Vplyv nových technológií na trestné právo

Publikované: 20. 01. 2023, čítané: 1370 krát
 

 

                   Tomáš Gřivna a kol.: Vliv nových technologií na trestní právo

Vydavateľstvo Auditorium v roku 2022 publikovalo ucelený zborník príspevkov viacerých slovenských a českých autorov (napríklad Eduard Burda, Tomáš Gřivna, František Púry, Martin Richter, Jiří Říha, Vladimír Smejkal, Sergej Romža) s názvom „Vliv nových technologií na trestní právo“, ktoré sa zaoberajú novými technológiami z hľadiska ich pôsobenia na trestné právo hmotné, či trestné právo procesné.

Predmetná publikácia zaujme viacerými príspevkami, ktoré sa zaoberajú napríklad

- zabezpečovaním a hodnotením digitálnych dôkazov v trestnom konaní (napríklad aj znaleckým skúmaním digitálnych stôp)

- agentom v kybernetickom priestore (vystupovaním polície pod falošnou identitou vo virtuálnom svete),

- možnosťami zaisťovania elektronickej komunikácie,

- kryptomenami (kryptomeny a judikatúra, virtuálne meny a ich trestnoprávny aspekt, virtuálne meny a ich zdaňovanie a daňová trestná činnosť),

- technológie a ich vplyv na trestné činy proti mene (výpočtová technika a trestné činy proti mene, falošné bankovky – darknet – kryptomeny, falšovanie peňazí podľa manuálu),

- nové technológie a ich vplyv na drogovú trestnú činnosť (daktnet a online nákup drog),

- využívaním moderných technológií pri porušovaní práva na súkromie v obydlí (sledovanie v obydlí),

- umelou inteligenciou (ako nástroj páchania trestnej činnosti),

- bezpilotnými lietadlami (dronmi) a oprávnením polície k obmedzeniu ich prevádzkovania,

- autonómnimi vozidlami (vznik trestnej zodpovednosti a to aj na podklade zahraničnej kauzistiky),

- DDoS útokmi – publikácia obsahuje podnetnú analýzu DdoS útokov a pochybnosti, či možno takéto útoky dostatočne trestne postihovať,

- kyberšikanou (kyberšikana a hybridná trestná činnosť),

Predmetná publikácia stojí za prečítanie a možno sa stotožniť s Tomášom Gřivnom, ktorý v úvode píše, že „nová doba s novými technológiami nám prináša nové otázky. Obávam sa, že ich časť možno ani nevieme formulovať a už vôbec nie ich zodpovedať. Verím však, že predmetná publikácia k formulovaniu takýchto otázok významne prispeje a prinajmenšom na niektoré z nich sa pokúsi poskytnúť odpovede“. Som názoru, že sa to autorom publikácie podarilo.


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia