Bezpečnostné previerky kandidátov na ústavných sudcov?

Publikované: 18. 09. 2018, čítané: 2034 krát
 

 

                       JUDr. Pe­ter Raj­ňák, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du No­vé Zá­mky

     Bez­peč­nos­tné pre­vier­ky kan­di­dá­tov na ús­tav­ných sud­cov?

V pos­led­nom ča­se sme sved­ka­mi dis­ku­sií o no­vých pod­mien­kach voľ­by ús­tav­ných sud­cov. Pod­ľa prip­ra­vo­va­nej zme­ny ús­ta­vy, ús­tav­ný sud­ca mu­sí byť všeo­bec­ne uz­ná­va­nou osob­nos­ťou v od­bo­re prá­va a tak­tiež sa za­vá­dza ús­tav­ný pred­pok­lad sú­vi­sia­ci s mo­rál­nou in­teg­ri­tou dot­knu­tej oso­by spo­čí­va­jú­ci v tom, že da­ná oso­ba svo­jím do­te­raj­ším ži­vo­tom dá­va zá­ru­ku, že fun­kciu sud­cu Ústav­né­ho sú­du bu­de vy­ko­ná­vať riad­ne, čes­tne, ne­zá­vis­le a nes­tran­ne.

Zme­niť sa má aj spô­sob voľ­by. Dnes nap­rík­lad sta­čí na zvo­le­nie kan­di­dá­ta na ús­tav­né­ho sud­cu v parla­men­te jed­no­du­chá väč­ši­na z prí­tom­ných pos­lan­cov. Mi­nis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti navr­hu­je sprís­niť pra­vid­lá tak, aby bo­la pot­reb­ná kva­li­fi­ko­va­ná väč­ši­na, te­da viac ako po­lo­vi­ca zo všet­kých 150 pos­lan­cov. Uva­žu­je sa o tom, že by z pro­ce­su me­no­va­nia ús­tav­ných sud­cov vy­pus­ti­li pre­zi­den­ta- ak by na zvo­le­nie sud­cu ús­tav­né­ho sú­du bo­la pot­reb­ná mi­ni­mál­ne troj­pä­ti­no­vá väč­ši­na pos­lan­cov NRSR. V ce­lej dis­ku­sii mi však chý­ba jed­na vec – a to ove­ro­va­nie bez­úhon­nos­ti kan­di­dá­tov na ús­tav­ných sud­cov.

Ústav­ným zá­ko­nom čís­lo 161/2014 Z. z. a  nás­led­ne zá­ko­nom čís­lo 195/2014 Z. z. kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon č. 385/2000 Z. z. o sud­coch a prí­se­dia­cich sa do práv­ne­ho po­riad­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky za­hr­nu­la po­vin­nosť skú­mať bez­úhon­nosť kan­di­dá­tov na sud­cov pre­vier­ka­mi, kto­ré vy­ko­ná­va Ná­rod­ný bez­peč­nost­ný úrad. Ten má pre­ve­riť, či kan­di­dát na sud­cu „nie je pod preu­ká­za­teľ­ným nát­la­kom v dôs­led­ku fi­nan­čnej si­tuácie, nie je preu­ká­za­teľ­ne zá­vis­lý od kon­zu­má­cie al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov ale­bo od iných ná­vy­ko­vých lá­tok, nep­ri­jí­ma neop­ráv­ne­né plat­by, da­ry ale­bo iné vý­ho­dy ale­bo nez­neu­ží­va pos­ta­ve­nie a fun­kciu na zís­ka­va­nie neop­ráv­ne­ných po­žit­kov, ne­dis­po­nu­je s ma­jet­kom, kto­ré­ho hod­no­ta je nep­ri­me­ra­ná priz­na­ným príj­mom a kto­ré­ho le­gál­nosť pô­vo­du nie je schop­ný ale­bo ochot­ný preu­ká­zať, ne­má ob­chod­né, ma­jet­ko­vé ale­bo fi­nan­čné vzťa­hy s oso­ba­mi z pros­tre­dia or­ga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu, ale­bo nes­prá­va sa ko­rup­čne.“(§ 7 písm. a/ až f/ zá­ko­na čís­lo 385/2000 Z.z. v plat­nom zne­ní.)

            Od 01.09.2014, te­da od účin­nos­ti no­ve­ly zá­ko­na čís­lo 385/2000 Z.z. kan­di­dá­ti na sud­cov pre­vier­ky NBÚ sku­toč­ne ab­sol­vu­jú, pre­vier­ky u sud­cov, kto­rí bo­li me­no­va­ní do fun­kcie pred 01.09.2014 po­zas­ta­vil Ústav­ný súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky ná­le­zom sp. zn. PL. ÚS 21/2014.

 Nech­cem sa te­raz ve­no­vať prob­le­ma­ti­ke ús­tav­nos­ti resp.neús­tav­nos­ti pre­vie­rok (aj keď si mys­lím, že sud­ca, na kto­ré­ho má jed­na z mo­cí v štá­te le­gál­ne vy­tvo­re­nú zlož­ku ne­mô­že vy­ko­ná­vať svo­ju fun­kciu ne­zá­vis­le a nes­tran­ne). Za­ují­ma ma však jed­na vec- ak ma­jú byť pre­ve­ro­va­ní kan­di­dá­ti na sud­cov všeo­bec­ných sú­dov SR, ne­ma­li by byť pre­ve­re­ní kan­di­dá­ti na naj­dô­le­ži­tej­šiu sud­cov­skú po­zí­ciu v štá­te – te­da aj kan­di­dá­ti na ús­tav­ných sud­cov?

 Bez pre­vie­rok sa mô­že stať, že sa ús­tav­ným sud­com mô­žu stať aj oso­by, kto­ré pred­pok­la­dy uve­de­né v § 7 zá­ko­na čís­lo 385/2000 Z.z. nespĺňa­jú-te­da oso­by v zlej fi­nan­čnej si­tuá­cii, al­ko­ho­li­ci ale­bo nar­ko­ma­ni, oso­by s kon­tak­ta­mi na or­ga­ni­zo­va­ný zlo­čin a po­dob­ne.

 Ne­ro­zu­miem to­mu, pre­čo pos­lan­ci, kto­rí sa ve­he­men­tne v ro­ku 2014 pre­vie­rok sud­cov do­má­ha­li ( naj­mä pos­lan­ci stra­ny Smer ) te­raz ml­čia a ne­ro­zu­miem ani to­mu, pre­čo po pre­vier­kach ne­vo­la­jú ani mi­mov­lád­ne or­ga­ni­zá­cie a mé­diá, kto­ré v ro­ku 2014 pre­vier­ky sud­cov ve­he­men­tne ob­ha­jo­va­li.

 Ten­to člá­nok by mal spus­tiť spo­lo­čen­skú dis­ku­siu o pre­vier­kach - buď by ma­li byť pre­ve­re­ní všet­ci kan­di­dá­ti na sud­cov – a te­da aj kan­di­dá­ti na ús­tav­ných sud­cov, ale­bo nik­to – ak sa pre­vier­ky u kan­di­dá­tov na ús­tav­ných sud­cov nep­red­pok­la­da­jú. Ško­da, že o ús­tav­nos­ti pre­vie­rok ús­tav­ný súd eš­te ne­roz­ho­dol...

 

 

                                                                                             


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia