Zákony

Prehľad zmien v Trestnom poriadku účinných od 15.03.2024
prehľad najvýznamnejších zmien v Trestnom poriadku, ktoré nadobúdajú činnosť dňom 15.03.2024
 
Návrh zmien v Trestnom zákone a Trestnom poriadku
kompletné znenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa má meniť Trestný zákon a Trestný poriadok s účinnosťou od 01.01.2024
 
Návrh zmien v Trestnom zákone a Trestnom poriadku prejednávaných v skrátenom legislatívnom konaní
príspevok prináša aktuálný návrh zmien v trestných zákonoch, ktorých účinnosť je plánovaná od 01.10.2023
 
Zmeny Trestného poriadku ohľadne vykonávania prehliadok u advokátov
príspevok prináša znenie aktuálnej zmeny Trestného poriadku, ktorá bola schválená NR SR
 
Nová vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
nová vyhláška Ministerstav vnútra SR, ktorá nadobúda účinnosť od 15.08.2022
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia