Zmeny v Trestnom zákone a Trestnom poriadku účinné od 01.01.2019

Publikované: 24. 11. 2018, čítané: 10973 krát
 

 

Dňa 20.11.2018 bol v Zbier­ke zá­ko­nov pod č. 321 pub­li­ko­va­ný zá­kon o pro­bač­ných a me­diač­ných úrad­ní­koch, kto­rý me­nil a dopĺňal aj Trest­ný zá­kon a Trest­ný po­ria­dok a to s účin­nos­ťou od 01.01.2019. Ok­rem iné­ho sa za­vá­dza ná­hod­ný vý­ber ex of­fo ob­haj­cov v tres­tnom ko­na­ní. Do­po­siaľ nie je zrej­mé, akým spô­so­bom bu­de pre­bie­hať ná­hod­ný vý­ber v dňoch pra­cov­né­ho po­ko­ja, či v mi­mop­ra­cov­nom ča­se (tak dú­faj­me, že sa to doz­vie­me as­poň z ob­sa­hu ne­ja­kej vy­hláš­ky, kto­rá sa mož­no stih­ne schvá­liť a pub­li­ko­vať do 01.01.2019). Rov­na­ko tak bo­la nap­rík­lad pri­ja­tá zme­na spo­čí­va­jú­ca v tom, že skú­šob­ná do­ba pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia nep­ly­nie po­čas vý­ko­nu ply­nu­tia ne­pod­mie­neč­né­ho tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy a po­čas vý­ko­nu väz­by (nie je však jas­né, či sa tá­to zme­na bu­de vzťa­ho­vať iba na skú­šob­né do­by pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia, kto­ré bu­dú ulo­že­né po 01.01.2019, res­pek­tí­ve sa bu­de vzťa­ho­vať aj na skú­šob­né do­by, kto­ré bo­li ulo­že­né pred účin­nos­ťou pred­met­né­ho zá­ko­na, av­šak up­ly­nú až po 01.01.2019). V Tres­tnom po­riad­ku do­chá­dza opä­tov­ne k zme­nám aj úp­ra­vy vý­slu­chov sved­kov v zmys­le § 134 a § 135 Tr. por.


321

ZÁKON

z 24. ok­tób­ra 2018,

kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon č. 550/2003 Z. z. o pro­bač­ných a me­diač­ných úrad­ní­koch a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov a kto­rým sa me­nia a dopĺňa­jú niek­to­ré zá­ko­ny

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa uz­nies­la na tom­to zá­ko­ne:

Čl. I

Zá­kon č. 550/2003 Z. z. o pro­bač­ných a me­diač­ných úrad­ní­koch a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 517/2008 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z. a zá­ko­na č. 174/2015 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

1.

V § 1 ods. 2 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník vo fun­kcii ve­dú­ce­ho štát­ne­ho za­mes­tnan­ca1) vy­ko­ná­va pro­bá­ciu a me­diá­ciu, len ak tak pred­se­da kraj­ské­ho sú­du ur­čil v rozvr­hu prá­ce, a to v ne­vyh­nut­nom ča­se, po­čas kto­ré­ho nie je mož­né za­bez­pe­čiť riad­ny vý­kon pro­bá­cie a me­diá­cie na ok­res­nom sú­de v ob­vo­de prís­luš­né­ho kraj­ské­ho sú­du.“.

Poz­nám­ka pod čia­rou k od­ka­zu 1 znie:

„1) § 20 zá­ko­na č. 55/2017 Z. z. o štát­nej služ­be a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov.“.

2.

V § 1 ods. 3 sa nad slo­vom „úra­dom“ do­te­raj­ší od­kaz „1)“ nah­rá­dza od­ka­zom „1a)“.

Poz­nám­ka pod čia­rou k od­ka­zu 1a znie:

„1a) § 15 zá­ko­na č. 55/2017 Z. z.“.

3.

V § 1 ods. 5 sa nad slo­vom „za­mes­tnan­ca;“ do­te­raj­ší od­kaz „1a)“ nah­rá­dza od­ka­zom „1)“.

4.

V poz­nám­ke pod čia­rou k od­ka­zu 5 sa ci­tá­cia „§ 14 zá­ko­na č. 312/2001 Z. z. v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov“ nah­rá­dza ci­tá­ciou „§ 38 zá­ko­na č. 55/2017 Z. z.“.

5.

V poz­nám­ke pod čia­rou k od­ka­zu 7 sa ci­tá­cia „§ 53 zá­ko­na č. 312/2001 Z. z.“ nah­rá­dza ci­tá­ciou „§ 111 zá­ko­na č. 55/2017 Z. z.“.

6.

V poz­nám­ke pod čia­rou k od­ka­zu 9 sa ci­tá­cia „§ 53 ods. 1 písm. e) zá­ko­na č. 312/2001 Z. z.“ nah­rá­dza ci­tá­ciou „§ 111 ods. 1 písm. c) zá­ko­na č. 55/2017 Z. z.“.

7.

V § 3 od­sek 2 znie:

„(2)

Pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník na zá­kla­de rozvr­hu prá­ce us­ku­toč­ňu­je v rám­ci svo­jej pô­sob­nos­ti úko­ny na zá­kla­de

a)

rov­no­pi­su prá­vop­lat­né­ho roz­hod­nu­tia sú­du ale­bo pro­ku­ra­tú­ry, z kto­ré­ho vy­plý­va po­vin­nosť vy­ko­nať pro­bá­ciu,

b)

pí­som­né­ho po­ky­nu pred­se­du se­ná­tu, sa­mo­sud­cu a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­to­ra, ak ide o me­diá­ciu,

c)

pí­som­né­ho po­ky­nu pred­se­du se­ná­tu, sa­mo­sud­cu a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­to­ra, ak ide o in­šti­tút pred­bež­né­ho šet­re­nia,

d)

pí­som­nej žia­dos­ti ria­di­te­ľa ús­ta­vu na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy, ak ide o pre­me­nu zvyš­ku tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy na trest do­má­ce­ho vä­ze­nia.“.

8.

V § 3 sa za od­sek 2 vkla­dá no­vý od­sek 3, kto­rý znie:

„(3)

Vo vhod­ných prí­pa­doch v ob­las­ti me­diá­cie us­ku­toč­ňu­je úko­ny aj bez po­ky­nu pod­ľa od­se­ku 2 písm. b), naj­mä z pod­ne­tu poš­ko­de­né­ho ale­bo ob­vi­ne­né­ho, pri­čom o tom pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník bez zby­toč­né­ho od­kla­du pí­som­ne in­for­mu­je prís­luš­ný or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní; na vy­ko­na­nie me­diá­cie je pot­reb­ný pí­som­ný súh­las pred­se­du se­ná­tu ale­bo sa­mo­sud­cu a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­to­ra.“.

Do­te­raj­šie od­se­ky 3 až 6 sa ozna­ču­jú ako od­se­ky 4 až 7.

9.

V § 3 od­sek 7 znie:

„(7)

Pro­bá­ciu vy­ko­ná­va pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník pô­so­bia­ci na tom sú­de, v kto­ré­ho ob­vo­de má po­byt ob­vi­ne­ný ale­bo od­sú­de­ný. Z dô­vo­du hos­po­dár­nos­ti a efek­tív­nos­ti pro­bá­cie mož­no mies­tnu prís­luš­nosť za­lo­žiť v inom ob­vo­de, ak o to ob­vi­ne­ný ale­bo od­sú­de­ný po­žia­da. Ak má ob­vi­ne­ný ale­bo od­sú­de­ný po­byt mi­mo úze­mia Slo­ven­skej re­pub­li­ky a roz­hod­nu­tie, na kto­ré­ho zá­kla­de sa vy­ko­ná­va pro­bá­cia ne­bo­lo od­ov­zda­né na je­ho uz­na­nie a vý­kon v inom člen­skom štá­te Európ­skej únie pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su,4a) mies­tnu prís­luš­nosť mož­no za­lo­žiť v ob­vo­de, kto­rý je na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky vo vzťa­hu k po­by­tu ob­vi­ne­né­ho ale­bo od­sú­de­né­ho naj­bliž­šie; spl­ne­nie pod­mie­nok pod­ľa dru­hej ve­ty tým­to nie je dot­knu­té.“.

Poz­nám­ka pod čia­rou k od­ka­zu 4a znie:

„4a) Zá­kon č. 533/2011 Z. z. o uz­ná­va­ní a vý­ko­ne roz­hod­nu­tí, kto­rý­mi sa uk­la­dá tres­tná san­kcia nes­po­je­ná s od­ňa­tím slo­bo­dy ale­bo pro­bač­né opat­re­nie na úče­ly doh­ľa­du v Európ­skej únii.“.

10.

V § 4 ods. 2 sa nad slo­vom „sú­du.“ do­te­raj­ší od­kaz „4a)“ nah­rá­dza od­ka­zom „4b)“.

Poz­nám­ka pod čia­rou k od­ka­zu 4b znie:

„4b) § 73 zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 171/1993 Z. z. o Po­li­caj­nom zbo­re v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov.“.

11.

V § 5 od­sek 2 znie:

„(2)

Pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník je po­vin­ný zú­čas­tňo­vať sa od­bor­nej príp­ra­vy a vzde­lá­va­nia or­ga­ni­zo­va­ných Mi­nis­ter­stvom spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky.“.

12.

Poz­nám­ka pod čia­rou k od­ka­zu 6 sa vy­púš­ťa.

13.

V § 6 ods. 3 sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „spô­so­bu a“.

Čl. II

Zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 218/2007 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 497/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 257/2009 Z. z., zá­ko­na č. 317/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 33/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 313/2011 Z. z., zá­ko­na č. 246/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 428/2012 Z. z., uz­ne­se­nia Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 189/2013 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 260/2014 Z. z., zá­ko­na č. 73/2015 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., zá­ko­na č. 87/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 264/2017 Z. z., zá­ko­na č. 274/2017 Z. z. a zá­ko­na č. 161/2018 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

1.

V § 50 ods. 1, § 51 ods. 2 a § 68 ods. 1 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Skú­šob­ná do­ba nep­ly­nie po­čas vý­ko­nu ne­pod­mie­neč­né­ho tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy a po­čas vý­ko­nu väz­by.“.

2.

V § 50 od­se­ky 2 až 4 zne­jú:

„(2)

V rám­ci po­vo­le­nia pod­mie­neč­né­ho od­kla­du vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy mô­že súd pá­cha­te­ľo­vi ulo­žiť po­vin­nosť, aby v skú­šob­nej do­be pod­ľa svo­jich schop­nos­tí nah­ra­dil ško­du spô­so­be­nú tres­tným či­nom ale­bo za­pla­til dlh ale­bo za­meš­ka­né vý­živ­né.

(3)

Skú­šob­ná do­ba, kto­rá už up­ly­nu­la, sa za­po­čí­ta­va do skú­šob­nej do­by na­no­vo ur­če­nej pri po­vo­le­ní pod­mie­neč­né­ho od­kla­du vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy ulo­že­né­ho za ten is­tý sku­tok, ale­bo do skú­šob­nej do­by ur­če­nej pri ulo­že­ní súhr­nné­ho tres­tu ale­bo spo­loč­né­ho tres­tu.

(4)

Ak od­sú­de­ný vie­dol v skú­šob­nej do­be riad­ny ži­vot a spl­nil po­vin­nosť nah­ra­diť ško­du spô­so­be­nú tres­tným či­nom ale­bo za­pla­tiť dlh ale­bo za­meš­ka­né vý­živ­né, ak bo­li ulo­že­né, súd vy­slo­ví, že sa os­ved­čil; inak roz­hod­ne, že sa trest od­ňa­tia slo­bo­dy vy­ko­ná. Ak sa od­sú­de­ný na­chá­dza vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy, súd roz­hod­ne tak, aby vý­ko­ny tres­tov od­ňa­tia slo­bo­dy nas­le­do­va­li ply­nu­le za se­bou. Vý­ni­moč­ne mô­že súd vzhľa­dom na okol­nos­ti prí­pa­du po­ne­chať pod­mie­neč­né od­sú­de­nie v plat­nos­ti, ho­ci od­sú­de­ný ko­na­ním spá­cha­ným v skú­šob­nej do­be dal prí­či­nu na na­ria­de­nie vý­ko­nu tres­tu, a sú­čas­ne mô­že

a)

us­ta­no­viť nad od­sú­de­ným pro­bač­ný doh­ľad a ulo­žiť do­te­raz neu­lo­že­né pri­me­ra­né ob­me­dzenia ale­bo pri­me­ra­né po­vin­nos­ti uve­de­né v § 51 ods. 3 a 4 sme­ru­jú­ce k to­mu, aby vie­dol riad­ny ži­vot,

b)

pri­me­ra­ne predĺžiť skú­šob­nú do­bu, nie však viac ako o dva ro­ky, pri­čom nes­mie prek­ro­čiť hor­nú hra­ni­cu skú­šob­nej do­by us­ta­no­ve­nej v od­se­ku 1.“.

3.

V § 50 ods. 6 a § 52 ods. 3 sa slo­vá „v skú­šob­nej do­be“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „v tej­to le­ho­te“ a na kon­ci sa pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá: „spá­cha­ný v skú­šob­nej do­be“.

4.

V § 51 od­sek 7 znie:

„(7)

Skú­šob­ná do­ba, kto­rá už up­ly­nu­la, sa za­po­čí­ta­va do skú­šob­nej do­by, kto­rá bo­la ur­če­ná pri ulo­že­ní no­vé­ho pro­bač­né­ho doh­ľa­du ulo­že­né­ho za ten is­tý sku­tok, ale­bo do skú­šob­nej do­by ur­če­nej pri ulo­že­ní súhr­nné­ho tres­tu ale­bo spo­loč­né­ho tres­tu.“.

5.

§ 51 sa dopĺňa od­se­kom 9, kto­rý znie:

„(9)

Po­vin­nosť pod­ľa od­se­ku 4 písm. g) mož­no ulo­žiť po pred­chá­dza­jú­com vy­žia­da­ní sprá­vy od pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka o vhod­nos­ti jej ulo­že­nia, ak vhod­nosť ulo­že­nia tej­to po­vin­nos­ti ne­vyp­lý­va z od­bor­né­ho vy­jad­re­nia ale­bo zo zna­lec­ké­ho po­sud­ku.“.

6.

V § 53 ods. 5 sa za slo­vá „z tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo ma­rí vý­kon kon­tro­ly tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi“.

7.

V § 61 ods. 8 sa za slo­vá „tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy“ vkla­da­jú slo­vá „a do­ba vý­ko­nu väz­by“.

8.

V § 65 od­sek 3 znie:

„(3)

Ro­din­ným prís­luš­ní­kom pod­ľa od­se­ku 2 písm. b) je ro­din­ný prís­luš­ník pod­ľa pred­pi­sov o po­by­te cu­dzin­cov.“.

9.

V § 65a ods. 1 písm. c) sa slo­vo „dva“ nah­rá­dza slo­vom „tri“.

10.

V § 66 od­sek 1 sa dopĺňa pís­me­nom c), kto­ré znie:

„c)

ak ide o oso­bu od­sú­de­nú za zlo­čin, kto­rá ne­bo­la pred spá­cha­ním tres­tné­ho či­nu vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy po vý­ko­ne po­lo­vi­ce ulo­že­né­ho ne­pod­mie­neč­né­ho tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy ale­bo roz­hod­nu­tím pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky zmier­ne­né­ho ne­pod­mie­neč­né­ho tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy; súd zá­ro­veň na­ria­di kon­tro­lu tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi.“.

11.

§ 66 sa dopĺňa od­se­kom 3, kto­rý znie:

„(3)

Ak od­sú­de­ný má vy­ko­nať viac tres­tov od­ňa­tia slo­bo­dy, od­sú­de­ný mô­že byť pod­mie­neč­ne pre­pus­te­ný naj­skôr po vý­ko­ne súč­tu po­mer­ných čas­tí ulo­že­ných tres­tov pod­ľa od­se­ku 1 písm. a) až c), § 67 ods. 1 a 2 a ce­lé­ho zvyš­ku tres­tu pod­ľa § 68 ods. 2.“.

12.

V § 68 ods. 2 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Ak sa od­sú­de­ný na­chá­dza vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy, súd roz­hod­ne tak, aby vý­ko­ny tres­tov od­ňa­tia slo­bo­dy nas­le­do­va­li ply­nu­le za se­bou.“.

13.

V § 77 ods. 1 sa na kon­ci úvod­nej ve­ty pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá: „dos­ta­viť sa do dvoch pra­cov­ných dní po pre­pus­te­ní z vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy k pro­bač­né­mu a me­diač­né­mu úrad­ní­ko­vi ok­res­né­ho sú­du, v kto­ré­ho ob­vo­de má byd­lis­ko, a v rám­ci ulo­že­né­ho ochran­né­ho doh­ľa­du“.

14.

V § 77 ods. 1 pís­me­no c) znie:

„c)

vop­red ozna­mo­vať vzdia­le­nie sa z mies­ta byd­lis­ka; to nep­la­tí, ak ide o pra­vi­del­ne opa­ku­jú­ce sa vzdia­le­nia, o kto­rých bol pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník vop­red in­for­mo­va­ný.“.

15.

V § 251 ods. 2 písm. c) na kon­ci sa vy­púš­ťa slo­vo „ale­bo“.

16.

V § 251 ods. 2 písm. d) sa bod­ka na kon­ci nah­rá­dza čiar­kou a pri­pá­ja sa slo­vo „ale­bo“.

17.

V § 251 sa od­sek 2 dopĺňa pís­me­nom e), kto­ré znie:

„e)

tým, že pos­ky­tu­je bez od­bor­nej kva­li­fi­ká­cie služ­by ale­bo vy­ko­ná­va iné od­bor­né čin­nos­ti, kto­ré pod­ľa zá­ko­na mô­že vy­ko­ná­vať len ten, kto má od­bor­nú spô­so­bi­losť.“.

Čl. III

Zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 342/2007 Z. z., zá­ko­na č. 643/2007 Z. z., zá­ko­na č. 61/2008 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 5/2009 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 70/2009 Z. z., zá­ko­na č. 97/2009 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 290/2009 Z. z., zá­ko­na č. 291/2009 Z. z., zá­ko­na č. 305/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 93/2010 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 346/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 220/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 331/2011 Z. z., zá­ko­na č. 236/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., zá­ko­na č. 345/2012 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 305/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., zá­ko­na č. 195/2014 Z. z., zá­kon č. 307/2014 Z. z., zá­ko­na č. 353/2014 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 139/2015, zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 401/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 152/2017 Z. z., zá­ko­na č. 236/2017 Z. z., zá­ko­na č. 274/2017 Z. z., zá­ko­na č. 161/2018 Z. z. a zá­ko­na č. 314/2018 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

1.

V § 25 ods. 2 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Ak ide o ochran­ný doh­ľad, ma­re­nie je­ho vý­ko­nu ozná­mi pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník prís­luš­nej ok­res­nej pro­ku­ra­tú­re.“.

2.

V § 30a dru­hej ve­te sa bod­ka na kon­ci nah­rá­dza bod­ko­čiar­kou a pri­pá­ja­jú sa tie­to slo­vá: „ak bol psy­cho­lóg prib­ra­ný na vy­ko­na­nie úko­nu v ča­se, za kto­rý mu ne­pat­rí náh­ra­da mzdy ale­bo iný preu­ká­za­teľ­ný prí­jem, má prá­vo na od­me­nu, kto­rej vý­šku us­ta­no­ví všeo­bec­ne zá­väz­ný práv­ny pred­pis vy­da­ný mi­nis­ter­stvom spra­vod­li­vos­ti.“.

3.

V § 31 sa za od­sek 2 vkla­dá no­vý od­sek 3, kto­rý znie:

„(3)

Dô­vo­dom vy­lú­če­nia sud­cu ale­bo se­ná­tu nie je skor­šie roz­hod­nu­tie sud­cu ale­bo se­ná­tu o ob­vi­ne­nom, spolu­ob­vi­ne­nom ale­bo o iných ob­vi­ne­ných, kto­rých tres­tné či­ny spo­lu sú­vi­sia.“.

Do­te­raj­šie od­se­ky 3 a 4 sa ozna­ču­jú ako od­se­ky 4 a 5.

4.

V § 32 ods. 1 sa slo­vá „§ 31 ods. 2 ale­bo 3“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „§ 31 ods. 2 ale­bo 4“.

5.

V § 32 ods. 6 sa slo­vá „pod­ľa § 31 ods. 4“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „pod­ľa § 31 ods. 5“.

6.

V § 40 ods. 1 sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá: „pros­tred­níc­tvom prog­ra­mo­vé­ho pros­tried­ku schvá­le­né­ho mi­nis­ter­stvom spra­vod­li­vos­ti“.

7.

V § 48 od­sek 2 znie:

„(2)

V prí­pa­doch, v kto­rých zá­kon­ný zá­stup­ca poš­ko­de­né­ho ne­mô­že vy­ko­ná­vať svo­je prá­va uve­de­né v od­se­ku 1, pred­se­da se­ná­tu a v príp­rav­nom ko­na­ní na návrh pro­ku­rá­to­ra sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie us­ta­no­via na vý­kon tých­to práv poš­ko­de­né­mu opat­rov­ní­ka z ra­dov ad­vo­ká­tov. Pro­ti uz­ne­se­niu o us­ta­no­ve­ní opat­rov­ní­ka a pro­ti uz­ne­se­niu, kto­rým sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie za­mie­tol návrh pro­ku­rá­to­ra na us­ta­no­ve­nie opat­rov­ní­ka, je prí­pus­tná sťaž­nosť.“.

8.

§ 58 sa dopĺňa od­se­kom 8, kto­rý znie:

„(8)

Us­ta­no­ve­nia od­se­kov 1 až 7 sa nev­zťa­hu­jú na zá­pis­ni­cu o úko­noch vy­ko­ná­va­ných v rám­ci pro­bá­cie a me­diá­cie.“.

9.

Za § 58 sa vkla­dá § 58a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

㤠58a

Za­zna­me­ná­va­nie úko­nov pro­bá­cie a vý­sled­ku me­diá­cie

(1)

O úko­noch pro­bá­cie sa spí­še úrad­ný zá­znam, kto­rý ob­sa­hu­je naj­mä

a)

ozna­če­nie sú­du a pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka, me­no a priez­vis­ko, dá­tum na­ro­de­nia a byd­lis­ko ale­bo síd­lo osôb, kto­ré sa na úko­ne zú­čas­tni­li,

b)

mies­to a čas úko­nu,

c)

struč­né, ale vý­stiž­né opí­sa­nie prie­be­hu úko­nu, ak je to pot­reb­né,

d)

pou­če­nie, ak ide o úkon, pri kto­rom je pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník po­vin­ný pos­kyt­núť pou­če­nie.

(2)

O vý­sled­ku me­diá­cie sa vy­ho­to­vu­je zá­ve­reč­ná sprá­va, kto­rá ob­sa­hu­je naj­mä

a)

ozna­če­nie sú­du a pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka, me­no a priez­vis­ko, dá­tum na­ro­de­nia a byd­lis­ko ale­bo síd­lo osôb, kto­ré sa na me­diá­cii zú­čas­tni­li,

b)

mies­to a čas vy­ko­na­nej me­diá­cie,

c)

in­for­má­ciu o pou­če­ní účas­tní­kov o pod­sta­te a pod­mien­kach me­diá­cie a pod­mien­kach ďal­šie­ho pos­tu­pu pod­ľa § 216 ale­bo § 220,

d)

in­for­má­ciu o vý­sled­ku me­diá­cie.

(3)

Zá­ve­reč­ná sprá­va o vý­sled­ku me­diá­cie neob­sa­hu­je opis prie­be­hu me­diá­cie ani vy­jad­re­nia účas­tní­kov, kto­ré bo­li pod­kla­dom pre do­siah­nu­tie do­ho­dy.“.

10.

V § 80 ods. 3 sa za slo­vá „doh­ľad nepl­ní svoj účel“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo že ob­vi­ne­ný ma­rí ne­ru­še­ný vý­kon kon­tro­ly tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi“.

11.

V § 81 ods. 3 písm. e) na kon­ci sa vy­púš­ťa slo­vo „ale­bo“.

12.

V § 81 ods. 3 písm. f) sa bod­ka na kon­ci nah­rá­dza čiar­kou a pri­pá­ja sa slo­vo „ale­bo“.

13.

V § 81 sa od­sek 3 dopĺňa pís­me­nom g), kto­ré znie:

„g)

ne­ve­die riad­ny ži­vot.“.

14.

V § 82 ods. 2 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Rov­na­ko sa pos­tu­pu­je vo vzťa­hu k ude­le­niu vý­nim­ky z ulo­že­ných pri­me­ra­ných po­vin­nos­tí ale­bo ob­me­dze­ní na ne­vyh­nut­ný čas, ak bo­la na­ria­de­ná kon­tro­la tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi.“.

15.

V § 134 od­sek 4 znie:

„(4)

Ak je ako sve­dok v tres­tnom ko­na­ní vy­po­čú­va­ná oso­ba, kto­rá je obzvlášť zra­ni­teľ­nou obe­ťou pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su, tre­ba vy­ko­nať vý­sluch oh­ľa­dupl­ne a po ob­sa­ho­vej strán­ke tak, aby sa vý­sluch v ďal­šom ko­na­ní už ne­mu­sel opa­ko­vať; us­ta­no­ve­nie § 135 ods. 1 tým nie je dot­knu­té. Vý­sluch sa vy­ko­ná s vy­uži­tím tech­nic­kých za­ria­de­ní ur­če­ných na zá­znam zvu­ku a ob­ra­zu ale­bo s vy­uži­tím tech­nic­kých za­ria­de­ní ur­če­ných na pre­nos a zá­znam zvu­ku a ob­ra­zu; us­ta­no­ve­nie § 270 ods. 2 tým nie je dot­knu­té. Or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní za­bez­pe­čí, aby vý­slu­chy v príp­rav­nom ko­na­ní vied­la tá is­tá oso­ba, ak sa tým ne­na­ru­ší prie­beh tres­tné­ho ko­na­nia. Ak je ako sve­dok vy­po­čú­va­ná obzvlášť zra­ni­teľ­ná obeť pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su, o ve­ciach, kto­rých oži­vo­va­nie v pa­mä­ti by vzhľa­dom na jej osob­né vlas­tnos­ti, vzťah k pá­cha­te­ľo­vi ale­bo zá­vis­losť od pá­cha­te­ľa, po­va­hu a okol­nos­ti spá­chania tres­tné­ho či­nu moh­lo ne­priaz­ni­vo ov­plyv­niť jej te­les­nú in­teg­ri­tu ale­bo du­šev­nú in­teg­ri­tu ale­bo vy­sta­viť ju ri­zi­ku dru­hot­nej vik­ti­mi­zá­cie, k vý­slu­chu sa pri­be­rie psy­cho­lóg ale­bo zna­lec, kto­rý so zre­te­ľom na pred­met vý­slu­chu vy­po­čú­va­nej oso­by pris­pe­je k správ­ne­mu ve­de­niu vý­slu­chu; us­ta­no­ve­nie § 135 ods. 1 tým nie je dot­knu­té. Pred vy­po­ču­tím sved­ka pod­ľa štvr­tej ve­ty or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní pre­kon­zul­tu­je spô­sob ve­de­nia vý­slu­chu so psy­cho­ló­gom ale­bo znal­com, kto­rý bu­de prib­ra­ný k vý­slu­chu, aby sa za­bez­pe­či­lo správ­ne vy­ko­na­nie vý­slu­chu a pre­diš­lo sa dru­hot­nej vik­ti­mi­zá­cii.“.

16.

V § 135 ods. 1 pr­vá ve­ta znie: „Ak je ako sve­dok vy­po­čú­va­ná oso­ba mlad­šia ako 18 ro­kov o ve­ciach, kto­rých oži­vo­va­nie v pa­mä­ti by vzhľa­dom na jej vek, vzťah k pá­cha­te­ľo­vi ale­bo zá­vis­losť od pá­cha­te­ľa, po­va­hu a okol­nos­ti spá­chania tres­tné­ho či­nu moh­lo ne­priaz­ni­vo ov­plyv­ňo­vať jej du­šev­ný a mrav­ný vý­voj ale­bo vy­sta­viť ju ri­zi­ku dru­hot­nej vik­ti­mi­zá­cie ale­bo ak ide o trest­ný čin pro­ti ľud­skej dôs­toj­nos­ti, tre­ba vý­sluch vy­ko­ná­vať obzvlášť oh­ľa­dupl­ne a po ob­sa­ho­vej strán­ke tak, aby sa vý­sluch v ďal­šom ko­na­ní už ne­mu­sel opa­ko­vať.“.

17.

V § 232 ods. 8 písm. b) sa na kon­ci čiar­ka nah­rá­dza bod­ko­čiar­kou a pri­pá­ja­jú sa tie­to slo­vá: „pri po­pi­se skut­ku dbá pro­ku­rá­tor na to, aby ne­bo­la po­ru­še­ná zá­sa­da pod­ľa § 2 ods. 4 vo vzťa­hu k oso­bám, kto­ré sa na do­ho­de ne­zú­čas­tňu­jú,“.

18.

V § 238 sa za od­sek 2 vkla­dá no­vý od­sek 3, kto­rý znie:

„(3)

Ak to okol­nos­ti umož­ňu­jú, mô­že byť vec skon­če­ná len vo vzťa­hu k niek­to­ré­mu zo spolu­ob­vi­ne­ných sa­mos­tat­ne; tým nie je po­ru­še­ná zá­sa­da pod­ľa § 2 ods. 7 vo vzťa­hu k os­tat­ným ob­vi­ne­ným. Súd pri tom dbá na to, aby ne­bo­la na­ru­še­ná zá­sa­da pod­ľa § 2 ods. 4 vo vzťa­hu k os­tat­ným ob­vi­ne­ným ale­bo k oso­bám účas­tným na skut­ku.“.

Do­te­raj­ší od­sek 3 sa ozna­ču­je ako od­sek 4.

19.

V § 289 ods. 1 sa vy­púš­ťa dru­há ve­ta.

20.

V § 325 pr­vej ve­te sa slo­vo „sú­čas­ne“ nah­rá­dza slo­va­mi „z dô­le­ži­té­ho dô­vo­du“.

21.

V § 353 od­sek 3 znie:

„(3)

Trest po­vin­nej prá­ce mož­no tres­tným roz­ka­zom ulo­žiť iba po pred­chá­dza­jú­com vy­žia­da­ní si sprá­vy od pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka o mož­nos­tiach ulo­že­nia a riad­ne­ho vý­ko­nu toh­to tres­tu a sta­no­vis­ka ob­vi­ne­né­ho k ulo­že­niu toh­to tres­tu; v ko­na­ní pod­ľa § 348 sa to­to us­ta­no­ve­nie ne­pou­ži­je.“.

22.

V § 414a ods. 2 sa čís­lo „60“ nah­rá­dza čís­lom „30“.

23.

V § 414a ods. 3 sa za slo­vo „rov­no­pis“ vkla­da­jú slo­vá „spo­loč­ne s na­ria­de­ním vý­ko­nu toh­to tres­tu“.

24.

V § 414a ods. 5 sa slo­vá „do 24 ho­dín od“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „v pr­vý pra­cov­ný deň nas­le­du­jú­ci po dni“.

25.

V § 415 sa za od­sek 1 vkla­dá no­vý od­sek 2, kto­rý znie:

„(2)

O pod­mie­neč­nom pre­pus­te­ní z vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy oso­by od­sú­de­nej za zlo­čin po vý­ko­ne je­ho po­lo­vi­ce súd roz­ho­du­je len na návrh ria­di­te­ľa ús­ta­vu na vý­kon väz­by ale­bo ria­di­te­ľa ús­ta­vu na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy, v kto­rom sa trest vy­ko­ná­va.“.

Do­te­raj­šie od­se­ky 2 a 3 sa ozna­ču­jú ako od­se­ky 3 a 4.

26.

V § 415 ods. 4 sa slo­vá „pod­ľa od­se­kov 1 a 2“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „pod­ľa od­se­kov 1 až 3“.

27.

V § 417 ods. 2 a 3 sa slo­vá „415 ods. 2“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „415 ods. 3“.

28.

V § 460 ods. 1 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Súd sú­čas­ne na­ria­di vý­kon ochran­né­ho doh­ľa­du tak, že s vý­ko­nom ochran­né­ho doh­ľa­du sa za­čne po vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy.“.

29.

V § 490 ods. 1 sa za dru­hú ve­tu vkla­dá no­vá tre­tia ve­ta, kto­rá znie: „Vo vy­ko­ná­va­com ko­na­ní mô­že vy­dať me­dzi­ná­rod­ný za­tý­ka­cí roz­kaz aj pred­se­da se­ná­tu na­dria­de­né­ho sú­du, ak je pot­reb­né od­sú­de­né­ho vy­žia­dať z cu­dzi­ny v ča­se po pri­ja­tí roz­hod­nu­tia, kto­rým bol prá­vop­lat­ne a vy­ko­na­teľ­ne ulo­že­ný trest od­ňa­tia slo­bo­dy do vrá­te­nia spi­su pr­vos­tup­ňo­vé­mu sú­du.“.

30.

V § 553 ods. 1 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Štát zná­ša aj tro­vy ob­vi­ne­né­ho spo­je­né s pl­ne­ním ulo­že­ných ob­me­dze­ní a po­vin­nos­tí, ak z dô­vo­dov hod­ných oso­bit­né­ho zre­te­ľa mož­no od ulo­že­nia po­vin­nos­ti uh­ra­diť tro­vy spo­je­né s pl­ne­ním ulo­že­ných ob­me­dze­ní a po­vin­nos­tí cel­kom ale­bo čias­toč­ne upus­tiť; to nep­la­tí, ak ide o toxiko­lo­gic­ký roz­bor kr­vi, ak bol vy­hod­no­te­ný ako po­zi­tív­ny.“.

Čl. IV

Zá­kon č. 528/2005 Z. z. o vý­ko­ne tres­tu po­vin­nej prá­ce a o dopl­ne­ní zá­ko­na č. 5/2004 Z. z. o služ­bách za­mes­tna­nos­ti a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov (zá­kon o vý­ko­ne tres­tu po­vin­nej prá­ce) sa me­ní a dopĺňa tak­to:

1.

V § 2 ods. 3 sa slo­vá „dvad­sať ho­dín“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „20 ho­dín a od­sú­de­ný mla­dis­tvý 15 ho­dín“.

2.

V § 3 od­sek 2 znie:

„(2)

Pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník ok­res­né­ho sú­du, v kto­ré­ho ob­vo­de má od­sú­de­ný trest vy­ko­nať, bez­od­klad­ne vy­zve od­sú­de­né­ho, aby sa dos­ta­vil v ur­če­nom ter­mí­ne na pre­jed­na­nie pod­mie­nok vý­ko­nu tres­tu po­vin­nej prá­ce.“.

3.

V § 4 ods. 2 písm. a) sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá: „ak od­sek 3 neus­ta­no­vu­je inak,“.

4.

V § 4 sa za od­sek 2 vkla­dá no­vý od­sek 3, kto­rý znie:

„(3)

Pí­som­nú do­ho­du o za­bez­pe­če­ní po­vin­nej prá­ce s pos­ky­to­va­te­ľom prá­ce pod­ľa od­se­ku 2 mož­no uzat­vo­riť aj vo for­me rám­co­vej zmlu­vy; druh, mies­to a roz­sah vy­ko­ná­va­nej prá­ce vo vzťa­hu k prís­luš­né­mu od­sú­de­né­mu ur­ču­je po do­ho­de s pos­ky­to­va­te­ľom prá­ce pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník.“.

Do­te­raj­šie od­se­ky 3 až 6 sa ozna­ču­jú ako od­se­ky 4 až 7.

5.

V § 5 od­sek 1 znie:

„(1)

Pred­se­da se­ná­tu na ne­vyh­nut­nú do­bu od­lo­ží ale­bo pre­ru­ší vý­kon tres­tu po­vin­nej prá­ce, ak od­sú­de­ný do­ru­čí potvr­de­nie o pra­cov­nej nes­chop­nos­ti ale­bo ak je­ho zdra­vot­ný stav pod­ľa le­kár­skej sprá­vy o je­ho zdra­vot­nom sta­ve nie star­šej ako 30 dní do­čas­ne brá­ni vo vý­ko­ne ulo­že­né­ho tres­tu. V od­ôvod­ne­nom prí­pa­de mô­že pred­se­da se­ná­tu roz­hod­núť o pre­ra­de­ní od­sú­de­né­ho na iný vhod­ný druh prá­ce; us­ta­no­ve­nia § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 2 a 3 sa pou­ži­jú pri­me­ra­ne.“.

6.

V § 7 ods. 1 sa slo­vo „pia­tich“ nah­rá­dza slo­vom „troch“.

7.

V § 8 ods. 2 sa za slo­vo „úrad­ní­ka“ vkla­da­jú slo­vá „do 90 dní od je­ho do­ru­če­nia“.

Čl. V

Zá­kon č. 154/2010 Z. z. o európ­skom za­tý­ka­com roz­ka­ze v zne­ní zá­ko­na č. 344/2012 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z. a zá­ko­na č. 161/2018 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

V § 5 ods. 1 sa kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Vo vy­ko­ná­va­com ko­na­ní mô­že vy­dať európ­sky za­tý­ka­cí roz­kaz aj pred­se­da se­ná­tu na­dria­de­né­ho sú­du, ak je pot­reb­né od­sú­de­né­ho vy­žia­dať z iné­ho člen­ské­ho štá­tu v ča­se po pri­ja­tí roz­hod­nu­tia, kto­rým bol prá­vop­lat­ne a vy­ko­na­teľ­ne ulo­že­ný trest od­ňa­tia slo­bo­dy, do vrá­te­nia spi­su pr­vos­tup­ňo­vé­mu sú­du.“.

Čl. VI

Zá­kon č. 78/2015 Z. z. o kon­tro­le vý­ko­nu niek­to­rých roz­hod­nu­tí tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 125/2016 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

1.

§ 2 sa dopĺňa pís­me­nom k), kto­ré znie:

„k)

ma­re­ním kon­tro­ly tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi opa­ko­va­né za­vi­ne­né po­ru­še­nie po­vin­nos­ti pod­ľa § 28, kto­ré ov­plyv­ňu­je ne­ru­še­ný prie­beh kon­tro­ly tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi.“.

2.

V § 11 ods. 1 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Ak sa roz­hod­nu­tím uk­la­dá po­vin­nosť zdr­žia­vať sa v ur­če­ný čas na ur­če­nom mies­te pop­ri zá­ka­ze pod­ľa od­se­ku 2 ale­bo od­se­ku 3, kto­ré­ho dodr­žia­va­nie sa má zis­ťo­vať kon­tro­lou tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi, kon­tro­lu tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi mož­no vy­ko­nať za sú­čas­né­ho pou­ži­tia tech­nic­kých pros­tried­kov pod­ľa § 3 ods. 1 písm. a) a c).“.

3.

V § 11 ods. 4 sa slo­vá „tech­nic­kým pros­tried­kom pod­ľa § 3 ods. 1 písm. e)“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „za sú­čas­né­ho pou­ži­tia tech­nic­kých pros­tried­kov pod­ľa § 3 ods. 1 písm. a) a e)“.

4.

V § 13 od­sek 1 znie:

„(1)

Pres­kú­ma­nie spl­ne­nia pod­mie­nok pod­ľa § 12 ods. 1 a 3 vy­ko­ná­va na po­kyn sud­cu, pro­ku­rá­to­ra a na žia­dosť ria­di­te­ľa ús­ta­vu na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy v ním ur­če­nej le­ho­te pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník to­ho sú­du, v kto­ré­ho ob­vo­de sa roz­hod­nu­tie bu­de vy­ko­ná­vať. Pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník za­bez­pe­čí vstup­ný po­ho­vor s dot­knu­tý­mi oso­ba­mi, ako aj čin­nos­ti sú­vi­sia­ce s mies­tnym zis­ťo­va­ním, ak je pot­reb­né. Súh­las pod­ľa § 12 ods. 2, ná­zor ma­lo­le­té­ho di­eťa­ťa pod­ľa § 12 ods. 3 písm. a) a vy­jad­re­nia pod­ľa § 12 ods. 3 písm. b) a c) ob­sta­rá­va v le­ho­te pod­ľa pr­vej ve­ty pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník.“.

5.

V § 13 ods. 3 sa slo­vá „pou­čí dot­knu­tú oso­bu“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „za­bez­pe­čí pou­če­nie dot­knu­tej oso­by“.

6.

V § 22 ods. 2 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Ak od­pad­ne dô­vod pre­ru­še­nia kon­tro­ly tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi na zá­kla­de roz­hod­nu­tia sú­du v inej ve­ci, bez­od­klad­ne sa o tom upo­ve­do­mí súd ale­bo pro­ku­rá­tor, kto­rý je prís­luš­ný na roz­hod­nu­tie pod­ľa od­se­ku 1.“.

7.

V § 26 ods. 2 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Od po­vin­nos­ti kon­tro­lo­va­nej oso­by po­die­ľať sa na náh­ra­de nák­la­dov vý­ko­nu kon­tro­ly tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi je os­lo­bo­de­ný mla­dis­tvý do dovŕše­nia 18 ro­kov je­ho ve­ku.“.

8.

V § 26 od­sek 3 znie:

„(3)

Kon­tro­lo­va­ná oso­ba je po­vin­ná su­mu pod­ľa od­se­ku 2

a)

uh­ra­diť kaž­do­roč­ne do 31. ja­nuá­ra na zá­kla­de vý­zvy pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka, ak sa má kon­tro­la tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi vy­ko­ná­vať naj­me­nej v dvoch po se­be nas­le­du­jú­cich ka­len­dár­nych ro­koch,

b)

uh­ra­diť na zá­kla­de vý­zvy pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka do 30 dní po skon­če­ní kon­tro­ly tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi, ak sa kon­tro­la tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi vy­ko­ná­va­la len v jed­nom ka­len­dár­nom ro­ku.“.

9.

§ 26 sa dopĺňa od­se­kom 4, kto­rý znie:

„(4)

Kon­tro­lo­va­ná oso­ba mô­že su­mu pod­ľa od­se­ku 2 uh­rá­dzať vo for­me me­sač­ných pred­dav­kov vždy do de­sia­te­ho dňa ka­len­dár­ne­ho me­sia­ca nas­le­du­jú­ce­ho po me­sia­ci, za kto­rý sa me­sač­ný pred­da­vok uh­rá­dza, ak o to pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka po­žia­da. Prís­lu­šen­stvo poh­ľa­dáv­ky3a) štá­tu pod­ľa od­se­ku 2 sa neúč­tu­je a neup­lat­ňu­je.“.

Poz­nám­ka pod čia­rou k od­ka­zu 3a znie:

„3a) § 121 ods. 3 Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka.“.

Čl. VII

Ten­to zá­kon na­do­bú­da účin­nosť 1. ja­nuá­ra 2019.


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia