Rozhodnutia

Falšovanie platobného prostriedku a internetové bankovníctvo
rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá vymedzením falšovania platobného prostriedku v súvislosti s internetovým bankovníctvom.
 
Poprava pradeda znalca nacistami ako dôvod na vylúčenie znalca v trestnom konaní
rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberalo možným vyvodzovaním trestnej zodpovednosti za vydanie knihy "Adolf Hitler Projevy", pričom sa zaoberalo viacerými zaujímavými právnymi problémami
 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave vo veci Glance Hause
kompletné znenie rozhodnutia odvolacieho súdu vo veci Glance Hause s úvodnou poznámkou
 
Dôvody väzby - výber judikatúry
výber z československej, slovenskej a českej judikatúry týkajúcej sa dôvodov väzby
 
Krádež vecí umiestnených v prenajatých priestoroch
rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá problematikou, či dlh na nájomnom oprávňuje prenajímateľa vniknúť do priestorov užívaných nájomcom a odniesť tam umiestnené veci.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia