Návrh zákona, ktorým sa mení trvanie kolúznej väzby

Publikované: 14. 02. 2021, čítané: 1852 krát
 

 

Vzhľa­dom k to­mu, že mo­men­tál­ne sa neus­tá­le ho­vo­rí o mož­ných zme­nách v ko­lúz­nej väz­be, tak in­špi­ra­tív­nym by mo­hol byť aj ten­to struč­ný návrh zmien v Tres­tnom po­riad­ku (in­šti­tút väz­by by však pot­re­bo­val "pre­ko­pať" ce­lý a to vrá­ta­ne re­ví­zie maximál­nych le­hôt väz­by a pod­mie­nok vý­ko­nu väz­by).

Návrh zá­ko­na, kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa uz­nies­la na tom­to zá­ko­ne:

Zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 342/2007 Z. z., zá­ko­na č. 643/2007 Z. z., zá­ko­na č. 61/2008 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 5/2009 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 70/2009 Z. z., zá­ko­na č. 97/2009 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 290/2009 Z. z., zá­ko­na č. 291/2009 Z. z., zá­ko­na č. 305/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 93/2010 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 346/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 220/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 331/2011 Z. z., zá­ko­na č. 236/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., zá­ko­na č. 345/2012 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 305/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., zá­ko­na č. 195/2014 Z. z., zá­kon č. 307/2014 Z. z., zá­ko­na č. 353/2014 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 139/2015 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 401/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z.,  zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 152/2017 Z. z., zá­ko­na č. 236/2017 Z. z., zá­ko­na č. 274/2017 Z. z., zá­ko­na 161/2018 Z. z., zá­ko­na č. 314/2018 Z. z., zá­ko­na č. 321/2018 Z. z., zá­ko­na č. 3/2019 Z. z., zá­ko­na č. 6/2019 Z. z., zá­ko­na č. 35/2019 Z. z., zá­ko­na č. 54/2019 Z. z., zá­ko­na č. 214/2019 Z. z., zá­ko­na č. 420/2019 Z. z., zá­ko­na č. 231/2019 Z. z. a zá­ko­na č. 312/2020 Z.z.,  sa me­ní a dopĺňa tak­to:

1. § 76 sa dopĺňa o no­vý od­sek 8, kto­rý znie:

Väz­ba z dô­vo­du uve­de­né­ho v us­ta­no­ve­ní § 71 ods. 1 písm. b) mô­že tr­vať naj­viac tri me­sia­ce. Ak ne­bol ob­vi­ne­ný, kto­rý nie je vo väz­be sú­čas­ne aj z iné­ho dô­vo­du, pre­pus­te­ný z väz­by pred up­ly­nu­tím le­ho­ty uve­de­nej v pr­vej ve­te, mu­sí byť pre­pus­te­ný naj­nes­kôr pos­led­ný deň tej­to le­ho­ty. Le­ho­ta väz­by uve­de­ná v pr­vej ve­te nep­la­tí, ak je ob­vi­ne­ný vo väz­be z dô­vo­du uve­de­né­ho v us­ta­no­ve­ní § 71 ods. 3 písm. b).

Do­te­raj­šie od­se­ky 8 až 10 sa ozna­ču­jú ako od­se­ky 9 až 11.

2.

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nie:

Za us­ta­no­ve­nie § 567q sa vkla­dá no­vé us­ta­no­ve­nie § 567r, kto­ré znie:

Vo ve­ciach, v kto­rých ku dňu účin­nos­ti toh­to zá­ko­na je ob­vi­ne­ný vo väz­be z dô­vo­du uve­de­né­ho v us­ta­no­ve­ní § 71 ods. 1 písm. b) dlh­šie ako tri me­sia­ce, a sú­čas­ne nie je vo väz­be aj z iné­ho dô­vo­du, mu­sí byť pre­pus­te­ný naj­nes­kôr deň nas­le­du­jú­ci po dni na­do­bud­nu­tia účin­nos­ti toh­to zá­ko­na.

Dô­vo­do­vá sprá­va

Pred­kla­da­ná no­ve­la Tres­tné­ho po­riad­ku sa za­obe­rá za­ve­de­ním maximál­nej do­by tr­va­nia tzv. ko­lúz­nej väz­by v zmys­le § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. a bo­la in­špi­ro­va­ná naj­mä práv­nou úp­ra­vou tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by v Čes­kej re­pub­li­ke.

Ko­lúz­ny dô­vod väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. je štan­dar­dným dô­vo­dom väz­by a v po­čia­toč­ných štá­diách tres­tné­ho stí­ha­nia je čas­to opod­stat­ne­ný. Prob­le­ma­tic­kým sa však ten­to vä­zob­ný dô­vod stá­va v ďal­ších štá­diách príp­rav­né­ho ko­na­nia, keď väz­ba ob­vi­ne­né­ho z toh­to dô­vo­du tr­vá bež­ne v slo­ven­ských práv­nych po­me­roch dl­hé ča­so­vé ob­do­bie (ne­zriad­ka v príp­rav­nom ko­na­ní aj viac ako 12 me­sia­cov) a to na­priek to­mu, že v zmys­le § 76 ods. 1 Tr. por. by väz­ba ob­vi­ne­né­ho ma­la tr­vať len ne­vyh­nut­ný čas a pod­ľa § 2 ods. 6 Tr. por. by ma­li byť vä­zob­né ve­ci vy­ba­vo­va­né pred­nos­tne a urý­chle­ne (prie­ťa­hy vo vä­zob­ných ve­ciach sú pri­tom tak­tiež bež­nou sú­čas­ťou tres­tných ko­na­ní ve­de­ných na úze­mí SR).

Ko­lúz­ny dô­vod väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. pri­tom, na roz­diel od zvyš­ných dô­vo­dov väz­by (tzv. úte­ko­vej, či pok­ra­čo­va­cej väz­by), mô­žu or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní po­mer­ne účin­ne a rých­lo eli­mi­no­vať a to svo­jou čin­nos­ťou (vý­sluch­mi sved­kov, či spolu­ob­vi­ne­ných, kto­rých by mo­hol ob­vi­ne­ný ov­plyv­ňo­vať, za­is­te­ním vec­ných, či lis­tin­ných dô­ka­zov, kto­ré by mo­hol ob­vi­ne­ný zni­čiť a po­dob­ne). Pri ko­lúz­nej väz­be te­da vý­raz­nej­šie než pri väz­be úte­ko­vej, či pre­ven­tív­nej, hra­je dô­le­ži­tú úlo­hu tak­tic­ký pos­tup, rých­losť a sús­tre­de­nosť pri vy­ko­ná­va­ní pro­ces­ných úko­nov v štá­diu vy­šet­ro­va­nia. Nie je pre­to ne­vyh­nut­né, aby tr­va­nie ko­lúz­nej väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. ma­lo tr­vať prak­tic­ky neob­me­dze­ný čas, tak ako je to v sú­čas­tnos­ti (pri obzvlášť zá­važ­ných zlo­či­noch do­kon­ca až 4 ro­ky), pri­čom ob­me­dze­né tr­va­nie ko­lúz­nej väz­by maximál­nou le­ho­tou by zá­ro­veň mo­ti­vo­va­lo or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní, aby vy­ko­na­li všet­ky re­le­van­tné pro­ces­né úko­ny v čo mož­no naj­krat­šom ča­se.

Navr­hno­va­ná práv­na úp­ra­va by za­brá­ni­la aj niek­to­rým po­doz­re­niam vo ve­de­ných vä­zob­ných tres­tných stí­ha­niach, keď ne­zried­ka spô­sob ve­de­nia vy­šet­ro­va­nia v príp­rav­nom ko­na­ní na­vo­dzu­je do­jem, že or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní tak­ti­zu­jú s plá­no­va­ním vý­slu­chov jed­not­li­vých sved­kov tak, že sa vy­po­čú­va­jú me­nej pod­stat­ní sved­ko­via, av­šak pod­stat­ní sved­ko­via, vo vzťa­hu ku kto­rým bo­la kon­šta­to­va­ná ko­lúz­na oba­va, vy­po­čú­va­ní nie sú. V ta­kých­to prí­pa­doch sa tr­va­nie ko­lúz­nej väz­by v príp­rav­nom ko­na­ní „na­ťa­hu­je“ a od­ôvod­ňu­je sa tak (a to prí­pad­ne aj predĺže­nie le­ho­ty tr­va­nia väz­by v príp­rav­nom ko­na­ní), že vy­šet­ro­va­nie eš­te ne­bo­lo skon­če­né, vy­šet­ro­va­teľ prie­bež­ne ko­ná, av­šak eš­te bu­de nut­né vy­po­čuť sved­kov, na kto­rých by ob­vi­ne­ný mo­hol ko­lúz­ne vplý­vať. Všet­ky tie­to po­doz­re­nia, či oba­vy z mož­né­ho úče­lo­vé­ho spô­so­bu ve­de­nia vy­šet­ro­va­nia pri kon­šta­to­va­ní ko­lúz­ne­ho dô­vo­du väz­by by bo­li pri­ja­tím navr­ho­va­nej no­vej práv­nej úp­ra­vy od­strá­ne­né.

Maximál­ne ča­so­vé ob­me­dzenie tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by v zmys­le § 71 ods. 1 písm. b) Tr.por. na do­bu tri me­sia­ce nie je pre slo­ven­ské práv­ne pros­tre­die úpl­nou no­vin­kou. Ča­so­vé ob­me­dzenie tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by maximál­ne až na tri me­sia­ce od ob­me­dzenia osob­nej slo­bo­dy up­ra­vo­val aj Trest­ný po­ria­dok z ro­ku 1896 (zá­kon­ný člá­nok XXXIII.. z ro­ku 1896 o súd­nom tres­tnom po­riad­ku), kto­rý bol účin­ný na úze­mí Slo­ven­ska kon­ti­nuál­ne prak­tic­ky až do ro­ku 1950, ako aj Trest­ný po­ria­dok z ro­ku 1956 (zá­kon č. 64/1956), kto­rý ob­me­dzo­val tr­va­nie ko­lúz­nej väz­by v príp­rav­nom ko­na­ní na 2 me­sia­ce. 

K ta­ké­mu­to „náv­ra­tu k mi­nu­lej práv­nej úp­ra­ve“ pris­tú­pi­la s účin­nos­ťou od 01.01.2002 aj Čes­ká re­pub­li­ka (§ 72a ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku Čes­kej re­pub­li­ky), t. j. v Čes­kej re­pub­li­ke exis­tu­je maximál­ne ča­so­vé ob­me­dzenie tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by už tak­mer 20 ro­kov a do­po­siaľ ne­bo­lo sig­na­li­zo­va­né, že by ta­ké­to ča­so­vé ob­me­dzenie bo­lo pre or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní v Čes­kej re­pub­li­ky prob­le­ma­tic­ké, te­da, že by im kom­pli­ko­va­lo ob­jas­ňo­va­nie tres­tných či­nov, vrá­ta­ne ob­jas­ňo­va­nia naj­zá­važ­nej­ších for­miem pá­chania tres­tnej čin­nos­ti (nap­rík­lad or­ga­ni­zo­va­né sku­pi­ny a po­dob­ne). Ak ta­ké­to maximál­ne vy­me­dzenie tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by nie je prob­le­ma­tic­ké v Čes­kej re­pub­li­ke, kto­rá má ob­dob­nú práv­nu úp­ra­vu tres­tné­ho pro­ce­su, po­tom cel­kom ur­či­te ne­bu­de spô­so­bo­vať prob­lé­my ani or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní na úze­mí SR.

Maximál­ne ča­so­vé vy­me­dzenie tr­va­nia ko­lúz­ne­ho dô­vo­du na do­bu tri me­sia­ce by sa vzťa­ho­va­lo iba na dô­vod väz­by v zmys­le § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por., te­da navr­ho­va­ná maximál­na troj­me­sač­ná le­ho­ta tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by by sa neap­li­ko­va­la v prí­pa­doch, v kto­rých by bol ob­vi­ne­ný vza­tý do väz­by z dô­vo­du uve­de­né­ho v us­ta­no­ve­ní § 71 ods. 3 písm. b) Tr. por. (opa­ko­va­né vza­tie do väz­by v tej is­tej ve­ci, keď už bo­lo zis­te­né, že ob­vi­ne­ný sa do­pus­til ko­lúz­ne­ho ko­na­nia). V prí­pa­de vza­tia ob­vi­ne­né­ho do väz­by pod­ľa § 71 ods. 3 písm. b) Tr. por. by tr­va­nie ko­lúz­nej väz­by pre­bie­ha­lo bez zme­ny op­ro­ti sú­čas­nej práv­nej úp­ra­ve.

Po­kiaľ bol ob­vi­ne­ný vza­tý do väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. a ne­bol po­čas ply­nu­tia maximál­nej troj­me­sač­nej le­ho­ty tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by pre­pus­te­ný na slo­bo­du, po­tom naj­nes­kôr v pos­led­ný deň tej­to troj­me­sač­nej le­ho­ty by mu­sel byť pre­pus­te­ný na slo­bo­du. To však ne­bu­de pla­tiť v prí­pa­doch, v kto­rých bol ob­vi­ne­ný vza­tý do väz­by aj z iné­ho dô­vo­du väz­by (nap­rík­lad pod­ľa § 71 ods. 1 písm. a) ale­bo písm. c). V ta­kých­to prí­pa­doch up­ly­nu­tím pos­led­né­ho dňa troj­me­sač­nej le­ho­ty iba dô­vod ko­lúz­nej väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. za­nik­ne, o čom or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní ale­bo súd bez­od­klad­ne in­for­mu­je prís­luš­ný ús­tav na vý­kon väz­by (§75 Tr. por.). Ani sku­toč­nosť, že pri tr­va­ní iných dô­vo­dov väz­by za­ni­kol ko­lúz­ny dô­vod väz­by v zmys­le § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. nie je pri­tom pre ob­vi­ne­né­ho bez­výz­nam­ná, na­koľ­ko ok­rem zvoľ­ne­nia re­ži­mu vý­ko­nu väz­by sa ob­vi­ne­né­mu zjed­no­du­šu­je aj mož­nosť nah­ra­de­nia väz­by v zmys­le § 80, či § 81 Tr. por.

V rám­ci pre­chod­ných us­ta­no­ve­ní sa navr­hu­je a zvý­raz­ňu­je sku­toč­nosť, že zme­nu v cel­ko­vom tr­va­ní ko­lúz­nej väz­by v zmys­le § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. je nut­né okam­ži­te zoh­ľad­niť aj v tých tres­tných ve­ciach, v kto­rých bo­li ob­vi­ne­né oso­by vza­té do väz­by pred na­do­bud­nu­tím účin­nos­ti toh­to zá­ko­na.

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia