Rozhodnutia

Tlačová beseda obvineného a kolúzny dôvod väzby
uznesenie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá návrhom prokurátora, ktorý žiadal vzatie obvineného do väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. z dôvodu jeho vyjadrení na talačovej besebe po skončení vyšetrovania.
 
Právne vety aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky
aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky schválená na trestnom kolégiu dňa 17.04.2019
 
Získanie prístupu k osobným údajom týkajúcich sa dynamickej IP adresy
informácia o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Benedik proti Slovinsku, ktorý sa týkal zabezpečovania dôkazov v rámci počítačovej kriminality a ktorého závery sú využiteľné aj na území SR
 
Poškodená pávnická osoba a obžalovaná fyzická osoba ako osoby blízke a súhlas poškodeného podľa § 211 ods. 1 Tr. por.
uznesenie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberalo tým, či právom podľa § 211 ods. 1 Tr. por. môže disponovať aj poškodená právnická osoba
 
Ustanovenie opatrovníka poškodenej právnickej osobe podľa § 48 ods. 3 Tr. por.
rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá možnosťami ustanovenia opatrovníka poškodenej právnickej osobe v prípadoch podozrenia zo spáchania trestného činu zo strany štatutárnych zástupcov na úkor poškodenej právnickej osoby, v mene ktorej konajú ako aj tým, či je nutné vyčkávať s ustanovením opatrovníka poškodenému až na čas po vznesení obvinenia
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia