Rozhodnutia

Vyššia váha slov vysokopostavených predstaviteľov štátu a ochrana osobnosti
príspevok predstavuje rozhodnutie ESĽP vo veci Mesič proti Chorvátsku, ktoré sa týkalo výrokov predstaviteľa štátnej moci voči inej osobe v kontexte podozrenia zo spáchania trestného činu
 
Policajná mediálna hra, angažovaní novinári a sudca Branislav Harabin
článok prináša rozhodnutie sudcu Branislava Harabina o nevyhovení návrhu prokurátora na vykonanie domovej prehliadky u 77 ročného dôchodcu so stručným komentárom
 
Je predseda súdu vyšetrovacím orgánom a môže úkolovať políciu? - odlišné stanovisko sudcu NSS vo veci Truban
príspevok prináša odlišné stanovisko sudcu Najvyššieho správneho súdu SR, v ktorom kritizuje konanie predsedu Špecializovaného trestného súdu, ktorý v rámci disciplinárneho konania mal vyžadovať informácie od polície na disciplinárneho stíhaného sudcu a dokonca aj na jeho dcéru
 
Dopĺňanie skutku v trestnom konaní a zákaz reformationis in peius - aplikačné problémy
príspevok približuje aktuálny nález Ústavného súdu ČR k problematike dopĺňania skutku v priebehu trestného konania, ktorého závery by mohli byť podnetné aj pre vývoj aplikačnej praxe na území SR
 
Na Súdny dvor EÚ boli predložené otázky týkajúce sa nezávislosti disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu
príspevok prináša výťah z uznesenia okresného súdu o prerušení konania a predložení prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru EÚ ohľadne nového režimu disciplinárneho súdnictva v SR s tým, že okresný súd je názoru, že nová úprava disciplinárneho súdnictva zasahuje do nezávislosti všeobecných súdov v SR
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia