Novela zákona o Policajnom zbore účinná od 01.02.2019

Publikované: 19. 12. 2018, čítané: 5981 krát
 

 

Úvod­ná poz­nám­ka (JUDr. Pe­ter Šam­ko)

Od 01.02.2019 na­do­bud­ne, vo svo­jej pre­važ­nej čas­ti, účin­nosť zá­kon o Po­li­caj­nom zbo­re, kto­rý me­ní a dopĺňa nap­rík­lad aj Trest­ný po­ria­dok ako aj zá­kon o pro­ku­ra­tú­re.

Z hľa­dis­ka zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re mož­no spo­me­núť vy­tvo­re­nie Úra­du in­špek­čnej služ­by, kto­rý má od­ha­ľo­vať a vy­šet­ro­vať tres­tné či­ny prís­luš­ní­kov oz­bro­je­ných bez­peč­nos­tných zbo­rov, pri­čom má vy­ko­ná­vať vy­šet­ro­va­nie a skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie aj oh­ľad­ne col­ní­kov a od ro­ku 2020 aj prís­luš­ní­kov Fi­nan­čnej sprá­vy. Úrad in­špek­čnej služ­by sa sta­ne sa­mos­tat­nou sú­čas­ťou Po­li­caj­né­ho zbo­ru. Mi­nis­ter ne­bu­de môcť vy­čle­niť z ria­dia­cej pô­sob­nos­ti pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru út­va­ry Po­li­caj­né­ho zbo­ru, v kto­rých pô­sob­nos­ti je od­ha­ľo­va­nie, vy­šet­ro­va­nie ale­bo skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie tres­tných či­nov.

Po­mer­ne za­ují­ma­vým je sku­toč­nosť, že do­zor nad dodr­žia­va­ním zá­kon­nos­ti zo stra­ny Úra­du in­špek­čnej služ­by bu­dú ob­li­ga­tór­ne vy­ko­ná­vať pro­ku­rá­to­ri kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry a tí bu­dú aj za­stu­po­vať ob­ža­lo­bu v ko­na­ní pred sú­dom. Tú­to zme­nu mož­no vní­mať ne­ga­tív­ne. Ne­vi­dím žiad­ny dô­vod na to, aby do­zor nad dodr­žia­va­ním zá­kon­nos­ti ne­moh­li vy­ko­ná­vať pro­ku­rá­to­ri ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry a len vo vý­ni­moč­ných prí­pa­doch, kto­ré by bo­li cha­rak­te­ris­tic­ké práv­nou, či skut­ko­vou zlo­ži­tos­ťou ve­ci by ma­li, či moh­li do­zor vy­ko­ná­vať pro­ku­rá­to­ri kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry.

Z hľa­dis­ka zmien Tres­tné­ho po­riad­ku mož­no spo­me­núť zme­nu, v zmys­le kto­rej bu­de mož­né za­čať tres­tné stí­ha­nie aj úko­nom vec­ne nep­rís­luš­né­ho po­li­caj­ta (§ 199 ods. 4 Tr. por.).

 

 

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa uz­nies­la na tom­to zá­ko­ne:

 

 

 

Čl. I

 

Zá­kon Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 171/1993 Z. z. o Po­li­caj­nom zbo­re v zne­ní zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 251/1994 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 233/1995 Z. z., zá­ko­na Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 315/1996 Z. z., zá­ko­na č. 353/1997 Z. z., zá­ko­na č. 12/1998 Z. z., zá­ko­na č. 73/1998 Z. z., zá­ko­na č. 256/1998 Z. z., zá­ko­na č. 116/2000 Z. z., zá­ko­na č. 323/2000 Z. z., zá­ko­na č. 367/2000 Z. z., zá­ko­na č. 490/2001 Z. z., zá­ko­na č. 48/2002 Z. z., zá­ko­na č. 182/2002 Z. z., zá­ko­na č. 422/2002 Z. z., zá­ko­na č. 155/2003 Z. z., zá­ko­na č. 166/2003 Z. z., zá­ko­na č. 458/2003 Z. z., zá­ko­na č. 537/2004 Z. z., zá­ko­na č. 69/2005 Z. z., zá­ko­na č. 534/2005 Z. z., zá­ko­na č. 558/2005 Z. z., zá­ko­na č. 255/2006 Z. z., zá­ko­na č. 25/2007 Z. z., zá­ko­na č. 247/2007 Z. z., zá­ko­na č. 342/2007 Z. z., zá­ko­na č. 86/2008 Z. z., zá­ko­na č. 297/2008 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 214/2009 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 290/2009 Z. z., zá­ko­na č. 291/2009 Z. z., zá­ko­na č. 495/2009 Z. z., zá­ko­na č. 594/2009 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 192/2011 Z. z., zá­ko­na č. 345/2012 Z. z., zá­ko­na č. 75/2013 Z. z., zá­ko­na č. 307/2014 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 139/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 82/2017 Z. z., zá­ko­na č. 18/2018 Z. z., zá­ko­na č. 68/2018 Z. z. a zá­ko­na č. 177/2018 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1.    V § 4 ods. 2 pr­vá ve­ta znie: „Ak v § 4a nie je us­ta­no­ve­né inak, služ­by Po­li­caj­né­ho zbo­ru pô­so­bia v rám­ci út­va­rov Po­li­caj­né­ho zbo­ru, kto­ré na návrh pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru zria­ďu­je a zru­šu­je mi­nis­ter; mi­nis­ter zá­ro­veň na návrh pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru ur­ču­je náplň ich čin­nos­tí a vnú­tor­nú or­ga­ni­zá­ciu.“.

 

 

2.    Za § 4 sa vkla­dá § 4a, kto­rý znie:

㤠4a

 

(1)      Zria­ďu­je sa Úrad in­špek­čnej služ­by, kto­rý je oso­bit­nou sú­čas­ťou Po­li­caj­né­ho zbo­ru s pô­sob­nos­ťou pre ce­lé úze­mie Slo­ven­skej re­pub­li­ky na od­ha­ľo­va­nie, vy­šet­ro­va­nie a skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie tres­tných či­nov prís­luš­ní­kov oz­bro­je­ných bez­peč­nos­tných zbo­rov.V pô­sob­nos­ti Úra­du in­špek­čnej služ­by je aj vy­šet­ro­va­nie a skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie tres­tných či­nov col­ní­kov.

 

(2)      Úrad in­špek­čnej služ­by pl­ní tiež v roz­sa­hu vy­me­dze­nom mi­nis­trom úlo­hy na úse­ku vnú­tor­nej kon­tro­ly, fi­nan­čnej kon­tro­ly, ochra­ny osob­ných úda­jov, vy­ba­vo­va­nia sťaž­nos­tí, vy­ba­vo­va­nia pe­tí­cií a úlo­hy zod­po­ved­nej oso­by pod­ľa oso­bit­ných pred­pi­sov5a) v pô­sob­nos­ti Mi­nis­ter­stva vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len „mi­nis­ter­stvo“).

 

(3)      Úrad in­špek­čnej služ­by ria­di ria­di­teľ. Ria­di­teľ Úra­du in­špek­čnej služ­by je za vý­kon svo­jej fun­kcie zod­po­ved­ný vlá­de.

 

(4)      Vnú­tor­nú or­ga­ni­zá­ciu Úra­du in­špek­čnej služ­by ur­ču­je mi­nis­ter na návrh ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by.“.

 

Poz­nám­ka pod čia­rou k od­ka­zu 5a znie:

5a) Nap­rík­lad na­ria­de­nie Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy (EÚ) 2016/679 z 27. ap­rí­la 2016 o ochra­ne fy­zic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom po­hy­be ta­kých­to úda­jov, kto­rým sa zru­šu­je smer­ni­ca 95/46/ES (všeo­bec­né na­ria­de­nie o ochra­ne úda­jov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016), zá­kon č. 85/1990 Zb. o pe­tič­nom práv v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov, zá­kon Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 10/1996 Z. z. o kon­tro­le v štát­nej sprá­ve v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov, zá­kon č. 9/2010 Z. z. o sťaž­nos­tiach v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov, zá­kon č. 307/2014 Z. z. o niek­to­rých opat­re­niach sú­vi­sia­cich s ozna­mo­va­ním proti­spo­lo­čen­skej čin­nos­ti a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­kon č. 357/2015 Z. z. o fi­nan­čnej kon­tro­le a audi­te a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 177/2018 Z. z. ale­bo zá­kon č. 18/2018 Z. z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov.“.

 

 

3.    V § 6 od­se­ky 2 a 3 zne­jú:

„(2) Služ­by Po­li­caj­né­ho zbo­ru ok­rem in­špek­čnej služ­by a út­va­ry Po­li­caj­né­ho zbo­ru uve­de­né v § 4 ods. 1 a 2 ria­di pre­zi­dent Po­li­caj­né­ho zbo­ru, ak mi­nis­ter neur­čí inak. Mi­nis­ter ne­mô­že vy­čle­niť z ria­dia­cej pô­sob­nos­ti pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru út­va­ry Po­li­caj­né­ho zbo­ru, v kto­rých pô­sob­nos­ti je od­ha­ľo­va­nie, vy­šet­ro­va­nie ale­bo skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie tres­tných či­nov.

 

(3) Pre­zi­dent Po­li­caj­né­ho zbo­ru je zod­po­ved­ný za vý­kon svo­jej fun­kcie mi­nis­tro­vi.“.

 

4.    V § 7 od­sek 1 znie:

„(1) Prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru (ďa­lej len „po­li­cajt“) vo vy­šet­ro­va­ní a v skrá­te­nom vy­šet­ro­va­ní6a) je vo ve­ciach, kto­ré vy­šet­ru­je, pro­ces­ne sa­mos­tat­ný a je via­za­ný iba ús­ta­vou, ús­tav­ný­mi zá­kon­mi, zá­kon­mi, os­tat­ný­mi všeo­bec­ne zá­väz­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi, me­dzi­ná­rod­ný­mi zmlu­va­mi, kto­rý­mi je Slo­ven­ská re­pub­li­ka via­za­ná, a v roz­sa­hu us­ta­no­ve­nom Tres­tným po­riad­kom aj po­kyn­mi a prí­kaz­mi pro­ku­rá­to­ra a sú­du.“.

 

5.    § 7 sa dopĺňa od­se­kom 3, kto­rý znie:

„(3) Po­li­cajt za­ra­de­ný na Úra­de in­špek­čnej služ­by je vo vy­šet­ro­va­ní a v skrá­te­nom vy­šet­ro­va­ní vo ve­ciach, kto­ré vy­šet­ru­je, op­ráv­ne­ný vy­ža­do­vať od Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že v sú­la­de so zá­kon­mi a iný­mi všeo­bec­ne zá­väz­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi za­bez­pe­če­nie vy­ko­na­nia úko­nov a opat­re­ní ne­vyh­nut­ných pre vy­šet­ro­va­nie, kto­ré vzhľa­dom na ich po­va­hu ne­mô­že vy­ko­nať sám; rov­na­ké op­ráv­ne­nie má po­li­cajt za­ra­de­ný na Úra­de in­špek­čnej služ­by aj vo­či fi­nan­čnej sprá­ve.“.

 

6.    V § 21 ods. 6 sa slo­vá „Mi­nis­ter­stvu vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len „mi­nis­ter­stvo“)“ nah­rá­dza­jú slo­vom „mi­nis­ter­stvu“.

 

7.    V § 29a ods. 4 sa slo­vá „po­li­cajt služ­by fi­nan­čnej po­lí­cie a služ­by kri­mi­nál­nej po­lí­cie“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „po­li­cajt služ­by fi­nan­čnej po­lí­cie, po­li­cajt služ­by kri­mi­nál­nej po­lí­cie a po­li­cajt in­špek­čnej služ­by“.

 

Čl. II

 

Zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 342/2007 Z. z., zá­ko­na č. 643/2007 Z. z., zá­ko­na č. 61/2008 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 5/2009 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 70/2009 Z. z., zá­ko­na č. 97/2009 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 290/2009 Z. z., zá­ko­na č. 291/2009 Z. z., zá­ko­na č. 305/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 93/2010 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 346/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 220/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 331/2011 Z. z., zá­ko­na č. 236/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., zá­ko­na č. 345/2012 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 305/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., zá­ko­na č. 195/2014 Z. z., zá­kon č. 307/2014 Z. z., zá­ko­na č. 353/2014 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 139/2015, zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 401/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 152/2017 Z. z., zá­ko­na č. 236/2017 Z. z., zá­ko­na č. 274/2017 Z. z., zá­ko­na č. 161/2018 Z. z., zá­ko­na č. 314/2018 Z. z. a zá­ko­na č. 321/2018 Z. z.sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1.        V § 10 ods. 8 sa za pís­me­no a) vkla­dá no­vé pís­me­no b), kto­ré znie:

„b) vy­šet­ro­va­teľ Po­li­caj­né­ho zbo­ru za­ra­de­ný na Úra­de in­špek­čnej služ­by, ak ide o tres­tné či­ny prís­luš­ní­kov oz­bro­je­ných bez­peč­nos­tných zbo­rov a nej­de o tres­tné či­ny uve­de­né v pís­me­ne c);to pla­tí, aj ak ide o tres­tné či­ny col­ní­kov a nej­de o tres­tné či­ny uve­de­né v pís­me­ne c),“.

 

Do­te­raj­šie pís­me­ná b) až g) sa ozna­ču­jú ako pís­me­ná c) až h).

 

2.        V § 10 ods. 8 písm. f) sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „o tres­tných či­noch prís­luš­ní­kov Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že a v ob­jek­toch Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že aj je­ho za­mes­tnan­cov a“.

 

3.        V § 10 ods. 10 sa slo­vá „ od­se­ku 8 písm. a) a c)“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „od­se­ku 8 písm. a), b) a d)“.

 

4.        V § 199 ods. 4 a § 201 ods. 1 dru­hej ve­te sa vy­púš­ťa slo­vo „mies­tne“.

 

5.        V § 200 ods. 4 a 5 a § 202 ods. 3 sa slo­vá „§ 10 ods. 8 písm. a) a b)“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „§ 10 ods. 8 písm. a) až c)“.

 

6.        V § 201 ods. 5 písm. b) a ods. 6 písm. b) sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá: „ale­bo me­dzi or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní uve­de­ný­mi v § 10 ods. 8 písm. a) a b)“.

 

7.        V § 202 ods. 2 sa slo­vá „§ 10 ods. 8 písm. c) až g)“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „§ 10 ods. 8 písm. d) až h)“, slo­vá „§ 10 ods. 8 písm. a) a b)“ sa nah­rá­dza­jú slo­va­mi „§ 10 ods. 8 písm. a) a c)“ a na kon­ci sa pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie o tres­tných či­noch prís­luš­ní­kov oz­bro­je­ných bez­peč­nos­tných zbo­rov vy­ko­ná­va po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. b); po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. b) vy­ko­ná­va aj skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie o tres­tných či­noch col­ní­kov.“.

 

8.        V § 230 ods. 2 písm. f) sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „pri­ká­zať ju iné­mu, a to aj mies­tne nep­rís­luš­né­mu po­li­caj­to­vi, ale­bo“.

 

9.        V § 230 sa od­sek 2 dopĺňa pís­me­na­mi h) a i), kto­ré zne­jú:

„h) uro­biť opat­re­nie, aby skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie vy­ko­nal po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. a) ale­bo písm. c),

i)   uro­biť opat­re­nie, aby vy­šet­ro­va­nie ale­bo skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie tres­tné­ho či­nu prís­luš­ní­ka oz­bro­je­né­ho bez­peč­nos­tné­ho zbo­ru vy­ko­nal po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. a), pri­čom pred uro­be­ním opat­re­nia si pro­ku­rá­tor vy­žia­da sta­no­vis­ko ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by; rov­na­ko je pro­ku­rá­tor op­ráv­ne­ný pos­tu­po­vať aj pri vy­šet­ro­va­ní ale­bo skrá­te­nom vy­šet­ro­va­ní tres­tné­ho či­nu col­ní­ka.“.

 

10.    V § 230 ods. 3 sa slo­vá „od­se­ku 2 písm. a), d), f) ale­bo g)“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „od­se­ku 2 písm. a), d), f) až i)“.

 

11.    Za § 567n sa vkla­dá § 567o, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

㤠567o

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nie k úp­ra­vám účin­ným od 1. feb­ruára2019

 

Ko­na­nie za­ča­té pred 1. feb­ruárom 2019 sa do­kon­čí pod­ľa pred­pi­sov účin­ných do 31. ja­nuá­ra 2019.“.

 

Čl. III

 

Zá­kon Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 350/1996 Z. z. o ro­ko­va­com po­riad­ku Ná­rod­nej ra­dy v zne­ní v zne­ní ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 77/1998 Z. z., zá­ko­na č. 86/2000 Z. z., zá­ko­na č. 138/2002 Z. z., zá­ko­na č. 100/2003 Z. z., zá­ko­na č. 551/2003 Z. z., zá­ko­na č. 215/2004 Z. z., zá­ko­na č. 360/2004 Z. z., zá­ko­na č. 253/2005 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 320/2005 Z. z., zá­ko­na č. 261/2006 Z. z., zá­ko­na č. 199/2007 Z. z., zá­ko­na č. 400/2009 Z. z., zá­ko­na č. 38/2010 Z. z., zá­ko­na č. 153/2011 Z. z., zá­ko­na č. 187/2011 Z. z., zá­ko­na č. 69/2012 Z. z., zá­ko­na č. 79/2012 Z. z., zá­ko­na č. 236/2012 Z. z., zá­ko­na č. 296/2012 Z. z., zá­ko­na č. 330/2012 Z. z., zá­ko­na č. 309/2013 Z. z., zá­ko­na č. 402/2013 Z. z., zá­ko­na č. 375/2015 Z. z., zá­ko­na č. 399/2015 Z. z., zá­ko­na č. 1/2017 Z. z., zá­ko­na č. 55/2017 Z. z., zá­ko­na č. 217/2018 Z. z., zá­ko­na č. 314/2018 Z. z. a zá­ko­na č. 318/2018 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1.         V § 52 ods. 4 sa slo­vo „Na“ nah­rá­dza slo­va­mi „Ak zá­kon neus­ta­no­vu­je inak, na“.

 

2.         § 126 sa dopĺňa od­se­kom 4, kto­rý znie:

„(4) Ná­rod­ná ra­da ale­bo vý­bor sa mô­že po­die­ľať na voľ­be ale­bo vy­me­no­va­ní iných fun­kcio­ná­rov aj iným spô­so­bom, ako je uve­de­né v od­se­koch 1 až 3, ak tak us­ta­no­vu­je oso­bit­ný pred­pis.“.

 

Čl. IV

 

Zá­kon č. 73/1998 Z. z. o štát­nej služ­be prís­luš­ní­kov Po­li­caj­né­ho zbo­ru, Slo­ven­skej in­for­mač­nej služ­by, Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že Slo­ven­skej re­pub­li­ky a Že­lez­nič­nej po­lí­cie v zne­ní zá­ko­na č. 58/1999 Z. z., zá­ko­na č. 181/1999 Z. z., zá­ko­na č. 356/1999 Z. z., zá­ko­na č. 224/2000 Z. z., zá­ko­na č. 464/2000 Z. z., zá­ko­na č. 241/2001 Z. z., zá­ko­na č. 98/2002 Z. z., zá­ko­na č. 328/2002 Z. z., zá­ko­na č. 422/2002 Z. z., zá­ko­na č. 659/2002 Z. z., zá­ko­na č. 212/2003 Z. z., zá­ko­na č. 178/2004 Z. z., zá­ko­na č. 201/2004 Z. z., zá­ko­na č. 365/2004 Z. z., zá­ko­na č. 382/2004 Z. z., zá­ko­na č. 727/2004 Z. z., zá­ko­na č. 732/2004 Z. z., zá­ko­na č. 69/2005 Z. z., zá­ko­na č. 623/2005 Z. z., zá­ko­na č. 342/2007 Z. z., zá­ko­na č. 513/2007 Z. z., zá­ko­na č. 61/2008 Z. z., zá­ko­na č. 278/2008 Z. z., zá­ko­na č. 445/2008 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 70/2009 Z. z., zá­ko­na č. 60/2010 Z. z., zá­ko­na č. 151/2010 Z. z., zá­ko­na č. 543/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 48/2011 Z. z., zá­ko­na č. 79/2012 Z. z., zá­ko­na č. 345/2012 Z. z., zá­ko­na č. 361/2012 Z. z., zá­ko­na č. 80/2013 Z. z., zá­ko­na č. 462/2013 Z. z., zá­ko­na č. 307/2014 Z. z., zá­ko­na č. 406/2015 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 69/2018 Z. z., zá­ko­na č. 177/2018 Z. z. a zá­ko­na č. 347/2018 Z. z.sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1.        V § 1 ods. 4 úvod­nej ve­te sa za slo­vo „zá­ko­ne“ vkla­da­jú slo­vá „ok­rem § 33a až 33j a § 287j“.

 

2.        V § 2 sa za od­sek 2 vkla­dá no­vý od­sek 3, kto­rý znie:

„(3) Ka­de­tom sa na úče­ly toh­to zá­ko­na ro­zu­mie po­li­cajt, kto­rý je za­ra­de­ný v štát­nej služ­be ka­de­ta.“.

 

Do­te­raj­šie od­se­ky 3 a 4 sa ozna­ču­jú ako od­se­ky 4 a 5.

 

3.        V § 6 sa pred pís­me­no a) vkla­dá no­vé pís­me­no a), kto­ré znie:

„a) štát­na služ­ba ka­de­ta,“.

 

Do­te­raj­šie pís­me­ná a) až c) sa ozna­ču­jú ako pís­me­ná b) až d).

 

4.        Za § 6 sa vkla­dá § 6a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

㤠6a

Štát­na služ­ba ka­de­ta

 

(1)          Štát­na služ­ba ka­de­ta je ur­če­ná na zís­ka­nie kva­li­fi­kač­né­ho pred­pok­la­du na fun­kciu.

 

(2)          Ka­det, kto­rý zís­kal kva­li­fi­kač­ný pred­pok­lad na fun­kciu a zlo­žil slu­žob­nú prí­sa­hu, sa za­ra­dí do príp­rav­nej štát­nej služ­by.

 

(3)          Na štát­nu služ­bu ka­de­ta sa ne­pou­ži­jú us­ta­no­ve­nia § 18 až  36a, § 39 až 42, § 46, § 48a, § 82, § 84 ods. 1 a 2, § 85 až 102, § 102b, § 102c, § 103, § 104, § 105, § 109, § 113 až 129, § 141a, § 146, § 191 až 198c.

 

(4)          Na štát­nu služ­bu ka­de­ta sa pri­me­ra­ne vzťa­hu­jú us­ta­no­ve­nia § 37, § 43 až 45, § 47, § 48, § 49 až 62 a § 130.“.

 

5.        V § 7 ods. 2 sa za slo­vo „po­me­ru“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo odo dňa za­ra­de­nia ka­de­ta do príp­rav­nej štát­nej služ­by pod­ľa § 6a ods. 2“.

 

6.        V § 7 sa za od­sek 2 vkla­dá no­vý od­sek 3, kto­rý znie:

„(3) Príp­rav­ná štát­na služ­ba po­li­caj­ta, kto­rý zís­kal kva­li­fi­kač­ný pred­pok­lad na fun­kciu po­čas vý­ko­nu štát­nej služ­by ka­de­ta, tr­vá je­den rok.“.

 

Do­te­raj­šie od­se­ky 3 až 8 sa ozna­ču­jú ako od­se­ky 4 až 9.

 

7.        V § 7 ods. 4  písm. b) sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá: „ok­rem do­by štú­dia, kto­rým sa zís­kal kva­li­fi­kač­ný pred­pok­lad na fun­kciu po­čas vý­ko­nu štát­nej služ­by ka­de­ta,“.

 

8.        V § 7 ods. 8 sa slo­vá „od­se­ku 6“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „od­se­ku 7 a po­li­caj­ta, kto­rý zís­kal kva­li­fi­kač­ný pred­pok­lad na fun­kciu po­čas vý­ko­nu štát­nej služ­by ka­de­ta“.

 

9.        V § 8 ods. 1 sa slo­vo „ale­bo“ nah­rá­dza čiar­kou, za slo­vá „v do­čas­nej štát­nej služ­be“ sa vkla­da­jú slo­vá „ale­bo pri za­ra­de­ní ka­de­ta do príp­rav­nej štát­nej služ­by“ a slo­vá „§ 7 ods. 3“ sa nah­rá­dza­jú slo­va­mi „§ 7 ods. 4“.

 

10.    § 8 sa dopĺňa od­se­kom 3, kto­rý znie:

„(3) Skú­šob­ná do­ba ka­de­ta ply­nie po­čas ce­lej do­by vý­ko­nu štát­nej služ­by ka­de­ta.“.

 

11.    V § 10 ods. 2 sa slo­vá „§ 7 ods. 3“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „§ 7 ods. 4“.

 

12.    V § 14 ods. 1 úvod­nej ve­te sa za slo­vo „ro­kov,“ vkla­da­jú slo­vá „a ak ide o štát­nu služ­bu ka­de­ta, star­ší ako 18 ro­kov,“.

 

13.    V § 14 ods. 1 písm. c) sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá: „a ak ide o štát­nu služ­bu  ka­de­ta, spĺňa niek­to­rý zo stup­ňov vzde­la­nia kva­li­fi­kač­né­ho pred­pok­la­du vzde­la­nia,“.

 

14.    V § 16 ods. 1 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Na vznik slu­žob­né­ho po­me­ru ka­de­ta sa ne­vy­ža­du­je zlo­že­nie slu­žob­nej prí­sa­hy.“.

 

15.    § 17 sa dopĺňa od­se­kom 4, kto­rý znie:

     „(4) Ka­det pri za­ra­de­ní do príp­rav­nej štát­nej služ­by skla­dá slu­žob­nú prí­sa­hu pod­ľa od­se­ku 1, 2 ale­bo od­se­ku 3.“.

 

16.    § 33 vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

㤠33

Us­ta­no­ve­nie do fun­kcie a od­vo­la­nie z fun­kcie

 

(1)          Po­li­cajt sa us­ta­no­ví do voľ­nej fun­kcie, ak spĺňa po­ža­do­va­né kva­li­fi­kač­né pred­pok­la­dy na tú­to fun­kciu, ak ten­to zá­kon neus­ta­no­vu­je inak. Do fun­kcie, na kto­rú sa vy­ža­du­je špe­ciál­na od­bor­ná spô­so­bi­losť, sa po­li­cajt us­ta­no­ví, ak spĺňa tú­to spô­so­bi­losť a oso­bit­ný pred­pis neus­ta­no­vu­je inak. Us­ta­no­ve­né kva­li­fi­kač­né pred­pok­la­dy na fun­kciu ne­mož­no od­pus­tiť pri us­ta­no­ve­ní do fun­kcie v stá­lej štát­nej služ­be. Pri us­ta­no­ve­ní do fun­kcie sa sú­čas­ne pri­hlia­da na dĺžku od­bor­nej praxe, ak od­bor­ná prax nie je pod­mien­kou na ob­sa­de­nie fun­kcie, zá­ve­ry slu­žob­né­ho hod­no­te­nia a na zdra­vot­ný stav po­li­caj­ta.

 

(2)          Po­li­caj­ta us­ta­no­vu­je do fun­kcie a od­vo­lá­va z fun­kcie prís­luš­ný na­dria­de­ný.

 

(3)          Po­li­cajt sa us­ta­no­vu­je do ria­dia­cej fun­kcie pod­ľa zá­sad ka­riér­ne­ho pos­tu­pu, kto­ré vy­dá mi­nis­ter.

 

(4)          Us­ta­no­ve­nie od­se­ku 3 sa nev­zťa­hu­je na Slo­ven­skú in­for­mač­nú služ­bu a Ná­rod­ný bez­peč­nost­ný úrad.“.

 

17.    Za § 33 sa vkla­da­jú § 33a až 33k, kto­ré vrá­ta­ne nad­pi­sov nad § 33a a nad § 33f zne­jú:

 

„Vy­me­no­va­nie do fun­kcie a zá­nik vý­ko­nu fun­kcie pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru

 

§ 33a

 

(1)      Prís­luš­ní­ka Po­li­caj­né­ho zbo­ru do fun­kcie pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru vy­me­nú­va mi­nis­ter vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky na zá­kla­de vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia a po ve­rej­nom vy­po­ču­tí vo vý­bo­re Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky pre ob­ra­nu a bez­peč­nosť (ďa­lej len „vý­bor pre ob­ra­nu a bez­peč­nosť“), ak ten­to vý­bor od­po­ru­čí je­ho vy­me­no­va­nie.

 

(2)      Fun­kčné ob­do­bie pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru je šty­ri ro­ky. Tá is­tá oso­ba mô­že byť vy­me­no­va­ná do fun­kcie pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru naj­viac na dve fun­kčné ob­do­bia.

 

(3)      Do fun­kcie pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru mož­no vy­me­no­vať len to­ho, kto

a)      je prís­luš­ní­kom Po­li­caj­né­ho zbo­ru cel­ko­vo naj­me­nej de­sať ro­kov,

b)      ne­bol od­sú­de­ný za spá­chanie tres­tné­ho či­nu,

c)      má vy­so­koš­kol­ské vzde­la­nie dru­hé­ho stup­ňa,

d)     zís­kal špe­cia­li­zo­va­né po­li­caj­né vzde­la­nie a

e)      bol cel­ko­vo­naj­me­nej päť ro­kov na­dria­de­ným, kto­rý ria­dil as­poň jed­né­ho prís­luš­ní­ka Po­li­caj­né­ho zbo­ru, kto­rý bol na­dria­de­ným.

 

(4)      Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky po­žia­da pre pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru, kto­rý ne­má bez­peč­nos­tnú pre­vier­ku stup­ňa uta­je­nia Prís­ne taj­né, o jej vy­ko­na­nie do 30 dní od je­ho vy­me­no­va­nia.

 

(5)      Vý­kon fun­kcie pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru za­ni­ká

a)      up­ly­nu­tím fun­kčné­ho ob­do­bia,

b)      vzda­ním sa fun­kcie,

c)      od­vo­la­ním z fun­kcie,

d)     skon­če­ním slu­žob­né­ho po­me­ru.

 

(6)      Mi­nis­ter vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky od­vo­lá pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru z fun­kcie, ak

a)      ne­vy­ko­ná­va svo­ju fun­kciu naj­me­nej šesť me­sia­cov,

b)      bo­la ob­me­dze­ná je­ho spô­so­bi­losť na práv­ne úko­ny,

c)      stra­til štát­ne ob­čian­stvo Slo­ven­skej re­pub­li­ky,

d)     bol od­sú­de­ný za spá­chanie­tres­tné­ho či­nu,

e)      sa stal čle­nom po­li­tic­kej stra­ny ale­bo po­li­tic­ké­ho hnu­tia,

f)       za­čal vy­ko­ná­vať fun­kciu ale­bo čin­nosť, kto­rá je nez­lu­či­teľ­ná s vý­ko­nom fun­kcie po­li­caj­ta,

g)      ne­má tr­va­lý po­byt na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky,

h)      do de­sia­tich me­sia­cov od vy­me­no­va­nia do fun­kcie ne­zís­ka op­ráv­ne­nie na oboz­na­mo­va­nie sa s uta­jo­va­ný­mi sku­toč­nos­ťa­mi stup­ňa uta­je­nia Prís­ne taj­né ale­bo mu za­nik­ne op­ráv­ne­nie na oboz­na­mo­va­nie sa s uta­jo­va­ný­mi sku­toč­nos­ťa­mi stup­ňa uta­je­nia Prís­ne taj­né ale­bo

i)        na zá­kla­de od­ôvod­ne­né­ho návr­hu mi­nis­tra vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky od­po­ru­čí je­ho od­vo­la­nie vý­bor pre ob­ra­nu a bez­peč­nos­ťas­poň troj­pä­ti­no­vou väč­ši­nou hla­sov všet­kých čle­nov vý­bo­ru.

 

§ 33b

 

(1)      Vý­be­ro­vé ko­na­nie na fun­kciu pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru vy­hla­su­je Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky na svo­jom webo­vom síd­le naj­nes­kôr tri me­sia­ce pred up­ly­nu­tím fun­kčné­ho ob­do­bia pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru.Ak za­nik­ne vý­kon fun­kcie pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru pod­ľa § 33a ods. 5 písm. b) až d), Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky vy­hlá­si vý­be­ro­vé ko­na­nie na fun­kciu pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru do 30 dní od zá­ni­ku­vý­ko­nu fun­kcie.

 

(2)      Ozná­me­nie o vy­hlá­se­ní vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia ob­sa­hu­je

a)      uve­de­nie fun­kcie, na ob­sa­de­nie kto­rej sa vy­hla­su­je vý­be­ro­vé ko­na­nie,

b)      uve­de­nie pred­pok­la­dov na vý­kon fun­kcie pod­ľa § 33a ods. 3 azoz­nam do­ku­men­tov pod­ľa od­se­ku 3,

c)      ad­re­su, na kto­rú je pot­reb­né do­ru­čiť žia­dosť o za­ra­de­nie do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia a dá­tum, do kto­ré­ho je pot­reb­né do­ru­čiť tú­to žia­dosť; le­ho­ta na do­ru­če­nie žia­dos­ti nes­mie byť krat­šia ako 30 dní od vy­hlá­se­nia vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia,

d)     pou­če­nie, že na žia­dosť o za­ra­de­nie do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia, ku kto­rej nie sú pril­ože­né do­ku­men­ty pod­ľa od­se­ku 3 a na žia­dosť o za­ra­de­nie do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia do­ru­če­nú po ter­mí­ne ur­če­nom v ozná­me­ní o vy­hlá­se­ní vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia sa nep­ri­hlia­da a uchá­dzač ne­bu­de za­ra­de­ný do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia.

 

(3)      Uchá­dzač k žia­dos­ti o za­ra­de­nie do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia pril­oží­ži­vo­to­pis a kon­cep­ciu roz­vo­ja a ria­de­nia Po­li­caj­né­ho zbo­ru.

 

(4)      Uchá­dza­ča, kto­rý spĺňa pred­pok­la­dy pod­ľa § 33a ods. 3a kto­rý do­ru­čil žia­dosť o za­ra­de­nie do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia spo­lu s do­ku­men­tmi pod­ľa od­se­ku 3 v le­ho­te ur­če­nej v ozná­me­ní o vy­hlá­se­ní vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia, Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky poz­ve na vý­be­ro­vé ko­na­nie naj­me­nej de­sať dní pred je­ho us­ku­toč­ne­ním.

 

(5)      Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky bez­od­klad­ne po poz­va­ní uchá­dza­čov pod­ľa od­se­ku 4 zve­rej­ní na svo­jom webo­vom síd­le ich ži­vo­to­pi­sy a dá­tum a mies­to vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia.

 

§ 33c

 

(1)      Vý­be­ro­vé ko­na­nie na fun­kciu pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru us­ku­toč­ňu­je ko­mi­sia, kto­rá má se­dem čle­nov. Dvoch čle­nov ko­mi­sie me­nu­je mi­nis­ter vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky a po jed­nom čle­no­vi ko­mi­sie me­nu­je ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor Slo­ven­skej re­pub­li­ky, pre­zi­dent Po­li­caj­né­ho zbo­ru, ria­di­teľ Úra­du in­špek­čnej služ­by, rek­tor Aka­dé­mie Po­li­caj­né­ho zbo­ru a od­bo­ro­vý or­gán, kto­rý má naj­viac čle­nov z prís­luš­ní­kov Po­li­caj­né­ho zbo­ru. Za čle­na ko­mi­sie mož­no vy­me­no­vať len oso­bu, kto­rá má mo­rál­ne a od­bor­né pred­pok­la­dy na nes­tran­ný vý­kon fun­kcie čle­na ko­mi­sie a je spô­so­bi­lá po­sú­diť uchá­dza­ča pod­ľa § 33d ods. 1. Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor Slo­ven­skej re­pub­li­ky nes­mie za čle­na ko­mi­sie vy­me­no­vať oso­bu, kto­rá je prís­luš­ní­kom Po­li­caj­né­ho zbo­ru.

 

(2)      Čin­nosť ko­mi­sie ria­di jej pred­se­da, kto­ré­ho vo­lia čle­no­via ko­mi­sie spo­me­dzi se­ba. Pr­vé za­sad­nu­tie ko­mi­sie zvo­lá mi­nis­ter vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 

(3)      Úlo­hy spo­je­né s od­bor­ným, or­ga­ni­zač­ným, per­so­nál­nym, ad­mi­nis­tra­tív­nym a tech­nic­kým za­bez­pe­če­ním čin­nos­ti ko­mi­sie pl­ní Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 

(4)      Na plat­nosť roz­hod­nu­tia ko­mi­sie je pot­reb­ná nad­po­lo­vič­ná väč­ši­na hla­sov všet­kých čle­nov. Pod­rob­nos­ti o ro­ko­va­ní ko­mi­sie, spô­so­be hod­no­te­nia uchá­dza­čov, roz­ho­do­va­ní ko­mi­sie a o účas­ti na jej za­sad­nu­tiach up­ra­vu­je ro­ko­va­cí po­ria­dok, kto­rý schva­ľu­je ko­mi­sia. Ro­ko­va­cí po­ria­dok bez­od­klad­ne po je­ho schvá­le­ní zve­rej­ní Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky na svo­jom webo­vom síd­le.

 

§ 33d

 

(1)      Vo vý­be­ro­vom ko­na­ní sa hod­no­tia­ria­dia­ce, or­ga­ni­zač­né a kon­trol­né schop­nos­ti, od­bor­né ve­do­mos­ti a ďal­šie sku­toč­nos­ti, kto­ré sú pot­reb­né ale­bo vhod­né na vý­kon fun­kcie pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru.

 

(2)      Ko­mi­sia vy­hod­no­tí uchá­dza­čov a ur­čí tých, kto­rí sú vhod­ní na fun­kciu pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru. O prie­be­hu vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia ko­mi­sia vy­pra­cu­je zá­pis­ni­cu, kto­rú pred­lo­ží mi­nis­tro­vi vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 

(3)      Zá­pis­ni­ca o prie­be­hu vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia ob­sa­hu­je

a)    dá­tum, čas a mies­to us­ku­toč­ne­nia vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia,

b)   zoz­nam čle­nov ko­mi­sie,

 

c)    zoz­nam uchá­dza­čov, kto­rí sa zú­čas­tni­li vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia,

d)   struč­ný opis prie­be­hu vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia,

e)    zoz­nam uchá­dza­čov, kto­rých ko­mi­sia ur­či­la ako vhod­ných na fun­kciu pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru,

f)    vy­jad­re­nie čle­na ko­mi­sie, kto­rý ne­súh­la­sí s ur­če­ním niek­to­ré­ho uchá­dza­ča ako vhod­né­ho na fun­kciu pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru, ak o zá­pis vy­jad­re­nia po­žia­da,

g)   dá­tum, čas a mies­to spí­sa­nia zá­pis­ni­ce,

h)   uve­de­nie čle­na ko­mi­sie, kto­rý zá­pis­ni­cu spí­sal,

i)     vlas­tno­ruč­né pod­pi­sy všet­kých čle­nov ko­mi­sie.

 

(4)      Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky zve­rej­ní zá­pis­ni­cu o prie­be­hu vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia do pia­tich  dní od je­ho us­ku­toč­ne­nia na svo­jom webo­vom síd­le.

 

(5)      Ak ko­mi­sia neur­čí žiad­ne­ho uchá­dza­ča ako vhod­né­ho na fun­kciu pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru, Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky do 30 dní od zve­rej­ne­nia zá­pis­ni­ce­vyh­lá­si no­vé vý­be­ro­vé ko­na­nie.

 

 

 

 

 

§ 33e

 

(1)      Mi­nis­ter vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky do 15 dní odo dňa, ke­dy mu bo­la pred­lo­že­ná zá­pis­ni­ca o prie­be­hu vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia, pred­lo­ží vý­bo­ru pre ob­ra­nu a bez­peč­nosť naj­me­nej­troch kan­di­dá­tov z uchá­dza­čov, kto­rých ko­mi­sia vy­hod­no­ti­la ako vhod­ných na fun­kciu pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru. Ak ko­mi­sia vy­hod­no­ti­la ako vhod­ných na fun­kciu pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru me­nej ako troch uchá­dza­čov, mi­nis­ter vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky pred­lo­ží vý­bo­ru pre ob­ra­nu a bez­peč­nosť ako kan­di­dá­tov všet­kých uchá­dza­čov, kto­rých ko­mi­sia vy­hod­no­ti­la ako vhod­ných na fun­kciu pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru.

 

(2)      Ak vý­bor pre ob­ra­nu a bez­peč­nosť neod­po­ru­čí mi­nis­tro­vi vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky vy­me­no­vať do fun­kcie pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru žiad­ne­ho z pred­lo­že­ných kan­di­dá­tov, Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky do 30 dní od ozná­me­nia roz­hod­nu­tia vý­bo­ru Mi­nis­ter­stvu vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky­vyh­lá­si no­vé vý­be­ro­vé ko­na­nie. Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky vy­hlá­si no­vé vý­be­ro­vé ko­na­nie aj vte­dy, ak mi­nis­ter vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky do 30 dní od ozná­me­nia roz­hod­nu­tia vý­bo­ru­Mi­nis­ter­stvu vnút­raS­lo­ven­skej re­pub­li­ky ne­vy­me­nu­je do fun­kcie pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru žiad­ne­ho z kan­di­dá­tov od­po­rú­ča­ných vý­bo­rom pre ob­ra­nu a bez­peč­nosť.

 

Vy­me­no­va­nie do fun­kcie a zá­nik vý­ko­nu fun­kcie ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by

 

§ 33f

 

(1)      Prís­luš­ní­ka Po­li­caj­né­ho zbo­ru do fun­kcie ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by vy­me­nú­va vlá­da  na zá­kla­de vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia a po ve­rej­nom vy­po­ču­tí vo vý­bo­re pre ob­ra­nu a bez­peč­nosť, ak ten­to vý­bor od­po­ru­čí je­ho vy­me­no­va­nie.

 

(2)      Fun­kčné ob­do­bie ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by je šty­ri ro­ky. Tá is­tá oso­ba mô­že byť vy­me­no­va­ná do fun­kcie ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by naj­viac na dve fun­kčné ob­do­bia.

 

(3)      Do fun­kcie ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by mož­no vy­me­no­vať len to­ho, kto

a)      je prís­luš­ní­kom Po­li­caj­né­ho zbo­ru,

b)      ne­bol od­sú­de­ný za spá­chanie tres­tné­ho či­nu,

c)      má vy­so­koš­kol­ské vzde­la­nie dru­hé­ho stup­ňa,

d)     bol spo­lu naj­me­nej de­sať ro­kov v slu­žob­nom po­me­re

1.  prís­luš­ní­ka Po­li­caj­né­ho zbo­ru v in­špek­čnej služ­be ale­bo v služ­be kri­mi­nál­nej po­lí­cie,

2.   prís­luš­ní­ka Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že ako­po­ve­re­ný prís­luš­ník Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že ale­bo

3.    pro­ku­rá­to­ra ako pro­ku­rá­tor, kto­rý vy­ko­ná­va do­zor v tres­tnom ko­na­ní, a

e)      bol spo­lu naj­me­nej päť ro­kov

1.  na­dria­de­ným, kto­rý ria­dil as­poň jed­né­ho prís­luš­ní­ka Po­li­caj­né­ho zbo­ru ale­bo Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že, kto­rý bol na­dria­de­ným, ale­bo

2.  ve­dú­cim pro­ku­rá­to­rom.

 

(4)      Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky po­žia­da pre ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by, kto­rý ne­má bez­peč­nos­tnú pre­vier­ku stup­ňa uta­je­nia Prís­ne taj­né, o jej vy­ko­na­nie do 30 dní od je­ho vy­me­no­va­nia.

 

(5)      Vý­kon fun­kcie ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by za­ni­ká

a)      up­ly­nu­tím fun­kčné­ho ob­do­bia,

b)      vzda­ním sa fun­kcie,

c)      od­vo­la­ním z fun­kcie,

d)     skon­če­ním slu­žob­né­ho po­me­ru.

 

(6)      Vlá­da od­vo­lá ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by z fun­kcie, ak

a)      ne­vy­ko­ná­va svo­ju fun­kciu naj­me­nej šesť me­sia­cov,

b)      bo­la ob­me­dze­ná je­ho spô­so­bi­losť na práv­ne úko­ny,

c)      stra­til štát­ne ob­čian­stvo Slo­ven­skej re­pub­li­ky,

d)     bol od­sú­de­ný za spá­chanie­tres­tné­ho či­nu,

e)      sa stal čle­nom po­li­tic­kej stra­ny ale­bo po­li­tic­ké­ho hnu­tia,

f)       za­čal vy­ko­ná­vať fun­kciu ale­bo čin­nosť, kto­rá je nez­lu­či­teľ­ná s vý­ko­nom fun­kcie po­li­caj­ta,

g)      ne­má tr­va­lý po­byt na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky,

h)      do de­sia­tich me­sia­cov od vy­me­no­va­nia do fun­kcie ne­zís­ka op­ráv­ne­nie na oboz­na­mo­va­nie sa s uta­jo­va­ný­mi sku­toč­nos­ťa­mi stup­ňa uta­je­nia Prís­ne taj­né ale­bo mu za­nik­ne op­ráv­ne­nie na oboz­na­mo­va­nie sa s uta­jo­va­ný­mi sku­toč­nos­ťa­mi stup­ňa uta­je­nia Prís­ne taj­né ale­bo

i)        na zá­kla­de od­ôvod­ne­né­ho návr­hu vlá­dy od­po­ru­čí je­ho od­vo­la­nie vý­bor pre ob­ra­nu a bez­peč­nosť as­poň troj­pä­ti­no­vou väč­ši­nou hla­sov všet­kých čle­nov vý­bo­ru.

 

§ 33g

 

(1)      Vý­be­ro­vé ko­na­nie na fun­kciu ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by vy­hla­su­je Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky na svo­jom webo­vom síd­le­naj­nes­kôr tri me­sia­ce pred up­ly­nu­tím fun­kčné­ho ob­do­bia ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by. Ak za­nik­ne vý­kon fun­kcie ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by pod­ľa § 33f ods. 5 písm. b) až d), Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky vy­hlá­si vý­be­ro­vé ko­na­nie na fun­kciu ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by do 30 dní od zá­ni­ku­vý­ko­nu fun­kcie.

 

 

(2)      Ozná­me­nie o vy­hlá­se­ní vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia ob­sa­hu­je

a)      uve­de­nie fun­kcie, na ob­sa­de­nie kto­rej sa vy­hla­su­je vý­be­ro­vé ko­na­nie,

b)      uve­de­nie pred­pok­la­dov na vý­kon fun­kcie pod­ľa § 33f ods. 3 písm. b) až e)a zoz­nam do­ku­men­tov pod­ľa od­se­ku 3,

c)      ad­re­su, na kto­rú je pot­reb­né do­ru­čiť žia­dosť o za­ra­de­nie do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia a dá­tum, do kto­ré­ho je pot­reb­né do­ru­čiť tú­to žia­dosť; le­ho­ta na do­ru­če­nie žia­dos­ti nes­mie byť krat­šia ako 30 dní od vy­hlá­se­nia vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia,

d)     pou­če­nie, že na žia­dosť o za­ra­de­nie do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia, ku kto­rej nie sú pril­ože­né do­ku­men­ty pod­ľa od­se­ku 3 a na žia­dosť o za­ra­de­nie do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia do­ru­če­nú po ter­mí­ne ur­če­nom v ozná­me­ní o vy­hlá­se­ní vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia sa nep­ri­hlia­da a uchá­dzač ne­bu­de za­ra­de­ný do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia.

 

(3)      Uchá­dzač k žia­dos­ti o za­ra­de­nie do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia pril­oží ži­vo­to­pis a uchá­dzač, kto­rý nie je prís­luš­ní­kom Po­li­caj­né­ho zbo­ru, aj dok­la­dy preu­ka­zu­jú­ce spl­ne­nie pred­pok­la­dov na vý­kon fun­kcie ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by pod­ľa § 33f ods. 3 písm. c) až e).

 

(4)      Uchá­dza­ča, kto­rý spĺňa pred­pok­la­dy pod­ľa § 33f ods. 3 písm. b) až e)a kto­rý do­ru­čil žia­dosť o za­ra­de­nie do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia spo­lu s do­ku­men­tmi pod­ľa od­se­ku 3 v le­ho­te ur­če­nej v ozná­me­ní o vy­hlá­se­ní vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia, Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky poz­ve na vý­be­ro­vé ko­na­nie naj­me­nej de­sať dní pred je­ho us­ku­toč­ne­ním.

 

(5)      Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky bez­od­klad­ne po poz­va­ní uchá­dza­čov pod­ľa od­se­ku 4 zve­rej­ní na svo­jom webo­vom síd­le ich ži­vo­to­pi­sy a dá­tum a mies­to vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia.

 

§ 33h

 

(1)     Vý­be­ro­vé ko­na­nie na fun­kciu ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by us­ku­toč­ňu­je ko­mi­sia, kto­rá má se­dem čle­nov. Po jed­nom čle­no­vi ko­mi­sie me­nu­je mi­nis­ter vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky, mi­nis­ter spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky, mi­nis­ter fi­nan­cií Slo­ven­skej re­pub­li­ky,ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor Slo­ven­skej re­pub­li­ky, pre­zi­dent Po­li­caj­né­ho zbo­ru, rek­tor Aka­dé­mie Po­li­caj­né­ho zbo­ru a od­bo­ro­vý or­gán, kto­rý má naj­viac čle­nov z prís­luš­ní­kov Po­li­caj­né­ho zbo­ru. Za čle­na ko­mi­sie mož­no vy­me­no­vať len oso­bu, kto­rá má mo­rál­ne a od­bor­né pred­pok­la­dy na nes­tran­ný vý­kon fun­kcie čle­na ko­mi­sie a je spô­so­bi­lá po­sú­diť uchá­dza­ča pod­ľa § 33i ods. 1. Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor Slo­ven­skej re­pub­li­ky nes­mie za čle­na ko­mi­sie vy­me­no­vať oso­bu, kto­rá je prís­luš­ní­kom Po­li­caj­né­ho zbo­ru ale­bo prís­luš­ní­kom Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že.

 

(2)     Čin­nosť ko­mi­sie ria­di jej pred­se­da, kto­ré­ho vo­lia čle­no­via ko­mi­sie spo­me­dzi se­ba. Pr­vé za­sad­nu­tie ko­mi­sie zvo­lá mi­nis­ter vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 

(3)     Úlo­hy spo­je­né s od­bor­ným, or­ga­ni­zač­ným, per­so­nál­nym, ad­mi­nis­tra­tív­nym a tech­nic­kým za­bez­pe­če­ním čin­nos­ti ko­mi­sie pl­ní Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 

(4)     Na plat­nosť roz­hod­nu­tia ko­mi­sie je pot­reb­ná nad­po­lo­vič­ná väč­ši­na hla­sov všet­kých čle­nov. Pod­rob­nos­ti o ro­ko­va­ní ko­mi­sie, spô­so­be hod­no­te­nia uchá­dza­čov, roz­ho­do­va­ní ko­mi­sie a o účas­ti na jej za­sad­nu­tiach up­ra­vu­je ro­ko­va­cí po­ria­dok, kto­rý schva­ľu­je ko­mi­sia. Ro­ko­va­cí po­ria­dok bez­od­klad­ne po je­ho schvá­le­ní zve­rej­ní Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky na svo­jom webo­vom síd­le.

 

§ 33i

 

(1)      Vo vý­be­ro­vom ko­na­ní sa hod­no­tia ria­dia­ce, or­ga­ni­zač­né a kon­trol­né schop­nos­ti, od­bor­né ve­do­mos­ti a ďal­šie sku­toč­nos­ti, kto­ré sú pot­reb­né ale­bo vhod­né na vý­kon fun­kcie ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by.

 

(2)      Ko­mi­sia vy­hod­no­tí uchá­dza­čov a ur­čí tých, kto­rí sú vhod­ní na fun­kciu ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by. O prie­be­hu vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia ko­mi­sia vy­pra­cu­je zá­pis­ni­cu, kto­rú pred­lo­ží mi­nis­tro­vi vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 

(3)      Zá­pis­ni­ca o prie­be­hu vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia ob­sa­hu­je

a)    dá­tum, čas a mies­to us­ku­toč­ne­nia vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia,

b)   zoz­nam čle­nov ko­mi­sie,

c)    zoz­nam uchá­dza­čov, kto­rí sa zú­čas­tni­li vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia,

d)   struč­ný opis prie­be­hu vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia,

e)    zoz­nam uchá­dza­čov, kto­rých ko­mi­sia ur­či­la ako vhod­ných na fun­kciu ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by,

f)    vy­jad­re­nie čle­na ko­mi­sie, kto­rý ne­súh­la­sí s ur­če­ním niek­to­ré­ho uchá­dza­ča ako vhod­né­ho na fun­kciu ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by, ak o zá­pis vy­jad­re­nia po­žia­da,

g)   dá­tum, čas a mies­to spí­sa­nia zá­pis­ni­ce,

h)   uve­de­nie čle­na ko­mi­sie, kto­rý zá­pis­ni­cu spí­sal,

i)     vlas­tno­ruč­né pod­pi­sy všet­kých čle­nov ko­mi­sie.

 

(4)      Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky zve­rej­ní zá­pis­ni­cu o prie­be­hu vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia naj­nes­kôr päť dní po je­ho us­ku­toč­ne­ní na svo­jom webo­vom síd­le.

 

(5)      Ak ko­mi­sia neur­čí žiad­ne­ho uchá­dza­ča ako vhod­né­ho na fun­kciu ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by, Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky do 30 dní od zve­rej­ne­nia zá­pis­ni­ce vy­hlá­si no­vé vý­be­ro­vé ko­na­nie.

 

§ 33j

 

(1)      Mi­nis­ter vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky do 15 dní odo dňa, ke­dy mu bo­la pred­lo­že­ná zá­pis­ni­ca o prie­be­hu vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia, pred­lo­ží vý­bo­ru pre ob­ra­nu a bez­peč­nosť naj­me­nej troch kan­di­dá­tov z uchá­dza­čov, kto­rých ko­mi­sia vy­hod­no­ti­la ako vhod­ných na fun­kciu ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by. Ak ko­mi­sia vy­hod­no­ti­la ako vhod­ných na fun­kciu ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by me­nej ako troch uchá­dza­čov, mi­nis­ter vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky pred­lo­ží vý­bo­ru pre ob­ra­nu a bez­peč­nosť ako kan­di­dá­tov všet­kých uchá­dza­čov, kto­rých ko­mi­sia vy­hod­no­ti­la ako vhod­ných na fun­kciu ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by.

 

(2)      Ak vý­bor pre ob­ra­nu a bez­peč­nosť neod­po­ru­čí vlá­de  vy­me­no­vať do fun­kcie ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by žiad­ne­ho z pred­lo­že­ných kan­di­dá­tov, Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky do 30 dní od ozná­me­nia­roz­hod­nu­tia vý­bo­ru Mi­nis­ter­stvu vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky­vyh­lá­si no­vé vý­be­ro­vé ko­na­nie.Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky vy­hlá­si no­vé vý­be­ro­vé ko­na­nie aj vte­dy, ak vlá­da do 30 dní od ozná­me­nia roz­hod­nu­tia vý­bo­ru vlá­de ne­vy­me­nu­je do fun­kcie ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by žiad­ne­ho z kan­di­dá­tov od­po­rú­ča­ných vý­bo­rom pre ob­ra­nu a bez­peč­nosť.

 

§ 33k

 

Po­li­cajt sa vy­me­nú­va do fun­kcie aj vte­dy, ak tak us­ta­no­vu­je oso­bit­ný pred­pis.“.

 

18.    V § 35 ods. 1 pís­me­no h) znie:

„h) do de­sia­tich me­sia­cov od us­ta­no­ve­nia do fun­kcie ne­zís­ka op­ráv­ne­nie na oboz­na­mo­va­nie sa s uta­jo­va­ný­mi sku­toč­nos­ťa­mi prís­luš­né­ho stup­ňa uta­je­nia ale­bo mu za­nik­ne op­ráv­ne­nie na oboz­na­mo­va­nie sa s uta­jo­va­ný­mi sku­toč­nos­ťa­mi prís­luš­né­ho stup­ňa uta­je­nia,“.

 

19.    V § 35 sa od­sek 1 dopĺňa pís­me­nom k), kto­ré znie:

„k) za­ni­kol vý­kon fun­kcie pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru ale­bo ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by.“.

 

20.    V § 35 ods. 8 sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „ale­bo vy­me­no­va­ním“.

 

21.    V § 40 ods. 6 sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „ale­bo vy­me­nu­je do fun­kcie“.

 

22.    V § 41 ods. 1 písm. b) sa za slo­vo „úloh“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo na pl­ne­nie iných úloh10f)“.

Poz­nám­ka pod čia­rou k od­ka­zu 10f znie:

10f ) Nap­rík­lad § 7 ods. 12 zá­ko­na č. 55/2017 Z. z. o štát­nej služ­be a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. .../...Z. z.“.

 

23.    V § 43 ods. 1 sa za pís­me­no e) vkla­dá no­vé pís­me­no f),kto­ré znie:

„f) za­ni­kol vý­kon fun­kcie up­ly­nu­tím fun­kčné­ho ob­do­bia ale­bo vzda­ním sa fun­kcie, do kto­rej bol vy­me­no­va­ný pod­ľa § 33a ods. 1 ale­bo § 33f ods. 1 a nie je pre ne­ho v štát­nej služ­be voľ­ná iná fun­kcia,“.

 

Do­te­raj­šie pís­me­no f) sa ozna­ču­je ako pís­me­no g).

 

24.    V § 43 ods. 7 sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „ale­bo vy­me­no­va­nie do fun­kcie“.

 

25.    V § 84 ods. 3 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Slu­žob­ným pla­tom na úče­ly toh­to zá­ko­na sa ro­zu­mie aj slu­žob­ný prí­jem ka­de­ta pod­ľa § 103a.“.

 

26.    V § 102b od­se­ky 1 a 2 zne­jú:

       „(1) Po­li­caj­to­vi, kto­rý je zdra­vot­níc­kym pra­cov­ní­kom,22) mož­no priz­nať príp­la­tok až do vý­šky 50 % súč­tu fun­kčné­ho pla­tu a hor­nej hra­ni­ce prí­dav­ku za vý­slu­hu ro­kov.

 

       (2) Príp­la­tok pod­ľa od­se­ku 1 ur­ču­je mi­nis­ter v zá­vis­los­ti od stup­ňa zod­po­ved­nos­ti za zdra­vot­ný stav po­li­caj­tov, zdra­vot­ný stav ob­vi­ne­ných ale­bo od­sú­de­ných ale­bo za hy­gie­nic­ký stav a epi­de­mio­lo­gic­kú si­tuáciu v út­va­roch a za­ria­de­niach Po­li­caj­né­ho zbo­ru ale­bo za or­ga­ni­zá­ciu a ria­de­nie re­zor­tné­ho zdra­vot­níc­tva.“.

 

27.    Za § 103 sa vkla­dá § 103a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠103a

Slu­žob­ný prí­jem ka­de­ta

 

Ka­de­to­vi pat­rí slu­žob­ný prí­jem vo vý­ške mi­ni­mál­nej mzdy.11)“.

 

Poz­nám­ka pod čia­rou k od­ka­zu 11 znie:

11) Zá­kon č. 663/2007 Z. z. o mi­ni­mál­nej mzde v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov.“.

 

28.    V § 129 ods. 13 sa slo­vá „od­se­kov 5, 8 až 11“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „od­se­kov 5, 8, 9, 11 a 12“.

 

29.    V § 132 od­sek 2 znie:

„(2) Na­dria­de­ný je po­vin­ný pos­kyt­núť po­li­caj­to­vi pri za­hra­nič­nej slu­žob­nej ces­te pred­da­vok   pri­me­ra­ne pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su.29a)“.

 

Poz­nám­ka pod čia­rou k od­ka­zu 29a znie:

29a) § 36 ods. 2 až 6 zá­ko­na č. 283/2002 Z. z. v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov.“.

 

30.    V § 133 ods. 2 sa bod­ka na kon­ci nah­rá­dza bod­ko­čiar­kou a pri­pá­ja­jú sa tie­to slo­vá: „pri vy­úč­to­va­ní slu­žob­nej ces­ty pos­tu­pu­je na­dria­de­ný v sú­la­de s oso­bit­ným pred­pi­som.29b)“.

 

Poz­nám­ka pod čia­rou k od­ka­zu 29b znie:

29b) § 36 ods. 9 až 13 zá­ko­na č. 283/2002 Z. z. v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov.“.

 

31.    V § 141a ods. 1 sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „v stá­lej štát­nej služ­be“.

 

32.    V § 141a od­sek 2 znie:

„(2) Prís­pe­vok na bý­va­nie ur­ču­je mi­nis­ter v zá­vis­los­ti od mies­ta vý­ko­nu štát­nej služ­by, slu­žob­ných čin­nos­tí, kto­ré po­li­cajt vy­ko­ná­va a út­va­ru je­ho slu­žob­né­ho za­ra­de­nia.“.

 

33.    V § 143 ods. 2 písm. a) sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá: „ale­bo vy­plá­ca­ním slu­žob­né­ho príj­mu pod­ľa § 103a,“.    

 

34.    Do­te­raj­ší text § 189 sa ozna­ču­je ako od­sek 1 a dopĺňa sa od­se­kom 2, kto­rý znie:

„(2) Na pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru a ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by sa vzťa­hu­je od­sek 1 písm. b), d) a f).“.

 

35.    V § 192 ods. 2 sa čís­lo „55“ nah­rá­dza čís­lom „62“.

 

36.    V § 196 ods. 2 sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „ale­bo vy­me­nu­je“.

 

37.    V § 198 ods. 2 sa slo­vá „§ 189“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „§ 189 ods. 1“.

 

38.    V § 225 sa od­sek 2 dopĺňa pís­me­nom e), kto­ré znie:

„e) zá­sa­dy ka­riér­ne­ho pos­tu­pu (§33 ods. 3).“.

 

39.    Za § 287i sa vkla­dá § 287j, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

㤠287j

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nia k úp­ra­vám účin­ným od 1. feb­ruára 2019

 

(1)          Mi­nis­ter­stvo vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky vy­hlá­si vý­be­ro­vé ko­na­nie na fun­kciu pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru a na fun­kciu ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by do 15. feb­ruára 2019.

 

(2)          Na pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru, kto­rý bol vy­me­no­va­ný do fun­kcie pod­ľa us­ta­no­ve­ní toh­to zá­ko­na účin­ných do 31. ja­nuá­ra 2019, sa vzťa­hu­je­ten­to zá­kon v zne­ní účin­nom­do 31. ja­nuá­ra 2019.

 

(3)          Naj­vyš­ší na­dria­de­ný, kto­rý k 1. feb­ruáru 2019 ria­di in­špek­čnú služ­bu Po­li­caj­né­ho zbo­ru, sa od 1. feb­ruára 2019 stá­va ria­di­te­ľom Úra­du in­špek­čnej služ­by. Na ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by pod­ľa pred­chá­dza­jú­cej ve­ty sa vzťa­hu­je­ten­to zá­kon v zne­ní účin­nom do 31. ja­nuá­ra 2019.

 

(4)          Vy­me­no­va­ním pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru pod­ľa § 33a ods. 1 aria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by pod­ľa § 33f ods. 1za­ni­ká vý­kon fun­kcie pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru a ria­di­te­ľa Úra­du in­špek­čnej služ­by, kto­rí vy­ko­ná­va­li fun­kciu k 1. feb­ruáru 2019, ak vý­kon ich fun­kcie ne­za­ni­kol skôr.“.

 

40.              V príl­ohe č. 2 pr­vej čas­ti sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá:

 

„Úrad in­špek­čnej služ­by

 

 

2.01.

ria­di­teľ úra­du

30 % až 90 %

2.02.

zá­stup­ca ria­di­te­ľa úra­du a sú­čas­ne ria­di­teľ út­va­ru

20 % až 77 %

2.03.

ria­di­teľ út­va­ru

15 % až 64 %

2.04.

zá­stup­ca ria­di­te­ľa út­va­ru a sú­čas­ne ria­di­teľ od­bo­ru

14 % až 55 %

2.05.

ria­di­teľ od­bo­ru

10 % až 51 %

2.06.

zá­stup­ca ria­di­te­ľa od­bo­ru

  9 % až 45 %

2.07.

ve­dú­ci od­de­le­nia

  7 % až 35 %

     “.

 

 

41.    V príl­ohe č. 2 dru­hej čas­ti bo­dy 1.01. až 1.05. zne­jú:

1.01.

ge­ne­rál­ny ria­di­teľ zbo­ru

30% až 90%

1.02.

ná­mes­tník ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa zbo­ru

20% až 77%

1.03.

ria­di­teľ od­bo­ru

15% až 64%

1.04.

vi­kár, zá­stup­ca ria­di­te­ľa od­bo­ru

10 % až 50 %

1.05.

ve­dú­ci úse­ku

8 % až 40 %

„.

 

42.    V príl­ohe č. 2 dru­hej čas­ti bo­dy 2.01. až 2.04. zne­jú:

2.01.

ria­di­teľ ús­ta­vu (ne­moc­ni­ce)

15 % až 64 %

2.02.

zá­stup­ca ria­di­te­ľa ús­ta­vu (ne­moc­ni­ce)

10 % až 50 %

2.03.

ve­dú­ci úče­lo­vé­ho za­ria­de­nia zbo­ru

8 % až 40 %

2.04.

ve­dú­ci od­de­le­nia, zá­stup­ca ve­dú­ce­ho od­de­le­nia, ve­dú­ci sku­pi­ny (úse­ku)

5 % až 30 %

„.

 

43.    V príl­ohe č. 2 tre­tej čas­ti bo­dy 1.01. až 1.03. zne­jú:

1.01.

ria­di­teľ

30% až 90%

1.02.

ná­mes­tník ria­di­te­ľa, ria­di­teľ sek­cie, ria­di­teľ pria­mo ria­de­né­ho od­bo­ru

20% až 77%

1.03.

zá­stup­ca ria­di­te­ľa sek­cie, zá­stup­ca ria­di­te­ľa pria­mo ria­de­né­ho od­bo­ru, ria­di­teľ od­bo­ru, ve­dú­ci sa­mos­tat­né­ho od­de­le­nia

15% až 64%

„.

 

Čl. V

 

Zá­kon č. 153/2001 Z. z. o pro­ku­ra­tú­re v zne­ní zá­ko­na č. 458/2003 Z. z., zá­ko­na č. 36/2005 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 290/2009 Z. z., zá­ko­na č. 291/2009 Z. z., zá­ko­na č. 102/2010 Z. z., zá­ko­na č. 403/2010 Z. z., zá­ko­na č. 192/2011 Z. z., zá­ko­na č. 220/2011 Z. z., zá­ko­na č. 436/2013 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 217/2014 Z. z., zá­ko­na č. 401/2015 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 18/2018 Z. z. a zá­ko­na č. 314/2018 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1.        V § 46 ods. 3 sa na kon­ci bod­ka nah­rá­dza čiar­kou a pri­pá­ja­jú sa tie­to slo­vá: „ak v od­se­ku 4 nie je us­ta­no­ve­né inak.“.

 

2.        V § 46 ods. 5 sa na kon­ci bod­ka nah­rá­dza čiar­kou a pri­pá­ja­jú sa tie­to slo­vá: „ak v od­se­koch 6 a 7 nie je us­ta­no­ve­né inak.“.

 

3.        V § 46 sa za od­sek 6 vkla­dá no­vý od­sek 7, kto­rý znie:

„(7) Na ko­na­nie pred ok­res­ným sú­dom a v tres­tnom ko­na­ní je prís­luš­ný kraj­ský pro­ku­rá­tor a pro­ku­rá­to­ri kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry, ak ide o tres­tné či­ny prís­luš­ní­kov oz­bro­je­ných bez­peč­nos­tných zbo­rov uve­de­né v Tres­tnom po­riad­ku;30b)na ko­na­nie pred ok­res­ným sú­dom a v tres­tnom ko­na­ní je prís­luš­ný kraj­ský pro­ku­rá­tor a pro­ku­rá­to­ri kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry, aj ak ide o tres­tné či­ny col­ní­kov uve­de­né v Tres­tnom po­riad­ku.30b)“.

 

Poz­nám­ka pod čia­rou k od­ka­zu 30b znie:

30b) § 10 ods. 8 písm. b) Tres­tné­ho po­riad­ku.“.

 

Do­te­raj­ší od­sek 7 sa ozna­ču­je ako od­sek 8.

 

4.        § 46 sa dopĺňa od­se­kom 9, kto­rý znie:

„(9) Mies­tna prís­luš­nosť kraj­ské­ho pro­ku­rá­to­ra a pro­ku­rá­to­rov kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry uve­de­ných v od­se­ku 7 sa ur­ču­je pod­ľa mies­tnej prís­luš­nos­ti ok­res­ných sú­dov.“.

 

Čl. VI

 

Zá­kon č. 483/2001 Z. z. o ban­kách a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 430/2002 Z. z., zá­ko­na č. 510/2002 Z. z., zá­ko­na č. 165/2003 Z. z., zá­ko­na č. 603/2003 Z. z., zá­ko­na č. 215/2004 Z. z., zá­ko­na č. 554/2004 Z. z., zá­ko­na č. 747/2004 Z. z., zá­ko­na č. 69/2005 Z. z., zá­ko­na č. 340/2005 Z. z., zá­ko­na č. 341/2005 Z. z., zá­ko­na č. 214/2006 Z. z., zá­ko­na č. 644/2006 Z. z., zá­ko­na č. 209/2007 Z. z., zá­ko­na č. 659/2007 Z. z., zá­ko­na č. 297/2008 Z. z., zá­ko­na č. 552/2008 Z. z., zá­ko­na č. 66/2009 Z. z., zá­ko­na č. 186/2009 Z. z., zá­ko­na č. 276/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 129/2010 Z. z., zá­ko­na č. 46/2011 Z. z., zá­ko­na č. 130/2011 Z. z., zá­ko­na č. 314/2011 Z. z., zá­ko­na č. 394/2011 Z. z., zá­ko­na č. 520/2011 Z. z., zá­ko­na č. 547/2011 Z. z., zá­ko­na č. 234/2012 Z. z., zá­ko­na č. 352/2012 Z. z., zá­ko­na č. 132/2013 Z. z., zá­ko­na č. 352/2013 Z. z., zá­ko­na č. 213/2014 Z. z., zá­ko­na č. 371/2014 Z. z., zá­ko­na č. 374/2014 Z. z., zá­ko­na č. 35/2015 Z. z., zá­ko­na č. 252/2015 Z. z., zá­ko­na č. 359/2015 Z. z., zá­ko­na č. 392/2015 Z. z., zá­ko­na č. 405/2015 Z. z., zá­ko­na č. 437/2015 Z. z., zá­ko­na č. 90/2016 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 292/2016 Z. z., zá­ko­na č. 298/2016 Z. z., zá­ko­na č. 299/2016 Z. z., zá­ko­na č. 315/2016 Z. z., zá­ko­na č. 386/2016 Z. z., zá­ko­na č. 2/2017 Z. z., zá­ko­na č. 264/2017 Z. z., zá­ko­na č. 279/2017 Z. z., zá­ko­na č. 18/2018 Z. z., zá­ko­na č. 69/2018 Z. z., zá­ko­na č. 108/2018 Z. z., zá­ko­na č. 109/2018 Z. z., zá­ko­na č. 177/2018 Z. z. a zá­ko­na č. 345/2018 Z. z.sa me­ní tak­to:

 

V § 91 ods. 4 písm. g) sa slo­vá „služ­by kri­mi­nál­nej po­lí­cie a služ­by fi­nan­čnej po­lí­cie“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „služ­by kri­mi­nál­nej po­lí­cie, služ­by fi­nan­čnej po­lí­cie a in­špek­čnej služ­by“.

 

 

 

 

Čl. VII

 

Zá­kon č. 9/2010 Z. z. o sťaž­nos­tiach v zne­ní zá­ko­na č. 289/2012 Z. z., zá­ko­na č. 386/2015 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z. a zá­ko­na č. 94/2017 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

 

1.        V § 11 ods. 2 sa za dru­hú ve­tu vkla­dá no­vá tre­tia ve­ta, kto­rá znie: „Na vy­ba­ve­nie sťaž­nos­ti pro­ti ve­dú­ce­mu or­gá­nu mies­tnej štát­nej sprá­vy pri vý­ko­ne štát­nej sprá­vy je prís­luš­ný ús­tred­ný or­gán štát­nej sprá­vy, do kto­ré­ho pô­sob­nos­ti pat­rí úsek štát­nej sprá­vy, kto­ré­ho sa sťaž­nosť tý­ka.8a)“.

 

Poz­nám­ka pod čia­rou k od­ka­zu 8a znie:

8a) § 4 ods. 7 zá­ko­na č. 180/2013 Z. z. o or­ga­ni­zá­cii mies­tnej štát­nej sprá­vy a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 125/2016 Z. z.“.

 

 

2.        V § 22 ods. 3 sa za tre­tiu ve­tu vkla­dá no­vá štvr­tá ve­ta, kto­rá znie: „Na vy­ba­ve­nie sťaž­nos­ti pod­ľa od­se­ku 1 pro­ti ve­dú­ce­mu or­gá­nu mies­tnej štát­nej sprá­vy pri vý­ko­ne štát­nej sprá­vy je prís­luš­ný ús­tred­ný or­gán štát­nej sprá­vy, do kto­ré­ho pô­sob­nos­ti pat­rí úsek štát­nej sprá­vy, kto­ré­ho sa sťaž­nosť tý­ka.8a)“.

 

Čl. VIII

Zá­kon č. 55/2017 Z. z. o štát­nej služ­be a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 334/2017 Z. z., zá­ko­na č. 63/2018 Z. z., zá­ko­na č. 112/2018 Z. z., zá­ko­na
č. 177/2018 Z. z., zá­ko­na č.
318/2018Z. z. a zá­ko­na č. 347/2018 Z. z.sa dopĺňa tak­to:

 

§ 7 sa dopĺňa od­se­kom 12, kto­rý znie:

„(12) Na zá­kla­de vy­sla­nia pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su8a) mô­že úlo­hy štát­ne­ho za­mes­tnan­ca pod­ľa od­se­ku 2 písm. b) sied­me­ho bo­du pl­niť aj ob­čan, kto­rý vy­ko­ná­va štát­nu služ­bu pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su.8b) Na ob­ča­na pod­ľa pr­vej ve­ty sa pri­me­ra­ne vzťa­hu­jú us­ta­no­ve­nia § 20 ods. 1 a 2, § 22 ods. 3, § 54, § 111 až 113, § 118 ods. 1,
§ 122, § 123, § 132 ods. 4, § 142 ods. 3, § 162 ods. 6, § 163 ods. 6, 8 a 9 a § 164 ods. 3.“.

 

Poz­nám­ky pod čia­rou k od­ka­zom 8a a 8b zne­jú:

8a) § 41 ods. 1 písm. b) zá­ko­na č. 73/1998 Z. z. v zne­ní zá­ko­na č. .../... Z. z.

8b) Zá­kon č. 73/1998 Z. z. v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov.

 

 

 

 

Čl. IX

 

Ten­to zá­kon na­do­bú­da účin­nosť 1. feb­ruára 2019, ok­rem čl. I  bo­du 2  § 4a ods. 1 dru­há ve­ta, bo­du 5 § 7 ods. 3 časť ve­ty za bod­ko­čiar­kou, čl. II bo­du 1 § 10 ods. 8 písm. b) časť ve­ty za bod­ko­čiar­kou, bo­du 7 § 202 ods. 2 pos­led­nej ve­ty časť ve­ty za bod­ko­čiar­kou, bo­du 9 § 230 ods. 2 písm. i) časť ve­ty za bod­ko­čiar­kou a čl. V bo­du 3 § 46 ods. 7 časť ve­ty za bod­ko­čiar­kou, kto­ré na­do­bú­da­jú účin­nosť 1. ja­nuá­ra 2020.

 

 

 

 

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia