Rozhodnutia

K limitom práva odsúdeného nevypovedať ako svedok vo vlastnej trestnej veci
príspevok prináša aktuálne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa venovalo hraniciam práva odsúdeného nevypovedať ako svedok vo vlastnej trestnej veci.
 
Ustanovenia Trestného zákona o extrémizme sú čiastočne v rozpore s Ústavou SR
informácia o rozhodnutí Ústavného súdu SR
 
Súdný dvor Európskej únie a odcudzenie mobilného telefónu
rozhodnutie Súdneho dvoru Európskej únie sa zaoberá výkladom práva Európskej únie ohľadne toho, či možno údaje o telekomunikačnej prevádzke oznamovať aj v prípadoch menej závažných trestných činov. Predmetné rozhodnutie môže vyvolať zmeny v ustanovení § 116 Tr. por.
 
Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu SR
právne vety aktuálnej trestnej judikatúry Najvyššieho súdu SR, ktoré boli schválené trestnoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SR dňa 03.12.2018
 
Domová prehliadka a upovedomenie obhajcu podľa § 213 Tr. por.
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sa zaoberá, okrem iného, aj tým, či je nutné upovedomiť obhajcu obvineného o výkone domovej prehliadky v zmysle § 213 Tr. por.
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia