Zbraňová amnestia

Publikované: 17. 10. 2020, čítané: 672 krát
 

 

V sú­vis­los­ti s tres­tným či­nom ne­do­vo­le­né­ho oz­bro­jo­va­nia a ob­cho­do­va­nia so zbra­ňa­mi pod­ľa § 294 Tr. zák. sto­jí za pov­šim­nu­tie zá­kon č. 274/2020 Z.z. (vy­hlá­se­ný dňa 08.10.2020), kto­rý s účin­nos­ťou od 01.11.2020 za­vá­dza zá­nik tres­tnos­ti tres­tné­ho či­nu ne­do­vo­le­né­ho oz­bro­jo­va­nia. Ide o tzv. zbra­ňo­vú am­nes­tiu, kto­rá kon­čí dňom 30.04.2021.

ZÁKON

z 22. sep­tem­bra 2020,

kto­rým sa dopĺňa zá­kon č. 190/2003 Z. z. o strel­ných zbra­niach a stre­li­ve a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa uz­nies­la na tom­to zá­ko­ne:

Čl. I

Zá­kon č. 190/2003 Z. z. o strel­ných zbra­niach a stre­li­ve a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na č. 757/2004 Z. z., zá­ko­na č. 132/2005 Z. z., zá­ko­na č. 529/2005 Z. z., zá­ko­na č. 330/2007 Z. z., zá­ko­na č. 342/2007 Z. z., zá­ko­na č. 445/2008 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 382/2009 Z. z., zá­ko­na č. 440/2009 Z. z., zá­ko­na č. 92/2010 Z. z., zá­ko­na č. 128/2011 Z. z., zá­ko­na č. 8/2013 Z. z., zá­ko­na č. 300/2014 Z. z., zá­ko­na č. 120/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 376/2019 Z. z. a zá­ko­na č. 73/2020 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

Za § 72h sa vkla­dá § 72i, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

㤠72i

Zá­nik tres­tnos­ti či­nu ne­do­vo­le­né­ho oz­bro­jo­va­nia od 1. no­vem­bra 2020 do 30. ap­rí­la 2021

(1)

Tres­tnosť či­nu ne­do­vo­le­né­ho oz­bro­jo­va­nia za­ni­ká u oso­by, kto­rá bez po­vo­le­nia dr­ží zbraň ka­te­gó­rie A, ka­te­gó­rie B ale­bo ka­te­gó­rie C, ale­bo stre­li­vo pod­ľa toh­to zá­ko­na, ak v le­ho­te od 1. no­vem­bra 2020 do 30. ap­rí­la 2021 tú­to zbraň ale­bo stre­li­vo dob­ro­voľ­ne od­ov­zdá do ús­cho­vy kto­ré­mu­koľ­vek út­va­ru Po­li­caj­né­ho zbo­ru; ten o prev­za­tí vy­dá potvr­de­nie.

(2)

Ten, kto od­ov­zdal zbraň pod­ľa od­se­ku 1, mô­že po­dať žia­dosť o jej za­evi­do­va­nie, ak tou­to zbra­ňou ne­bol pod­ľa od­bor­né­ho vy­jad­re­nia út­va­ru mi­nis­ter­stva špe­cia­li­zo­va­né­ho na zna­lec­kú čin­nosť40) spá­cha­ný trest­ný čin; žia­dosť mož­no po­dať do dvoch me­sia­cov od do­ru­če­nia pí­som­né­ho ozná­me­nia, že zbra­ňou ne­bol spá­cha­ný trest­ný čin, kto­ré za­šle po­li­caj­ný út­var. Po­li­caj­ný út­var za­evi­du­je zbraň, ak sú spl­ne­né pod­mien­ky pod­ľa § 37; pred­lo­že­nie potvr­de­né­ho ná­kup­né­ho po­vo­le­nia ale­bo potvr­de­né­ho zbroj­né­ho sprie­vod­né­ho lis­tu a preu­ká­za­nie spô­so­bu zá­kon­né­ho na­do­bud­nu­tia zbra­ne sa ne­po­ža­du­je. Ak oso­ba o za­evi­do­va­nie zbra­ne ne­po­žia­da ale­bo nep­re­ve­die vlas­tníc­tvo zbra­ne na inú oso­bu pod­ľa od­se­ku 4 v us­ta­no­ve­nej le­ho­te, zbraň sa stá­va vlas­tníc­tvom štá­tu, kto­ré­ho správ­com je mi­nis­ter­stvo.

(3)

Ten, kto od­ov­zdal stre­li­vo pod­ľa od­se­ku 1, ho mô­že na­do­bud­núť do vlas­tníc­tva, ak sú spl­ne­né pod­mien­ky pod­ľa § 12. Stre­li­vo po­sú­di a za­ra­dí do prís­luš­nej ka­te­gó­rie svo­jím od­bor­ným vy­jad­re­ním út­var mi­nis­ter­stva špe­cia­li­zo­va­ný na zna­lec­kú čin­nosť.40)

(4)

Ten, kto od­ov­zdal zbraň ale­bo stre­li­vo, mô­že do dvoch me­sia­cov od do­ru­če­nia pí­som­né­ho ozná­me­nia po­li­caj­né­ho út­va­ru, že zbra­ňou ne­bol spá­cha­ný trest­ný čin, pre­viesť vlas­tníc­tvo zbra­ne ale­bo stre­li­va na oso­bu, kto­rá spĺňa pod­mien­ky pod­ľa § 12 a 37.“.

 

Čl. II

 

Ten­to zá­kon na­do­bú­da účin­nosť dňom vy­hlá­se­nia.

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia