Vyhlásenie Združenia sudcov Slovenska k právu sudcu na ochranu jeho súkromia

Publikované: 19. 08. 2023, čítané: 3295 krát
 

 

Združenie sudcov Slovenska

 

VYHLÁSENIE

ZDRUŽENIA SUDCOV SLOVENSKA

K PRÁVU SUDCU NA OCHRANU JEHO SÚKROMIA

 

Právo každého na rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života je jedným z kľúčových pilierov demokratickej spoločnosti a základnou podmienkou jej pokroku, keďže predstavuje záruku rozvoja osobnosti každého jednotlivca bez vonkajších zásahov v jeho vzťahoch s inými ľudskými bytosťami.

Toto základné právo patrí nepochybne aj každému sudcovi a sudkyni. Miera jeho ochrany je však v ich prípade užšia. Je to dané tým, že nestačí, ak sú sudcovia subjektívne schopní nestranne konať a rozhodovať, ale rovnako dôležité je, aby tak boli aj vnímaní. Nevyhnutne totiž potrebujú dôveru verejnosti v ich nezávislosť a nestrannosť, aby mohli úspešne vykonávať svoje povinnosti a zachovať autoritu súdnictva pri riešení právnych sporov alebo pri rozhodovaní o vine alebo nevine osoby v trestnom konaní. Táto požiadavka sa odráža v zákonnej povinnosti každého sudcu a sudkyne aj v občianskom živote (dokonca i po skončení výkonu funkcie) zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu/sudkyne alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.

Z tohto pohľadu považuje Združenie sudcov Slovenska aktuálne prebiehajúcu verejnú diskusiu o možnom dopade vzťahu exponovanej sudkyne a mienkotvornej novinárky, ktorý má súkromný charakter, na nestrannosť súdneho rozhodovania za plne legitímnu, i keď pre dotknuté osoby z pochopiteľných dôvodov nie príjemnú. Súčasne oceňuje doterajší prístup Súdnej rady Slovenskej republiky k tejto téme, osobitne pokiaľ ide o príspevky Marcely Kosovej, Ayše Pružinec Eren, Dany Jelinkovej Dudzíkovej, Petra Šamka, Evy Mišíkovej, Lucie Berdisovej a Andreja Majerníka na jej 8. zasadnutí 15. augusta 2023. Nezdieľa pritom názor iniciatívy Za otvorenú justíciu prezentovaný v jej vyhlásení zo 16. augusta 2023 „k útokom na sudkyňu Pamelu Záleskú“ a dôrazne odmieta tvrdenie o tom, že sa „niektoré členky súdnej rady“ pridali k bezprecedentnému zásahu do súkromia sudkyne Pamely Záleskej, ktorý vyústil do očividných snáh o jej diskreditáciu pre jej sudcovskú prácu. Združenie sudcov Slovenska je zároveň presvedčené, že súčasný rozsah a kvalita verejnej diskusie o tejto otázke, ako aj miera záujmu verejnosti o ňu, sú v nie zanedbateľnej miere podmienené aj tým, že menovaná sudkyňa 15. marca 2023 pri jej vypočutí pred Súdnou radou Slovenskej republiky v rámci konania o dôvodnosti kvalifikovaného podnetu napriek opakovaným otázkam zamlčala, že jej vzťah k novinárke Monike Tódovej presahuje bežný profesionálny vzťah sudca/sudkyňa – novinár/novinárka.

18. augusta 2023

 

František Mozner

prezident

Združenia sudcov Slovenska

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia