Rozhodnutia

Ústavný súd Českej republiky kritizuje reťazenie výkonov trestov odňatia slobody
rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sa zaoberá kumuláciou výkonov trestov odňatia slobody.
 
Právne vety trestnej judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky
právne vety aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu ČR, ktoré sú primerane využiteľné aj v právnych pomeroch SR
 
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave v trestnej veci Filipa Rybaniča
kompletmé znenie rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave v trestnej veci vedenej proti obžalovanému Filipovi Rybaničovi pre trestný čin podľa ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva podľa § 264 Tr. zák.
 
Nepravdivý návrh na výmaz partnera verejného sektora, zákaz zneužitia práva
predkladané súdne rozhodnutie sa zaoberá problematikou skúmania pravdivosti návrhu oprávnenej osoby a to aj v kontexte zákazu zneužitia práva.
 
Aktuálna judikatúra trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR
právne vety judikatúry trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR, ktoré boli prijaté dňa 10.06.2019
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia