Rozhodnutia

Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu SR
aktuálna trestnoprávna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR
 
Aktuálne usmernenie generálneho prokurátora k zadržaniu podozrivej osoby
usmernenie Generálneho prokurátora SR k zadržaniu a obmedzeniu osobnej slobody podozrivej osoby podľa § 85 ods. 1, ods. 2 Tr. por.
 
Falšovanie dôkazov policajtami s dobrým úmyslom
rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá možnosťami spáchania trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a vydierania zo strany policajtov ako aj problematikou totožnosťi skutku, či zásady zákazu zmeny k horšiemu v odvolacom konaní
 
Použiteľnosť znaleckého posudku vypracovaného na podklade dôkazov vykonaných pred vznesením obvinenia
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá otázkou použiteľnosti znaleckého posudku v trestnom konaní, ktorý bol vypracovaný bezprostredne po začatí trestného stíhania vo veci a to v čase, keď ešte nebolo jasné, kto by mohol byť podozrivou a následne obvinenou osobou ako aj tým, či je možné použiť výpoveď obvineného ktorú vykonal ešte v procesnom postavení svedka.
 
Zatajenie účtovníctva a vznik škody pri trestnom čine skresľovania údajov obchodnej evidencie
rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorého závery sú využiteľné aj v právnych podmienkach Slovenskej republiky
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia