Aké budú kroky Ministra spravodlivosti SR Gábora Gála?

Publikované: 23. 09. 2018, čítané: 1306 krát
 

 

JUDr. Da­ri­na Lič­ko­vá

sud­ky­ňa Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky

                       Aké bu­dú kro­ky Mi­nis­tra spra­vod­li­vos­ti SR Gá­bo­ra Gá­la?

Ne­for­mál­na sku­pi­na bra­tis­lav­ských sud­cov a ad­vo­ká­tov, v rám­ci od­bor­nej roz­pra­vy, od­po­rú­ča mi­nis­tro­vi spra­vod­li­vos­ti SR tie­to kro­ky k rie­še­niu prob­lé­mov sú­dov:

1/ Pred­lo­žiť na ro­ko­va­nie vlád­ne­ho ka­bi­ne­tu Sprá­vu o zá­klad­ných úlo­hách všeo­bec­né­ho súd­nic­tva.

            Štruk­tú­ru sprá­vy vy­me­dziť prob­lé­mo­vo, ur­čiť fi­lo­zo­fiu re­zor­tu k rie­še­niu vnú­tor­ných/ ap­li­kač­ných/ prob­lé­mov na úrov­ni ria­dia­cej čin­nos­ti.

            Od­bor­ná sprá­va vlá­dy SR bo­la na­pos­le­dy pre­ro­ko­va­ná v ro­ku 2012 a bo­la pred­lo­že­ná na za­sad­nu­tie Ná­rod­nej ra­dy SR dňa 8.2012/ návrh na od­vo­la­nie exmi­nis­tra T. Bor­ca/. Prek­va­pu­jú­co väč­ši­na opat­re­ní zo sprá­vy ne­bo­la reali­zo­va­ná, naj­mä k rie­še­niu reš­tan­čných ve­cí a súd­nych prie­ťa­hov v ko­na­ní.

2/ Spra­co­vať sú­bor kon­krét­nych opat­re­ní/ pro­jekt/ na rie­še­nie vnú­tor­ných/ ap­li­kač­ných/ prob­lé­mov všeo­bec­né­ho súd­nic­tva.

            Z roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti ús­tav­né­ho sú­du, od­vo­la­cích a do­vo­la­cích sú­dov, z vnú­tor­ných re­ví­zií sú­dov, mož­no prík­lad­mo po­me­no­vať vnú­tor­né/ ap­li­kač­né/ prob­lé­my nas­le­dov­ne: zby­toč­né prie­ťa­hy v súd­nych agen­dách/ ne­čin­nosť ale­bo nes­práv­na čin­nosť sú­du,sud­cov /,sub­jek­tív­ne prie­ťa­hy sú­du /sud­cov/ vo vä­zob­ných tres­tných ve­ciach, predl­žo­va­nie súd­ne­ho ko­na­nia z dô­vo­du ar­bit­rár­nos­ti/ svoj­vô­li/ sud­cu v súd­nom pos­tu­pe a pri roz­ho­do­va­ní, sub­jek­tív­ne prie­ťa­hy znal­cov v zna­lec­kom do­ka­zo­va­ní, nek­va­li­fi­ko­va­ný ale­bo ones­ko­re­ný vý­kon súd­nych roz­hod­nu­tí/ po­roz­sud­ko­vá agen­da/,predĺže­nie súd­ne­ho ko­na­nia pre ne­reš­pek­to­va­nie práv­ne­ho ná­zo­ru vy­šších sú­dov, zní­že­ná kva­li­ta ad­mi­nis­tra­tív­ne­ho apa­rá­tu sú­dov, ne­vy­vo­dzo­va­nie zod­po­ved­nos­ti za hru­bé po­ru­šo­va­nie zá­ko­na sud­cov ria­dia­ci­mi pra­cov­ník­mi všeo­bec­ných sú­dov.

3/ Pro­jek­tom ur­čiť in­di­ká­to­ry hod­no­te­nia sú­dov/ me­ra­nie kva­li­ty a vý­kon­nos­ti sú­dov/ v in­ten­ciách me­to­di­ky Európ­skej ko­mi­sie pre hod­no­te­nie efek­tív­nos­ti súd­nic­tva /CE­PEJ/.

            Do­te­raz sa mi­nis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti ob­me­dzu­je iba na mo­ni­to­ring s pred­se­da­mi sú­dov, čo má iba in­for­ma­tív­ny a for­mál­ny cha­rak­ter.

            Za­hra­nič­ná od­bor­ná li­te­ra­tú­ra oce­ňu­je mo­del hod­no­te­nia sú­dov, kto­rý reali­zu­je mi­nis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti Ta­lian­ska.

4/ Reali­zo­vať úlo­hu ve­rej­nej kon­tro­ly všeo­bec­né­ho súd­nic­tva.

            Tú­to ús­tav­nú zá­sa­du pre­miet­nuť do Ko­mi­sie pre efek­tív­ne súd­nic­tvo pod ges­ciou štát­nej ta­jom­níč­ky re­zor­tu. Iš­lo by o plat­for­mu na ši­ro­ké spek­trum sta­no­vísk /spät­ná väz­ba/, po­su­dzo­va­nie ná­me­tov na rie­še­nie prob­lé­mov súd­nych agend, hod­no­te­nie sťaž­nos­tí účas­tní­kov k sub­jek­tív­nym ne­dos­tat­kom v ko­na­ní pred súd­mi.

            Člen­mi ko­mi­sie by moh­li byť aj ob­čian­ski ak­ti­vis­ti, ľud­skop­ráv­ne a watchdo­go­vé mi­mov­lád­ne or­ga­ni­zá­cie, ve­rej­ný ochran­ca práv, zá­stup­co­via mé­dií,  za­mes­tná­va­teľ­ské zvä­zy a pod.

5/ Roz­pra­co­vať re­zor­tné ak­ti­vi­ty v bo­ji pro­ti súd­nej ko­rup­cii.

            Re­zort, s vý­nim­kou proti­ko­rup­čnej te­le­fón­nej lin­ky, sa s tou­to prob­le­ma­ti­kou vô­bec ne­zao­be­ral. Opo­me­nul aj na niek­to­ré kon­krét­ne do­ku­men­ty EÚ-„Ko­rup­cia v súd­nic­tve“,“Do­ho­vor o bo­ji pro­ti ko­rup­cii v tres­tnom a ci­vil­nom prá­ve“, „Do­ho­vor OSN o ko­rup­cii“, kto­ré vy­zý­va­jú člen­ské štá­ty na sku­toč­né a ráz­ne opat­re­nia.Ak­ti­vis­ti mu­sia špe­ci­fi­ko­vať mies­ta vzni­ku mož­ných ko­rup­čných ko­na­ní, spô­so­by ich eli­mi­ná­cie a vy­me­dzenie opat­re­ní k zvý­še­niu ri­zi­ka z ko­rup­čné­ho sprá­va­nia.

            Niek­to­ré člen­ské štá­ty EÚ zria­di­li na mi­nis­ter­stvách mo­ni­to­ro­va­ciu exper­tnú sku­pi­nu.

6/ Zvo­lať sú­čin­nos­tnú /me­dzi­re­zor­tnú/ po­ra­du k prob­le­ma­ti­ke sú­čin­nos­ti a po­mo­ci or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a všeo­bec­ných sú­dov/ ply­nu­losť a rých­losť ko­na­nia z poh­ľa­du ria­dia­cich štruk­túr/.

            Te­ma­tic­ký ok­ruh po­ra­dy: ak­tuál­ne prob­lé­my zby­toč­ných /sub­jek­tív­nych/ prie­ťa­hov z poh­ľa­du ria­dia­cej čin­nos­ti, rie­še­nie obštruk­cií účas­tní­kov v ko­na­ní, prob­lé­my sú­čin­nos­ti pri za­is­te­ní osôb, prí­ka­zoch na za­tknu­tie, pred­ve­de­ní a za­bez­pe­če­ní osôb, do­ru­čo­va­ní zá­sie­lok a prob­lé­my sub­jek­tov v práv­nom sty­ku s cu­dzi­nou.

            Na po­ra­du poz­vať Ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra SR, Pre­zi­den­ta PZ SR, Pred­se­du Slo­ven­skej ad­vo­kát­skej ko­mo­ry a Ve­rej­nú ochran­ky­ňu práv.

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia