Zmena Trestného zákona účinná od 01.07.2021

Publikované: 12. 06. 2021, čítané: 3964 krát
 

 

V Zbier­ke zá­ko­nov bo­la ak­tuál­ne pub­li­ko­va­ná zme­na Tres­tné­ho zá­ko­na pod č. 236/2021 Z.z., kto­ré s účin­nos­ťou od 01.07.2021 za­vied­la no­vý trest­ný čin. Dô­vo­dy, kto­ré vied­li zá­ko­no­dar­cu k za­ve­de­niu toh­to trer­stné­ho či­nu si mož­no pre­čí­tať tu:

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/za­ko­ny/a943-no­vy-trest­ny-cin-ne­bez­pec­ne­ho-ob­ta­zo­va­nia

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa uz­nies­la na tom­to zá­ko­ne:

Čl. I

Zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 218/2007 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 497/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 257/2009 Z. z., zá­ko­na č. 317/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 33/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 313/2011 Z. z., zá­ko­na č. 246/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 428/2012 Z. z., uz­ne­se­nia Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 189/2013 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 260/2014 Z. z., zá­ko­na č. 73/2015 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., zá­ko­na č. 87/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 264/2017 Z. z., zá­ko­na č. 274/2017 Z. z., zá­ko­na č. 161/2018 Z. z., zá­ko­na č. 321/2018 Z. z., zá­ko­na č. 35/2019 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 38/2019 Z. z., zá­ko­na č. 214/2019 Z. z., zá­ko­na č. 420/2019 Z. z., zá­ko­na č. 474/2019 Z. z., zá­ko­na č. 288/2020 Z. z. a zá­ko­na č. 312/2020 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

1.

V § 127 ods. 5 sa za slo­vá „ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia pod­ľa § 360a“ vkla­dá čiar­ka a slo­vá „ne­bez­peč­né­ho elek­tro­nic­ké­ho ob­ťa­žo­va­nia pod­ľa § 360b“.

2.

Za § 360a sa vkla­dá § 360b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

㤠360b

Ne­bez­peč­né elek­tro­nic­ké ob­ťa­žo­va­nie

(1)

Kto úmy­sel­ne pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by, po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu ale­bo po­čí­ta­čo­vej sie­te pod­stat­ným spô­so­bom zhor­ší kva­li­tu ži­vo­ta iné­ho tým, že

a)

ho dl­ho­do­bo po­ni­žu­je, za­stra­šu­je, neop­ráv­ne­ne ko­ná v je­ho me­ne ale­bo dl­ho­do­bo inak ob­ťa­žu­je, ale­bo

b)

neop­ráv­ne­ne zve­rej­ní ale­bo sprís­tup­ní tre­tej oso­be ob­ra­zo­vý, zvu­ko­vý ale­bo ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam je­ho pre­ja­vu osob­nej po­va­hy zís­ka­ný s je­ho súh­la­som, spô­so­bi­lý znač­nou mie­rou oh­ro­ziť je­ho váž­nosť ale­bo pri­vo­diť mu inú váž­nu uj­mu na prá­vach,

pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na tri ro­ky.

(2)

Od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok až šty­ri ro­ky sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a)

na chrá­ne­nej oso­be, ale­bo

b)

z oso­bit­né­ho mo­tí­vu.

(3)

Od­ňa­tím slo­bo­dy na dva ro­ky až šesť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a)

a spô­so­bí ním znač­nú ško­du,

b)

s úmys­lom zís­kať pre se­ba ale­bo iné­ho znač­ný pros­pech, ale­bo

c)

ho­ci bol za ta­ký čin v pred­chá­dza­jú­cich dvad­sia­tich šty­roch me­sia­coch od­sú­de­ný.“.

Čl. II

Ten­to zá­kon na­do­bú­da účin­nosť 1. jú­la 2021.

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia