ne­vyh­nut­nom na ich roz­hod­nu­tie.

            Pod­ľa § 119 ods. 1 Tr. por. v tres­tnom ko­na­ní tre­ba do­ka­zo­vať naj­mä
a) či sa stal sku­tok a či má zna­ky tres­tné­ho či­nu,

b) kto ten­to sku­tok spá­chal az akých poh­nú­tok,

c) zá­važ­nosť či­nu vrá­ta­ne prí­čin a pod­mie­nok je­ho spá­chania,

d) osob­né po­me­ry pá­cha­te­ľa v roz­sa­hu pot­reb­nom na ur­če­nie dru­hu a vý­me­ry tres­tu a ulo­že­nie ochran­né­ho opat­re­nia a iné roz­hod­nu­tia,

e) nás­le­dok a vý­šku ško­dy spô­so­be­nú tres­tným či­nom,

f) príj­my z tres­tnej čin­nos­ti a pros­tried­ky na jej spá­chanie, ich umies­tne­nie, po­va­hu, stav a ce­nu.

Pod­ľa § 199 ods.1 Tres­tné­ho po­riad­ku pr­vá a dru­há ve­ta ak nie je dô­vod na pos­tup pod­ľa § 197 ods. 1 ale­bo 2, po­li­cajt za­čne tres­tné stí­ha­nie bez meš­ka­nia, naj­nes­kôr však do 30 dní od pri­ja­tia tres­tné­ho ozná­me­nia, ak ho tre­ba dopl­niť. Tres­tné stí­ha­nie sa za­čne vy­da­ním uz­ne­se­nia. 

Pod­ľa § 199 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia mu­sí ob­sa­ho­vať opis skut­ku s uve­de­ním mies­ta, ča­su, prí­pad­ne iných okol­nos­tí, za akých k ne­mu doš­lo, o aký trest­ný čin v tom­to skut­ku ide, a to je­ho zá­kon­ným po­me­no­va­ním a uve­de­ním prís­luš­né­ho us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho zá­ko­na. Uz­ne­se­nie neob­sa­hu­je od­ôvod­ne­nie.

            Pod­ľa § 206 ods. 1 Tr. por. pr­vá ve­ta, ak je na pod­kla­de tres­tné­ho ozná­me­nia ale­bo zis­te­ných sku­toč­nos­tí po za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia dos­ta­toč­ne od­ôvod­ne­ný zá­ver, že trest­ný čin spá­cha­la ur­či­tá oso­ba, po­li­cajt bez meš­ka­nia vy­dá uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia...

            Pod­ľa § 206 ods.3 Tres­tné­ho po­riad­ku Uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia mu­sí ob­sa­ho­vať ozna­če­nie oso­by, vo­či kto­rej sa vzná­ša ob­vi­ne­nie, opis skut­ku s uve­de­ním mies­ta, ča­su, prí­pad­ne iných okol­nos­tí, za kto­rých k ne­mu doš­lo tak, aby sku­tok ne­mo­hol byť za­me­ne­ný s iným skut­kom, zá­kon­né­ho po­me­no­va­nia tres­tné­ho či­nu, o kto­rý v tom­to skut­ku ide, a to aj s uve­de­ním prís­luš­né­ho us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho zá­ko­na a sku­toč­nos­tí, kto­ré od­ôvod­ňu­jú vzne­se­nie ob­vi­ne­nia.

            Pod­ľa §176 ods. 2Tres­tné­ho po­riad­ku v od­ôvod­ne­ní tre­ba, ak to pri­chá­dza pod­ľa po­va­hy ve­ci do úva­hy, uviesť naj­mä sku­toč­nos­ti, kto­ré sa po­va­žu­jú za do­ká­za­né, dô­ka­zy, o kto­ré sa skut­ko­vé zis­te­nia opie­ra­jú, úva­hy, kto­rý­mi sa roz­ho­du­jú­ci or­gán spra­vo­val pri hod­no­te­ní vy­ko­na­ných dô­ka­zov, ako aj práv­ne úva­hy, na kto­rých zá­kla­de pod­ľa prís­luš­ných us­ta­no­ve­ní zá­ko­na po­su­dzo­val do­ká­za­né sku­toč­nos­ti.

            Po pres­kú­ma­ní uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia a vzne­se­ní ob­vi­ne­nia zo dňa 11.09.2020 /ďa­lej len „pres­kú­ma­va­né uz­ne­se­nie“/ som dos­pe­la k zá­ve­ru, že vy­šet­ro­va­teľ­ka sa pri je­ho vy­dá­va­ní ne­ria­di­la  vy­ššie ci­to­va­ný­mi us­ta­no­ve­nia­mi Tres­tné­ho po­riad­ku z nas­le­dov­ných dô­vo­dov.

V pres­kú­ma­va­nom uz­ne­se­ní v opi­se skut­ku nie je vô­bec uve­de­né ob­do­bie, v kto­rom mal byť pred­met­ný sku­tok spá­cha­ný. Uve­de­ná ci­tá­cia ako ko­na­teľ spol. B s.r.o. ne­vie­dol a ani ne­za­bez­pe­čil ve­de­nie úč­tov­níc­tva resp. spol. B s.r.o. ne­vied­la a ani ne­za­bez­pe­či­la ve­de­nie úč­tov­níc­tva je ab­so­lút­ne ne­pos­ta­ču­jú­ca a ne­pos­ky­tu­je žiad­nu vý­po­ved­nú hod­no­tu k to­mu v akom ča­se - ob­do­bí mal byť sku­tok spá­cha­ný. Z ob­sa­hu pred­lo­že­né­ho vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su vy­plý­va, že XY bol ko­na­te­ľom spol. B s.r.o. v ob­do­bí od 07.03.2014 do 21.11.2019.  Ak te­da ko­na­ním tej­to oso­by ma­li byť   napl­ne­né zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty vy­šet­ro­va­né­ho tres­tné­ho či­nu príp. iné­ho tres­tné­ho či­nu a tej­to tres­tnej čin­nos­ti sa tá­to oso­ba do­pus­ti­la v sú­vis­los­ti s vý­ko­nom fun­kcie šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu ob­chod­nej spo­loč­nos­ti, je ne­vyh­nut­né v opi­se skut­ku tú­to okol­nosť aj uviesť, a to pre­dov­šet­kým tým, že bu­de v opi­se skut­ku uve­de­ný čas – ob­do­bie, v kto­rom mal byť sku­tok spá­cha­ný s tým, že to­to ob­do­bie ko­reš­pon­du­je s ob­do­bím, po­čas kto­ré­ho tres­tne stí­ha­ná oso­ba – ob­vi­ne­ný  vy­ko­ná­val fun­kciu šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu  ob­chod­nej spo­loč­nos­ti.

Pod­ľa § 1 ods. 2 zák. č. 91/2016 Z. z. o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov / ďa­lej len „zák. o TZPO“/ ak ten­to zá­kon neus­ta­no­vu­je inak a ak to po­va­ha ve­ci ne­vy­lu­ču­je, na tres­tnú zod­po­ved­nosť práv­nic­kej oso­by a tres­ty uk­la­da­né práv­nic­kej oso­be sa vzťa­hu­je Trest­ný zá­kon a na tres­tné ko­na­nie pro­ti práv­nic­kej oso­be sa vzťa­hu­je Trest­ný po­ria­dok.

Pod­ľa § 2 ods. 1 zák. o TZPO pod­ľa toh­to zá­ko­na sa po­su­dzu­je tres­tnosť či­nu, kto­rý bol spá­cha­ný práv­nic­kou oso­bou na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

V prí­pa­de vy­vo­de­nia tres­tnej zod­po­ved­nos­ti vo­či práv­nic­kej oso­be je pot­reb­né vy­chá­dzať z ci­to­va­né­ho zá­ko­na o TZPO, pri­čom vy­vo­diť tres­tnop­ráv­nu zod­po­ved­nosť vo­či práv­nic­kej oso­be je mož­né vý­luč­ne za trest­ný čin uve­de­ný v oso­bit­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na za sú­čas­né­ho pred­pok­la­du, že sa jed­ná o trest­ný čin uve­de­ný v prís­luš­nom us­ta­no­ve­ní zá­ko­na o TZPO, te­da v § 3 zák. o TZPO a ten­to sku­tok bol spá­cha­ný za účin­nos­ti zá­ko­na o TZPO.  Tým, že v pres­kú­ma­va­nom uz­ne­se­ní  nie je uve­de­ný čas –ob­do­bie, v kto­rom sa ma­la do­pus­tiť práv­nic­ká oso­ba tres­tnej čin­nos­ti, pre kto­rú je mož­né vy­vo­diť vo­či nej tres­tnú zod­po­ved­nosť, nie je spl­ne­ná ani pod­mien­ka, či sku­tok, kto­rý je kla­de­ný za vi­nu práv­nic­kej oso­be, bol spá­cha­ný za účin­nos­ti zá­ko­na o TZPO.

Vo vzťa­hu k ďal­šie­mu opi­su skut­ku tak, ako je uve­de­ný vo vý­ro­ko­vej čas­ti pres­kú­ma­va­né­ho uz­ne­se­nia mám za to, že uve­de­ný opis je ne­dos­ta­toč­ný a nie je z ne­ho zrej­mé za akých ďal­ších okol­nos­tí mal byť sku­tok spá­cha­ný, tak, aby sku­tok ne­mo­hol byť za­me­ne­ný s iným skut­kom a pre­dov­šet­kým, aby z opi­su skut­ku bo­lo zrej­mé, akým ko­na­ním bo­li napl­ne­né zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty ur­či­té­ho tres­tné­ho či­nu po ob­jek­tív­nej a sub­jek­tív­nej strán­ke /sa­moz­rej­me s  pri­hliad­nu­tím  na prís­luš­né  štá­dium tres­tné­ho ko­na­nia v sú­la­de s us­ta­no­ve­ním § 206 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku/. Uve­de­ný opis skut­ku ob­sa­hu­je len kon­šta­to­va­nie, že tres­tne zod­po­ved­ný sub­jekt nespl­nil po­vin­nosť viesť úč­tov­níc­tvo ani ne­za­bez­pe­čil je­ho ve­de­nie a to na­priek to­mu, že mu tú­to po­vin­nosť zá­kon uk­la­dá. Nie je uve­de­né v akom roz­sa­hu resp. v akej kva­li­te, na aký účel ma­li byť po­ža­do­va­né pod­kla­dy ve­de­né a aký nás­le­dok ma­lo nespl­ne­nie tej­to zá­kon­nej po­vin­nos­ti. Pre­to mám za to, že ta­ký­to opis ko­na­nia nie je pos­ta­ču­jú­cim pre kon­šta­to­va­nie, že ta­kým­to ko­na­ním bo­li napl­ne­né zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty vy­šet­ro­va­né­ho príp. iné­ho tres­tné­ho či­nu po ob­jek­tív­nej a sub­jek­tív­nej strán­ke.

K po­sú­de­niu ná­le­ži­tos­tí  od­ôvo­de­nie pres­kú­ma­va­né­ho  uz­ne­se­nia v zmys­le us­ta­no­ve­nia § 176 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku uvá­dzam, že tá­to časť pres­kú­ma­va­né­ho  uz­ne­se­nia neob­sa­hu­je tak­mer žiad­ne ná­le­ži­tos­ti vy­ža­do­va­né ci­to­va­ným us­ta­no­ve­ním Tres­tné­ho po­riad­ku. Ok­rem uve­de­nia sku­toč­nos­tí vy­plý­va­jú­cich z tres­tné­ho ozná­me­nia, úko­nov reali­zo­va­ných pod­ľa § 196 ods.2 Tres­tné­ho po­riad­ku, nie je v od­ôvod­ne­ní pres­kú­ma­va­né­ho  uz­ne­se­nia uve­de­né o aké kon­krét­ne dô­ka­zy sa opie­ra­jú skut­ko­vé zis­te­nia, úva­hy kto­rý­mi sa roz­ho­du­jú­ci or­gán spra­vo­val pri hod­no­te­ní vy­ko­na­ných dô­ka­zov, ako aj práv­ne úva­hy, na kto­rých zá­kla­de pod­ľa prís­luš­ných us­ta­no­ve­ní zá­ko­na po­su­dzo­val do­ká­za­né sku­toč­nos­ti. Inak po­ve­da­né z tej­to čas­ti pres­kú­ma­va­né­ho  uz­ne­se­nia nie je vô­bec zrej­mé pre­čo vy­šet­ro­va­teľ má za­to, že z do­po­siaľ zis­te­ných sku­toč­nos­tí je od­ôvod­ne­né po­doz­re­nie, že sa stal sku­tok a vy­ka­zu­je zna­ky tres­tné­ho či­nu, ako aj zá­ver, že ho spá­cha­la ur­či­tá oso­ba/tres­tne zod­po­ved­ný sub­jekt.  Kon­šta­to­va­nie vy­šet­ro­va­teľ­ky uve­de­né na stra­ne 4 od­sek 7 a 8 pres­kú­ma­va­né­ho uz­ne­se­nia ne­má žiad­nu vý­po­ved­nú hod­no­tu o tom, na zá­kla­de akých kon­krét­nych sku­toč­nos­tí dos­pe­la vy­šet­ro­va­teľ­ka k zá­ve­ru, že je na mies­te pos­tup pod­ľa § 199 ods. 1 a pre­dov­šet­kým pod­ľa § 206 ods.1 Tres­tné­ho po­riad­ku vo vzťa­hu k XY ako aj ob­chod­nej spo­loč­nos­ti B s.r.o., nie je z ne­ho zrej­mé čo kon­krét­ne preu­ka­zu­je, že sa jed­ná o dô­vod­né po­doz­re­nie z tres­tnej čin­nos­ti ako aj to, na zá­kla­de čo­ho dos­pe­la k zá­ve­ru, že je dô­vod­né vzne­se­nie ob­vi­ne­nia a už vô­bec nie aký­mi úva­ha­mi sa spra­vo­va­la pri vy­hod­no­te­ní vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nie a z ne­ho vy­plý­va­jú­cich zá­ve­rov, kto­ré by jej pos­tup od­ôvod­ňo­va­li.

Po­kiaľ ide o zá­ver vy­šet­ro­va­teľ­ky pre­miet­nu­tý do pres­kú­ma­va­né­ho uz­ne­se­nia v čas­ti, že sa jed­ná o dô­vod­né po­doz­re­nie, že sku­tok je tres­tným či­nom – pre­či­nom pod­ľa § 259 ods.2 písm.b) Tres­tné­ho zá­ko­na a je od­ôvod­ne­ní zá­ver, že ho spá­cha­la ur­či­tá oso­ba/tres­tne zod­po­ved­ný sub­jekt uvá­dzam nas­le­dov­né.

Pod­ľa § 8 Tr. zák. trest­ný čin je proti­práv­ny čin, kto­ré­ho zna­ky sú uve­de­né v tom­to zá­ko­ne, ak ten­to zá­kon neus­ta­no­vu­je inak.

            Na napl­ne­nie zna­kov tres­tné­ho či­nu mu­sia byť spl­ne­né dve pod­mien­ky:

a)    mu­sí ísť o proti­práv­ny čin, a

b)    je­ho zna­ky mu­sia byť uve­de­né v tom­to zá­ko­ne.

         Pod poj­mom zna­ky uve­de­né v tom­to zá­ko­ne sa ro­zu­me­jú zá­kon­né zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty, kto­rý­mi sú šty­ri sku­pi­ny zna­kov ur­ču­jú­ce sub­jekt (pá­cha­teľ), sub­jek­tív­nu strán­ku (za­vi­ne­nie, nie­ke­dy aj poh­nút­ka), ob­jekt (chrá­ne­ný zá­ujem) a ob­jek­tív­nu strán­ku (ko­na­nie vrá­ta­ne opo­me­nu­tia, prí­čin­ná sú­vis­losť a nás­le­dok).

         Z ci­tá­cie vy­ššie uve­de­ných zá­kon­ných us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho zá­ko­na je zrej­mé, že na to, aby bo­lo mož­né ur­či­té ko­na­nie kva­li­fi­ko­vať ako trest­ný čin, je ne­vyh­nut­né, aby vy­ka­zo­va­lo všet­ky ob­li­ga­tór­ne zna­ky napl­ne­nia je­ho skut­ko­vej pod­sta­ty. Všet­ky uve­de­né zá­kon­né zna­ky mu­sia byť napl­ne­né sú­čas­ne, inak nej­de o trest­ný čin, aj ke­by iš­lo o proti­práv­ne ko­na­nie. 

Pod­ľa § 10 písm. b) Tr. zák. pre­čin je úmy­sel­ný trest­ný čin, za kto­rý zá­kon v oso­bit­nej čas­ti us­ta­no­vu­je trest od­ňa­tia slo­bo­dy s hor­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by nep­re­vy­šu­jú­cou päť ro­kov.

Pod­ľa § 10 ods. 2 Tr. zák. nej­de o pre­čin, ak vzhľa­dom na spô­sob vy­ko­na­nia či­nu a je­ho nás­led­ky, okol­nos­ti, za kto­rých bol čin spá­cha­ný, mie­ru za­vi­ne­nia a poh­nút­ku pá­cha­te­ľa je je­ho zá­važ­nosť ne­patr­ná.

Tres­tné­ho či­nu skres­ľo­va­nie úda­jov o hos­po­dár­skej a ob­chod­nej evi­den­cie  pod­ľa § 259 ods. 1 Tr. zá­ko­na sa do­pus­tí ten kto uve­die nep­rav­di­vé ale­bo hru­bo skres­ľu­jú­ce úda­je ale­bo za­ta­jí po­vin­né úda­je o zá­važ­ných sku­toč­nos­tiach vo vý­ka­ze, v hlá­se­ní, vo vstup­ných úda­joch vkla­da­ných do po­čí­ta­ča ale­bo v iných pod­kla­doch slú­žia­cich na

a)      šta­tis­tic­ké zis­ťo­va­nie v úmys­le za­bez­pe­čiť se­be ale­bo iné­mu neop­ráv­ne­né vý­ho­dy,

b)      evi­den­ciu za­mes­tnan­cov v úmys­le za­bez­pe­čiť se­be ale­bo iné­mu neop­ráv­ne­né vý­ho­dy,

c)      kon­tro­lu úč­tov­níc­tva,

d)      kon­tro­lu pou­ži­tia do­tá­cie, sub­ven­cie ale­bo iné­ho pl­ne­nia zo štát­ne­ho roz­poč­tu, z roz­poč­tu ve­rej­nop­ráv­nej in­šti­tú­cie, z roz­poč­tu štát­ne­ho fon­du, z roz­poč­tu vy­ššie­ho územ­né­ho cel­ku ale­bo z roz­poč­tu ob­ce,

e)      ur­če­nie ce­ny ma­jet­ku ale­bo kur­zu cen­né­ho pa­pie­ra pri je­ho pre­vo­de ale­bo pre­cho­de na inú oso­bu,

f)        kon­kurz, vy­rov­na­nie, reš­truk­tu­ra­li­zá­ciu ale­bo od­dĺže­nie, ale­bo

g)      zá­pis do ob­chod­né­ho re­gis­tra ale­bo ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí, evi­den­cie mo­to­ro­vých vo­zi­diel ale­bo iné­ho re­gis­tra pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su,

            Tres­tné­ho či­nu skres­ľo­va­nie úda­jov o hos­po­dár­skej a ob­chod­nej evi­den­cie  pod­ľa § 259 ods. 2 písm. b)  Tr. zá­ko­na sa do­pus­tí ten kto v úmys­le uve­de­nom v od­se­ku 1 pod­kla­dy uve­de­né v od­se­ku 1 zni­čí, poš­ko­dí, uro­bí neu­pot­re­bi­teľ­ný­mi ale­bo ne­ve­die.

            Ob­jek­tom toh­to tres­tné­ho či­nu je zá­ujem spo­loč­nos­ti na riad­nom ve­de­ní hos­po­dár­skej a ob­chod­nej evi­den­cie za úče­lom ochra­ny pred jej skres­ľo­va­ním.

            Ob­jek­tív­na strán­ka to­ho tres­tné­ho či­nu spo­čí­va v ko­na­ní pá­cha­te­ľa, kto­rým sa ro­zu­mie uve­de­nie nep­rav­di­vých ale­bo hru­bo skres­ľu­jú­cich úda­jov, ale­bo v  za­ta­je­ní po­vin­ných úda­jov o zá­važ­ných sku­toč­nos­tiach vo vý­ka­ze, v hlá­se­ní, vo vstup­ných úda­joch vkla­da­ných do po­čí­ta­ča ale­bo v iných pod­kla­doch slú­žia­cich na úče­ly uve­de­né v písm. a) až g) úda­jov us­ta­no­ve­nia § 259 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na.

            Nep­rav­di­vý­mi a hru­bo skres­ľu­jú­ci­mi údaj­mi sú úda­je, kto­ré sa ne­zak­la­da­jú na prav­de ale­bo skres­le­ne in­for­mu­jú o pod­stat­ných okol­nos­tiach a fak­toch slú­žia­cich na kon­tro­lu hos­po­dá­re­nia.

            Vý­ka­zom sa ro­zu­mie naj­mä úč­tov­níc­tvo pod­ni­ka­te­ľa. Účtov­níc­tvoje naj­uce­le­nej­ším eko­no­mic­kým in­for­mač­ným sys­té­mom, kto­rý pres­ne a spo­ľah­li­vo po­dá­va eko­no­mic­ké in­for­má­cie o sku­toč­nos­tiach, kto­ré sú je­ho pred­me­tom. Po­jem úč­tov­níc­tvo je pred­me­tom úp­ra­vy zá­ko­na č. 431/2002 Z. z. o úč­tov­níc­tve /ďa­lej len „zák. o úč­tov­níc­tve“/, v kto­rom je ten­to po­jem viac­krát uve­de­ný, av­šak bez je­ho bliž­šej špe­ci­fi­ká­cie. 

            Pod­ľa § 2 ods. 2 zák. o úč­tov­níc­tve pred­me­tom úč­tov­níc­tva je úč­to­va­nie sku­toč­nos­tí o

a)    sta­ve a po­hy­be ma­jet­ku,

b)    sta­ve a po­hy­be zá­väz­kov,

c)    roz­die­le ma­jet­ku a zá­väz­kov

d)    vý­no­soch,

e)    nák­la­doch,

f)     príj­moch,

g)    vý­dav­koch,

h)    vý­sled­ku hos­po­dá­re­nia úč­tov­nej jed­not­ky

(ďa­lej len „úč­tov­né prí­pa­dy").

Pod­ľa § 2 ods. 3 zák. o úč­tov­níc­tve pred­me­tom úč­tov­níc­tva je aj vy­ka­zo­va­nie sku­toč­nos­tí o úč­tov­ných prí­pa­doch pod­ľa od­se­ku 2 v úč­tov­nej zá­vier­ke, pri­čom pred­me­tom vy­ka­zo­va­nia v úč­tov­nej zá­vier­ke sú aj iné ak­tí­va a iné pa­sí­va.

Pod­ľa § 6 ods.1 zák. o úč­tov­níc­tve Účtov­ná jed­not­ka je po­vin­ná do­lo­žiť úč­tov­né prí­pa­dy úč­tov­ný­mi dok­lad­mi (§ 10).

Pod­ľa § 7 ods. 1 zák. o úč­tov­níc­tve Účtov­ná jed­not­ka je po­vin­ná úč­to­vať tak, aby úč­tov­ná zá­vier­ka pos­ky­to­va­la ver­ný a prav­di­vý ob­raz o sku­toč­nos­tiach, kto­ré sú pred­me­tom úč­tov­níc­tva, a o fi­nan­čnej si­tuá­cii úč­tov­nej jed­not­ky.

Z ob­sa­hu pred­lo­že­né­ho vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su vy­plý­va, že tres­tné ozná­me­nie v pred­met­nej tres­tnej ve­ci po­da­la ozn. MN, kto­rá je je­di­ným spo­loč­ní­kom spol. B s.r.o. a z ob­sa­hu po­da­né­ho tres­tné­ho ozná­me­nia vy­plý­va­jú nas­le­dov­né sku­toč­nos­ti uve­de­né v od­ôvod­ne­ní pres­kú­ma­va­né­ho uz­ne­se­nia. Dňa 08.08.2019 pos­tu­pom pod­ľa § 196 ods.2Tres­tné­ho po­riad­ku bol k ve­ci vy­po­ču­tý ko­na­teľ spol. B s.r.o., kto­rý do zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu uvie­dol sku­toč­nos­ti uve­de­né v od­ôvod­ne­ní pres­kú­ma­va­né­ho uz­ne­se­nia.

Ok­rem vy­ššie uve­de­ných úko­nov do roz­hod­nu­tia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia vzne­se­ní ob­vi­ne­nia zo dňa 30.01.2020 a nás­led­ne po je­ho zru­še­ní a opä­tov­nom ko­na­ní až do vy­da­nie pres­kú­ma­va­né­ho roz­hod­nu­tia zo dňa 11.09.2020 bo­li za­bez­pe­če­né ďal­šie lis­tin­né pod­kla­dy v roz­sa­hu ako je uve­de­né v od­ôvod­ne­ní pres­kú­ma­va­né­ho uz­ne­se­nia.

Pres­kú­ma­ním uz­ne­se­nia zo dňa 11.09.2020 a na vec sa vzťa­hu­jú­ce­ho spi­so­vé­ho ma­te­riá­lu som dos­pe­la k zá­ve­ru, vy­šet­ro­va­teľ sa pri vy­dá­va­ní uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia a pre­dov­šet­kým uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia zo dňa 11.09.2020 ne­ria­dil vy­ššie ci­to­va­ný­mi us­ta­no­ve­nia­mi Tres­tné­ho zá­ko­na, zá­ko­na o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb / zák. č. 91/2016Z.z./ a rov­na­ko tak pre ná­le­ži­té po­sú­de­nie ve­ci ne­zoh­ľad­nil zne­nie sú­vi­sia­cich us­ta­no­ve­ní zá­ko­na o úč­tov­níc­tve. V da­nom prí­pa­de z po­da­né­ho tres­tné­ho ozná­me­nia, z vy­ko­na­ných úko­nov ako aj za­bez­pe­če­ných pod­kla­dov vy­plý­va to, že ko­na­teľ spol. B s.r.o. na­priek to­mu, že po­vin­nosť viesť resp. za­bez­pe­čiť ve­de­nie úč­tov­níc­tva vy­plý­va z  plat­ných práv­nych pred­pi­sov /Ob­chod­ný zá­kon­ník, zák. č. 431/2002 Z. z. o úč­tov­níc­tve / ako sám uvie­dol, ne­vie­dol úč­tov­níc­tvo tej­to spo­loč­nos­ti v ob­do­bí, keď bol jej ko­na­te­ľom t.j. od 07.03.2014 do 21.11.2019. Ako dô­vod, pre kto­rý nepl­nil uve­de­nú po­vin­nosť uvie­dol, že tá­to spo­loč­nosť po ce­lú do­bu, po­čas kto­rej vy­ko­ná­val v tej­to spo­loč­nos­ti fun­kciu ko­na­te­ľa, ne­vy­ko­ná­va­la vô­bec žiad­nu čin­nosť. Za úče­lom pre­ve­re­nia toh­to tvr­de­nia  bo­li vo ve­ci po po­da­ní tres­tné­ho ozná­me­nia vy­ko­na­né úko­ny v zmys­le § 196 ods.2 Tres­tné­ho po­riad­ku.  Z ich zá­ve­rov vy­plý­va, že žiad­nym re­le­van­tným spô­so­bom sa ne­po­da­ri­lo preu­ká­zať, že spol. B s.r.o. v ob­do­bí, keď fun­kciu šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu vy­ko­ná­val XY te­da od 07.03.2014 do 21.11.2019, vy­ko­ná­va­la akú­koľ­vek pod­ni­ka­teľ­skú čin­nosť a že by v tej­to sú­vis­los­ti dis­po­no­va­la pod­klad­mi, kto­ré sú pred­me­tom eko­no­mic­ké­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu,  kto­rý pres­ne a spo­ľah­li­vo po­dá­va eko­no­mic­ké in­for­má­cie o sku­toč­nos­tiach, kto­ré sú je­ho pred­me­tom, prí­pad­ne pod­klad­mi slú­žia­ci­mi na kon­tro­lu hos­po­dá­re­nia. Ok­rem to­ho úkon­mi pod­ľa § 196 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku bo­lo zis­te­né, že v dot­knu­tom ob­do­bí spol. B s.r.o. ne­ma­la žiad­nych za­mes­tnan­cov, žiad­ny neh­nu­teľ­ný ma­je­tok, nie je re­gis­tro­va­ná ako vlas­tník mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la. Za tak­to zis­te­ných okol­nos­tí je nut­né za­obe­rať sa po­sú­de­ním čo vlas­tne ma­lo byť pred­me­tom sa­mot­né­ho úč­tov­níc­tva príp. inej evi­den­cie pos­ky­tu­jú­cej zá­klad pre kon­tro­lu úč­tov­níc­tva resp. kon­tro­lu hos­po­dá­re­nia ob­chod­nej spo­loč­nos­ti. Sú­čas­ne je pot­reb­né za­obe­rať sa tým, či vô­bec a aký škod­li­vý nás­le­dok bol spô­so­be­ný tým, že ne­bo­lo ve­de­né úč­tov­níc­tvo ob­chod­nej spo­loč­nos­ti. Vy­šet­ro­va­teľ­ka v od­ôvod­ne­ní pres­kú­ma­va­né­ho uz­ne­se­nia uvied­la, že bo­lo zis­te­né, že spol. B s.r.o. ma­la  „ži­vý“ účet so za­zna­me­na­ný­mi tran­sak­cia­mi ve­de­ný v S a.s. v ob­do­bí od 10.03.2014 do 31.10.2019 a vý­pis z toh­to úč­tu je sú­čas­ťou spi­su. Pred­met­ný vý­pis z úč­tu ne­bol zo stra­ny vy­šet­ro­va­teľ­ky žiad­nym spô­so­bom vy­hod­no­te­ný  v tom sme­re, či je z ne­ho  mož­né zis­tiť či, v akom ob­do­bí, v akom roz­sa­hu a aké tran­sak­cie bo­li pros­tred­níc­tvom to­ho úč­tu reali­zo­va­né a kto­ré by v ko­neč­nom dôs­led­ku od­ôvod­ňo­va­li zá­ver, že pred­met­ná ob­chod­ná spo­loč­nosť v dot­knu­tom ob­do­bí preu­ká­za­teľ­né vy­ko­ná­va­la pod­ni­ka­teľ­skú čin­nosť. Z vý­pi­su z uve­de­né­ho úč­tu vy­plý­va, že po­čas ce­lej do­by exis­ten­cie toh­to úč­tu bo­li na ten­to účet reali­zo­va­né vkla­dy v ho­to­vos­ti vo vý­ške od 50,- do 400,-Eur a nás­led­ne po vkla­de v ho­to­vos­ti reali­zo­va­né pla­tob­né prí­ka­zy pre­važ­ne pre dva sub­jek­ty, z to­ho je­den fak­tu­rá­cia za služ­by mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra. Z vý­pi­su z pred­met­né­ho úč­tu však ne­vyp­lý­va, že na ten­to účet bo­li pou­ká­za­né plat­by od iných pod­ni­ka­teľ­ských sub­jek­tov vo for­me úh­ra­dy fak­túr za pos­kyt­nu­tie aké­koľ­vek pl­ne­nia do­dá­va­te­ľom spol. B s.r.o., kto­ré sku­toč­nos­ti by umož­ni­li pri­jať zá­ver, že tá­to ob­chod­ná spo­loč­nosť vy­ko­ná­va­la reál­ne pod­ni­ka­teľ­skú čin­nosť, za kto­rú jej bo­li uh­ra­de­né fi­nan­čné pros­tried­ky, kto­ré by bo­lo mož­né po­va­žo­vať za prí­jem z pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti.

Na zá­kla­de tak­to zis­te­né­ho skut­ko­vé­ho sta­vu ve­ci som dos­pe­la k zá­ve­ru, že nespl­ne­nie uve­de­nej po­vin­nos­ti, a to viesť príp. za­bez­pe­čiť ve­de­nie úč­tov­níc­tva správ­ne, úpl­ne, preu­ká­za­teľ­ne, zro­zu­mi­teľ­ne  a spô­so­bom za­ru­ču­jú­cim tr­va­losť úč­tov­ných zá­zna­mov ko­na­te­ľom ob­chod­nej spo­loč­nos­ti za úče­lom je­ho kon­tro­ly príp. iným úče­lom uve­de­ným v us­ta­no­ve­ní § 259 ods.1 Tres­tné­ho zá­ko­na v písm. a) až g), ne­napĺňa zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty pre­či­nu pod­ľa § 259 ods.2 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na po ob­jek­tív­nej a pre­dov­šet­kým sub­jek­tív­nej strán­ke. Fakt, že ko­na­teľ spo­loč­nos­ti ne­vie­dol ani ne­za­bez­pe­čil ve­de­nie úč­tov­níc­tva ob­chod­nej spo­loč­nos­ti, kto­rá ne­vy­ko­ná­va­la vô­bec žiad­nu čin­nosť, exis­to­va­la len for­mál­ne „na pa­pie­ri“, ne­ma­la žiad­ny ma­je­tok, žiad­nych za­mes­tnan­cov, nev­znik­la jej žiad­na da­ňo­vá po­vin­nosť, ne­moh­la ne­ve­de­ním pot­reb­ných pod­kla­dov ako­koľ­vek ov­plyv­niť pod­kla­dy slú­žia­ce na:

-       šta­tis­tic­ké zis­ťo­va­nie, evi­den­ciu za­mes­tnan­cov v úmys­le za­bez­pe­čiť se­be ale­bo iné­mu neop­ráv­ne­né vý­ho­dy

-       kon­tro­lu úč­tov­níc­tva

-       kon­tro­lu pou­ži­tia do­tá­cie sub­ven­cie ale­bo iné­ho pl­ne­nia zo štát­ne­ho roz­poč­tu, z roz­poč­tu ve­rej­nop­ráv­nej in­šti­tú­cie, z roz­poč­tu štát­ne­ho fon­du, z roz­poč­tu vy­ššie­ho územ­né­ho cel­ku ale­bo z roz­poč­tu ob­ce,

-       ur­če­nie ce­ny ma­jet­ku ale­bo kur­zu cen­né­ho pa­pie­ra pri je­ho pre­vo­de ale­bo pre­cho­de na inú oso­bu,

-       kon­kurz, vy­rov­na­nie, reš­truk­tu­ra­li­zá­ciu ale­bo od­dĺže­nie, ale­bo

-       zá­pis do ob­chod­né­ho re­gis­tra ale­bo ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí, evi­den­cie mo­to­ro­vých vo­zi­diel ale­bo iné­ho re­gis­tra pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su.

Inak po­ve­da­né ne­bo­li zis­te­né sku­toč­nos­ti od­ôvod­ňu­jú­ce zá­ver, že ko­na­ním, kto­ré spo­čí­va v ne­ve­de­ní úč­tov­níc­tva resp. ne­za­bez­pe­če­ním je­ho ve­de­nia inou oso­bou v prí­pa­de ob­chod­nej spo­loč­nos­ti, kto­rá ne­vy­ko­ná­va­la žiad­nu čin­nosť, exis­to­va­la len for­mál­ne „na pa­pie­ri“, ne­ma­la žiad­ny ma­je­tok, žiad­nych za­mes­tnan­cov, nev­znik­la jej žiad­na da­ňo­vá po­vin­nosť, bol spá­cha­ný pre­čin skres­ľo­va­nie úda­jov o hos­po­dár­skej a ob­chod­nej evi­den­cie  pod­ľa § 259 ods. 2 písm. b)  Tres­tné­ho  zá­ko­na. Uve­de­né zá­ve­ry pri­me­ra­ne pla­tia aj pre mož­nosť vy­vo­de­nia tres­tnej zod­po­ved­nos­ti za pred­met­ný trest­ný čin - pre­čin aj vo vzťa­hu resp. vo­či práv­nic­kej oso­be.

Pod­ľa § 230 ods. 2 písm. e) Tr. por., pro­ku­rá­tor je pri vý­ko­ne do­zo­ru op­ráv­ne­ný zru­šiť ne­zá­kon­né ale­bo neo­pod­stat­ne­né roz­hod­nu­tia po­li­caj­ta, kto­ré mô­že nah­ra­diť vlas­tný­mi roz­hod­nu­tia­mi.

         S pou­ka­zom na vy­ššie uve­de­né sku­toč­nos­ti som roz­hod­la tak, ako je uve­de­né vo vý­ro­ko­vej čas­ti toh­to uz­ne­se­nia.

Pou­če­nie:  Pro­ti to­mu­to uz­ne­se­niu sťaž­nosť nie je prí­pus­tná.

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia