Rozhodnutia

Získanie prístupu k osobným údajom týkajúcich sa dynamickej IP adresy
informácia o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Benedik proti Slovinsku, ktorý sa týkal zabezpečovania dôkazov v rámci počítačovej kriminality a ktorého závery sú využiteľné aj na území SR
 
Poškodená pávnická osoba a obžalovaná fyzická osoba ako osoby blízke a súhlas poškodeného podľa § 211 ods. 1 Tr. por.
uznesenie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberalo tým, či právom podľa § 211 ods. 1 Tr. por. môže disponovať aj poškodená právnická osoba
 
Ustanovenie opatrovníka poškodenej právnickej osobe podľa § 48 ods. 3 Tr. por.
rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá možnosťami ustanovenia opatrovníka poškodenej právnickej osobe v prípadoch podozrenia zo spáchania trestného činu zo strany štatutárnych zástupcov na úkor poškodenej právnickej osoby, v mene ktorej konajú ako aj tým, či je nutné vyčkávať s ustanovením opatrovníka poškodenému až na čas po vznesení obvinenia
 
Trestný čin podvodu a dôvera poškodeného
aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu. Závery predmetného rozhodnutia sú aplikovateľné aj v právnych pomeroch SR.
 
Falšovanie platobného prostriedku a internetové bankovníctvo
rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sa zaoberá vymedzením falšovania platobného prostriedku v súvislosti s internetovým bankovníctvom.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia