Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Publikované: 26. 01. 2014, čítané: 6082 krát
 

 

Úvod­ná poz­nám­ka JUDr. Pe­ter Šam­ko

K návr­hu zá­ko­na o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb mož­no struč­ne uviesť len toľ­ko, že práv­nic­ké oso­by sú len práv­na fik­cia, t. j. exis­tu­jú len pre­to, že ich vy­tvo­ril práv­ny po­ria­dok. Práv­nic­ká oso­ba je pre­to len fik­tív­na práv­na konštruk­cia a pre­to aj tres­tná zod­po­ved­nosť práv­nic­kých osôb bu­de len fik­tív­na, ume­lo vy­tvo­re­ná práv­nym po­riad­kom. Na­vy­še, práv­nic­ká oso­ba, ako vý­tvor práv­ne­ho po­riad­ku, ne­má vlas­tnú vô­ľu a pre­to vždy mu­sí ko­nať pros­tred­níc­tvom fy­zic­kých osôb. Z toh­to poh­ľa­du je pre­to ilu­zór­ne ho­vo­riť o za­vi­ne­ní práv­nic­kej oso­by. Som ná­zo­ru, že na pos­tih práv­nic­kých osôb cel­kom pos­ta­ču­je ad­mi­nis­tra­tív­na zod­po­ved­nosť práv­nic­kých osôb za spá­chanie správ­nych de­lik­tov, aj keď som si ve­do­mý to­ho, že SR mu­sí pri­jať zá­kon o tres­tnej zod­po­ved­nso­ti práv­nic­kých osôb z dô­vo­du pl­ne­nia me­dzi­ná­rod­ných zá­väz­kov. Mož­no len dú­fať, že ten­to zá­kon v praxi ne­bu­de zneu­ží­va­ný ku kon­ku­ren­čné­mu bo­ju v pod­ni­ka­teľ­skom pros­tre­dí a k tres­tnop­ráv­ne­mu ši­ka­no­va­niu pod­ni­ka­teľ­ských sub­jek­tov.

Nech už je exis­ten­cia práv­nic­kej oso­by od­vo­de­ná od teórie fik­cie, či od teórie iden­ti­fi­kač­nej, tak vždy ide len o ume­lú práv­nu konštruk­ciu, kto­rá fak­tic­ky neexis­tu­je  a exis­ten­cia tres­tnop­ráv­nej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb by ne­ma­la mať v tres­tnom prá­ve mies­to. Ale­bo slo­va­mi I. Sa­vig­ny­ho: Tres­tné prá­vo má do či­ne­nia s pri­ro­dze­ný­mi ľuď­mi ako my­slia­ci­mi a cí­tia­ci­mi by­tos­ťa­mi. Práv­nic­ká oso­ba však ni­čím ta­kým nie je. Jej reál­ne by­tie sa vzťa­hu­je na zá­stup­nú vô­ľu ur­či­tých jed­not­li­vých ľu­dí, kto­rá je pri­čí­ta­ná ako jej vô­ľa vlas­tná. Z uve­de­né­ho vy­plý­va, že všet­ko čo sa po­va­žu­je za zlo­čin práv­nic­kej oso­by je stá­le len zlo­či­nom jej čle­nov ale­bo pred­sta­ve­ných, te­da jed­not­li­vých ľu­dí ako pri­ro­dze­ných osôb. Je te­da ľa­hos­taj­né, či bol vzťah k práv­nic­kej oso­be dô­vo­dom ale­bo úče­lom zlo­či­nu. S tou­to cha­rak­te­ris­ti­kou sa mož­no pl­ne sto­tož­niť.


(Návrh)

 

Zá­kon

 

z ... 2014

 

o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov

 

 

       Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa uz­nies­la na tom­to zá­ko­ne:

 

Čl. I

 

PRVÁ ČASŤ

Úvod­né us­ta­no­ve­nia

 

§ 1

Pred­met zá­ko­na a je­ho vzťah k iným zá­ko­nom

 

(1) Ten­to zá­kon up­ra­vu­je pod­mien­ky tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb, dru­hy tres­tov a ochran­né opat­re­nie, ich uk­la­da­nie a tres­tné ko­na­nie pro­ti práv­nic­kým oso­bám.

 

(2) Ak ten­to zá­kon neus­ta­no­vu­je inak, na tres­tnú zod­po­ved­nosť práv­nic­kej oso­by a san­kcie uk­la­da­né práv­nic­kým oso­bám sa vzťa­hu­je Trest­ný zá­kon a na ko­na­nie pro­ti práv­nic­kej oso­be Trest­ný po­ria­dok, ak to po­va­ha ve­ci ne­vy­lu­ču­je.

 

§ 2

Mies­tna pô­sob­nosť 

 

(1) Pod­ľa toh­to zá­ko­na sa po­su­dzu­je tres­tnosť či­nu, kto­rý bol spá­cha­ný práv­nic­kou oso­bou na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 

(2) Trest­ný čin sa po­va­žu­je za spá­cha­ný na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky, aj keď sa práv­nic­ká oso­ba do­pus­ti­la ko­na­nia

a)      as­poň sčas­ti na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky, ak po­ru­še­nie ale­bo oh­ro­ze­nie zá­uj­mu chrá­ne­né­ho Tres­tným zá­ko­nom nas­ta­lo ale­bo ma­lo nas­tať cel­kom ale­bo sčas­ti mi­mo úze­mia Slo­ven­skej re­pub­li­ky, ale­bo

b)      mi­mo úze­mia Slo­ven­skej re­pub­li­ky, ak po­ru­še­nie ale­bo oh­ro­ze­nie zá­uj­mu chrá­ne­né­ho Tres­tným zá­ko­nom cel­kom ale­bo sčas­ti nas­ta­lo ale­bo ma­lo nas­tať na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 

(3) Pod­ľa toh­to zá­ko­na sa po­su­dzu­je aj tres­tnosť či­nu spá­cha­né­ho mi­mo úze­mia Slo­ven­skej re­pub­li­ky  práv­nic­kou oso­bou, kto­rá ne­má síd­lo na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky, ak bol čin spá­cha­ný v pros­pech práv­nic­kej oso­by, kto­rá má na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky síd­lo.

 

(4) Pod­ľa toh­to zá­ko­na sa po­su­dzu­je aj tres­tnosť či­nu spá­cha­né­ho mi­mo úze­mia Slo­ven­skej re­pub­li­ky práv­nic­kou oso­bou, kto­rá má síd­lo v Slo­ven­skej re­pub­li­ke, ale­bo pod­ni­kom ale­bo or­ga­ni­zač­nou zlož­kou práv­nic­kej oso­by umies­tne­nej na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 

(5) Tres­tnosť či­nu sa po­su­dzu­je pod­ľa toh­to zá­ko­na aj vte­dy, ak to us­ta­no­vu­je me­dzi­ná­rod­ná zmlu­va, kto­rá bo­la ra­ti­fi­ko­va­ná a vy­hlá­se­ná spô­so­bom us­ta­no­ve­ným zá­ko­nom, kto­rou je Slo­ven­ská re­pub­li­ka via­za­ná.

 

(6) Us­ta­no­ve­nia od­se­kov 1 až 4 sa ne­pou­ži­jú, ak to nep­ri­púš­ťa me­dzi­ná­rod­ná zmlu­va, kto­rá bo­la ra­ti­fi­ko­va­ná a vy­hlá­se­ná spô­so­bom us­ta­no­ve­ným zá­ko­nom, kto­rou je Slo­ven­ská re­pub­li­ka via­za­ná.

 

DRUHÁ ČASŤ

Zá­kla­dy tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb

 

Tres­tné či­ny práv­nic­kých osôb

 

§ 3

 

Na úče­ly toh­to zá­ko­na sa tres­tný­mi čin­mi ro­zu­me­jú tres­tné či­ny up­ra­ve­né v oso­bit­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na, a to oh­ro­zo­va­nie zdra­via zá­vad­ný­mi pot­ra­vi­na­mi a iný­mi pred­met­mi pod­ľa § 168 a 169, oh­ro­zo­va­nie zdra­via ne­po­vo­le­ný­mi lie­či­va­mi, zdra­vot­níc­ky­mi po­môc­ka­mi a pot­re­ba­mi pod­ľa § 170, ne­do­vo­le­ná vý­ro­ba omam­ných a psy­chot­rop­ných lá­tok, je­dov ale­bo pre­kur­zo­rov, ich dr­ža­nie a ob­cho­do­va­nie s ni­mi pod­ľa § 172 a 173, ší­re­nie toxiko­má­nie pod­ľa § 174, ob­cho­do­va­nie s ľuď­mi pod­ľa § 179, zve­re­nie di­eťa­ťa do mo­ci iné­ho pod­ľa § 180 a  181, vy­die­ra­nie pod­ľa § 189, hru­bý nát­lak pod­ľa § 190, po­ru­šo­va­nie ta­jom­stva prep­ra­vo­va­ných správ pod­ľa § 196 až 198, sexuál­ne ná­si­lie pod­ľa § 200, sexuál­ne zneu­ží­va­nie pod­ľa § 201 až 202, oh­ro­zo­va­nie mrav­nej vý­cho­vy mlá­de­že pod­ľa § 211, tres­tné či­ny pro­ti ma­jet­ku uve­de­né v štvr­tej hla­ve, tres­tné či­ny hos­po­dár­ske uve­de­né v pia­tej hla­ve, všeo­bec­né oh­ro­ze­nie pod­ľa § 284 a 285, ne­do­vo­le­né oz­bro­jo­va­nie a ob­cho­do­va­nie so zbra­ňa­mi pod­ľa § 294 § 295, za­lo­že­nie, zos­no­va­nie a pod­po­ro­va­nie zlo­či­nec­kej sku­pi­ny pod­ľa § 296, za­lo­že­nie, zos­no­va­nie a pod­po­ro­va­nie te­ro­ris­tic­kej sku­pi­ny pod­ľa § 297, ne­do­vo­le­ná vý­ro­ba a dr­ža­nie jad­ro­vých ma­te­riá­lov, rá­dioak­tív­nych lá­tok a vy­so­ko ri­zi­ko­vých che­mic­kých lá­tok a vy­so­ko ri­zi­ko­vých bio­lo­gic­kých agen­sov a toxínov pod­ľa § 298 a 299, neop­ráv­ne­né us­ku­toč­ňo­va­nie stav­by pod­ľa § 299a, oh­ro­ze­nie a poš­ko­de­nie ži­vot­né­ho pros­tre­dia pod­ľa § 300 a 301, neop­ráv­ne­né nak­la­da­nie s od­pad­mi pod­ľa § 302, neop­ráv­ne­né vy­púš­ťa­nie zne­čis­ťu­jú­cich lá­tok pod­ľa § 302a, po­ru­šo­va­nie ochra­ny vôd a ov­zdu­šia  pod­ľa § 303 a 304, po­ru­šo­va­nie ochra­ny ras­tlín a ži­vo­čí­chov  pod­ľa § 305, po­ru­šo­va­nie ochra­ny stro­mov a krov pod­ľa § 306, únik or­ga­niz­mov pod­ľa § 309, te­ror pod­ľa § 313, zá­škod­níc­tvo pod­ľa § 315, útok na or­gán ve­rej­nej mo­ci pod­ľa § 321 a 322, útok na ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 323 a 324, pri­jí­ma­nie úp­lat­ku pod­ľa § 328  až 331, pod­plá­ca­nie pod­ľa § 332 až 335, ne­pria­ma ko­rup­cia pod­ľa § 336, vo­leb­ná ko­rup­cia pod­ľa § 336a, pod­ne­co­va­nie pod­ľa § 337, nadr­žo­va­nie pod­ľa § 339, za­sa­ho­va­nie do ne­zá­vis­los­ti sú­du pod­ľa § 342, ma­re­nie spra­vod­li­vos­ti pod­ľa § 344, kri­vé ob­vi­ne­nie pod­ľa § 345, kri­vá vý­po­veď a kri­vá prí­sa­ha pod­ľa § 346, nep­rav­di­vý zna­lec­ký po­su­dok, tl­moč­níc­ky úkon a prek­la­da­teľ­ský úkon pod­ľa § 347, ma­re­nie vý­ko­nu úrad­né­ho roz­hod­nu­tia pod­ľa § 348, fal­šo­va­nie a poz­me­ňo­va­nie ve­rej­nej lis­ti­ny, úrad­nej pe­ča­te, úrad­nej uzá­ve­ry, úrad­né­ho zna­ku a úrad­nej znač­ky pod­ľa § 352, pre­vá­dzač­stvo pod­ľa § 355 a 356, ná­si­lie pro­ti sku­pi­ne oby­va­te­ľov pod­ľa § 359, ne­bez­peč­né vy­hrá­ža­nie pod­ľa § 360, ku­pliar­stvo pod­ľa § 367, vý­ro­ba det­skej por­nog­ra­fie pod­ľa § 368, roz­ši­ro­va­nie det­skej por­nog­ra­fie pod­ľa § 369, pre­cho­vá­va­nie det­skej por­nog­ra­fie a účasť na det­skom por­nog­ra­fic­kom pred­sta­ve­ní pod­ľa § 370, oh­ro­zo­va­nie mrav­nos­ti pod­ľa § 371 a 372, oho­vá­ra­nie pod­ľa § 373, neop­ráv­ne­né nak­la­da­nie  s osob­ný­mi údaj­mi pod­ľa § 374, poš­ko­dzo­va­nie cu­dzích práv pod­ľa § 375 a 376, po­ru­še­nie dô­ver­nos­ti ús­tne­ho pre­ja­vu a iné­ho pre­ja­vu osob­nej po­va­hy pod­ľa § 377, tý­ra­nie zvie­rat pod­ľa § 378, za­ned­ba­nie sta­ros­tli­vos­ti o zvie­ra­tá pod­ľa § 378a,  te­ror­izmus a niek­to­ré for­my účas­ti na te­ro­riz­me pod­ľa § 419, pod­po­ra a pro­pa­gá­cia sku­pín sme­ru­jú­cich k pot­la­če­niu zá­klad­ných práv a slo­bôd pod­ľa § 422, vý­ro­ba extré­mis­tic­kých ma­te­riá­lov pod­ľa § 422a, roz­ši­ro­va­nie extré­mis­tic­kých ma­te­riá­lov pod­ľa § 422b, pre­cho­vá­va­nie extré­mis­tic­kých ma­te­riá­lov pod­ľa § 422c,  po­pie­ra­nie a schva­ľo­va­nie ho­lo­kaus­tu a zlo­či­nov po­li­tic­kých re­ži­mov pod­ľa § 422d, ha­no­be­nie ná­ro­da, ra­sy a pres­ved­če­nia pod­ľa § 423, pod­ne­co­va­nie k ná­rod­nos­tnej, ra­so­vej a et­nic­kej ne­ná­vis­ti pod­ľa § 424 a pod­ne­co­va­nie, ha­no­be­nie a vy­hrá­ža­nie oso­bám pre ich prís­luš­nosť k niek­to­rej ra­se, ná­ro­du, ná­rod­nos­ti, far­be ple­ti, et­nic­kej sku­pi­ne ale­bo pô­vo­du ro­du pod­ľa § 424a.

 

§ 4

 

(1) Trest­ný čin je spá­cha­ný práv­nic­kou oso­bou, ak je spá­cha­ný v jej zá­uj­me ale­bo v rám­ci jej čin­nos­ti ale­bo jej pros­tred­níc­tvom a spá­chal ho

a)      šta­tu­tár­ny or­gán ale­bo člen šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu, ale­bo iná oso­ba, kto­rá je op­ráv­ne­ná me­nom práv­nic­kej oso­by ale­bo za práv­nic­kú oso­bu ko­nať,

b)      ten, kto u tej­to práv­nic­kej oso­by vy­ko­ná­va ria­dia­cu čin­nosť,

c)      ten, kto u tej­to práv­nic­kej oso­by vy­ko­ná­va kon­trol­nú čin­nosť ale­bo doh­ľad, aj keď ne­má iný vzťah k práv­nic­kej oso­be,

d)      ten, kto vy­ko­ná­va roz­ho­du­jú­ci vplyv na ria­de­nie tej­to práv­nic­kej oso­by, ak je­ho ko­na­nie bo­lo as­poň jed­nou z pod­mie­nok za­kla­da­jú­cich tres­tnú zod­po­ved­nosť práv­nic­kej oso­by, ale­bo

e)      iný za­mes­tna­nec ale­bo oso­ba v ob­dob­nom pos­ta­ve­ní pri pl­ne­ní pra­cov­ných úloh ale­bo iných úloh pre práv­nic­kú oso­bu vy­ko­na­ných na zá­kla­de roz­hod­nu­tia, schvá­le­nia ale­bo po­ky­nu or­gá­nov práv­nic­kej oso­by ale­bo oso­by uve­de­nej v pís­me­nách a) až d).

 

(2) Práv­nic­ká oso­ba nie je tres­tne zod­po­ved­ná, ak v prí­čin­nej sú­vis­los­ti zo spá­cha­ným tres­tným či­nom oso­bou pod­ľa od­se­ku 1 písm. e)

a)      ne­bol zo stra­ny osôb uve­de­ných v od­se­ku 1 písm. a) až d) za­ned­ba­ný doh­ľad, kon­tro­la ani ria­de­nie v práv­nic­kej oso­be,

b)      bo­li us­ku­toč­ne­né pot­reb­né a pri­me­ra­né opat­re­nia na za­brá­ne­nie ale­bo pot­la­če­nie spá­chania tres­tné­ho či­nu, kto­ré od práv­nic­kej oso­by mož­no spra­vod­li­vo po­ža­do­vať, a

c)      ne­bo­li pre­hlia­da­né in­for­má­cie, z kto­rých vy­plý­va­lo, že hro­zí spá­chanie tres­tné­ho či­nu.

 

(3) Práv­nic­ká oso­ba nie je tres­tne zod­po­ved­ná aj vte­dy, ak vzhľa­dom na pred­met čin­nos­ti práv­nic­kej oso­by, spô­sob vy­ko­na­nia tres­tné­ho či­nu a je­ho nás­led­ky a okol­nos­ti, za kto­rých bol trest­ný čin spá­cha­ný, je vý­znam nespl­ne­nia pod­mie­nok pod­ľa od­se­ku 2 pre spá­chanie tres­tné­ho či­nu oso­bou pod­ľa od­se­ku 1 písm. e) ne­patr­ný.

 

(4) Tres­tná zod­po­ved­nosť práv­nic­kej oso­by nie je pod­mie­ne­ná vy­vo­de­ním tres­tnej zod­po­ved­nos­ti vo­či fy­zic­kej oso­be uve­de­nej v od­se­ku 1 a nie je pod­mie­ne­ná ani zis­te­ním, kto­rá z fy­zic­kých osôb uve­de­ných v od­se­ku 1 trest­ný čin spá­cha­la.

 

(5) Tres­tná zod­po­ved­nosť práv­nic­kej oso­by ne­za­ni­ká vy­hlá­se­ním kon­kur­zu, vstu­pom do lik­vi­dá­cie, jej zru­še­ním ale­bo za­ve­de­ním nú­te­nej sprá­vy.

 

(6) Us­ta­no­ve­nia od­se­kov 1 až 5 sa pou­ži­jú aj vte­dy, ak

a)      k tres­tné­mu či­nu doš­lo pred vzni­kom práv­nic­kej oso­by,

b)      práv­nic­ká oso­ba sí­ce vznik­la, ale súd roz­ho­dol o jej nep­lat­nos­ti,

c)      práv­ny úkon, kto­rý mal za­lo­žiť op­ráv­ne­nie ku ko­na­niu za práv­nic­kú oso­bu, je nep­lat­ný ale­bo neú­čin­ný,

d)      fy­zic­ká oso­ba, kto­rá ko­na­la za práv­nic­kú oso­bu, nie je za ta­ký­to trest­ný čin zod­po­ved­ná.

 

§ 5

Vy­lú­če­nie tres­tnej zod­po­ved­nos­ti niek­to­rých práv­nic­kých osôb

 

(1)  Pod­ľa toh­to zá­ko­na nie sú tres­tne zod­po­ved­né

a)      Slo­ven­ská re­pub­li­ka a jej or­gá­ny,

b)      iné štá­ty a ich or­gá­ny,

c)      me­dzi­ná­rod­né or­ga­ni­zá­cie zria­de­né na zá­kla­de me­dzi­ná­rod­né­ho prá­va ve­rej­né­ho a ich or­gá­ny,

d)      jed­not­ky územ­nej sa­mos­prá­vy,

e)      práv­nic­ká oso­ba, kto­rá je v ča­se spá­chania tres­tné­ho či­nu zria­de­ná zá­ko­nom,

f)        iné práv­nic­ké oso­by, kto­rých ma­jet­ko­vé po­me­ry ako dl­žní­ka ne­mož­no us­po­ria­dať pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su up­ra­vu­jú­ce­ho kon­kur­zné ko­na­nie.

                                

(2) Ma­jet­ko­vá účasť práv­nic­kých osôb uve­de­ných v od­se­ku 1 na práv­nic­kej oso­be ne­vy­lu­ču­je tres­tnú zod­po­ved­nosť ta­kej­to práv­nic­kej oso­by pod­ľa toh­to zá­ko­na.

 

§ 6

Pá­cha­teľ, spolu­pá­cha­teľ, účas­tník

 

(1) Pá­cha­te­ľom tres­tné­ho či­nu je práv­nic­ká oso­ba, kto­rej mož­no pri­čí­tať po­ru­še­nie ale­bo oh­ro­ze­nie zá­uj­mu chrá­ne­né­ho Tres­tným zá­ko­nom spô­so­bom uve­de­ným v tom­to zá­ko­ne.

 

(2) Pá­cha­te­ľom je i práv­nic­ká oso­ba, kto­rá k spá­chaniu či­nu vy­uži­la inú práv­nic­kú oso­bu ale­bo fy­zic­kú oso­bu.

 

(3) Ak bol trest­ný čin spá­cha­ný spo­loč­ným ko­na­ním dvoch ale­bo via­ce­rých osôb, z kto­rých as­poň jed­na je práv­nic­kou oso­bou, zod­po­ve­dá kaž­dá z nich, ako ke­by trest­ný čin spá­cha­la sa­ma. 

 

§ 7

Tres­tná zod­po­ved­nosť práv­ne­ho nás­tup­cu práv­nic­kej oso­by

 

(1) Tres­tná zod­po­ved­nosť práv­nic­kej oso­by, kto­rá bo­la zru­še­ná, pre­chá­dza na všet­kých jej práv­nych nás­tup­cov; to pla­tí aj pre ne­vy­ko­na­né tres­ty, ak od­sek 4 neus­ta­no­vu­je inak. Tres­tná zod­po­ved­nosť práv­nic­kej oso­by nep­re­chá­dza na fy­zic­kú oso­bu.

 

(2) Ak prej­de tres­tná zod­po­ved­nosť pod­ľa od­se­ku 1 na via­ce­rých práv­nych nás­tup­cov práv­nic­kej oso­by, súd pri ur­čo­va­ní dru­hu tres­tu a je­ho vý­me­ry a pri uk­la­da­ní ochran­ných opat­re­ní pri­hliad­ne i k to­mu, v akom roz­sa­hu na niek­to­ré­ho z nich preš­lo ima­nie zod­po­ve­da­jú­ce pros­pe­chu ale­bo iné vý­ho­dy zo spá­cha­né­ho tres­tné­ho či­nu, prí­pad­ne v akom roz­sa­hu kto­rý­koľ­vek z nich pok­ra­ču­je v čin­nos­ti, v sú­vis­los­ti s kto­rou bol spá­cha­ný trest­ný čin. 

 

(3) Na uk­la­da­nie úhr­nné­ho tres­tu, spo­loč­né­ho tres­tu, súhr­nné­ho tres­tu a ďal­šie­ho tres­tu práv­ne­mu nás­tup­co­vi sa pri­me­ra­ne pou­ži­jú us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho zá­ko­na; ak je ta­ký­to pos­tup vzhľa­dom k po­va­he práv­ne­ho nás­tup­níc­tva vy­lú­če­ný, súd mô­že ulo­žiť sa­mos­tat­ný trest.

 

(4) Ak sa práv­nic­ká oso­ba zme­ní ale­bo zru­ší po­čas vy­ko­ná­va­cie­ho ko­na­nia, súd, kto­rý roz­ho­dol o vi­ne a tres­te, na návrh práv­ne­ho nás­tup­cu tej­to práv­nic­kej oso­by roz­hod­ne či ale­bo v akom roz­sa­hu sa ne­vy­ko­na­ný trest vzťa­hu­je aj na toh­to práv­ne­ho nás­tup­cu; od­se­ky 2 a 3 sa pou­ži­jú pri­me­ra­ne.

 

(5) Na úče­ly toh­to zá­ko­na sa zme­nou ro­zu­mie zlú­če­nie, sply­nu­tie ale­bo roz­de­le­nie práv­nic­kej oso­by, pre­vod ima­nia na spo­loč­ní­ka, zme­na práv­nej for­my práv­nic­kej oso­by ale­bo pre­mies­tne­nie síd­la práv­nic­kej oso­by do za­hra­ni­čia.

 

§ 8

Účin­ná ľú­tosť

 

(1) Tres­tná zod­po­ved­nosť práv­nic­kej oso­by za­ni­ká vte­dy, ak

a)      za­ni­ká  tres­tnosť či­nu pod­ľa us­ta­no­ve­ní o účin­nej ľú­tos­ti oso­by uve­de­nej v § 4 ods. 1,

b)      práv­nic­ká oso­ba dob­ro­voľ­ne upus­ti­la od ďal­šie­ho ko­na­nia sme­ru­jú­ce­ho k spá­chaniu tres­tné­ho či­nu a škod­li­vý nás­le­dok tres­tné­ho či­nu za­me­dzi­la ale­bo nap­ra­vi­la, ale­bo

c)      práv­nic­ká oso­ba dob­ro­voľ­ne upus­ti­la od ďal­šie­ho ko­na­nia sme­ru­jú­ce­ho k spá­chaniu tres­tné­ho či­nu a uro­bi­la o ňom ozná­me­nie or­gá­nu čin­né­mu v tres­tnom ko­na­ní ale­bo Po­li­caj­né­mu zbo­ru v ča­se, keď sa škod­li­vé­mu nás­led­ku tres­tné­ho či­nu moh­lo eš­te za­brá­niť  ale­bo ne­bez­pe­čen­stvo hro­zia­ce z tres­tné­ho či­nu od­strá­niť. 

 

(2) Tres­tná zod­po­ved­nosť práv­nic­kej oso­by pod­ľa od­se­ku 1 ne­za­ni­ká, ak spá­cha­la tres­tné či­ny ko­rup­cie pod­ľa tre­tie­ho di­elu ôs­mej hla­vy oso­bit­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na. 

 

§ 9

Za­hla­de­nie od­sú­de­nia

 

Súd mô­že za­hla­diť od­sú­de­nie, ak po vý­ko­ne tres­tu práv­nic­ká oso­ba riad­ne vy­ko­ná­va­la svo­ju čin­nosť

a)      de­sať ro­kov, ak ide o od­sú­de­nie za obzvlášť zá­važ­ný zlo­čin,

b)      päť ro­kov, ak ide o od­sú­de­nie za zlo­čin,

c)      tri ro­ky, ak ide o od­sú­de­nie za pre­čin.

 

TRE­TIA ČASŤ

Tres­ty a ochran­né opat­re­niE

 

§ 10

Dru­hy tres­tov a ochran­né opat­re­nie

 

(1) Za spá­cha­ný trest­ný čin mô­že súd ulo­žiť práv­nic­kej oso­be tie­to tres­ty:

a)      trest zru­še­nia práv­nic­kej oso­by,

b)      trest pre­pad­nu­tia ma­jet­ku,

c)      trest pre­pad­nu­tia ve­ci,

d)      pe­ňaž­ný trest,

e)      trest zá­ka­zu čin­nos­ti,

f)        trest zá­ka­zu pri­jí­mať ve­rej­né do­tá­cie ale­bo sub­ven­cie,

g)      trest zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní,

h)      trest zve­rej­ne­nia od­su­dzu­jú­ce­ho roz­sud­ku.

 

(2) Za spá­cha­ný trest­ný čin mô­že súd ulo­žiť práv­nic­kej oso­be ochran­né opat­re­nie súd­ne­ho doh­ľa­du nad čin­nos­ťou práv­nic­kej oso­by.

 

§ 11

Zá­kla­dy uk­la­da­nia tres­tov a ochran­né­ho opat­re­nia

 

(1) Pri ur­čo­va­ní dru­hu tres­tu a je­ho vý­me­ry a pri uk­la­da­ní ochran­né­ho opat­re­nia súd pri­hlia­da na po­va­hu a zá­važ­nosť tres­tné­ho či­nu, na po­me­ry práv­nic­kej oso­by vrá­ta­ne jej do­te­raj­šej čin­nos­ti a na jej ma­jet­ko­vé po­me­ry, pri­čom pri­hliad­ne aj na to, či práv­nic­ká oso­ba vy­ko­ná­va čin­nosť vo ve­rej­nom zá­uj­me, kto­rá má stra­te­gic­ký vý­znam pre ná­rod­né hos­po­dár­stvo, ob­ra­nu ale­bo bez­peč­nosť.

 

(2) Pri ur­čo­va­ní dru­hu tres­tu a je­ho vý­me­ry a pri uk­la­da­ní ochran­né­ho opat­re­nia súd pri­hlia­da tiež

a)      na to, aby pos­ti­ho­va­li práv­nic­kú oso­bu tak, aby bol za­bez­pe­če­ný ich čo naj­men­ší vplyv na za­mes­tnan­cov,

b)      na prá­vom chrá­ne­né zá­uj­my poš­ko­de­ných a ve­ri­te­ľov práv­nic­kej oso­by, kto­rých poh­ľa­dáv­ky vo­či tres­tne zod­po­ved­nej práv­nic­kej oso­be vznik­li v dob­rej vie­re a ne­ma­jú pô­vod ale­bo ne­sú­vi­sia s tres­tným či­nom práv­nic­kej oso­by,

c)      na pô­so­be­nie práv­nic­kej oso­by po spá­cha­nom či­ne, naj­mä na jej účin­nú sna­hu nah­ra­diť spô­so­be­nú ško­du ale­bo od­strá­niť iné škod­li­vé nás­led­ky tres­tné­ho či­nu,

d)      na oča­ká­va­ný dôs­le­dok tres­tu ale­bo ochran­né­ho opat­re­nia pre jej ďal­šiu čin­nosť,

e)      na po­mer, v akom na ňu preš­li vý­ho­dy z tres­tné­ho či­nu spá­cha­né­ho v spolu­pá­cha­teľ­stve.

 

(3) Tres­ty a ochran­né opat­re­nie uve­de­né v § 10 mož­no ulo­žiť sa­mos­tat­ne ale­bo mož­no ulo­žiť viac tých­to tres­tov a ochran­né opat­re­nie pop­ri se­be. Pop­ri se­be ne­mož­no ulo­žiť trest zru­še­nia práv­nic­kej oso­by a trest pre­pad­nu­tia ma­jet­ku, trest pre­pad­nu­tia ma­jet­ku a pe­ňaž­ný trest a trest pre­pad­nu­tia ma­jet­ku a trest pre­pad­nu­tia ve­ci. Trest zve­rej­ne­nia od­su­dzu­jú­ce­ho roz­sud­ku mož­no ulo­žiť iba pop­ri niek­to­rom z tres­tov uve­de­ných v § 10 ods. 1 písm. a) až g).

 

§ 12

Trest zru­še­nia práv­nic­kej oso­by

 

(1) Súd ulo­ží trest zru­še­nia práv­nic­kej oso­by, ak jej čin­nosť bo­la úpl­ne ale­bo pre­važ­ne vy­uží­va­ná na pá­chanie tres­tnej čin­nos­ti.

 

(2) Súd mô­že ulo­žiť trest zru­še­nia práv­nic­kej oso­by aj vte­dy, ak práv­nic­kú oso­bu od­su­dzu­je za trest­ný čin, za kto­rý Trest­ný zá­kon umož­ňu­je ulo­žiť trest od­ňa­tia slo­bo­dy na dvad­sať­päť ro­kov ale­bo trest od­ňa­tia slo­bo­dy na do­ži­vo­tie.

 

(3) Prá­vop­lat­nos­ťou roz­hod­nu­tia, kto­rým bol ulo­že­ný trest zru­še­nia práv­nic­kej oso­by, vstu­pu­je práv­nic­ká oso­ba do lik­vi­dá­cie.

 

 

 

 

§ 13

Trest pre­pad­nu­tia ma­jet­ku

 

(1) Trest pre­pad­nu­tia ma­jet­ku súd ulo­ží práv­nic­kej oso­be, ak bol spá­cha­ný trest­ný čin, uve­de­ný v § 58 ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na a ak práv­nic­ká oso­ba na­do­bud­la ma­je­tok ale­bo je­ho časť tres­tnou čin­nos­ťou ale­bo z príj­mov po­chá­dza­jú­cich z tres­tnej čin­nos­ti ale­bo ak bol spá­cha­ný trest­ný čin v § 58 ods. 3 Tres­tné­ho zá­ko­na.

 

(2) Trest pre­pad­nu­tia ma­jet­ku pos­ti­hu­je v roz­sa­hu, kto­rý pat­rí práv­nic­kej oso­be pri vý­ko­ne tres­tu pre­pad­nu­tia ma­jet­ku po ukon­če­ní kon­kur­zné­ho ko­na­nia

a)      vý­ťa­žok zo spe­ňa­že­nia ma­jet­ku,

b)      ma­je­tok vy­lú­če­ný zo sú­pi­su ma­jet­ku pod­stát,

c)      ma­je­tok po­dlie­ha­jú­ci kon­kur­zu, ak ne­doš­lo k spe­ňa­že­niu ma­jet­ku.

 

(3) Vlas­tní­kom pre­pad­nu­té­ho ma­jet­ku sa stá­va štát, ak súd ne­roz­hod­ne inak na zá­kla­de vy­hlá­se­nej me­dzi­ná­rod­nej zmlu­vy, kto­rou je Slo­ven­ská re­pub­li­ka via­za­ná.

 

§ 14

Trest pre­pad­nu­tia ve­ci

 

Súd mô­že ulo­žiť práv­nic­kej oso­be trest pre­pad­nu­tia ve­ci za pod­mie­nok us­ta­no­ve­ných Tres­tným zá­ko­nom.

 

§ 15

Pe­ňaž­ný trest

 

            Súd mô­že ulo­žiť práv­nic­kej oso­be pe­ňaž­ný trest vo vý­ške od 800 eur do 1 600 000 eur.

 

§ 16

Trest zá­ka­zu čin­nos­ti

 

(1) Trest zá­ka­zu čin­nos­ti mô­že súd ulo­žiť na je­den rok až de­sať ro­kov ale­bo natr­va­lo, ak práv­nic­kú oso­bu od­su­dzu­je za trest­ný čin, kto­ré­ho sa do­pus­ti­la v sú­vis­los­ti s tou­to čin­nos­ťou.

 

(2) Trest zá­ka­zu  čin­nos­ti spo­čí­va v tom, že sa práv­nic­kej oso­be po do­bu vý­ko­nu toh­to tres­tu za­ka­zu­je vy­ko­ná­vať je­den ale­bo viac pred­me­tov pod­ni­ka­nia ale­bo čin­nos­ti, na kto­ré tre­ba oso­bit­né po­vo­le­nie, ale­bo kto­rých pod­mien­ky up­ra­vu­je oso­bit­ný pred­pis.

 

§ 17

Trest zá­ka­zu pri­jí­mať ve­rej­né do­tá­cie ale­bo sub­ven­cie

 

(1) Trest zá­ka­zu pri­jí­mať ve­rej­né do­tá­cie ale­bo sub­ven­cie mô­že  súd ulo­žiť  na je­den rok až de­sať ro­kov, ak práv­nic­kú oso­bu od­su­dzu­je za trest­ný čin spá­cha­ný v sú­vis­los­ti so žia­dos­ťou o ve­rej­nú do­tá­ciu, sub­ven­ciu, prís­pe­vok ale­bo iné pl­ne­nie zo štát­ne­ho roz­poč­tu, z roz­poč­tu ve­rej­nop­ráv­nej in­šti­tú­cie, roz­poč­tu štát­ne­ho fon­du, roz­poč­tu vy­ššie­ho územ­né­ho cel­ku ale­bo roz­poč­tu ob­ce, s ich pos­ky­to­va­ním ale­bo vy­uží­va­ním.

                                 

(2) Trest zá­ka­zu pri­jí­mať ve­rej­né do­tá­cie ale­bo sub­ven­cie spo­čí­va v tom, že práv­nic­kej oso­be sa po­čas do­by ur­če­nej sú­dom za­ká­že uchá­dzať sa ale­bo pri­jať do­tá­ciu, sub­ven­ciu, prís­pe­vok ale­bo iné pl­ne­nie zo štát­ne­ho roz­poč­tu, z roz­poč­tu ve­rej­nop­ráv­nej in­šti­tú­cie, roz­poč­tu štát­ne­ho fon­du, roz­poč­tu vy­ššie­ho územ­né­ho cel­ku ale­bo roz­poč­tu ob­ce.

 

§ 18

Trest zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní

 

(1) Trest zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní mô­že súd ulo­žiť na je­den rok až de­sať ro­kov, ak práv­nic­kú oso­bu od­su­dzu­je za trest­ný čin, kto­ré­ho sa do­pus­ti­la v sú­vis­los­ti s ve­rej­ným ob­sta­rá­va­ním.

 

(2) Zá­kaz účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní spo­čí­va v tom, že práv­nic­kej oso­be sa po­čas do­by ur­če­nej sú­dom za­ká­že zú­čas­tniť sa vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní. Na ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie pre­bie­ha­jú­ce v deň na­do­bud­nu­tia prá­vop­lat­nos­ti roz­sud­ku sa zá­kaz nev­zťa­hu­je len vte­dy, ak už bo­la uzav­re­tá zmlu­va s ob­sta­rá­va­te­ľom.

 

§ 19

Trest zve­rej­ne­nia od­su­dzu­jú­ce­ho roz­sud­ku

 

(1) Súd mô­že ulo­žiť trest zve­rej­ne­nia od­su­dzu­jú­ce­ho roz­sud­ku ale­bo je­ho čas­ti, ak je pot­reb­né oboz­ná­miť ve­rej­nosť s od­su­dzu­jú­cim roz­sud­kom, naj­mä vzhľa­dom na okol­nos­ti ale­bo zá­važ­nosť tres­tné­ho či­nu, ale­bo ak to vy­ža­du­je zá­ujem na ochra­ne bez­peč­nos­ti ale­bo zdra­via ľu­dí, zvie­rat ale­bo ma­jet­ku. Súd ok­rem zve­rej­ne­nia od­su­dzu­jú­ce­ho roz­sud­ku v Ob­chod­nom ves­tní­ku mô­že ur­čiť je­den ale­bo via­ce­ré ve­rej­né ozna­mo­va­cie pros­tried­ky a pod­ni­ky ale­bo or­ga­ni­zač­né zlož­ky, v kto­rých má byť roz­su­dok zve­rej­ne­ný, roz­sah a spô­sob je­ho zve­rej­ne­nia a le­ho­tu, v kto­rej má byť roz­su­dok zve­rej­ne­ný.

 

(2) Trest zve­rej­ne­nia od­su­dzu­jú­ce­ho roz­sud­ku spo­čí­va v tom, že od­sú­de­ná práv­nic­ká oso­ba zve­rej­ní na svo­je nák­la­dy od­su­dzu­jú­ci roz­su­dok ale­bo sú­dom ur­če­nú časť ta­ké­ho roz­sud­ku v Ob­chod­nom ves­tní­ku ale­bo aj v inom sú­dom ur­če­nom ve­rej­nom ozna­mo­va­com pros­tried­ku ale­bo v jed­nom ale­bo via­ce­rých pod­ni­koch ale­bo or­ga­ni­zač­ných zlož­kách s uve­de­ním náz­vu a síd­la od­sú­de­nej práv­nic­kej oso­by. Úda­je umož­ňu­jú­ce iden­ti­fi­ká­ciu fy­zic­kej oso­by ale­bo práv­nic­kej oso­by, kto­rá je od­liš­ná od od­sú­de­nej práv­nic­kej oso­by, uve­de­né v roz­sud­ku mu­sia byť pred uve­rej­ne­ním ano­ny­mi­zo­va­né.

 

§ 20

Súd­ny doh­ľad nad čin­nos­ťou práv­nic­kej oso­by

 

            (1) Súd­ny doh­ľad nad čin­nos­ťou práv­nic­kej oso­by mô­že súd ulo­žiť práv­nic­kej oso­be na do­bu je­den rok až päť ro­kov.

 

            (2) Súd­ny doh­ľad nad čin­nos­ťou práv­nic­kej oso­by mož­no ulo­žiť vo vzťa­hu k čin­nos­ti práv­nic­kej oso­by ale­bo jej čas­ti, v sú­vis­los­ti s kto­rou bol trest­ný čin spá­cha­ný. Súd­ny doh­ľad nad čin­nos­ťou práv­nic­kej oso­by vy­ko­ná­va pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník ale­bo sú­dom ur­če­ný spl­no­moc­ne­nec.

 

            (3) Súd mô­že ulo­žiť práv­nic­kej oso­be po do­bu vý­ko­nu toh­to ochran­né­ho opat­re­nia aj po­vin­nosť pri­jať ne­vyh­nut­né opat­re­nie na náp­ra­vu. Pl­ne­nie a kon­tro­lu ulo­že­nej po­vin­nos­ti vy­ko­ná­va pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník ale­bo sú­dom ur­če­ný spl­no­moc­ne­nec.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Oso­bitnÉ us­ta­no­ve­nia o ko­na­ní pro­ti práv­nic­kým oso­bám

 

§ 21

Vzťah ku ko­na­niu o správ­nom de­lik­te

 

(1) Za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia pro­ti práv­nic­kej oso­be brá­ni to­mu, aby o tom is­tom skut­ku pro­ti tej is­tej práv­nic­kej oso­be pre­bie­ha­lo ko­na­nie o správ­nom de­lik­te; to ne­vy­lu­ču­je ulo­že­nie nú­te­nej sprá­vy ale­bo iné­ho náp­rav­né­ho opat­re­nia pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su.

 

(2) Tres­tné stí­ha­nie pro­ti práv­nic­kej oso­be ne­mož­no za­čať, a ak už bo­lo za­ča­té, ne­mož­no v ňom pok­ra­čo­vať a mu­sí byť za­sta­ve­né, ak skor­šie ko­na­nie pre ten is­tý sku­tok pro­ti tej is­tej práv­nic­kej oso­be skon­či­lo prá­vop­lat­ným roz­hod­nu­tím o správ­nom de­lik­te a to­to roz­hod­nu­tie ne­bo­lo zru­še­né.

 

(3) Ak us­ta­no­vu­je oso­bit­ný pred­pis vo ve­ciach správ­nych de­lik­tov práv­nic­kých osôb le­ho­tu pre zá­nik zod­po­ved­nos­ti za správ­ny de­likt, ne­za­po­čí­ta­va sa do jej ply­nu­tia čas, po­čas kto­ré­ho sa pre ten is­tý sku­tok vie­dlo ko­na­nie pod­ľa toh­to zá­ko­na.

 

§ 22

Mies­tna prís­luš­nosť

 

            Ko­na­nie vy­ko­ná­va súd, v kto­ré­ho ob­vo­de bol trest­ný čin spá­cha­ný. Ak ne­mož­no zis­tiť mies­to či­nu ale­bo ak bol čin spá­cha­ný v cu­dzi­ne, vy­ko­ná­va ko­na­nie súd, v kto­ré­ho ob­vo­de má ob­vi­ne­ná práv­nic­ká oso­ba síd­lo ale­bo v kto­ré­ho ob­vo­de má ob­vi­ne­ná za­hra­nič­ná práv­nic­ká oso­ba svoj ​​pod­nik ale­bo or­ga­ni­zač­nú zlož­ku; ak sa ne­da­jú tie­to mies­ta zis­tiť ale­bo sú mi­mo úze­mia Slo­ven­skej re­pub­li­ky, vy­ko­ná­va ko­na­nie súd, v kto­ré­ho ob­vo­de čin vy­šiel naj­avo.

 

§ 23

Upo­ve­do­me­nie o za­ča­tí a skon­če­ní tres­tné­ho stí­ha­nia

 

(1) O za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia pro­ti práv­nic­kej oso­be upo­ve­do­mí po­li­caj­ný or­gán to­ho, kto ve­die ob­chod­ný re­gis­ter ale­bo iný zá­ko­nom ur­če­ný re­gis­ter, zá­pi­som v kto­rom práv­nic­ká oso­ba vzni­ká. Rov­na­ko upo­ve­do­mí aj prís­luš­ný or­gán doh­ľa­du ale­bo nú­te­né­ho správ­cu, ak je v nú­te­nej sprá­ve pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su,[1]) or­gán ude­ľu­jú­ci li­cen­ciu ale­bo po­vo­le­nie k čin­nos­ti tej­to práv­nic­kej oso­by. Pred­se­da se­ná­tu a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor upo­ve­do­mia tie­to or­gá­ny aj o prá­vop­lat­nom skon­če­ní ve­ci.

 

(2) Ak je k zá­ni­ku ale­bo zme­ne práv­nic­kej oso­by pot­reb­ný zá­pis do zá­ko­nom ur­če­né­ho re­gis­tra, pred­se­da se­ná­tu upo­ve­do­mí or­gán ve­rej­nej mo­ci, kto­rý ta­ký­to re­gis­ter ve­die, o skon­če­ní vy­ko­ná­va­cie­ho ko­na­nia.

 

§ 24

Spo­loč­né ko­na­nie

 

(1) Pro­ti ob­vi­ne­nej práv­nic­kej oso­be a pro­ti ob­vi­ne­nej fy­zic­kej oso­be uve­de­nej v § 4 ods. 1, kto­rých či­ny spo­lu sú­vi­sia, sa vy­ko­ná spo­loč­né ko­na­nie, ak to­mu neb­rá­nia dô­le­ži­té dô­vo­dy, naj­mä ukon­če­nie ve­ci v pri­me­ra­nej le­ho­te. Spo­loč­né ko­na­nie vy­ko­ná súd, kto­rý je prís­luš­ný vy­ko­ná­vať ko­na­nie o naj­ťaž­šom tres­tnom či­ne; ak je z naj­ťaž­šie­ho tres­tné­ho či­nu ob­vi­ne­ná  fy­zic­ká oso­ba aj práv­nic­ká oso­ba, ko­na­nie vy­ko­ná súd, kto­rý je prís­luš­ný vy­ko­ná­vať ko­na­nie vo­či ob­vi­ne­nej fy­zic­kej oso­be.

 

(2) V spo­loč­nom ko­na­ní ve­de­nom pro­ti práv­nic­kej oso­be a fy­zic­kej oso­be sa tres­tná zod­po­ved­nosť práv­nic­kej oso­by a fy­zic­kej oso­by po­su­dzu­je sa­mos­tat­ne.

 

(3) Ak ma­jú byť v prie­be­hu spo­loč­né­ho ko­na­nia ve­de­nom pro­ti fy­zic­kej oso­be a práv­nic­kej oso­be vy­ko­ná­va­né úko­ny tres­tné­ho ko­na­nia vo vzťa­hu k obom tým­to oso­bám, us­ku­toč­ňu­jú sa spra­vid­la naj­prv vo vzťa­hu k fy­zic­kej oso­be.

 

§ 25

Zme­na, zru­še­nie a zá­nik práv­nic­kej oso­by

 

(1) Šta­tu­tár­ny or­gán práv­nic­kej oso­by, pro­ti kto­rej bo­lo za­ča­té tres­tné stí­ha­nie, ale­bo je­ho člen je po­vin­ný bez meš­ka­nia pí­som­ne ozná­miť pro­ku­rá­to­ro­vi  a v ko­na­ní pred sú­dom pred­se­do­vi se­ná­tu vy­ko­ná­va­nie práv­nych úko­nov a vznik práv­nych sku­toč­nos­tí, kto­ré mô­žu spô­so­biť jej zme­nu, zru­še­nie ale­bo zá­nik.

 

            (2) K na­do­bud­nu­tiu účin­nos­ti práv­nych úko­nov sme­ru­jú­cich k zme­ne, zru­še­niu ale­bo zá­ni­ku práv­nic­kej oso­by sa vy­ža­du­je v príp­rav­nom ko­na­ní súh­las­né roz­hod­nu­tie sud­cu pre príp­rav­ne ko­na­nie a v ko­na­ní pred sú­dom a vo vy­ko­ná­va­com ko­na­ní súh­las­né roz­hod­nu­tie pred­se­du se­ná­tu.

 

(3) Pro­ti roz­hod­nu­tiu pod­ľa od­se­ku 2 je prí­pus­tná sťaž­nosť.

 

(4) Ten, kto ve­die ob­chod­ný re­gis­ter ale­bo iný zá­ko­nom ur­če­ný re­gis­ter, zá­pi­som v kto­rom práv­nic­ká oso­ba vzni­ká, ne­za­pí­še zru­še­nie ale­bo zme­nu práv­nic­kej oso­by do ta­ké­ho­to re­gis­tra, ani ne­vy­ko­ná jej vý­maz bez súh­las­né­ho roz­hod­nu­tia pod­ľa od­se­ku 2.

 

§ 26

Ob­me­dzu­jú­ce a za­is­ťo­va­cie opat­re­nia

 

(1) Ak zis­te­né sku­toč­nos­ti nas­ved­ču­jú, že ob­vi­ne­ná práv­nic­ká oso­ba je tres­tne zod­po­ved­ná za spá­cha­ný trest­ný čin a z jej ko­na­nia ale­bo ďal­ších kon­krét­nych sku­toč­nos­tí vy­plý­va dô­vod­ná oba­va, že bu­de pok­ra­čo­vať v tres­tnej čin­nos­ti, do­ko­ná trest­ný čin, o kto­rý sa po­kú­si­la, vy­ko­ná trest­ný čin, kto­rý prip­ra­vo­va­la ale­bo kto­rým hro­zi­la, ale­bo sa zba­ví ma­jet­ku a oh­ro­zí účel tres­tu, mô­že v príp­rav­nom ko­na­ní na návrh pro­ku­rá­to­ra sud­ca pre príp­rav­ne ko­na­nie a v ko­na­ní pred sú­dom pred­se­da se­ná­tu ob­vi­ne­nej práv­nic­kej oso­be ulo­žiť aj ob­me­dzu­jú­ce ale­bo za­is­ťo­va­cie opat­re­nia pod­ľa toh­to zá­ko­na. O ulo­že­ní ob­me­dzu­jú­ce­ho ale­bo za­is­ťo­va­cie­ho opat­re­nia sa roz­hod­ne uz­ne­se­ním.

 

(2) Ob­me­dzu­jú­ci­mi a za­is­ťo­va­cí­mi opat­re­nia­mi sú naj­mä:

a)      po­vin­nosť zlo­žiť pe­ňaž­nú su­mu ale­bo vec do ús­cho­vy na sú­de,

b)      zá­kaz nak­la­dať s ur­či­tý­mi ve­ca­mi ale­bo prá­va­mi,

c)      po­vin­nosť nie­čo vy­ko­nať, nie­čo­ho sa zdr­žať ale­bo nie­čo zná­šať.

 

(3) Pri uk­la­da­ní ob­me­dzu­jú­cich a za­is­ťo­va­cích opat­re­ní sa pri­hliad­ne aj na nás­led­ky, kto­ré mô­že mať ta­ké­to opat­re­nie na práv­nic­kú oso­bu a tre­tiu oso­bu.

 

(4) Opat­re­nie pod­ľa od­se­ku 1 ako aj je­ho ob­me­dzenie ale­bo zru­še­nie súd bez­od­klad­ne za­šle or­gá­nu, kto­rý ve­die re­gis­ter ve­cí, práv ale­bo iných ma­jet­ko­vých hod­nôt, kto­rých sa ob­me­dzu­jú­ce ale­bo za­is­ťo­va­cie opat­re­nie tý­ka ale­bo or­gá­nu ude­ľu­jú­ce­mu po­vo­le­nie ale­bo iné op­ráv­ne­nie k čin­nos­ti ob­vi­ne­nej práv­nic­kej oso­by.  

 

(5) Opat­re­nie pod­ľa od­se­ku 1 sa zru­ší ale­bo ob­me­dzí, ak už nie je pre úče­ly ko­na­nia pot­reb­né ale­bo nie je pot­reb­né v ur­če­nom roz­sa­hu. Z dô­le­ži­tých dô­vo­dov mô­že pred­se­da se­ná­tu a v príp­rav­nom ko­na­ní sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie na návrh dot­knu­tej práv­nic­kej oso­by po­vo­liť vy­ko­na­nie úko­nu, na kto­ré sa vzťa­hu­je ob­me­dzu­jú­ce ale­bo za­is­ťo­va­cie opat­re­nie pod­ľa od­se­ku 1.

 

(6) Pro­ti roz­hod­nu­tiam uve­de­ným v od­se­ku 1 a 5 je prí­pus­tná sťaž­nosť, kto­rá má v prí­pa­de roz­hod­nu­tia o zru­še­ní ale­bo ob­me­dze­ní ob­me­dzu­jú­ce­ho ale­bo za­is­ťo­va­cie­ho opat­re­nia ale­bo po­vo­le­nia úko­nu pod­ľa od­se­ku 5 od­klad­ný úči­nok.

 

§ 27

Úko­ny práv­nic­kej oso­by v tres­tnom ko­na­ní

 

(1) Za práv­nic­kú oso­bu vy­ko­ná­va v tres­tnom ko­na­ní úko­ny ten, kto je na to op­ráv­ne­ný zmlu­vou o zria­de­ní práv­nic­kej oso­by, za­kla­da­cou lis­ti­nou ale­bo zá­ko­nom.

 

(2) Práv­nic­ká oso­ba si mô­že zvo­liť zá­stup­cu. Za­stú­pe­nie sa preu­ka­zu­je pí­som­ným pl­no­mo­cen­stvom ude­le­ným fy­zic­kej oso­be, kto­ré ju na to vý­slov­ne op­ráv­ňu­je. Pl­no­mo­cen­stvo mož­no ude­liť aj ús­tne do zá­pis­ni­ce. V ko­na­ní mô­že mať ob­vi­ne­ná práv­nic­ká oso­ba sú­čas­ne len jed­né­ho zá­stup­cu.

 

(3) Za práv­nic­kú oso­bu ne­mô­že ko­nať ten, kto už bol do ko­na­nia prib­ra­tý ako zna­lec, tl­moč­ník ale­bo prek­la­da­teľ. Za práv­nic­kú oso­bu ne­mô­že ko­nať ani ten, kto je ob­vi­ne­ným v tej is­tej ve­ci.

 

(4) Ak niet oso­by, kto­rá mô­že vy­ko­ná­vať úko­ny za práv­nic­kú oso­bu pod­ľa od­se­kov 1 až 3, pred­se­da se­ná­tu a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor ur­čí le­ho­tu na zvo­le­nie oso­by op­ráv­ne­nej ko­nať za práv­nic­kú oso­bu, nie krat­šiu ako 15 dní. Po már­nom up­ly­nu­tí tej­to le­ho­ty us­ta­no­ví v príp­rav­nom ko­na­ní sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie na návrh pro­ku­rá­to­ra a v ko­na­ní pred sú­dom pred­se­da se­ná­tu opat­rov­ní­ka spra­vid­la z ra­du ad­vo­ká­tov. Ak nej­de o ad­vo­ká­ta, oso­bu mož­no us­ta­no­viť za opat­rov­ní­ka len s jej súh­la­som.

 

(5) Oso­ba op­ráv­ne­ná ko­nať za práv­nic­kú oso­bu má v ko­na­ní rov­na­ké prá­va a po­vin­nos­ti ako ob­vi­ne­ný.

 

(6) V nep­rí­tom­nos­ti oso­by op­ráv­ne­nej ko­nať za práv­nic­kú oso­bu mô­že súd hlav­né po­jed­ná­va­nie vy­ko­nať, len ak súd má za to, že vec mož­no spo­ľah­li­vo roz­hod­núť a účel tres­tné­ho ko­na­nia do­siah­nuť aj bez prí­tom­nos­ti oso­by op­ráv­ne­nej ko­nať za práv­nic­kú oso­bu  a pri­tom

a)      ob­ža­lo­ba bo­la ob­vi­ne­nej práv­nic­kej oso­be riad­ne do­ru­če­ná a oso­ba op­ráv­ne­ná ko­nať za práv­nic­kú oso­bu bo­la na po­jed­ná­va­nie riad­ne a včas pred­vo­la­ná,

b)      oso­ba op­ráv­ne­ná ko­nať za práv­nic­kú oso­bu bo­la upo­zor­ne­ná na mož­nosť preš­tu­do­vať spis a uro­biť návr­hy na dopl­ne­nie vy­šet­ro­va­nia,

c)      oso­ba op­ráv­ne­ná ko­nať za práv­nic­kú oso­ba bo­la na mož­nosť vy­ko­nať hlav­né po­jed­ná­va­nie v jej nep­rí­tom­nos­ti upo­zor­ne­ná.

 

§ 28

Ob­haj­ca

 

(1) Us­ta­no­ve­nie § 27 ne­má vplyv na prá­vo ob­vi­ne­nej práv­nic­kej oso­by na ob­ha­jo­bu. Prá­vo zvo­liť si ob­haj­cu má šta­tu­tár­ny or­gán práv­nic­kej oso­by.

 

(2) Us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku o po­vin­nej ob­ha­jo­be sa pre práv­nic­kú oso­bu ne­pou­ži­jú.

 

§ 29

Vý­sluch a zá­ve­reč­né re­či a pos­led­né slo­vo

 

(1) V spo­loč­nom ko­na­ní sa vy­po­ču­je na hlav­nom po­jed­ná­va­ní a ve­rej­nom za­sad­nu­tí naj­skôr fy­zic­ká oso­ba a až po­tom oso­ba op­ráv­ne­ná ko­nať za práv­nic­kú oso­bu pod­ľa § 27.

 

(2) V spo­loč­nom ko­na­ní po zá­ve­reč­nej re­či pro­ku­rá­to­ra, zá­stup­cu zá­uj­mo­vé­ho zdru­že­nia ob­ča­nov, poš­ko­de­né­ho, zú­čas­tne­nej oso­by ale­bo ich spl­no­moc­nen­coch pre­ho­vo­rí ob­haj­ca práv­nic­kej oso­by, po­tom oso­ba op­ráv­ne­ná ko­nať za práv­nic­kú oso­bu, ob­haj­ca fy­zic­kej oso­by a fy­zic­ká oso­ba.

 

(3) Pos­led­né slo­vo ude­lí pred­se­da se­ná­tu naj­skôr oso­be op­ráv­ne­nej ko­nať za práv­nic­kú oso­bu a po­tom fy­zic­kej oso­be.

 

PIA­TA ČASŤ

Vý­kon tres­tov a ochran­né­ho opat­re­nia

 

§ 30

Vý­kon tres­tu zru­še­nia práv­nic­kej oso­by

 

            Len čo sa roz­su­dok, kto­rým bol ulo­že­ný trest zru­še­nia práv­nic­kej oso­by, stal prá­vop­lat­ným, za­šle pred­se­da se­ná­tu rov­no­pis to­mu, kto ve­die ob­chod­ný re­gis­ter ale­bo iný zá­ko­nom ur­če­ný re­gis­ter, zá­pi­som v kto­rom práv­nic­ká oso­ba vzni­ká.

 

§ 31

Vý­kon tres­tu zá­ka­zu čin­nos­ti, tres­tu zá­ka­zu pri­jí­mať ve­rej­né do­tá­cie ale­bo sub­ven­cie a tres­tu zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní

 

(1) Len čo sa roz­su­dok, kto­rým bol ulo­že­ný trest zá­ka­zu čin­nos­ti, stal prá­vop­lat­ným,  za­šle pred­se­da se­ná­tu je­ho rov­no­pis to­mu, kto ve­die ob­chod­ný re­gis­ter ale­bo iný zá­ko­nom ur­če­ný re­gis­ter, zá­pi­som v kto­rom práv­nic­ká oso­ba vzni­ká, ako aj or­gá­nu, kto­rý vy­dá­va op­ráv­ne­nie na vý­kon tej­to čin­nos­ti ale­bo kto­rý vý­kon tej­to čin­nos­ti evi­du­je.

 

(2) Len čo sa roz­su­dok, kto­rým bol ulo­že­ný trest zá­ka­zu pri­jí­mať ve­rej­né do­tá­cie ale­bo sub­ven­cie, stal prá­vop­lat­ným, za­šle pred­se­da se­ná­tu je­ho rov­no­pis to­mu, kto ve­die ob­chod­ný re­gis­ter ale­bo iný zá­ko­nom ur­če­ný re­gis­ter, zá­pi­som v kto­rom práv­nic­ká oso­ba vzni­ká.

 

(3) Len čo sa roz­su­dok, kto­rým bol ulo­že­ný trest zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní, stal prá­vop­lat­ným, za­šle pred­se­da se­ná­tu je­ho rov­no­pis Úra­du pre ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie a to­mu, kto ve­die ob­chod­ný re­gis­ter ale­bo iný zá­ko­nom ur­če­ný re­gis­ter, zá­pi­som v kto­rom práv­nic­ká oso­ba vzni­ká.

 

§ 32

Vý­kon tres­tu zve­rej­ne­nia od­su­dzu­jú­ce­ho roz­sud­ku

 

            (1) Len čo sa roz­su­dok, kto­rým bol ulo­že­ný trest zve­rej­ne­nia od­su­dzu­jú­ce­ho roz­sud­ku, stal prá­vop­lat­ným, vy­zve pred­se­da se­ná­tu od­sú­de­nú práv­nic­kú oso­bu, aby ho na svo­je nák­la­dy v ur­če­nej le­ho­te, v ur­če­nom roz­sa­hu a ur­če­ným spô­so­bom zve­rej­ni­la.

 

            (2) Ak od­sú­de­ná práv­nic­ká oso­ba bez dos­ta­toč­né­ho os­pra­vedl­ne­nia neu­ve­rej­ní roz­su­dok v ur­če­nej le­ho­te, v ur­če­nom roz­sa­hu ale­bo ur­če­ným spô­so­bom, súd jej ulo­ží po­riad­ko­vú po­ku­tu do 16 590 eur. Po­riad­ko­vú po­ku­tu mož­no ulo­žiť aj opa­ko­va­ne, a to do do­by spl­ne­nia ulo­že­nej po­vin­nos­ti. Na mož­nosť ulo­že­nia po­riad­ko­vej po­ku­ty mu­sí byť práv­nic­ká oso­ba vop­red upo­zor­ne­ná.

 

            (3) Pro­ti roz­hod­nu­tiu pod­ľa od­se­ku 2 je prí­pus­tná sťaž­nosť, kto­rá má od­klad­ný úči­nok.

 

§ 33

Vý­kon súd­ne­ho doh­ľa­du nad čin­nos­ťou práv­nic­kej oso­by

 

            (1) Len čo sa roz­su­dok, kto­rým bo­lo ulo­že­né ochran­né opat­re­nie súd­ne­ho doh­ľa­du nad čin­nos­ťou práv­nic­kej oso­by, stal prá­vop­lat­ným, pred­se­da se­ná­tu na­ria­di je­ho vý­kon.

 

            (2) Súd­ny doh­ľad vy­ko­ná­va pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník ok­res­né­ho sú­du, v kto­ré­ho ob­vo­de je síd­lo od­sú­de­nej práv­nic­kej oso­by, ale­bo ok­res­né­ho sú­du, v kto­ré­ho ob­vo­de od­sú­de­ná práv­nic­ká oso­ba vy­ko­ná­va čin­nosť, kto­rá má byť pred­me­tom súd­ne­ho doh­ľa­du, a to v roz­sa­hu ur­če­nom v roz­hod­nu­tí sú­du. Ak sa pre vý­kon súd­ne­ho doh­ľa­du vy­ža­du­je oso­bit­ná od­bor­ná kva­li­fi­ká­cia, súd­ny doh­ľad mô­že vy­ko­ná­vať aj sú­dom ur­če­ný spl­no­moc­ne­nec. Ak si vý­kon súd­ne­ho doh­ľa­du vy­ža­du­je od­bor­nú kva­li­fi­ká­ciu z via­ce­rých od­bo­rov, súd mô­že na je­ho vý­kon us­ta­no­viť via­ce­ro spl­no­moc­nen­cov, kto­rí sa pri vý­ko­ne súd­ne­ho doh­ľa­du od­bor­ne dopĺňa­jú.

 

(3) Spl­no­moc­nen­ca us­ta­no­vu­je a od­vo­lá­va pred­se­da se­ná­tu uz­ne­se­ním, pro­ti kto­ré­mu je prí­pus­tná sťaž­nosť. Spl­no­moc­nen­co­vi pat­rí za vý­kon fun­kcie od­me­na, náh­ra­da ho­to­vých vý­dav­kov a náh­ra­da za stra­tu ča­su, kto­ré ur­čí súd uz­ne­se­ním pod­ľa pred­pi­sov vzťa­hu­jú­cich sa na od­me­ňo­va­nie znal­cov. Na návrh spl­no­moc­nen­ca mu súd mô­že priz­nať pred­da­vok. Pro­ti to­mu­to roz­hod­nu­tiu je prí­pus­tná sťaž­nosť, kto­rá má od­klad­ný úči­nok. Od­me­nu, náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov, náh­ra­du za stra­tu ča­su a pred­da­vok spl­no­moc­nen­ca uh­rá­dza práv­nic­ká oso­ba. 

 

(4) Pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník ale­bo sú­dom ur­če­ný spl­no­moc­ne­nec je pri vý­ko­ne súd­ne­ho doh­ľa­du op­ráv­ne­ný oboz­na­mo­vať sa v roz­sa­hu ne­vyh­nut­nom pre vý­kon na­ria­de­né­ho súd­ne­ho doh­ľa­du s pí­som­nos­ťa­mi práv­nic­kej oso­by, ob­sa­hom in­for­mač­ných sys­té­mov, a ďal­ší­mi in­for­má­cia­mi tý­ka­jú­ci­mi sa čin­nos­ti práv­nic­kej oso­by. Pri vý­ko­ne súd­ne­ho doh­ľa­du pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník ale­bo sú­dom ur­če­ný spl­no­moc­ne­nec dbá, aby sa do práv od­sú­de­nej práv­nic­kej oso­by za­sa­ho­va­lo len v mie­re ne­vyh­nut­ne pot­reb­nej na do­siah­nu­tie úče­lu súd­ne­ho doh­ľa­du.

 

(5) Práv­nic­ká oso­ba, jej šta­tu­tár­ne or­gá­ny, za­mes­tnan­ci a oso­by v ob­dob­nom pos­ta­ve­ní sú po­vin­ní str­pieť vý­kon na­ria­de­né­ho súd­ne­ho doh­ľa­du a pos­kyt­núť pro­bač­né­mu a me­diač­né­mu úrad­ní­ko­vi ale­bo sú­dom ur­če­né­mu spl­no­moc­nen­co­vi pri je­ho vý­ko­ne pot­reb­nú sú­čin­nosť v roz­sa­hu ne­vyh­nut­nom pre vý­kon súd­ne­ho doh­ľa­du. To­mu, kto sťa­žu­je, zne­mož­ňu­je ale­bo inak ma­rí vý­kon súd­ne­ho doh­ľa­du, mô­že pred­se­da se­ná­tu ulo­žiť po­riad­ko­vú po­ku­tu od 300 eur do 10 000 eur,  ak ide o práv­nic­kú oso­bu od 2 000 eur do 100 000 eur. Súd mô­že ulo­žiť po­riad­ko­vú po­ku­tu aj opa­ko­va­ne. Pro­ti to­mu­to roz­hod­nu­tiu je prí­pus­tná sťaž­nosť, kto­rá má od­klad­ný úči­nok. Na mož­nosť ulo­že­nia po­riad­ko­vej po­ku­ty mu­sia byť dot­knu­té oso­by vop­red upo­zor­ne­né.

 

(6) Súd mô­že ulo­žiť práv­nic­kej oso­be po­riad­ko­vú po­ku­tu od 3 000 eur do 50 000 eur aj vte­dy, ak nespl­ní ulo­že­nú po­vin­nosť k náp­ra­ve. Súd mô­že ulo­žiť po­riad­ko­vú po­ku­tu aj opa­ko­va­ne. Pro­ti to­mu­to roz­hod­nu­tiu je prí­pus­tná sťaž­nosť, kto­rá má od­klad­ný úči­nok. Na mož­nosť ulo­že­nia po­riad­ko­vej po­ku­ty mu­sí byť práv­nic­ká oso­ba vop­red upo­zor­ne­ná

 

(7) Pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník ale­bo sú­dom ur­če­ný spl­no­moc­ne­nec naj­me­nej dvak­rát roč­ne pí­som­ne pred­kla­dá sú­du sprá­vu o vý­ko­ne súd­ne­ho doh­ľa­du. Vždy však pí­som­ne ozná­mi pred­se­do­vi se­ná­tu, ak mu nie je umož­ne­ný vý­kon súd­ne­ho doh­ľa­du v pot­reb­nom roz­sa­hu ale­bo ak práv­nic­ká oso­ba nespl­ní ulo­že­nú po­vin­nosť.

 

(8) Ak sa po vý­ko­ne po­lo­vi­ce súd­ne­ho doh­ľa­du uká­že, že sa do­sia­hol účel súd­ne­ho doh­ľa­du, mô­že súd na návrh pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka ale­bo sú­dom ur­če­né­ho spl­no­moc­nen­ca, pro­ku­rá­to­ra ale­bo práv­nic­kej oso­by od vý­ko­nu je­ho zvyš­ku upus­tiť. Súd roz­hod­ne uz­ne­se­ním, pro­ti kto­ré­mu je prí­pus­tná sťaž­nosť, kto­rá má, ak ju po­dal pro­ku­rá­tor, od­klad­ný úči­nok.

 

§ 34

Pod­mie­neč­né upus­te­nie od vý­ko­nu zvyš­ku niek­to­rých tres­tov

 

            (1) Na pod­mie­neč­ne upus­te­nie od zvyš­ku tres­tu zá­ka­zu pri­jí­mať ve­rej­né do­tá­cie a sub­ven­cie a tres­tu zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní sa pri­me­ra­ne pou­ži­jú us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho zá­ko­na o pod­mie­neč­nom upus­te­ní od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu zá­ka­zu čin­nos­ti.

 

            (2) O pod­mie­neč­nom upus­te­ní od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu zá­ka­zu pri­jí­mať ve­rej­né do­tá­cie a sub­ven­cie a tres­tu zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní pred­se­da se­ná­tu upo­ve­do­mí to­ho, kto ve­die ob­chod­ný re­gis­ter ale­bo iný zá­ko­nom ur­če­ný re­gis­ter, zá­pi­som v kto­rom práv­nic­ká oso­ba vzni­ká, ako aj or­gán, kto­rý vy­dá­va op­ráv­ne­nie na vý­kon tej­to čin­nos­ti ale­bo kto­rý vý­kon tej­to čin­nos­ti evi­du­je.

 

šies­ta ČASŤ

Spo­loč­né, pre­chod­né a zá­ve­reč­né us­ta­no­ve­nia

 

§ 35

Oso­bit­né us­ta­no­ve­nie o práv­nom sty­ku s cu­dzi­nou

 

            (1) Pri práv­nom sty­ku s cu­dzi­nou sa vo­či práv­nic­kým oso­bám pri­me­ra­ne pou­ži­je Pia­ta časť Tres­tné­ho po­riad­ku, ak me­dzi­ná­rod­ná zmlu­va ale­bo oso­bit­ný zá­kon[2]) neus­ta­no­vu­je inak.

 

            (2) Na ko­na­nie o vý­ko­ne tres­tu pod­ľa § 10 ods. 1 písm. a), f), g) a h) ale­bo ochran­né­ho opat­re­nia pod­ľa § 10 ods. 2 písm. a) ulo­že­né­ho na zá­kla­de uz­na­né­ho cu­dzieho roz­hod­nu­tia sa pou­ži­je ten­to zá­kon.

 

§ 36

Tro­vy

 

Tro­vy ne­vyh­nut­né na vy­ko­na­nie tres­tné­ho ko­na­nia vrá­ta­ne trov vy­ko­ná­va­cie­ho ko­na­nia a lik­vi­dač­né­ho ko­na­nia zná­ša štát, po­kiaľ sa ne­da­jú uh­ra­diť z ma­jet­ku práv­nic­kej oso­by.  

 

§ 37

 

Pod­ľa toh­to zá­ko­na sa pos­tu­pu­je, ak bol trest­ný čin spá­cha­ný odo dňa na­do­bud­nu­tia účin­nos­ti toh­to zá­ko­na.

 

§ 38

 

            Tým­to zá­ko­nom sa pre­be­ra­jú práv­ne zá­väz­ne ak­ty Európ­skej únie uve­de­né v príl­ohe.

 

Čl. II

 

Zá­kon č. 40/1964 Zb. Ob­čian­sky zá­kon­ník v zne­ní zá­ko­na č. 58/1969 Zb., zá­ko­na č. 131/1982 Zb., zá­ko­na č. 94/1988 Zb., zá­ko­na č. 188/1988 Zb., zá­ko­na č. 87/1990 Zb., zá­ko­na č. 105/1990 Zb., zá­ko­na č. 116/1990 Zb., zá­ko­na č. 87/1991 Zb., zá­ko­na č. 509/1991 Zb., zá­ko­na č. 264/1992 Zb., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 278/1993 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 249/1994 Z. z., zá­ko­na č. 153/1997 Z. z., zá­ko­na č. 211/1997 Z. z., zá­ko­na č. 252/1999 Z. z., zá­ko­na č. 218/2000 Z. z., zá­ko­na č. 261/2001 Z. z., zá­ko­na č. 281/2001 Z. z., zá­ko­na č. 23/2002 Z. z., zá­ko­na č. 34/2002 Z. z., zá­ko­na č. 95/2002 Z. z., zá­ko­na č. 184/2002 Z. z., zá­ko­na č. 215/2002 Z. z., zá­ko­na č. 526/2002 Z. z., zá­ko­na č. 504/2003 Z. z., zá­ko­na č. 515/2003 Z. z., zá­ko­na č. 150/2004 Z. z., zá­ko­na č. 404/2004 Z. z., zá­ko­na č. 635/2004 Z. z., zá­ko­na č. 171/2005 Z. z., zá­ko­na č. 266/2005 Z. z., zá­ko­na č. 336/2005 Z. z., zá­ko­na č. 118/2006 Z. z., zá­ko­na č. 188/2006 Z. z., zá­ko­na č. 84/2007 Z. z., zá­ko­na č. 335/2007 Z. z., zá­ko­na č. 568/2007 Z. z., zá­ko­na č. 214/2008 Z. z., zá­ko­na č. 379/2008 Z. z., zá­ko­na č. 477/2008 Z. z., zá­ko­na č. 186/2009 Z. z., zá­ko­na č. 575/2009 Z. z., zá­ko­na č. 129/2010 Z. z., zá­ko­na č. 546/2010 Z. z., zá­ko­na č. 130/2011 Z. z., zá­ko­na č. 161/2011 Z. z., zá­ko­na č. 69/2012 Z. z. a zá­ko­na č. 180/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

V § 20i ods. 2 sa na kon­ci bod­ka nah­rá­dza čiar­kou a pri­pá­ja­jú sa tie­to slo­vá: „ako aj úda­je o tres­toch ulo­že­ných v tres­tnom ko­na­ní  a ne­vy­ko­na­ných tres­toch a ochran­ných opat­re­niach pos­ti­hu­jú­cich práv­nych nás­tup­cov.“.

 

Čl. III

 

Zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 218/2007 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 497/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 257/2009 Z. z., zá­ko­na č. 317/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 33/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 313/2011, zá­ko­na č. 246/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 428/2012 Z. z., uz­ne­se­nia Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 189/2013 Z. z. a zá­ko­na č. 204/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 19 ods. 2 sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá: „a práv­nic­ká oso­ba za pod­mie­nok us­ta­no­ve­ných oso­bit­ným zá­ko­nom“.

 

2. V § 33 sa vy­púš­ťa­jú pís­me­ná f) a g).

 

3. § 83a a 83b sa vrá­ta­ne nad­pi­sov vy­púš­ťa­jú.

 

4. V § 348 ods. 1 sa za pís­me­no d) vkla­dá no­vé pís­me­no e), kto­ré znie:

„e) na­priek prá­vop­lat­né­mu roz­hod­nu­tiu sú­du, kto­rým sa  za­ka­zu­je pri­jí­mať ve­rej­né do­tá­cie ale­bo sub­ven­cie, sa uchá­dza ale­bo príj­me do­tá­ciu ale­bo sub­ven­ciu, ale­bo na­priek prá­vop­lat­né­mu roz­hod­nu­tiu sú­du, kto­rým sa za­ka­zu­je účasť vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní, sa zú­čas­tní ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia,“.

 

Do­te­raj­šie pís­me­ná e) až) i) sa ozna­ču­jú ako pís­me­ná f) až j).

 

Čl. IV

 

Zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 342/2007 Z. z., zá­ko­na č. 643/2007 Z. z., zá­ko­na č. 61/2008 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 5/2009 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 70/2009 Z. z., zá­ko­na č. 97/2009 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 290/2009 Z. z., zá­ko­na č. 291/2009 Z. z., zá­ko­na č. 305/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 93/2010 Z. z., zá­ko­na č. 224/ 2010 Z. z., zá­ko­na č. 346/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 220/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 331/2011 Z. z., zá­ko­na č. 236/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., zá­ko­na č. 345/2012 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z. a zá­ko­na č. 305/2013 Z. z. sa me­ní tak­to:

 

1. V § 45 ods. 2 písm. c) sa vy­púš­ťa čiar­ka a slo­vá „a to pri za­is­te­ní ma­jet­ku v roz­sa­hu pod­ľa § 461b už pred po­da­ním návr­hu na ulo­že­nie ochran­né­ho opat­re­nia“.

 

2. V § 236 ods. 1 sa vy­púš­ťa dru­há a tre­tia ve­ta.

 

3. V § 239 ods. 2 sa vy­púš­ťa dru­há ve­ta.

 

4. V § 289 sa vy­púš­ťa­jú od­se­ky 4 a 5.

 

5. V § 295 ods. 1 pr­vej ve­te vy­púš­ťa časť ve­ty za bod­ko­čiar­kou a bod­ko­čiar­ka sa nah­rá­dza bod­kou.

 

6. V § 353 ods. 2 pís­me­no i) znie:

„i) ochran­né opat­re­nie.“.

 

7. V § 353 ods. 4 sa vy­púš­ťa dru­há ve­ta.

 

8. V § 355 ods. 3 pr­vej ve­te sa za slo­vom „tres­tu“ vy­púš­ťa čiar­ka a slo­vá „ani vý­ro­kom o ochran­nom opat­re­ní“.

 

9. V § 355 ods. 3 dru­hej ve­te sa vy­púš­ťa časť ve­ty za bod­ko­čiar­kou a bod­ko­čiar­ka sa nah­rá­dza bod­kou.

 

10. V § 355 ods. 4 sa vy­púš­ťa štvr­tá ve­ta.

 

11. § 362a sa vy­púš­ťa.

 

12. § 405a sa vy­púš­ťa.

 

13. V štvr­tej čas­ti dru­hej hla­ve nad­pis štvr­té­ho di­elu znie: „Vý­kon zha­ba­nia ve­ci a vý­kon de­ten­cie“.

 

14. § 461a a 461b sa vrá­ta­ne nad­pi­sov vy­púš­ťa­jú.

 

15.  § 515 vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

㤠515

Cu­dzie roz­hod­nu­tie

 

(1) Vy­ko­nať roz­hod­nu­tie sú­du iné­ho štá­tu v tres­tnej ve­ci (ďa­lej len „cu­dzie roz­hod­nu­tie“), kto­rým sa ulo­žil trest, mož­no na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky, len ak bo­lo uz­na­né slo­ven­ským sú­dom.

 

(2) Cu­dzie roz­hod­nu­tie mož­no uz­nať vo vý­ro­ku, kto­rým

 

a) bo­la vy­slo­ve­ná vi­na, ale ulo­že­nie tres­tu bo­lo pod­mie­neč­ne od­lo­že­né,

b) bol ulo­že­ný trest od­ňa­tia slo­bo­dy ale­bo pod­mie­neč­ný trest od­ňa­tia slo­bo­dy,

c) bol ulo­že­ný pe­ňaž­ný trest ale­bo zá­kaz čin­nos­ti,

d) bol pre­me­ne­ný pod­mie­neč­ný trest ale­bo pe­ňaž­ný trest na trest od­ňa­tia slo­bo­dy, ale­bo

e) bo­lo vy­slo­ve­né pre­pad­nu­tie ma­jet­ku ale­bo je­ho čas­ti, ale­bo ve­ci ale­bo zha­ba­nie ve­ci, ak sa na­chá­dza­jú na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len "cu­dzie ma­jet­ko­vé roz­hod­nu­tie"),

f) bol ulo­že­ný ochran­ný doh­ľad ale­bo de­ten­cia,

g) bol ulo­že­ný trest zru­še­nia práv­nic­kej oso­by, trest zá­ka­zu pri­jí­mať ve­rej­né do­tá­cie ale­bo sub­ven­cie, trest zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní ale­bo trest zve­rej­ne­nia od­su­dzu­jú­ce­ho roz­sud­ku, ale­bo

h) bol ulo­že­ný súd­ny doh­ľad nad čin­nos­ťou práv­nic­kej oso­by.

 

(3) Cu­dzie roz­hod­nu­tie, kto­rým sa zme­ni­lo už uz­na­né cu­dzie roz­hod­nu­tie vo vý­ro­ku o vi­ne, má účin­ky na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky bez uz­na­nia.“.

 

16. § 521a sa vrá­ta­ne nad­pi­su vy­púš­ťa.

 

 

 

 

Čl. V

 

Zá­kon Slo­ven­skej ná­rod­nej ra­dy č. 51/1988 Zb. o ban­skej čin­nos­ti, vý­buš­ni­nách a o štát­nej ban­skej sprá­ve v zne­ní zá­ko­na Slo­ven­skej ná­rod­nej ra­dy č. 499/1991 Zb., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 154/1995 Z. z., zá­ko­na č. 58/1998 Z. z., zá­ko­na č. 533/2004 Z. z., zá­ko­na č. 577/2007 Z. z., zá­ko­na č. 292/2009 Z. z., zá­ko­na č. 136/2010 Z. z., zá­ko­na č. 145/2010 Z. z., zá­ko­na č. 258/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 350/2012 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 4a ods. 2 dru­hej ve­te sa na kon­ci bod­ka nah­rá­dza bod­ko­čiar­kou a pri­pá­ja­jú sa tie­to slo­vá: „po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti mu­sí spĺňať aj práv­nic­ká oso­ba, kto­rej sa vy­dá­va ban­ské op­ráv­ne­nie.“.

 

2. V § 4a ods. 7 písm. c) sa slo­vá „vý­pis z re­gis­tra tres­tov fy­zic­kej oso­by,“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „vý­pis z re­gis­tra tres­tov fy­zic­kej oso­by ale­bo práv­nic­kej oso­by, kto­rá žia­da o vy­da­nie ban­ské­ho op­ráv­ne­nia, a“ a za slo­vá „práv­nic­kej oso­by“ sa vkla­dá slo­vo „aj“.

 

2. Za § 47e sa vkla­dá § 47f, kto­rý znie:

 

㤠47f

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.  

 

Čl. VI

 

Zá­kon č. 83/1990 Zb. o zdru­žo­va­ní ob­ča­nov v zne­ní zá­ko­na č. 300/1990 Zb., zá­ko­na č. 513/1991 Zb., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 62/1993 Z. z. a zá­ko­na č. 274/2009 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1.  V § 12 sa od­sek 1 dopĺňa pís­me­nom c), kto­ré znie:

„c) prá­vop­lat­ným roz­hod­nu­tím sú­du v tres­tnom ko­na­ní.“.

 

2.  V § 13 ods. 3 sa slo­vá „ § 12 ods. 1 písm. b)“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „§ 12 ods. 1 písm. b) ale­bo c)“.

 

Čl. VII

 

Zá­kon č. 308/1991 Zb. o slo­bo­de ná­bo­žen­skej vie­ry a pos­ta­ve­ní cir­kví a ná­bo­žen­ských spo­loč­nos­tí v zne­ní zá­ko­na č. 394/2000 Z. z. a zá­ko­na č. 201/2007 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

V § 19 ods. 1 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Re­gis­tru­je tiež tres­ty ulo­že­né im sú­dom v tres­tnom ko­na­ní, ako ja ne­vy­ko­na­né tres­ty a ochran­né opat­re­nie pos­ti­hu­jú­ce práv­nych nás­tup­cov.“.

 

 

 

 

Čl. VIII

 

Zá­kon č. 455/1991 Zb. o živ­nos­ten­skom pod­ni­ka­ní (živ­nos­ten­ský zá­kon) v zne­ní zá­ko­na č. 231/1992 Zb., zá­ko­na č. 600/1992 Zb., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 132/1994 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 200/1995 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 216/1995 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 233/1995 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 123/1996 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 164/1996 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 222/1996 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 289/1996 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 290/1996 Z. z., zá­ko­na č. 288/1997 Z. z., zá­ko­na č. 379/1997 Z. z., zá­ko­na č. 70/1998 Z. z., zá­ko­na č. 76/1998 Z. z., zá­ko­na č. 126/1998 Z. z., zá­ko­na č. 129/1998 Z. z., zá­ko­na č. 140/1998 Z. z., zá­ko­na č. 143/1998 Z. z., zá­ko­na č. 144/1998 Z. z., zá­ko­na č. 161/1998 Z. z., zá­ko­na č. 178/1998 Z. z., zá­ko­na č. 179/1998 Z. z., zá­ko­na č. 194/1998 Z. z., zá­ko­na č. 263/1999 Z. z., zá­ko­na č. 264/1999 Z. z., zá­ko­na č. 119/2000 Z. z., zá­ko­na č. 142/2000 Z. z., zá­ko­na č. 236/2000 Z. z., zá­ko­na č. 238/2000 Z. z., zá­ko­na č. 268/2000 Z. z., zá­ko­na č. 338/2000 Z. z., zá­ko­na č. 223/2001 Z. z., zá­ko­na č. 279/2001 Z. z., zá­ko­na č. 488/2001 Z. z., zá­ko­na č. 554/2001 Z. z., zá­ko­na č. 261/2002 Z. z., zá­ko­na č. 284/2002 Z. z., zá­ko­na č. 506/2002 Z. z., zá­ko­na č. 190/2003 Z. z., zá­ko­na č. 219/2003 Z. z., zá­ko­na č. 245/2003 Z. z., zá­ko­na č. 423/2003 Z. z., zá­ko­na č. 515/2003 Z. z., zá­ko­na č. 586/2003 Z. z., zá­ko­na č. 602/2003 Z. z., zá­ko­na č. 347/2004 Z. z., zá­ko­na č. 350/2004 Z. z., zá­ko­na č. 365/2004 Z. z., zá­ko­na č. 420/2004 Z. z., zá­ko­na č. 533/2004 Z. z., zá­ko­na č. 544/2004 Z. z., zá­ko­na č. 578/2004 Z. z., zá­ko­na č. 624/2004 Z. z., zá­ko­na č. 650/2004 Z. z., zá­ko­na č. 656/2004 Z. z., zá­ko­na č. 725/2004 Z. z., zá­ko­na č. 8/2005 Z. z., zá­ko­na č. 93/2005 Z. z., zá­ko­na č. 331/2005 Z. z., zá­ko­na č. 340/2005 Z. z., zá­ko­na č. 351/2005 Z. z., zá­ko­na č. 470/2005 Z. z., zá­ko­na č. 473/2005 Z. z., zá­ko­na č. 491/2005 Z. z., zá­ko­na č. 555/2005 Z. z., zá­ko­na č. 567/2005 Z. z., zá­ko­na č. 124/2006 Z. z., zá­ko­na č. 126/2006 Z. z., zá­ko­na č. 17/2007 Z. z., zá­ko­na č. 99/2007 Z. z., zá­ko­na č. 193/2007 Z. z., zá­ko­na č. 218/2007 Z. z., zá­ko­na č. 358/2007 Z. z., zá­ko­na č. 577/2007 Z. z., zá­ko­na č. 112/2008 Z. z., zá­ko­na č. 445/2008 Z. z.,  zá­ko­na č. 448/2008 Z. z., zá­ko­na č. 186/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 568/2009 Z. z., zá­ko­na č. 129/2010 Z. z., zá­ko­na č. 136/2010 Z. z., zá­ko­na č. 556/2010 Z. z., zá­ko­na č. 249/2011 Z. z., zá­ko­na č. 324/2011 Z. z., zá­ko­na č. 362/2011 Z. z., zá­ko­na č. 392/2011 Z. z., zá­ko­na č. 395/2011 Z. z., zá­ko­na č. 251/2012 Z. z., zá­ko­na č. 314/2012 Z. z., zá­ko­na č. 321/2012 Z. z., zá­ko­na č. 351/2012 Z. z., zá­ko­na č. 447/2012 Z. z., zá­ko­na č. 39/2013 Z. z., zá­ko­na č. 94/2013 Z. z., zá­ko­na č. 95/2013 Z. z., zá­ko­na č. 180/2013 Z. z. a zá­ko­na č. 218/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 6 ods. 3 sa bod­ka na kon­ci nah­rá­dza bod­ko­čiar­kou a pri­pá­ja­jú sa tie­to slo­vá: „pod­mien­ku pod­ľa od­se­ku 1 písm. c) mu­sí spĺňať aj práv­nic­ká oso­ba.“.

 

2. V § 8 ods. 5 sa za slo­vá „fy­zic­ká oso­ba“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo práv­nic­ká oso­ba“.

 

3. V § 46 ods. 2 písm. f) sa za slo­vo „pri­po­jí“ vkla­da­jú slo­vá „svoj vý­pis z re­gis­tra tres­tov a“.

 

4. V § 58 ods. 1 písm. a) sa slo­vá „pod­ľa § 6 ods. 1 písm. b) ale­bo c)“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „pod­ľa § 6 ods. 1 písm. b), c) ale­bo ods. 3“.

 

5. V § 58 ods. 1 písm. b) sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá: „a 5“.

 

 

6. Za § 80v sa vkla­dá § 80w, kto­rý znie:

 

㤠80w

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“. 

 

Čl. IX

 

Zá­kon Slo­ven­skej ná­rod­nej ra­dy č. 71/1992 Zb. o súd­nych pop­lat­koch a pop­lat­ku za vý­pis z re­gis­tra tres­tov v zne­ní zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 89/1993 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 150/1993 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 85/1994 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 232/1995 Z. z., zá­ko­na č. 12/1998 Z. z., zá­ko­na č. 457/2000 Z. z., zá­ko­na č. 162/2001 Z. z., zá­ko­na č. 418/2002 Z. z., zá­ko­na č. 531/2003 Z. z., zá­ko­na č. 215/2004 Z. z., zá­ko­na č. 382/2004 Z. z., zá­ko­na č. 420/2004 Z. z., zá­ko­na č. 432/2004 Z. z., zá­ko­na č. 341/2005 Z. z., zá­ko­na č. 621/2005 Z. z., zá­ko­na č. 24/2007 Z. z., zá­ko­na č. 273/2007 Z. z., zá­ko­na č. 330/2007 Z. z., zá­ko­na č. 511/2007 Z. z., zá­ko­na č. 264/2008 Z. z., zá­ko­na č. 465/2008 Z. z., zá­ko­na č. 71/2009 Z. z., zá­ko­na č. 503/2009 Z. z., zá­ko­na č. 136/2010 Z. z., zá­ko­na č. 381/2011 Z. z., zá­ko­na č. 286/2012 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 297/2012 Z. z., zá­ko­na č. 64/2013 Z. z., zá­ko­na č. 125/2013 Z. z., zá­ko­na č. 347/2013 Z. z., zá­ko­na č. 357/2013 a zá­ko­na č. .../2013 Z. z. sa me­ní tak­to:

 

V príl­ohe k zá­ko­nu Slo­ven­skej ná­rod­nej ra­dy č. 71/1992 Zb. Sa­dzob­ník súd­nych pop­lat­kov v po­lož­ke 32 sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „fy­zic­kej oso­be“.

 

Čl. X

 

Zá­kon Slo­ven­skej ná­rod­nej ra­dy č. 78/1992 Zb. o da­ňo­vých po­rad­coch a Slo­ven­skej ko­mo­re da­ňo­vých po­rad­cov v zne­ní zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 249/1994 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 101/1995 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 378/1996 Z. z., zá­ko­na č. 68/2005 Z. z., zá­ko­na č. 136/2010 Z. z. a zá­ko­na č. 354/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 8 ods. 8 sa za slo­vá „práv­nic­kú oso­bu,“ vkla­da­jú slo­vá „kto­rá je bez­úhon­ná a“.

 

2. § 12 sa dopĺňa pís­me­nom e), kto­ré znie:

„e) bo­la prá­vop­lat­ne od­sú­de­ná pre trest­ný čin.“.

 

3. Za § 33aa sa vkla­dá § 33aaa, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠33aaa

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“. 

 

Čl. XI

 

Zá­kon Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 566/1992 Zb. o Ná­rod­nej ban­ke Slo­ven­ska v zne­ní zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 26/1993 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 159/1993 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 249/1994 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 374/1994 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 202/1995 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 118/1996 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 386/1996 Z. z., zá­ko­na č. 348/1999 Z. z., zá­ko­na č. 149/2001 Z. z., zá­ko­na č. 602/2003 Z. z., zá­ko­na č. 747/2004 Z. z., zá­ko­na č. 519/2005 Z. z., zá­ko­na č. 659/2007 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z. a zá­ko­na č. 403/2010 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 17f sa od­sek 3 dopĺňa pís­me­nom g), kto­ré znie:

„g) spra­co­va­teľ ne­bol prá­vop­lat­ne od­sú­de­ný pre trest­ný čin; tá­to sku­toč­nosť sa preu­ka­zu­je a dok­la­du­je vý­pi­som z re­gis­tra tres­tov nie star­ším ako tri me­sia­ce.“.

 

2. Za § 49ac sa vkla­dá § 49ad, kto­rý znie

 

㤠49ad

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“. 

 

Čl. XII

 

Zá­kon Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 202/1995 Z. z. De­ví­zo­vý zá­kon a zá­kon, kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon Slo­ven­skej ná­rod­nej ra­dy č. 372/1990 Zb. o pries­tup­koch v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov v zne­ní zá­ko­na č. 45/1998 Z. z., zá­ko­na č. 200/1998 Z. z., zá­ko­na č. 388/1999 Z. z., zá­ko­na č. 367/2000 Z. z., zá­ko­na č. 442/2000 Z. z., zá­ko­na č. 456/2002 Z. z., zá­ko­na č. 602/2003 Z. z., zá­ko­na č. 554/2004 Z. z., zá­ko­na č. 747/2004 Z. z., zá­ko­na č. 214/2006 Z. z., zá­ko­na č. 209/2007 Z. z., zá­ko­na č. 659/2007 Z. z., zá­ko­na č. 567/2008 Z. z. a zá­ko­na č. 492/2009 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 6 ods. 4 sa vkla­dá no­vé pís­me­no a), kto­ré znie:

„a) byť dô­ve­ry­hod­nou oso­bou,“.

Do­te­raj­šie pís­me­ná a) a b) sa ozna­ču­jú ako pís­me­ná b) a c).

 

2. V § 6 ods. 5 sa vy­púš­ťa slo­vo „fy­zic­ká“.

 

3. Za § 43e sa vkla­dá § 43f, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠43f

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XIII

 

Zá­kon č. 147/1997 Z. z. o nein­ves­tič­ných fon­doch a o dopl­ne­ní zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 207/1996 Z. z. v zne­ní zá­ko­na č. 335/2007 Z. z., zá­ko­na č. 445/2008 Z. z., zá­ko­na č. 547/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

V § 10 sa od­sek 2 dopĺňa pís­me­nom g), kto­ré znie:

„g) úda­je o tres­toch a ochran­ných opat­re­niach ulo­že­ných v tres­tnom ko­na­ní, ako aj ne­vy­ko­na­ných tres­toch a ochran­ných opat­re­niach pos­ti­hu­jú­cich práv­nych nás­tup­cov.“.

 

Čl. XIV

 

Zá­kon č. 213/1997 Z. z. o ne­zis­ko­vých or­ga­ni­zá­ciách pos­ky­tu­jú­cich všeo­bec­ne pros­peš­né služ­by v zne­ní zá­ko­na č. 35/2002 Z. z., zá­ko­na č. 335/2007 Z. z., zá­ko­na č. 445/2008 Z. z., zá­ko­na č. 8/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2011 Z. z., zá­ko­na č. 5/2012 Z. z. a zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

V § 11 sa od­sek 2 dopĺňa pís­me­nom h), kto­ré znie:

„h) o tres­toch a ochran­ných opat­re­niach ulo­že­ných v tres­tnom ko­na­ní, ako aj ne­vy­ko­na­ných tres­toch a ochran­ných opat­re­niach pos­ti­hu­jú­cich práv­nych nás­tup­cov.“.

 

Čl. XV

 

Zá­kon č. 129/1998 Z. z. o zá­ka­ze che­mic­kých zbra­ní a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 21/2007 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 13 ods. 3 písm. b) sa za slo­vo „tres­tov“ vkla­da­jú slo­vá „práv­nic­kej oso­by, kto­rá po­dá­va žia­dosť o po­vo­le­nie a“.

 

2. Za § 43a sa vkla­dá § 43b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠43b

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XVI

 

Zá­kon č. 139/1998 Z. z. o omam­ných lát­kach, psy­chot­rop­ných lát­kach a príp­rav­koch v zne­ní zá­ko­na č. 260/1999 Z. z., zá­ko­na č. 13/2004 Z. z., zá­ko­na č. 633/2004 Z. z., zá­ko­na č. 330/2007 Z. z., zá­ko­na č. 455/2007 Z. z., zá­ko­na č. 393/2008 Z. z., zá­ko­na č. 461/2008 Z. z., zá­ko­na č. 77/2009 Z. z., zá­ko­na č. 468/2009 Z. z., zá­ko­na č. 43/2011, zá­ko­na č. 362/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 40/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 5 ods. 2 sa slo­vo „Pod­mien­kou“ nah­rá­dza slo­vom „Pod­mien­ka­mi“ a slo­vo „je“ sa nah­rá­dza slo­va­mi „sú bez­úhon­nosť práv­nic­kej oso­by a“.

 

 

2. Za § 42a sa vkla­dá § 42b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠42b

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XVII

 

Zá­kon č. 143/1998 Z. z. o ci­vil­nom le­tec­tve (le­tec­ký zá­kon) a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 37/2002 Z. z., zá­ko­na č. 136/2004 Z. z., zá­ko­na č. 544/2004 Z. z., zá­ko­na č. 479/2005 Z. z., zá­ko­na č. 11/2006 Z. z., zá­ko­na č. 278/2009 Z. z., zá­ko­na č. 513/2009 Z. z., zá­ko­na č. 136/2010 Z. z., zá­ko­na č. 241/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 404/2011 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 37 ods. 3 sa za slo­vo „mu­sí“ vkla­da­jú slo­vá „ok­rem práv­nic­kej oso­by“.

 

2. Za § 57d sa vkla­dá § 57e, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠57e

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XVIII

 

Zá­kon č. 308/2000 Z. z. o vy­sie­la­ní a ret­ran­smi­sii a o zme­ne zá­ko­na č. 195/2000 Z. z. o te­le­ko­mu­ni­ká­ciách v zne­ní zá­ko­na č. 147/2001 Z. z., zá­ko­na č. 206/2002 Z. z., zá­ko­na č. 289/2005 Z. z., zá­ko­na č. 95/2006 Z. z., zá­ko­na č. 121/2006 Z. z., zá­ko­na č. 13/2007 Z. z., zá­ko­na č. 220/2007 Z. z., zá­ko­na č. 343/2007 Z. z., zá­ko­na č. 654/2007 Z. z., zá­ko­na č. 167/2008 Z. z., zá­ko­na č. 287/2008 Z. z., zá­ko­na č. 516/2008 Z. z., zá­ko­na č. 77/2009 Z. z., zá­ko­na č. 318/2009 Z. z., zá­ko­na č. 498/2009 Z. z., zá­ko­na č. 532/2010 Z. z., zá­ko­na č. 221/2011 Z. z., zá­ko­na č. 397/2011 Z. z., zá­ko­na č. 547/2011 Z. z., zá­ko­na č. 342/2012 Z. z., zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. a zá­ko­na č. 373/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 46 ods. 2 písm. c) a § 57 ods. 2 písm. b) sa za slo­vom „tres­tov“ vy­púš­ťa čiar­ka a slo­vá „ak je žia­da­te­ľom o li­cen­ciu fy­zic­ká oso­ba“.

 

2. Za § 76df sa vkla­dá § 76dg, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠76dg

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XIX

 

Zá­kon č. 338/2000 Z. z. o vnút­ro­zem­skej plav­be a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 580/2003 Z. z., zá­ko­na č. 479/2005 Z. z., zá­ko­na č. 561/2005 Z. z., zá­ko­na č. 193/2007 Z. z., zá­ko­na č. 500/2007 Z. z., zá­ko­na č. 179/2008 Z. z., zá­ko­na č. 435/2008 Z. z., zá­ko­na č. 191/2009 Z. z., zá­ko­na č. 469/2009 Z. z., zá­ko­na č. 556/2010 Z. z. a zá­ko­na č. 133/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 13 ods. 2 písm. a) sa za slo­vo „tres­tov“ vkla­da­jú slo­vá „a vý­pi­som z re­gis­tra tres­tov“.

 

2. V § 22 ods. 11 písm. e) sa za slo­vo „preu­ká­že“ vkla­da­jú slo­vá „svo­ju bez­úhon­nosť a“.

 

3. Za § 43b sa vkla­dá § 43c, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠43c

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XX

 

Zá­kon č. 65/2001 Z. z. o sprá­ve a vy­má­ha­ní súd­nych poh­ľa­dá­vok v zne­ní zá­ko­na č. 608/2004 Z. z., zá­ko­na č. 341/2005 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 290/2009 Z. z., zá­ko­na č. 291/2009 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z. a zá­ko­na č. 183/2011 Z. z. sa me­ní tak­to:

 

1. V § 2 písm. a) sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „poh­ľa­dáv­ka vy­plý­va­jú­ca z roz­hod­nu­tia sú­du o zha­ba­ní pe­ňaž­nej čias­tky v tres­tnom ko­na­ní, ako aj“.

 

2. V § 2 písm. c) sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „ale­bo dňom do­ru­če­nia roz­hod­nu­tia sú­du o zha­ba­ní pe­ňaž­nej čias­tky v tres­tnom ko­na­ní jus­tič­nej pok­lad­ni­ci“.

 

3. V § 3 ods. 3 sa vy­púš­ťa časť ve­ty za bod­ko­čiar­kou a bod­ko­čiar­ka sa nah­rá­dza bod­kou.

 

4. V § 4 ods. 13 písm. a) sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „ale­bo bo­lo ulo­že­né ochran­né opat­re­nie zha­ba­nia pe­ňaž­nej čias­tky,“.

 

5. V § 6 ods. 3 sa vy­púš­ťa dru­há ve­ta. 

 

Čl. XXI

 

Zá­kon č. 483/2001 Z. z. o ban­kách a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 430/2002 Z. z., zá­ko­na č. 510/2002 Z. z., zá­ko­na č. 165/2003 Z. z., zá­ko­na č. 603/2003 Z. z., zá­ko­na č. 215/2004 Z. z., zá­ko­na č. 554/2004 Z. z., zá­ko­na č. 747/2004 Z. z., zá­ko­na č. 69/2005 Z. z., zá­ko­na č. 340/2005 Z. z., zá­ko­na č. 341/2005 Z. z., zá­ko­na č. 214/2006 Z. z., zá­ko­na č. 644/2006 Z. z., zá­ko­na č. 209/2007 Z. z., zá­ko­na č. 659/2007 Z. z., zá­ko­na č. 297/2008 Z. z., zá­ko­na č. 552/2008 Z. z., zá­ko­na č. 66/2009 Z. z., zá­ko­na č. 186/2009 Z. z., zá­ko­na č. 276/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 129/2010 Z. z., zá­ko­na č. 46/2011 Z. z., zá­ko­na č. 130/2011 Z. z., zá­ko­na č. 314/2011 Z. z., zá­ko­na č. 394/2011 Z. z., zá­ko­na č. 520/2011 Z. z., zá­ko­na č. 547/2011 Z. z., zá­ko­na č. 234/2012 Z. z., zá­ko­na č. 352/2012 Z. z., zá­ko­na č. 132/2013 Z. z. a zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 7 sa od­sek 2 dopĺňa pís­me­nom r), kto­ré znie:

„r) žia­da­teľ ne­bol prá­vop­lat­ne od­sú­de­ný pre trest­ný čin; tá­to sku­toč­nosť sa preu­ka­zu­je a dok­la­du­je od­pi­som z re­gis­tra tres­tov24) nie star­ším ako tri me­sia­ce.“.

 

2. Za § 122s sa vkla­dá § 122t, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠122t

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XXII

 

Zá­kon č. 223/2001 Z. z. o od­pa­doch a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 553/2001 Z. z., zá­ko­na č. 96/2002 Z. z., zá­ko­na č. 261/2002 Z. z., zá­ko­na č. 393/2002 Z. z., zá­ko­na č. 529/2002 Z. z., zá­ko­na č. 188/2003 Z. z., zá­ko­na č. 245/2003 Z. z., zá­ko­na č. 525/2003 Z. z., zá­ko­na č. 24/2004 Z. z., zá­ko­na č. 443/2004 Z. z., zá­ko­na č. 587/2004 Z. z., zá­ko­na č. 733/2004 Z. z., zá­ko­na č. 479/2005 Z. z., zá­ko­na č. 532/2005 Z. z., zá­ko­na č. 571/2005 Z. z., zá­ko­na č. 127/2006 Z. z., zá­ko­na č. 514/2008 Z. z., zá­ko­na č. 515/2008 Z. z., zá­ko­na č. 519/2008 Z. z., zá­ko­na č. 160/2009 Z. z., zá­ko­na č. 386/2009 Z. z., zá­ko­na č. 119/2010 Z. z., zá­ko­na č. 145/2010 Z. z., zá­ko­na č. 258/2011 Z. z., a zá­ko­na č. 343/2012 Z. z., zá­ko­na č. 180/2013 Z. z, zá­ko­na č. 290/2013 Z. z., zá­ko­na č. 346/2013 Z. z. a zá­ko­na č. 388/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 9 ods. 2 písm. a) sa za slo­vo „bez­úhon­nosť“ vkla­da­jú slo­vá „tej­to práv­nic­kej oso­by a bez­úhon­nosť“.

 

2. V § 10 ods. 4 písm. a) sa za slo­vo „tres­tov“ vkla­da­jú slo­vá „žia­da­te­ľa o ude­le­nie auto­ri­zá­cie a vý­pis z re­gis­tra tres­tov“.

 

3. Za § 81j sa vkla­dá § 87k, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠87k

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

 

 

 

Čl. XXIII

 

Zá­kon č. 566/2001 Z. z. o cen­ných pa­pie­roch a in­ves­tič­ných služ­bách a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov (zá­kon o cen­ných pa­pie­roch) v zne­ní zá­ko­na č. 291/2002 Z. z., zá­ko­na č. 510/2002 Z. z., zá­ko­na č. 162/2003 Z. z., zá­ko­na č. 594/2003 Z. z., zá­ko­na č. 43/2004 Z. z., zá­ko­na č. 635/2004 Z. z., zá­ko­na č. 747/2004 Z. z., zá­ko­na č. 7/2005 Z. z., zá­ko­na č. 266/2005 Z. z., zá­ko­na č. 336/2005 Z. z., zá­ko­na č. 213/2006 Z. z., zá­ko­na č. 644/2006 Z. z., zá­ko­na č. 209/2007 Z. z., zá­ko­na č. 659/2007 Z. z., zá­ko­na č. 70/2008 Z. z., zá­ko­na č. 297/2008 Z. z., zá­ko­na č. 552/2008 Z. z., zá­ko­na č. 160/2009 Z. z., zá­ko­na č. 186/2009 Z. z., zá­ko­na č. 276/2009 Z. z., zá­ko­na č. 487/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 129/2010 Z. z., zá­ko­na č. 505/2010 Z. z., zá­ko­na č. 46/2011 Z. z., zá­ko­na č. 130/2011 Z. z., zá­ko­na č. 394/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 520/2011 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 55 sa od­sek 2 dopĺňa pís­me­nom j), kto­ré znie:

„j) žia­da­teľ ne­bol prá­vop­lat­ne od­sú­de­ný pre trest­ný čin; tá­to sku­toč­nosť sa preu­ka­zu­je a dok­la­du­je vý­pi­som z re­gis­tra tres­tov24) nie star­ším ako tri me­sia­ce.“.

 

2. V § 56 sa od­sek 2 dopĺňa pís­me­nom i), kto­ré znie:

„i) práv­nic­ká oso­ba, kto­rá má byť bu­dú­cim cen­trál­nym de­po­zi­tá­rom ne­bo­la prá­vop­lat­ne od­sú­de­ná pre trest­ný čin; tá­to sku­toč­nosť sa preu­ka­zu­je a dok­la­du­je vý­pi­som z re­gis­tra tres­tov24) nie star­ším ako tri me­sia­ce.“.

 

3. Za § 173s sa vkla­dá § 173t, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠173t

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XXIV

 

Zá­kon č. 34/2002 Z. z. o na­dá­ciách a o zme­ne Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov v zne­ní zá­ko­na č. 445/2008 Z. z., a zá­ko­na č. 478/2009 Z. z. a zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1.  V § 11 sa od­sek 3 dopĺňa pís­me­nom d), kto­ré znie:

„d) úda­je o tres­toch a ochran­ných opat­re­niach ulo­že­ných v tres­tnom ko­na­ní, ako aj ne­vy­ko­na­ných tres­tov a ochran­ných opat­re­niach pos­ti­hu­jú­cich práv­nych nás­tup­cov.“.“.

 

2.  § 18 sa dopĺňa od­se­kom 12, kto­rý znie:

„(12) Pod­ľa us­ta­no­ve­ní od­se­kov 1 až 11 sa pos­tu­pu­je aj vte­dy, ak bo­la na­dá­cia zru­še­ná roz­hod­nu­tím sú­du v tres­tnom ko­na­ní.“.

 

Čl. XXV

 

Zá­kon č. 215/2002 Z. z. o elek­tro­nic­kom pod­pi­se a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 679/2004 Z. z., zá­ko­na č. 25/2006 Z. z., zá­ko­na č. 275/2006 Z. z., zá­ko­na č. 214/2008 Z. z., zá­ko­na č. 289/2012 Z. z. a zá­ko­na č. 305/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 13 ods. 3 písm. c) sa slo­vá „vý­pis z re­gis­tra tres­tov šta­tu­tár­nych zá­stup­cov práv­nic­kej oso­by“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „vý­pis z re­gis­tra tres­tov práv­nic­kej oso­by a vý­pis z re­gis­tra tres­tov šta­tu­tár­nych zá­stup­cov tej­to práv­nic­kej oso­by“.

 

2. Za § 29 sa vkla­dá § 29a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠29a

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XXVI

 

Zá­kon č. 429/2002 Z. z. o bur­ze cen­ných pa­pie­rov v zne­ní zá­ko­na č. 594/2003 Z. z., zá­ko­na č. 43/2004 Z. z., zá­ko­na č. 635/2004 Z. z., zá­ko­na č. 747/2004 Z. z., zá­ko­na č. 336/2005 Z. z., zá­ko­na č. 209/2007 Z. z., zá­ko­na č. 8/2008 Z. z., zá­ko­na č. 297/2008 Z. z., zá­ko­na č. 552/2008 Z. z., zá­ko­na č. 487/2009 Z. z., zá­ko­na č. 520/2011 Z. z., zá­ko­na č. 547/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 4 sa od­sek 2 dopĺňa pís­me­nom k), kto­ré znie:

„k) práv­nic­ká oso­ba, kto­rá má byť bur­zou ne­bo­la prá­vop­lat­ne od­sú­de­ná pre trest­ný čin; tá­to sku­toč­nosť sa preu­ka­zu­je a dok­la­du­je vý­pi­som z re­gis­tra tres­tov24) nie star­ším ako tri me­sia­ce.“.

 

2. Za § 68f sa vkla­dá § 68g, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠68f

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XXVII

 

Zá­kon č. 467/2002 Z. z. o vý­ro­be a uvá­dza­ní lie­hu na trh v zne­ní zá­ko­na č. 211/2003 Z. z., zá­ko­na č. 105/2004 Z. z., zá­ko­na č. 556/2004 Z. z., zá­ko­na č. 279/2008 Z. z. a zá­ko­na č. 474/2009 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 3 ods. 3 písm. g) sa za slo­vo „tres­tov“ vkla­da­jú slo­vá „žia­da­te­ľa a“.

 

2. Za § 15a sa vkla­dá § 15b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠15b

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XXVIII

 

Zá­kon č. 190/2003 Z. z. o strel­ných zbra­niach a stre­li­ve a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 757/2004 Z. z., zá­ko­na č. 132/2005 Z. z., zá­ko­na č. 529/2005 Z. z., zá­ko­na č. 330/2007 Z. z., zá­ko­na č. 342/2007 Z. z., zá­ko­na č. 445/2008 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 382/2009 Z. z., zá­ko­na č. 440/2009, zá­ko­na č. 92/2010 Z. z., zá­ko­na č. 128/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 8/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 30 ods. 2 úvod­nej ve­te sa za slo­vá „fy­zic­kou oso­bou - pod­ni­ka­te­ľom,“ vkla­da­jú slo­vá „práv­nic­kou oso­bou,“.

 

2. V § 30 sa za od­sek 2 vkla­dá no­vý od­sek 3, kto­rý znie:

„(3) Po­li­caj­ný út­var vy­dá zbroj­nú li­cen­ciu, len ak žia­da­teľ o vy­da­nie zbroj­nej li­cen­cie, kto­rý je práv­nic­ká oso­ba spĺňa pod­mien­ku bez­úhon­nos­ti pod­ľa § 19 ods. 1 a pod­mien­ku spo­ľah­li­vos­ti pod­ľa § 19 ods. 2 písm. a) a f).“.

 

Do­te­raj­šie od­se­ky 3 až 6 sa ozna­ču­jú ako od­sek 4 až 7.

 

3. V § 30 ods. 5 sa slo­vá „1 až 4“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „1 až 5“. 

 

4. V § 30 ods. 7 sa slo­vá „ od­se­ku 3“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „od­se­ku 4“.

 

5. V § 33 sa od­sek 1 dopĺňa pís­me­nom e), kto­ré znie:

„e) práv­nic­ká oso­ba pres­ta­la spĺňať pod­mien­ky bez­úhon­nos­ti pod­ľa § 19 ods. 1 a spo­ľah­li­vos­ti pod­ľa § 19 ods. 2 písm. a) a f).“.

 

6. Za § 72d sa vkla­dá § 72e, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠72e

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XXIX

 

Zá­kon č. 530/2003 Z. z. o ob­chod­nom re­gis­tri a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 432/2004 Z. z., zá­ko­na č. 562/2004 Z. z., zá­ko­na č. 24/2007 Z. z., zá­ko­na č. 657/2007 Z. z., zá­ko­na č. 659/2007 Z. z., zá­ko­na č. 477/2008 Z. z., zá­ko­na č. 160/2009 Z. z., zá­ko­na č. 487/2009 Z. z., zá­ko­na č. 136/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2011 Z. z., zá­ko­na č. 9/2013 Z. z. a zá­ko­na č. 357/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

V § 2 ods. 1 sa za pís­me­no r) vkla­dá no­vé pís­me­no s), kto­ré znie:

„s) tres­ty a ochran­né opat­re­nia ulo­že­né za­pí­sa­nej práv­nic­kej oso­be a ne­vy­ko­na­né tres­ty a ochran­né opat­re­nia pos­ti­hu­jú­ce jej za­pí­sa­ných práv­nych nás­tup­cov,“.

 

Do­te­raj­šie pís­me­no s) sa ozna­ču­je ako pís­me­no t).

 

Čl. XXX

 

Zá­kon č. 543/2002 Z. z. o ochra­ne prí­ro­dy a kra­ji­ny v zne­ní zá­ko­na č. 525/2003 Z. z., zá­ko­na č. 205/2004 Z. z., zá­ko­na č. 364/2004 Z. z., zá­ko­na č. 587/2004 Z. z., zá­ko­na č. 15/2005 Z. z., zá­ko­na č. 479/2005 Z. z., zá­ko­na č. 24/2006 Z. z., zá­ko­na č. 359/2007 Z. z., zá­ko­na č. 454/2007 Z. z., zá­ko­na č. 515/2008 Z. z., zá­ko­na č. 117/2010 Z. z., zá­ko­na č. 145/2010 Z. z., zá­ko­na č. 408/2011 Z. z., zá­ko­na č. 180/2013 Z. z., zá­ko­na č. 207/2013 Z. z. a zá­ko­na č. 311/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 44 ods. 6 písm. a) sa za slo­vo „spĺňať“ vkla­dá slo­vo „aj“.

 

2. Za § 104a sa vkla­dá § 104b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠104b

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XXXI

 

Zá­kon č. 596/2003 Z. z. o štát­nej sprá­ve v škol­stve a škol­skej sa­mos­prá­ve a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 365/2004 Z. z., zá­ko­na č. 564/2004 Z. z., zá­ko­na č. 5/2005 Z. z., zá­ko­na č. 475/2005 Z. z., zá­ko­na č. 279/2006 Z. z., zá­ko­na č. 689/2006 Z. z., zá­ko­na č. 245/2008 Z. z., zá­ko­na č. 462/2008 Z. z., zá­ko­na č. 179/2009 Z. z., zá­ko­na č. 184/2009 Z. z., zá­ko­na č. 214/2009 Z. z., zá­ko­na č. 38/2011 Z. z., zá­ko­na č. 325/2012 Z. z., zá­ko­na č. 345/2012 Z. z. a zá­ko­na č. 312/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 16 ods. 4 písm. d) sa za slo­vo „tres­tov“ vkla­da­jú slo­vá „fy­zic­kej oso­by ale­bo práv­nic­kej oso­by“.

 

2. Za § 39f sa vkla­dá § 39g, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠39g

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XXXII

 

Zá­kon č. 5/2004 Z. z. o služ­bách za­mes­tna­nos­ti a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 191/2004 Z. z., zá­ko­na č. 365/2004 Z. z., zá­ko­na č. 585/2004 Z. z., zá­ko­na č. 614/2004 Z. z., zá­ko­na č. 1/2005 Z. z., zá­ko­na č. 82/2005 Z. z., zá­ko­na č. 528/2005 Z. z., zá­ko­na č. 573/2005 Z. z., zá­ko­na č. 310/2006 Z. z., zá­ko­na č. 693/2006 Z. z., zá­ko­na č. 561/2007 Z. z., zá­ko­na č. 139/2008 Z. z., zá­ko­na č. 233/2008 Z. z., zá­ko­na č. 263/2008 Z. z., zá­ko­na č. 460/2008 Z. z., zá­ko­na č. 562/2008 Z. z., zá­ko­na č. 49/2009 Z. z., zá­ko­na č. 108/2009 Z. z., zá­ko­na č. 266/2009 Z. z., zá­ko­na č. 463/2009 Z. z., zá­ko­na č. 594/2009 Z. z., zá­ko­na č. 52/2010 Z. z., zá­ko­na č. 136/2010 Z. z., zá­ko­na č. 373/2010 Z. z., zá­ko­na č. 120/2011 Z. z., zá­ko­na č. 223/2011 Z. z., zá­ko­na č. 231/2011 Z. z., zá­ko­na č. 257/2011 Z. z., zá­ko­na č. 468/2011 Z. z., zá­ko­na č. 324/2012 Z. z., zá­ko­na č. 96/2013 Z. z., zá­ko­na č. 308/2013 Z. z. a zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 29 ods. 4 dru­há ve­ta znie: „U práv­nic­kej oso­by mu­sí pod­mien­ku bez­úhon­nos­ti spĺňať aj oso­ba, kto­rá ko­ná v me­ne agen­tú­ry do­čas­né­ho za­mes­tná­va­nia a kto­rá mu­sí sú­čas­ne spĺňať pod­mien­ku skon­če­nia vy­so­koš­kol­ské­ho vzde­la­nia dru­hé­ho stup­ňa; bez­úhon­nosť na úče­ly toh­to zá­ko­na sa preu­ka­zu­je vý­pi­som z re­gis­tra tres­tov32) nie star­ším ako tri me­sia­ce.“.

 

2. V § 50b ods. 3 sa za slo­vo „spĺňať“ vkla­dá slo­vo „aj“.

 

3. V § 58 ods. 5 dru­há ve­ta znie: „U práv­nic­kej oso­by mu­sí pod­mien­ku bez­úhon­nos­ti spĺňať aj oso­ba, kto­rá ko­ná v me­ne agen­tú­ry pod­po­ro­va­né­ho za­mes­tná­va­nia a kto­rá mu­sí sú­čas­ne spĺňať pod­mien­ku skon­če­nia vy­so­koš­kol­ské­ho vzde­la­nia dru­hé­ho stup­ňa; bez­úhon­nosť na úče­ly toh­to zá­ko­na sa preu­ka­zu­je vý­pi­som z re­gis­tra tres­tov32) nie star­ším ako tri me­sia­ce.“.

 

4. Za § 72t sa vkla­dá § 72u, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠75u

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XXXIII

 

Zá­kon č. 43/2004 Z. z. o sta­rob­nom dô­chod­ko­vom spo­re­ní a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 186/2004 Z. z., zá­ko­na č. 439/2004 Z. z., zá­ko­na č. 721/2004 Z. z., zá­ko­na č. 747/2004 Z. z., zá­ko­na č. 310/2006 Z. z., zá­ko­na č. 644/2006 Z. z., zá­ko­na č. 677/2006 Z. z., zá­ko­na č. 519/2007 Z. z., zá­ko­na č. 555/2007 Z. z., zá­ko­na č. 659/2007 Z. z., zá­ko­na č. 62/2008 Z. z., zá­ko­na č. 434/2008 Z. z., zá­ko­na č. 449/2008 Z. z., zá­ko­na č. 137/2009 Z. z., zá­ko­na č. 572/2009 Z. z., zá­ko­na č. 105/2010 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 355/2010 Z. z., zá­ko­na č. 543/2010 Z. z., zá­ko­na č. 334/2011 Z. z., zá­ko­na č. 546/2011 Z. z., zá­ko­na č. 547/2011 Z. z., zá­ko­na č. 252/2012 Z. z., zá­ko­na č. 413/2012 Z. z.,  zá­ko­na č. 132/2013 Z. z. a zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 48 sa od­sek 2 dopĺňa pís­me­nom p), kto­ré znie:

„i) práv­nic­ká oso­ba, kto­rá má byť bu­dú­cou dô­chod­ko­vou správ­cov­skou spo­loč­nos­ťou ne­bo­la prá­vop­lat­ne od­sú­de­ná pre trest­ný čin; tá­to sku­toč­nosť sa preu­ka­zu­je a dok­la­du­je vý­pi­som z re­gis­tra tres­tov24) nie star­ším ako tri me­sia­ce.“.

 

 

2. Za § 123am sa vkla­dá § 123an, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠123an

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XXXIV

 

Zá­kon č. 215/2004 Z. z. o ochra­ne uta­jo­va­ných sku­toč­nos­tí a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 638/2005 Z. z., zá­ko­na č. 255/2006 Z. z., zá­ko­na č. 330/2007 Z. z., zá­ko­na č. 668/2007 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 290/2009 Z. z., zá­ko­na č. 291/2009 Z. z., zá­ko­na č. 400/2009 Z. z., zá­ko­na č. 192/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 122/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 49 ods. 2 písm. e) sa za slo­vo „pod­ni­ka­te­ľa“ vkla­dá čiar­ka a vy­púš­ťa slo­vo „ale­bo“.

 

2. V § 49 sa od­sek 2 dopĺňa pís­me­nom g), kto­ré znie:

„g) prá­vop­lat­né od­sú­de­nie pre trest­ný čin.“.

 

3. Za § 84a sa vkla­dá § 84b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠84b

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XXXV

 

Zá­kon č. 382/2004 Z. z. o znal­coch, tl­moč­ní­koch a prek­la­da­te­ľoch a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 93/2006 Z. z., zá­ko­na č. 522/2007 Z. z., zá­ko­na č. 520/2008 Z. z., zá­ko­na č. 400/2009 Z. z. a zá­ko­na č. 136/2010 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 6 sa od­sek 1 dopĺňa pís­me­nom f), kto­ré znie:

„f) je bez­úhon­ná.“.

 

2. Za § 37 sa vkla­dá § 37a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠37a

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

 

Čl. XXXVI

 

Zá­kon č. 523/2004 Z. z. o roz­poč­to­vých pra­vid­lách ve­rej­nej sprá­vy a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 747/2004 Z. z., zá­ko­na č. 171/2005 Z. z., zá­ko­na č. 266/2005 Z. z., zá­ko­na č. 534/2005 Z. z., zá­ko­na č. 584/2005 Z. z., zá­ko­na č. 659/2005 Z. z., zá­ko­na č. 275/2006 Z. z., zá­ko­na č. 527/2006 Z. z., zá­ko­na č. 678/2006 Z. z., zá­ko­na č. 198/2007 Z. z., zá­ko­na č. 199/2007 Z. z., zá­ko­na č. 323/2007 Z. z., zá­ko­na č. 653/2007 Z. z., zá­ko­na č. 165/2008 Z. z., zá­ko­na č. 383/2008 Z. z., zá­ko­na č. 465/2008 Z. z., zá­ko­na č. 192/2009 Z. z., zá­ko­na č. 390/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 57/2010 Z. z., zá­ko­na č. 403/2010 Z. z., zá­ko­na č. 468/2010 Z. z., zá­ko­na č. 223/2011 Z. z., zá­ko­na č. 512/2011 Z. z., zá­ko­na č. 69/2012 Z. z., zá­ko­na č. 223/2012 Z. z., zá­ko­na č. 287/2012 Z. z. a zá­ko­na č. 345/2012 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 8a sa od­sek 4 dopĺňa pís­me­nom f), kto­ré znie:

„f) ne­má prá­vop­lat­ne ulo­že­ný trest zá­ka­zu pri­jí­mať ve­rej­né do­tá­cie ale­bo sub­ven­cie.“.

 

2. V § 8a sa od­sek 5 dopĺňa pís­me­nom f), kto­ré znie:

„f) vý­pi­som z re­gis­tra tres­tov, ak ide o pod­mien­ku pod­ľa od­se­ku 4 písm. f).“.

 

3. V § 8a ods. 6 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Spl­ne­nie pod­mien­ky pod­ľa od­se­ku 4 písm. f) preu­ka­zu­je len práv­nic­ká oso­ba.“.

 

4. Za § 37h sa vkla­dá § 37i, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠37i

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XXXVII

 

Zá­kon č. 541/2004 Z. z. o mie­ro­vom vy­uží­va­ní jad­ro­vej ener­gie (ató­mo­vý zá­kon) a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 238/2006 Z. z., zá­ko­na č. 21/2007 Z. z., zá­ko­na č. 94/2007 Z. z., zá­ko­na č. 335/2007 Z. z., zá­ko­na č. 408/2008 Z. z., zá­ko­na č. 120/2010 Z. z., zá­ko­na č. 145/2010 Z. z., zá­ko­na č. 350/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 143/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slo­vá „fy­zic­kej oso­by“ vkla­dá čiar­ka a slo­vá „práv­nic­kej oso­by“.

 

2. V § 7 ods. 2 písm. a) sa za slo­vá „práv­ne úko­ny,“ vkla­da­jú slo­vá „bez­úhon­nosť práv­nic­kej oso­by a“.

 

3. Za § 37bc sa vkla­dá § 37bd, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠37bd

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XXXVIII

 

Zá­kon č. 583/2004 Z. z. o roz­poč­to­vých pra­vid­lách územ­nej sa­mos­prá­vy a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 611/2005 Z. z., zá­ko­na č. 324/2007 Z. z. a zá­ko­na č. 54/2009 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. § 7 sa dopĺňa od­se­kom 7, kto­rý znie:

„(7) Práv­nic­kej oso­be, kto­rej za­kla­da­te­ľom je obec a práv­nic­kej oso­be pod­ľa od­se­ku 4 mož­no pos­kyt­núť do­tá­cie z roz­poč­tu ob­ce len, ak tá­to práv­nic­ká oso­ba ne­má prá­vop­lat­ne ulo­že­ný trest zá­ka­zu pri­jí­mať ve­rej­né do­tá­cie ale­bo sub­ven­cie.“.

 

2. § 8 sa dopĺňa od­se­kom 8, kto­rý znie:

„(8) Práv­nic­kej oso­be, kto­rej za­kla­da­te­ľom je vy­šší územ­ný ce­lok a práv­nic­kej oso­be pod­ľa od­se­ku 5 mož­no pos­kyt­núť do­tá­cie z roz­poč­tu vy­ššie­ho územ­né­ho cel­ku len, ak tá­to práv­nic­ká oso­ba ne­má prá­vop­lat­ne ulo­že­ný trest zá­ka­zu pri­jí­mať ve­rej­né do­tá­cie ale­bo sub­ven­cie.“.

 

3. Za § 21b sa vkla­dá § 21c, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠21c

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XXXIX

 

Zá­kon č. 657/2004 Z. z. o te­pel­nej ener­ge­ti­ke v zne­ní zá­ko­na č. 99/2007 Z. z., zá­ko­na č. 309/2009 Z. z., zá­ko­na č. 136/2010 Z. z., zá­ko­na č. 184/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 251/2012 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 5 ods. 6 písm. b) sa slo­vá „vý­pis z re­gis­tra tres­tov šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „vý­pis z re­gis­tra tres­tov tej­to práv­nic­kej oso­by, šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu“.

 

2. V § 6 ods. 1 úvod­nej ve­te sa za slo­vá „pod­ľa § 5 a“ vkla­da­jú slo­vá „žia­da­teľ,“.

 

3. Za § 38 sa vkla­dá § 38a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠38a

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XL

           

Zá­kon č. 725/2004 Z. z. o pod­mien­kach pre­vádz­ky vo­zi­diel v pre­máv­ke na po­zem­ných ko­mu­ni­ká­ciách a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 109/2005 Z. z., zá­ko­na č. 310/2005 Z. z., zá­ko­na č. 548/2007 Z. z., zá­ko­na č. 284/2008 Z. z., zá­ko­na č. 435/2008 Z. z., zá­ko­na č. 8/2009 Z. z., zá­ko­na č. 307/2009 Z. z., zá­ko­na č. 136/2010 Z. z., zá­ko­na č. 144/2010 Z. z., zá­ko­na č. 519/2011 Z. z., zá­ko­na č. 73/2012 Z. z., zá­ko­na č. 345/2012 Z. z., zá­ko­na č. 356/2012 Z. z., zá­ko­na č. 180/2013 Z. z. a zá­ko­na č. 388/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 26 ods. 1 písm. e) ods. 2 písm. i),  § 39 ods. 1 písm. h), § 57 ods. 1 písm. h), § 73 ods. 2 písm. e), § 74 ods. 1 písm. h) § 88 ods. 1 písm. g) sa za slo­vo „vzťa­hu­je“ vkla­dá slo­vo „aj“.

 

2. Za § 112f sa vkla­dá § 112g, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠112g

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XLI

 

Zá­kon č. 7/2005 Z. z. o kon­kur­ze a reš­truk­tu­ra­li­zá­cii a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 353/2005 Z. z., zá­ko­na č. 520/2005 Z. z., zá­ko­na č. 198/2007 Z. z., zá­ko­na č. 209/2007 Z. z., zá­ko­na č. 270/2008 Z. z., zá­ko­na č. 477/2008 Z. z., zá­ko­na č. 552/2008 Z. z., zá­ko­na č. 276/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 130/2011 Z. z., zá­ko­na č. 348/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 305/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 107a ods. 1 pr­vej ve­te sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „ale­bo ochran­né­ho opat­re­nia  zha­ba­nia ma­jet­ku“ a slo­vá „ale­bo ochran­né opat­re­nie“.

 

2. V § 107a ods. 2 písm. d) sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „ale­bo zha­ba­nia ma­jet­ku“

 

3. V poz­nám­ke pod čia­rou k od­ka­zu 22c sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „a § 83b ods. 4“.

 

4. V § 107a ods. 5 v pr­vej a dru­hej ve­te sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „ale­bo ochran­né opat­re­nie zha­ba­nia ma­jet­ku“.

 

5. § 107a sa dopĺňa od­es­kom 6, kto­rý znie:

„(6) Ak súd zru­šil kon­kurz, pre­to­že ma­je­tok dl­žní­ka ne­pos­ta­ču­je ani na úh­ra­du poh­ľa­dá­vok pro­ti pod­sta­te, ná­rok štá­tu z pre­pad­nu­tia ma­jet­ku mož­no us­po­ko­jiť zo zos­tá­va­jú­ce­ho ma­jet­ku bez oh­ľa­du na us­po­ko­je­nie iných ve­ri­te­ľov.“.

 

6. Za § 107a sa vkla­dá § 107b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠107b

Oso­bit­né us­ta­no­ve­nia o tres­tnom ko­na­ní vo­či práv­nic­kej oso­be po­čas kon­kur­zu

 

(1) Ak po za­ča­tí tres­tné­ho ko­na­nia pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su, v kto­rom bo­lo ulo­že­né ob­me­dzu­jú­ce ale­bo za­is­ťo­va­cie opat­re­nie tý­ka­jú­ce sa ma­jet­ku dl­žní­ka, bol na ma­je­tok práv­nic­kej oso­by vy­hlá­se­ný kon­kurz, do prá­vop­lat­né­ho skon­če­nia tres­tné­ho stí­ha­nia 

a)      prís­luš­ným or­gá­nom, po­kiaľ ide o za­is­te­ný ma­je­tok je kon­kurz­ný súd; ak ide o ma­je­tok, kto­rý je bez­pros­tred­ne oh­ro­ze­ný ska­zou, zni­če­ním ale­bo iným pod­stat­ným zne­hod­no­te­ním mož­no ho spe­ňa­žiť len so súh­la­som to­ho kto je op­ráv­ne­ný roz­ho­do­vať o zru­še­ní za­is­te­nia; správ­ca je po­vin­ný ten­to súh­las bez­od­klad­ne vy­žia­dať,

b)      správ­cu mô­že kon­kurz­ný súd ke­dy­koľ­vek vy­me­niť, pri­čom nie je via­za­ný roz­hod­nu­tia­mi schô­dze ve­ri­te­ľov o vý­me­ne správ­cu,

c)      za­is­te­ný ma­je­tok ale­bo vý­ťa­žok z je­ho spe­ňa­že­nia správ­ca vy­dá dl­žní­ko­vi, ve­ri­te­ľo­vi ale­bo tre­tej oso­be len so súh­la­som to­ho kto je op­ráv­ne­ný roz­ho­do­vať o zru­še­ní za­is­te­nia.  

 

(2) Ak  tres­tné ko­na­nie pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su bo­lo za­ča­té nes­kôr ako bol na ma­je­tok práv­nic­kej oso­by vy­hlá­se­ný kon­kurz a v tom­to ko­na­ní bo­lo ulo­že­né ob­me­dzu­jú­ce ale­bo za­is­ťo­va­cie opat­re­nie tý­ka­jú­ce sa ma­jet­ku dl­žní­ka, od­sek 1 pla­tí pri­me­ra­ne. Práv­ne účin­ky úko­nov, kto­ré nas­ta­li v ko­na­ní pred­tým, ako preš­la prá­vo­moc prís­luš­né­ho or­gá­nu na súd, zos­tá­va­jú za­cho­va­né.“.

 

Čl. XLII

 

Zá­kon č. 8/2005 Z. z. o správ­coch a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 330/2007 Z. z., zá­ko­na č. 297/2008 Z. z., zá­ko­na č. 477/2008 Z. z., zá­ko­na č. 136/2010 Z. z. a zá­ko­na č. 72/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 22 ods. 1 pís­me­no e) znie:

„e) je bez­úhon­ná a dô­ve­ry­hod­ná a jej spo­loč­ní­ci sú bez­úhon­ní a dô­ve­ry­hod­ní.“.

 

2. V § 22 ods. 2 pís­me­no e) znie:

„e) je bez­úhon­ná a dô­ve­ry­hod­ná a jej spo­loč­ní­ci sú bez­úhon­ní a dô­ve­ry­hod­ní.“.

 

3. V § 23 pís­me­no f) znie:

„f) je bez­úhon­ná a dô­ve­ry­hod­ná a jej spo­loč­ní­ci sú bez­úhon­ní a dô­ve­ry­hod­ní.“.

 

4. V § 26 sa od­sek 2 dopĺňa pís­me­nom i), kto­ré znie:

„i) nie je bez­úhon­ná.“.

 

5. Za § 47 sa vkla­dá § 48, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠48

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

 

 

 

Čl. XLIII

 

Zá­kon č. 15/2005 Z. z. o ochra­ne dru­hov voľ­ne ži­jú­cich ži­vo­čí­chov a voľ­ne ras­tú­cich ras­tlín re­gu­lá­ciou ob­cho­du s ni­mi a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 672/2006 Z. z., zá­ko­na č. 330/2007 Z. z., zá­ko­na č. 452/2007 Z. z., zá­ko­na č. 515/2008 Z. z., zá­ko­na č. 447/2012 Z. z. a zá­ko­na č. 180/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 3 ods. 5 pís­me­no b) znie:

„b) je bez­úhon­ná.“. 

 

2. V § 5a ods. 3 písm. a) sa za slo­vá „§ 3 ods. 4 písm. b)“ vkla­da­jú slo­vá „a ods. 5 písm. b)“.

 

3. V § 13a ods. 4 sa za slo­vo „po­vin­nosť“ vkla­da­jú slo­vá „tá­to práv­nic­ká oso­ba a“.

 

4. Za § 29a sa vkla­dá § 29b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠29b

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XLIV

Zá­kon č. 85/2005 Z. z. o po­li­tic­kých stra­nách a po­li­tic­kých hnu­tiach v zne­ní zá­ko­na č. 445/2008 Z. z., zá­ko­na č. 568/2008 Z. z. a zá­ko­na č. 266/2010 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 5 sa od­sek 3 dopĺňa pís­me­nom m), kto­ré znie:

„m) tres­ty ulo­že­né v tres­tnom ko­na­ní a ne­vy­ko­na­né tres­ty a ochran­né opat­re­nie pos­ti­hu­jú­ce práv­nych nás­tup­cov,“.

 

2. V § 14 ods. 1 sa za pís­me­no c) vkla­dá no­vé pís­me­no d), kto­ré znie:

„d) prá­vop­lat­ným roz­hod­nu­tím sú­du v tres­tnom ko­na­ní,“.

 

Do­te­raj­šie pís­me­ná d) a e) sa ozna­ču­jú ako pís­me­ná e) a f). 

 

Čl. XLV

 

Zá­kon č. 171/2005 Z. z. o ha­zar­dných hrách a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 659/2007 Z. z., zá­ko­na č. 70/2008 Z. z., zá­ko­na č. 478/2009 Z. z., zá­ko­na č. 479/2009 Z. z., zá­ko­na č. 84/2010 Z. z., zá­ko­na č. 374/2010 Z. z., zá­ko­na č. 514/2010 Z. z., zá­ko­na č. 227/2011 Z. z., zá­ko­na č. 228/2011 Z. z., zá­ko­na č. 547/2011 Z. z., zá­ko­na č. 286/2012 Z. z., zá­ko­na č. 439/2012 Z. z. a zá­ko­na č. 135/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 20 ods. 6 písm. f) sa za slo­vo „bez­úhon­nosť“ vkla­da­jú slo­vá „žia­da­te­ľa a“.

 

2. Za § 58j sa vkla­dá § 58k, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠58k

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XLVI

 

Zá­kon č. 305/2005 Z. z. o so­ciál­nop­ráv­nej ochra­ne de­tí a o so­ciál­nej ku­ra­te­le a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 330/2007 Z. z., zá­ko­na č. 643/2007 Z. z., zá­ko­na č. 215/2008 Z. z., zá­ko­na č. 466/2008 Z. z., zá­ko­na č. 317/2009 Z. z. a zá­ko­na č. 180/2011 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 79 sa od­sek 2 sa dopĺňa pís­me­nom c), kto­ré znie:

„c) bez­úhon­nosť.“.

 

2. V § 79 ods. 4 sa vy­púš­ťa slo­vo „fy­zic­ká“.

 

3. Za § 100j sa vkla­dá § 100k, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠100k

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XLVII

 

Zá­kon č. 473/2005 Z. z. o pos­ky­to­va­ní slu­žieb v ob­las­ti súk­rom­nej bez­peč­nos­ti a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov (zá­kon o súk­rom­nej bez­peč­nos­ti) v zne­ní zá­ko­na č. 330/2007 Z. z., zá­ko­na č. 445/2008 Z. z., zá­ko­na č. 598/2008 Z. z., zá­ko­na č. 136/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z. a zá­ko­na č. 8/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 12 ods. 1 a § 12a ods. 1 sa slo­vá „písm. f)“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „písm. c) až f)“.

 

2. V § 31 ods. 1 písm. d), § 31a ods. 1 písm. d) a § 75 ods. 1 písm. d)  sa za slo­vom „pre­vádz­ko­va­teľ“ vy­púš­ťa čiar­ka a slo­vá „kto­rý je fy­zic­kou oso­bou,“.

 

3. V § 33 ods. 1 písm. b)  sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá „a pre­vádz­ko­va­teľ, kto­rý je práv­nic­kou oso­bou, pres­tal spĺňať pod­mien­ky spo­ľah­li­vos­ti pod­ľa § 14 ods. 1 písm. c) až f) a nej­de o prí­pad pod­ľa § 31 ods. 1 písm. d),“. 

 

4. V § 33a ods. 1 písm. b)  sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá „a pre­vádz­ko­va­teľ, kto­rý je práv­nic­kou oso­bou, pres­tal spĺňať pod­mien­ky spo­ľah­li­vos­ti pod­ľa § 14 ods. 1 písm. c) až f) a nej­de o prí­pad pod­ľa § 31a ods. 1 písm. d),“. 

 

5. V § 77 ods. 1 písm. b)  sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá „a pre­vádz­ko­va­teľ, kto­rý je práv­nic­kou oso­bou, pres­tal spĺňať pod­mien­ky spo­ľah­li­vos­ti pod­ľa § 14 ods. 1 písm. c) až f) a nej­de o prí­pad pod­ľa § 75 ods. 1 písm. d),“. 

 

6. Za § 98a sa vkla­dá § 98b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠98b

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XLVIII

 

Zá­kon č. 538/2005 Z. z. o prí­rod­ných lie­či­vých vo­dách, prí­rod­ných lie­čeb­ných kú­pe­ľoch, kú­peľ­ných mies­tach a prí­rod­ných mi­ne­rál­nych vo­dách a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 276/2007 Z. z., zá­ko­na č. 661/2007 Z. z., zá­ko­na č. 461/2008 Z. z., zá­ko­na č. 362/2011 Z. z., zá­ko­na č. 459/2012 Z. z. a zá­ko­na č. 153/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 11 ods. 3 písm. d) sa za slo­vo „oso­bách“ vkla­dá slo­vo „aj vý­pis z re­gis­tra tres­tov“.

 

2. Za § 50b sa vkla­dá § 50c, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠50c

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. XLIX

 

Zá­kon č. 25/2006 Z. z. o ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 282/2006 Z. z., zá­ko­na č. 102/2007 Z. z., zá­ko­na č. 232/2008 Z. z., zá­ko­na č. 442/2008 Z. z., zá­ko­na č. 213/2009 Z. z., zá­ko­na č. 289/2009 Z. z., zá­ko­na č. 402/2009 Z. z., zá­ko­na č. 503/2009 Z. z., zá­ko­na č. 73/2010 Z. z., zá­ko­na č. 129/2010 Z. z., zá­ko­na č. 58/2011 Z. z., zá­ko­na č. 158/2011 Z. z., zá­ko­na č. 182/2011 Z. z., zá­ko­na č. 223/2011 Z. z., zá­ko­na č. 231/2011 Z. z., zá­ko­na č. 348/2011 Z. z., zá­ko­na č. 550/2011 Z. z., zá­ko­na č. 91/2012 Z. z., zá­ko­na č. 28/2013 Z. z., zá­ko­na č. 95/2013 Z. z. a zá­ko­na č. 180/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 26 ods. 1 sa za pís­me­no g) vkla­dá no­vé pís­me­no h), kto­ré znie:

„h) ne­má prá­vop­lat­ne ulo­že­ný trest zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní,“.

 

Do­te­raj­šie pís­me­ná h) až j) sa ozna­ču­jú ako pís­me­ná i) až k).

 

2. V § 26 ods. 2 písm. a) sa slo­vá „písm. a) a b)“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „písm. a), b) a h)“.

 

3. V § 26 ods. 2 písm. f) sa slo­vá „písm. h)“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „písm. i)“.

 

4. V § 26 ods. 2 písm. g) sa slo­vá „písm. i) a j)“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „písm. j) a k)“.

 

5. V § 130 ods. 3 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Úrad po­čas do­by ur­če­nej sú­dom ne­za­pí­še do zoz­na­mu pod­ni­ka­te­ľa, kto­ré­mu bol prá­vop­lat­ne ulo­že­ný trest zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní.“.

 

6. V § 134 sa od­sek 1 dopĺňa pís­me­no d), kto­ré znie:

„d) práv­nic­kú oso­bu, kto­rej bol prá­vop­lat­ne ulo­že­ný trest zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní.“.

 

7. V § 149a ods. 2 úvod­nej ve­te sa za slo­vo „ob­sta­rá­va­ní“ vkla­da­jú slo­vá „a trest zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní“.

 

8. V § 149a ods. 2 písm. c) sa za slo­vo „ob­sta­rá­va­ní“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo o ulo­že­ní tres­tu zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní“.

 

9. V § 149a ods. 2 písm. d) sa za slo­vo „ob­sta­rá­va­ní“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo trest zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní“.

 

10. V § 149a ods. 5 sa za slo­vo „ob­sta­rá­va­ní“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo o ulo­že­ní tres­tu zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní“.

 

11. V § 149a ods. 6 sa za slo­vo „ob­sta­rá­va­ní“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo trest zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní“.

 

12. Za § 155m sa vkla­dá § 155n, kto­rý znie:

 

㤠155n

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. L

 

Zá­kon č. 218/2007 Z. z. o zá­ka­ze bio­lo­gic­kých zbra­ní a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 644/2007 Z. z. a zá­ko­na č. 461/2008 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 11 ods. 1 písm. c) sa za slo­vá „práv­nic­ká oso­ba“ vkla­da­jú slo­vá „je bez­úhon­ná a“.

 

2. V § 12 ods. 2 písm. a) sa vy­púš­ťa slo­vo „ale­bo“.

 

3. V § 12 ods. 2 sa za pís­me­no a) vkla­dá no­vé pís­me­no b), kto­ré znie:

„b) od­pis z re­gis­tra tres­tov pre práv­nic­kú oso­bu, ale­bo“.

 

Do­te­raj­šie pís­me­no b) sa ozna­ču­je ako pís­me­no c).

 

4. Za § 25 sa vkla­dá § 26, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠26

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LI

 

Zá­kon č. 220/2007 Z. z. o di­gi­tál­nom vy­sie­la­ní prog­ra­mo­vých slu­žieb a pos­ky­to­va­ní iných ob­sa­ho­vých slu­žieb pros­tred­níc­tvom di­gi­tál­ne­ho pre­no­su a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov (zá­kon o di­gi­tál­nom vy­sie­la­ní) v zne­ní zá­ko­na č. 654/2007 Z. z., zá­ko­na č. 498/2009 Z. z., zá­ko­na č. 532/2010 Z. z., zá­ko­na č. 556/2010 Z. z., zá­ko­na č. 204/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 373/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 26 ods. 2 písm. c) sa vy­púš­ťa čiar­ka a slo­vá „ak je žia­da­te­ľom fy­zic­ká oso­ba“.

 

2. Za § 71a sa vkla­dá § 71b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠71b

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LII

 

Zá­kon č. 330/2007 Z. z. o re­gis­tri tres­tov a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 519/2007 Z. z., zá­ko­na č. 644/2007 Z. z., zá­ko­na č. 598/2008 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 400/2009 Z. z., zá­ko­na č. 136/2010 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 33/2011 Z. z., zá­ko­na č. 220/2011 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z. a zá­ko­na č. 345/2012 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slo­vá „fy­zic­kých oso­bách“ vkla­da­jú slo­vá „a práv­nic­kých oso­bách“.

 

2. V § 1 ods. 1 sa vy­púš­ťa pís­me­no b).

 

Do­te­raj­šie pís­me­ná c) až f) sa ozna­ču­jú ako pís­me­ná b) až e). 

 

3. V § 1 ods. 1 písm. c) sa za slo­vá „fy­zic­kých oso­bách“ vkla­da­jú slo­vá „a práv­nic­kých oso­bách“.

 

4. V § 1 ods. 4 písm. a) sa slo­vo „oso­bám“ nah­rá­dza slo­va­mi „fy­zic­kým oso­bám a práv­nic­kým oso­bám“.

 

5. V § 1 ods. 6 sa za slo­vo „dok­la­doch“ vkla­dá čiar­ka a slo­vá „z ob­chod­né­ho re­gis­tra ale­bo iné­ho zá­ko­nom us­ta­no­ve­né­ho re­gis­tra, zá­pi­som v kto­rom práv­nic­ká oso­ba vzni­ká“.

 

6. V § 3 úvod­nej ve­te sa za slo­vá „fy­zic­kých oso­bách“ vkla­da­jú slo­vá „a práv­nic­kých oso­bách“.

 

7. V § 3 písm. f) sa za slo­vo „po­byt“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo síd­lo“.

 

8. § 3a sa vy­púš­ťa.

 

9. V § 4 ods. 1 písm. b) úvod­ná ve­ta znie: „prá­vop­lat­ne od­sú­de­nej práv­nic­kej oso­be, a to“.

 

10. V § 4 ods. 1 písm. b) sa vy­púš­ťa tre­tí bod.

 

Do­te­raj­ší štvr­tý bod sa ozna­ču­je ak tre­tí bod.

 

11. V § 4 ods. 2 psím. a) sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá: „ale­bo roz­hod­nu­tie sú­du o pod­mie­neč­nom upus­te­ní od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu zá­ka­zu ale­bo ob­me­dzenia pri­jí­mať ve­rej­né do­tá­cie ale­bo sub­ven­cie a tres­tu zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní“.

 

12. V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slo­vá „písm. a)“ vkla­da­jú slo­vá „a b)“.

 

13. V § 5 ods. 2 pís­me­no a) znie:

„a) ob­vi­ne­ná fy­zic­ká oso­ba ale­bo práv­nic­ká oso­ba sa v skú­šob­nej do­be os­ved­či­la,“.

 

14. V § 7 ods. 1 pís­me­no d) znie:

„d) d)   pí­som­nú sprá­vu o tom, že sa od­sú­de­ná fy­zic­ká oso­ba ale­bo práv­nic­ká oso­ba ale­bo ob­vi­ne­ná fy­zic­ká ale­bo práv­nic­ká oso­by v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho upus­te­nia od pot­res­ta­nia, v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho za­sta­ve­nia tres­tné­ho stí­ha­nia, v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho za­sta­ve­nia tres­tné­ho stí­ha­nia spolu­pra­cu­jú­ce­ho ob­vi­ne­né­ho, v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho od­kla­du vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy, v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho od­kla­du vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy s pro­bač­ným doh­ľa­dom, v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho pre­pus­te­nia z vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy, v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho upus­te­nia od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu zá­ka­zu čin­nos­ti, ale­bo v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho upus­te­nia od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu zá­ka­zu po­by­tu, v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho upus­te­nia od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu zá­ka­zu ale­bo ob­me­dzenia pri­jí­mať ve­rej­né do­tá­cie ale­bo sub­ven­cie a pod­mie­neč­né­ho upus­te­nia od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu zá­ka­zu účas­ti vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní os­ved­čil ale­bo, že sa má za to, že sa os­ved­čil,“.

 

15. Do­te­raj­ší text § 8 sa ozna­ču­je ako od­sek 1 a dopĺňa sa od­se­kom 2, kto­rý znie:

„(2) Ak sa vy­ko­ná trest zru­še­nia práv­nic­kej oso­by a trest pre­pad­nu­tia ma­jet­ku ulo­že­ný práv­nic­kej oso­be, zá­znam práv­nic­kej oso­by sa z evi­den­cie ne­vy­ra­ďu­je.“.

 

16. V § 10 ods. 1 sa za slo­vá „fy­zic­ká oso­ba“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo práv­nic­ká oso­ba“.

 

17. Za § 10 sa vkla­dá § 10a, kto­rý znie:

 

㤠10a

 

(1) Úda­je z evi­den­cie re­gis­tra tres­tov o práv­nic­kých oso­bách, kto­ré sa uvá­dza­jú vo vý­pi­se z re­gis­tra tres­tov sú ve­rej­ne prís­tup­né. Ta­ké­to úda­je nie sú pou­ži­teľ­né na práv­ny účel.

 

(2) Vý­pis z re­gis­tra tres­tov práv­nic­kej oso­by pou­ži­teľ­ný na práv­ne úče­ly vy­dá ge­ne­rál­na pro­ku­ra­tú­ra na zá­kla­de pí­som­nej žia­dos­ti.

 

(3) Na vý­pis z re­gis­tra tres­tov práv­nic­kej oso­by sa pri­me­ra­ne pou­ži­jú us­ta­no­ve­nia § 10 s tým, že žia­dosť pod­ľa od­se­ku 2 mu­sí ob­sa­ho­vať ná­zov ale­bo ob­chod­né me­no práv­nic­kej oso­by, síd­lo a iden­ti­fi­kač­né čís­lo práv­nic­kej oso­by, ak bo­lo pri­de­le­né.“.

 

18. V § 16 sa vy­púš­ťa bod­ko­čiar­ka a slo­vá „pred na­hliad­nu­tím sa ove­rí to­tož­nosť žia­da­te­ľa“.

 

19. Do­te­raj­ší text § 16 sa ozna­ču­je ako od­sek 1 a dopĺňa sa od­se­kom 2, kto­rý znie:

„(2) Ak je žia­da­te­ľom fy­zic­ká oso­ba pred na­hliad­nu­tím sa ove­rí jej to­tož­nosť. Ak je žia­da­te­ľom práv­nic­ká oso­ba, ove­rí sa pred na­hliad­nu­tím to­tož­nosť oso­by, kto­rá v me­ne práv­nic­kej oso­by, ale­bo za ňu po­dá­va žia­dosť a tiež aj jej op­ráv­ne­nie ko­nať v me­ne práv­nic­kej oso­by ale­bo za ňu.“.

 

Čl. LIII

 

Zá­kon č. 355/2007 Z. z. o ochra­ne, pod­po­re a roz­vo­ji ve­rej­né­ho zdra­via a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 140/2008 Z. z., zá­ko­na č. 461/2008 Z. z., zá­ko­na č. 540/2008 Z. z., zá­ko­na č. 170/2009 Z. z., zá­ko­na č. 67/2010 Z. z., zá­ko­na č. 132/2010 Z. z., zá­ko­na č. 136/2010 Z. z., zá­ko­na č. 172/2011 Z. z., zá­ko­na č. 470/2011 Z. z., zá­ko­na č. 306/2012 Z. z., zá­ko­na č. 74/2013 Z. z. a zá­ko­na č. 153/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 45 ods. 10 sa vkla­dá no­vá dru­há ve­ta, kto­rá znie: „Po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti mu­sí spĺňať aj práv­nic­ká oso­ba.“.

 

2. V § 45 ods. 12 sa slo­vo „bez­úhon­nú“ nah­rá­dza slo­vom „bez­úhon­né­ho“ a slo­vá „fy­zic­ká oso­ba, kto­rá ne­bo­la“ sa nah­rá­dza­jú slo­va­mi „ten, kto ne­bol“.

 

3. Za § 63b sa vkla­dá § 63c, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠63c

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LIV

 

Zá­kon č. 540/2007 Z. z. o audí­to­roch, audi­te a doh­ľa­de nad vý­ko­nom audi­tu a o zme­ne a dopl­ne­ní zá­ko­na č. 431/2002 Z. z. o úč­tov­níc­tve v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov v zne­ní zá­ko­na č. 504/2009 Z. z., zá­ko­na č. 136/2010 Z. z. a zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 5 ods. 2 písm. a) sa slo­vá „člen šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu je bez­úhon­ný; tú­to sku­toč­nosť“ sa nah­rá­dza­jú slo­va­mi „je bez­úhon­ná a bez­úhon­ný je člen jej šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu; tie­to sku­toč­nos­ti“.

 

2. Poz­nám­ka pod čia­rou k od­ka­zu 13 znie:

„13) § 61 Tres­tné­ho zá­ko­na, § ... zá­ko­na o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov.“.

 

3. Za § 67a sa vkla­dá § 67b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠67b

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LV

 

Zá­kon č. 569/2007 Z. z. o geo­lo­gic­kých prá­cach (geo­lo­gic­ký zá­kon) v zne­ní zá­ko­na č. 515/2008 Z. z., zá­ko­na č. 384/2009 Z. z., zá­ko­na č. 110/2010 Z. z., zá­ko­na č. 136/2010 Z. z., zá­ko­na č. 145/2010 Z. z., zá­ko­na č. 268/2010 Z. z., zá­ko­na č. 258/2011 Z. z., zá­ko­na č. 409/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 311/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 5 ods. 7 sa slo­vá „vý­pis z re­gis­tra tres­tov zá­stup­cu“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „vý­pis z re­gis­tra tres­tov práv­nic­kej oso­by, zá­stup­cu“.

 

2. V § 28 ods. 3 písm. d) tre­tí bod sa za slo­vo „tres­tov“ vkla­da­jú slo­vá „žia­da­te­ľa a“.

 

3. Za § 45b sa vkla­dá § 45b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠45c

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LVI

 

Zá­kon č. 92/2008 Z. z. o ko­mo­dit­nej bur­ze a o dopl­ne­ní zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 145/1995 Z. z. o správ­nych pop­lat­koch v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov v zne­ní zá­ko­na č. 397/2008 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 8 ods. 5 písm. f) sa za slo­vo „me­sia­ce“ vkla­da­jú slo­vá „za­kla­da­te­ľov a“.

 

2. V § 26 sa od­sek 1 dopĺňa pís­me­nom d), kto­ré znie:

„d) preu­ká­zať bez­úhon­nosť vý­pi­som z re­gis­tra tres­tov nie star­ším ako tri me­sia­ce.“.

 

3. Za § 48 sa vkla­dá § 48a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠48a

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LVII

 

Zá­kon č. 448/2008 Z. z. o so­ciál­nych služ­bách a o zme­ne a dopl­ne­ní zá­ko­na č. 455/1991 Zb. o živ­nos­ten­skom pod­ni­ka­ní (živ­nos­ten­ský zá­kon) v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov v zne­ní zá­ko­na č. 317/2009 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 332/2010 Z. z., zá­ko­na č. 551/2010 Z. z., zá­ko­na č. 50/2012 Z. z., zá­ko­na č. 185/2012 Z. z. a zá­ko­na č. 413/2012 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 63 ods. 3 sa slo­vá „práv­nic­ká oso­ba, mu­sí byť“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „práv­nic­ká oso­ba mu­sí byť bez­úhon­ná a bez­úhon­ná mu­sí byť aj“.

 

2. Za § 110e sa vkla­dá § 110f, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠110f

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LVIII

 

Zá­kon č. 282/2008 Z. z. o pod­po­re prá­ce s mlá­de­žou a o zme­ne a dopl­ne­ní zá­ko­na č. 131/2002 Z. z. o vy­so­kých ško­lách a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov v zne­ní zá­ko­na č. 375/2013 Z. z. sa me­ní tak­to:

 

1. V § 17 ods. 3 písm. b) sa slo­vá „ak je žia­da­te­ľom fy­zic­ká oso­ba“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „s vý­nim­kou žia­da­te­ľa pod­ľa § 15 ods. 2 písm. a) a b)“.

 

2. Za § 20 sa vkla­dá § 20a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠20a

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LIX

 

Zá­kon č. 583/2008 Z. z. o pre­ven­cii kri­mi­na­li­ty a inej proti­spo­lo­čen­skej čin­nos­ti a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 403/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 523/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 12 ods. 6 písm. d) sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „ak žia­da­te­ľom je fy­zic­ká oso­ba,“.

 

2. Za § 16 sa vkla­dá § 17, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠17

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LX

 

Zá­kon č. 185/2009 Z. z. o sti­mu­loch pre vý­skum a vý­voj a o dopl­ne­ní zá­ko­na č. 595/2003 Z. z. o da­ni z príj­mov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov v zne­ní zá­ko­na č. 40/2011 Z. z., zá­ko­na č. 547/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 6 ods. 3 písm. d) sa za slo­vo „tres­tov“ vkla­da­jú slo­vá „žia­da­te­ľa a“.

 

2. Za § 14 sa vkla­dá § 15, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠15

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LXI

 

Zá­kon č. 492/2009 Z. z. o pla­tob­ných služ­bách a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 130/2011 Z. z., zá­ko­na č. 394/2011 Z. z., zá­ko­na č. 520/2011 Z. z., zá­ko­na č. 547/2011 Z. z., zá­ko­na č. 352/2012 Z. z., zá­ko­na č. 206/2013 Z. z.  a zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 57 ods. 1 písm. a) sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá: „kto­rá ne­bo­la prá­vop­lat­ne od­sú­de­ná za trest­ný čin pro­ti ma­jet­ku, za trest­ný čin hos­po­dár­sky, za trest­ný čin ko­rup­cie, za trest­ný čin spá­cha­ný v sú­vis­los­ti so svo­jou čin­nos­ťou ale­bo za úmy­sel­ný trest­ný čin a od­sú­de­nie za ten­to úmy­sel­ný trest­ný čin ne­bo­lo za­hla­de­né ale­bo na kto­rú sa hľa­dí, ako­by ne­bo­la od­sú­de­ná za ta­ký­to trest­ný čin;10) tie­to sku­toč­nos­ti sa preu­ka­zu­jú a dok­la­du­jú od­pi­som z re­gis­tra tres­tov11) nie star­ším ako tri me­sia­ce,“.

 

2. Za § 101e sa vkla­dá § 101f, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠101f

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

 

Čl. LXII

 

Zá­kon č. 513/2009 Z. z. o drá­hach a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 433/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 393/2011 Z. z., zá­ko­na č. 547/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 29 ods. 2 písm. b) sa za slo­vá „práv­nic­kej oso­be,“ vkla­da­jú slo­vá „kto­rá je bez­úhon­ná a“.

 

2. Za § 112a sa vkla­dá § 112b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠112b

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LXIII

 

Zá­kon č. 514/2009 Z. z. o dop­ra­ve na drá­hach v zne­ní zá­ko­na č. 433/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 313/2011 Z. z., zá­ko­na č. 393/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 547/2011 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 11 ods. 1 písm. c) sa slo­vo „bez­úhon­nos­ti“ nah­rá­dza slo­va­mi „svo­jej bez­úhon­nos­ti a bez­úhon­nos­ti“.

 

2. Za § 46a sa vkla­dá § 46b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠46b

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LXIV

 

Zá­kon č. 129/2010 Z. z. o spot­re­bi­teľ­ských úve­roch a o iných úve­roch a pô­žič­kách pre spot­re­bi­te­ľov a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 394/2011 Z. z., zá­ko­na č. 352/2012 Z. z. a zá­ko­na č. 132/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 20 ods. 4 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Ten­to ve­ri­teľ mu­sí byť sú­čas­ne bez­úhon­ný.“.

 

2. Za § 25b sa vkla­dá § 25c, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠25c

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LXV

 

Zá­kon č. 434/2010 Z. z. o pos­ky­to­va­ní do­tá­cií v pô­sob­nos­ti Mi­nis­ter­stva kul­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky v zne­ní zá­ko­na č. 434/2010 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 3 ods. 2 písm. c) sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „ak ide o žia­da­te­ľa, kto­rý je fy­zic­kou oso­bou,“.

 

2. V § 4 ods. 2 písm. e) sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „ak je žia­da­te­ľom fy­zic­ká oso­ba,“.

 

3. Za § 7a sa vkla­dá § 7b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠7b

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LXVI

 

Zá­kon č. 525/2010 Z. z. o pos­ky­to­va­ní do­tá­cií v pô­sob­nos­ti Mi­nis­ter­stva zdra­vot­níc­tva Slo­ven­skej re­pub­li­ky v zne­ní zá­ko­na č. 547/2010 Z. z. a zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 4 ods. 6 písm. d) sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „ak je žia­da­te­ľom fy­zic­ká oso­ba,“.

 

2. Za § 6a sa vkla­dá § 6b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠6b

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LXVII

 

Zá­kon č. 183/2011 Z. z. o uz­ná­va­ní a vý­ko­ne roz­hod­nu­tí o pe­ňaž­nej san­kcii v Európ­skej únii a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov sa me­ní tak­to:

 

V § 13 ods. 2 pr­vej ve­te sa bod­ko­čiar­ka nah­rá­dza bod­kou a zvy­šok ve­ty vrá­ta­ne poz­nám­ky pod čia­rou k od­ka­zu 5 sa vy­púš­ťa.

 

Čl. LXVIII

 

Zá­kon č. 203/2011 Z. z. o ko­lek­tív­nom in­ves­to­va­ní v zne­ní zá­ko­na č. 547/2011 Z. z., zá­ko­na č. 206/2013 Z. z. a zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 28 sa od­sek 2 dopĺňa pís­me­nom n), kto­ré znie:

„n) žia­da­teľ ne­bol prá­vop­lat­ne od­sú­de­ný pre trest­ný čin; tá­to sku­toč­nosť sa preu­ka­zu­je a dok­la­du­je od­pi­som z re­gis­tra tres­tov24) nie star­ším ako tri me­sia­ce.“.

 

2. Za § 220a sa vkla­dá § 220b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠220b

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LXIX

 

Zá­kon č. 324/2011 Z. z. o poš­to­vých služ­bách a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 547/2011 Z. z. a zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 19 ods. 2 písm. a) sa slo­vá „bez­úhon­nos­ti fy­zic­kej oso­by“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by, kto­rá prih­láš­ku po­dá­va, fy­zic­kej oso­by“.

 

2. Za § 73 sa vkla­dá § 73a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠73a

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LXX

 

Zá­kon č. 362/2011 Z. z. o lie­koch a zdra­vot­níc­kych po­môc­kach a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 244/2012 Z. z., zá­ko­na č. 459/2012 Z. z. a zá­ko­na č. 153/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 3 ods. 5 sa za slo­vá „práv­nic­ká oso­ba,“ vkla­da­jú slo­vá „ak je bez­úhon­ná a“.

 

2. Za § 143c sa vkla­dá § 143d, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠143d

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

 

 

Čl. LXXI

 

Zá­kon č. 392/2011 Z. z. o ob­cho­do­va­ní s vý­rob­ka­mi ob­ran­né­ho prie­mys­lu a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 352/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 5 ods. 1 písm. a) pr­vý bod sa na kon­ci pri­pá­ja­jú slo­vá „a je bez­úhon­ná,“

 

2. V § 6 ods. 2 písm. c) sa za slo­vo „tres­tov“ vkla­da­jú slo­vá „žia­da­te­ľa,“

 

3. V § 35 ods. 2 písm. b) sa za slo­vá „kto­rá je“ vkla­da­jú slo­vá „bez­úhon­ná a“.

 

4. V § 36 ods. 6 sa za slo­vo „tres­tov“ vkla­da­jú slo­vá „žia­da­te­ľa,“.

 

5. Za § 44a sa vkla­dá § 44b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠44b

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LXXII

 

Zá­kon č. 530/2011 Z. z. o spot­reb­nej da­ni z al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov v zne­ní zá­ko­na č. 69/2012 Z. z., zá­ko­na č. 246/2012 Z. z. a zá­ko­na č. 362/2013 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 54 ods. 4 písm. b) a ods. 10 sa slo­vá „vý­pis z re­gis­tra tres­tov zod­po­ved­né­ho zá­stup­cu“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „vý­pis z re­gis­tra tres­tov tej­to práv­nic­kej oso­by a zod­po­ved­né­ho zá­stup­cu“.

 

2. Za § 76b sa vkla­dá § 76c, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠76c

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LXXIII

 

Zá­kon č. 251/2012 Z. z. o ener­ge­ti­ke a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 391/2012 Z. z. a zá­ko­na č. 382/2013 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 7 ods. 2 písm. e) sa za slo­vo „bez­úhon­nosť“ vkla­da­jú slo­vá „tej­to práv­nic­kej oso­by a bez­úhon­nosť“.

 

2. Za § 96 sa vkla­dá § 96a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠96a

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LXXIV

 

Zá­kon č. 133/2013 Z. z. o sta­veb­ných vý­rob­koch a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 14 ods.1 úvod­nej ve­te sa za slo­vo „kto­rá“ vkla­da­jú slo­vá „je bez­úhon­ná a“.

 

2. Za § 30 sa vkla­dá § 30a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠30a

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LXXV

 

Zá­kon č. 144/2013 Z. z. o ob­cho­do­va­ní s ur­če­ný­mi vý­rob­ka­mi, kto­rých dr­žba sa ob­me­dzu­je z bez­peč­nos­tných dô­vo­dov a kto­rým sa me­ní zá­kon Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 145/1995 Z. z. o správ­nych pop­lat­koch v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 6 ods. 10 písm. a) sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „fy­zic­kej oso­by - pod­ni­ka­te­ľa ale­bo šta­tu­tár­ne­ho zá­stup­cu“.

 

2. Za § 23 sa vkla­dá § 23a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠23a

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia

k úp­ra­vám účin­ným od 1. ja­nuá­ra 2015

 

V ko­na­nia za­ča­tých pred 1. ja­nuá­rom 2015 sa pri­hlia­da na po­žia­dav­ku bez­úhon­nos­ti práv­nic­kej oso­by len na zá­kla­de upo­ve­do­me­nia prís­luš­né­ho sú­du.“.

 

Čl. LXXVI

 

Ten­to zá­kon na­do­bú­da účin­nosť 1. ja­nuá­ra 2015.

 

 

 

 

 

 Príl­oha

k zá­ko­nu č. .../2014 Z. z.

 

 

Zoz­nam pre­be­ra­ných práv­ne zá­väz­ných ak­tov Európ­skej únie

 

1.    Rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy 2000/383/SVV z 29. má­ja 2000 o zvý­še­nej ochra­ne pred fal­šo­va­ním pros­tred­níc­tvom po­kút a ďal­ších tres­tných san­kcií v sú­vis­los­ti so za­vá­dza­ním eura (Mi­mo­riad­ne vy­da­nie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 1; Ú. v. ES L 140, 14. 6. 2000) v zne­ní rám­co­vé­ho roz­hod­nu­tia Ra­dy 2001/888/SVV zo 6. de­cem­bra 2001 (Mi­mo­riad­ne vy­da­nie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 4; Ú. v. ES L 329, 14. 12. 2001).

 

2.    Rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy 2001/413/SVV z 28. má­ja 2001 o bo­ji pro­ti pod­vo­dom a fal­šo­va­niu bez­ho­to­vos­tných pla­tob­ných pros­tried­kov (Mi­mo­riad­ne vy­da­nie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 149, 2. 6. 2001).

 

3.    Rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy 2002/475/SVV z 13. jú­na 2002 o bo­ji pro­ti te­ro­riz­mu (Mi­mo­riad­ne vy­da­nie Ú. v. ES L 164, 22. 6. 2002).

 

4.    Rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy 2002/946/SVV z 28. no­vem­bra 2002 o po­sil­ne­ní tres­tné­ho sys­té­mu na za­brá­ne­nie na­po­má­ha­nia neop­ráv­ne­né­ho vstu­pu, tran­zi­tu a byd­lis­ka (Mi­mo­riad­ne vy­da­nie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú. v. ES L 328, 5. 12. 2002).

 

5.    Rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy 2003/568/SVV z 22. jú­la 2003 o bo­ji pro­ti ko­rup­cii v súk­rom­nom sek­to­re (Mi­mo­riad­ne vy­da­nie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú. v. ES L 192, 31. 7. 2003).

 

6.    Rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy 2004/757/SVV z 25. ok­tób­ra 2004, kto­rým sa us­ta­no­vu­jú mi­ni­mál­ne us­ta­no­ve­nia o zna­koch skut­ko­vých pod­stát tres­tných či­nov a tres­tov v ob­las­ti ne­zá­kon­né­ho ob­cho­du s dro­ga­mi (Ú. v. EÚ L 335, 11. 11. 2004).

 

7.    Rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy 2005/214/SVV z 24. feb­ruára 2005 o up­lat­ňo­va­ní zá­sa­dy vzá­jom­né­ho uz­ná­va­nia na pe­ňaž­né san­kcie (Ú. v. EÚ L 76, 22. 3. 2005) v zne­ní Rám­co­vé­ho roz­hod­nu­tia Ra­dy 2009/299/ SVV z 26. feb­ruára 2009 o zme­ne a dopl­ne­ní rám­co­vých roz­hod­nu­tí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o po­sil­ne­ní pro­ces­ných práv osôb, pod­po­re up­lat­ňo­va­nia zá­sa­dy vzá­jom­né­ho uz­ná­va­nia, po­kiaľ ide o roz­hod­nu­tia vy­da­né v nep­rí­tom­nos­ti dot­knu­tej oso­by na ko­na­ní (Ú. v. EÚ L 081, 27. 3. 2009).

 

8.    Rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy 2005/222/SVV z 24. feb­ruára 2005 o úto­koch na in­for­mač­né sys­té­my (Ú. v. EÚ L 69, 16. 3. 2005).

 

9.    Rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy 2006/783/SVV zo 6.ok­tób­ra 2006 o up­lat­ňo­va­ní zá­sa­dy vzá­jom­né­ho uz­ná­va­nia na prí­ka­zy na kon­fiš­ká­ciu (Ú. v. EÚ L 328, 24. 11. 2006).

 

10.  Smer­ni­ca Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy 2008/99/ES z 19. no­vem­bra 2008 o ochra­ne ži­vot­né­ho pros­tre­dia pros­tred­níc­tvom tres­tné­ho prá­va (Ú. v. EÚ L 328, 6. 12. 2008).

 

11.  Rám­co­vé Roz­hod­nu­tie Ra­dy 2008/841/SVV z 24. ok­tób­ra 2008 o bo­ji pro­ti or­ga­ni­zo­va­né­mu zlo­či­nu (Ú. v. EÚ L 300, 11. 11. 2008).

 

12.  Rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy 2008/913/SVV z 28. no­vem­bra 2008 o bo­ji pro­ti niek­to­rým for­mám a pre­ja­vom ra­siz­mu a xeno­fó­bie pros­tred­níc­tvom tres­tné­ho prá­va (Ú. v. EÚ L 328, 6. 12. 2008).

 

13.  Smer­ni­ca Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy 2009/52/ES z 18. jú­na 2009, kto­rou sa sta­no­vu­jú mi­ni­mál­ne nor­my pre san­kcie a opat­re­nia vo­či za­mes­tná­va­te­ľom štát­nych prís­luš­ní­kov tre­tích kra­jín, kto­rí sa neop­ráv­ne­ne zdr­žia­va­jú na úze­mí člen­ských štá­tov  (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).

 

14.  Smer­ni­ca Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy 2009/123/ES z 21. ok­tób­ra 2009, kto­rou sa me­ní a dopĺňa smer­ni­ca 2005/35/ES o zne­čis­ťo­va­ní mo­ra z lo­dí a o za­ve­de­ní san­kcií za po­ru­še­nie  (Ú. v. EÚ L 280, 27. 10. 2009).

 

15.  Smer­ni­ca Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy 2011/36/EÚ z 5. ap­rí­la 2011 o pre­ven­cii s ľuď­mi a bo­ji pro­ti ne­mu a o ochra­ne obe­tí ob­cho­do­va­nia, kto­rou sa nah­rá­dza rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15. 4. 2011).

 

16.  Smer­ni­ca Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy 2011/93/EÚ z 13. de­cem­bra 2011 o bo­ji pro­ti sexuál­ne­mu zneu­ží­va­niu a sexuál­ne­mu vy­ko­ris­ťo­va­niu de­tí a pro­ti det­skej por­nog­ra­fii, kto­rou sa nah­rá­dza rám­co­vé roz­hod­nu­tie Ra­dy 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).

 [1]) Napr. zá­kon č. 483/2001 Z. z. o ban­kách a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov, zá­kon č. 8/2008 Z. z. o pois­ťov­níc­tve a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov. 

[2] ) Zá­kon č. 650/2005 Z. z. o vy­ko­na­ní prí­ka­zu na za­is­te­nie ma­jet­ku ale­bo dô­ka­zov v Európ­skej únii a o zme­ne a dopl­ne­ní zá­ko­na č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon, zá­ko­na č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok a zá­ko­na Slo­ven­skej ná­rod­nej ra­dy č. 372/1990 Zb. o pries­tup­koch v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov; zá­kon č. 183/2011 Z. z. o uz­ná­va­ní a vý­ko­ne roz­hod­nu­tí o pe­ňaž­nej san­kcii v Európ­skej únii a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov.


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia