Obchodovanie s ľuďmi - novodobý fenomén

Publikované: 18. 05. 2019, čítané: 2247 krát
 

 

 Mgr. Alexan­dra Mi­ši­no­vá, LL.M., Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va II

                           Ob­cho­do­va­nie s ľuď­mi – no­vo­do­bý fe­no­mén

Úvod­né poz­nám­ky

            Ob­cho­do­va­nie s ľuď­mi pred­sta­vu­je vy­so­ko spo­lo­čen­sky ne­bez­peč­nú for­mu tres­tnej čin­nos­ti, v prie­be­hu kto­rej do­chá­dza k váž­ne­mu po­ru­šo­va­niu ľud­skej dôs­toj­nos­ti a  ľud­ských práv. Ide o fe­no­mén, kto­rý pos­ti­hu­je kra­ji­ny po ce­lom sve­te. Boj pro­ti tom­to roz­ví­ja­jú­ce­mu sa fe­no­mé­nu je veľ­mi ťaž­ký, na­koľ­ko sa neus­tá­le ob­ja­vu­jú je­ho no­vé spô­so­by pá­chania. Mno­hok­rát dis­po­nu­je cez­hra­nič­ným cha­rak­te­rom a je spo­je­né s or­ga­ni­zo­va­ným zlo­či­nom. Tak­tiež mož­no na tom­to mies­te skon­šta­to­vať, že ten­to druh ne­le­gál­nej čin­nos­ti sa za­ra­ďu­je pop­ri ob­cho­de so zbra­ňa­mi a dro­ga­mi k naj­vý­nos­nej­ším a naj­rý­chlej­šie ras­tú­cim. Sú­čas­ne zvý­raz­ňu­je­me, že je tu po­mer­ne níz­ke ri­zi­ko od­ha­le­nia. Ob­cho­do­va­nie s ľuď­mi je mo­der­nou ver­ziou ot­roc­tva a čas­to sa ozna­ču­je ako „no­vo­do­bé ot­roc­tvo“, čo je úpl­ne vý­stiž­né po­me­no­va­nie na­koľ­ko s ob­cho­do­va­ný­mi oso­ba­mi sa nak­la­dá ako so súk­rom­ným ma­jet­kom.

 De­fi­ní­cia ob­cho­do­va­nia s ľuď­mi vy­chá­dza z Pa­ler­mské­ho pro­to­ko­lu, kto­rý bol za Slo­ven­skú re­pub­li­ku pod­pí­sa­ný v ro­ku 2000 v Pa­ler­me. V rám­ci ob­cho­do­va­nia s ľuď­mi ho­vo­rí­me o zá­važ­nom tres­tnom či­ne, kto­rý je v slo­ven­skej práv­nej úp­ra­ve re­gu­lo­va­ný v § 179 Tres­tné­ho zá­ko­na (zá­kon č. 300/2005 Z.z. Trest­ný zá­kon v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov). Ide v zá­sa­de o akt pod­vod­né­ho ko­na­nia, ľs­ti, ob­me­dzo­va­nia osob­nej slo­bo­dy, úno­su, ná­si­lia, hroz­by ná­si­lia, hroz­by inej ťaž­kej uj­my ale­bo iných fo­riem do­nu­co­va­nia, pri­ja­tia ale­bo pos­kyt­nu­tia pe­ňaž­né­ho pl­ne­nia či iných vý­hod na do­siah­nu­tie súh­la­su oso­by, na kto­rú je iná oso­ba od­ká­za­ná, ale­bo zneu­ži­tia svoj­ho pos­ta­ve­nia ale­bo zneu­ži­tia bez­bran­nos­ti ale­bo inak zra­ni­teľ­né­ho pos­ta­ve­nia, na zá­kla­de kto­ré­ho pod­vod­ná oso­ba zlá­ka, prep­ra­ví, pre­cho­vá­va, od­ov­zdá ale­bo pre­vez­me iné­ho, ho­ci aj s je­ho súh­la­som, na účel je­ho pros­ti­tú­cie ale­bo inej for­my sexuál­ne­ho vy­ko­ris­ťo­va­nia vrá­ta­ne por­nog­ra­fie, nú­te­nej prá­ce či nú­te­nej služ­by vrá­ta­ne žob­ra­nia, ot­roc­tva ale­bo prak­tík po­dob­ných ot­roc­tvu, ne­voľ­níc­tva, nú­te­né­ho so­bá­ša, zneu­ží­va­nia na pá­chanie tres­tnej čin­nos­ti, od­obe­ra­nia or­gá­nov, tka­nív či bun­ky ale­bo iných fo­riem vy­ko­ris­ťo­va­nia.

Z hľa­dis­ka me­cha­niz­mu ob­cho­do­va­nia s ľuď­mi za­hŕňa v se­be 3 vzá­jom­ne pre­po­je­né pr­vky:

  • ko­na­nie: ver­bo­va­nie, prep­ra­va, od­ov­zda­nie, pre­cho­vá­va­nie ale­bo prev­za­tie ľu­dí,
  • pros­tried­ky: hroz­ba ale­bo pou­ži­tie ná­si­lia, iné for­my do­nu­co­va­nia, únos, pod­vod, lesť, zneu­ži­tie prá­vo­mo­ci, bez­bran­nos­ti ale­bo zra­ni­teľ­né­ho pos­ta­ve­nia,
  • účel: pros­ti­tú­cia ale­bo iná for­ma sexuál­ne­ho vy­ko­ris­ťo­va­nia vrá­ta­ne por­nog­ra­fie, nú­te­nej prá­ce či nú­te­nej služ­by vrá­ta­ne nú­te­né­ho žob­ra­nia, ot­roc­tva ale­bo prak­tík po­dob­ných ot­roc­tvu, ne­voľ­níc­tva, , nú­te­né­ho so­bá­ša, zneu­ží­va­nia na pá­chanie tres­tnej čin­nos­ti, od­obe­ra­nia or­gá­nov tka­nív či bun­ky ale­bo iných fo­riem vy­ko­ris­ťo­va­nia.

     

     Zá­kon pos­ky­tu­je oso­bit­nú ochra­nu oso­bám mlad­ším ako 18 ro­kov. Spo­mí­na­né us­ta­no­ve­nie § 179 re­gu­lu­je aj ob­cho­do­va­nie s di­eťa­ťom, pri­čom v tých­to prí­pa­doch nie je ne­vyh­nut­né preu­ka­zo­va­nie pou­ží­va­nia pros­tried­kov a ob­cho­do­va­nie mô­že pre­beh­núť aj so súh­la­som, kto­rý dá di­eťa.

Sú­čas­ný stav pred­met­nej prob­le­ma­ti­ky na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky

Uve­de­né „no­vo­do­bé ot­roc­tvo“ sa ne­vy­hý­ba ani ob­ča­nom Slo­ven­skej re­pub­li­ky, o čom sved­čí aj me­dia­li­zo­va­ný prí­pad zot­ro­čo­va­ných Slo­vá­kov vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Brit­ská po­lí­cia pri zá­sa­hu v jed­nej z to­vár­ní v mes­te Roch­da­le na se­ve­re An­glic­ka v ro­ku 2014 za­dr­ža­la troch mu­žov, kto­rých prav­de­po­dob­ne ob­vi­ni­la z pre­vá­dzač­stva a zot­ro­čo­va­nia ľu­dí po tom, ako v pod­ni­ku naš­li pra­co­vať dvad­sať Slo­vá­kov v ot­ras­ných pod­mien­kach. Ok­rem to­ho bo­li ter­čmi fy­zic­kých a ver­bál­nych úto­kov. Mu­ži a že­ny pra­co­va­li prak­tic­ky za pár cen­tov a zá­ro­veň zos­tá­va­li zá­vis­lý­mi na ľu­ďoch, kto­rí ich zot­ro­čo­va­li.

V in­ten­ciách ak­tuál­nej prob­le­ma­ti­ky ob­cho­do­va­nia s ľuď­mi mož­no skon­šta­to­vať, že z poh­ľa­du tren­dov za rok 2018 je mož­né Slo­ven­skú re­pub­li­ku zhod­no­tiť ako kra­ji­nu pô­vo­du resp. je zdro­jo­vou kra­ji­nou obe­tí, av­šak vo zvý­še­nej mie­re aj kra­ji­nou cie­ľo­vou. Zdro­jo­vou kra­ji­nou je pre­dov­šet­kým pre Ne­mec­ko, Veľ­ku Bri­tá­niu či Se­ver­né Írsko.

 Vý­znam­ná väč­ši­na iden­ti­fi­ko­va­ných obe­tí za r. 2018ob­ča­nia SR, kto­rí bo­li ná­bo­ro­va­ní na úze­mí SR pá­cha­teľ­mi, kto­rí sú tak­tiež tak­mer vý­luč­ne ob­čan­mi SR. Viac iden­ti­fi­ko­va­ných obe­tí je žen­ské­ho poh­la­via, z to­ho až tre­ti­nu tvo­ria de­ti. Na­priek to­mu, že SR by moh­la byť jed­nou z tran­zit­ných kra­jín pre obe­te, neexis­tu­jú ofi­ciál­ne šta­tis­tic­ké úda­je k za­chy­te­ným obe­tiam po­chá­dza­jú­cim z tre­tích kra­jín, kto­ré by potvr­dzo­va­li tran­zit obe­tí cez SR do iných cie­ľo­vých kra­jín.

 V rám­ci sle­do­va­né­ho ob­do­bia do­chá­dza­lo na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky k vy­ko­ris­ťo­va­niu tre­ti­ny všet­kých iden­ti­fi­ko­va­ných obe­tí, kto­ré bo­li naj­mä obe­ťa­mi sexuál­ne­ho vy­ko­ris­ťo­va­nia a nú­te­né­ho so­bá­ša. Naj­frek­ven­to­va­nej­ším dô­vo­dom  ve­dú­cim k ob­cho­do­va­niu s ľuď­mi pred­sta­vu­je sexuál­ne vy­ko­ris­ťo­va­nie, kde ide pre­dov­šet­kým o žen­ské obe­te even­tuál­ne obe­te det­ské. Na tom­to mies­te je vhod­né skon­šta­to­vať, že za rok 2018 ne­bo­la na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky  sexuál­ne vy­ko­ris­ťo­va­ná ani jed­na muž­ská obeť.

 V in­ten­ciách vy­ko­ris­ťo­va­nia za úče­lom nú­te­né­ho so­bá­ša bo­li v pred­chá­dza­jú­com ro­ku vy­ko­ris­ťo­va­né vý­luč­ne žen­ské obe­te a jed­na det­ská obeť, čo sú­vi­sí aj so sku­toč­nos­ťou, že v prí­pa­de det­ských nú­te­ných so­bá­šov ko­na­jú or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní proak­tív­ne. V rám­ci tej­to prob­le­ma­ti­ky ne­mož­no opo­me­núť mier­ny ná­rast vy­ko­ris­ťo­va­nia osôb žen­ské­ho poh­la­via za úče­lom nú­te­né­ho žob­ra­nia. Pri vy­ko­ris­ťo­va­ní muž­ských obe­tí prev­lá­da nú­te­né žob­ra­nie a pra­cov­né vy­ko­ris­ťo­va­nie. V r. 2018 sa tak­mer ne­vys­ky­tu­jú kom­bi­no­va­né spô­so­by vy­ko­ris­ťo­va­nia, s vý­nim­kou dvoch prí­pa­dov, kde iš­lo o kom­bi­ná­ciu nú­te­né­ho so­bá­ša a sexuál­ne­ho vy­ko­ris­ťo­va­nia u det­ských obe­tí žen­ské­ho poh­la­via. V sle­do­va­nom ob­do­bí sa ne­vys­ky­tol ani je­den prí­pad ob­cho­do­va­nia s ľuď­mi za úče­lom zneu­ží­va­nia na pá­chanie tres­tnej čin­nos­ti, ot­roc­tva ale­bo prak­tík po­dob­ných ot­roc­tvu, ne­voľ­níc­tva ale­bo od­obe­ra­nia or­gá­nov, tka­nív či bun­ky.

Mo­dus ope­ran­di v prí­pa­doch ob­cho­do­va­nia s ľuď­mi

Sexuál­ne vy­ko­ris­ťo­va­nie – oso­by sú pod prís­ľu­bom dob­re pla­te­nej prá­ce zlá­ka­né na prá­cu spo­loč­ní­čok, hos­te­siek, bar­ma­niek, čaš­ní­čok, pri­čom sú nás­led­ne nú­te­né k pos­ky­to­va­niu sexuál­nych slu­žieb, sú kon­tro­lo­va­né, ob­me­dzo­va­né na osob­nej slo­bo­de, za­stra­šo­va­né, je na nich vy­ví­ja­ný psy­chic­ký a čas­to aj fy­zic­ký nát­lak, čas­to sú im po­dá­va­né omam­né lát­ky, zá­ro­bok sú nú­te­né od­ov­zdá­vať ob­chod­ní­ko­vi. Ďal­šou cie­ľo­vou sku­pi­nou ob­chod­ní­kov sú de­ti.

 Pra­cov­né vy­ko­ris­ťo­va­nie – prí­pa­dy pra­cov­né­ho vy­ko­ris­ťo­va­nia sa ob­ja­vu­jú zväč­ša na úze­mí Veľ­kej Bri­tá­nie, ná­bor obe­tí v Slo­ven­skej re­pub­li­ke vy­ko­ná­va­jú prís­luš­ní­ci ro­dín dl­ho­do­bo sa zdr­žia­va­jú­cich na úze­mí Veľ­kej Bri­tá­nie. Svo­je obe­te vy­hľa­dá­va­jú z ra­dov so­ciál­ne slab­ších osôb bez zna­los­ti ja­zy­ka kra­ji­ny, v kto­rej sú zneu­ží­va­ní (napr. pre vy­tvo­re­nie čo naj­väč­šej mož­nej mie­ry zá­vis­los­ti na vy­ko­ris­ťo­va­te­ľo­vi), dl­ho­do­bo ne­za­mes­tna­ných, bez­do­mov­cov. Po­ten­ciál­ne obe­te sú os­lo­ve­né s po­nu­kou vý­hod­nej prá­ce v za­hra­ni­čí, za­bez­pe­če­ním uby­to­va­nia a stra­vy. Ná­bo­rá­ri po­mô­žu obe­tiam s vy­ba­ve­ním všet­kých pot­reb­ných for­ma­lít sú­vi­sia­cich s ich vy­ces­to­va­ním, za­bez­pe­čia im prep­ra­vu (auto­bu­so­vá, auto­mo­bi­lo­vá, le­tec­ká), nás­led­né uby­to­va­nie v za­hra­ni­čí, za­lo­že­nie úč­tu v kra­ji­ne vy­ko­ris­ťo­va­nia, pri­čom kar­ty od za­lo­že­ných úč­tov, kam je obe­tiam vy­plá­ca­ná týž­den­ne mzda, si po­ne­cha­jú pá­cha­te­lia. Po pri­ces­to­va­ní do za­hra­ni­čia sú obe­tiam od­ob­ra­té dok­la­dy s klam­li­vým vy­svet­le­ním, že im je pot­reb­né vy­ba­viť pois­te­nie, ban­ko­vý účet, pra­cov­né po­vo­le­nie  a nás­led­ne je väč­ši­ne obe­tí spros­tred­ko­va­né za­mes­tna­nie pros­tred­níc­tvom pra­cov­ných agen­túr, kto­rých vlas­tník­mi sú vo väč­ši­ne prí­pa­dov ob­ča­nia Pa­kis­ta­nu. Dok­la­dy sú im za­dr­žia­va­né po ce­lú do­bu vy­ko­ris­ťo­va­nia. Obe­te dos­tá­va­jú týž­den­ne iba 5 - 20 brit­ských li­bier pre svo­ju vlas­tnú pot­re­bu, so zvyš­kom ich mzdy dis­po­nu­jú pá­cha­te­lia, s od­ôvod­ne­ním, že časť ich mzdy kry­je nák­la­dy spo­je­né s ich pri­ces­to­va­ním, uby­to­va­ním, za­bez­pe­če­ním za­mes­tna­nia, dop­ra­vy do za­mes­tna­nia, stra­vy a zvyš­ná časť im zos­tá­va na úč­te a bu­de im od­ov­zda­ná pred ich od­cho­dom do­mov. Oso­by, kto­rým sa ne­po­da­ri­lo za­bez­pe­čiť prá­cu, bý­va­jú vy­uží­va­né na vy­ko­ná­va­nie rôz­nych do­má­cich prác, čas­tok­rát sú nú­te­né vy­ko­ná­vať drob­nú tres­tnú čin­nosť. Dok­la­dy mno­hých obe­tí sú zneu­ží­va­né na čer­pa­nie rôz­nych so­ciál­nych be­ne­fi­tov, kto­ré Veľ­ká Bri­tá­nia cu­dzin­com pos­ky­tu­je.

 Nú­te­né žob­ra­nie – pá­cha­te­lia si vy­hľa­dá­va­jú obe­te naj­mä z ra­dov te­les­ne pos­tih­nu­tých osôb, in­va­li­dov či bez­do­mov­cov, s vi­di­teľ­ným hen­di­ke­pom z dô­vo­du vy­vo­la­nia sú­ci­tu. Pod rôz­ny­mi hroz­ba­mi sú oso­by nás­led­ne nú­te­né k žob­ra­niu a od­ov­zdá­va­niu všet­kých vy­žob­ra­ných pe­ňa­zí ob­chod­ní­ko­vi, sú kon­tro­lo­va­né, je na ne vy­ví­ja­ný in­ten­zív­ny psy­chic­ký a fy­zic­ký nát­lak, bý­va­jú v ne­ľud­ských pod­mien­kach, nie je im za­bez­pe­če­ný prís­tup k le­kár­skej sta­ros­tli­vos­ti, tr­pia ne­dos­tat­kom jed­la. Pá­cha­te­lia zneu­ží­va­jú rôz­ne lát­ko­vé zá­vis­los­ti obe­tí, zväč­ša na al­ko­ho­le a ci­ga­re­tách. Žob­rú na mies­tach s veľ­kým vý­sky­tom ľu­dí, aby zís­ka­li čo naj­väč­ší zá­ro­bok. V prí­pa­de od­po­ru ale­bo od­mie­ta­nia žob­ra­nia je im vy­hrá­ža­né ub­lí­že­ním na zdra­ví, je na nich vy­ví­ja­ný psy­chic­ký a fy­zic­ký nát­lak.

 Nú­te­ný so­báš  cie­ľom je zle­ga­li­zo­vať po­byt štát­nych prís­luš­ní­kov tre­tích kra­jín v Európ­skej únii pros­tred­níc­tvom so­bá­ša s ob­ča­nom Európ­skej únie. Pretr­vá­va­jú­cim tren­dom sú In­di ale­bo Pa­kis­tan­ci ži­jú­ci vo Veľ­kej Bri­tá­nii, av­šak nú­te­né so­bá­še sú uzat­vá­ra­né aj v iných kra­ji­nách, ako Dán­sko, Írsko ale­bo Bel­gic­ko. Pod­ľa zis­te­ných in­for­má­cií sa „ce­na za man­žel­ku“ po­hy­bu­je oko­lo 7-ti­síc brit­ských li­bier, ale bo­li aj prí­pa­dy, kde bo­la ce­na až 20-ti­síc brit­ských li­bier. Aby sa že­ní­cho­vi vrá­ti­li tie­to pros­tried­ky, tak nás­led­ne čas­to nú­ti svo­ju par­tner­ku, aby pos­ky­to­va­la sexuál­ne služ­by za pe­nia­ze a sám sa stá­va ot­ro­ká­rom. Vo Veľ­kej Bri­tá­nii je o Slo­ven­ky veľ­ký zá­ujem v in­dic­kej a pa­kis­tan­skej ko­mu­ni­te, v kto­rých si vy­be­ra­jú hlav­ne že­ny róm­skej ná­rod­nos­ti, pri kto­rých je is­tá fy­zic­ká po­dob­nosť. Nie je vý­nim­kou, že vo Veľ­kej Bri­tá­nii pri­chá­dza k nú­te­né­mu so­bá­šu už te­hot­nej obe­te, čo je v prí­pa­de zá­uj­mu o zís­ka­nie po­by­tu vý­ho­dou z dô­vo­du zlú­če­nia ro­di­ny.

Zá­ver

Ob­cho­do­va­nie s ľuď­mi pred­sta­vu­je for­mu or­ga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu, kto­ré­ho pod­sta­ta tkvie vo vy­ko­ris­ťo­va­ní osôb za úče­lom zis­ku. Uve­de­ná ne­le­gál­na čin­nosť pre­dov­šet­kým vy­uží­va zra­ni­teľ­nosť osôb, kto­ré sa sta­nú obe­ťa­mi toh­to tres­tné­ho či­nu.

 Za prí­nos­né  a ne­vyh­nut­né v da­nej ob­las­ti pok­la­dá­me dôs­led­nej­šie a sys­te­ma­tic­kej­šie vzde­lá­va­nie nie­len or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní, ale aj ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. Do úva­hy mož­no vziať us­ku­toč­ňo­va­nie kam­pa­ní s ce­lo­ná­rod­nou pô­sob­nos­ťou, kto­ré by bo­li oso­bit­ne za­me­ra­né na vik­ti­mo­lo­gic­ky naj­zra­ni­teľ­nej­šie sku­pi­ny oby­va­te­ľov aký­mi sú nap­rík­lad prís­luš­ní­ci mar­gi­na­li­zo­va­ných róm­skych ko­mu­nít.

 V in­ten­ciách vzde­lá­va­nia po­li­caj­tov, ve­rej­nos­ti, ale aj os­tat­ných sub­jek­tov mož­no skon­šta­to­vať, že by moh­lo pris­pieť ku kva­lit­nej­šej spolu­prá­ci a tým nás­led­ne zní­žiť la­ten­tnosť tej­to ne­le­gál­nej tres­tnej čin­nos­ti. Vo všeo­bec­nos­ti sa od­ha­du­je, že poč­ty od­ha­le­ných prí­pa­dov nah­lá­se­ných ofi­ciál­ne jed­not­li­vý­mi kra­ji­na­mi tvo­ria len špič­ku ľa­dov­ca.

Ok­rem stra­chu obe­tí, čas­to aj v dôs­led­ku ne­dos­tat­ku dô­ka­zov us­ved­ču­jú­cich ob­chod­ní­kov s ľuď­mi k la­ten­cii tej­to tres­tnej čin­nos­ti vý­znam­ne pris­pie­va tak­tiež roz­diel­nosť v me­to­do­ló­gii zbe­ru úda­jov a do­kon­ca roz­die­ly i v sa­mot­nej de­fi­ní­cii ob­cho­do­va­nia s ľuď­mi v jed­not­li­vých kra­ji­nách. Za vhod­né pok­la­dá­me po­sil­ňo­va­nie spo­loč­ných vy­šet­ro­va­cích tí­mov v prí­pa­doch ob­cho­do­va­nia s ľuď­mi. Ako žia­du­ce hod­no­tí­me spolu­prá­cu s kra­ji­na­mi vy­ko­ris­ťo­va­nia obe­tí ob­cho­do­va­nia s ľuď­mi, pok­ra­čo­va­nie v spolu­prá­ci v rám­ci spo­loč­ných vy­šet­ro­va­cích tí­mov a vy­tvá­ra­nie ini­cia­tí­vy sme­ru­jú­cej k uzat­vá­ra­niu no­vých par­tnerstiev v rám­ci vy­šet­ro­va­ných prí­pa­dov s me­dzi­ná­rod­ným pr­vkom  s cie­ľom zvý­še­nia mož­nos­tí ús­peš­nos­ti tres­tné­ho stí­ha­nia osôb pá­cha­jú­cich trest­ný čin ob­cho­do­va­nia s ľuď­mi.

Me­dzi úče­ly vy­tvo­re­nia spo­loč­né­ho vy­šet­ro­va­cie­ho tí­mu pat­rí:

-         iden­ti­fi­ká­cia obe­tí ob­cho­do­va­nia s ľuď­mi a efek­tív­ne pos­ky­to­va­nie kom­plexných slu­žieb tým­to obe­tiam

-         iden­ti­fi­ká­cia pá­cha­te­ľov pros­tred­níc­tvom reak­tív­nych a proak­tív­nych vy­šet­ro­va­ní

-         vzde­lá­va­nie or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a za­mes­tnan­cov pos­ky­tu­jú­cich pod­por­né služ­by obe­tiam

-         zvy­šo­va­nie po­ve­do­mia o ob­cho­do­va­ní s ľuď­mi a o opat­re­niach na za­me­dzenie prí­pa­doch ob­cho­do­va­nia s ľuď­mi.

 Ako prí­nos­né mož­no cha­rak­te­ri­zo­vať aj zvý­še­nie kva­li­ty koo­pe­rá­cie me­dzi jed­not­li­vý­mi kra­ji­na­mi. Naj­mä má­me na mys­li po­sil­ne­nie spolu­prá­ce a ko­mu­ni­ká­cie so štát­mi, kto­ré sú tran­zit­ný­mi ale­bo cie­ľo­vý­mi kra­ji­na­mi pre slo­ven­ské obe­te.

 Uve­de­ným by moh­lo dôjsť k zní­že­niu la­ten­cie tej­to ne­le­gál­nej tres­tnej čin­nos­ti, čo by moh­lo pris­pieť i k od­lá­ka­niu pá­cha­te­ľov k pá­chaniu pred­met­nej tres­tnej čin­nos­ti.

Zoz­nam pou­ži­tej li­te­ra­tú­ry

KNIŽNÉ ZDRO­JE      

  KU­BO­VI­ČOVÁ, K. 2010. Zá­klad­né in­for­má­cie o prob­le­ma­ti­ke ob­cho­do­va­nia s ľuď­mi. Bra­tis­la­va: IOM,2010.101s. ISBN 978-80-89506-06-4.

 KLI­MEK, L.2011. Ob­cho­do­va­nie s ľuď­mi vo svet­le navr­ho­va­nej práv­nej úp­ra­vy EÚ. In: Jus­tič­ná re­vue, roč­ník 63. 2011, č. 3, s. 453-459. ISSN 1335-6461.

 ON­DI­COVÁ, M.- SOU­KUP,P.2013. Pá­chanie tres­tné­ho či­nu ob­cho­do­va­nia s ľuď­mi v Slo­ven­skej re­pub­li­ke. – 1.vyd. Bra­tis­la­va: Aka­dé­mia PZ,2013.134s. ISBN978-80-8054-533-8.

PRÁVNE PRED­PI­SY:

zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia