Zmeny Trestného zákona a Trestného poriadku s účinnosťou od 01.08.2019

Publikované: 27. 06. 2019, čítané: 10298 krát
 

 

Úvod­ná poz­nám­ka JUDr. Pe­ter Šam­ko

 Niž­šie v prís­pev­ku je uve­de­ný text no­ve­ly Tres­tné­ho zá­ko­na ako aj Tres­tné­ho po­riad­ku, kto­rá bo­la schvá­le­ná NR SR dňa 26.06.2019, pri­čom účin­nosť zá­ko­na sa pred­pok­la­dá (po pod­pí­sa­ní pre­zi­den­tkou) od 01.08.2019.

 Z hľa­dis­ka Tres­tné­ho zá­ko­na je naj­pod­stat­nej­šou zme­nou roz­ší­re­nie mož­nos­ti uk­la­da­nia tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia na všet­ky tres­tné či­ny, kto­rých hor­ná hra­ni­ca tres­tnej sadz­by us­ta­no­ve­ná Tres­tným zá­ko­nom (zrej­me sa tu má na mys­li tres­tná sadz­ba uve­de­ná v oso­bit­nej čas­ti Tres­tné­ho zá­ko­na a nie tres­tná sadz­ba up­ra­ve­ná pos­tu­pom pod­ľa § 38, či 41 Tr. zák.) nep­re­vy­šu­je 10 ro­kov.

 Ďal­šou pod­stat­nou zme­nou je no­vá úp­ra­va tres­tné­ho či­nu krá­de­že pod­ľa § 212 Tr. zák., kto­rou zá­ko­no­dar­ca rea­go­val na do­te­raj­šie práv­ne po­su­dzo­va­nie „krá­de­ží spá­cha­ných vlá­ma­ním“ s tým, že od 01.08.2019 bu­de mať trest­ný čin krá­de­že iba jed­nu zá­klad­nú skut­ko­vú pod­sta­tu (§ 212 ods. 1), pri­čom spá­chanie tres­tné­ho či­nu krá­de­že vlá­ma­ním bu­de vždy napĺňať tú­to zá­klad­nú skut­ko­vú pod­sta­tu (§ 212 ods. 1 písm. b) Tr. zák.) a nie skut­ko­vú pod­sta­tu kva­li­fi­ko­va­nú.

 Po­kiaľ ide o Trest­ný po­ria­dok tak naj­výz­nam­nej­šou zme­nou je ob­me­dzenie se­nát­ne­ho roz­ho­do­va­nia v ko­na­ní pred sú­dom, pri­čom od 01.08.2019 bu­de se­nát roz­ho­do­vať iba v prí­pa­doch, v kto­rých pôj­de o obzvlášť zá­važ­ný zlo­čin s dol­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by naj­me­nej 12 ro­kov. Pri os­tat­ných zlo­či­noch bu­de roz­ho­do­va­nie sa­mo­sud­cov­ské. Pod­ľa pre­chod­ných usat­no­ve­ní sa tie­to no­vé pra­vid­lá roz­ho­do­va­nia na sú­doch pr­vé­ho stup­ňa up­lat­nia až na tres­tné ve­ci, kto­ré na­pad­nú na súd od 01.08.2019.

 Nas­le­du­je text schvá­le­né­ho zá­ko­na:

 

Zá­kon z 26. jú­na 2019,

kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov a kto­rým sa me­nia a dopĺňa­jú niek­to­ré zá­ko­ny

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa uz­nies­la na tom­to zá­ko­ne:

 

Čl. I

 

Zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 218/2007 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 497/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 257/2009 Z. z., zá­ko­na č. 317/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 33/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 313/2011 Z. z., zá­ko­na č. 246/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 428/2012 Z. z., uz­ne­se­nia Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 189/2013 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 260/2014 Z. z., zá­ko­na č. 73/2015 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., zá­ko­na č. 87/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 264/2017 Z. z., zá­ko­na č. 274/2017 Z. z., zá­ko­na č. 161/2018 Z. z., zá­ko­na č. 321/2018 Z. z., zá­ko­na č. 35/2019 Z. z. a ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 38/2019 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 34 ods. 6 sa na kon­ci bod­ka nah­rá­dza čiar­kou a pri­pá­ja­jú sa tie­to slo­vá: „ak ten­to zá­kon neus­ta­no­vu­je inak.“.

2. V § 34 sa vy­púš­ťa od­sek 8.

 

3. V § 45 sa za od­sek 1 vkla­dá no­vý od­sek 2, kto­rý znie:

 

„(2) Ak v rám­ci tres­tné­ho stí­ha­nia doš­lo k za­dr­ža­niu pá­cha­te­ľa a v tom­to ko­na­ní dôj­de k je­ho od­sú­de­niu, za­po­čí­ta sa mu do­ba ob­me­dzenia osob­nej slo­bo­dy do ulo­že­né­ho tres­tu, ak je vzhľa­dom na druh ulo­že­né­ho tres­tu za­po­čí­ta­nie mož­né.“.

Do­te­raj­šie od­se­ky 2 až 4 sa ozna­ču­jú ako od­se­ky 3 až 5.

 

4. V § 45 ods. 4 sa slo­vá „1 a 2“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „1 až 3“.

 

5. V § 50 ods. 4 sa za pr­vú ve­tu vkla­dá no­vá dru­há ve­ta, kto­rá znie: „Rov­na­ko súd pos­tu­pu­je aj v prí­pa­de iných ob­me­dze­ní ale­bo po­vin­nos­tí pod­ľa § 51 ods. 3 a 4, ak bo­li ulo­že­né.“.

 

6. V § 51 ods. 4 sa za pís­me­no a) vkla­dá no­vé pís­me­no b), kto­ré znie:

„b) zdr­žia­vať sa v ur­če­nom ča­se na ur­če­nej ad­re­se,“.

Do­te­raj­šie pís­me­ná b) až k) sa ozna­ču­jú ako pís­me­ná c) až l).

 

7. V § 51 ods. 9 sa slo­vá „od­se­ku 4 písm. g)“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „od­se­ku 4 písm. h)“.

 

8. V § 53 ods. 1 úvod­nej ve­te sa slo­vo „dva“ nah­rá­dza slo­vom „šty­ri“ a slo­vo „pre­či­nu“ sa nah­rá­dza slo­va­mi „tres­tné­ho či­nu“.

 

9. V § 53 ods. 1 písm. a) sa slo­vá „a zá­važ­nosť spá­cha­né­ho pre­či­nu“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „tres­tné­ho či­nu uve­de­né­ho v od­se­ku 2“.

 

10. V § 53 sa za od­sek 1 vkla­dá no­vý od­sek 2, kto­rý znie:

 

„(2) Súd mô­že ulo­žiť trest do­má­ce­ho vä­ze­nia vo vý­me­re pod­ľa od­se­ku 1 za trest­ný čin s hor­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by us­ta­no­ve­nej tým­to zá­ko­nom nep­re­vy­šu­jú­cou de­sať ro­kov, naj­me­nej však na dol­nej hra­ni­ci tres­tnej sadz­by tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy us­ta­no­ve­nej tým­to zá­ko­nom.“.

Do­te­raj­šie od­se­ky 2 až 5 sa ozna­ču­jú ako od­se­ky 3 až 6.

 

11. V § 66 ods. 2 sa za slo­vá „pri­hliad­ne aj“ vkla­da­jú slo­vá „na po­va­hu spá­cha­né­ho tres­tné­ho či­nu a“.

 

12. § 66 sa dopĺňa od­se­kom 4, kto­rý znie:

„(4) Ak ide o pod­mie­neč­né pre­pus­te­nie pod­ľa od­se­ku 1 písm. c), kon­tro­lu tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi mož­no skon­čiť naj­skôr po up­ly­nu­tí do­by, kto­rá zod­po­ve­dá dvom tre­ti­nám ulo­že­né­ho ne­pod­mie­neč­né­ho tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy ale­bo roz­hod­nu­tím pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky zmier­ne­né­ho ne­pod­mie­neč­né­ho tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy.“.

 

13. V § 67 ods. 2 sa na kon­ci bod­ka nah­rá­dza čiar­kou a pri­pá­ja­jú sa tie­to slo­vá: „ak s oh­ľa­dom na okol­nos­ti či­nu, za kto­rý bo­la od­sú­de­ná a po­va­hu jej osob­nos­ti neh­ro­zí jej pre­pus­te­ním opa­ko­va­nie spá­cha­né­ho či­nu ale­bo ob­dob­né­ho či­nu.“.

 

14. V § 67 sa vy­púš­ťa od­sek 3.

 

15. V § 68 od­sek 1 znie:

„(1) Pri pod­mie­neč­nom pre­pus­te­ní súd ur­čí skú­šob­nú do­bu na je­den rok se­dem ro­kov; skú­šob­ná do­ba sa za­čí­na pod­mie­neč­ným pre­pus­te­ním od­sú­de­né­ho. Súd mô­že zá­ro­veň na­ria­diť pro­bač­ný doh­ľad nad od­sú­de­ným vo vý­me­re do troch ro­kov a us­ta­no­viť mu pri­me­ra­né ob­me­dzenia ale­bo po­vin­nos­ti uve­de­né v § 51 ods. 3 a 4. Ak ide o pod­mie­neč­né pre­pus­te­nie z vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy na dvad­sať­päť ro­kov ale­bo na do­ži­vo­tie, súd ur­čí skú­šob­nú do­bu na de­sať ro­kov a sú­čas­ne na­ria­di pro­bač­ný doh­ľad nad od­sú­de­ným vo vý­me­re do pia­tich ro­kov a us­ta­no­ví mu pri­me­ra­né ob­me­dzenia ale­bo po­vin­nos­ti uve­de­né v § 51 ods. 3 a 4. Pod­mie­neč­ne pre­pus­te­ný je po­vin­ný pod­ro­biť sa kon­tro­le tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi, ak je ta­ká­to kon­tro­la na­ria­de­ná. Na­ria­diť kon­tro­lu tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi mož­no, ak spl­ne­né pod­mien­ky pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su. Skú­šob­ná do­ba nep­ly­nie po­čas vý­ko­nu ne­pod­mie­neč­né­ho tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy a po­čas vý­ko­nu väz­by.“.

 

16. Za § 68 sa vkla­da­jú § 68a a 68b, kto­ré vrá­ta­ne nad­pi­su nad pa­rag­ra­fom zne­jú:

Pod­mie­neč­né upus­te­nie od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia

§ 68a

(1) Po vý­ko­ne po­lo­vi­ce tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia mô­že súd pod­mie­neč­ne upus­tiť od vý­ko­nu je­ho zvyš­ku, ak od­sú­de­ný v ča­se vý­ko­nu tres­tu spô­so­bom svoj­ho ži­vo­ta preu­ká­zal, že ďal­ší vý­kon toh­to tres­tu už nie je pot­reb­ný.

(2) Pri pod­mie­neč­nom upus­te­ní od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia súd ur­čí skú­šob­nú do­bu na dva ro­ky, nie však krat­šiu ako zvy­šok tres­tu; skú­šob­ná do­ba za­čí­na ply­núť dňom nas­le­du­jú­cim po dni prá­vop­lat­nos­ti roz­hod­nu­tia o pod­mie­neč­nom upus­te­ní od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia.

(3) Od­sú­de­né­mu, u kto­ré­ho súd pod­mie­neč­ne upus­til od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia, mô­že súd ulo­žiť pri­me­ra­né ob­me­dzenia ale­bo po­vin­nos­ti uve­de­né v § 51 ods. 3 a 4, sme­ru­jú­ce k to­mu, aby vie­dol riad­ny ži­vot. Ak nej­de o po­vin­nosť nah­ra­diť ško­du spô­so­be­nú tres­tným či­nom ale­bo za­pla­tiť dlh ale­bo za­meš­ka­né vý­živ­né, na­ria­di pro­bač­ný doh­ľad.

§ 68b

(1) Ak od­sú­de­ný, u kto­ré­ho sa pod­mie­neč­ne upus­ti­lo od zvyš­ku tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia, vie­dol v skú­šob­nej do­be riad­ny ži­vot a pl­nil ulo­že­né ob­me­dzenia ale­bo po­vin­nos­ti, súd vy­slo­ví, že sa os­ved­čil; inak roz­hod­ne, a to prí­pad­ne v prie­be­hu skú­šob­nej do­by, že zvy­šok tres­tu pre­me­ní na ne­pod­mie­neč­ný trest od­ňa­tia slo­bo­dy tak, že ne­vy­ko­na­ný deň tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia sa rov­ná jed­né­mu dňu ne­pod­mie­neč­né­ho tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy, a zá­ro­veň roz­hod­ne o spô­so­be vý­ko­nu toh­to tres­tu.

(2) Ak súd vy­slo­vil, že sa od­sú­de­ný os­ved­čil, sa za to, že trest bol vy­ko­na­ný dňom, keď roz­hod­nu­tie o upus­te­ní od vy­ko­na­nia zvyš­ku tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia na­do­bud­lo prá­vop­lat­nosť.

(3) Rov­na­ko sa za to, že trest do­má­ce­ho vä­ze­nia bol vy­ko­na­ný dňom, keď roz­hod­nu­tie o pod­mie­neč­nom upus­te­ní od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia na­do­bud­lo prá­vop­lat­nosť, ak súd bez to­ho, že by od­sú­de­ný mal na tom vi­nu, ne­roz­ho­dol o pre­me­ne tres­tu pod­ľa od­se­ku 1 do jed­né­ho ro­ka od up­ly­nu­tia skú­šob­nej do­by, ale­bo ak sa pro­ti od­sú­de­né­mu ve­die tres­tné stí­ha­nie pre iný trest­ný čin spá­cha­ný v skú­šob­nej do­be, do dvoch ro­kov od up­ly­nu­tia skú­šob­nej do­by.“.

 

17. V § 122 ods. 10 dru­hej ve­te sa vy­púš­ťa bod­ko­čiar­ka a časť ve­ty za bod­ko­čiar­kou.

 

18. Slo­vá „extré­mis­tic­ké ma­te­riá­ly“ vo všet­kých tva­roch sa v ce­lom texte zá­ko­na nah­rá­dza­jú slo­va­mi „extré­mis­tic­ký ma­te­riál“ v prís­luš­nom tva­re.

 

19. V § 132 ods. 3 a 5 sa slo­vá „sme­ru­jú­ce k vy­vo­la­niu sexuál­ne­ho us­po­ko­je­nia inej oso­by“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „ur­če­né na sexuál­ne úče­ly“.

 

20. V § 132 ods. 4 sa slo­vá „sme­ru­jú­ce k vy­vo­la­niu sexuál­ne­ho us­po­ko­je­nia“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „ur­če­né na sexuál­ne úče­ly“.

 

21. § 212 vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

㤠212

Krá­dež

(1) Kto si pris­vo­jí cu­dziu vec tým, že sa jej zmoc­ní a

a)spô­so­bí tak ma­lú ško­du,

b)čin spá­cha vlá­ma­ním,

c)bez­pros­tred­ne po či­ne sa po­kú­si ucho­vať si vec ná­si­lím ale­bo hroz­bou bez­pros­tred­né­ho ná­si­lia,

d)čin spá­cha na ve­ci, kto­rú má iný na se­be ale­bo pri se­be,

e)ta­kou ve­cou je vec z úro­dy z po­zem­ku, kto­rý pat­rí do poľ­no­hos­po­dár­ske­ho pôd­ne­ho fon­du, ale­bo dre­vo na­chá­dza­jú­ce sa na les­nom po­zem­ku, ale­bo ry­ba z ryb­ní­ka s in­ten­zív­nym cho­vom,

f)čin spá­cha na ve­ci, kto­rej od­ber po­dlie­ha spop­lat­ne­niu na zá­kla­de oso­bit­né­ho pred­pi­su, ale­bo

g)bol za ob­dob­ný čin v pred­chá­dza­jú­cich dva­nás­tich me­sia­coch pos­tih­nu­tý,

pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na dva ro­ky.

(2) Od­ňa­tím slo­bo­dy na šesť me­sia­cov tri ro­ky sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a)a spô­so­bí ním väč­šiu ško­du,

b)ho­ci bol za ta­ký čin v pred­chá­dza­jú­cich dvad­sia­tich šty­roch me­sia­coch od­sú­de­ný, ale­bo

c)z oso­bit­né­ho mo­tí­vu.

(3) Od­ňa­tím slo­bo­dy na tri ro­ky de­sať ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a)a spô­so­bí ním znač­nú ško­du,

b)zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia,

c)na mies­te po­ží­va­jú­com pie­tu ale­bo všeo­bec­nú úc­tu ale­bo na mies­te ko­na­nia ve­rej­né­ho zhro­maž­de­nia ale­bo ob­ra­du,

d)na ve­ci, kto­rá po­ží­va ochra­nu pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su,

e)tým, že ta­ký čin zor­ga­ni­zu­je, ale­bo

f)na chrá­ne­nej oso­be.

(4) Od­ňa­tím slo­bo­dy na de­sať ro­kov pät­násť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a)a spô­so­bí ním ško­du veľ­ké­ho roz­sa­hu,

b)ako člen ne­bez­peč­né­ho zos­ku­pe­nia, ale­bo

c)za krí­zo­vej si­tuácie.“.

 

22. V § 225 ods. 2 sa vy­púš­ťa­jú slo­vá „v roz­sa­hu väč­šom“.

 

23. § 253 vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

㤠253

Ne­po­vo­le­ná vý­ro­ba lie­hu, ta­ba­ku a ta­ba­ko­vých vý­rob­kov

(1) Kto bez po­vo­le­nia vo väč­šom množ­stve vy­rá­ba lieh, ta­bak ale­bo ta­ba­ko­vé vý­rob­ky ale­bo kto lieh, ta­bak ale­bo ta­ba­ko­vé vý­rob­ky bez po­vo­le­nia vy­ro­be­né vo väč­šom množ­stve pre­cho­vá­va ale­bo uvá­dza do obe­hu, pot­res­tá sa, ak nej­de o čin prís­nej­šie trest­ný, od­ňa­tím slo­bo­dy až na dva ro­ky.

(2) Rov­na­ko ako v od­se­ku 1 sa pot­res­tá, kto neop­ráv­ne­ne vy­ho­to­ví ale­bo pre­cho­vá­va za­ria­de­nie na vý­ro­bu lie­hu, ta­ba­ku ale­bo ta­ba­ko­vých vý­rob­kov.“.

 

24. V § 261 od­sek 1 znie:

„(1) Kto pou­ži­je ale­bo pred­lo­ží fal­šo­va­ný, nes­práv­ny ale­bo neúpl­ný vý­kaz ale­bo dok­lad, ale­bo ne­pos­kyt­ne po­vin­né úda­je, a tým umož­ní proti­práv­ne za­dr­ža­nie fi­nan­čných pros­tried­kov ale­bo iných ak­tív po­chá­dza­jú­cich z roz­poč­tu Európ­skej únie, z roz­poč­tu spra­vo­va­né­ho Európ­skou úniou ale­bo v me­ne Európ­skej únie ale­bo pou­ži­tie tých­to pros­tried­kov ale­bo ak­tív na iný ako ur­če­ný účel, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na šesť me­sia­cov až tri ro­ky.“.

 

25. V § 261 sa za od­sek 1 vkla­da­jú no­vé od­se­ky 2 a 3, kto­ré zne­jú:

„(2) Rov­na­ko ako v od­se­ku 1 sa pot­res­tá, kto pou­ži­je fi­nan­čné pros­tried­ky ale­bo iné ak­tí­va po­chá­dza­jú­ce z roz­poč­tu Európ­skej únie, z roz­poč­tu spra­vo­va­né­ho Európ­skou úniou ale­bo v me­ne Európ­skej únie na iný ako ur­če­ný účel.

(3) Od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok šty­ri ro­ky sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak ako za­mes­tna­nec, člen, zá­stup­ca ale­bo iná oso­ba op­ráv­ne­ná ko­nať za to­ho, kto fi­nan­čné pros­tried­ky ale­bo iné ak­tí­va uve­de­né v od­se­ku 1 pos­ky­tu­je, umož­ní zís­kať fi­nan­čné pros­tried­ky ale­bo iné ak­tí­va uve­de­né v od­se­ku 1 to­mu, o kom vie, že nespĺňa pod­mien­ky ur­če­né na ich pos­kyt­nu­tie, ale­bo umož­ní ich proti­práv­ne za­dr­žať ale­bo pou­žiť na iný ako ur­če­ný účel.“.

Do­te­raj­šie od­se­ky 2 až 4 sa ozna­ču­jú ako od­se­ky 4 až 6.

 

26. V § 261 ods. 4 až 6 sa za slo­vá „od­se­ku 1“ vkla­dá čiar­ka a slo­vá „2 ale­bo 3“.

 

27. V § 262 ods. 2 sa slo­vo „tri“ nah­rá­dza slo­vom „šty­ri“.

 

28. Za § 352 sa vkla­dá § 352a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

㤠352a

Fal­šo­va­nie a vy­ho­to­ve­nie nep­rav­di­vej zdra­vot­nej do­ku­men­tá­cie

(1) Kto fal­šu­je zdra­vot­nú do­ku­men­tá­ciu ale­bo zá­mer­ne vy­ho­to­ví nep­rav­di­vú zdra­vot­nú do­ku­men­tá­ciu v úmys­le pou­žiť ju ako pra­vú v ko­na­ní pred or­gá­nom ve­rej­nej mo­ci, ale­bo ju pou­ži­je ako pra­vú v ko­na­ní pred or­gá­nom ve­rej­nej mo­ci, ale­bo kto si ne­chá ta­kú­to zdra­vot­nú do­ku­men­tá­ciu vy­ho­to­viť v úmys­le pou­žiť ju ako pra­vú v ko­na­ní pred or­gá­nom ve­rej­nej mo­ci, ale­bo pou­ži­je ta­kú­to zdra­vot­nú do­ku­men­tá­ciu ako pra­vú v ko­na­ní pred or­gá­nom ve­rej­nej mo­ci, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na dva ro­ky.

 

(2) Od­ňa­tím slo­bo­dy na šesť me­sia­cov tri ro­ky sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a) a zís­ka ním pre se­ba ale­bo pre iné­ho väč­ší pros­pech,

b) a spô­so­bí ním väč­šiu ško­du,

c) ako zdra­vot­níc­ky pra­cov­ník,

d) zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia, ale­bo

e) z oso­bit­né­ho mo­tí­vu.

(3) Od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok až päť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1 a

a)zís­ka ním pre se­ba ale­bo pre iné­ho znač­ný pros­pech, ale­bo

b)spô­so­bí ním znač­nú ško­du.

(4) Od­ňa­tím slo­bo­dy na tri ro­ky osem ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1 a

a)zís­ka ním pre se­ba ale­bo pre iné­ho veľ­ký pros­pech, ale­bo

b)spô­so­bí ním ško­du veľ­ké­ho roz­sa­hu.“.

 

29. Za § 438g sa vkla­dá § 438h, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

㤠438h

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nie k úp­ra­vám účin­ným od 1. augus­ta 2019

Us­ta­no­ve­nia § 67 ods. 2 a § 68 ods. 1 v zne­ní účin­nom od 1. augus­ta 2019 sa pou­ži­jú aj na od­sú­de­né­ho, kto­ré­mu bol ulo­že­ný trest od­ňa­tia slo­bo­dy na do­ži­vo­tie pod­ľa § 34 ods. 8 ale­bo § 67 ods. 3 v zne­ní účin­nom do 31. jú­la 2019.“.

 

30. Príl­oha sa dopĺňa dvad­sia­tym ôs­mym bo­dom, kto­rý znie:

„28. Smer­ni­ca Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy (EÚ) 2017/1371 z 5. jú­la 2017 o bo­ji pro­ti pod­vo­dom, kto­ré poš­ko­dzu­jú fi­nan­čné zá­uj­my Únie, pros­tred­níc­tvom tres­tné­ho prá­va (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017).“.

 

Čl. II

 

Zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 342/2007 Z. z., zá­ko­na č. 643/2007 Z. z., zá­ko­na č. 61/2008 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 5/2009 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 70/2009 Z. z., zá­ko­na č. 97/2009 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 290/2009 Z. z., zá­ko­na č. 291/2009 Z. z., zá­ko­na č. 305/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 93/2010 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 346/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 220/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 331/2011 Z. z., zá­ko­na č. 236/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., zá­ko­na č. 345/2012 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 305/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., zá­ko­na č. 195/2014 Z. z., zá­kon č. 307/2014 Z. z., zá­ko­na č. 353/2014 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 139/2015, zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 401/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 152/2017 Z. z., zá­ko­na č. 236/2017 Z. z., zá­ko­na č. 274/2017 Z. z., zá­ko­na č. 161/2018 Z. z., zá­ko­na č. 314/2018 Z. z., zá­ko­na č. 321/2018 Z. z., zá­ko­na č. 3/2019 Z. z., zá­ko­na č. 6/2019 Z. z., zá­ko­na č. 35/2019 Z. z. a zá­ko­na č. 54/2019 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. V § 28 ods. 8 sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá: „(ďa­lej len „vi­deo­kon­fe­ren­čné za­ria­de­nie“)“.

 

2. V § 56 ods. 1 dru­há ve­ta znie: „Mi­mo svoj­ho ob­vo­du vy­ko­ná­va­jú jed­not­li­vé úko­ny tres­tné­ho ko­na­nia do­žia­da­ním ok­res­né­ho sú­du, pro­ku­rá­to­ra ale­bo po­li­caj­ta, v kto­ré­ho ob­vo­de byť úkon vy­ko­na­ný ale­bo pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia; ak nie je úkon vy­ko­ná­va­ný pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia, vy­ko­na­jú ho mi­mo svoj­ho ob­vo­du osob­ne, len ak vec nep­ri­púš­ťa od­klad ale­bo je to na riad­ne po­sú­de­nie ve­ci ne­vyh­nut­né.“.

 

3. V § 59 ods. 1 sa za pr­vú ve­tu vkla­dá no­vá dru­há ve­ta, kto­rá znie: „Ak sa úkon vy­ko­ná­va pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia, oso­ba, kto­rej sa úkon tý­ka, zá­pis­ni­cu ne­pod­pi­su­je.“.

 

4. Za § 61a sa vkla­dá § 61b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

㤠61b

Vy­ko­ná­va­nie vý­slu­chu pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia

(1) Ak je oso­ba vy­po­čú­va­ná pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia, upo­ve­do­mí sa vhod­ným spô­so­bom o ča­se a mies­te vý­slu­chu ob­haj­ca ale­bo ob­vi­ne­ný, ak ne­má ob­haj­cu, a to as­poň päť pra­cov­ných dní pred vy­ko­na­ním vý­slu­chu.

(2) To­tož­nosť vy­po­čú­va­nej oso­by ove­rí oso­ba, kto­rá je v rov­na­kom pro­ces­nom pos­ta­ve­ní ako oso­ba, kto­rá vý­sluch vy­ko­ná; ak vý­sluch vy­ko­ná súd, to­tož­nosť mô­že ove­riť aj po­ve­re­ný za­mes­tna­nec sú­du, a ak je vy­po­čú­va­ná oso­ba vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy ale­bo vo väz­be, to­tož­nosť mô­že ove­riť aj prís­luš­ník Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že. Oso­ba, kto­rá ove­ri­la to­tož­nosť je po­čas vý­slu­chu vždy prí­tom­ná v mies­te, kde sa na­chá­dza vy­po­čú­va­ná oso­ba. O ove­re­ní to­tož­nos­ti vy­po­čú­va­nej oso­by a vy­ko­na­ní vý­slu­chu sa vy­ho­to­ví zá­znam, kto­rý pod­pí­še vy­po­čú­va­ná oso­ba a oso­ba, kto­rá ove­ri­la to­tož­nosť; zá­znam je sú­čas­ťou zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu.

(3) Ak sa vy­ko­ná­va vý­sluch agen­ta ale­bo sved­ka, kto­ré­ho to­tož­nosť je uta­je­ná, oso­ba, kto­rá ove­ru­je to­tož­nosť pod­ľa od­se­ku 2, mu­sí mať op­ráv­ne­nie na oboz­na­mo­va­nie sa s uta­jo­va­ný­mi sku­toč­nos­ťa­mi prís­luš­né­ho stup­ňa uta­je­nia.

(4) Oso­ba, kto­rá vy­ko­ná­va vý­sluch, pou­čí vy­po­čú­va­nú oso­bu pred za­čiat­kom vý­slu­chu o spô­so­be ve­de­nia vý­slu­chu.

(5) Vy­po­čú­va­ná oso­ba mô­že ke­dy­koľ­vek v prie­be­hu vý­slu­chu vzniesť ná­miet­ky pro­ti kva­li­te ob­ra­zo­vé­ho ale­bo zvu­ko­vé­ho pre­no­su; tá­to sku­toč­nosť sa poz­na­me­ná v zá­pis­ni­ci o vý­slu­chu, pri­čom neb­rá­ni v pok­ra­čo­va­ní vý­slu­chu, ak bo­li od­strá­ne­né tech­nic­ké prob­lé­my s ob­ra­zo­vým a zvu­ko­vým pre­no­som.“.

 

5. V § 62 ods. 3 sa slo­vo „od­stú­pi“ nah­rá­dza slo­vom „pos­tú­pi“.

 

6. V § 89 ods. 3 sa za slo­vo „se­ná­tu“ vkla­dá slo­vo „a“.

 

7. V § 115 ods. 6 sa za šies­tu ve­tu vkla­dá no­vá sied­ma ve­ta a ôs­ma ve­ta, kto­ré zne­jú: „Dos­lov­ný pre­pis zá­zna­mu v cu­dzom ja­zy­ku a dopl­ne­nie dos­lov­né­ho pre­pi­su zá­zna­mu v cu­dzom ja­zy­ku mô­že vy­ho­to­viť tl­moč­ník. Pri prib­ra­tí tl­moč­ní­ka sa pos­tu­pu­je pri­me­ra­ne pod­ľa § 28.“

 

8. V § 115 ods. 6 de­via­tej ve­te sa za slo­vá „Po­li­caj­né­ho zbo­ru“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo tl­moč­ní­kom“.

 

9. V § 121 ods. 4 a § 273 ods. 1 sa slo­vá „tech­nic­kých za­ria­de­ní ur­če­ných na pre­nos zvu­ku a ob­ra­zu“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia“.

 

10. V § 124 ods. 2 sa na kon­ci pr­vej ve­ty bod­ka nah­rá­dza bod­ko­čiar­kou a pri­pá­ja­jú sa tie­to slo­vá: „ak sa vý­sluch vy­ko­ná­va pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia, zá­pis­ni­ca sa ob­vi­ne­né­mu na je­ho žia­dosť mu­sí pre­čí­tať.“.

 

11. V § 134 ods. 1 sa za slo­vo „vý­sluch,“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo sve­dok, kto­rý je vo vý­ko­ne väz­by ale­bo vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy, ak je to pri­me­ra­né a dos­ta­ču­jú­ce vzhľa­dom na okol­nos­ti prí­pa­du,“ a slo­vá „po­mo­cou tech­nic­kých za­ria­de­ní ur­če­ných na pre­nos zvu­ku a ob­ra­zu“ sa nah­rá­dza­jú slo­va­mi „pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia“.

 

12. V § 136 ods. 3 sa slo­vá „za­ria­de­ní ur­če­ných na pre­nos zvu­ku a ob­ra­zu“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia“.

 

13. V § 202 ods. 2 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie o pre­či­noch pro­ti ži­vot­né­mu pros­tre­diu vy­ko­ná­va po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. a).“.

 

14. V § 211 ods. 1 sa za slo­vá „pod­ľa § 177 a 178,“ vkla­da­jú slo­vá „po­ru­šo­va­nia do­mo­vej slo­bo­dy pod­ľa § 194, ochra­ny súk­ro­mia v obyd­lí pod­ľa § 194a, po­ru­šo­va­nia ta­jom­stva prep­ra­vo­va­ných správ pod­ľa § 196 a 197,“ a za slo­vá „pod­ľa § 216 a 217,“ sa vkla­da­jú slo­vá „neop­ráv­ne­né­ho zá­sa­hu do prá­va k do­mu, by­tu ale­bo ne­by­to­vé­mu pries­to­ru pod­ľa § 218, neop­ráv­ne­né­ho vy­ro­be­nia a pou­ží­va­nia pla­tob­né­ho pros­tried­ku, elek­tro­nic­kých pe­ňa­zí ale­bo inej pla­tob­nej kar­ty pod­ľa § 219,“.

 

15. V § 237 ods. 3 pís­me­no b) znie:

„b) sa­mo­sud­ca o pre­či­noch a zlo­či­noch, ok­rem obzvlášť zá­važ­ných zlo­či­nov, za kto­ré zá­kon us­ta­no­vu­je trest od­ňa­tia slo­bo­dy s dol­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by naj­me­nej dva­násť ro­kov, ak ten­to zá­kon neus­ta­no­vu­je inak,“.

 

16. V § 241 ods. 1 sa slo­vá „pre­čin a zlo­čin s hor­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by nep­re­vy­šu­jú­cou osem ro­kov“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „pre­čin a zlo­čin s vý­nim­kou obzvlášť zá­važ­né­ho zlo­či­nu, za kto­rý zá­kon us­ta­no­vu­je trest od­ňa­tia slo­bo­dy s dol­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by naj­me­nej dva­násť ro­kov.“

 

17. V § 243 ods. 1 sa slo­vá „hor­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by pre­vy­šu­jú­cou osem ro­kov“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „dol­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by naj­me­nej dva­násť ro­kov“.

 

18. V § 246 ods. 1 sa slo­vá „tech­nic­kých za­ria­de­ní na pre­nos zvu­ku a ob­ra­zu“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia“.

 

19. § 246 ods. 3 sa slo­vá „tech­nic­kých za­ria­de­ní ur­če­ných na pre­nos zvu­ku ale­bo ob­ra­zu“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia“.

 

20. V § 263 sa za od­sek 4 vkla­dá no­vý od­sek 5, kto­rý znie:


„(5) Us­ta­no­ve­nia od­se­kov 1 4 o čí­ta­ní zá­pis­ni­ce o vý­po­ve­di sa pri­me­ra­ne pou­ži­jú aj na preh­ra­nie zvu­ko­vé­ho a ob­ra­zo­vé­ho zá­zna­mu o vý­slu­chu vy­ko­na­né­ho pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia.“.

Do­te­raj­ší od­sek 5 sa ozna­ču­je ako od­sek 6.

 

21. § 264 sa dopĺňa od­se­kom 3, kto­rý znie:

„(3) Us­ta­no­ve­nia od­se­kov 1 a 2 o pred­lo­že­ní zá­pis­ni­ce o skor­šom vý­slu­chu sa pri­me­ra­ne pou­ži­jú aj na preh­ra­nie zvu­ko­vé­ho a ob­ra­zo­vé­ho zá­zna­mu o vý­slu­chu vy­ko­na­né­ho pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia.“.

 

22. V § 273 ods. 2 sa slo­vá „§ 263 ods. 5“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „§ 263 ods. 6“.

 

23. V § 292 ods. 1 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Ak sa roz­ho­do­vať vo ve­ciach spo­je­ných s vý­ko­nom kon­tro­ly tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi, pred­se­da se­ná­tu o ve­rej­nom za­sad­nu­tí upo­ve­do­mí aj prís­luš­né­ho pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka.“.

 

24. V § 295 ods. 2 sa za slo­vo „znal­ca“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo preh­ra­ním ob­ra­zo­vé­ho a zvu­ko­vé­ho zá­zna­mu z vý­slu­chu sved­ka, kto­rý bol vy­ko­na­ný pros­tred­níc­tvom vi­deo­kon­fe­ren­čné­ho za­ria­de­nia,“.

 

25. V § 302 ods. 2 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: „Ak sa roz­ho­do­vať vo ve­ciach spo­je­ných s vý­ko­nom kon­tro­ly tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi, pred­se­da se­ná­tu o ne­ve­rej­nom za­sad­nu­tí upo­ve­do­mí aj prís­luš­né­ho pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka.“.

 

26. V § 349 od­sek 1 znie:

„(1) Sa­mo­sud­ca vy­ko­ná­va ko­na­nie o pre­či­noch a zlo­či­noch, ok­rem obzvlášť zá­važ­ných zlo­či­nov, za kto­ré zá­kon us­ta­no­vu­je trest od­ňa­tia slo­bo­dy s dol­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by naj­me­nej dva­násť ro­kov.“.

 

27. V § 415 ods. 1 dru­há ve­ta znie: „Ak bol návrh od­sú­de­né­ho o pod­mie­neč­né pre­pus­te­nie za­miet­nu­tý, mô­že ho od­sú­de­ný opa­ko­vať po up­ly­nu­tí jed­né­ho ro­ka a ak ide o od­sú­de­né­ho na dvad­sať­päť ro­kov ale­bo na do­ži­vo­tie po up­ly­nu­tí troch ro­kov od za­miet­nu­tia ok­rem prí­pa­du, že návrh bol za­miet­nu­tý len pre­to, že ho od­sú­de­ný po­dal pred­čas­ne.“.

 

28. V § 416 sa do­te­raj­ší text ozna­ču­je ako od­sek 1 a dopĺňa sa od­se­kom 2, kto­rý znie:

„(2) O skon­če­ní kon­tro­ly tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi roz­ho­du­je súd na ve­rej­nom za­sad­nu­tí. Ak bol návrh od­sú­de­né­ho na skon­če­nie kon­tro­ly za­miet­nu­tý, mô­že ho od­sú­de­ný opa­ko­vať po up­ly­nu­tí šies­tich me­sia­cov od za­miet­nu­tia ok­rem prí­pa­du, že návrh bol za­miet­nu­tý len pre­to, že ho od­sú­de­ný po­dal pred­čas­ne.“.

 

29. V § 435 ods. 3 sa slo­vá „ulo­že­né ob­me­dzenia ale­bo po­vin­nos­ti“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „ma­rí vý­kon kon­tro­ly tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi“.

 

30. V § 435 ods. 4 sa za slo­vá „po­žia­da o“ vkla­dá slo­vo „pod­mie­neč­né“ a čís­lo „30“ nah­rá­dza čís­lom „60“.

 

31. V § 435 sa za od­sek 5 vkla­dá no­vý od­sek 6, kto­rý znie:

 

„(6) Na ko­na­nie o pod­mie­neč­nom upus­te­ní od vý­ko­nu zvyš­ku tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia, ako aj na ko­na­nie o na­ria­de­ní vý­ko­nu zvyš­ku toh­to tres­tu sa pri­me­ra­ne pou­ži­jú us­ta­no­ve­nia § 415 až 417.“.

Do­te­raj­ší od­sek 6 sa ozna­ču­je ako od­sek 7.

 

32. Za § 43­5a sa vkla­dá § 435b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

㤠435b

Upus­te­nie od vý­ko­nu tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia

(1) Súd mô­že upus­tiť od vý­ko­nu tres­tu do­má­ce­ho vä­ze­nia ale­bo je­ho zvyš­ku, ak zis­tí, že od­sú­de­ný ocho­rel na ne­vy­lie­či­teľ­nú ži­vo­tu ne­bez­peč­nú cho­ro­bu ale­bo ne­vy­lie­či­teľ­nú du­šev­nú cho­ro­bu.

(2) Pro­ti uz­ne­se­niu pod­ľa od­se­ku 1 je prí­pus­tná sťaž­nosť, kto­rá má od­klad­ný úči­nok.“.

 

33. Za § 567o sa vkla­dá § 567p, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

㤠567p

 

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nie k úp­ra­vám účin­ným od 1. augus­ta 2019

 

Ko­na­nie za­ča­té pred 1. augus­tom 2019, v kto­rom bo­la po­da­ná ob­ža­lo­ba ale­bo návrh do­ho­dy o vi­ne a tres­te sa do­kon­čí pod­ľa pred­pi­sov účin­ných do 31. jú­la 2019.“.

 

Čl. III

Zá­kon č. 550/2003 Z. z. o pro­bač­ných a me­diač­ných úrad­ní­koch a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 517/2008 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z. a zá­ko­na č. 321/2018 Z. z. sa me­ní tak­to:

 

V § 3 ods. 2 písm. d) sa vy­púš­ťa čiar­ka a slo­vá „ak ide o pre­me­nu zvyš­ku tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy na trest do­má­ce­ho vä­ze­nia“.

 

Čl. IV

 

Zá­kon č. 91/2016 Z. z. o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 316/2016 Z. z. a zá­ko­na č. 161/2018 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

1. V § 3 sa za slo­vá „§ 235,“ vkla­da­jú slo­vá „po­ru­šo­va­nie po­vin­nos­ti pri sprá­ve cu­dzieho ma­jet­ku pod­ľa § 237,“, za slo­vá „§ 251a,“ vkla­da­jú slo­vá „ne­po­vo­le­ná vý­ro­ba lie­hu, ta­ba­ku a ta­ba­ko­vých vý­rob­kov pod­ľa § 253, po­ru­šo­va­nie pred­pi­sov o obe­hu to­va­ru v sty­ku s cu­dzi­nou pod­ľa § 254,“, za slo­vá „§ 278a,“ vkla­da­jú slo­vá „po­ru­še­nie pred­pi­sov o štát­nych tech­nic­kých opat­re­niach na ozna­če­nie to­va­ru pod­ľa § 279,“ za slo­vá „§ 348 a 349,“ vkla­da­jú slo­vá „fal­šo­va­nie a poz­me­ňo­va­nie ve­rej­nej lis­ti­ny, úrad­nej pe­ča­te, úrad­nej uzá­ve­ry, úrad­né­ho zna­ku a úrad­nej znač­ky pod­ľa § 352,“ a za slo­vá „§ 355 a 356,“ vkla­da­jú slo­vá „ná­si­lie pro­ti sku­pi­ne oby­va­te­ľov pod­ľa § 359, ne­bez­peč­né vy­hrá­ža­nie pod­ľa § 360,“.

 

2. Príl­oha sa dopĺňa osem­nás­tym bo­dom, kto­rý znie:

 

„18. Smer­ni­ca Európ­ske­ho parla­men­tu a Ra­dy (EÚ) 2017/1371 z 5. jú­la 2017 o bo­ji pro­ti pod­vo­dom, kto­ré poš­ko­dzu­jú fi­nan­čné zá­uj­my Únie, pros­tred­níc­tvom tres­tné­ho prá­va (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017).“.

Čl. V

Ten­to zá­kon na­do­bú­da účin­nosť 1. augus­ta 2019.

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia