Rozhodnutia

Na uznanie viny nestačí len osamotená výpoveď tzv. zaujatého svedka, ktorý má záujem na výsledku trestného konania
príspevok prináša komentovaný nález Ústavného súdu ČR, ktorý sa zaoberal hodnotením svedeckej výpovede za situácie, keď ide o "tvrdenie proti tvrdeniu" a jediným usvedčujúcim dôkazom je výpoveď tzv. zaujatého svedka, teda svedka, ktorý má záujem na výsledku trestného konania
 
Kolúzny dôvod väzby nie je možné pri organizovanej kriminalite vyvodzovať automaticky - nález ÚS ČR
príspevok prináša nález Ústavného súdu ČR, ktorý sa týkal posudzovania kolúzneho dôvodu väzby pri organizovanej trestnej činnosti
 
Nález Ústavného súdu SR o treste prepadnutia majetku ukladaného podľa § 58 ods. 2, ods. 3 Tr. zák. a možnosti obnovy konania
príspevok prináša kompletný nález ústavného súdu, ktorý bol vyslovený nesúlad ustanovení § 58 ods. 2, ods. 3 Tr. zák. s ústavou
 
Urážanie sudcu poslancom a schovávanie sa poslanca za výrokovú poslaneckú indemnitu
prispevok prináša kompletné znenie rozsudku Krajského súdu v Košiciach, ktoré sa týkalo žaloby sudkyne na ochranu osobnosti voči hrubým nepravdivým výrokom poslanca NR SR
 
Komentáre manželky sudcu na sociálnej sieti a objektívny test nestrannosti
príspevok približuje rozhodnutie ESĽP, ktoré sa zaoberá kritickými komentármi manželky sudcu na adresu účastníkov konania zverejnených na sociálnej sieti a to z pohľadu testu objektívnej nestrannosti sudcu, ktorý rozhodoval v spore
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia