Rozhodnutia

Mlčanie ako dôkaz viny
Európsky súd pre ľudské práva k trestnému činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti vo veci Zschuschen proti Belgicku
 
Vyčíslenie trov konania pri spojení viac vecí do jednej v spojení so zastupovaním dvoch osôb jedným právnym zástupcom
rozhodnutie okresného súdu sa zaoberá vyčíslením trov konania za poskytovanie právnych služieb pri spojení viac vecí do jednej pri zastupovaní dvoch osôb jedným právnym zástupcom
 
Vydanie príkazu na odpočúvanie nie je možné odôvodniť špekulatívnou konštrukciou vedenou tzv. užitočným zámerom
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR v známej veci tzv. Vojenského spravodajstva, v ktorej bola obvinená bývalá vrchná riaditeľka Sekcie kabinetu predsedu vlády ČR je podnetné a využiteľné aj v právnych pomeroch SR
 
Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky
aktuálna trestnoprávna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu ČR, ktorá by mohla byť použiteľná, či podnetná aj v právnych pomeroch SR
 
Uznesenie Špecializovaného trestného súdu o prepustení Norberta Bodora zo zadržania
kompletné znenie uznesenia sudcu pre prípravné konanie, ktorým bol obvinený Norbert Bodor prepustený zo zadržania na slobodu
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia