Možnosti súdnolekárskeho hodnotenia úrazov a jeho využitia pri interdisciplinárnom vyšetrovaní dopravných nehôd

Publikované: 18. 07. 2021, čítané: 1707 krát
 

 

Doc. Ing. Ján Man­de­lík, PhD., zna­lec

Mož­nos­ti súd­no­le­kár­ske­ho hod­no­te­nia úra­zov a je­ho vy­uži­tia pri inter­dis­cip­li­nár­nom vy­šet­ro­va­ní dop­rav­ných ne­hôd

Pos­tu­py vy­uží­va­né pri tech­nic­kej ana­lý­ze ne­ho­do­vé­ho de­ja pred­sta­vu­jú vý­sled­ky dl­ho­roč­nej sna­hy o vy­uži­tie jed­not­li­vých poz­nat­kov z kon­krét­ne­ho ne­ho­do­vé­ho de­ja v čo naj­vyš­šej mie­re a tie­to sú zá­ro­veň aj pred­me­tom neus­tá­le­ho vý­vo­ja. Ich vý­voj je li­mi­to­va­ný nie­len roz­ši­ro­va­ním poz­nat­kov o jed­not­li­vých pr­vkoch ne­ho­do­vé­ho de­ja, ale aj vý­vo­jom tech­nic­kých pros­tried­kov vy­uži­teľ­ných pre reali­zá­ciu vlas­tnej ana­lý­zy a pre de­monštrá­ciu jej vý­sled­kov. Je zrej­mé, že kva­li­ta a kom­plexnosť tech­nic­kej ana­lý­zy ne­ho­do­vé­ho de­ja má vý­znam­ný vplyv na kva­li­tu a kom­plexnosť vý­sled­né­ho práv­ne­ho po­sú­de­nia. V spo­je­ní so so­cio­lo­gic­kou cha­rak­te­ris­ti­kou dop­ra­vy, kto­rá je ce­los­po­lo­čen­skou pot­re­bou a kto­rá sa bez­pros­tred­ne do­tý­ka ži­vo­ta kaž­dé­ho je­din­ca nie­len svo­jou kva­li­tou, ale aj mi­mo­riad­ny­mi uda­los­ťa­mi vznik­nu­tý­mi v sú­vis­los­ti s tou­to čin­nos­ťou,  je po­tom zrej­mé, že zvy­šo­va­nie poz­na­nia v ob­las­ti tech­nic­ké­ho po­su­dzo­va­nia dop­rav­ných ne­hôd má vý­znam­ný do­pad na spo­lo­čen­skú at­mos­fé­ru, dô­ve­ru k prá­ci štát­nych or­gá­nov a k fun­go­va­niu štá­tu ako ta­ké­ho. Z to­ho je mož­né vy­vo­diť, že kaž­dé ve­dec­ké zdo­ko­na­le­nie pos­tu­pov pou­ží­va­ných pri tech­nic­kej ana­lý­ze ne­ho­do­vé­ho de­ja má vy­so­kú hod­no­tu nie­len pre sa­mot­né súd­ne in­ži­nier­stvo a pre sú­dy, ale aj pre ce­lú spo­loč­nosť.

Do rám­ca prob­le­ma­ti­ky no­vých ve­dec­kých pos­tu­pov v tej­to ob­las­ti dô­ka­zo­vých pros­tried­kov je mož­né za­ra­diť mo­nog­ra­fiu „Mož­nos­ti súd­no­le­kár­ske­ho hod­no­te­nia úra­zov a je­ho vy­uži­tia pri inter­dis­cip­li­nár­nom vy­šet­ro­va­ní dop­rav­ných ne­hôd“ auto­rov: Bob­rov N., Man­de­lík J., Ha­vaj P. v roz­sa­hu 225 strán.  Auto­ri sa za­obe­ra­jú mož­nos­ťa­mi sys­té­mo­vé­ho vy­uži­tia in­for­má­cií o po­ra­ne­niach účas­tní­kov dop­rav­nej ne­ho­dy pre pot­re­by ana­lý­zy ne­ho­do­vé­ho de­ja na zá­kla­de inter­dis­cip­li­nár­nych pos­tu­pov súd­ne­ho le­kár­stva a súd­ne­ho in­ži­nier­stva s vy­uži­tím za­de­fi­no­va­ných zá­ko­ni­tos­tí a fun­kčných zá­vis­los­tí pô­so­bia­cich v prie­be­hu ne­ho­do­vé­ho de­ja, pri­čom za ťa­žis­ko­vý prí­pad je po­va­žo­va­ná dop­rav­ná ne­ho­da resp. zráž­ka vo­zid­la a chod­ca. Pred­met­ná mo­nog­ra­fia si dá­va za cieľ pred­sta­viť na  no­vé vý­sled­ky pri rie­še­ní prob­le­ma­ti­ky vy­uži­tia súd­no­le­kár­skych poz­nat­kov o po­ra­ne­niach účas­tní­kov dop­rav­nej ne­ho­dy pre pot­re­by tech­nic­kej ana­lý­zy ne­ho­do­vé­ho de­ja a to:

-  pa­ra­met­ri­zá­ciou zis­te­ných po­ra­ne­ní sys­té­mom For­tis za­me­ra­nou na ur­če­nie in­ten­zi­ty kaž­dé­ho zra­ňu­jú­ce­ho  kon­tak­tu (t.j. u kaž­dé­ho zis­te­né­ho po­ra­ne­nia)

- lo­ka­li­zá­ciou zra­ňu­jú­cich kon­tak­tov na povr­chu te­la po­ra­ne­nej oso­by  

Uve­de­né for­my vý­stu­pu súd­no­le­kár­ske­ho po­su­dzo­va­nia sú ved­ľa štan­dar­dných slov­ných po­pi­sov nás­led­ne vy­uži­teľ­né ako vý­chodzia ale­bo kon­trol­ná hod­no­ta pre tech­nic­kú ana­lý­zu prie­be­hu ne­ho­do­vé­ho de­ja s pou­ži­tím mo­der­ných vý­poč­to­vých si­mu­lač­ných pros­tried­kov ako aj os­tat­ných me­tód súd­ne­ho in­ži­nier­stva, pri­čom sys­tém For­tis bol za­ra­de­ný do štu­dij­né­ho plá­nu LF UPJŠ.

V mo­nog­ra­fii sa na­chá­dza­jú ok­rem vý­sled­kov vlas­tné­ho vý­sku­mu aj vy­ko­na­ných vý­sku­mov spo­je­ných s me­cha­niz­mom kon­tak­tných, tak aj ne­kon­tak­tných po­ra­ne­ní, a tak­tiež aj vý­sled­ky skú­ma­nia vy­ko­na­ných crash tes­tov a li­mit­né bez­peč­nos­tné hod­no­ty, kto­ré sú vy­uží­va­né pri hod­no­te­ní bez­peč­nos­ti vo­zi­diel, kto­ré vy­chá­dza­jú zo zá­klad­ných bio­met­ric­kých a bio­me­cha­nic­kých cha­rak­te­ris­tík ľud­ské­ho te­la a je­ho po­hy­bu. Sú tu pre­zen­to­va­né aj vy­bra­té ka­zuis­ti­ky prí­pa­dov, ke­dy bo­li uve­de­né pos­tu­py ús­peš­ne ap­li­ko­va­né.      

Doc. Ing. Ján Man­de­lík, PhD., zna­lec, http://man­de­lik-ne­ho­dy.sk.

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia