Návrh zmien v Trestnom zákone a Trestnom poriadku s účinnosťou od 01.07.2019

Publikované: 13. 02. 2019, čítané: 10085 krát
 

 

Úvod­ná poz­nám­ka JUDr. Pe­ter Šam­ko

 Niž­šie v texte je zve­rej­ne­ný návrh zá­ko­na, kto­rým sa má me­niť Trest­ný zá­kon, ale aj Trest­ný po­ria­dok s účin­nos­ťou od 01.07.2019.

 Naj­pod­stat­nej­šiu zme­nou má byť vý­raz­ná ob­me­na tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia, kto­rý by mal by ap­li­ko­va­teľ­ný už nie­len pri pre­či­noch, ale aj pri zlo­či­noch (ob­me­dze­ním tu bu­de hor­ná hra­ni­ca tres­tnej sadz­by nep­re­sa­hu­jú­ca 10 ro­kov).

 Rov­na­ko tak, sa zme­ny ma­jú do­tý­kať in­šti­tú­tu pod­mie­neč­né­ho pre­pus­te­nia z vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy a to pri oso­bách, kto­ré vy­ko­ná­va­jú trest od­ňa­tia slo­bo­dy na 25 ro­kov ale­bo trest od­ňa­tia slo­bo­dy na do­ži­vo­tie.

 V rám­ci oso­bit­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na sa prip­ra­vu­je za­ve­de­nie no­vé­ho tres­tné­ho či­nu s náz­vom „Fal­šo­va­nie a poz­me­ňo­va­nie zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cie“, roz­ší­riť sa má ne­do­vo­le­ná vý­ro­ba lie­hu aj o ta­bak a ta­ba­ko­vé vý­ro­by s náz­vom no­vé­ho tres­tné­ho či­nu „Ne­po­vo­le­ná vý­ro­ba lie­hu, ta­ba­ku a ta­ba­ko­vých vý­rob­kov“ a ur­či­té zme­ny ma­jú nas­tať aj v tres­tnom či­ne poš­ko­dzo­va­nia fi­nan­čných zá­uj­mov Európ­skej únie.

 V rám­ci navr­ho­va­ných zmien Tres­tné­ho po­riad­ku ur­či­te za­uj­me roz­ší­re­nie pô­sob­nos­ti sa­mo­sud­cu tak, že sa­mo­sud­ca bu­de ko­nať o pre­či­noch a zlo­či­noch, ok­rem obzvlášť zá­važ­ných zlo­či­nov, za kto­ré zá­kon us­ta­no­vu­je trest od­ňa­tia slo­bo­dy s dol­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by naj­me­nej dva­násť ro­kov.

 

(Návrh)

 

Zá­kon

 

z ... 2019,

 

kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov a kto­rým sa me­nia a dopĺňa­jú niek­to­ré zá­ko­ny

 

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa uz­nies­la na tom­to zá­ko­ne:

 

 

Čl. I

 

Zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 218/2007 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 497/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 257/2009 Z. z., zá­ko­na č. 317/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 33/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 313/2011 Z. z., zá­ko­na č. 246/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 428/2012 Z. z., uz­ne­se­nia Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 189/2013 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 260/2014 Z. z., zá­ko­na č. 73/2015 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., zá­ko­na č. 87/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 264/2017 Z. z., zá­ko­na č. 274/2017 Z. z., zá­ko­na č. 161/2018 Z. z. a zá­ko­na č. 321/2018 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 34 ods. 6 sa na kon­ci dopĺňa čiar­ka a pri­pá­ja­jú slo­vá „ak § 53 ods. 1 neus­ta­no­vu­je inak“.

 

2. V § 34 sa vy­púš­ťa od­sek 8.

 

3. V § 51 ods. 4 sa za pís­me­no a) vkla­dá no­vé pís­me­no b), kto­ré znie:

„b) zdr­žia­vať sa v ur­če­nom ča­se na ur­če­nej ad­re­se,“.

 

Do­te­raj­šie pís­me­na b) až k) sa ozna­ču­jú ako pís­me­na c) až l).

 

4. V § 51 ods. 9  sa slo­vá „od­se­ku 4 písm. g)“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „od­se­ku 4 písm. h)“.

 

5.  V § 53 ods. 1 úvod­nej ve­te sa slo­vo „dva“ nah­rá­dza slo­vom „šty­ri“ a slo­vo „pre­či­nu“ sa nah­rá­dza slo­va­mi „tres­tné­ho či­nu“.

 

6. V § 53 ods. 1 písm. a) sa slo­vá „a zá­važ­nosť spá­cha­né­ho pre­či­nu“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „tres­tné­ho či­nu“.

 

7. V § 53 sa za od­sek 1 vkla­dá no­vý od­sek 2, kto­rý znie:

„(2) Súd mô­že ulo­žiť trest do­má­ce­ho vä­ze­nia za trest­ný čin, za kto­rý ten­to zá­kon v oso­bit­nej čas­ti us­ta­no­vu­je trest od­ňa­tia slo­bo­dy s hor­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by nep­re­vy­šu­jú­cou de­sať ro­kov pri­čom dĺžka ulo­že­né­ho tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia nes­mie byť krat­šia ako dĺžka tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy, kto­rý by súd mo­hol ulo­žiť za da­ný sku­tok.“. 

 

Do­te­raj­šie od­se­ky 2 až 5 sa ozna­ču­jú ako od­se­ky 3 až 6.

 

8. V § 66 ods. 2 sa za slo­vá „pri­hliad­ne aj“ vkla­da­jú slo­vá „na po­va­hu spá­cha­né­ho tres­tné­ho či­nu a“.

 

9. § 66 sa dopĺňa od­se­kom 4, kto­rý znie:

„(4) Ak ide o pod­mie­neč­né pre­pus­te­nie pod­ľa od­se­ku 1 písm. c), od kon­tro­ly tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi mož­no upus­tiť naj­skôr po up­ly­nu­tí do­by, kto­rá zod­po­ve­dá dvom tre­ti­nám ulo­že­né­ho ne­pod­mie­neč­né­ho tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy ale­bo roz­hod­nu­tím pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky zmier­ne­né­ho ne­pod­mie­neč­né­ho tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy.“.

 

10. V § 67 ods. 2 sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá: „ak s oh­ľa­dom na okol­nos­ti či­nu, za kto­rý bo­la od­sú­de­ná a po­va­hu jej osob­nos­ti neh­ro­zí jej pre­pus­te­ním opa­ko­va­nie spá­cha­né­ho ale­bo ob­dob­né­ho tres­tné­ho či­nu.“.

 

11. V § 67 sa vy­púš­ťa od­sek 3.

 

12. V § 68 od­sek 1 znie:

„(1) Pri pod­mie­neč­nom pre­pus­te­ní súd ur­čí skú­šob­nú do­bu na je­den rok až se­dem ro­kov; skú­šob­ná do­ba sa za­čí­na pod­mie­neč­ným pre­pus­te­ním od­sú­de­né­ho. Zá­ro­veň mô­že na­ria­diť pro­bač­ný doh­ľad nad od­sú­de­ným vo vý­me­re do troch ro­kov a us­ta­no­ví mu pri­me­ra­né ob­me­dzenia ale­bo po­vin­nos­ti uve­de­né v § 51 ods. 3 a 4. Ak ide o pod­mie­neč­né pre­pus­te­nie z vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy na 25 ro­kov ale­bo na do­ži­vo­tie súd ur­čí skú­šob­nú do­bu na de­sať ro­kov a sú­čas­ne na­ria­di pro­bač­ný doh­ľad nad od­sú­de­ným vo vý­me­re do pia­tich ro­kov  a us­ta­no­ví mu pri­me­ra­né ob­me­dzenia ale­bo po­vin­nos­ti uve­de­né v § 51 ods. 3 a 4. Pod­mie­neč­ne pre­pus­te­ný je po­vin­ný pod­ro­biť sa kon­tro­le tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi, ak je ta­ká­to kon­tro­la na­ria­de­ná. Na­ria­diť kon­tro­lu tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi mož­no, ak sú spl­ne­né pod­mien­ky pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su.“.

 

13. Za § 68 sa vkla­da­jú § 68a a 68b, kto­ré vrá­ta­ne nad­pi­su zne­jú:

 

Pod­mie­neč­né upus­te­nie od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia

 

§ 68a

 

            (1) Po vý­ko­ne po­lo­vi­ce tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia mô­že súd pod­mie­neč­ne upus­tiť od vý­ko­nu je­ho zvyš­ku, ak od­sú­de­ný v ča­se vý­ko­nu tres­tu spô­so­bom svoj­ho ži­vo­ta preu­ká­zal, že ďal­ší vý­kon toh­to tres­tu už nie je pot­reb­ný.

 

            (2) Pri pod­mie­neč­nom upus­te­ní od vý­ko­nu zvyš­ku do­má­ce­ho vä­ze­nia súd ur­čí skú­šob­nú do­bu až na dva ro­ky, nie však krat­šiu ako zvy­šok tres­tu; skú­šob­ná do­ba za­čí­na ply­núť dňom nas­le­du­jú­cim po dni prá­vop­lat­nos­ti roz­hod­nu­tia o tom­to upus­te­ní.

 

            (3) Od­sú­de­né­mu, u kto­ré­ho súd pod­mie­neč­ne upus­til od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia, mô­že súd ulo­žiť pri­me­ra­né ob­me­dzenia a po­vin­nos­ti uve­de­né v § 51 ods. 3 a 4, sme­ru­jú­ce k to­mu, aby vie­dol riad­ny ži­vot. Ak nej­de o po­vin­nosť nah­ra­diť ško­du spô­so­be­nú tres­tným či­nom ale­bo za­pla­tiť dlh ale­bo za­meš­ka­né vý­živ­né, na­ria­di pro­bač­ný doh­ľad.

 

§ 68b

 

            (1) Ak od­sú­de­ný, u kto­ré­ho sa pod­mie­neč­ne upus­ti­lo od zvyš­ku tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia, vie­dol v skú­šob­nej do­be riad­ny ži­vot a pl­nil ulo­že­né ob­me­dzenia a po­vin­nos­ti, súd vy­slo­ví, že sa os­ved­čil; inak roz­hod­ne, a to prí­pad­ne už v prie­be­hu skú­šob­nej do­by, že zvy­šok tres­tu pre­me­ní na ne­pod­mie­neč­ný trest od­ňa­tia slo­bo­dy tak, že ne­vy­ko­na­ný deň tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia sa rov­ná jed­né­mu dňu ne­pod­mie­neč­né­ho tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy, a zá­ro­veň roz­hod­ne o spô­so­be vý­ko­nu toh­to tres­tu.

 

            (2) Ak súd vy­slo­vil, že sa od­sú­de­ný os­ved­čil, má sa za to, že trest bol vy­ko­na­ný dňom, keď roz­hod­nu­tie o upus­te­ní od vy­ko­na­nia zvyš­ku tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia na­do­bud­lo prá­vop­lat­nosť.

 

            (3) Rov­na­ko sa má za to, že trest do­má­ce­ho vä­ze­nia bol vy­ko­na­ný dňom, keď roz­hod­nu­tie o pod­mie­neč­nom upus­te­ní od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia na­do­bud­lo prá­vop­lat­nosť, ak súd bez vi­ny od­sú­de­né­ho ne­na­ria­dil do ro­ka od up­ly­nu­tia skú­šob­nej do­by, že od­sú­de­ný zvy­šok tres­tu vy­ko­ná, ale­bo ak súd do dvoch ro­kov od up­ly­nu­tia skú­šob­nej do­by neu­ro­bil ta­ké­to roz­hod­nu­tie bez to­ho, že by od­sú­de­ný mal na tom vi­nu, ak sa pro­ti od­sú­de­né­mu ve­die v tej­to le­ho­te tres­tné stí­ha­nie pre iný trest­ný čin spá­cha­ný v skú­šob­nej do­be.“.

 

14. V § 138 pís­me­no e) znie:

„e) vlá­ma­ním ok­rem tres­tné­ho či­nu krá­de­že pod­ľa § 212,“.

 

15. V § 225 ods. 2 sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „v roz­sa­hu väč­šom“.

 

16. § 253 vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠253

Ne­po­vo­le­ná vý­ro­ba lie­hu, ta­ba­ku a ta­ba­ko­vých vý­rob­kov

 

(1) Kto bez po­vo­le­nia vo väč­šom množ­stve vy­rá­ba lieh, ta­bak ale­bo ta­ba­ko­vé vý­rob­ky ale­bo kto lieh, ta­bak ale­bo ta­ba­ko­vé vý­rob­ky bez po­vo­le­nia vy­ro­be­né vo väč­šom množ­stve pre­cho­vá­va ale­bo uvá­dza do obe­hu, pot­res­tá sa, ak nej­de o čin prís­nej­šie trest­ný, od­ňa­tím slo­bo­dy až na dva ro­ky.

 

(2) Rov­na­ko ako v od­se­ku 1 sa pot­res­tá, kto neop­ráv­ne­ne vy­ho­to­ví ale­bo pre­cho­vá­va za­ria­de­nie na vý­ro­bu lie­hu, ta­ba­ku ale­bo ta­ba­ko­vých vý­rob­kov.“.

 

17. V § 261 od­sek 1 znie:

„(1) Kto pou­ži­je ale­bo pred­lo­ží fal­šo­va­ný, nes­práv­ny ale­bo neúpl­ný vý­kaz ale­bo dok­lad, ale­bo ne­pos­kyt­ne po­vin­né úda­je, a tým umož­ní proti­práv­ne za­dr­ža­nie ale­bo pou­ži­tie fi­nan­čných pros­tried­kov ale­bo ak­tív po­chá­dza­jú­cich z roz­poč­tu Európ­skej únie, z roz­poč­tu spra­vo­va­né­ho Európ­skou úniou ale­bo v me­ne Európ­skej únie, na iný ako ur­če­ný účel, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na šesť me­sia­cov až tri ro­ky.“.

 

18. V § 261 sa za od­sek 1 vkla­da­jú no­vé od­se­ky 2 a 3, kto­ré zne­jú:

„(2) Rov­na­ko ako v od­se­ku 1 sa pot­res­tá, kto pou­ži­je fi­nan­čné pros­tried­ky ale­bo ak­tí­va po­chá­dza­jú­ce z roz­poč­tu Európ­skej únie, z roz­poč­tu spra­vo­va­né­ho Európ­skou úniou ale­bo v me­ne Európ­skej únie na iný ako ur­če­ný účel.

 

(3) Od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok až šty­ri ro­ky sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak ako za­mes­tna­nec, člen, zá­stup­ca ale­bo iná oso­ba op­ráv­ne­ná ko­nať za to­ho, kto fi­nan­čné pros­tried­ky ale­bo ak­tí­va uve­de­né v od­se­ku 1 pos­ky­tu­je, umož­ní zís­kať fi­nan­čné pros­tried­ky ale­bo ak­tí­va uve­de­né v od­se­ku 1 to­mu, o kom vie, že nespĺňa pod­mien­ky ur­če­né na ich pos­kyt­nu­tie, ale­bo umož­ní ich proti­práv­ne za­dr­žať ale­bo pou­žiť na iný ako ur­če­ný účel.“.

 

Do­te­raj­šie od­se­ky 2 až 4 sa ozna­ču­jú ako od­se­ky 4 až 6.

 

19. V § 261 ods. 4 až 6 sa za slo­vá „od­se­ku 1“ vkla­dá čiar­ka a slo­vá „2 ale­bo 3“.

 

20. Za § 352 sa vkla­dá § 352a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠352a

Fal­šo­va­nie a poz­me­ňo­va­nie zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cie

 

(1) Kto fal­šu­je zdra­vot­nú do­ku­men­tá­ciu ale­bo pod­stat­ne poz­me­ní jej ob­sah v úmys­le pou­žiť ju ako pra­vú, ale­bo ju pou­ži­je ako pra­vú, ale­bo si ju ne­chá vy­ho­to­viť s úmys­lom pou­žiť ju ako pra­vú, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na dva ro­ky.

 

(2) Kto ako le­kár ale­bo iný zdra­vot­níc­ky pra­cov­ník vy­ho­to­ví nep­rav­di­vú ale­bo hru­bo skres­ľu­jú­cu zdra­vot­nú do­ku­men­tá­ciu ale­bo v nej za­ml­čí pod­stat­né sku­toč­nos­ti o zdra­vot­nom sta­ve svo­jom ale­bo iné­ho, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na tri ro­ky.

 

 (3) Od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok až päť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1 ale­bo 2

a)      a zís­ka ním pre se­ba ale­bo pre iné­ho väč­ší pros­pech,

b)      a spô­so­bí ním väč­šiu ško­du,

c)      zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia, ale­bo

d)     z oso­bit­né­ho mo­tí­vu.

 

(4) Od­ňa­tím slo­bo­dy na tri ro­ky  až osem ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1 ale­bo 2 a 

a)      zís­ka ním pre se­ba ale­bo pre iné­ho znač­ný pros­pech, ale­bo

b)      ním spô­so­bí znač­nú ško­du.

 

(5) Od­ňa­tím slo­bo­dy na šty­ri ro­ky až de­sať ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1 ale­bo 2 a 

a)      zís­ka ním pre se­ba ale­bo pre iné­ho veľ­ký pros­pech, ale­bo 

ním spô­so­bí ško­du veľ­ké­ho roz­sa­hu.“.

 

21. Za § 438g sa vkla­dá § 438h, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠438h

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nie k úp­ra­vám účin­ným od 1. jú­la 2019

 

Us­ta­no­ve­nia § 67 ods. 2 a § 68 ods. 1 v zne­ní účin­nom od 1. jú­la 2019 sa pou­ži­jú aj na od­sú­de­né­ho, kto­ré­mu bol ulo­že­ný trest od­ňa­tia slo­bo­dy na do­ži­vo­tie pod­ľa § 34 ods. 8 ale­bo § 67 ods. 3 v zne­ní účin­nom do 30. jú­na 2019.“.

 

22. Príl­oha sa dopĺňa dvad­sia­tym ôs­mym bo­dom, kto­rý znie:

„28. Smer­ni­ca Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy (EÚ) 2017/1371 z 5. jú­la 2017 o bo­ji pro­ti pod­vo­dom, kto­ré poš­ko­dzu­jú fi­nan­čné zá­uj­my Únie, pros­tred­níc­tvom tres­tné­ho prá­va (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017).“.

 

Čl. II

 

Zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 342/2007 Z. z., zá­ko­na č. 643/2007 Z. z., zá­ko­na č. 61/2008 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 5/2009 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 70/2009 Z. z., zá­ko­na č. 97/2009 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 290/2009 Z. z., zá­ko­na č. 291/2009 Z. z., zá­ko­na č. 305/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 93/2010 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 346/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 220/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 331/2011 Z. z., zá­ko­na č. 236/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., zá­ko­na č. 345/2012 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 305/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., zá­ko­na č. 195/2014 Z. z., zá­kon č. 307/2014 Z. z., zá­ko­na č. 353/2014 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 139/2015, zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 401/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 152/2017 Z. z., zá­ko­na č. 236/2017 Z. z., zá­ko­na č. 274/2017 Z. z., zá­ko­na č. 161/2018 Z. z., zá­ko­na č. 314/2018 Z. z., zá­ko­na č. 321/2018 Z. z., zá­ko­na č. 3/2019 Z. z. a zá­ko­na č. 6/2019 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 28 ods. 8 sa slo­vá „tech­nic­kých za­ria­de­ní ur­če­ných na pre­nos ob­ra­zu a zvu­ku“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „tech­nic­kých za­ria­de­ní ur­če­ných na pre­nos a zá­znam ob­ra­zu a zvu­ku (ďa­lej len „vi­deo­kon­fe­ren­čné za­ria­de­nie“)“.

 

2. V § 45 od­se­ky 1 a 2 zne­jú:

„(1) Zú­čas­tne­ná oso­ba je

a) oso­ba, kto­rej mô­že byť, pod­ľa návr­hu má byť ale­bo bo­la zha­ba­ná vec,

b) ko­mi­sár pre de­ti a ko­mi­sár pre oso­by so zdra­vot­ným pos­tih­nu­tím (ďa­lej len „ko­mi­sár“).

 

(2) Zú­čas­tne­ná oso­ba má prá­vo

a) po po­da­ní návr­hu na ulo­že­nie ochran­né­ho opat­re­nia vy­jad­riť sa ku všet­kým sku­toč­nos­tiam a dô­ka­zom, o kto­ré sa návrh opie­ra, ak ide o zú­čas­tne­nú oso­bu pod­ľa od­se­ku 1 písm. a),

b) byť prí­tom­ná na hlav­nom po­jed­ná­va­ní a ve­rej­nom za­sad­nu­tí, ro­biť na nich návr­hy, pred­kla­dať dô­ka­zy a na­ze­rať do spi­sov,

c) po­dá­vať v prí­pa­doch us­ta­no­ve­ných tým­to zá­ko­nom op­rav­né pros­tried­ky, ak ide o zú­čas­tne­nú oso­bu pod­ľa od­se­ku 1 písm. a),

d) up­lat­ňo­vať ďal­šie op­ráv­ne­nia pod­ľa toh­to zá­ko­na.“.

 

3. § 45 sa dopĺňa od­sek­mi 7 až 9, kto­ré zne­jú:

„(7) Pos­ta­ve­nie zú­čas­tne­nej oso­by zís­ka  ko­mi­sár po do­ru­če­ní ozná­me­nia or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní ale­bo sú­du, že sa v kon­krét­nej tres­tnej ve­ci mie­ni zú­čas­tniť na ko­na­ní ale­bo je­ho čas­ti a up­lat­ňo­vať prá­va zú­čas­tne­nej oso­by.

(8) Pos­ta­ve­nie zú­čas­tne­nej oso­by strá­ca  ko­mi­sár do­ru­če­ním ozná­me­nia or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní ale­bo sú­du, že v kon­krét­nej tres­tnej ve­ci ne­bu­de ďa­lej up­lat­ňo­vať prá­va zú­čas­tne­nej oso­by.

 

(9) Ko­mi­sár vy­ko­ná­va op­ráv­ne­nia zú­čas­tne­nej oso­by pod­ľa toh­to zá­ko­na v roz­sa­hu jej pô­sob­nos­ti pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su.“.

 

4. V § 56 ods. 1 dru­há ve­ta znie: „Mi­mo svoj­ho ob­vo­du vy­ko­ná­va­jú jed­not­li­vé úko­ny tres­tné­ho ko­na­nia do­žia­da­ním ok­res­né­ho sú­du, pro­ku­rá­to­ra ale­bo po­li­caj­ta, v kto­ré­ho ob­vo­de má byť úkon vy­ko­na­ný ale­bo pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia; ak nie je úkon vy­ko­ná­va­ný pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia, vy­ko­na­jú ho mi­mo svoj­ho ob­vo­du sa­mi, len ak vec nep­ri­púš­ťa od­klad ale­bo je to na riad­ne po­sú­de­nie ve­ci ne­vyh­nut­né.“.

 

5. V § 59 ods. 1 sa za pr­vú ve­tu vkla­dá no­vá dru­há ve­ta, kto­rá znie: „Ak sa úkon vy­ko­ná­va pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia, oso­ba, kto­rej sa úkon tý­ka, zá­pis­ni­cu ne­pod­pi­su­je.“.

 

6. Za § 61a sa vkla­dá § 61b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠61b

Vy­ko­ná­va­nie vý­slu­chu pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia

 

(1) Ak je oso­ba vy­po­čú­va­ná pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia, upo­ve­do­mí sa vhod­ným spô­so­bom o ča­se a mies­te vý­slu­chu ob­haj­ca.

 

(2) To­tož­nosť oso­by vy­po­čú­va­nej pod­ľa od­se­ku 1 ove­rí za­mes­tna­nec sú­du, Po­li­caj­né­ho zbo­ru, pro­ku­ra­tú­ry, ús­ta­vu na vý­kon väz­by ale­bo ús­ta­vu na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy, po­ve­re­ný oso­bou, kto­rá vý­sluch vy­ko­ná­va. Ten­to za­mes­tna­nec je po­čas vý­slu­chu vždy prí­tom­ný v mies­te, kde sa na­chá­dza vy­po­čú­va­ná oso­ba.

 

(3) Ak sa vy­ko­ná­va vý­sluch agen­ta ale­bo sved­ka, kto­ré­ho to­tož­nosť je uta­je­ná pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia, oso­ba, kto­rá ove­ru­je to­tož­nosť pod­ľa od­se­ku 2 mu­sí mať op­ráv­ne­nie na oboz­na­mo­va­nie sa s uta­jo­va­ný­mi sku­toč­nos­ťa­mi prís­luš­né­ho stup­ňa.

 

(4) Oso­ba, kto­rá vy­ko­ná­va vý­sluch pou­čí vy­po­čú­va­nú oso­bu pred za­čiat­kom vý­slu­chu pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia o spô­so­be ve­de­nia vý­slu­chu.

 

(5) Ke­dy­koľ­vek v prie­be­hu vý­slu­chu pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia mô­že vy­po­čú­va­ná oso­ba vzniesť ná­miet­ky pro­ti kva­li­te ob­ra­zo­vé­ho ale­bo zvu­ko­vé­ho pre­no­su.“.

 

7. V § 64 ods. 1 sa za slo­vá „zú­čas­tne­ná oso­ba“ vkla­da­jú slo­vá „pod­ľa § 45 ods. 1 písm. a)“.

 

8. V § 121 ods. 4, § 246 ods. 1 a § 273 ods. 1 sa slo­vá „tech­nic­kých za­ria­de­ní ur­če­ných na pre­nos zvu­ku a ob­ra­zu“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia“.

 

9. V § 124 ods. 2 sa na kon­ci pr­vej ve­ty bod­ka nah­rá­dza bod­ko­čiar­kou a pri­pá­ja­jú sa tie­to slo­vá: „ak sa vý­sluch vy­ko­ná­va pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia, zá­pis­ni­ca sa ob­vi­ne­né­mu na je­ho žia­dosť pre­čí­ta.“.

 

10. V § 134 ods. 1 sa za slo­vom „vý­sluch“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo sve­dok, kto­rý je vo vý­ko­ne väz­by ale­bo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy,“ a slo­vá „po­mo­cou tech­nic­kých za­ria­de­ní ur­če­ných na pre­nos zvu­ku a ob­ra­zu“ sa nah­rá­dza­jú slo­va­mi „pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia“.

 

11. V § 136 ods. 3 sa slo­vá „za­ria­de­ní ur­če­ných na pre­nos zvu­ku a ob­ra­zu“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia“.

 

12. V § 183 ods. 2 sa za slo­vá „zú­čas­tne­nou oso­bou“ vkla­da­jú slo­vá „pod­ľa § 45 ods. 1 písm. a)“.

 

13. V § 236 ods. 2 sa za slo­vá „zú­čas­tne­nej oso­by“ vkla­da­jú slo­vá „pod­ľa § 45 ods. 1 písm. a)“.

 

14. V § 237 ods. 3 pís­me­no b) znie:

„b) sa­mo­sud­ca o pre­či­noch a zlo­či­noch, ok­rem obzvlášť zá­važ­ných zlo­či­nov, za kto­ré zá­kon us­ta­no­vu­je trest od­ňa­tia slo­bo­dy s dol­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by naj­me­nej dva­násť ro­kov, po­kiaľ ten­to zá­kon neus­ta­no­vu­je inak,“.

 

15. V § 246 sa vy­púš­ťa od­sek 3.

 

16. V § 263 sa za od­sek 4 vkla­dá no­vý od­sek 5, kto­rý znie:

„(5) Us­ta­no­ve­nia od­se­kov 1 až 4 o čí­ta­ní zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu sa pri­me­ra­ne pou­ži­jú aj na preh­ra­nie zvu­ko­vé­ho a ob­ra­zo­vé­ho zá­zna­mu o vý­slu­chu vy­ko­na­né­ho pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia.“.   

 

Do­te­raj­ší od­sek 5 sa ozna­ču­je ako od­sek 6.

 

17. V § 264 sa za od­sek 2 vkla­dá no­vý od­sek 3, kto­rý znie:

„(3) Us­ta­no­ve­nia od­se­kov 1 a 2 o pred­lo­že­ní zá­pis­ni­ce o skor­šom vý­slu­chu sa pri­me­ra­ne pou­ži­jú aj na preh­ra­nie zvu­ko­vé­ho a ob­ra­zo­vé­ho zá­zna­mu o vý­slu­chu vy­ko­na­né­ho pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia.“.

 

18. V § 273 ods. 2 sa slo­vá „§ 263 ods. 5“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „§ 263 ods. 6“.

 

19. V § 295 ods. 2 sa za slo­vo „znal­ca“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo preh­ra­ním ob­ra­zo­vé­ho a zvu­ko­vé­ho zá­zna­mu z vý­slu­chu sved­ka, kto­rý bol vy­ko­na­ný pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia“.

 

20. V § 307 ods. 1 písm. d) sa za slo­vá „zú­čas­tne­ná oso­ba“ vkla­da­jú slo­vá „pod­ľa § 45 ods. 1 písm. a)“.

 

21. V § 311 ods. 2 sa za slo­vá „zú­čas­tne­nú oso­bu“ vkla­da­jú slo­vá „pod­ľa § 45 ods. 1 písm. a)“.

 

22. V § 324 sa za slo­vá „zú­čas­tne­nej oso­be“ vkla­da­jú slo­vá „pod­ľa § 45 ods. 1 písm. a)“.

 

23. V § 349 od­sek 1 znie:

„(1) Sa­mo­sud­ca vy­ko­ná­va ko­na­nie o pre­či­noch a zlo­či­noch, ok­rem obzvlášť zá­važ­ných zlo­či­nov, za kto­ré zá­kon us­ta­no­vu­je trest od­ňa­tia slo­bo­dy s dol­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by naj­me­nej dva­násť ro­kov.“.

 

24. V § 355 ods. 4 a 8 sa v ce­lom texte za slo­vá „zú­čas­tne­ná oso­ba“ vkla­da­jú slo­vá „pod­ľa § 45 ods. 1 písm. a)“.

 

25. V § 401 sa za slo­vá „zú­čas­tne­nej oso­be“ vkla­da­jú slo­vá „pod­ľa § 45 ods. 1 písm. a)“.

 

26. V § 415 ods. 1 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: ,,Ak bol návrh na pod­mie­neč­né pre­pus­te­nie od­sú­de­né­ho na trest od­ňa­tia slo­bo­dy na 25 ro­kov ale­bo na do­ži­vo­tie za­miet­nu­tý, mô­že ho od­sú­de­ný opa­ko­vať až po up­ly­nu­tí troch ro­kov od za­miet­nu­tia ok­rem prí­pa­du, že návrh bol za­miet­nu­tý len pre­to, že ho od­sú­de­ný po­dal pred­čas­ne.“.

 

27. V § 435 ods. 3 sa slo­vá „ulo­že­né ob­me­dzenia ale­bo po­vin­nos­ti“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „ma­rí vý­kon kon­tro­ly tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi“.

 

28.  V § 435 ods. 4 sa za slo­vá „po­žia­da o“ vkla­dá slo­vo „pod­mie­neč­né“ a čís­lo „30“ nah­rá­dza čís­lom „60“.

 

29. V § 435 sa za od­sek 5 vkla­dá no­vý od­sek 6, kto­rý znie:

„(6) Na ko­na­nie o pod­mie­neč­nom upus­te­ní od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia, ako aj na ko­na­nie o na­ria­de­ní vý­ko­nu zvyš­ku toh­to tres­tu sa pri­me­ra­ne pou­ži­jú us­ta­no­ve­nia § 415 až 417.“.

 

Do­te­raj­ší od­sek 6 sa ozna­ču­je ako od­sek 7.

 

30. Za § 43­5a sa vkla­dá § 435b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠435b

Upus­te­nie od vý­ko­nu tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia

 

            (1) Súd mô­že upus­tiť od vý­ko­nu tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia ale­bo je­ho zvyš­ku, ak zis­tí, že od­sú­de­ný ocho­rel na ne­vy­lie­či­teľ­nú ži­vo­tu ne­bez­peč­nú cho­ro­bu ale­bo ne­vy­lie­či­teľ­nú du­šev­nú cho­ro­bu.

 

            (2) Pro­ti uz­ne­se­niu pod­ľa od­se­ku 1 je prí­pus­tná sťaž­nosť, kto­rá má od­klad­ný úči­nok.“.

 

31. Za § 567n sa vkla­dá § 567o, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠567o

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nie k úp­ra­vám účin­ným od 1. jú­la 2019

 

Ko­na­nie za­ča­té pred 1. jú­lom 2019, v kto­rom bo­la po­da­ná ob­ža­lo­ba ale­bo návrh do­ho­dy o vi­ne a tres­te sa do­kon­čí pod­ľa pred­pi­sov účin­ných do 30. jú­na 2019.“.

 

Čl. III

 

Zá­kon č. 550/2003 Z. z. o pro­bač­ných a me­diač­ných úrad­ní­koch a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 300/2005 Z. z., zá­ko­na č. 517/2008 Z. z., zá­ko­na č. 400/2009 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z. a zá­ko­na č. 321/2018 Z. z. sa me­ní tak­to:

 

V § 3 ods. 2 písm. d) sa vy­púš­ťa čiar­ka a slo­vá „ak ide o pre­me­nu zvyš­ku tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy na trest do­má­ce­ho vä­ze­nia“.

 

Čl. IV

 

Zá­kon č. 91/2016 Z. z. o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 316/2016 Z. z. a zá­ko­na č. 161/2018 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

V § 3 sa za slo­vá „235“ vkla­da­jú slo­vá „po­ru­šo­va­nie po­vin­nos­ti pri sprá­ve cu­dzieho ma­jet­ku pod­ľa § 237“, za slo­vá „§ 251a,“ vkla­da­jú slo­vá „ne­po­vo­le­ná vý­ro­ba lie­hu, ta­ba­ku a ta­ba­ko­vých vý­rob­kov pod­ľa § 253, po­ru­šo­va­nie pred­pi­sov o obe­hu to­va­ru v sty­ku s cu­dzi­nou pod­ľa § 254,“, za slo­vá „§ 278a,“ vkla­da­jú slo­vá „po­ru­še­nie pred­pi­sov o štát­nych tech­nic­kých opat­re­niach na ozna­če­nie to­va­ru pod­ľa § 279,“ a za slo­vá „§ 348 a 349,“ vkla­da­jú slo­vá „fal­šo­va­nie a poz­me­ňo­va­nie ve­rej­nej lis­ti­ny, úrad­nej pe­ča­te, úrad­nej uzá­ve­ry, úrad­né­ho zna­ku a úrad­nej znač­ky pod­ľa § 352,“.

 

Čl. V

 

Ten­to zá­kon na­do­bú­da účin­nosť 1. jú­la 2019.

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia