TOP správa

 príspevok prináša kompletné znenie návrhu členov súdnej rady na odvolanie Jána Mazáka z funkcie predsedu Súdnej rady SR

 

Môžu orgány činné v trestnom konaní vykonať obhliadku miesta činu v obydlí bez súdneho príkazu?

 článok sa zaoberá tým, či právna úprava obhliadky miesta činu dovoľuje orgánom činným v trestnom konaní vykonať obhliadku v obydlí bez súhlasu oprávnenej osoby a prípadne v akom rozsahu

Prerušenie trestného stíhania v súvislosti s novelou Trestného zákona - pokračovanie v diskusii

 článok pokračuje v diskusii o tom, či je možné prerušiť trestné stíhanie v dôsledku pozastavenia účinnosti novely Trestného zákona ústavným súdom a to ešte predtým, než novela Trestného zákona vôbec nadobudla účinnosť

Nález Ústavného súdu SR vo veci advokáta Paru

 kompletné znenie mediálne prezentovaného nálezu ústavného súdu o porušení základných práv advokáta Mareka Paru pri väzobnom rozhodovaní

 
 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia