Rozhodnutia

Kritériá pre posudzovanie policajnej provokácie - prípad Akbay a ostatní proti Nemecku
významné rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa podrobne zaoberá zisťovaním policajnej provokácie ako aj procesnými dôsledkami jej zistenia, ako je nutnosť vylúčenia dôkazov a iné
 
K rozdielom medzi trestnými činmi nezaplatením dane a poistného, zvýhodňovaním veriteľa a poškodzovaním veriteľa
rozhodnutie súdu sa, okrem iného, zaoberá aj správnosťou právnej kvalifikácie v prípade nehradenia dane, či poistného
 
Rozdiel medzi obhliadkou miesta činu v obydlí a domovou prehliadkou a k (ne) zákonnosti dôkazov
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, ktoré je využiteľné aj v právnych pomeroch SR, sa zaoberá posudzovaním obhliadky miesta činu vykonávanej v obydlí so súhlasom užívateľa, úkonmi, ktoré už spadajú pod domovú prehliadku a (ne) zákonnosťou dôkazov získaných pri takýchto úkonoch
 
Ústavný súd SR o tom, že súd rozhodujúci o väzbe v prípravnom konaní nemá právomoc dozor vykonávajúceho prokurátora
aktuálne uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zaoberalo, okrem iného, aj kompetenciami súdu a prokurátora pri väzobnom trestnom stíhaní v prípravnom konaní so záverom, že súd rozhodujúci o väzbe v prípravnom konaní nemá právomoc dozor vykonávajúceho prokurátora a teda nie je zákonom zmocnený na to, aby naprával pochybenia vyšetrovateľa
 
Určenie termínu verejného zasadnutia uznesením alebo aj tak sa (ne)dá
príspevok sa venuje rozdielnej praxi Špecializovaného trestného súdu pri zvolení formy určenia termínu verejného zasadnutia alebo termínu hlavného pojednávania
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia