Pohľad na bezpečnostné prehliadky - reakcia k problematike bezpečnostných prehliadok

Publikované: 10. 09. 2018, čítané: 1944 krát
 

 

Ľudo­vít Ho­lá­sek

 

Poh­ľad  na bez­peč­nos­tné pre­hliad­ky – reak­cia k prob­le­ma­ti­ke bez­peč­nos­tných pre­hlia­dok

„Nie je mož­né, aby sa po­li­cajt pres­ved­čil, či oso­ba, kto­rú ob­me­dzil na osob­nej slo­bo­de pos­tu­pom pod­ľa § 85 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, má pri se­be zbraň, resp. inú vec, kto­rou by moh­la oh­ro­ziť ži­vot ale­bo zdra­vie osôb.“

Zá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok

§ 85 ods. 2 osob­nú slo­bo­du oso­by, kto­rá bo­la pris­tih­nu­tá pri tres­tnom či­ne ale­bo bez­pros­tred­ne po ňom, mô­že ob­me­dziť kto­koľ­vek, ak je to pot­reb­né na zis­te­nie jej to­tož­nos­ti, za­brá­ne­nie úte­ku, za­bez­pe­če­nie dô­ka­zov ale­bo na za­brá­ne­nie ďal­šie­mu pá­chaniu tres­tnej čin­nos­ti. Je však po­vin­ný ta­kú oso­bu bez­od­klad­ne od­ov­zdať út­va­ru Po­li­caj­né­ho zbo­ru, út­va­ru Vo­jen­skej po­lí­cie ale­bo út­va­ru Col­nej sprá­vy.

Trest­ný po­ria­dok jed­noz­nač­ne up­ra­vu­je pre ko­ho pla­tí a to v § 1 a pre­to, kto­koľ­vek nie je op­ráv­ne­ný pos­tu­po­vať pod­ľa § 85 ods. 2 Tr. po­riad­ku.

Zá­kon č. 400/2015 o tvor­be práv­nych pred­pi­sov a o Zbier­ke zá­ko­nov Slo­ven­skej re­pub­li­ky a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých pred­pi­sov

§ 4 ods. 1 Práv­ny pred­pis mu­sí byť struč­ný, vnú­tor­ne bez­roz­por­ný a mu­sí ob­sa­ho­vať us­ta­no­ve­nia s nor­ma­tív­nym ob­sa­hom, kto­ré sú sys­te­ma­tic­ky a ob­sa­ho­vo vzá­jom­ne pre­via­za­né.

Trest­ný po­ria­dok si proti­re­čí v rôz­nych svo­jich čas­tiach, priz­ná­va od­liš­né pos­tu­py, kto­ré ani nie sú poj­mom vy­me­dze­ne.  Znie to ab­sur­dne a však o nič viac ako niek­to­ré práv­ne pred­pi­sy.

V tom­to sme­re mož­no na­po­mô­žem k ob­jas­ne­niu či sa po­li­cajt mô­že pres­ved­čiť, či oso­ba má pri se­be zbraň ale­bo inú vec kto­rou by ju mo­hol oh­ro­ziť. Preš­tu­do­val som všet­ky člán­ky a tak tiež ko­men­tá­re k da­ným člán­kom a pod­ľa môj­ho ná­zo­ru ho­ci nie som žiad­ny or­gán ani ad­vo­kát dos­pel som k zá­ve­ru:

Po­li­cajt je po­vin­ný vy­ko­nať slu­žob­ný zá­krok pod­ľa § 9 zá­ko­na č. 171/1993 Z. z. O Po­li­caj­nom zbo­re ak je pá­cha­ný trest­ný čin ale­bo pries­tu­pok ale­bo je dô­vod­né po­doz­re­nie z ich pá­chania ak je pá­cha­ný pries­tu­pok ale­bo je bez­pros­tred­ne oh­ro­ze­ný ži­vot, zdra­vie ale­bo ma­je­tok a po­li­cajt je po­vin­ný vy­ko­nať slu­žob­ný zá­krok aj mi­mo služ­by. Slu­žob­ným zá­kro­kom po­li­cajt za­sa­hu­je do zá­klad­ných práv a slo­bôd oso­by. Ak to­to po­li­cajt vy­ko­ná v sú­la­de zo zá­ko­nom o Po­li­caj­nom zbo­re neos­tá­va mu iná mož­nosť ako opus­tiť ďal­šie pos­tu­py v zmys­le zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re a ak nech­ce byť za ta­ký­to pos­tup tres­tne stí­ha­ný mal by pre­sed­lať na Trest­ný po­ria­dok. Pre­čo?

Po­li­cajt slu­žob­ným zá­kro­kom spus­til pro­ces pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku a to za­is­ťo­va­cím úko­nom, neod­klad­ným úko­nom ale­bo neo­pa­ko­va­teľ­ným úko­nom a to aj vte­dy ak úko­ny vy­ko­nal mies­tne nep­rís­luš­ný po­li­cajt. V tom­to prí­pa­de te­da po­li­cajt kto­rý vy­ko­nal slu­žob­ný zá­krok mu­sí pos­tu­po­vať pod­ľa § 199 Tr. po­riad­ku.

Po­li­cajt aj tým, že oso­bu za­čne preh­ľa­dá­vať, za­čí­na sa pro­ces kto­rý mu­sí byť pres­kú­ma­tel­ný a to s to­ho dô­vo­du, že oso­ba ne­moh­la vy­ko­ná­vať ale­bo ko­nať slo­bod­ne čím jej bo­lo za­siah­nu­té do zá­klad­ných práv da­lo by sa tu pí­sať o roz­sud­koch ESĽP to by som mo­hol rov­no pí­sať kni­hu. Pos­tup aby sa pres­ved­čil po­li­cajt či má niek­to zbraň je s môj­ho poh­ľa­du nep­rí­pus­tné, mal by za­čať pos­tu­po­vať len v sú­la­de Tr. po­riad­ku aby ve­del zdô­vod­niť pos­tup a nás­led­ne aby bo­lo mož­né zá­sah do zá­klad­ných práv pre­jed­nať pred  sú­dom. Ako vy­plý­va z us­ta­no­ve­nia § 199 Tr. po­riad­ku na­koľ­ko tres­tné stí­ha­nie sa za­čne za­is­ťo­va­cím úko­nom, neod­klad­ným úko­nom ale­bo neo­pa­ko­va­teľ­ným úko­nom, a v tom­to sme­re je po­vin­ný do troch dní od­ov­zdať vec mies­tne prís­luš­né­mu po­li­caj­to­vi s uz­ne­se­ním o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia. To aký pos­tup zvo­lí ten ko­mu bo­la vec od­ov­zda­ná je tak is­to pres­kú­ma­tel­ná. Po­li­cajt by si mal byť ve­do­mí aké­ho­koľ­vek slu­žob­né­ho zá­kro­ku kto­rý vy­ko­ná­va a pro­ce­sy spo­je­né s nim. Pre­to si na zá­kla­de to­ho­to do­vo­lím tvr­diť, že aj pri akom­koľ­vek úko­ne po­li­caj­ta, kto­rý oso­ba ne­vy­ko­ná­va dob­ro­voľ­ne a je spo­je­ná s ob­me­dze­ním osob­nej slo­bo­dy by ma­la byť pres­kú­ma­tel­ná sú­dom aby sa štát­na moc kto­rá je or­gá­nom zve­re­ná nes­ta­la nás­tro­jom svoj­vô­le. V mno­hých člán­koch sa ro­zo­be­rá, že dô­ka­zy zís­ka­né pred za­čiat­kom tres­tné­ho stí­ha­nia sú ne­pou­ži­teľ­né a to prá­ve s to­ho dô­vo­du, že po­li­cajt v da­nom mo­men­te za­bez­pe­čí ne­ja­kú vec  ne­mu­sí mať ve­do­mosť či je pre prí­pad­né tres­tné ko­na­nie dô­le­ži­tá ale­bo nie a tým­to spô­so­bom ke­dy ne­pos­tu­pu­je pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku je da­ná vec ne­pou­ži­teľ­ná. 

Na úpl­ný zá­ver:

Kaž­dý slu­žob­ný zá­krok je neod­klad­ným úko­nom a to aj pod jed­not­ným ve­le­ním čo je spo­je­né zo zá­sa­hom do zá­klad­ných práv a slo­bôd a te­da mu­sí byť ta­ký­to zá­sah pres­kú­ma­tel­ný sú­dom. Ne­súh­la­sím, že by kto­koľ­vek mo­hol pou­žiť § 85 ods. 2 Tr. po­riad­ku vzhľa­dom k to­mu, že len or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní sú via­za­né Tres­tným po­riad­kom a kto­koľ­vek by od­ov­zdal oso­bu ob­me­dze­nú na osob­nej slo­bo­de ne­mô­že vy­dať uz­ne­se­nie. Ak už bo­la nie­ko­mu ob­me­dze­ná osob­ná slo­bo­da je mož­né vy­ko­nať pre­hliad­ku len v zmys­le zá­ko­na č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok.


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia