Rozhodnutia

Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu SR
právne vety rozhodnutí prijaté trestnoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SR
 
Môže byť zjavne podozrivá osoba vypočúvaná ako svedok? - aktuálne rozhodnutie ESĽP
príspevok prináša stručný výťah aktuálneho rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa zaoberalo možným porušením Dohovoru v prípadoch, ak je zjavne podozrivá osoba vypočúvaná v procesnom postavení svedka
 
Zrušujúce uznesenie Generálneho prokurátora SR alebo o vytváraní zločineckých skupín
rozhodnutie Generálneho prokurátora SR, ktoré sa zaoberalo viacerými právnymi problémami, ktoré stoja za pozornosť
 
Ku kauze lúpeže v klenotníctve v Uherskom Hradišti
článok sa zaoberá rozhodnutiami českých súdov vo veci známej lúpeže v klenotníctve, v ktorej boli napokon obaja obžalovaní oslobodení spod obžaloby a to po viac ako dvoch rokoch strávených vo výkone trestu odňatia slobody
 
Ústavný súd SR - znalecké dokazovanie nemôže nahrádzať dôkazy a ani voľné hodnotenie dôkazov vo veci samej
rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktoré sa zaoberalo účelom a hodnotením znaleckého psychologického posudku so záverom, že znalecké dokazovanie nemôže nahrádzať dôkazy vo veci samej
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia