Vladimír Pelc: Krajní nouze v trestním právu

Publikované: 27. 12. 2021, čítané: 1405 krát
 

 

                     Vla­di­mír Pelc: Kraj­ní nou­ze v tres­tním prá­vu

Nak­la­da­tel­ství Le­ges s.r.o. vy­da­lo v ro­ku 2021 kva­lit­nú mo­nog­ra­fiu Vla­di­mí­ra Pel­ca s náz­vom „Kraj­ní nou­ze v tres­tním prá­vu“, kto­rá sa kom­plexne za­obe­rá tres­tnop­ráv­nym in­šti­tú­tom kraj­nej nú­dze. Autor pri­tom ne­zos­tá­va iba pri teo­re­tic­kom vy­me­dze­ní toh­to in­šti­tú­tu, ale uvá­dza množ­stvo kon­krét­nych si­tuá­cií, pri kto­rých sa sú­dy (a to nie­len čes­ké, či slo­ven­ské) za­obe­ra­li tým­to in­šti­tú­tom.

Autor pub­li­ká­cie te­da, ok­rem pod­rob­né­ho roz­bo­ru zá­kon­ných pod­mie­nok kraj­nej nú­dze, ro­zo­be­rá aj všet­ky dos­tup­né prí­pa­dy, kto­ré sa tý­ka­li ale­bo moh­li tý­kať kraj­nej nú­dze a to od his­to­ric­kých až po sú­čas­tnosť. V to­mo sme­re ide nap­rík­lad o 

- kau­zu U.S v Hol­mes z ro­ku 1842 – v prí­pa­de iš­lo o zod­po­ve­da­nie otáz­ky, či zá­chra­na vlas­tné­ho ži­vo­ta a ži­vo­ta ďal­ších ľu­dí mô­že os­pra­vedl­niť usmr­te­nie iných osôb (zá­chra­na ces­tu­jú­cich z po­to­pe­nej ľo­de v čl­ne, kto­rý bol však pre­ťa­že­ný a pre­to bo­lo nut­né sa „zba­viť“ niek­to­rých ces­tu­jú­cich, aby ne­za­hy­nu­li všet­ci),

- kau­zu R. v Dud­ley and Step­hens – an­glic­ký prí­pad z ro­ku 1884, kto­rý sa tý­kal po­su­dzo­va­nia mož­né­ho os­pra­vedl­ne­nia ka­ni­ba­liz­mu,

- ďa­lej ide aj o sú­čas­né prí­pa­dy, kto­ré sa tý­ka­jú me­dzi­ná­rod­né­ho te­ro­riz­mu, pri­čom z hľa­dis­ka kraj­nej nú­dze je za­ují­ma­vá hlav­ne prob­le­ma­ti­ka mož­né­ho zos­tre­le­nia une­se­né­ho lie­tad­la, kto­ré nap­rík­lad chce na­ra­ziť do šta­dió­na pl­né­ho ľu­dí ako aj kri­ti­ka ta­kej­to mož­nos­ti (oh­ľad­ne mož­nos­ti zos­tre­le­nia une­se­né­ho lie­tad­la autor pou­ka­zu­je aj na slo­ven­skú práv­nu úp­ra­vu § 4c zá­ko­na č. 321/2002 Z.z. o oz­bro­je­ných si­lách) – autor v tom­to sme­re zmie­ňu­je, a do ur­či­tej mie­ry aj kri­ti­zu­je, roz­hod­nu­tie Spol­ko­vé­ho ús­tav­né­ho sú­du, kto­rý ob­dob­nú mož­nosť v práv­nej úp­ra­ve SRN vy­hlá­sil za nep­lat­nú,

- autor sa za­obe­rá aj vy­so­ko ak­tuál­nu prob­le­ma­ti­kou ne­dos­tat­ku tzv. vzác­nych zdro­jov (kde ap­li­ká­cia in­šti­tú­tu kraj­nej nú­dze pri­chá­dza do úva­hy), pri kto­rej ide nap­rík­lad v sú­vis­los­ti s CO­VID – 19 o otáz­ku roz­ho­do­va­nia o pa­cien­toch v in­ten­zív­nej sta­ros­tli­vos­ti (fak­tic­ky ide o se­lek­ciu pa­cien­tov na tých, kto­rí „sa dos­ta­nú“ na pľúc­nu ven­ti­lá­ciu a bu­dú mať ná­dej a kto­rí nie, pri­čom tá­to se­lek­cia mô­že mať aj tres­tnop­ráv­ne sú­vis­los­ti),

- za­ují­ma­vý­mi sú aj prí­pa­dy ne­dos­tat­ku ži­vot­ných po­trieb, kde sa pá­cha­te­lia (nap­rík­lad tres­tných či­nov ma­jet­ko­vých) do­vo­lá­va­jú kraj­nej nú­dze z dô­vo­du, že u nich iš­lo o kri­mi­na­li­tu z nú­dze (v dôs­led­ku chu­do­by – hla­du a po­dob­ne).

Autor sa v pub­li­ká­cii ve­nu­je aj vy­me­dzeniu dô­kaz­né­ho bre­me­na v sú­vis­los­ti s kraj­nou nú­dzou, po­vin­nos­ti zná­šať ne­bez­pe­čen­stvo, či zdan­li­vou kraj­nou nú­dzou.

Na­po­kon autor ro­zo­be­rá dos­tup­né súd­ne prí­pa­dy, kto­ré sa vy­skyt­li na úze­mí bý­va­lé­ho Čes­kos­lo­ven­ska a to od čias mo­nar­cie až po dne­šok (ide o prí­pa­dy, kde sa vy­sky­tu­je nap­rík­lad vraž­da na prí­kaz, či z do­nú­te­nia, opi­tí vo­di­či, vraž­da uk­rý­va­né­ho ži­da, pod­ni­ka­teľ­ská nú­dza, nech­ce­ní náj­om­ní­ci, hr­niec s ho­rú­cim ole­jom, čier­ne stav­by, pro­test pro­ti vstu­pu cu­dzích vojsk a po­dob­ne).

Tá­to kni­ha je pl­ne vy­uži­teľ­ná aj v práv­nych pod­mien­kach SR, pri­čom je pod­net­ná aj z hľa­dis­ka vý­kla­du slo­ven­skej práv­nej úp­ra­vy, kto­rá pod­ľa § 24 ods. 2 ve­ta pos­led­ná Tr. zák. vy­lu­ču­je kraj­nú nú­dzu – zrej­me však nie vždy - u tých osôb, kto­rí sú pod­ľa zá­ko­na po­vin­ní pria­mo hro­zia­ce ne­bez­pe­čen­stvo zná­šať.

Cel­kom ur­či­te kni­ha „Kraj­ní nou­ze v tres­tním prá­vu“ sto­jí za pre­čí­ta­nie a to nie­len pre­to, že ide o oje­di­ne­lý kom­plax­ný roz­bor in­šti­tú­tu kraj­nej nú­dze, ale aj pre­to, že ob­sa­hu­je sku­toč­né prí­pa­dy kraj­nej nú­dze, na kto­rých mož­no veľ­mi dob­re po­cho­piť jed­not­li­vé pod­mien­ky toh­to in­šti­tú­tu.

http://www.prav­nic­ka­li­te­ra­tu­ra.sk/prav­nic­ka­li­te­ra­tu­ra/es­hop/56-1-Vset­ky-kni­hy/0/5/13986-Kraj­ni-nou­ze-v-tres­tnim-pra­vu

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia