Týranie zvierat - Národná rad SR schválila zmeny v Trestnom zákone

Publikované: 24. 07. 2020, čítané: 1480 krát
 

 

NÁRODNÁ RA­DA SLO­VEN­SKEJ RE­PUB­LI­KY

 

VIII. vo­leb­né ob­do­bie

 

Návrh

 

Zá­kon

 

z ... 2020,

 

kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov a kto­rým sa dopĺňa zá­kon č. 91/2016 Z. z. o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov

 

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa uz­nies­la na tom­to zá­ko­ne:

 

Čl. I

 

Zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 218/2007 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 497/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 257/2009 Z. z., zá­ko­na č. 317/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 33/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 313/2011 Z. z., zá­ko­na č. 246/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 428/2012 Z. z., uz­ne­se­nia Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 189/2013 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 260/2014 Z. z., zá­ko­na č. 73/2015 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., zá­ko­na č. 87/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 264/2017 Z. z., zá­ko­na č. 274/2017 Z. z., zá­ko­na č. 161/2018 Z. z., zá­ko­na č. 321/2018 Z. z., zá­ko­na č. 35/2019 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 38/2019 Z. z., zá­ko­na č. 214/2019 Z. z., zá­ko­na č. 420/2019 Z. z. a zá­ko­na č. 474/2019 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:

 

1. Za § 305 sa vkla­da­jú § 305a až 305c, kto­ré vrá­ta­ne nad­pi­sov zne­jú:

 

㤠305a

 

Tý­ra­nie zvie­rat

 

(1) Kto

a)tý­ra zvie­ra, ho­ci bol za ob­dob­ný čin v pred­chá­dza­jú­cich dva­nás­tich me­sia­coch pos­tih­nu­tý ale­bo za ta­ký čin v pred­chá­dza­jú­cich dvad­sia­tich šty­roch me­sia­coch od­sú­de­ný,

b)tý­ra zvie­ra zvlášť kru­tým a su­ro­vým spô­so­bom, ale­bo

c)ne­pos­kyt­ne zvie­ra­ťu, kto­ré vlas­tní ale­bo o kto­ré je po­vin­ný sta­rať sa, pot­reb­nú po­moc, pri­čom je ta­ké­to zvie­ra v ne­bez­pe­čen­stve smr­ti ale­bo ja­ví príz­na­ky ťaž­kej uj­my na zdra­ví,

pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na šesť me­sia­cov až na tri ro­ky.

 

(2) Od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok päť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a)na via­ce­rých zvie­ra­tách,

b)ve­rej­ne ale­bo na mies­te prís­tup­nom ve­rej­nos­ti,

c)na zvie­ra­ti oso­bit­ne chrá­ne­nom zá­ko­nom, ale­bo

d)zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia.

 

(3) Od­ňa­tím slo­bo­dy na tri ro­ky osem ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1 a spô­so­bí ním smrť zvie­ra­ťa.

 

§ 305b

 

Za­ned­ba­nie sta­ros­tli­vos­ti o zvie­ra

 

(1) Kto z ned­ban­li­vos­ti spô­so­bí smrť ale­bo tr­va­lé nás­led­ky na zdra­ví zvie­ra­ťa, kto­ré vlas­tní ale­bo o kto­ré je po­vin­ný sa sta­rať tým, že za­ned­bá pot­reb­nú sta­ros­tli­vosť o to­to zvie­ra, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na dva ro­ky.

(2) Od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok päť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a)na via­ce­rých zvie­ra­tách,

b)ve­rej­ne ale­bo na mies­te prís­tup­nom ve­rej­nos­ti,

c)na zvie­ra­ti oso­bit­ne chrá­ne­nom zá­ko­nom, ale­bo

d)zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia.

 

§ 305c

 

Or­ga­ni­zo­va­nie zá­pa­sov zvie­rat

 

(1) Kto or­ga­ni­zu­je zá­pas me­dzi zvie­ra­ta­mi, na ten­to účel štve zvie­ra pro­ti zvie­ra­ťu, cvi­čí zvie­ra na inom zvie­ra­ti v roz­po­re so všeo­bec­ne zá­väz­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi na úse­ku ve­te­ri­nár­nej sta­ros­tli­vos­ti, cho­vá, dr­ží, ob­cho­du­je ale­bo inak nak­la­dá so zvie­ra­ta­mi ale­bo ta­ké ko­na­nie umož­ní ale­bo kto sa zú­čas­tní na or­ga­ni­zo­va­nom zá­pa­se zvie­rat, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na dva ro­ky.

 

(2) Od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den päť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a)ve­rej­ne ale­bo na mies­te prís­tup­nom ve­rej­nos­ti,

b)na zvie­ra­ti oso­bit­ne chrá­ne­nom zá­ko­nom,

c)zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia, ale­bo

d)v prí­tom­nos­ti sku­pi­ny osôb mlad­ších ako osem­násť ro­kov.“.

 

2. § 378 a 378a sa vrá­ta­ne nad­pi­sov vy­púš­ťa­jú.

 

Čl. II

 

Zá­kon č. 91/2016 Z. z. o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 161/2018 Z. z., zá­ko­na č. 214/2019 Z. z. a zá­ko­na č. 474/2019 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

V § 3 sa za slo­vá „po­ru­šo­va­nie ochra­ny ras­tlín a ži­vo­čí­chov pod­ľa § 305“ vkla­da­jú slo­vá „tý­ra­nie zvie­rat pod­ľa § 305a, za­ned­ba­nie sta­ros­tli­vos­ti o zvie­ra pod­ľa § 305b, or­ga­ni­zo­va­nie zá­pa­sov zvie­rat pod­ľa § 305c,“.

Čl. III

Ten­to zá­kon na­do­bú­da účin­nosť 1. no­vem­bra 2020

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia