Rozhodnutia

Doktrína zosilnených dôvodov väzby - uznesenie Krajského súdu v Bratislave o prepustení obžalovaného advokáta z väzby
kompletné znenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave týkajúce sa prepustenia z väzby advokáta obžalovaného zo spáchania trestného činu vraždy v mediálnej známej trestnej veci
 
Ako má súd postupovať pri nasadení tých istých agentov v tej istej veci z hľadiska času ich použitia?
stručná informácia o rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, ktoré sa vyjadrovalo k otázke ako má postupovať súd pri opätovnom nasadení tých istých agentov v tej istej veci z hľadiska času ich použitia a dôvodov ich opätovného použitia
 
Musí byť spracovateľ znaleckého posudku za znalecký ústav znalcom?
stručná informácia o rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, ktorý sa vyjadroval k spornej problematike a to, či osoba, ktorá spracovala znalecký posudok za znalecký ústav musí byť znalcom a ak nie, v akom procesnom postavení ju možno na hlavnom pojednávaní vypočuť
 
Svojvôľa v rozhodovaní - nález Ústavného súdu SR
aktuálny nález Ústavného súdu SR, ktorý sa zaoberal tým, ako vykladať pojem svojvôľa v rozhodovaní a kedy by bolo možné sankcionovať rozhodnutie, ktoré nie je v súlade s právom
 
V odvolacom konaní nemožno rozhodnúť kontumačným rozsudkom
príspevok poukazuje na podstatné závery aktuálneho rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktoré sa týkalo problematiky kontumačných rozsudkov
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia