Rozhodnutia

Zjednocujúce uznesenie Ústavného súdu SR ohľadne preskúmavania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní
kompletné znenie zjednocujúceho uznesenia Ústavného súdu SR vo veci preskúmavania zákonnosti a použiteľnosti informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní
 
ESĽP k vzťahu investigatívneho novinára a sudcu z hľadiska testu nestrannosti
článok prináša rozbor aktuálneho rozhodnutia ESĽP, ktoré sa týkalo pochybností o možnej zaujatosti sudcu vo vzťahu k novinárovi, ktorý o sudcovi písal kritické články
 
Z rozhodnutia Ústavného súdu SR o trestnej novele
stručný výňatok z rozhodnutia Ústavného súdu SR o posudzovaní novely Trestného zákona, Trestného poriadku a súvisiacich predpisov s Ústavou SR
 
Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky
právne vety rozhodnutí, ktoré boli prijaté na zasadnutí trestného kolégia Najvyššieho súdu Českej republiky
 
Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu SR
právne vety judikatúry schválenej na zasadnutí trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR dňa 26.06.2024
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia