Rozhodnutia

Môže súkromná osoba vyhotoviť obrazovozvukový záznam policajta pri výkone jeho činnosti a následne ho zverejniť?
článok prináša rozsudok súdu, ktorý sa zaoberá problematikou vyhotovovania obrazovozvukových záznamov policajtov pri výkone ich činnosti zo strany osôb, proti ktorým policajt zasahuje a možnosťami zverejnenia takéhoto záznamu
 
Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu SR
právne vety judikatúry schválené trestnoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SR dňa 16.06.2021
 
Neľudské podmienky vo výkone trestu odňatia slobody - odlišné stanovisko sudcu Ústavného súdu SR
odlišné stanovisko sudcu Ústavného súdu SR poskytuje zaujímavý pohľad na podmienky v slovenských väzniciach v konkrétnom prípade ako aj na relevantnú judikatúru ESĽP v tomto smere
 
Výber z aktuálnych rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu ČR týkajúcich sa preskúmavania protipandemických opatrení
príspevok mapuje aktuálne rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu ČR, ktoré sa týkajú preskúmavania protipandemických opatrení
 
Ku kolúznej väzbe, preventívnej väzbe a k nadkvalifikovaniu skutku políciou - nález vo veci advokáta JUDr. Martina Ribára
aktuálny nález Ústavného súdu SR, ktorý má, z obsahového hľadiska, ambíciu výrazne ovplyvniť výklad dôvodov väzby na území SR a tým aj väzobné rozhodnovanie do budúcnosti
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia