Orgány (ne)činné v trestnom konaní - ako základné zásady trestného konania neplatia pre vybraných vyšetrovateľov a prokurátorov

Publikované: 30. 01. 2022, čítané: 8311 krát
 

 

JUDr. Mar­tin Ri­bár– ad­vo­kát 

Or­gá­ny (ne)čin­né v tres­tnom ko­na­ní – ako niek­to­ré zá­klad­né zá­sa­dy tres­tné­ho ko­na­nia a niek­to­ré zá­kon­né po­vin­nos­ti nep­la­tia pre vy­bra­ných vy­šet­ro­va­te­ľov a pro­ku­rá­to­rov

     K na­pí­sa­niu toh­to člán­ku ma vied­li dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti z vý­ko­nu pro­fe­sie ob­háj­cu -  ad­vo­ká­ta so za­me­ra­ním na ob­lasť tres­tné­ho prá­va, (žiaľ) osob­né skú­se­nos­ti s vlas­tným tres­tným ko­na­ním ako aj vä­zob­ným stí­ha­ním, ale naj­mä túž­ba po zme­ne sú­čas­ných ne­ga­tív­nych ja­vov v jus­tí­cii, ale pre­dov­šet­kým v tres­tných ko­na­niach. Je zrej­má nut­nosť „očis­ty“ ce­lej spo­loč­nos­ti, ve­rej­nej sfé­ry, pre­dov­šet­kým jus­tí­cie - súd­nic­tva, pro­ku­ra­tú­ry, po­lí­cie a iných zlo­žiek štát­nej mo­ci od ja­vov, kto­ré de­for­mu­jú de­mok­ra­ciu a práv­ny štát. Spra­vod­li­vosť a zá­kon, rov­nosť pred zá­ko­nom mu­sia pla­tiť pre všet­kých rov­na­ko – a to bez vý­nim­ky na spo­lo­čen­ské pos­ta­ve­nie, ma­je­tok, či prís­luš­nosť a vzťa­hy k ne­ja­kej po­li­tic­kej stra­ne či hnu­tiu. Ozna­če­nia ako „na­ši ľu­dia“, ale aj „na­ši chlap­ci“ jed­no­du­cho ne­mô­žu mať svo­je mies­to v na­šej spo­loč­nos­ti.

     Je však ne­vyh­nut­né po­ve­dať, že aká­koľ­vek sna­ha o očis­tu spo­loč­nos­ti či sna­ha o spra­vod­li­vosť mu­sí pre­bie­hať čis­to a len a len zá­kon­ný­mi pros­tried­ka­mi.

     Mám však do­jem, že prá­ve sna­ha o očis­tu spo­loč­nos­ti a túž­ba po „spra­vod­li­vos­ti“ v os­tat­ných dvoch ro­koch vied­la k spus­te­niu pro­ce­su, kto­rý je pres­ným opa­kom vzne­še­ných pred­stáv o očis­te spo­loč­nos­ti a sna­he o nas­to­le­nie spra­vod­li­vos­ti a ve­die k de­for­má­cii práv­ne­ho štá­tu a de­mok­ra­tic­kých hod­nôt.

Je nes­por­ným fak­tom, že nik­dy v mi­nu­los­ti ne­doš­lo zo stra­ny Ústav­né­ho sú­du SR k vy­da­niu ta­ké­ho množ­stva ná­le­zov o po­ru­šo­va­ní zá­klad­ných ľud­ských práv a slo­bôd v tres­tných ko­na­niach a naj­mä vä­zob­ných stí­ha­niach, v tak krát­kom ča­so­vom úse­ku ako to­mu bo­lo v os­tat­nej do­be. Tak­tiež ESĽP vy­dá­va čo­raz viac roz­hod­nu­tí v nep­ros­pech SR o po­ru­šo­va­ní práv na­šich ob­ča­nov, naj­mä na spra­vod­li­vý pro­ces  v tres­tných ko­na­niach.

     Opa­ko­va­ne, tak ako v mi­nu­los­ti mu­sím zdô­raz­niť, že ten­to môj kri­tic­ký poh­ľad na niž­šie uve­de­né „fe­no­mé­ny“ v pos­tu­poch OČTK prí­tom­né v tres­tných ko­na­niach dneš­ných dní sa ne­tý­ka­jú všet­kých vy­šet­ro­va­te­ľov (po­li­caj­tov) a všet­kých pro­ku­rá­to­rov, ne­tý­ka­jú sa ani všet­kých vy­šet­ro­va­te­ľov NA­KA a všet­kých pro­ku­rá­to­rov ÚŠP GP SR -  pou­ka­zu­jem na úz­ku sku­pi­nu nie­koľ­kých vy­šet­ro­va­te­ľov NA­KA, ich ope­ra­tív­nych pra­cov­ní­kov a niek­to­rých pro­ku­rá­to­rov ÚŠP GP SR. A tak ako v mi­nu­los­ti uvá­dzam, že kaž­dú sku­toč­nosť uve­de­nú z mo­jej stra­ny viem pod­lo­žiť kon­krét­nym prí­pa­dom a lis­tin­ný­mi dô­kaz­mi.

     Krát­ky preh­ľad vy­bra­ných práv­nych no­riem, dô­le­ži­tých pre niž­šie uvá­dza­né sku­toč­nos­ti:

Trest­ný po­ria­dok - § 10 Vý­klad niek­to­rých poj­mov

(1) Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní sú pro­ku­rá­tor a po­li­cajt. (...)

Ústa­va SR:

PRVÁ HLA­VA, Pr­vý od­diel, ZÁKLADNÉ US­TA­NO­VE­NIA

Čl. 1

(1)Slo­ven­ská re­pub­li­ka je zvr­cho­va­ný, de­mok­ra­tic­ký a práv­ny štát. Ne­via­že sa na ni­ja­kú ideo­ló­giu ani ná­bo­žen­stvo.

(2)Slo­ven­ská re­pub­li­ka uz­ná­va a dodr­žia­va všeo­bec­né pra­vid­lá me­dzi­ná­rod­né­ho prá­va, me­dzi­ná­rod­né zmlu­vy, kto­rý­mi je via­za­ná, a svo­je ďal­šie me­dzi­ná­rod­né zá­väz­ky.

Čl. 2

(2)Štát­ne or­gá­ny mô­žu ko­nať iba na zá­kla­de ús­ta­vy, v jej me­dziach a v roz­sa­hu a spô­so­bom, kto­rý us­ta­no­ví zá­kon.

(3)Kaž­dý mô­že ko­nať, čo nie je zá­ko­nom za­ká­za­né, a ni­ko­ho ne­mož­no nú­tiť, aby ko­nal nie­čo, čo zá­kon neuk­la­dá.

Trest­ný po­ria­dok:

PRVÁ ČASŤ,VŠEOBECNÉ US­TA­NO­VE­NIA, PRVÁ HLA­VA - ZÁKLADNÉ US­TA­NO­VE­NIA

§ 1 Pred­met zá­ko­na

Trest­ný po­ria­dok up­ra­vu­je pos­tup or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a sú­dov tak, aby tres­tné či­ny bo­li ná­le­ži­te zis­te­né, ich pá­cha­te­lia bo­li pod­ľa zá­ko­na spra­vod­li­vo pot­res­ta­ní a vý­no­sy z tres­tnej čin­nos­ti bo­li od­ňa­té, pri­čom tre­ba reš­pek­to­vať zá­klad­né prá­va a slo­bo­dy fy­zic­kých osôb a práv­nic­kých osôb.

§ 2 Zá­klad­né zá­sa­dy tres­tné­ho ko­na­nia

(1)Nik­to ne­mô­že byť stí­ha­ný ako ob­vi­ne­ný inak než zo zá­kon­ných dô­vo­dov a spô­so­bom, kto­rý us­ta­no­vu­je ten­to zá­kon.

(4)Kaž­dý, pro­ti ko­mu sa ve­die tres­tné ko­na­nie, po­va­žu­je sa za ne­vin­né­ho, kým súd ne­vys­lo­ví prá­vop­lat­ným od­su­dzu­jú­cim roz­sud­kom je­ho vi­nu.

(5)Pro­ku­rá­tor v tres­tnom ko­na­ní za­stu­pu­je štát. Ak ten­to zá­kon, me­dzi­ná­rod­ná zmlu­va vy­hlá­se­ná spô­so­bom us­ta­no­ve­ným zá­ko­nom (ďa­lej len „me­dzi­ná­rod­ná zmlu­va“) ale­bo roz­hod­nu­tie me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cie, kto­rým je Slo­ven­ská re­pub­li­ka via­za­ná, neus­ta­no­vu­je inak, pro­ku­rá­tor je po­vin­ný stí­hať všet­ky tres­tné či­ny, o kto­rých sa doz­ve­del.

(6)Ak ten­to zá­kon neus­ta­no­vu­je inak, or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní a sú­dy ko­na­jú z úrad­nej po­vin­nos­ti.Vä­zob­né ve­ci sú po­vin­né vy­ba­vo­vať pred­nos­tne a urý­chle­ne. Na ob­sah pe­tí­cií za­sa­hu­jú­cich do pl­ne­nia tých­to po­vin­nos­tí or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní ani súd nep­ri­hlia­da­jú.

(9)Kaž­dý, pro­ti ko­mu sa ve­die tres­tné ko­na­nie, má prá­vo na ob­ha­jo­bu.

(10)Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní pos­tu­pu­jú tak, aby bol zis­te­ný skut­ko­vý stav ve­ci, o kto­rom nie sú dô­vod­né po­chyb­nos­ti, a to v roz­sa­hu ne­vyh­nut­nom na ich roz­hod­nu­tie. Dô­ka­zy ob­sta­rá­va­jú z úrad­nej po­vin­nos­ti. Prá­vo ob­sta­rá­vať dô­ka­zy ma­jú aj stra­ny. Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní s rov­na­kou sta­ros­tli­vos­ťou ob­jas­ňu­jú okol­nos­ti sved­čia­ce pro­ti ob­vi­ne­né­mu, ako aj okol­nos­ti, kto­ré sved­čia v je­ho pros­pech, a v oboch sme­roch vy­ko­ná­va­jú dô­ka­zy tak, aby umož­ni­li sú­du spra­vod­li­vé roz­hod­nu­tie.

(12) Or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní a súd hod­no­tia dô­ka­zy zís­ka­né zá­kon­ným spô­so­bom pod­ľa svoj­ho vnú­tor­né­ho pres­ved­če­nia za­lo­že­né­ho na sta­ros­tli­vom uvá­že­ní všet­kých okol­nos­tí prí­pa­du jed­not­li­vo i v ich súhr­ne ne­zá­vis­le od to­ho, či ich ob­sta­ral súd, or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní ale­bo niek­to­rá zo strán.

Do­ka­zo­va­nie - § 119Všeo­bec­né us­ta­no­ve­nia

(3)Za dô­kaz mô­že slú­žiť všet­ko, čo mô­že pris­pieť na ná­le­ži­té ob­jas­ne­nie ve­ci a čo sa zís­ka­lo z dô­kaz­ných pros­tried­kov pod­ľa toh­to zá­ko­na ale­bo pod­ľa oso­bit­né­ho zá­ko­na. Dô­kaz­ný­mi pros­tried­ka­mi sú naj­mä vý­sluch ob­vi­ne­né­ho, sved­kov, znal­cov, po­sud­ky a od­bor­né vy­jad­re­nia, pre­vier­ka vý­po­ve­de na mies­te, re­kog­ní­cia, re­konštruk­cia, vy­šet­ro­va­cí po­kus, ob­hliad­ka, ve­ci a lis­ti­ny dô­le­ži­té pre tres­tné ko­na­nie, ozná­me­nie, in­for­má­cie zís­ka­né pou­ži­tím in­for­mač­no-tech­nic­kých pros­tried­kov ale­bo pros­tried­kov ope­ra­tív­no-pát­ra­cej čin­nos­ti.

(5)Dô­kaz zís­ka­ný ne­zá­kon­ným do­nú­te­ním ale­bo hroz­bou ta­ké­ho do­nú­te­nia sa nes­mie pou­žiť v ko­na­ní ok­rem prí­pa­du, keď sa pou­ži­je ako dô­kaz pro­ti oso­be, kto­rá ta­ké do­nú­te­nie ale­bo hroz­bu do­nú­te­nia pou­ži­la.

§ 201 Spo­loč­ný pos­tup vo vy­šet­ro­va­ní a v skrá­te­nom vy­šet­ro­va­ní

(2) Po­li­cajt pos­tu­pu­je vo vy­šet­ro­va­ní ale­bo v skrá­te­nom vy­šet­ro­va­ní tak, aby čo naj­rý­chlej­šie za­do­vá­žil pod­kla­dy na ob­jas­ne­nie skut­ku v roz­sa­hu pot­reb­nom na po­sú­de­nie prí­pa­du a zis­te­nie pá­cha­te­ľa tres­tné­ho či­nu.

(3)Ok­rem prí­pa­du, na kto­rý je pot­reb­né roz­hod­nu­tie ale­bo súh­las sud­cu pre príp­rav­né ko­na­nie ale­bo pro­ku­rá­to­ra, vy­ko­ná­va po­li­cajt všet­ky úko­ny sa­mos­tat­ne a je po­vin­ný ich vy­ko­nať v sú­la­de so zá­ko­nom a včas.

(4)Po­li­cajt za­do­va­žu­je dô­ka­zy bez oh­ľa­du na to, či sved­čia v pros­pech ale­bo v nep­ros­pech ob­vi­ne­né­ho; pri­tom pos­tu­pu­je pod­ľa od­se­ku 3. Ob­vi­ne­ný nes­mie byť ni­ja­kým spô­so­bom k vý­slu­chu a k priz­na­niu ne­zá­kon­ne nú­te­ný. Od­op­re­tie vý­po­ve­de sa nes­mie pou­žiť ako dô­kaz pro­ti ob­vi­ne­né­mu.

     To­to všet­ko sú zá­kon­né us­ta­no­ve­nia, kto­ré us­ta­no­vu­jú po­vin­nos­ti a li­mi­ty OČTK, a kto­ré sta­no­vu­jú ich zá­klad­né po­vin­nos­ti a ob­me­dzenia, kto­ré by ma­li byť al­fou a ome­gou pri vy­šet­ro­va­ní v tres­tných ko­na­niach.

V proti­kla­de k vy­ššie uve­de­né­mu, ako­by dnes OČTK ma­li no­vé „zá­klad­né“ pra­cov­né me­tó­dy:

-          práv­na „nad­kva­li­fi­ká­cia“ skut­kov

-          nez­na­losť práv­nej teórie - po­chyb­nos­ti o zna­los­ti práv­nej teórie u vy­šet­ro­va­te­ľov ba do­kon­ca pro­ku­rá­to­rov

-          vy­lu­čo­va­nie kon­krét­nych ob­háj­cov zo za­stu­po­va­nia v ko­na­ní s od­ôvod­ne­ním, že bu­dú vo ve­ci vy­po­ču­tí ako sved­ko­via – ho­ci o ve­ci ne­ma­jú žiad­ne re­le­van­tné in­for­má­cie, resp. ne­mô­žu vo ve­ci vy­po­ve­dať ako sved­ko­via z dô­vo­du zá­ka­zu vý­po­ve­de, na­koľ­ko sú via­za­ní ad­vo­kát­skou ml­čan­li­vos­ťou vo vzťa­hu ku klien­to­vi

-          vä­zob­né stí­ha­nie a naj­mä ko­lúz­na väz­ba ako nát­la­ko­vý nás­troj na priz­na­nie a spolu­prá­cu,

-          vo vä­zob­ných ko­na­niach ab­so­lút­ne ob­me­dzenie a neu­mož­ne­nie ko­mu­ni­ká­cie - te­le­fo­no­va­nia a náv­štev ob­vi­ne­né­ho s je­ho ro­di­nou, s je­ho naj­bliž­ší­mi oso­ba­mi

-          za­dr­žia­va­nie súk­rom­nej poš­ty ob­vi­ne­né­ho vo väz­be pri kon­tro­le, „cen­zú­re“ - kon­tro­la poš­ty pri ko­lúz­nej väz­by tr­va­jú­ca týž­dne

-          na­du­ží­va­nie spolu­pra­cu­jú­cich osôb – tzv. „ka­júc­ni­kov“  - sle­pá vie­ra v prav­di­vosť ich vý­po­ve­dí,

-          pre­púš­ťa­nie z väz­by osôb, kto­ré sa „priz­na­jú“ a spolu­pra­cu­jú s OČTK,

-          „nad­prá­ca“ ope­ra­tív­nych pra­cov­ní­kov,

-          prí­tom­nosť ope­ra­tív­nych pra­cov­ní­kov pri vý­slu­choch reali­zo­va­ných pred vzne­se­ním ob­vi­ne­nia, te­da reali­zo­va­ných bez prí­tom­nos­ti ob­ha­jo­by

-          úče­lo­vé spá­ja­nie tres­tných ko­na­ní a nás­led­ne vy­lu­čo­va­nie tých „správ­nych“ osôb na sa­mos­tat­né ko­na­nia,

-          ne­do­ru­čo­va­nie pro­ces­ných uz­ne­se­ní o vy­lu­čo­va­ní a spá­ja­ní ko­na­ní

-          za­mie­ta­nie všet­kých návr­hov ob­vi­ne­ných na dopl­ne­nie do­ka­zo­va­nia pri ukon­če­ní vy­šet­ro­va­nia pri preš­tu­do­va­ní spi­su – nech sú návr­hy ob­vi­ne­ných ako­koľ­vek dô­vod­né a ako­koľ­vek nut­né k us­tá­le­niu skut­ko­vé­ho sta­vu – tie­to sú za­miet­nu­té

-          smieš­ne níz­ke tres­ty ulo­že­né spolu­pra­cu­jú­cim oso­bám naj­mä v ko­na­ní o do­ho­de o vi­ne a tres­te v po­rov­na­ní s tres­ta­mi, kto­ré pô­vod­ne tým­to oso­bám hro­zi­li,

-          pre­hlia­da­nie tres­tnej čin­nos­ti spolu­pra­cu­jú­cich osôb,

-          „re­ťa­ze­nie väz­by“ – opä­tov­né vza­tia do väz­by osôb pre­pus­te­ných z väz­by,

-          za­ned­bá­va­nie reál­ne­ho do­zo­ru pro­ku­rá­to­rov v príp­rav­nom ko­na­ní, naj­mä pre­hlia­da­nie a od­ob­ro­va­nie po­chy­be­ní vy­šet­ro­va­te­ľov,

-          zvláš­tna spolu­prá­ca OČTK s vy­bra­ný­mi mé­dia­mi, kto­ré dis­po­nu­jú in­for­má­cia­mi pria­mo od OČTK a kto­ré „po­má­ha­jú“ OČTK pri zdô­vod­ňo­va­ní vzná­ša­nia ob­vi­ne­ní a vä­zob­ných stí­ha­ní „tých správ­nych osôb“,

ale naj­mäv roz­po­re so zá­klad­ný­mi zá­sa­da­mi tres­tné­ho ko­na­nia a z Tres­tné­ho po­riad­ku a pria­mo z Ústa­vy SR vy­plý­va­jú­ci­mi po­vin­nos­ťa­mi OČTK:

-          ne­ve­ri­fi­ko­va­nie, nep­re­ve­ro­va­nie vý­po­ve­dí spolu­pra­cu­jú­cich osôb, tzv. „ka­júc­ni­kov“,

-          ig­no­ro­va­nie a pre­hlia­da­nie sku­toč­nos­tí sved­čia­cich v pros­pech ob­vi­ne­ných osôb,

-          ab­so­lút­ne ig­no­ro­va­nie návr­hov ob­vi­ne­ných na dopl­ne­nie do­ka­zo­va­nia, kto­ré by preu­ka­zo­va­lo ich ob­ha­job­né tvr­de­nia a vy­vra­ca­lo dô­vod­nosť ich stí­ha­nia,

-          ig­no­ro­va­nie a po­ru­šo­va­nie zá­sa­dy kon­tra­dik­tór­nos­ti príp­rav­né­ho ko­na­nia

-          ne­vy­ko­ná­va­nie dos­tup­ných dô­ka­zov AJ v pros­pech ob­vi­ne­ných z úrad­nej po­vin­nos­ti,

-          ne­vy­ko­ná­va­nie kon­fron­tá­cií me­dzi ob­vi­ne­ný­mi a sved­ka­mi, resp. sved­ka­mi nav­zá­jom za úče­lom od­stra­ňo­va­nia vý­znam­ných roz­po­rov – in­šti­tút kon­fron­tá­cie sa vô­bec ne­reali­zu­je, ho­ci oň ob­vi­ne­ní opa­ko­va­ne žia­da­jú

-          vy­uží­va­nie ne­zá­kon­ných dô­ka­zov v nep­ros­pech ob­vi­ne­ných,

-          vzná­ša­nie ob­vi­ne­ní po me­sia­coch (ba do­kon­ca ro­koch) od­ke­dy OČTK dis­po­nu­jú in­for­má­cia­mi, na zá­kla­de kto­rých by ma­li kon­krét­nej oso­be bez­od­klad­ne vzniesť ob­vi­ne­nie – ne­chá­va­nie si ta­kých­to „mož­nos­tí ob­vi­ne­ní v šup­lí­ku“ – ča­ka­nie na inú vhod­nú príl­eži­tosť – naj­mä pre­pus­te­nie z väz­by, aby na zá­kla­de no­vé­ho ob­vi­ne­nia mo­hol byť do­tyč­ný opä­tov­ne vza­tý do väz­by („re­ťa­ze­nie väz­by“)

-          zvláš­tna rých­losť vy­ko­ná­va­nia dô­ka­zov zo stra­ny OČTK v nep­ros­pech ob­vi­ne­ných a nao­pak ab­sur­dne zdĺha­vé vy­ko­ná­va­nie akých­koľ­vek, aj rých­lo dos­tup­ných dô­ka­zov v pros­pech ob­vi­ne­ných

-          úče­lo­vé plá­no­va­nie vý­slu­chov „ko­run­ných“ sved­kov dl­hé me­sia­ce po vzne­se­ní ob­vi­ne­nia, pri­čom sú ob­vi­ne­ní vä­zob­ne stí­ha­ní a uve­de­né je pou­ží­va­né ako ar­gu­ment na ich väz­bu – ne­vy­ko­na­nie vý­slu­chov ko­run­ných sved­kov – tá­to „tak­ti­ka“ je os­pra­vedl­ňo­va­ná pro­ces­nou sa­mos­tat­nos­ťou vy­šet­ro­va­te­ľa

-          zvlášt­ny spô­sob vý­slu­chov „ko­run­ných sved­kov“ a spolu­pra­cu­jú­cich osôb tak, že tie­to oso­by nie sú vy­po­ču­té sú­vis­le, v čo naj­krat­šom ča­se ku všet­kým sku­toč­nos­tiam, o kto­rých ma­jú ve­do­mosť, ale ich vý­slu­chy sú plá­no­va­né tak, že me­dzi jed­not­li­vý­mi vý­sluch­mi sú „pres­táv­ky“ tr­va­jú­ce aj týž­dne a me­sia­ce – vý­sluch ta­kých­to osôb tr­vá od za­čiat­ku do kon­ca rá­do­vo me­sia­ce, a aj ro­ky

-          (je už len na úva­he či­ta­te­ľa, či to­to „mô­že“ mať sú­vis s tým, že tak­to vy­po­ve­da­jú­ce oso­by si „zra­zu“ od vý­slu­chu k vý­slu­chu pa­mä­ta­jú viac a viac, dopĺňa­jú vý­po­ve­de o sku­toč­nos­ti, o kto­rých pred­tým uvied­li, že o nich ne­ve­dia nič kon­krét­ne, vý­raz­ne sa roz­pa­mä­tá­va­jú na pod­rob­nos­ti uda­los­tí spred mno­hých ro­kov, vý­raz­ne rea­gu­jú na vý­po­ve­de iných sved­kov a vý­po­ve­de ob­vi­ne­ných...)

-          vy­ko­ná­va­nie extrém­ne­ho množ­stva vý­slu­chov sved­kov, kto­rí sú pre ob­jas­ne­nie ve­ci ne­pod­stat­ní, čo slú­ži opäť ako ar­gu­ment na po­ne­chanie ob­vi­ne­ných vo väz­be z dô­vo­du nut­nos­ti vy­ko­ná­va­nia vý­slu­chov sved­kov a „ná­roč­nos­ti ve­ci“ pre množ­stvo sved­kov

-          nep­ri­me­ra­ný zá­sah OČTK do zá­klad­ných ľud­ských práv a slo­bôd ob­vi­ne­ných, naj­mä v sú­vis­los­ti s vä­zob­ný­mi stí­ha­nia­mi

-          ba do­kon­ca po­doz­re­nie z ma­ni­pu­lá­cie vý­po­ve­dí, dô­ka­zov a vy­šet­ro­va­nia zo stra­ny OČTK v nep­ros­pech ob­vi­ne­ných osôb

to­to všet­ko je reali­ta niek­to­rých tres­tných ko­na­ní v sú­čas­nos­ti.

     No­vý­mi zá­sa­da­mi tres­tné­ho ko­na­nia sa ako­by sta­li:

-          „pa­pier zne­sie všet­ko“

-          „účel svä­tí pros­tried­ky“

-          „kde sa rú­be les, tam lie­ta­jú tries­ky“

-          „ma­lým zlom („ma­lou“ ne­zá­kon­nos­ťou) po­rá­ža­me „veľ­ké“ zlo“

     Ako som už uvie­dol v úvo­de, za kaž­dým jed­ným slo­vom a tvr­de­ním si sto­jím a viem ho preu­ká­zať na kon­krét­nych prí­pa­doch a pod­lo­žiť re­le­van­tný­mi lis­tin­ný­mi dô­kaz­mi. A opa­ko­va­ne, ako som uvie­dol v úvo­de, vy­ššie uve­de­né sa tý­ka len ur­či­tej úz­kej sku­pi­ny nie­koľ­kých vy­šet­ro­va­te­ľov NA­KA a niek­to­rých pro­ku­rá­to­rov ÚŠP GP SR, pra­cu­jú­cich pre­dov­šet­kým na me­diál­ne expo­no­va­ných prí­pa­doch.

Pre ob­jek­tív­nosť uvá­dzam - Úpl­ne ne­po­cho­pi­teľ­ným pre mňa ako ob­ča­na SR, ako plat­cu da­ní, z kto­rých sú aj OČTK fi­nan­co­va­né, je fakt, že exis­tu­je dô­vod­né po­doz­re­nie z ma­ni­pu­lá­cie vy­šet­ro­va­nia a dô­ka­zov vo via­ce­rých tres­tných ko­na­niach zo stra­ny niek­to­rých „elit­ných“ prís­luš­ní­kov NA­KA – a ani po dl­hých me­sia­coch od za­ča­tia vy­šet­ro­va­nia tých­to po­doz­re­ní z ma­ni­pu­lá­cie vy­šet­ro­va­nia a dô­ka­zov NE­BO­LI zo stra­ny prís­luš­ných or­gá­nov pred­lo­že­né re­le­van­tné dô­ka­zy potvr­dzu­jú­ce ale­bo vy­vra­ca­jú­ce tie­to po­doz­re­nia – na­priek to­mu, že mám vlas­tnú osob­nú skú­se­nosť s tý­mi­to vy­šet­ro­va­teľ­mi, ctím si pre­zum­pciu ne­vi­ny, a ča­kám či sa tie­to po­doz­re­nia potvr­dia ale­bo vy­vrá­tia – uve­de­né je v zá­uj­me ce­lej spo­loč­nos­ti, kto­rá je trau­ma­ti­zo­va­ná a po­la­ri­zo­va­ná extrém­ne proti­re­čia­ci­mi si a proti­chod­ný­mi in­for­má­cia­mi o vy­šet­ro­va­ní po­doz­re­ní v ma­ni­pu­lá­cie vy­šet­ro­va­nia.

     Je za­rá­ža­jú­ce, že do dneš­né­ho dňa ne­bo­lo ani roz­hod­nu­té o sťaž­nos­tiach tých­to vy­šet­ro­va­te­ľov o ich sťaž­nos­tiach pro­ti uz­ne­se­niam o vzne­se­ní ob­vi­ne­ní – aj to­to ilus­tru­je „rých­losť“ tres­tných ko­na­ní v sú­čas­nos­ti.

Pre ilus­trá­ciu vy­ššie uve­de­né­ho uvá­dzam nie­koľ­ko kon­krét­nych prík­la­dov čin­nos­ti a ne­čin­nos­ti OČTK v roz­po­re so zá­klad­ný­mi zá­sa­da­mi tres­tné­ho ko­na­nia a ich zá­kon­ný­mi po­vin­nos­ťa­mi v jed­nom kon­krét­nom ko­na­ní:

-          práv­na „nad­va­li­fi­ká­cia“ skut­ku u ob­vi­ne­né­ho v sadz­be tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy 20-25 ro­kov až do­ži­vo­tie v roz­po­re so správ­nou kva­li­fi­ká­ciou skut­ku v sadz­be 4-10 ro­kov tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy, pri­čom tá­to „nad­kva­li­fi­ká­cia“ ne­sú­vi­se­la z dô­kaz­nou si­tuáciou, ale vý­luč­ne s práv­nou teóriou (iró­niou je, že uve­de­né pre­hlia­da­li aj sú­dy ko­na­jú­ce o väz­be ob­vi­ne­né­ho, a z uve­de­né­ho dô­vo­du s pou­ka­zom na po­doz­re­nie zo spá­chania obzvlášť zá­važ­né­ho zlo­či­nu po­ne­chá­va­li ob­vi­ne­né­ho vo väz­be, tak­to nad­kva­li­fi­ko­va­nýob­zvášť zá­važ­ný zlo­čin bol vo via­ce­rých roz­hod­nu­tiach sú­dov pr­vé­ho stup­ňa ako aj dru­hé­ho stup­ňa ozna­čo­va­ný čas­to ako je­di­ný hlav­ný dô­vod po­ne­chania ob­vi­ne­né­ho vo väz­be, ale naj­mä ako pre­káž­ka vy­uži­tia náh­rad väz­by – pí­som­né­ho sľu­bu, pe­ňaž­nej zá­ru­ky, doh­ľa­du pro­bač­né­ho úrad­ní­ka i vy­uži­tia tzv. elek­tor­nic­ké­ho ná­ram­ku)

-          vy­šet­ro­va­teľ zme­nil „nad­kva­li­fi­ká­ciu“ skut­ku po viac ako 14 me­sia­coch, a až po­tom,čo uve­de­né vy­tkol vä­zob­ný súd – do­ru­če­nie tak vý­znam­né­ho ozná­me­nia pre ob­vi­ne­né­ho – Ozná­me­nie o zme­ne práv­nej kva­li­fi­ká­cie - tr­va­lo vy­šet­ro­va­te­ľo­vi me­siac – pri­čom uve­de­né vy­tkol ob­vi­ne­ný pro­ku­rá­to­ro­vi pri roz­ho­do­va­ní o väz­be, pre­to­že o zme­ne „nad­kva­li­fi­ká­cie“ sa doz­ve­del z pí­som­né­ho vy­jad­re­nia pro­ku­rá­to­ra k žia­dos­ti o pre­pus­te­nie z väz­by

-          ok­rem nad­kva­li­fi­ká­cie doš­lo o ob­vi­ne­né­ho aj k nes­práv­nej práv­nej kva­li­fi­ká­cii iné­ho skut­ku – opäť tá­to nes­práv­na práv­na kva­li­fi­ká­cia ni­ja­ko ne­sú­vi­se­la s vý­vo­jom dô­kaz­nej si­tuácie, ale opäť vý­luč­ne na zá­kla­de práv­nej teórie – tá­to nes­práv­na kva­li­fi­ká­cia skut­ku bo­la zo stra­ny vy­šet­ro­va­te­ľa zme­ne­ná po 16-tich me­sia­coch príp­rav­né­ho ko­na­nia a 16-tich me­sia­coch vä­zob­né­ho stí­ha­nia ob­vi­ne­né­ho – po dvoj­ná­sob­nom upo­zor­ne­ní vä­zob­né­ho sú­du o nes­práv­nos­ti tej­to kva­li­fi­ká­cie

-          te­da u ob­vi­ne­né­ho doš­lo k nes­práv­nej práv­nej kva­li­fi­ká­cii 2 z 3 skut­kov – len a len na zá­kla­de nez­na­los­ti práv­nej teórie „elit­ných“ vy­šet­ro­va­te­ľov NA­KA

-          pr­vý vý­sluch „ko­run­né­ho sved­ka“ (spolu­pra­cu­jú­cej oso­by), kto­rý stál za ob­vi­ne­ním 25 osôb a vä­zob­ným stí­ha­ním 13 osôb (tak­to to pria­mo uvá­dzal vy­šet­ro­va­teľ a pro­ku­rá­tor) PO vzne­se­ní ob­vi­ne­nia bol nap­lá­no­va­ný tak­mer 4 me­sia­ce po vzne­se­ní ob­vi­ne­nia a vä­zob­né­ho stí­ha­nia 13 osôb – sa­moz­rej­me vy­ko­na­nie vý­slu­chu uve­de­né­ho „ko­run­né­ho sved­ka“ bo­lo dô­vo­dom na ďal­šie tr­va­nie väz­by vä­zob­ne stí­ha­ných osôb

-          vý­sluch „ko­run­né­ho sved­ka“ nep­re­bie­hal v krát­kom ča­so­vom úse­ku, aby te­da ko­run­ný sve­dok uvie­dol čo naj­skôr všet­ky sku­toč­nos­ti, kto­ré sú mu zná­me – ten­to sve­dok vy­po­ve­dal po vzne­se­ní ob­vi­ne­nia cel­ko­vo 6 krát – pri­čom kaž­dý jed­not­li­vý vý­sluch bol vy­ko­na­ný po­čas jed­né­ho dňa –av­šak zreali­zo­va­nie tých­to 6 vý­slu­chov „ko­run­né­ho sved­ka“ tr­va­lo OČTK 4 me­sia­ce – su­má­rom, 4 me­sia­ce do za­čiat­ku vý­slu­chu toh­to sved­ka, ďal­šie 4 me­sia­ce reali­zá­cie vý­slu­chov – te­da 8 me­sia­cov väz­by pre vä­zob­ne stí­ha­né oso­by, pre­to­že vý­sluch ko­run­né­ho sved­ka bol jed­ným z hlav­ných dô­vo­dov ko­lúz­nej väz­by u ob­vi­ne­ných

-          ne­vy­ko­na­nie jed­né­ho je­di­né­ho vý­slu­chu sved­ka navr­ho­va­né­ho ob­vi­ne­ným, ho­ci ob­vi­ne­ný po­dal viac ako dve de­siat­ky návr­hov na dopl­ne­nie do­ka­zo­va­nia s riad­nou špe­ci­fi­ká­ciou a od­ôvod­ne­ním, k čo­mu a akým sku­toč­nos­tiam ma­jú byť uve­de­ní sved­ko­via vy­po­ču­tí – pre úpl­nosť, jed­na­lo sa o sku­pi­no­vú vec, v kto­rej via­ce­rí ob­vi­ne­ní žia­da­li vy­ko­na­nie via­ce­rých vý­slu­chov sved­kov na pre­ve­re­nie ich ob­ha­job­ných tvr­de­ní a vy­vrá­te­nie vý­po­ve­dí pre­dov­šet­kým (tak­mer vý­luč­ne) spolu­pra­cu­jú­cich osôb – zo stra­ny vy­šet­ro­va­te­ľov NA­KA ne­doš­lo k vy­ko­na­niu ani jed­né­ho je­di­né­ho navr­ho­va­né­ho sved­ka

-          ob­vi­ne­ný si v deň za­dr­ža­nia a ob­vi­ne­nia chcel zvo­liť kon­krét­ne­ho ob­háj­cu – uve­de­né mu ne­bo­lo umož­ne­né s tým, že ob­háj­ca bu­de vo ve­ci vy­po­ču­tý ako sve­dok, a ho­ci ob­vi­ne­ný nás­led­ne opa­ko­va­ne a opa­ko­va­ne žia­dal o vý­sluch toh­to sved­ka – ob­háj­cu, kto­ré­ho si ne­mo­hol zvo­liť na­koľ­ko bu­de vy­po­ču­tý vo ve­ci – po­čas ce­lé­ho príp­rav­né­ho ko­na­nia a zá­ro­veň vä­zob­né­ho stí­ha­nia sa vy­šet­ro­va­te­ľo­vi „ne­po­da­ri­lo“ za do­bu viac ako 18 me­sia­cov toh­to sved­ka vô­bec vy­po­čuť

-          v prí­pa­de, že mal byť vy­ho­to­ve­ný zna­lec­ký po­su­dok oh­ľa­dom ob­sa­hu mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, kto­rý mal byť v nep­ros­pech ob­vi­ne­né­ho/ob­vi­ne­ných do­ká­zal uve­de­né za­bez­pe­čiť vy­šet­ro­va­teľ za nao­zaj neu­ve­ri­teľ­ných 6 dní – 6 dní po vy­da­ní mo­bi­lu bol vy­pra­co­va­ný zna­lec­ký po­su­dok – v prí­pa­de zna­lec­ké­ho po­sud­ku oh­ľa­dom ob­sa­hu mo­bil­né­ho te­le­fó­nu ob­vi­ne­né­ho, kto­rý ob­vi­ne­ný opa­ko­va­ne po­ža­do­val pou­ka­zu­júc na to, že v tom­to mo­bil­nom te­le­fó­ne sú sku­toč­nos­ti sved­čia­ce v je­ho pros­pech – uve­de­né tr­va­lo vy­šet­ro­va­te­ľo­vi viac ako 8 me­sia­cov po opa­ko­va­ných ur­gen­ciách a sťaž­nos­tiach zo stra­ny ob­vi­ne­né­ho – zna­lec­ké po­sud­ky na mo­bil­né te­le­fó­ny iných ob­vi­ne­ných bo­li vy­ho­to­ve­né po viac ako ro­ku

-          uz­ne­se­nie o prib­ra­tí znal­ca na mo­bil­ný te­le­fón ob­vi­ne­né­ho bo­lo ob­vi­ne­né­mu do­ru­če­né v ča­se, ke­dy bol zna­lec­ký po­su­dok vy­pra­co­va­ný – sťaž­nos­tné ko­na­nie v tom­to prí­pa­de stra­ti­lo zmy­sel, a de fac­to bo­lo ob­vi­ne­né­mu up­re­né prá­vo po­dať vo­či uz­ne­se­niu sťaž­nosť, ob­vi­ne­ný mo­hol sťaž­nosť po­dať v ča­se, ke­dy bol vy­šet­ro­va­teľ oboz­ná­me­ný s ob­sa­hom mo­bi­lu ob­vi­ne­né­ho – pri­čom to­to ob­vi­ne­ný po­va­žu­je za extrém­ny zá­sah do je­ho súk­ro­mia, je­ho oso­by, je­ho ro­di­ny – už len ok­ra­jo­vo – ob­vi­ne­ný ar­gu­men­to­val vzhľa­dom na je­ho pro­fe­siu ad­vo­ká­ta, že v uve­de­nom mo­bi­le má ko­mu­ni­ká­ciu, úda­je a do­ku­men­ty iných osôb – klien­tov, kto­rý s tres­tnou ve­cou ne­ma­jú nič spo­loč­né a uve­de­ným spô­so­bom mô­že dôjsť k po­ru­še­niu ad­vo­kát­skej ml­čan­li­vos­ti – sa­moz­rej­me bez­ús­peš­ne

-          vy­šet­ro­va­te­ľo­vi tr­va­lo vo vä­zob­nom ko­na­ní 65 dní, aby do­ru­čil ob­vi­ne­né­mu uz­ne­se­nie o prib­ra­tí znal­ca na mo­bil ob­vi­ne­né­ho, a to 38 dní po tom, čo mu pro­ku­rá­tor po­ky­nom ulo­žil do­ru­čiť ob­vi­ne­né­mu uve­de­né uz­ne­se­nie IH­NEĎ (na zá­kla­de žia­dos­ti ob­vi­ne­né­ho pria­mo pro­ku­rá­to­ro­vi)

-          pro­ti uz­ne­se­niu o prib­ra­tí znal­ca na mo­bil­ný te­le­fón ob­vi­ne­né­ho po­dal ob­vi­ne­ný sťaž­nosť – pro­ku­rá­tor ÚŠP GP SR roz­ho­dol o uve­de­nej sťaž­nos­ti bez pár dní po 7 me­sia­coch – „oby­čaj­né“ uz­ne­se­nie o prib­ra­tí znal­ca sa te­da sta­lo prá­vop­lat­ným po tak­mer 9 me­sia­coch – a opa­ko­va­ne uvá­dzam, že ob­vi­ne­ný bol vä­zob­ne stí­ha­ný

-          už pred vy­ho­to­ve­ním zna­lec­ké­ho po­sud­ku na ob­sah mo­bil­né­ho te­le­fó­nu ob­vi­ne­né­ho po­ža­do­val ob­vi­ne­ný o vy­ho­to­ve­nie extrak­cie ko­mu­ni­ká­cie ob­vi­ne­ný – kon­krét­ny sve­dok („ko­run­ný sve­dok“), pre­to­že uve­de­ná ko­mu­ni­ká­cia by preu­ká­za­la je­ho ob­ha­job­né tvr­de­nia – zna­lec­ký po­su­dok za­bez­pe­čil vy­šet­ro­va­teľ po 8 me­sia­coch – ob­sah mo­bil­né­ho te­le­fó­nu ob­vi­ne­né­ho bol pril­ože­ný na CD, te­da ne­bol vy­ho­to­ve­ný v pa­pie­ro­vej po­do­be – až do skon­če­nia príp­rav­né­ho ko­na­nia po ďal­ších viac ako 12 me­sia­coch ne­bol vy­šet­ro­va­teľ schop­ný extra­ho­vať uve­de­nú po­ža­do­va­nú ko­mu­ni­ká­ciu – ho­ci vy­šet­ro­va­teľ aj pro­ku­rá­tor opa­ko­va­ne pou­ka­zo­val na nut­nosť ana­lý­zy ob­sa­hu mo­bi­lu ob­vi­ne­né­ho – po zis­te­ní, že sa tam na­chá­dza­jú len sku­toč­nos­ti sved­čia­ce v pros­pech ob­vi­ne­né­ho, na ana­lý­zu ob­sa­hu mo­bi­lu ob­vi­ne­né­ho a na vy­ho­to­ve­nie pa­pie­ro­vej vy­tla­če­nej po­do­by ob­sa­hu mo­bi­lu jed­no­du­cho „re­zig­no­va­li“

-          ob­vi­ne­ný žia­dal o extrak­ciu ko­mu­ni­ká­cie z mo­bi­lov spolu­ob­vi­ne­ných o prí­pad­nej ko­mu­ni­ká­cii me­dzi ním a je­ho spolu­ob­vi­ne­ný­mi, na preu­ká­za­nie sku­toč­nos­ti, že tak­mer s ni­kým zo spolu­ob­vi­ne­ných ne­ko­mu­ni­ko­val – uve­de­né sa vy­šet­ro­va­te­ľo­vi – ho­ci prí­pad­ná ko­mu­ni­ká­cia ob­vi­ne­né­ho s je­ho spolu­ob­vi­ne­ný­mi by bol dô­kaz v je­ho nep­ros­pech – ne­po­da­ri­lo za­bez­pe­čiť tak­mer rok, do do­by, ke­dy spolu­ob­vi­ne­ní bo­li vy­lú­če­ní na sa­mos­tat­né ko­na­nia, a tak sa ob­vi­ne­ný ne­vie le­gál­ne dos­tať k ob­sa­hu mo­bi­lov bý­va­lých spolu­ob­vi­ne­ných – ho­ci by tie­to sku­toč­nos­ti vý­raz­ným spô­so­bom us­tá­li­li skut­ko­vý stav a pri­nies­li ob­jek­tív­ne sku­toč­nos­ti, kto­ré by ob­jek­tív­ne vy­vra­ca­li/potvr­dzo­va­li niek­to­ré tvr­de­nia ob­vi­ne­ných a jed­noz­nač­ne by bo­lo zrej­mé, či ob­vi­ne­ný a spolu­ob­vi­ne­ní spo­lu vô­bec ko­mu­ni­ko­va­li – čo má zá­sad­ný vplyv na po­sú­de­nie tres­tnej čin­nos­ti kla­de­nej za vi­nu ob­vi­ne­né­mu

-          ob­vi­ne­ný po­ža­do­val dopl­ne­nie do­ka­zo­va­nia o pril­ože­nie iných súd­nych a vy­šet­ro­va­cích spi­sov, resp. vy­ho­to­ve­nie kó­pií z po­ža­do­va­né­ho spi­so­vé­ho ma­te­riá­lu – zo súd­nych a vy­šet­ro­va­cích­spi­sov, kto­ré ma­li preu­ka­zo­vať je­ho ob­ha­job­né tvr­de­nia a vy­vra­cať sku­toč­nos­ti sved­čia­ce pro­ti ne­mu – uve­de­né tr­va­lo vy­šet­ro­va­te­ľo­vi viac ako 6 me­sia­cov, po­kiaľ za­bez­pe­čil časť ne­kom­plet­ných spi­sov, niek­to­ré spi­sy, resp. kó­pie z niek­to­rých iných spi­sov sa mu „ne­po­da­ri­lo“ za­bez­pe­čiť ani po do­bu 18 me­sia­cov príp­rav­né­ho ko­na­nia a vä­zob­né­ho stí­ha­nia ob­vi­ne­né­ho – nap­ro­ti to­mu, keď vy­šet­ro­va­teľ „pot­re­bo­val“ za­bez­pe­čiť kó­pie zo súd­ne­ho spi­su, kto­ré ma­li pod­ľa vy­šet­ro­va­te­ľa sved­čiť pro­ti ob­vi­ne­né­mu – tie­to za­bez­pe­čil sám vy­šet­ro­va­teľ osob­ne do 24 ho­dín, ho­ci mu­sel ces­to­vať tak­mer 60 km do síd­la sú­du, aby si tie­to kó­pie za­bez­pe­čil

-          ob­vi­ne­ný vä­zob­ne stí­ha­ný po­žia­dal o naz­re­tie do vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su, čo mu bo­lo umož­ne­né po tak­mer 2 me­sia­coch (vo vä­zob­nom ko­na­ní) – po naz­re­tí do spi­su po­žia­dal vy­šet­ro­va­te­ľa o vy­ho­to­ve­nie kó­pií, kto­ré riad­ne špe­ci­fi­ko­val, s tým, že kó­pie po vy­ho­to­ve­ní pre­vez­me ob­háj­ca ob­vi­ne­né­ho (aj za­pla­tí prís­luš­ný pop­la­tok za vy­ho­to­ve­nie kó­pií), nás­led­ne ob­háj­ca ob­vi­ne­né­ho za­slal v prie­be­hu 2 me­sia­cov via­ce­ro mai­lov, ke­dy bu­dú kó­pie z naz­re­tia vy­ho­to­ve­né – vy­šet­ro­va­teľ do dneš­né­ho dňa – te­da viac ako 18 me­sia­cov po­ža­do­va­né kó­pie ne­vy­ho­to­vil a neo­dov­zdal ob­vi­ne­né­mu (pri­čom na ob­vi­ne­né­ho bo­la me­dzi­tým po­da­ná ob­ža­lo­ba) – v uve­de­nom ko­na­ní ten is­tý vy­šet­ro­va­teľ do dneš­né­ho dňa ne­vy­ho­to­vil kó­pie z preš­tu­do­va­nia spi­su po skon­če­ní vy­šet­ro­va­nia via­ce­rým ob­vi­ne­ným a ich ob­háj­com, ho­ci od preš­tu­do­va­nia spi­su po skon­če­ní vy­šet­ro­va­nia ubeh­lo viac ako 6 me­sia­cov- a vznik­la ab­sur­dná si­tuácia, že po po­da­ní ob­ža­lo­by už v súd­nom ko­na­ní ne­dis­po­nu­jú ob­vi­ne­ní (ob­ža­lo­va­ní) a ich ob­háj­co­via kó­pia­mi z vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su

-          ob­vi­ne­ný po­dal v zmys­le ust. §210 Tr. por. Žia­dosť o pres­kú­ma­nie pos­tu­pu po­li­caj­ta – v kto­rej sa ok­rem iné­ho sťa­žo­val na prie­ťa­hy v ko­na­ní vy­šet­ro­va­te­ľa – vy­šet­ro­va­teľ pred­lo­žil tú­to žia­dosť pro­ku­rá­to­ro­vi po viac ako 6 me­sia­coch, pri­čom bol ob­vi­ne­ný vä­zob­ne stí­ha­ný – ob­vi­ne­ný po­dal v tej­to sú­vis­los­ti sťaž­nosť na uve­de­né – pro­ku­rá­tor, kto­rý má vy­ko­ná­vať do­zor nad zá­kon­nos­ťou v príp­rav­nom ko­na­ní, skon­šta­to­val, že je všet­ko v po­riad­ku – šlo o ľud­ské zly­ha­nie, vy­šet­ro­va­teľ to po­da­nie omy­lom nie­kam za­lo­žil a za­bu­dol na to, a to je po­cho­pi­teľ­né, le­bo pán vy­šet­ro­va­teľ má to­ho „ve­ľa“ – pre úpl­nosť uvá­dzam, že v tom­to ko­na­ní po­da­li via­ce­rí ob­vi­ne­ní ob­dob­né žia­dos­ti, o niek­to­rých bo­lo roz­hod­nu­té po viac ako 18 me­sia­coch, aj tie­to „za­bu­dol“ vy­šet­ro­va­teľ pred­lo­žiť, ale aj to bo­lo v po­riad­ku, le­bo šlo o „oje­di­ne­lé po­chy­be­nie na stra­ne vy­šet­ro­va­te­ľa“

-          pro­ku­rá­tor ÚŠP GP SR z ob­sa­hu spi­so­vé­ho ma­te­riá­lu by mal ve­dieť o po­da­ných ná­miet­kach ob­vi­ne­né­ho oh­ľa­dom nad­kva­li­fi­ká­cie, nes­práv­nej práv­nej kva­li­fi­ká­cie, o po­da­ní žia­dos­ti v zmys­le ust. §210 tr. por. ...ako aj mno­hých iných ná­miet­kach ob­vi­ne­né­ho – pri­čom tie­to všet­ky bo­li pro­ku­rá­to­ro­vi osob­ne od­ov­zda­né v pí­som­nej po­do­be pri roz­ho­do­va­ní o väz­be ob­vi­ne­né­ho – pro­ku­rá­tor tie­to všet­ky pre­hlia­dal, a nez­jed­nal žiad­nu náp­ra­vu po­chy­be­ní vy­šet­ro­va­te­ľov

-          pro­ku­rá­tor ÚŠP GP SR ve­del z po­da­ní ob­vi­ne­né­ho, ako aj z vý­slu­chov ob­vi­ne­né­ho pri vä­zob­nom roz­ho­do­va­ní o ná­miet­kach pre­dov­šet­kým o zjav­nej nes­práv­nej práv­nej „nad­kva­li­fi­ká­cii“ skut­ku – tie­to ig­no­ro­val, ho­ci v rám­ci je­ho zá­kon­ných po­vin­nos­tí do­zo­ru nad zá­kon­nos­ťou v príp­rav­nom ko­na­ní mal tú­to zjav­nú „nad­kva­li­fi­ká­ciu“ zme­niť – a ja opa­ko­va­ne uvá­dzam, že tá­to nes­práv­na práv­na „nad­kva­li­fi­ká­cia“ skut­ku bo­la za­lo­že­ná na nez­na­los­ti práv­nej teórie a ne­ma­la žia­den sú­vis s vý­vo­jom dô­kaz­nej si­tuácie v príp­rav­nom ko­na­ní

-          v od­po­ve­di pro­ku­rá­to­ra ÚŠP GP SR na žia­dosť ob­vi­ne­né­ho v zmys­le §210 Tr. por., v kto­rej ob­vi­ne­ný ok­rem iné­ho na­mie­tal prie­ťa­hy v ko­na­ní a zjav­nú „po­ma­losť“ vy­šet­ro­va­te­ľa NA­KA pri vy­ko­ná­va­ní ur­či­tých úko­nov, kto­ré by bo­li v pros­pech ob­vi­ne­né­ho a o kto­rých vy­ko­na­nie ob­vi­ne­ný žia­dal, uvie­dol pro­ku­rá­tor, že vy­šet­ro­va­teľ je li­mi­to­va­ný „ča­so­vý­mi mož­nos­ťa­mi, kto­rý­mi reál­ne dis­po­nu­je“ –te­da ča­so­vé mož­nos­ti vy­šet­ro­va­te­ľa NA­KA nie sú ni­čím li­mi­to­va­né pri za­bez­pe­čo­va­ní dô­ka­zov v nep­ros­pech ob­vi­ne­né­ho/ob­vi­ne­ných, ale ak má za­bez­pe­čiť čo­koľ­vek v pros­pech ob­vi­ne­né­ho/ob­vi­ne­ných je už li­mi­to­va­ný ča­so­vý­mi mož­nos­ťa­mi

-          ob­vi­ne­ný po­čas vä­zob­né­ho stí­ha­nia opa­ko­va­ne a opa­ko­va­ne žia­dal o po­vo­le­nie náv­štev ro­din­ných prís­luš­ní­kov v ÚVV  - vy­šet­ro­va­teľ tie­to ne­po­vo­lil po do­bu 11 me­sia­cov s od­ôvod­ne­ním, že ob­vi­ne­ný je v ko­lúz­nej väz­be – ho­ci, pri uve­de­ných náv­šte­vách je mož­ná prí­tom­nosť OČTK – ob­vi­ne­ný tak pr­vý krát mal po­vo­le­nú náv­šte­vu ro­di­ny v ÚVV po 11 me­sia­coch vý­ko­nu ko­lúz­nej väz­by

-          ob­vi­ne­ný opa­ko­va­ne a opa­ko­va­ne žia­dal o po­vo­le­nie te­le­fo­no­va­nia blíz­kym oso­bám z ÚVV – vy­šet­ro­va­teľ tie­to po­vo­lil až po tak­mer 14 me­sia­coch vý­ko­nu ko­lúz­nej väz­by ob­vi­ne­né­ho – po­vo­le­nie na te­le­fo­no­va­nie schvá­lil vy­šet­ro­va­teľ 10 dní pred Via­no­ca­mi – av­šak do­ru­če­nie toh­to po­vo­le­nia tr­va­lo vy­šet­ro­va­te­ľo­vi úrad­nou poš­tou tak­mer me­siac – ob­vi­ne­ný mo­hol te­le­fo­no­vať so svo­jou ro­di­nou po tak­mer 15 me­sia­coch vo väz­be, a kvô­li me­sač­né­mu do­ru­čo­va­niu po­vo­le­nia zne­mož­nil ob­vi­ne­né­mu kon­takt s ro­di­nou a naj­mä s ma­lo­le­tý­mi deť­mi po­čas Via­noc – uve­de­né je o to ab­sur­dnej­šie, že ho­vo­ry z ÚVV sú nah­rá­va­né a ar­chi­vo­va­né

-          oh­ľa­dom po­vo­le­nia náv­štev a te­le­fo­no­va­nia za­slal ob­vi­ne­ný vy­šet­ro­va­te­ľo­vi via­ce­ro žia­dos­tí, aby mu za­slal od­ôvod­ne­nie ne­po­vo­le­nia náv­štev a te­le­fo­no­va­nia, na­koľ­ko vždy ab­sen­to­va­lo reál­ne od­ôvod­ne­nie ne­po­vo­le­ní náv­štev a te­le­fo­no­va­nia – stro­hé pou­ká­za­nie na ko­lúz­nu väz­bu a us­ta­no­ve­nia zá­ko­na o vý­ko­ne väz­by ob­vi­ne­ný ne­po­va­žu­je za reál­ne od­ôvod­ne­nie za­miet­nu­tia po­vo­le­ní náv­štev a te­le­fo­no­va­nia, na­koľ­ko ob­vi­ne­ný pou­ka­zo­val na mož­nosť prí­tom­nos­ti OČTK pri náv­šte­ve v ÚVV a na sku­toč­nosť, že te­le­fo­ná­ty z ÚVV sú nah­rá­va­né a ar­chi­vo­va­né – od vy­šet­ro­va­te­ľa nik­dy neobdr­žal reál­ne od­ôvod­ne­nie ne­po­vo­le­nia náv­štev a te­le­fo­no­va­nia

-          kon­tro­la súk­rom­nej poš­ty ob­vi­ne­né­ho vy­šet­ro­va­te­ľom bež­ne tr­va­la týž­dne – a tak bo­lo bež­né, že súk­rom­ná poš­ta ob­vi­ne­né­ho šla jed­ným sme­rom aj me­siac, te­da ak ob­vi­ne­ný za­slal ro­di­ne list, od­po­veď obdr­žal po 2 me­sia­coch

-          ob­vi­ne­ný vi­del svo­je 3 ma­lo­le­té de­ti pr­vý krát po 13 me­sia­coch vý­ko­nu väz­bu – pros­tred­níc­tvom tzv. vi­deo­náv­šte­vy – 20 mi­nút po 13-tich me­sia­coch na ob­ra­zov­ke tab­le­tu cca 25x15cm

-          všet­ky návr­hy na dopl­ne­nie do­ka­zo­va­nia zo stra­ny ob­vi­ne­né­ho pri preš­tu­do­va­ní spi­su po skon­če­ní vy­šet­ro­va­nia bo­li za­miet­nu­té ako ne­dô­vod­né – a to bez oh­ľa­du na ich dô­vod­nosť a vy­svet­le­nie ob­vi­ne­né­ho, čo pres­ne sa tý­mi­to dô­kaz­mi dá vy­ko­nať

-          ob­vi­ne­ný bol pod­ľa je­ho ná­zo­ru úče­lo­vo vy­lú­če­ný zo spo­loč­né­ho ko­na­nia s iný­mi ob­vi­ne­ný­mi, a to len z dô­vo­du, že sa kon­či­la maximál­na mož­ná dĺžka väz­by u ob­vi­ne­né­ho, bo­lo urý­chle­ne, až neu­ve­ri­teľ­ne rých­lo ukon­če­né vy­šet­ro­va­nie a po­da­ný návrh na po­da­nie ob­ža­lo­by, nás­led­ne ob­ža­lo­ba s cie­ľom po­ne­chať ob­vi­ne­né­ho v súd­nej väz­be – už len asi iró­niu je, že nás­led­ne doš­lo na sú­de k opä­tov­né­mu spo­je­niu tres­tné­ho ko­na­nia ob­vi­ne­né­ho s bý­va­lý­mi spolu­ob­vi­ne­ný­mi po po­da­ní ich ob­ža­lo­by

-          ob­vi­ne­né­mu ne­bol pri preš­tu­do­va­ní spi­so­vé­ho ma­te­riá­lu pred­lo­že­ný kom­plet­ný ce­lý za­do­vá­že­ný vy­šet­ro­va­cí spis

-          po po­da­ní ob­ža­lo­by „pri­bud­lo“ k spi­so­vé­mu ma­te­riá­lu via­ce­ro iných spi­so­vých ma­te­riá­lov, s kto­rý­mi sa ob­vi­ne­ný ne­mo­hol oboz­ná­miť pri preš­tu­do­va­ní spi­so­vé­ho ma­te­riá­lu

      U uve­de­nom prí­pa­de by sa da­lo eš­te mno­ho na­pí­sať – vy­ššie uve­de­né sa tý­ka tak­mer vo všet­kom jed­né­ho ob­vi­ne­né­ho v sku­pi­no­vej ve­ci – súč­tom po­chy­be­ní zo stra­ny OČTK aj u os­tat­ných ob­vi­ne­ných by sme doš­li až k neu­ve­ri­teľ­né­mu a ab­sur­dné­mu poč­tu zjav­ných po­chy­be­ní OČTK, a to tak vy­šet­ro­va­te­ľov NA­KA ako aj pro­ku­rá­to­rov ÚŠP GP SR.

V tej­to sku­pi­no­vej ve­ci doš­lo pod­ľa ve­do­mos­tí auto­ra k vy­da­niu min. 4 Ná­le­zov Ústav­né­ho sú­du SR o po­ru­šo­va­ní zá­klad­ných práv a slo­bôd ob­vi­ne­ných.

Uve­de­né „kon­krét­ne“ prík­la­dy sú v prík­rom roz­po­re so zá­kon­ný­mi po­vin­nos­ťa­mi OČTK – tak vy­šet­ro­va­te­ľov ako aj pro­ku­rá­to­rov, kto­rá sú uve­de­né v úvo­de.

Zá­sa­da pre­zum­pcie ne­vi­ny, zá­sa­da prá­va na ob­ha­jo­bu, zá­sa­da stí­ha­nia a ob­vi­ne­nia len zo zá­kon­ných dô­vo­dov a spô­so­bom, kto­rý us­ta­no­vu­je zá­kon, zá­sa­da pri­me­ra­nos­ti a zdr­žan­li­vos­ti, zá­sa­da rých­los­ti ko­na­nia, zá­sa­da kon­tra­dik­tór­nos­ti, zá­sa­da le­ga­li­ty, zá­sa­da ofi­cia­li­ty, vy­hľa­dá­va­cia zá­sa­da, zá­sa­da ná­le­ži­té­ho zis­te­nia skut­ko­vé­ho sta­vu, zá­sa­da voľ­né­ho (nie svoj­voľ­né­ho) hod­no­te­nia dô­ka­zov ako­by ani neexis­to­va­li – zhr­núc všet­ky vy­ššie uve­de­né sku­toč­nos­ti zá­sa­da prá­va na spra­vod­li­vý pro­ces sa zdá byť v niek­to­rých tres­tných ko­na­niach dneš­ných dní ilu­zór­nou.

     Je nut­né uve­de­né „zme­niť“ – pre­to­že bu­de pri­bú­dať nes­pra­vod­li­vos­ti, ne­zá­kon­nos­ti a z to­ho pra­me­nia­cich Ná­le­zov Ústav­né­ho sú­du SR o po­ru­šo­va­ní zá­klad­ných ľud­ských práv a slo­bôd ob­vi­ne­ných osôb a nes­kôr nás­led­ne k roz­hod­nu­tiam ESĽP o po­ru­šo­va­ní práv na­ši­mi OČTK ale aj súd­ny­mi or­gán­mi.

 

 

 

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia