Rozhodnutia

Uznesenie Generálneho prokurátora SR o vymyslenom skutku, vymyslenej právnej kvalifikácii a zneužití právomoci vyšetrovateľa
kompletné znenie uznesenia Generálneho prokurátora SR, ktorým bola zamietnutá sťažnosť obvineného, ktorý je trestne stíhaný za zneužívanie právomoci verejného činiteľa v súvislosti s tzv. odpočúvaním poľovníckej chaty
 
Ústavný súd SR o ustanovení § 363 Tr. por. vo veci obvinených vyšetrovateľov
rozhodnutie Ústavného súdu SR sa zaoberalo ustanovením § 363 Tr. por. vo vzťahu k preskúmavaniu rozhodnutia, ktoré vydal generálny prokurátor
 
Zrušujúce rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR vo veci guvernéra NBS sa zaoberalo aj hodnotením výpovede spolupracujúcej osoby
príspevok prináša zaujímavé rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR vo veci guvernéra Národnej banky Slovenska
 
Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky
právne vety trestných rozhodnutí schválených sa zasadnutí trestného kolégia Najvyššieho súdu ČR, ktoré by mohli byť použiteľné aj v právnych podmienkach SR
 
Policajná žiadosť o vydanie spisu a utajovanej prílohy - stanovisko Národného bezpečnostného úradu
príspevok prináša vybrané pasáže zo stanoviska Národného bezpečnostného úradu k policajnej akcii na Okresnom súde Bratislava III
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia