Môžeme sa v budovách súdov cítiť bezpečne?

Publikované: 21. 10. 2018, čítané: 1742 krát
 

 

Mô­že­me sa v bu­do­vách sú­dov cí­tiť bez­peč­ne?

 

 

JUDr. Mar­tin Bu­zin­ger, PhD.

autor je ad­vo­kát,

v mi­nu­los­ti pô­so­bil ako vy­so­koš­kol­ský uči­teľ

ús­tav­né­ho prá­va na Práv­nic­kej fa­kul­te UK v Bra­tis­la­ve

 

V os­tat­ných ro­koch sa na Slo­ven­sku sta­lo tak­mer pra­vi­del­ným ja­vom, že ano­nym­ný ozna­mo­va­teľ, ob­vyk­le pros­tred­níc­tvom po­li­caj­nej lin­ky, nah­lá­si umies­tne­nie vý­buš­ni­ny na sú­de. Nás­led­ne je bu­do­va sú­du (sú­dov) eva­kuo­va­ná a prís­luš­ní­ci po­lí­cie vy­ko­ná­va­jú nie­koľ­ko­ho­di­no­vú py­ro­tech­nic­kú pre­hliad­ku pries­to­rov sú­du. Do­te­raz bol vý­sle­dok ta­kých­to pre­hlia­dok, naš­ťas­tie, vždy ne­ga­tív­ny, a uda­losť zos­ta­la „len“ v ro­vi­ne ší­re­nia pop­laš­nej sprá­vy.

 Mô­žu sa však účas­tní­ci súd­nych ko­na­ní, sud­co­via, za­mes­tnan­ci sú­dov a iné oso­by na­chá­dza­jú­ce sa v bu­do­vách sú­dov cí­tiť bez­peč­ne? Akým spô­so­bom, resp. do akej mie­ry je za­bez­pe­če­né, aby sa do ob­jek­tu sú­du zbra­ne či iné ne­do­vo­le­né ve­ci aj reál­ne ne­dos­ta­li a ne­bo­li pou­ži­té na spá­chanie tres­tné­ho či­nu?

 Pod­ľa § 47 ods. 1 zá­ko­na č. 4/2001 Z. z. o Zbo­re vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov (ďa­lej len „zá­kon“) ochra­nu po­riad­ku a bez­peč­nos­ti v ob­jek­toch sú­du[1] na účel za­cho­va­nia ne­ru­še­né­ho prie­be­hu ko­na­nia pred sú­dom a bez­peč­nos­ti osôb za­bez­pe­ču­jú prís­luš­ní­ci zbo­ru ozna­če­ní ako „Jus­tič­ná stráž".

 Prís­luš­ní­ci Jus­tič­nej strá­že sú v tej­to sú­vis­los­ti op­ráv­ne­ní pre­ve­ro­vať op­ráv­ne­nosť vstu­pu oso­by do ob­jek­tu sú­du a vy­zvať ju, aby dok­la­dom preu­ká­za­la svo­ju to­tož­nosť, a tiež kon­tro­lo­vať oso­by vstu­pu­jú­ce do ob­jek­tu sú­du tech­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi, či ne­ma­jú pri se­be zbraň (§ 47 ods. 2 písm. a) a b) zá­ko­na).

 Pod­ľa § 48 ods. 4 pr­vá ve­ta zá­ko­na prís­luš­ník Jus­tič­nej strá­že je op­ráv­ne­ný vy­ko­nať pre­hliad­ku vstu­pu­jú­cej oso­by, jej od­ev­ných zvr­škov a osob­ných ve­cí pod­ľa § 14 ods. 4 až 6.

 Pre­hliad­ku oso­by a pre­hliad­ku od­ev­ných zvr­škov vy­ko­ná prís­luš­ník Jus­tič­nej strá­že  po­mo­cou de­tek­čných pros­tried­kov (§ 14 ods. 4 zá­ko­na). Ak po vy­ko­na­ní pre­hliad­ky pod­ľa od­se­ku 4 exis­tu­je dô­vod­né po­doz­re­nie, že oso­ba má pri se­be zbraň ale­bo inú ne­do­vo­le­nú vec, prís­luš­ník zbo­ru (oso­ba rov­na­ké­ho poh­la­via ako pre­hlia­da­ná oso­ba) vy­ko­ná vi­zuál­nu pre­hliad­ku te­la vrá­ta­ne ús­tnej du­ti­ny, pod­pa­zu­šia, dla­ní a cho­di­diel. Pre­hliad­ku od­ev­ných zvr­škov vy­ko­ná prís­luš­ník zbo­ru dôs­led­ným preh­ma­ta­ním s vy­uži­tím de­tek­čných pros­tried­kov. Pre­hliad­ku od­ev­ných zvr­škov mô­že prís­luš­ník zbo­ru vy­ko­nať za po­mo­ci slu­žob­né­ho psa vy­cvi­če­né­ho na vy­hľa­dá­va­nie lá­tok so špe­ci­fic­kým pa­chom. Pri pre­hliad­ke pou­ží­va prís­luš­ník zbo­ru hy­gie­nic­ké ru­ka­vi­ce. Oso­ba mô­že pre­hliad­ku od­miet­nuť. V prí­pa­de od­miet­nu­tia pre­hliad­ky ne­bu­de tej­to oso­be umož­ne­ný vstup do chrá­ne­né­ho ob­jek­tu ale­bo bu­de z chrá­ne­né­ho ob­jek­tu vy­ve­de­ná. Prís­luš­ník zbo­ru oso­bu pou­čí o prá­ve od­miet­nuť pre­hliad­ku, ako aj o dôs­led­koch od­miet­nu­tia. O od­miet­nu­tí pre­hliad­ky spí­še prís­luš­ník zbo­ru úrad­ný zá­znam (§ 14 ods. 5 zá­ko­na).

 Pre­hliad­ka ba­to­ži­ny a pre­hliad­ka ve­cí sa vy­ko­ná po­mo­cou de­tek­čných pros­tried­kov, na­hliad­nu­tím, vy­lo­že­ním ve­cí z ba­to­ži­ny na ur­če­né mies­to, dôs­led­ným preh­ma­ta­ním ve­cí. Pre­hliad­ka ba­to­ži­ny a pre­hliad­ka ve­cí sa mô­že vy­ko­nať za po­mo­ci slu­žob­né­ho psa vy­cvi­če­né­ho na vy­hľa­dá­va­nie lá­tok so špe­ci­fic­kým pa­chom (§ 14 ods. 6 zá­ko­na).

 Z uve­de­nej práv­nej úp­ra­vy vy­plý­va, že na účel za­bez­pe­če­nia po­riad­ku a bez­peč­nos­ti v ob­jek­toch sú­du sú prís­luš­ní­ci Jus­tič­nej strá­že „op­ráv­ne­ní“, nie však po­vin­ní, vy­ko­nať pre­hliad­ku vstu­pu­jú­cej oso­by, jej od­ev­ných zvr­škov, ba­to­ži­ny a osob­ných ve­cí.

 Ak sa vy­ko­ná­va pre­hliad­ka vstu­pu­jú­cej oso­by a jej od­ev­ných zvr­škov, tá­to sa mu­sí vy­ko­nať po­mo­cou de­tek­čných pros­tried­kov. V prí­pa­de dô­vod­né­ho po­doz­re­nie, že oso­ba má pri se­be zbraň ale­bo inú ne­do­vo­le­nú vec, prís­luš­ník Jus­tič­nej strá­že vy­ko­ná aj vi­zuál­nu pre­hliad­ku te­la, pri­čom pre­hliad­ku od­ev­ných zvr­škov vy­ko­ná dôs­led­ným preh­ma­ta­ním s vy­uži­tím de­tek­čných pros­tried­kov, prí­pad­ne aj za po­mo­ci slu­žob­né­ho psa vy­cvi­če­né­ho na vy­hľa­dá­va­nie lá­tok so špe­ci­fic­kým pa­chom.

 V prí­pa­de, že sa vy­ko­ná­va pre­hliad­ka ba­to­ži­ny a osob­ných ve­cí, tá­to sa pod­ľa § 14 ods. 6 zá­ko­na mu­sí vy­ko­nať po­mo­cou de­tek­čných pros­tried­kov, na­hliad­nu­tím, vy­lo­že­ním ve­cí z ba­to­ži­ny na ur­če­né mies­to, dôs­led­ným preh­ma­ta­ním ve­cí. Ob­dob­ne ako v prí­pa­de pre­hliad­ky vstu­pu­jú­cej oso­by a jej od­ev­ných zvr­škov, aj pri pre­hliad­ke ba­to­ži­ny a osob­ných ve­cí vstu­pu­jú­cej oso­by mož­no pou­žiť slu­žob­né­ho psa vy­cvi­če­né­ho na vy­hľa­dá­va­nie lá­tok so špe­ci­fic­kým pa­chom.

 Z ci­to­va­né­ho us­ta­no­ve­nie § 14 ods. 6 zá­ko­na nie je zrej­mé, či jed­not­li­vé spô­so­by vý­ko­nu pre­hliad­ky ba­to­ži­ny a ve­cí oso­by vstu­pu­jú­cej do ob­jek­tu sú­du sú v zá­ko­ne uve­de­né ku­mu­la­tív­ne ale­bo al­ter­na­tív­ne. Práv­ny ja­zyk pou­ži­tý zá­ko­no­dar­com skôr na­vo­dzu­je do­jem, že ide o ku­mu­la­tív­ne vy­jad­re­nie, keď­že v prí­pa­de al­ter­na­tív­ne­ho vý­poč­tu by v sú­la­de s le­gis­la­tív­ny­mi pra­vid­la­mi tvor­by zá­ko­nov mu­se­la byť me­dzi pos­led­ný­mi dvo­ma al­ter­na­tí­va­mi vlo­že­ná vy­lu­čo­va­cia spoj­ka „ale­bo“, čo nie je. Z hľa­dis­ka ja­zy­ko­vé­ho (gra­ma­tic­ké­ho) vý­kla­du uve­de­né­ho práv­ne­ho us­ta­no­ve­nia sú te­da prís­luš­ní­ci Jus­tič­nej strá­že po­vin­ní pre­hliad­ku ba­to­ži­ny a osob­ných ve­cí vy­ko­ná­vať vždy všet­kým štyr­mi v zá­ko­ne uve­de­ný­mi spô­sob­mi, t. j. po­mo­cou de­tek­čných pros­tried­kov, na­hliad­nu­tím, vy­lo­že­ním ve­cí z ba­to­ži­ny na ur­če­né mies­to a dôs­led­ným preh­ma­ta­ním ve­cí.

 Ap­li­kač­ná prax, zdá sa, si na­priek uve­de­né­mu le­gis­la­tív­ne­mu vy­jad­re­niu os­vo­ji­la opač­ný vý­klad zá­ko­na. Prís­luš­ní­ci Jus­tič­nej strá­že pre­hliad­ku ba­to­ži­ny a ve­cí oso­bám vstu­pu­jú­cim do ob­jek­tu sú­du ob­vyk­le vy­ko­ná­va­jú na­hliad­nu­tím do ba­to­ži­ny, aj to čas­to veľ­mi for­mál­nym a ne­dôs­led­ným spô­so­bom, pri­čom len v oje­di­ne­lých prí­pa­doch vy­ko­ná­va­jú pre­hliad­ku aj vy­lo­že­ním ve­cí z ba­to­ži­ny či preh­ma­ta­ním niek­to­rých ve­cí. Pre­hliad­ka ba­to­ži­ny a osob­ných ve­cí osôb vstu­pu­jú­cich do ob­jek­tu sú­du po­mo­cou de­tek­čných pros­tried­kov sa prak­tic­ky vô­bec ne­vy­ko­ná­va, pri­čom ten­to stav je dl­ho­do­bý.

 Keď­že zá­kon prís­luš­ní­kom Jus­tič­nej strá­že neuk­la­dá po­vin­nosť, ale len op­ráv­ne­nie, vy­ko­ná­vať pre­hliad­ku osôb vstu­pu­jú­cich do ob­jek­tu sú­du, ich od­ev­ných zvr­škov, ba­to­ži­ny a osob­ných ve­cí, u niek­to­rých osôb, kon­krét­ne u sud­cov a za­mes­tnan­cov sú­du, pre­hliad­ky, vrá­ta­ne pre­hlia­dok ich osob­ných zvr­škov, ba­to­žín a osob­ných ve­cí, pri vstu­pe do ob­jek­tu sú­du fak­tic­ky reali­zo­va­né nie sú. Ta­ké­to pri­vi­lé­gium však ne­má opo­ru v žiad­nom zá­ko­ne, pri­čom neo­dô­vod­ne­ne zvý­hod­ňu­je ur­či­té ka­te­gó­rie osôb pred iný­mi, čo aj s oh­ľa­dom na sku­toč­nosť, že k to­mu do­chá­dza na sú­doch, kto­ré ma­jú sym­bo­li­zo­vať a pre­sa­dzo­vať prin­cíp rov­nos­ti pred zá­ko­nom, tre­ba vní­mať obzvlášť cit­li­vo.

 Uve­de­ná ne­dôs­led­ná práv­na úp­ra­va a eš­te be­ne­vo­len­tnej­šia ap­li­kač­ná prax však so se­bou ne­sú váž­ne bez­peč­nos­tné ri­zi­ká. Pre­dov­šet­kým sku­toč­nosť, že Jus­tič­ná stráž na sú­doch v Slo­ven­skej re­pub­li­ke pre­hliad­ku ba­to­žín a osob­ných ve­cí osôb vstu­pu­jú­cich do ob­jek­tu sú­du po­mo­cou de­tek­čných pros­tried­kov vô­bec ne­vy­ko­ná­va, keď­že pot­reb­né de­tek­čné pros­tried­ky (ba­to­ži­no­vé RTG ske­ne­ry) ne­má k dis­po­zí­cii, je obzvlášť alar­mu­jú­ca. Ta­ký­to fak­tic­ký stav umož­ňu­je bez väč­ších prob­lé­mov do ob­jek­tu kto­ré­ho­koľ­vek sú­du vniesť tak­mer neob­me­dze­né množ­stvo ľah­ko pre­nos­ných zbra­ní či iných ne­do­vo­le­ných ve­cí, kto­ré by nás­led­ne moh­li byť pou­ži­té na spá­chanie tres­tné­ho či­nu. Ak zá­kon pou­ží­va­nie ba­to­ži­no­vých de­tek­čných pros­tried­kov Jus­tič­nou strá­žou v zá­uj­me ochra­ny bez­peč­nos­ti na sú­doch pred­pok­la­dá, je po­vin­nos­ťou Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti SR tie­to de­tek­čné pros­tried­ky bez­od­klad­ne za­bez­pe­čiť. Ale­bo sa ča­ká, kým tá toľ­ko nah­la­so­va­ná „bom­ba“ na niek­to­rom sú­de aj sku­toč­ne vy­buch­ne?  

 

 

 

 

 [1] Práv­na úp­ra­va sa vzťa­hu­je aj na ob­jek­ty pro­ku­ra­tú­ry.


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia