Rozhodnutia

Aktuálne rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva ohľadne zásady ne bis in idem
stručný prehľad aktuálnych rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týkali zásady ne bis in idem a trestného konania.
 
Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave vo veci bývalého príslušníka Vojenskej spravodajskej služby
rozsudok Krajského súdu v Bratislave vo veci obžalovaného Ing. Romana Mikulca popisuje, okrem iného, podivný spôsob vykonávania prehliadky motorového vozidla zo strany polície.
 
K výsluchu policajného informátora v trestnom konaní
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberalo návrhom obžalovaného vypočuť v konaní pred súdom policajného informátora.
 
Stanovisko Najvyššieho súdu SR k problematike začatia trestného stíhania
aktuálne zjadnocujúce stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR sa zaoberá viacerými spornými otázkami ohľadne začatia trestného stíhania vo veci a s ním súvisiacimi aplikačnými problémami.
 
Uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci, v ktorej boli vydané mobilné telefóny niektorými sudcami, či štátnou tajomníčkou
príspevok prináša text uznesenia o začatí trestného stíhania vo veci, v ktorej došlo k vydaniu mobilných telefónov zo strany niektorých sudcov, prokurátora, či štátnej tajomníčky, pričom úvodná poznámka obsahuje kritiku tohto uznesenia.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia