Rozhodnutia

Aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky
aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorej niektoré závery môžu byť podnetné, či zaujímavé aj z pohľadu právneho poriadku SR.
 
Priateľ ako blízka osoba s právom odoprieť výpoveď
rozhodnutie Ústavného súdu ČR sa zaoberá zaujímavou problematikou definovania priateľstva v spojení s pojmom blízka osoba a právo odoprieť svedeckú výpoveď.
 
Neoprávnené poskytovanie informácií zo strany policajta
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a to najmä výkladom znaku "zadovážiť inému neoprávnený prospech" na podklade prípadu protiprávneho konania policajta.
 
Pivničná kobka v bytovom dome ako "iný priestor" v zmysle § 101 Tr. por.
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá tým, či je na prehliadku pivničnej kobky nachádzajúcej sa v bytnom dome nutný príkaz na domovú prehliadku alebo postačí aj len príkaz v zmysle § 101 Tr. por.
 
K (ne)predĺženiu lehoty trvania väzby v súvislosti s prieťahom znalca pri vypracovávaní znaleckého posudku
rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberá výkladom zákonných podmienok na predĺženie lehoty trvania väzby v zmysle § 76 ods. 3 Tr. por. sa to v súvislosti s prieťahom znalca pri vypracovávaní znaleckého posudku a odmietnutím obvineného vypovedať kým nebude skončené dokazovanie v prípravnom konaní.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia