Rozhodnutia

Vyhlásenie núdzového stavu ako znak skutkovej podstaty trestného činu - usmernenie generálnej prokuratúry
usmernenie Generálnej prokuratúry SR, ktoré sa zaoberá vyhlásením núdzového stavu ako znakom skutkovej podstaty trestného činu.
 
Šírenie koronavírusu - usmernenie Generálnej prokuratúry SR
usmernenie Generálnej prokuratúry SR ohľadne problematiky právneho posúdenia konania fyzických osôb v súvislosti so šírením koronavírusu
 
Aktuálna judikatúra trestného kolégia Najvyššieho súdu ČR
právne vety rozhodnutí a stanovísk trestného kolégia Najvyššieho súdu ČR schválené dňa 04.03.2020
 
Spolkový ústavný súd Nemecka o práve na smrť podľa vlastného uváženia
informácia o rozhodnutí Spolkového ústavného súdu Nemecka týkajúca sa práva na asistovanú samovraždu
 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave vo veci zavlečenia Michala Kováča mlašieho do cudziny
uznesenie Krajského súdu v Bratislave, ktorým došlo k zamietnutiu sťažnosti prokurátora proti uzneseniu okresného súdu, ktorý prerušil trestné stíhanie a obrátil sa s prejudiciálnymi otázkami na Súdny dvor Európskej únie.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia