Podmienky väzby a nutnosť zmeny ich právnej úpravy vo vzťahu k judikatúre ESĽP

Publikované: 14. 03. 2021, čítané: 3985 krát
 

 

JUDr. Mar­tin Ri­bár, ad­vo­kát

Pod­mien­ky väz­by a nut­nosť  zme­ny ich práv­nej úp­ra­vy vo vzťa­hu k ju­di­ka­tú­re ESĽP

Čo je väz­ba a pre­čo sa o nej v pos­led­nej do­be ho­vo­rí?

Väz­ba je ne­po­chyb­ne naj­zá­važ­nej­ším zá­sa­hom do práv ob­vi­ne­né­ho a do je­ho osob­nej slo­bo­dy. Väz­ba ne­má ani sankč­ný ani vý­chov­ný účel. Ob­vi­ne­ný vo väz­be je de iure ne­vin­nou oso­bou a to až do mo­men­tu, po­kiaľ súd ne­vys­lo­ví prá­vop­lat­ným od­su­dzu­jú­cim roz­sud­kom je­ho vi­nu (čl. 50 ods. 2 Ústa­vy SR).  Väz­ba mô­že tr­vať len ne­vyh­nut­ný čas.

Té­ma väz­by je jed­nou z ús­tred­ných tém dneš­ných dní, či už v kru­hoch  od­bor­nej ale­bo laic­kej ve­rej­nos­ti. Za­znie­va­jú ná­zo­ry o po­li­ti­zo­va­ní tej­to té­my, o jej zneu­ží­va­ní v po­li­tic­kom bo­ji, o jej úče­lo­vos­ti vo vzťa­hu k za­dr­ža­niu a vä­zob­né­mu stí­ha­niu me­diál­ne expo­no­va­ných osôb, kto­ré by ma­li mať vzťah k rôz­nym po­li­tic­kým stra­nám a hnu­tiam. Fak­tom však je, že v kru­hoch tres­tných práv­ni­kov sa té­ma pod­mie­nok väz­by rie­ši­la dáv­no pred­tým a jej sú­čas­ná me­diál­na at­rak­tív­nosť ne­má žiad­ny vplyv na to, že ide o dl­ho­do­bo za­ned­bá­va­nú ob­lasť.

Aké­koľ­vek spá­ja­nie od­bor­nej dis­ku­sie na té­mu vä­zob­né­ho stí­ha­nia s po­li­tic­ký­mi té­ma­mi pod­ľa môj­ho ná­zo­ru neob­sto­jí a to naj­mä z to­ho dô­vo­du, že vý­me­nou pos­led­nej vlád­nej gar­ni­tú­ry ne­doš­lo prak­tic­ky k žiad­nym zme­nám vo vzťa­hu k pod­mien­kam väz­by. Kri­ti­ka pod­mie­nok väz­by te­da ne­mô­že vy­znie­vať ne­ga­tív­ne pro­ti sú­čas­nej vlá­de, na­koľ­ko sa tá­to té­ma za­ned­bá­va­la po­čas ce­lých pos­led­ných dvoch de­kád sys­te­ma­tic­ky. Jed­noz­nač­ne a ab­so­lút­ne sa pre­to diš­tan­cu­jem od aké­ho­koľ­vek spá­ja­nia ob­sa­hu mo­jich člán­kov s po­li­tic­ký­mi té­ma­mi a me­dia­li­zo­va­ný­mi kau­za­mi  vä­zob­ne stí­ha­ných zná­mych osôb.

Kaž­dú za­ned­bá­va­nú té­mu však ča­som vy­pla­ví na povrch v ce­lej svo­jej na­ho­te kon­krét­ny vý­voj uda­los­tí. Sku­toč­nosť, že laic­ká ve­rej­nosť sa o pod­mien­ky vä­zob­né­ho stí­ha­nia za­ča­la za­ují­mať až na zá­kla­de me­diál­nych káuz a prio­ri nez­na­me­ná, že té­ma ako ta­ká je po­li­tic­ká. Opä­tov­ne sa po­kú­sim byť ob­jek­tív­ny a čo naj­viac pris­pieť pred­lo­že­ným člán­kom k od­bor­nej dis­ku­sii, aj keď sa ma té­ma pod­mie­nok väz­by (naj­mä ko­lúz­nej) osob­ne veľ­mi dl­ho cit­li­vo do­tý­ka.

Pos­ta­ve­nie väz­ňov a vä­zob­ne stí­ha­ných ob­vi­ne­ných

Sa­mot­ná sku­toč­nosť, že vo väz­be sú de iure ne­vin­ní ľu­dia, eš­te pred ich prí­pad­ným od­sú­de­ním ale­bo os­lo­bo­de­ním evo­ku­je, že roz­sah práv ob­vi­ne­ných vo väz­be  by mal byť šir­ší ako roz­sah práv osôb prá­vop­lat­ne od­sú­de­ných vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy a nao­pak, že roz­sah reš­trik­cií a ob­me­dze­ní práv osôb vo väz­be by mal byť men­ší ako u osôb vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy. Z ta­kej­to rý­dzo lo­gic­kej úva­hy v rám­ci ús­tav­nop­ráv­ne­ho kon­textu vy­plý­va aj pred­pok­lad, že keď­že oso­by vo väz­be sú de iure  ne­vin­né, tak prá­va ob­vi­ne­ných vo väz­be ako aj reš­trik­cie a ob­me­dzenia práv ob­vi­ne­ných vo väz­be bu­dú rov­na­ké u všet­kých vä­zob­ne stí­ha­ných osôb.

Ho­ci vy­ššie uve­de­né pred­pok­la­dy by op­ráv­ne­ne ma­li byť oča­ká­va­né aj v praxi, reali­ta je bo­hu­žiaľ iná. Vo všeo­bec­nos­ti ma­jú oso­by vo väz­be hor­šie pod­mien­ky ako oso­by vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy (aj men­ší roz­sah práv a väč­ší roz­sah ob­me­dze­ní a reš­trik­cií ). Ob­vi­ne­ní v ko­lúz­nej väz­be ma­jú čas­to om­no­ho hor­šie pod­mien­ky, men­ší roz­sah práv, šir­šie ob­me­dzenia a reš­trik­cie ako (i) ob­vi­ne­ní, kto­ré sú v pre­ven­tív­nej ale­bo úte­ko­vej väz­be ale­bo (ii) oso­by vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy.

Čo ho­vo­rí zá­kon

K vy­ššie uve­de­ným zá­ve­rom je nut­né dôjsť kom­pa­rá­ciou zá­klad­nej práv­nej úp­ra­vy pod­mie­nok väz­ne­ných osôb, kto­rá je ob­siah­nu­tá v nas­le­dov­ných práv­nych pred­pi­soch (zá­kon­né nor­my bez vy­hlá­šok):

Zá­kon č. 221/2006 Z. z. v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov o vý­ko­ne väz­by

-          § 2 ods. 4 – Zá­klad­né zá­sa­dy vý­ko­nu väz­by 

-          § 7 ods. 2 písm. c) – Umies­tňo­va­nie

-          § 10 – Vy­me­dzenie za­ob­chá­dzania

-          § 12 ods. 1 – Uby­to­va­nie

-          § 13 - Stra­vo­va­nie

-          § 15 – Spá­nok

-          § 16 ods. 6 – Zdra­vot­ná sta­ros­tli­vosť – spr­cho­va­nie

-          § 16a – Vy­chádz­ka

-          § 19 ods. 1, 2, 3, 5 – Náv­šte­vy

-          § 20 ods. 3 – Ko­reš­pon­den­cia

-          § 21 ods. 1, 3, 4 – Pou­ží­va­nie te­le­fó­nu

-          § 25 – Ná­kup pot­ra­vín a ve­cí osob­nej po­va­hy

-          § 26 – Vzde­lá­va­nie, zá­uj­mo­vá čin­nosť, špor­to­vá čin­nosť a iné čin­nos­ti

-          § 32 ods. 1 – Za­ra­ďo­va­nie do prá­ce

-          § 35 ods. 1 – ( Di­fe­ren­co­va­ný vý­kon väz­by)

-          § 36 – Vý­kon väz­by v štan­dar­dnom re­ži­me

-          § 37 ods. 1, 2, 3 písm. a) – Vý­kon väz­by v zmier­ne­nom re­ži­me

Zák. č. 300/2005 Z. z. – Trest­ný zá­kon

-          § 48 – Von­kaj­šia di­fe­ren­ciá­cia vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy

Zák. č. 475/2005 Z. z. o vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy

-          § 3 ods. 5, 6 – zá­klad­né zá­sa­dy vý­ko­nu tres­tu

-          § 5 ods. 2 – Mies­to vý­ko­nu tres­tu

-          § 8 ods. 1, 3 písm. c), d) – Umies­tňo­va­nie

-          § 12 – von­kaj­šia di­fe­ren­ciá­cia

-          § 13 ods. 2, 3, 4  – von­kaj­šia di­fe­ren­ciá­cia

-          § 14 – Vnú­tor­ná di­fe­ren­ciá­cia

-          § 18 ods. 4, 5, 7 – Uby­to­va­nie

-          § 21 – Spá­nok

-          § 22 ods. 3 – osob­ná hy­gie­na

-          § 24 ods. 1, 4 – Náv­šte­vy

-          § 25 – Ko­reš­pon­den­cia

-          § 27 ods. 1, 3 – Pou­ží­va­nie te­le­fó­nu

-          § 30 ods. 1 – Ná­kup pot­ra­vín a ve­ci osob­nej pot­re­by

-          § 31 a – Vy­chádz­ka

-          § 32 – Vzde­lá­va­nie

-          § 33 – Kul­túr­no – os­ve­to­vá čin­nosť

-          § 42, 43 – Za­ra­ďo­va­nie do prá­ce

-          § 46 ods. 1 – Čin­nos­ti pre všeo­bec­ný roz­voj osob­nos­ti od­sú­de­né­ho

-          § 65 – Opus­te­nie ús­ta­vu

-          § 76 – Vý­kon tres­tu v ot­vo­re­nom od­de­le­ní

-          § 79 – Od­diel do­ži­vot­ných tres­tov

Pre dodr­ža­nie ro­zum­né­ho roz­sa­hu člán­ku som upus­til od ci­tá­cie vy­ššie uve­de­ných us­ta­no­ve­ní, no ich kom­pa­rá­ciou (pre­dov­šet­kým po­rov­na­ním op­ráv­ne­ní a reš­trik­cií me­dzi oso­ba­mi vo väz­be všeo­bec­ne, oso­ba­mi v ko­lúz­nej väz­be a oso­ba­mi vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy, po­rov­na­ním opat­re­ní a reš­tik­cií osôb v ko­lúz­nej väz­be a os­tat­ných osôb vo väz­be), mu­sí kaž­dý kri­tic­ky zmýš­ľa­jú­ci či­ta­teľ dos­pieť k nas­le­dov­ným zá­ve­rom:

-          Ko­lúz­na väz­ba je ove­ľa reš­trik­tív­nej­šia a prís­nej­šia ako vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy s mi­ni­mál­nym stup­ňom strá­že­nia a so stred­ným stup­ňom strá­že­nia.

-          V prí­pa­de, ak ob­vi­ne­ný v ko­lúz­nej väz­be  mô­že te­le­fo­no­vať s prí­buz­ný­mi a má po­vo­le­né náv­šte­vy v ÚVV je to tak­mer iden­tic­ké ako vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy s maximál­nym stup­ňom strá­že­nia.

-          V prí­pa­de ak ob­vi­ne­ný v ko­lúz­nej väz­be ne­mô­že te­le­fo­no­vať a ne­má potvr­de­né náv­šte­vy v ÚVV a je umies­tne­ný sám na ce­le sú je­ho pod­mien­ky hor­šie ako vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy v od­die­loch do­ži­vot­ných tres­tov.

-          Ko­lúz­na väz­ba je znač­ne prís­nej­šia ako väz­ba v zmier­ne­nom re­ži­me.

-          Ko­lúz­na väz­ba je vzhľa­dom na mož­nosť ne­po­vo­le­nia te­le­fo­no­va­nia a náv­štev v ÚVV, dĺžku do­ru­čo­va­nia ko­reš­pon­den­cie, bež­nej praxe umies­tňo­va­nia do ma­lej ce­ly (sa­mos­tat­ne, resp. ce­ly pre 2 ob­vi­ne­ných ) ove­ľa prís­nej­šia ako väz­ba v štan­dar­dnom re­ži­me.

-          Ob­vi­ne­ný v ko­lúz­nej väz­be má vý­raz­ne ob­me­dze­nej­šie pod­mien­ky na po­hyb, na po­hyb mi­mo ce­ly, a na aké­koľ­vek ak­ti­vi­ty mi­mo ce­ly, ob­me­dze­nej­šie ako vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy s mi­ni­mál­nym i so stred­ným  stup­ňom strá­že­nia ale­bo ako vo väz­be so zmier­ne­ným re­ži­mom; prak­tic­ky je 23 ho­dín den­ne za­tvo­re­ný v ce­le bez mož­nos­tí akej­koľ­vek ak­ti­vi­ty mi­mo ce­ly.

Kom­pe­ten­cie OČTK na pod­mien­ky väz­by

Nad rá­mec vy­ššie uve­de­ných zá­ve­rov je pot­reb­né uviesť, že u ob­vi­ne­ných v ko­lúz­nej väz­be je zo stra­ny OČTK bež­nou praxou :

-          Dl­ho­do­bé ne­po­vo­ľo­va­nie náv­štev v ÚVV – ja osob­ne som mal pr­vú náv­šte­vu s man­žel­kou po 11 me­sia­coch ko­lúz­nej väz­by cez sklo v roz­sa­hu jed­nej ho­di­ny. Z dô­vo­du proti­pan­de­mic­kých opat­re­ní bo­li nás­led­ne osob­né náv­šte­vy za­ká­za­né a tie­to bo­li nah­ra­de­né tzv. vi­deo náv­šte­va­mi cez sky­pe  (raz me­sač­ne 20 mi­nút).

-          Dl­ho­do­bé ne­po­vo­ľo­va­nie te­le­fo­no­va­nia prí­buz­ným – pr­vý krát som z ÚVV mo­hol za­te­le­fo­no­vať man­žel­ke, de­ťom a ma­me po 14,5 me­sia­coch tr­va­nia ko­lúz­nej väz­by.

-          Dl­hotr­va­jú­ce do­ru­čo­va­nie ko­reš­pon­den­cie v tr­va­ní týž­dňov, vý­nim­kou nie je ani do­ba pre­sa­hu­jú­ca me­siac – a to je mys­le­né jed­ným sme­rom, stá­va sa, že ak ob­vi­ne­ný na­pí­še ro­di­ne, od­po­veď dos­ta­ne aj po viac ako 2 me­sia­coch (pre ob­jek­ti­vi­tu uvá­dzam, že som mal spolu­väz­ňa, u kto­ré­ho do­ru­čo­va­nie poš­ty tr­va­lo 5-8 dní – v je­ho prí­pa­de vy­šet­ro­va­teľ veľ­mi prom­ptne a ochot­ne rie­šil do­ru­čo­va­nie poš­ty s oh­ľa­dom na ma­lo­le­té­ho syna spolu­väz­ňa).

-          Po­byt na ce­le 23 ho­dín bez akej­koľ­vek mož­nos­ti ak­ti­vít mi­mo ce­ly – až po 15,5 me­sia­coch väz­by som mo­hol ísť pr­vý krát do po­sil­ňov­ne, dov­te­dy bo­la je­di­nou ak­ti­vi­tou mi­mo ce­ly (ok­rem vy­chádz­ky) náv­šte­va vä­zen­ské­ho kňa­za.

-          Ne­mož­nosť vy­ko­ná­vať  po­čas ko­lúz­nej väz­by akú­koľ­vek prá­cu, ho­ci ta­kú­to mož­nosť by ur­či­te mno­hí ob­vi­ne­ní uví­ta­li.

V tej­to sú­vis­los­ti pok­la­dám za pot­reb­né uviesť, že po­vo­ľo­va­nie náv­štev v ÚVV a po­vo­ľo­va­nie te­le­fo­no­va­nia s prí­buz­ným pat­rí vý­luč­ne do prá­vo­mo­ci vy­šet­ro­va­te­ľa bez akej­koľ­vek mož­nos­ti pres­kú­ma­nia sú­dom ale­bo iným or­gá­nom ve­rej­nej mo­ci v rám­ci príp­rav­né­ho ko­na­nia. Je te­da vý­luč­ne na vy­šet­ro­va­te­ľo­vi, či náv­šte­vy ale­bo te­le­fo­no­va­nie s prí­buz­ný­mi ob­vi­ne­né­mu po­vo­lí a je­ho roz­hod­nu­tie v tom­to sme­re ne­po­dlie­ha žiad­nej po­vin­nos­ti ná­le­ži­té­ho zdô­vod­ne­nia. Vnút­roš­tát­na práv­na úp­ra­va te­da de le­ge la­ta pri­púš­ťa svoj­vô­ľu  (ar­bit­rál­nosť) vy­šet­ro­va­te­ľa, ako v jed­not­li­vom prí­pa­de o sty­ku ob­vi­ne­né­ho s blíz­ky­mi oso­ba­mi roz­hod­ne. Sa­moz­rej­me vy­šet­ro­va­te­lia o tých­to žia­dos­tiach (či už v pros­pech ale­bo v nep­ros­pech ob­vi­ne­né­ho) aj roz­ho­du­jú ar­bit­rál­ne, t.j. bez reál­ne­ho od­ôvod­ne­nia, iba s od­vo­la­ním sa na ich prá­vo­moc o po­vo­le­ní či ne­po­vo­le­ní náv­štev a te­le­fo­no­va­nia. Je nut­né zdô­raz­niť, že v zmys­le zá­kon­ných us­ta­no­ve­ní si mô­žu OČTK vy­mie­niť  prí­tom­nosť pri náv­šte­vách aj te­le­fo­no­va­ní, te­le­fo­no­va­nie z ÚVV prí­buz­ným je mo­ni­to­ro­va­né, nah­rá­va­né a ar­chi­vo­va­né a te­da pri sty­ku ob­vi­ne­né­ho s prí­buz­ný­mi je prak­tic­ky vy­lú­če­né ko­lúz­ne sprá­va­nie.

Z osob­nej skú­se­nos­ti viem, že v rám­ci mo­jej ko­lúz­nej väz­by ma­la na mo­ju psy­chi­ku naj­väč­ší ne­ga­tív­ny vplyv sku­toč­nosť, že som tak­mer rok ne­mal vô­bec žiad­ny styk s mo­ji­mi naj­bliž­ší­mi prí­buz­ný­mi. Od­ke­dy mô­žem so svo­jou ro­di­nou te­le­fo­no­vať a pra­vi­del­ne byť v sty­ku cez tzv. vi­deo náv­šte­vy, mo­je vnú­tor­né psy­chic­ké nas­ta­ve­nie sa vý­raz­ne zlep­ši­lo. Z uve­de­né­ho dô­vo­du pok­la­dám vnút­roš­tát­nu úp­ra­vu za ne­dos­ta­toč­nú, na­koľ­ko tá­to prak­tic­ky dá­va vy­šet­ro­va­te­ľom do rúk nás­troj, ako le­gál­ne vy­uží­vať ko­lúz­nu väz­bu ako nát­la­ko­vý pros­trie­dok. Prá­vo­moc vy­šet­ro­va­te­ľa roz­ho­do­vať o sty­ku ob­vi­ne­né­ho s prí­buz­ný­mi by te­da  pod­ľa môj­ho ná­zo­ru jed­nak ne­ma­la byť zo zá­ko­na ar­bit­rál­na (t.j. roz­hod­nu­tie vy­šet­ro­va­te­ľa o za­miet­nu­tí sty­ku by ma­lo byť ná­le­ži­te zdô­vod­ne­né), no zá­ro­veň by ma­la byť aj ča­so­vo li­mi­to­va­ná a naj­mä pres­kú­ma­teľ­ná iným or­gá­nom ve­rej­nej mo­ci.

Čo na to ho­vo­rí ESĽP

Bez oh­ľa­du na vy­ššie po­pí­sa­ný práv­ny stav de le­ge la­ta, kto­rý je z môj­ho (pri­púš­ťam, že do znač­nej mie­ry aj sub­jek­tív­ne­ho) poh­ľa­du ne­do­ko­na­lý a nes­práv­ny, v ďal­šom texte by som chcel vý­luč­ne ob­jek­tív­nou op­ti­kou upria­miť po­zor­nosť na to, ako by aj vzhľa­dom na us­tá­le­nú ju­di­ka­tú­ru ESĽP ma­la práv­na úp­ra­va kom­pe­ten­cií vy­šet­ro­va­te­ľa vy­ze­rať de le­ge fe­ren­da.

ESĽP vo ve­ci LA­DU­NA vs. Slo­ven­ská re­pub­li­ka sa už za­obe­ral ar­gu­men­tá­ciou sťa­žo­va­te­ľa o dis­kri­mi­nač­nom roz­die­le me­dzi pod­mien­ka­mi už prá­vop­lat­ne od­sú­de­ných osôb vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy k pod­mien­kam osôb vo väz­be, kto­ré eš­te ne­bo­li sú­dom uz­na­né za vin­né, pri­čom už v tej­to ve­ci ESĽP skon­šta­to­val, že pod­mien­ky osôb vo väz­be sú hor­šie a reš­trik­tív­nej­šie ako u osôb prá­vop­lat­ne od­sú­de­ných vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy.  S oh­ľa­dom na mnou uvá­dza­né sku­toč­nos­ti je zrej­mé, že vy­tý­ka­ný stav zo stra­ny ESĽP je stá­le prí­tom­ný v pod­mien­kach vý­ko­nu väz­by, naj­mä ko­lúz­nej väz­by – a uve­de­né ne­dos­tat­ky bu­dú môcť byť v množ­stve prí­pa­dov v bu­dúc­nos­ti na­pá­da­né na ESĽP.

Je te­da nao­zaj vo ve­rej­nom zá­uj­me, aby sa pod­mien­ky väz­by, naj­mä ko­lúz­nej väz­by up­ra­vi­li tak, že bu­dú po­rov­na­teľ­ne zne­si­teľ­né s pod­mien­ka­mi vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy v pr­vom,  maximál­ne v stred­nom stup­ni strá­že­nia. Ob­me­dzenie ob­vi­ne­né­ho v sty­ku s ro­di­nou by ma­lo byť zá­ko­nom pres­ne vy­me­dze­né a je­ho na­ria­de­nie ná­le­ži­te zdô­vod­ne­né vý­luč­ne vo vzťa­hu k mož­né­mu ko­lúz­ne­mu sprá­va­niu.

Zhr­nu­tie vä­zob­ných pod­mie­nok pod­ľa plat­nej práv­nej úp­ra­vy

Z mo­jich dl­ho­roč­ných skú­se­nos­tí tres­tné­ho  ad­vo­ká­ta, naj­mä z in­for­má­cií od svo­jich klien­tov, kto­rí bo­li v ko­lúz­nej väz­be, zo svo­jich vlas­tných osob­ných skú­se­nos­tí po­čas vý­ko­nu ko­lúz­nej väz­by už viac ako 16 me­sia­cov, od mo­jich spolu­väz­ňov, s kto­rý­mi som bol na ce­le, je mož­né ur­čiť nie­koľ­ko naj­pál­či­vej­ších ob­las­tí, kto­ré naj­viac ne­ga­tív­ne pô­so­bia na oso­by v ko­lúz­nej väz­be, naj­mä po­kiaľ ide o ich psy­chic­ký stav:

1.       Neu­mož­ne­nie kon­tak­tu s prí­buz­ný­mi, ne­po­vo­le­ním te­le­fo­no­va­nia a náv­štev v ÚVV. Člo­vek, kto­rý má so­ciál­ne vzťa­hy s man­žel­kou, druž­kou, deť­mi, ro­dič­mi, pria­teľ­mi a zo dňa na deň o tie­to so­ciál­ne vzťa­hy prí­de, ne­vie, čo sa de­je s je­ho ro­di­nou, po­va­žu­je neu­mož­ne­nie kon­tak­tu so svo­ji­mi blíz­ky­mi za naj­väč­šiu psy­chic­kú zá­ťaž. Dl­ho­do­bé neu­mož­ne­nie kon­tak­tu s naj­bliž­ší­mi mož­no po­va­žo­vať v pod­mien­kach ko­lúz­nej väz­by za psy­chic­ké tý­ra­nie.

2.      Ab­so­lút­ne ob­me­dzenie po­hy­bu, po­hy­bo­vých a vzde­lá­va­cích ak­ti­vít. Člo­vek, kto­rý je v ži­vo­te ak­tív­ny, cho­dí do prá­ce, špor­tu­je, cho­dí do prí­ro­dy a zra­zu je 23 ho­dín den­ne dl­ho­do­bo za­tvo­re­ný v ma­lej ce­le tým nes­mier­ne du­šev­ne tr­pí. Po ča­se aj fy­zic­ky – bo­les­ťa­mi chr­bti­ce, kĺbov a šliach. Ta­ká­to ne­čin­nosť a ab­so­lút­ne ob­me­dzenie po­hy­bu zna­me­ná neu­ve­ri­teľ­ný zá­ber na psy­chi­ku. Vzde­lá­va­cie ak­ti­vi­ty sú ob­me­dze­né vý­luč­ne na veľ­mi li­mi­to­va­né mož­nos­ti vä­zen­skej kniž­ni­ce a zá­klad­ných prog­ra­mov te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia (ak ob­vi­ne­né­mu je po­vo­le­né mať na ce­le TV pri­jí­mač).

3.      Ob­me­dze­ný prís­tup k hy­gie­ne, naj­mä k tep­lej vo­de a mož­nos­ti spr­cho­va­nia, čo roz­hod­ne ne­mô­že pris­pie­vať k úče­lu väz­by. Práv­nou úp­ra­vou (§ 16 ods. 6, § 48 zá­ko­na o vý­ko­ne väz­by) nie je mož­né re­gu­lo­vať tak pri­ro­dze­né pot­re­by ako spr­cho­va­nie. Mož­nosť spr­cho­va­nia tep­lou vo­dou 2x do týž­dňa (u mu­žov) je ža­los­tne má­lo.

Pre­čo je zme­na práv­nej úp­ra­vy ne­vyh­nut­ná?

Všet­ky vy­ššie spo­me­nu­té ne­dos­tat­ky sú ty­pic­ké pre vä­zob­né stí­ha­nie. Vo vý­ko­ne tres­tu je už kla­de­ný dô­raz aj na psy­chic­ký, fy­zic­ký a edu­kač­ný vý­voj väz­ňa, tak aby po je­ho pre­pus­te­ní na slo­bo­du bo­lo mož­né čo mož­no naj­viac za­bez­pe­čiť je­ho so­ciál­nu in­klú­ziu v pros­tre­dí, z kto­ré­ho po­chá­dza. Pri väz­ňoch vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy sa ta­kis­to kla­die dô­raz na za­cho­va­nie pra­cov­ných ná­vy­kov, je im pos­ky­to­va­né pra­vi­del­né psy­cho­lo­gic­ké po­ra­den­stvo, mož­nosť reali­zo­vať sa pri zá­uj­mo­vej čin­nos­ti, zú­čas­tňo­vať sa vzde­lá­va­cích ak­ti­vít a pod. To­to všet­ko pri vä­zob­ne stí­ha­ných oso­bách neexis­tu­je ale­bo exis­tu­je len vo veľ­mi ob­me­dze­nej mie­re a zá­ro­veň je tu veľ­mi znač­ná roz­ho­do­va­cia prá­vo­moc vy­šet­ro­va­te­ľov, kto­rá bez aké­ho­koľ­vek zdô­vod­ne­nia mô­že psy­chic­ký stav ob­vi­ne­nej oso­by vo väz­be eš­te viac zhor­šiť.  Pri sú­čas­nom nas­ta­ve­ní vä­zob­né­ho stí­ha­nia a bez nas­ta­ve­nia ra­cio­nál­nych ča­so­vých li­mi­tov ko­lúz­nej väz­by je mož­né kon­šta­to­vať, že vä­zob­né stí­ha­nie dlh­šie ako tri me­sia­ce nie je mož­né ab­sol­vo­vať bez tr­va­lých psy­chic­kých ale­bo fy­zic­kých nás­led­kov, kto­ré som po­pi­so­val už vo svo­jom člán­ku na práv­nych lis­toch zo dňa 16.01.2021.

Už po­čas mo­jej praxe ad­vo­ká­ta som sa čas­to stre­tol so si­tuácia­mi, keď vä­zob­ne stí­ha­ný klient sa dos­lo­va te­šil na zne­si­teľ­nej­šie pod­mien­ky vý­ko­nu tres­tu. Naj­ab­sur­dnej­ší prí­pad ob­me­dzenia sty­ku s ro­di­nou bol, keď man­žel­ka môj­ho vä­zob­ne stí­ha­né­ho spolu­ob­vi­ne­né­ho ne­ve­de­la vy­vrá­tiť ma­lo­le­té­mu syn­ovi pres­ved­če­nie že je­ho otec mu­sel zo­mrieť, keď­že ho ne­mô­že nav­ští­viť, ani mu otec z väz­by ne­za­te­le­fo­no­val. Ma­lo­le­tý syn to­tiž v te­le­ví­zii vi­del, že ro­di­na mô­že väz­ňov nav­šte­vo­vať a väz­ni mô­žu z vä­ze­nia te­le­fo­no­vať svo­jej ro­di­ne. Syn spolu­ob­vi­ne­né­ho dos­lo­va ob­vi­ňo­val mat­ku, že mu o ot­co­vi (na kto­ré­ho bol veľ­mi ci­to­vo na­via­za­ný) nech­ce po­ve­dať prav­du. V tej­to sú­vis­los­ti je pot­reb­né uve­do­miť si, že vo väz­be sú nie­ke­dy nao­zaj aj ne­vin­ní a po­kiaľ aj je niek­to v ko­lúz­nej väz­be dô­vod­ne, od­miet­nu­tie sty­ku s blíz­ky­mi oso­ba­mi by ma­lo byť mož­né je­di­ne vte­dy ak pri ta­kom­to sty­ku dô­vod­ne mô­že nas­tať hroz­ba ko­lúz­ne­ho sprá­va­nia.

Na zá­ver by som ta­kis­to rád pou­ká­zal na sku­toč­nosť, že od­sú­de­ným oso­bám sa čas strá­ve­ný vo väz­be za­po­čí­ta do vý­ko­nu tres­tu. Ak ale má byť ta­ké­to za­po­čí­ta­nie spra­vod­li­vé (t.j. 1:1), je lo­gic­ké, že aj pod­mien­ky vý­ko­nu väz­by a vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy by ma­li byť ob­dob­né. Reali­ta na Slo­ven­sku je však dl­ho­do­bo úpl­ne iná a pod­mien­ky vo väz­be (naj­mä ko­lúz­nej) sú ďa­le­ko za hra­nou pri­ro­dze­nej ľud­skej zne­si­teľ­nos­ti. V niek­to­rých vy­spe­lých kra­ji­nách sa väz­ba, ale pre­dov­šet­kým ko­lúz­na väz­ba za­po­čí­ta­va do vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy vy­šším koe­fi­cien­tom a to prá­ve pre­to, že pod­mien­ky vo väz­be sú prís­nej­šie ako vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy. Pre oz­rej­me­nie, v niek­to­rých kra­ji­nách sa nap­rík­lad ko­lúz­na väz­ba za­po­čí­ta­va koe­fi­cien­tom 2, či­že me­siac strá­ve­ný v ko­lúz­nej väz­be sa za­po­čí­ta­va ako dva me­sia­ce vý­ko­nu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy a cel­ko­vo je ko­lúz­na väz­ba om­no­ho ra­di­kál­nej­šie ča­so­vo ob­me­dze­ná.

Slo­ven­ská re­pub­li­ka je de­mok­ra­tic­ká re­pub­li­ka, kto­rá vo svo­jej Ústa­ve dek­la­ru­je, že si ctí, reš­pek­tu­je a dodr­žia­va zá­klad­né ľud­ské prá­va a slo­bo­dy. Dú­fam, že sa mi v mo­jom člán­ku po­da­ri­lo uviesť pres­ved­ču­jú­ce ar­gu­men­ty, pre­čo je nut­né de le­ge fe­ren­da uva­žo­vať o zme­ne sú­čas­né­ho sta­vu a pod­mien­ky väz­by zme­niť, tak ako si to vy­ža­du­jú pod­mien­ky ci­vi­li­zo­va­nej kra­ji­ny v 21. sto­ro­čí.

 

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia