Občianske právo

Aplikačná prax súdov pri výkone rozhodnutia týkajúceho sa maloletých detí
príspevok sa zaoberá aplikačnou praxou súdov pri výkone rozhodnutia týkajúceho sa maloletých detí vo svetle právnych predpisov účinných od 01.07.2016.
 
Diskriminovaný zamestnanec v judikátoch
cieľom príspevku je poukázať na sporné otázky vznikajúce v súdnych konaniach, ktoré sa zaoberajú diskrimináciou v zamestnaní.
 
Kedy platí výpoveď z dôvodu organizačných zmien?
článok sa zaoberá rozborom základných predpokladov platnosti výpovede z dôvodu organizačných zmien z hľadiska súdnej praxe.
 
Koniec pokutám za odmietnutie očkovania?
príspevok za zaoberá povinnosťou očkovania pod hrozbou pokuty a poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý sa v súvislosti s touto povinnosťou obrátil na Európsky súdny dvor.
 
 
 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia