Kanabis a vedenie motorového vozidla

Publikované: 11. 07. 2019, čítané: 8535 krát
 

 

MUDr. Ľubo­mír Ok­ruh­li­ca, CSc.

 Ka­na­bis a ve­de­nie mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la[1]

 S vý­vo­jom po­li­ti­ky v ob­las­ti uží­va­nia ka­na­bi­su vo sve­te sa v tej­to sú­vis­los­ti zvý­ši­la ak­tuál­nosť po­li­ti­ky, tý­ka­jú­cej sa schop­nos­tí ria­de­nia mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la po je­ho pou­ži­tí. Európ­ske mo­ni­to­ro­va­cie cen­trum pre dro­gy a dro­go­vú zá­vis­losť (Euro­pean Mo­ni­to­ring Cen­tre for Drugs and Drug Ad­dic­tion – EM­CDDA) bo­lo pre­to v ro­ku 2017 hos­ti­te­ľom me­dzi­ná­rod­né­ho sym­pó­zia od­bor­ní­kov z rôz­nych kra­jín sve­ta a v koo­pe­rá­cii s Ka­nad­ským cen­trom pre uží­va­nie drog a zá­vis­losť (Ca­na­dian Cen­tre on Sub­stan­ce Use and Ad­dic­tion – CCSA) prip­ra­vi­lo a v ro­ku 2018 vy­da­lo struč­nú pub­li­ká­ciu: „Ka­na­bis a šo­fé­ro­va­nie: Otáz­ky a od­po­ve­de pre tvor­bu po­li­ti­ky“. Z tej­to pub­li­ká­cie sme pre na­šich od­bor­ní­kov prip­ra­vi­li krát­ky preh­ľad.

Za po­ru­chu schop­nos­ti viesť mo­to­ro­vé vo­zid­lo je pre je­ho psy­choak­tív­ne účin­ky pre­do­mi­nan­tne zod­po­ved­ný THC. Me­di­cín­skou otáz­kou s prak­tic­kým do­pa­dom je aké kon­cen­trá­cie THC v kr­vi in­di­ku­jú na­ru­še­nie. V pr­vej lí­nii de­tek­cie sú po­li­caj­ti. Jed­nou z mož­nos­tí je v prí­pa­de po­doz­re­nia vy­ko­nať na ces­te u vo­di­ča be­ha­vio­rál­ny test triez­vos­ti, a ak v ňom vo­dič neus­pe­je, vy­ko­nať nás­led­ne kon­fir­má­ciu. Štan­dar­di­zo­va­ný be­ha­vio­rál­ny test triez­vos­ti (SFST) pou­ží­va­ný v USA však nie je dos­ta­toč­ne cit­li­vý, keď­že pre­ja­vy po pou­ži­tí ka­na­bi­su sú iné ako po po­ži­tí al­ko­ho­lu. Na­vy­še, tes­to­va­nie be­ha­vio­rál­nych pre­ja­vov in­toxiká­cie si vy­ža­du­je kva­lit­né za­ško­le­nie po­li­caj­tov. Je to ča­so­vo a fi­nan­čne ná­roč­né.

Pre­to je vo väč­ši­ne kra­jín pre­fe­ro­va­né tes­to­va­nie te­les­ných te­ku­tín. Skrí­ning slín na ces­te po­má­ha iden­ti­fi­ko­vať vo­di­čov, kto­rí ne­dáv­no uži­li ka­na­bis, a je mož­né, že u nich je v dôs­led­ku to­ho na­ru­še­ná schop­nosť ve­de­nia mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la. Zvy­čaj­ne pre­to po­tom nas­le­du­je kon­fir­mač­ná kr­vná skúš­ka na ur­če­nie kon­cen­trá­cie THC. Kon­cen­trá­cia THC v kr­vi, kto­rej prek­ro­če­nie mô­že zna­me­nať na­ru­še­nie vo­di­čo­vých schop­nos­tí, je sta­no­ve­ná ad­mi­nis­tra­tív­ne a me­dzi jed­not­li­vý­mi kra­ji­na­mi sú v tom znač­né roz­die­ly.

Na roz­diel od hla­di­ny al­ko­ho­lu v kr­vi nie je kon­cen­trá­cia THC v kr­vi v tak úz­kej ko­re­lá­cii s na­ru­še­ním šo­fé­ro­vých schop­nos­tí. Pod­ľa niek­to­rých zis­te­ní sa pr­vé pre­ja­vy ob­ja­vu­jú pri kon­cen­trá­cii THC v kr­vi v roz­me­dzí 2 – 5 ng/ml. Kon­cen­trá­cia THC 3,7 ng/ml v kr­vi je ek­vi­va­len­tná 0,5 pro­mi­le al­ko­ho­lu v kr­vi. Pra­vi­del­ní uží­va­te­lia ka­na­bi­su však to­le­ru­jú vy­ššie kon­cen­trá­cie bez be­ha­vio­rál­nych pre­ja­vov po­ru­chy. Po­čas faj­če­nia ma­ri­hua­ny a nás­led­ne krát­ko po­tom je prud­ký ná­rast THC v kr­vi, ďa­lej nas­le­du­je ra­píd­ny pok­les je­ho kon­cen­trá­cie, a prá­ve vte­dy sú naj­vý­raz­nej­šie po­ru­chy psy­cho­mo­to­ri­ky a kog­ni­tív­nych fun­kcií, kto­ré sa ob­ja­vu­jú 90 mi­nút po faj­če­ní a mô­žu pretr­vá­vať 2 – 3 ho­di­ny.

V niek­to­rých kra­ji­nách ako Špa­nielsko, Aus­trá­lia (štát Vik­tó­ria), Fran­cúz­sko, Cyp­rus, sa pou­ží­va ako štan­dard test slín, pre­to­že kým sa vy­ko­ná od­ber kr­vi, mô­že v nej nas­tať rých­ly pok­les kon­cen­trá­cie THC. Vo väč­ši­ne kra­jín je to však krv, pri kto­rej sa ale pod­ľa rôz­nych ju­ris­dik­cií uvá­dza­jú čas­to od­liš­né hod­no­ty THC: 1 ng/ml v Bel­gic­ku, Dán­sku, Írsku, Luxem­bur­sku, Ho­lan­dsku; 1,3 v Nór­sku; 2 ng/ml v Čes­ku a vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Na zá­kla­de skú­ma­nia ri­zi­ka dop­rav­ných ne­hôd však exper­ti v rôz­nych kra­ji­nách navrh­li vy­ššie kon­cen­trá­cie, nap­rík­lad až 5 ng/ml THC vo Veľ­kej Bri­tá­nii. V Co­lo­ra­de a Was­hin­gto­ne (USA) je ok­rem po­ku­ty pod­mien­kou, aby pri­chy­te­ný šo­fér ab­sol­vo­val vy­šet­re­nie a prí­pad­ne lieč­bu na špe­cia­li­zo­va­nom od­de­le­ní, keď bo­la u ne­ho zis­te­ná po­ru­cha spô­so­be­ná kon­zu­má­ciou ka­na­bi­su. Ak v Co­lo­ra­de a vo Was­hin­gto­ne šo­fé­ri uží­va­jú ka­na­bis na le­kár­sky pred­pis, mô­žu po sta­bi­li­zá­cii zdra­via viesť mo­to­ro­vé vo­zid­lo.

Zos­ta­vo­va­te­lia pub­li­ká­cie zdô­raz­ni­li, že te­ma­ti­ka je veľ­mi dy­na­mic­ká. Ob­ja­vu­jú sa no­vé štú­die, ale ve­ľa ma­te­riá­lu bu­de eš­te pot­reb­né zoz­bie­rať a ana­ly­zo­vať, aby exper­ti moh­li dať jas­nej­šie pod­kla­dy na tvor­bu po­li­ti­ky vo vzťa­hu me­dzi ka­na­bi­som a schop­nos­ťou ria­de­nia mo­to­ro­vých vo­zi­diel.

 [1] ten­to prís­pe­vok bol zve­rej­ne­ný v ča­so­pi­se  Al­ko­hol­izmus a dro­go­vé zá­vis­los­ti (Proti­al­ko­ho­lic­ký ob­zor) č. 2/2019


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia