Rozhodnutia

Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky
právne vety rozhodnutí schválené trestnoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu ČR dňa 24.02.2021
 
Posudzovanie premlčania trestného stíhania pri zmene právnej kvalifikácie stíhaného skutku
uznesenie Krajského súdu v Bratislave sa zaoberalo problematikou premlčania trestného stíhania vo vzťahu k prekvalifikovaniu stíhaného skutku na miernejší trestný čin počas vedeného trestného konania
 
Výpovede získané mučením súkromnými osobami - prípad Cvik proti Poľsku
príspevok prináša rozhodnutie ESĽP, ktoré sa zaoberalo použitím výpovede získanej súkromnými osobami za použitia mučenia v trestnom konaní
 
Náhrada škody z dôvodu spoluúčasti na daňovom úniku spáchanom treťou osobou, ktorá sama nie je daňovým dlžníkom
príspevok prináša rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, ktoré nadväzuje na problematiku nemožnosti uplatňovania si nároku na náhradu škody v adhéznom konaní pri daňových trestných činoch
 
K hodnoteniu osamoteného usvedčujúceho dôkazu, čo možno považovať za usvedčujúce dôkazy a k dôkaznej sile agnoskácie
príspevok predstavuje nález Ústavného súdu ČR, ktorý sa zaoberal správnym hodnotením dôkazov, možnosťami uznania viny na osamotenom usvedčujúcom dôkaze, ako aj dôkaznou silou agnoskácie
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia