Súhrnný trest

Publikované: 15. 02. 2024, čítané: 1184 krát
 

 

                                        Bargel, M., Lisánsky, T.: Súhrnný trest

 

Vydavateľstvo C.H.Beck aktuálne publikovalo knihu s názvom „Súhrnný trest“, ktorú napísal sudca Najvyššieho súdu SR JUDr. Martin Bargel spoločne s asistentom sudcu najvyššieho súdu JUDr. Tomášom Lisánskym.

 

Ide vyslovene o praktickú knihu, ktorá obsahuje množstvo príkladov, na ktorých autori vysvetľujú kedy ukladať súhrnný trest a kedy nie a to aj so zameraním napríklad na ukladanie spoločného a súhrnného trestu, či spoločného súhrnného trestu, ako postupovať pri ukladaní trestu pri čiastočnej právoplatnosti rozsudku, ako v prípade ak ide o rozsudok cudzieho štátu, ako v prípade, ak bola povolená obnova konania, či právoplatný rozsudok bol zrušený v dovolacom konaní, kedy ide a kedy už nejde o súbeh trestných činov a podobne. Príklady sú podrobne vysvetľované aj za pomoci prehľadných grafov a to aj na podklade judikatúry českých a slovenských súdov.

 

Ide o výbornú pomôcku, ktorá obsahuje prakticky všetko, čo v aplikačnej praxi môže súvisieť so súhrnným trestom.

 

V prípade záujmu možno knihu zakúpiť tu:

 

http://www.pravnickaliteratura.sk/pravnickaliteratura/eshop/0/0/5/15114-Suhrnny-trest


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia