Neoprávnená držba odevu s označením "Polícia"

Publikované: 11. 09. 2015, čítané: 6463 krát
 

 

JUDr. Adam Puš­kár, ad­vo­kát

Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním „Po­lí­cia“ hro­zí vy­so­ká po­ku­ta

 

Kaž­dý si mô­že bez­prob­lé­mo­vo v ar­mys­ho­poch za­kú­piť trič­ko či iné od­evy s ná­pi­som „Po­lí­cia“, prí­pa­de si ich ob­jed­nať na inter­ne­te ako napr. v tých­to es­ho­poch 1, 2, 3, 4, 5. Má­lok­to z ma­ji­te­ľov ta­kých­to od­evov však vie, že už len za ich vlas­tníc­tvo či dr­žbu a nie len ich ve­rej­né no­se­nie hro­zí po­ku­ta až do vý­šky 500 eur. Uve­de­ný zá­kaz a san­kcie za je­ho po­ru­še­nie vy­plý­va­jú z plat­ných zá­ko­nov SR.

 

§ 47 ods. 1 písm. i/ 372/1990 Zb.o pries­tup­koch

Pries­tup­ku sa do­pus­tí ten, kto po­ru­ší zá­kaz pou­ží­vať ozna­če­nie "Po­li­caj­ný zbor" ale­bo "Po­lí­cia" ale­bo zá­kaz pou­ží­vať slu­žob­nú rov­no­ša­tu Po­li­caj­né­ho zbo­ru us­ta­no­ve­ný v oso­bit­nom zá­ko­ne.

 

Pod­ľa zá­ko­na o pries­tup­koch pri­tom za spá­chanie ta­ké­ho­to pries­tup­ku mož­no ulo­žiť po­ku­tu do vý­šky 500 eur. Všim­ni­me si, že na napl­ne­nie skut­ko­vej pod­sta­ty toh­to pries­tup­ku zá­kon ne­vy­ža­du­je je­ho spá­chanie ve­rej­ne. Ak má byť ne­ja­ké ko­na­nie ozna­če­né za pries­tu­pok, kto­rý mož­no spá­chať len ve­rej­ne, tak zá­ko­no­dar­ca by pri­ro­dze­ne  pod­mien­ku ve­rej­nos­ti vý­slov­ne vy­jad­ril v de­fi­ní­cii ta­ké­ho­to pries­tup­ku.

 

Tak je to­mu  napr. pri § 47 ods. 1 písm. h/ 372/1990 Zb.o pries­tup­koch

Pries­tup­ku sa do­pus­tí ten, kto no­sí na mies­tach prís­tup­ných ve­rej­nos­ti chlad­né zbra­ne, naj­mä dý­ky, bo­dá­ky a šab­le, ok­rem prí­pa­dov, keď sú sú­čas­ťou rov­no­ša­ty, his­to­ric­ké­ho ale­bo ná­rod­né­ho kro­ja, vý­stro­ja a vý­zbro­je oz­bro­je­ných síl, oz­bro­je­ných zbo­rov a oz­bro­je­ných bez­peč­nos­tných zbo­rov, ale­bo na špor­to­vú čin­nosť, vý­kon prá­va po­ľov­níc­tva, ry­bár­ske­ho prá­va, po­vo­la­nia ale­bo za­mes­tna­nia, ako aj iné pred­me­ty, kto­rý­mi mož­no ub­lí­žiť na zdra­ví, ak mož­no z okol­nos­tí prí­pa­du ale­bo sprá­va­nia sa oso­by usu­dzo­vať, že sa ma­jú pou­žiť na ná­si­lie ale­bo hroz­bu ná­si­lím.

 ale­bo pod­ľa § 47a ods. 1 písm. a/ 372/1990 Zb.o pries­tup­koch

Pries­tup­ku extré­miz­mu sa do­pus­tí ten, kto pou­ži­je na ve­rej­nos­ti pí­som­né, gra­fic­ké, ob­ra­zo­vé, zvu­ko­vé ale­bo ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vé vy­ho­to­ve­nie textov a vy­hlá­se­ní, zá­stav, od­zna­kov, he­siel ale­bo sym­bo­lov sku­pín ale­bo hnu­tí a ich prog­ra­mov ale­bo ideo­ló­gií, kto­ré sme­ru­jú k pot­lá­ča­niu zá­klad­ných ľud­ských práv a slo­bôd.

 

V ta­kom prí­pa­de by pod­mien­ka spá­chania pries­tup­ku na ve­rej­nos­ti. mu­se­la byť de­fi­no­va­ná  napr. nas­le­dov­ne: „Pries­tup­ku sa do­pus­tí ten, kto ve­rej­ne po­ru­ší zá­kaz pou­ží­vať ozna­če­nie "Po­li­caj­ný zbor" ale­bo "Po­lí­cia" ale­bo zá­kaz pou­ží­vať slu­žob­nú rov­no­ša­tu Po­li­caj­né­ho zbo­ru us­ta­no­ve­ný v oso­bit­nom zá­ko­ne.“

 

Us­ta­no­ve­nie § 47 ods. 1 písm. i/ 372/1990 Zb.o pries­tup­koch od­ka­zu­je na oso­bit­ný zá­kon, kto­rým je zá­kon č. 171/1993 Z.z. o po­li­caj­nom zbo­re.

 § 81 zá­ko­na č. 171/1993 Z.z. o po­li­caj­nom zbo­re

Zá­kaz pou­ží­vať ozna­če­nia "Po­li­caj­ný zbor" a "Po­lí­cia" a zá­kaz pou­ží­vať slu­žob­nú rov­no­ša­tu Po­li­caj­né­ho zbo­ru

(1) Ak ten­to zá­kon ale­bo oso­bit­ný pred­pis neus­ta­no­vu­jú inak, za­ka­zu­je sa v ús­tnom vy­hlá­se­ní, na od­eve, v pí­som­nom sty­ku, v náz­ve do­mé­ny web strán­ky a na vo­zid­le pou­ží­vať ozna­če­nia "Po­li­caj­ný zbor" ale­bo "Po­lí­cia" vo všet­kých tva­roch, vrá­ta­ne zmien v ich di­ak­ri­ti­ke a so za­čia­toč­ný­mi ma­lý­mi pís­me­na­mi.

(2) Ak ten­to zá­kon ale­bo oso­bit­ný pred­pis neus­ta­no­vu­jú inak, za­ka­zu­je sa pou­ží­vať slu­žob­nú rov­no­ša­tu Po­li­caj­né­ho zbo­ru a od­ev, kto­rý by mo­hol byť za­me­ni­teľ­ný so slu­žob­nou rov­no­ša­tou Po­li­caj­né­ho zbo­ru.

(3) Vý­nim­ky zo zá­ka­zov pod­ľa od­se­kov 1 a 2 ude­ľu­je Po­li­caj­ný zbor. Na ko­na­nie a roz­ho­do­va­nie o vý­nim­ke sa nev­zťa­hu­je všeo­bec­ný pred­pis o správ­nom ko­na­ní.

 

Ani zá­kon o PZ ne­za­ka­zu­je pou­ží­vať ozna­če­nie "Po­li­caj­ný zbor" a "Po­lí­cia" a pou­ží­vať slu­žob­nú rov­no­ša­tu len ve­rej­ne, z čo­ho vy­plý­va, že uve­de­ný zá­kaz pla­tí všeo­bec­ne a tým pá­dom aj na ne­ve­rej­né ko­na­nie, kto­ré­ho po­ru­še­nie je nás­led­ne san­kcio­no­va­né pod­ľa § 47 ods. 1 písm. i/ 372/1990 Zb.o pries­tup­koch. Mož­no te­da uza­vrieť, že pries­tup­kom je už len sa­mot­ná neop­ráv­ne­ná dr­žba od­evu s ozna­če­ním „Po­lí­cia“.

 Pre úpl­nosť je pot­reb­né uviesť, že pod­ľa § 47 ods. 1 písm. j/, k/ 372/1990 Zb.o pries­tup­koch je po­ku­tou do 500 eur rov­na­ko san­kcio­no­va­ný pries­tu­pok, kto­ré­ho sa do­pus­tí ten, kto po­ru­ší zá­kaz pou­ží­vať ozna­če­nie "col­ná sprá­va" ale­bo ozna­če­nie, kto­ré mô­že byť za­me­ni­teľ­né s tým­to ozna­če­ním, zá­kaz pou­ží­vať slu­žob­nú rov­no­ša­tu col­ní­ka ale­bo od­ev, kto­rý mô­že byť za­me­ni­teľ­ný so slu­žob­nou rov­no­ša­tou col­ní­ka, ale­bo zá­kaz pou­ží­vať slu­žob­ný preu­kaz col­ní­ka, slu­žob­ný od­znak col­ní­ka ale­bo preu­kaz ale­bo od­znak, kto­rý mô­že byť za­me­ni­teľ­ný so slu­žob­ným preu­ka­zom col­ní­ka ale­bo so slu­žob­ným od­zna­kom col­ní­ka, us­ta­no­ve­ný v oso­bit­nom pred­pi­se ale­bo ten, kto po­ru­ší zá­kaz pou­ží­vať ozna­če­nie "súd­ny exekú­tor", "exekú­tor­ský úrad" ale­bo od nich od­vo­de­né tva­ry slov ale­bo pou­ží­vať ozna­če­nia "vý­kon roz­hod­nu­tia", "exekú­cia" ale­bo "exekuč­ná čin­nosť" ale­bo od nich od­vo­de­né tva­ry slov us­ta­no­ve­ný v oso­bit­nom pred­pi­se

 

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia