Jaroslav Kallab: O skutkovej podstate a konkurencii trestných činov

Publikované: 25. 11. 2023, čítané: 834 krát
 

 

 Jaroslav Kallab: O skutkovej podstate a konkurencii trestných činov

Pokiaľ ide o odborné knihy, tak netreba zabúdať ani na diela, ktoré už boli publikované v dávnej minulosti a vo viacerých smeroch neboli doposiaľ publikačne prekonané. Návrat do minulosti, tak môže byť inšpiratívny aj pre súčasnosť.

V tomto smere by som rád pripomenul nadčasové dielo Jaroslava Kallaba, ktoré bolo pod názvom „O skutkové podstatě a konkurenci trestných činu“ vydané už v roku 1911. Je neuveriteľným, že táto kniha vyšla pred viac ako sto rokmi a stále má čo povedať, respektíve len ťažko možno hľadať odbornú knihu dneška, ktorá by v nej rozoberanú tému prekonala. Jaroslav Kallab vo svojej knihe pomerne detailne rozoberá všetky aspekty skutkovej podstaty trestného činu (napríklad vonkajšiu stránku konania, psychickú stránku konania, kauzálnosť konania, individualizáciu konania, formálnu povahu protiprávnosti, trestnosti, či protiprávnosť konania a opomenutia úmyslu a nedbanlivosti).

Možno len oceniť, že toto výnimočné dielo bolo pre budúcnosť zachované v elektronickej forme a možno ho nájsť kompletné tu:

https://digi.law.muni.cz/handle/digilaw/100208

Jaroslav Kallab (1989 – 1942) je predvojnová ikona trestného práva a právnej filozofie, okrem iného, bol profesorom dejín právnej filozofie a trestného práva na Masarykovej univerzite v Brne, bol rektorom ako aj dekanom tejto univerzity a vybudoval kriminologický ústav. Publikačne sa venoval najmä právnej filozofii a trestnému právu, pričom je autorom alebo spoluautorom komentárov k trestnému zákonu ako aj učebníc trestného práva.

Diela Jaroslava Kallaba, či ním citovaná judikatúra sa využívajú aj v súčasnosti pri výklade znakov trestného činu, napríklad v súvislosti s trestným činom podvodu a mierou opatrnosti poškodeného. Tejto téme sme sa venovali tu:

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a78-podvod-miera-opatrnosti-poskodeneho-predmnichovska-judikatura

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia