Rozhodnutia

Nebezpečné prenasledovanie môže trvať aj len jeden mesiac
aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky k trestnému činu nebezpečného prenasledovania, ktorá sa zaoberá intenzitou konania páchatela.
 
Trestný čin všeobecného ohrozenia v doprave a zásada ne bis in idem
rozhodnutie Ústavného súdu SR sa zaoberá aj zásadou ne bis in idem pri strete trestného a priestupkového práva v doprave
 
Uznesenie o vzatí do väzby obvinených Martina Daňa a Rudolfa Vaského
kompletné znenie neprávoplatného uznesenia sudcu pre prípravné konanie o vzatí obvinených do väzby
 
Nepriamy stalking
nález Ústavného súdu SR sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zák. so zameraním na tzv. nepriamy stalking.
 
Trestný čin poškodzovania veriteľa a existencia záväzkového vzťahu medzi dlžníkom a veriteľom
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sa zaoberá výkladom skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania veriteľa a jeho závery sú využiteľné aj v právnych podmienkach SR.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia