Oslobodzujúci rozsudok sudkyne Krajského súdu v Žiline obžalovanej pre prijímanie úplatku - žiadne poriadne dôkazy

Publikované: 11. 01. 2023, čítané: 3939 krát
 

 

 V texte nižšie je zverejnený rozsudok Špecializovaného trestného súdu, ktorý oslobodil spod obžaloby sudkyňu Krajského súdu v Žiline, ktorá bola obžalovaná pre skutok právne kvalifikovaný ako pokračovací zločin príjmania úplatku, pričom niekoľko mesiacov strávila samozrejme aj vo väzbe (ale sa nepriznala, takže väzba neslnila svoj účel). Súd prvého stupňa v tomto smere v odôvodnení rozsudku uviedol aj nasledovné:

Ak by súd pripustil to, že bude nekriticky a bez opory vo vykonaných dôkazoch preberať čo i len časť výpovede ktoréhokoľvek svedka, ktorý sa pôvodne priznal k trestnej činnosti, pričom k výpovedi takéhoto svedka nieto podporných dôkazov,  pritom takýto svedok následne sám svoje predchádzajúce priznanie sa spochybnil, tak ktorákoľvek ďalšia osoba by mohla kohokoľvek obviniť z akéhokoľvek korupčného konania. Táto hrozba obvinenia sa týka kohokoľvek, sudcu, lekára, daňového kontrolóra, pracovníka stanice technickej kontroly, kohokoľvek, kto môže z titulu svojej právomoci o niečom rozhodovať“.

Myslím, že táto veta hovorí veľa o tom, ako niektoré orgány činné v trestnom konaní vedú "dokazovanie" a ako chcú, a to aj bez dostatočných dôkazov, stíhať na silu konkrétne osoby. Stačí jedna veta od jedného kajúcnika a je hotovo...

 

                                  9T/3/2022-747

  

 

ROZSUDOK

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 

Špecializovaný trestný súd v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica samosudcom JUDr. Jánom Giertlim v trestnej veci obžalovanej xxxxxxx pre pokračovací zločin prijímania úplatku  podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona, na hlavnom pojednávaní konanom dňa 8. septembra 2022 v Banskej Bystrici takto

 

 

r o z h o d o l :

 

 

Obžalovaná xxxxxxxx, nar.xxxxxxx v xxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxx,

 

podľa § 285 písm. c) Trestného poriadku sa oslobodzuje spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pod spisovou značkou VII/3 Gv 7/21/1000 - 60 zo dňa 10.02.2022 pre skutok v obžalobe právne kvalifikovaný ako pokračovací zločin prijímania úplatku  podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona, ktorého sa mala dopustiť na tom skutkovom základe, že

 

1)xxxxxxxx a xxxxxxxx, (právoplatne odsúdená rozsudkom Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica sp. zn. 13T 10/2021 zo dňa 13.08.2021)  ako sudkyne Krajského súdu v Žiline, potom ako boli postupne oslovené xxxxxxxx (právoplatne odsúdený Špecializovaným trestným súdom, pracovisko Banská Bystrica sp. zn. 13T 2/2021 zo dňa 03.03.2021), aby pomohli obžalovanej xxxxxxxx v odvolacom konaní vedenom Krajským súdom v Žiline pod sp. zn. 2To 76/14, túto žiadosť xxxxxxx prijali a následne xxxxxxx za účelom zabezpečiť v rámci odvolacieho konania vedeného Krajským súdom v Žiline, zníženie výšky trestu odňatia slobody, ktorý bol uložený xxxxxx, nar. xxxxxx, rozsudkom Okresného súdu Námestovo sp. zn. 6T/8/2014-1002 zo dňa 24.06.2014, a to z 10 (desať) rokov na odsúdenou požadované 3 (tri) roky v čase po 24.06.2014 na presne nezistenom mieste nezisteným spôsobom odovzdala ako úplatok sumu 20.000,-€ v hotovosti svojmu advokátovi xxxxxxx (uzavrel dohodu o vine a treste s prokurátorom ÚŠP GP SR sp. zn. VII/1 Gv 102/21/1000 - 10 dňa 30.11.2021), ktorý daný finančný obnos určený ako úplatok na tento účel pre sudcu následne odovzdal v čase po 24.06.2014 na ulici Pivovarská v Žiline xxxxxxxx (stíhaný za tento skutok uznesením vyšetrovateľa PZ zo dňa 14.09.2020 ČVS: PPZ-128/NKA-ST2-2020), ktorý si sumu 5.000,-€ z predmetného úplatku ponechal a ostatnú časť úplatku vo výške 15.000,-€ na tento účel odovzdal v čase po 24.06.2014 v budove na adrese Na priekope 174/13, Žilina xxxxxxx, ktorý si časť úplatku ponechal, následne v presne nezistenom čase po 24.06.2014: 

     - xxxxxxxxx vo svojej kancelárii na Krajskom súde v Žiline prevzala od xxxxxxx časť úplatku vo výške najmenej 2.000,-€ a

     - xxxxxxx vo svojej kancelárii na Krajskom súde v Žiline prevzala od xxxxxxx časť úplatku vo výške 1.000,-€

     za to, že ako príslušné vo veci konajúce sudkyne, v rozpore s článkom 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj § 30 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), d) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov, zabezpečili vyhovenie požiadavke xxxxxxx, nakoľko senát Krajského súdu v Žiline pod sp. zn. 2To 76/14 dňa 22.10.2014 tak aj skutočne rozhodol a rozsudkom zrušil výrok o treste z rozsudku Okresného súdu Námestovo a xxxxxxxx uložil trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov; 

2)xxxxxxxxx a xxxxxxxx ako sudkyne Krajského súdu v Žiline, potom ako boli postupne oslovené xxxxxxx, aby pomohli:

     - obžalovanému xxxxxxxx v odvolacom konaní vedenom Krajským súdom v Žiline pod sp. zn. 2To/65/2015,

     - obžalovanému xxxxxxxx v odvolacom konaní vedenom Krajským súdom v Žiline pod sp. zn. 2To/67/2015,

    túto žiadosť xxxxxxx (právoplatne odsúdený Špecializovaným trestným súdom, pracovisko Banská Bystrica sp. zn. 13T 2/2021 zo dňa 03.03.2021), prijali a následne zamestnávateľ xxxxxxxx - xxxxxxxx (trestné stíhanie xxxxxxx bolo pre tento skutok právoplatne skončené rozsudkom Špecializovaného trestného súdu sp. zn. PK-2T/26/2020 zo dňa 04.12.2020) za účelom:

     - zabezpečiť v rámci odvolacieho konania vedeného Krajským súdom v Žiline zrušenie rozsudku Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši, sp. zn. 2T/23/2014 zo dňa 13.05.2015, v trestnej veci obžalovaného xxxxxxxx, nar. xxxxxxx a jeho oslobodenie spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš, sp. zn. 1Pv 620/12 zo dňa 28.02.2014,

     - zabezpečiť v rámci odvolacieho konania vedeného Krajským súdom v Žiline zrušenie rozsudku Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši, sp. zn. 3T/6/2014 zo dňa 23.03. 2015, v trestnej veci obžalovaného xxxxxxxx, nar. xxxxxxx a jeho oslobodenie spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš, sp. zn. 1Pv 67/14/5505 zo dňa 30.04.2014,

     v čase po 13.05.2015 na ulici Pivovarská v Žiline odovzdal ako úplatok sumu 25.000,-€ xxxxxxxx (trestné stíhanie xxxxxxx bolo pre tento skutok právoplatne skončené rozsudkom Špecializovaného trestného súdu sp. zn. PK-2T/26/2020 zo dňa 04.12.2020), ktorý si sumu 5.000,-€ z predmetného úplatku ponechal a ostatnú časť úplatku vo výške 20.000,-€ odovzdal v čase po 13.05.2015 v budove na adrese Na priekope 174/13, Žilina xxxxxxx, ktorý si časť úplatku ponechal, následne v presne nezistenom čase po 13.05.2015: 

     - xxxxxxxxx vo svojej kancelárii na Krajskom súde v Žiline prevzala od xxxxxxx časť úplatku vo výške najmenej 2.000,-€ a

     - xxxxxxxx vo svojej kancelárii na Krajskom súde v Žiline prevzala od xxxxxxxx ostatnú časť úplatku vo výške 1.000,-€

     za to, že ako príslušné vo veci konajúce sudkyne, v rozpore s článkom 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj § 30 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), d) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov, zabezpečili vyhovenie požiadavke xxxxxxxx, nakoľko

     - senát Krajského súdu v Žiline tak aj skutočne rozhodol dňa 14.10.2015, sp. zn. 2To/65/2015-434, zrušil rozsudok Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši, sp. zn. 2T/23/2014 zo dňa 13.05.2015, v trestnej veci obžalovaného xxxxxxxx, nar. xxxxxxx a menovaného oslobodil spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš, sp. zn. 1Pv 620/12 zo dňa 28.02.2014,

     - senát Krajského súdu v Žiline tak aj skutočne rozhodol dňa 28.10.2015, sp. zn. 2To/67/2015-279; zrušil rozsudok Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši, sp. zn. 3T/6/2014 zo dňa 23.03.2015, v trestnej veci obžalovaného xxxxxxxx, nar. xxxxxx a menovaného oslobodil spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš, sp. zn. 1Pv 67/14/5505 zo dňa 30.04.2014; 

3)xxxxxxxxx a xxxxxxxx ako sudkyne Krajského súdu v Žiline, potom ako boli postupne oslovené xxxxxxxx, aby pomohli obžalovanému xxxxxxxx v odvolacom konaní vedenom Krajským súdom v Žiline pod sp. zn. 2To/6/2016, túto žiadosť xxxxxxxx (právoplatne odsúdený Špecializovaným trestným súdom, pracovisko Banská Bystrica sp. zn. 13T 2/2021 zo dňa 03.03.2021), prijali a následne matka xxxxxxxx – xxxxxx (stíhaná za tento skutok uznesením vyšetrovateľa PZ zo dňa 14.09.2020 ČVS: PPZ-128/NKA-ST2-2020) za účelom zabezpečiť v rámci odvolacieho konania vedeného Krajským súdom v Žiline zníženie výšky trestu odňatia slobody vo výmere 8 rokov xxxxxxxx, nar. xxxxxxx, uloženého mu rozsudkom Okresného súdu Žilina, sp. zn. 28T/87/2008 zo dňa 17.12.2015 v čase po 17.12.2015 na ulici Pivovarská v Žiline odovzdala ako úplatok sumu 12.000,-€ xxxxxxxx (stíhaný za tento skutok uznesením vyšetrovateľa PZ zo dňa 14.09.2020 ČVS: PPZ-128/NKA-ST2-2020), ktorý si sumu 2.000,-€ z predmetného úplatku ponechal a ostatnú časť úplatku vo výške 10.000,-€ odovzdal v čase po 17.12.2015 v budove na adrese Na priekope 174/13, Žilina xxxxxxx, ktorý si časť úplatku ponechal, následne v presne nezistenom čase po 17.12.2015: 

     - xxxxxxxx vo svojej kancelárii na Krajskom súde v Žiline prevzala od xxxxxxx časť úplatku vo výške najmenej 2.000,-€  a

     - xxxxxxx vo svojej kancelárii na Krajskom súde v Žiline prevzala od xxxxxxxx časť úplatku vo výške 1.000,-€

     za to, že ako príslušné vo veci konajúce sudkyne, v rozpore s článkom 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj § 30 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), d) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov, zabezpečili vyhovenie požiadavke xxxxxx, nakoľko senát Krajského súdu v Žiline, pod sp. zn. 2To/6/2016-1108 zo dňa 09.03.2016, tak aj skutočne rozhodol, zrušil rozsudok Okresného súdu Žilina sp. zn. 28T/87/2008 zo dňa 17.12.2015 v časti výroku o treste a xxxxxxxx uložil trest odňatia slobody vo výmere 6 rokov;

4) xxxxxxx ako sudkyňa Krajského súdu v Žiline, potom, ako xxxxxxxx,  známy xxxxxxx, za účelom zabezpečiť v rámci odvolacieho konania vedeného Krajským súdom v Žiline zrušenie rozsudku Okresného súdu Žilina, sp. zn. 22T/190/2013 z 7.októbra 2016, ktorým bol xxxxxxxx,  uložený súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 7 rokov, v čase po 07.10.2016 na Pivovarskej ulici v Žiline odovzdal ako úplatok sumu 25.000 Eur xxxxxxx, ktorý si sumu 5.000 Eur z predmetného úplatku ponechal a ostatnú časť úplatku vo výške 20.000 Eur odovzdal v budove na adrese Na priekope 174/13, Žilina, xxxxxxxx, (právoplatne odsúdený Špecializovaným trestným súdom, pracovisko Banská Bystrica sp. zn. 13T 2/2021 zo dňa 03.03.2021), ktorý si z tejto sumy ponechal finančné prostriedky vo výške  3.000 Eur, v presne nezistený deň po 07.10.2016, vo svojej kancelárii na Krajskom súde v Žiline, prevzala od xxxxxxxx úplatok vo výške najmenej 17.000 Eur za to, že v odvolacom konaní vedenom na Krajskom súde v Žiline proti rozsudku Okresného súdu Žilina, sp. zn. 22T/190/2013 z 7. októbra 2016 ako príslušná, vo veci konajúca sudkyňa, v rozpore s článkom 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj § 30 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), d) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov, zabezpečila vyhovenie požiadavke xxxxxxxx, pričom senát Krajského súdu v Žiline uznesením č. k. 2To/46/2017-7449 z 24. januára 2018, rozhodol a vec vrátil súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol,       

 

lebo nebolo dokázané, že skutok spáchala obžalovaná.

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len prokurátor) podal dňa 10.02.2022 pod spisovou značkou VII /3 Gv 7/21/1000-60  obžalobu na obvinenú xxxxxxx  na tom skutkovom základe, že

1)xxxxxxxxx a xxxxxxxx, (právoplatne odsúdená rozsudkom Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica sp. zn. 13T 10/2021 zo dňa 13.08.2021)  ako sudkyne Krajského súdu v Žiline, potom ako boli postupne oslovené xxxxxxx (právoplatne odsúdený Špecializovaným trestným súdom, pracovisko Banská Bystrica sp. zn. 13T 2/2021 zo dňa 03.03.2021), aby pomohli obžalovanej xxxxxxx v odvolacom konaní vedenom Krajským súdom v Žiline pod sp. zn. 2To 76/14, túto žiadosť xxxxxxx prijali a následne xxxxxxx za účelom zabezpečiť v rámci odvolacieho konania vedeného Krajským súdom v Žiline, zníženie výšky trestu odňatia slobody, ktorý bol uložený xxxxxxxx, nar. xxxxxxx, rozsudkom Okresného súdu Námestovo sp. zn. 6T/8/2014-1002 zo dňa 24.06.2014, a to z 10 (desať) rokov na odsúdenou požadované 3 (tri) roky v čase po 24.06.2014 na presne nezistenom mieste nezisteným spôsobom odovzdala ako úplatok sumu 20.000,-€ v hotovosti svojmu advokátovi xxxxxxxxx (uzavrel dohodu o vine a treste s prokurátorom ÚŠP GP SR sp. zn. VII/1 Gv 102/21/1000 - 10 dňa 30.11.2021), ktorý daný finančný obnos určený ako úplatok na tento účel pre sudcu následne odovzdal v čase po 24.06.2014 na ulici Pivovarská v Žiline xxxxxxxx (stíhaný za tento skutok uznesením vyšetrovateľa PZ zo dňa 14.09.2020 ČVS: PPZ-128/NKA-ST2-2020), ktorý si sumu 5.000,-€ z predmetného úplatku ponechal a ostatnú časť úplatku vo výške 15.000,-€ na tento účel odovzdal v čase po 24.06.2014 v budove na adrese Na priekope 174/13, Žilina xxxxxxxxx, ktorý si časť úplatku ponechal, následne v presne nezistenom čase po 24.06.2014: 

     - xxxxxxx vo svojej kancelárii na Krajskom súde v Žiline prevzala od xxxxxxxx časť úplatku vo výške najmenej 2.000,-€ a

     - xxxxxxxxx vo svojej kancelárii na Krajskom súde v Žiline prevzala od xxxxxxx časť úplatku vo výške 1.000,-€

     za to, že ako príslušné vo veci konajúce sudkyne, v rozpore s článkom 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj § 30 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), d) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov, zabezpečili vyhovenie požiadavke xxxxxxx, nakoľko senát Krajského súdu v Žiline pod sp. zn. 2To 76/14 dňa 22.10.2014 tak aj skutočne rozhodol a rozsudkom zrušil výrok o treste z rozsudku Okresného súdu Námestovo a xxxxxxxx uložil trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov; 

2)xxxxxxxxx a xxxxxxxx ako sudkyne Krajského súdu v Žiline, potom ako boli postupne oslovené xxxxxxxxx, aby pomohli:

     - obžalovanému xxxxxxxxx v odvolacom konaní vedenom Krajským súdom v Žiline pod sp. zn. 2To/65/2015,

     - obžalovanému xxxxxxxxx v odvolacom konaní vedenom Krajským súdom v Žiline pod sp. zn. 2To/67/2015,

    túto žiadosť xxxxxxxx (právoplatne odsúdený Špecializovaným trestným súdom, pracovisko Banská Bystrica sp. zn. 13T 2/2021 zo dňa 03.03.2021), prijali a následne zamestnávateľ xxxxxxxxx - xxxxxxxx (trestné stíhanie xxxxxxxx bolo pre tento skutok právoplatne skončené rozsudkom Špecializovaného trestného súdu sp. zn. PK-2T/26/2020 zo dňa 04.12.2020) za účelom:

     - zabezpečiť v rámci odvolacieho konania vedeného Krajským súdom v Žiline zrušenie rozsudku Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši, sp. zn. 2T/23/2014 zo dňa 13.05.2015, v trestnej veci obžalovaného xxxxxxxx, nar. xxxxxxx a jeho oslobodenie spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš, sp. zn. 1Pv 620/12 zo dňa 28.02.2014,

     - zabezpečiť v rámci odvolacieho konania vedeného Krajským súdom v Žiline zrušenie rozsudku Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši, sp. zn. 3T/6/2014 zo dňa 23.03. 2015, v trestnej veci obžalovaného xxxxxxx, nar. xxxxxxx a jeho oslobodenie spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš, sp. zn. 1Pv 67/14/5505 zo dňa 30.04.2014,

     v čase po 13.05.2015 na ulici Pivovarská v Žiline odovzdal ako úplatok sumu 25.000,-€ xxxxxxx (trestné stíhanie xxxxxxxx bolo pre tento skutok právoplatne skončené rozsudkom Špecializovaného trestného súdu sp. zn. PK-2T/26/2020 zo dňa 04.12.2020), ktorý si sumu 5.000,-€ z predmetného úplatku ponechal a ostatnú časť úplatku vo výške 20.000,-€ odovzdal v čase po 13.05.2015 v budove na adrese Na priekope 174/13, Žilina xxxxxxxx, ktorý si časť úplatku ponechal, následne v presne nezistenom čase po 13.05.2015: 

     - xxxxxxxx vo svojej kancelárii na Krajskom súde v Žiline prevzala od xxxxxxx časť úplatku vo výške najmenej 2.000,-€ a

     - xxxxxxxx vo svojej kancelárii na Krajskom súde v Žiline prevzala od xxxxxxx ostatnú časť úplatku vo výške 1.000,-€

     za to, že ako príslušné vo veci konajúce sudkyne, v rozpore s článkom 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj § 30 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), d) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov, zabezpečili vyhovenie požiadavke xxxxxxx, nakoľko

     - senát Krajského súdu v Žiline tak aj skutočne rozhodol dňa 14.10.2015, sp. zn. 2To/65/2015-434, zrušil rozsudok Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši, sp. zn. 2T/23/2014 zo dňa 13.05.2015, v trestnej veci obžalovaného xxxxxxxx, nar. xxxxxxxx a menovaného oslobodil spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš, sp. zn. 1Pv 620/12 zo dňa 28.02.2014,

     - senát Krajského súdu v Žiline tak aj skutočne rozhodol dňa 28.10.2015, sp. zn. 2To/67/2015-279; zrušil rozsudok Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši, sp. zn. 3T/6/2014 zo dňa 23.03.2015, v trestnej veci obžalovaného xxxxxxxx, nar. xxxxxxx a menovaného oslobodil spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš, sp. zn. 1Pv 67/14/5505 zo dňa 30.04.2014; 

3)xxxxxxxx a xxxxxxxx ako sudkyne Krajského súdu v Žiline, potom ako boli postupne oslovené xxxxxxxxx, aby pomohli obžalovanému xxxxxxxx v odvolacom konaní vedenom Krajským súdom v Žiline pod sp. zn. 2To/6/2016, túto žiadosť xxxxxxxx (právoplatne odsúdený Špecializovaným trestným súdom, pracovisko Banská Bystrica sp. zn. 13T 2/2021 zo dňa 03.03.2021), prijali a následne matka xxxxxxx – xxxxxx (stíhaná za tento skutok uznesením vyšetrovateľa PZ zo dňa 14.09.2020 ČVS: PPZ-128/NKA-ST2-2020) za účelom zabezpečiť v rámci odvolacieho konania vedeného Krajským súdom v Žiline zníženie výšky trestu odňatia slobody vo výmere 8 rokov xxxxxxx, nar. xxxxxxxx, uloženého mu rozsudkom Okresného súdu Žilina, sp. zn. 28T/87/2008 zo dňa 17.12.2015 v čase po 17.12.2015 na ulici Pivovarská v Žiline odovzdala ako úplatok sumu 12.000,-€ xxxxxxxx (stíhaný za tento skutok uznesením vyšetrovateľa PZ zo dňa 14.09.2020 ČVS: PPZ-128/NKA-ST2-2020), ktorý si sumu 2.000,-€ z predmetného úplatku ponechal a ostatnú časť úplatku vo výške 10.000,-€ odovzdal v čase po 17.12.2015 v budove na adrese Na priekope 174/13, Žilina xxxxxxx, ktorý si časť úplatku ponechal, následne v presne nezistenom čase po 17.12.2015: 

     - xxxxxxxxx vo svojej kancelárii na Krajskom súde v Žiline prevzala od xxxxxxxx časť úplatku vo výške najmenej 2.000,-€  a

     - xxxxxxx vo svojej kancelárii na Krajskom súde v Žiline prevzala od xxxxxxx časť úplatku vo výške 1.000,-€

     za to, že ako príslušné vo veci konajúce sudkyne, v rozpore s článkom 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj § 30 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), d) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov, zabezpečili vyhovenie požiadavke xxxxxxx, nakoľko senát Krajského súdu v Žiline, pod sp. zn. 2To/6/2016-1108 zo dňa 09.03.2016, tak aj skutočne rozhodol, zrušil rozsudok Okresného súdu Žilina sp. zn. 28T/87/2008 zo dňa 17.12.2015 v časti výroku o treste a xxxxxxx uložil trest odňatia slobody vo výmere 6 rokov;

4) xxxxxxxxx ako sudkyňa Krajského súdu v Žiline, potom, ako xxxxxxx,  známy xxxxxx, za účelom zabezpečiť v rámci odvolacieho konania vedeného Krajským súdom v Žiline zrušenie rozsudku Okresného súdu Žilina, sp. zn. 22T/190/2013 z 7.októbra 2016, ktorým bol xxxxxxxx,  uložený súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 7 rokov, v čase po 07.10.2016 na Pivovarskej ulici v Žiline odovzdal ako úplatok sumu 25.000 Eur xxxxxxxxx, ktorý si sumu 5.000 Eur z predmetného úplatku ponechal a ostatnú časť úplatku vo výške 20.000 Eur odovzdal v budove na adrese Na priekope 174/13, Žilina, xxxxxxxx, (právoplatne odsúdený Špecializovaným trestným súdom, pracovisko Banská Bystrica sp. zn. 13T 2/2021 zo dňa 03.03.2021), ktorý si z tejto sumy ponechal finančné prostriedky vo výške  3.000 Eur, v presne nezistený deň po 07.10.2016, vo svojej kancelárii na Krajskom súde v Žiline, prevzala od xxxxxxxxx úplatok vo výške najmenej 17.000 Eur za to, že v odvolacom konaní vedenom na Krajskom súde v Žiline proti rozsudku Okresného súdu Žilina, sp. zn. 22T/190/2013 z 7. októbra 2016 ako príslušná, vo veci konajúca sudkyňa, v rozpore s článkom 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj § 30 ods. 1, ods. 2 písm. a), b), d) zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov, zabezpečila vyhovenie požiadavke xxxxxxxx, pričom senát Krajského súdu v Žiline uznesením č. k. 2To/46/2017-7449 z 24. januára 2018, rozhodol a vec vrátil súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

 

Prokurátor kvalifikoval konanie obžalovanej v bodoch 1.), 2.), 3.) a 4.) obžaloby ako pokračovací zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona.

 

Samosudca  podanú obžalobu preskúmal a postupom podľa § 241 písm. l) Trestného poriadku nariadil vo veci hlavné pojednávanie. Na hlavnom pojednávaní vykonal dokazovanie výsluchom obžalovanej, viacerých svedkov, prečítaním výpovedí svedkov, prečítaním výpovedí svedkov ktorí odmietli vypovedať podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku a prečítaním listinných dôkazov na vec sa vzťahujúcich a z týchto dôkazov zistil  nasledujúce skutočnosti.

 

Obžalovanáxxxxxxx na hlavnom pojednávaní uviedla k veci nasledujúce podstatné skutočnosti.

Obžalovaná stručne opísala svoju profesionálnu kariéru na Krajskom súde v Žiline. Pokiaľ ide o osoby uvedené v obžalobe, tak potvrdila, že s xxxxxxxx pôsobili v senáte 2To Krajského súdu v Žiline a v tomto senáte pôsobilo niekoľko sudcov.

Pokiaľ ide o roky, ktorých sa žalované skutky týkajú, tak v spomenutom senáte pôsobila aj xxxxxxxx, ktorú po jej odchode na Najvyšší súd SR nahradila xxxxxxx. V r. 2019-2020 po odchode xxxxxxxx do dôchodku, túto zastupoval xxxxxxxx.

K jednotlivým žalovaným skutkom sa obžalovaná vyjadrila nasledovne. xxxxxxx nepozná a osobne nepozná xxxxxxx, toho pozná len z pojednávacej miestnosti. xxxxxxx pozná, ale stretla sa s ním naposledy asi pred 25. rokmi. xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx nepozná.

Obžalovaná dôrazne poprela spáchanie skutkov, z ktorých bola obžalovaná. Už dokazovanie v prípravnom konaní zásadne ovplyvnilo dôvodnosť podozrenia z toho, že mala spáchať predmetné skutky. Nepotvrdil sa kamarátsky vzťah k xxxxxxx. Z výpovedí členov senátu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx vyplýva jednoznačný záver, že ani v jednej veci nedošlo zo strany obžalovanej k snahe ovplyvňovať výsledok trestného konania vrátane tých veci, ktoré sú predmetom obžaloby. Obvinenia voči obžalovanej sú postavené len na základe výpovede kajúcnika xxxxxxx.

Obžalovaná poukázala na to, že podľa jej názoru sú vo výpovediach svedka xxxxxx podstatné rozpory. V tejto súvislosti upriamila pozornosť na niekoľko konkrétnych súdnych rozhodnutí, ktoré hodnotia posudzovanie výpovede svedka – kajúcnika.

Výpovede svedka xxxxxxx predstavujú jediný rozhodujúci dôkaz pre posúdenie dôvodnosti trestného stíhania obžalovanej. Tento svedok dobre vedel s akými dôkazmi budú jeho výpovede konfrontované, a to preto, lebo bol stíhaný za rovnaké skutky uznesením zo 14.09.2020. Bol preto dobre oboznámený s jednotlivými dôkazmi a zároveň celým spisovým materiálom nachádzajúcim sa vo vyšetrovacom spise ČVS: PPZ-128/NKA-ST2-2020. Z toho je zrejmé, že mohol prispôsobovať svoje výpovede na základe poznatkov výpovedí ostatných svedkov, a to všetko vo vzťahu k xxxxxxxx.

Podstatné rozpory treba vidieť vo výpovediach svedka xxxxxxx z 15.01.2021 a 16.02.2021. Rozpory sú v samotnom priebehu skutkového deja v jednotlivých skutkoch kladených obžalovanej za vinu. Svedok nijako nerozvinul svoju výpoveď z 15.01.2021, keď následne vypovedal 16.02.2021 a uvádzal iné rozporné skutočnosti oproti predchádzajúcej výpovedi. Pôvodne obžalovanú usvedčoval len zo spáchania skutku pod bodom 4 obžaloby a k ďalším trom skutkom uviedol, že úplatok odovzdal len xxxxxxxx. Zároveň dodal, že svedok xxxxxxx nevie, ako tá s úplatkom naložila.

V ďalšej výpovedi zo 16.02.2021 uviedol tento svedok, že mu nie je známy ďalší osud úplatku poskytnutého xxxxxxx a dodal, že úplatok rozdelil sám svedok xxxxxxx a časť z neho odovzdal obžalovanej. Uvedené skutočnosti obžalovaná zhrnula tak, že svedok kajúcnik xxxxxx svoje výpovede neprecizoval, ale vypovedal rozporne o priebehu skutkového deja v bodoch 1-3 obžaloby. Výpoveď kajúcnika nie je preto jasná, logická, presvedčivá a vierohodná.

V ďalšej časti sa obžalovaná vyjadrila k tomu, že to bol svedok xxxxxxx, kto uviedol, že vo veciach vedených proti obžalovaným xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx oslovil predsedníčku senátu a zároveň sudcu spravodajcu – xxxxxxxx, či by sa nedalo pomôcť, aby sa na vec pozrela, odborne však veci s ňou nerozoberal a peniaze od xxxxxx po odrátaní si svojej provízie odovzdal sudkyni xxxxxxx a svedok nevie, či sa s niekým delila. Svedok však obžalovanú vo svojej výpovedi z 15.01.2021 nijako neuvádza. V nasledujúcej výpovedi z 22.01.2021 však svedok už tvrdí, že vo všetkých prípadoch, ktoré sú predmetom obžaloby, odovzdal úplatok aj obžalovanej. Hoci obžalovaná rozhodne poprela, že by za ňou svedok xxxxxx zašiel so žiadosťou, aby pri rozhodovaní podporila v konkrétnych veciach uvedených v obžalobe, xxxxxxx, obžalovaná dodala, že s xxxxxxx sa o predmetných veciach rozprávala po odbornej stránke až na porade senátu a následne na verejnom alebo neverejnom zasadnutí, kde sa o rozhodnutí hlasovalo. xxxxxxxx sa obžalovanú v súvislosti so žiadnou trestnou vecou pred poradou na názor obžalovanej nepýtala a nezisťovala, či za obžalovanou bol svedok xxxxxxx. Uvedené je v súlade s výpoveďou svedkyne xxxxxxxx, ktorá rozhodne poprela tvrdenie svedka xxxxxxx, že by xxxxxxxx posielala svedka xxxxxxx za xxxxxxxx so žiadosťou o podporu, ako rozhodnúť v konkrétnych veciach. Tento rozpor obžalovaná hodnotí tak, že svedok xxxxxxx len účelovo zdôrazňoval  v xxxxxxxxx, že pôjde aj za xxxxxxx, čo ale neurobil.

Osobitne ku skutku uvedenému v bode 4 obžaloby obžalovaná poukázala na skutočnosť, že vo veci obžalovaného xxxxxxxx bola sudkyňou spravodajkyňou xxxxxxx, ktorá v rozhodnom čase ešte nebola predsedníčkou senátu. Obžalovaná potvrdila, že v tejto veci bola predsedníčkou senátu. Ak by bolo pravdou tvrdenie svedka xxxxxxx, že ešte pred rozhodnutím vo veci prevzala úplatok, tak obžalovaná zdôraznila, že zrejme by vo veci vykonala nejakú iniciatívu za účelom dosiahnutia výsledku požadovaného xxxxxxxx. Svedkyňa xxxxxxx však potvrdila, že obžalovaná sa pred rozhodnutím nijako o vec u referujúcej sudkyni nezaujímala. Práve naopak, krátko po nápade tejto veci na súd, prišla za obžalovanou xxxxxxxx, ktorá mala naštudovaný rozsudok 1. stupňa a mala na vec vytvorený právny názor, čo potvrdila aj svedkyňa xxxxxxxx. Odborne teda spolu komunikovali o tejto veci xxxxxxx a xxxxxxx, ktorá predniesla návrh rozhodnutia a tento návrh senát odhlasoval.  Správnosť rozhodnutia krajského súdu o zrušení tejto veci a vrátení veci okresnému súdu, bola potvrdená nasledujúcim postupom, kedy na návrh prokurátora došlo k oslobodeniu obžalovaného xxxxxxx.

V súvislosti s vecou obžalovaného xxxxxxxx obžalovaná poukázala na zásadný rozpor vo výpovediach svedkov xxxxxxx a xxxxxxx. Kým svedok xxxxxx tvrdí, že v tejto veci odovzdal obžalovanej peniaze ešte pred určením termínu verejného zasadnutia, tak svedok xxxxxx tvrdí, že keď krajský súd vyhovel požiadavke, tak xxxxxxxx opäť zaniesol xxxxxxx peniaze a xxxxxxx vedel, za čo mu 20.000 Eur xxxxxxx odovzdáva. Obžalovaná poukázala aj na to, že kým svedok xxxxxxx tvrdí, že xxxxxx mal vo veci xxxxxxxx povedať xxxxxxx, aby dal v tejto veci peniaze xxxxxxxx, tak v ďalšej časti uvádza, že svedok xxxxxx nevie, kto v tejto veci bol predsedom senátu a zároveň svedok xxxxxx nevie, či sa xxxxxxxx predtým rozprával s xxxxxxxx.

Z hľadiska hodnotenia vierohodnosti výpovede svedka – kajúcnika xxxxxx obžalovaná poukázala aj na vec obžalovaného xxxxxxx, v ktorej rozhodoval senát, ktorému predsedala xxxxxxxxx a členovia senátu boli xxxxxx a xxxxxx.  V tejto veci malo ísť o „akúsi akciu xxxxxxxx“, v ktorej veci ani nebola vykonaná porada senátu a obžalovaná mala naháňať svedka xxxxxxx, aby podpísal už vyhotovenú zápisnicu o hlasovaní senátu. Podľa obžalovanej si túto skutočnosť svedok xxxxxxxx vymyslel, lebo svedok xxxxx vedel o termínoch neverejného zasadnutia, bol prítomný na neverejných zasadnutiach, lebo išlo o určenie výšky peňažnej záruky a aj podľa výpovede svedkyne xxxxxxx je zrejmé, že svedok Xxxxxxx bol v tejto veci veľmi aktívny a upozornil na rozhodnutie, z ktorého v predmetnej veci formulovala výrok. Vec nebola rozhodnutá tzv. „od stola“, ale na neverejnom zasadnutí v pojednávacej miestnosti.

Podľa obžalovanej svedok Xxxxxxx s xxxxxx vytvorili korupčnú schému, do ktorej evidentne zatiahli aj obžalovanú xxxxxxxx, keď zneužili jej meno a jej postavenie a ona o tom nevedela. Obžalovaná poukázala na veľmi dobrý vzťah medzi xxxxxxx  a xxxxxxx, ktorý vedel veľmi dobre, že u xxxxxxx dosiahne požadovaný výsledok. Došlo teda k zneužitiu obžalovanej xxxxxx a jej funkcie zrejme za účelom dosiahnutia čo najvyššej možnej sumy úplatku. Žiadny dôkaz, ani znalecké dokazovanie skúmania telefónov obžalovanej, notebooku, nepreukázalo, že by sa obžalovaná stretávala so závadovými osobami. Neexistuje záznam telefonického hovoru, ani obrazové záznamy, ktoré by spájali obžalovanú s niektorou z osôb, ktoré sú súčasťou tejto korupčnej schémy.

Obžalovaná ďalej uviedla, že jej vzťah s xxxxxxx bol čisto pracovný a komunikovanie odborných veci bolo navzájom vykonávané v rámci trestno-právneho kolégia, ktorého bol Xxxxxxx predsedom. Obžalovaná sa s xxxxxxxx určite nenavštevovali v kanceláriách na Krajskom súde  v Žiline.  Xxxxxxx sa však veľmi často stretával s xxxxxxx a zrejme aj konzultovali odborne trestné veci, čo bolo podľa obžalovanej úplne normálne, nebolo na tom nič podozrivé, lebo obaja boli dlhoroční dôverní priatelia. Je faktom, že s xxxxxxxx odborne konzultovali aj iní kolegovia. Pokiaľ xxxxxx zašla za xxxxxxx do kancelárie, tak sa zastavila za každým trestným sudcom, ako aj v trestnej kancelárii, takže nebolo to nijako cielené, že by sa zastavila len za xxxxxxxx.

Podľa názoru obžalovanej, ak svedok Xxxxxxx označil ako páchateľa trestnej činnosti, ktorej sa sám dopúšťal aj xxxxxxxx, tak za to určite čerpal benefity v podobe veľmi priaznivej dohody o vine a treste, lebo v prípade obžalovanej xxxxxxx nešlo „len o sudkyňu“, ale o predsedníčku Krajského súdu Žilina. Ďalej obžalovaná uviedla, že má za to, že svedok Xxxxxxx dlhodobo zneužíval meno a funkciu obžalovanej ako predsedníčky súdu a obžalovaná predpokladá, že to bolo v záujme získania, čo najväčšieho objemu finančných prostriedkov za jeho údajné vybavovanie vecí u xxxxxxx, pričom peniaze si ponechal pre seba, s výnimkou pár tisíc Eur, ktorých prijatie priznala xxxxxxxx, ktoré jej svedok Xxxxxxx dal „ako poďakovanie“. Svoj predpoklad obžalovaná oprela o prípady obžalovaných xxxxxxx a xxxxxxx, kde podľa obžalovanej svedok Xxxxxxx niečo sľúbil, že vybaví a keď to dobre dopadne, peniaze si nechá a sám svedok Xxxxxxx vypovedal, že sa stretol s xxxxxxx, ktorý sa ho opýtal na vec xxxxxxx obmedzení vo väzbe, na čo mu svedok Xxxxxxx povedal, že sa na to opýtal xxxxxxx a tá odpovedala, že už vo veci rozhodli a svedok Xxxxxxx si sumu, asi 5.000 Eur prevzatých od xxxxxxxx, nechal, hoci svedok Xxxxxxx u obžalovanej nič nevybavoval.

Obžalovaná sa domnieva, že zo strany svedka xxxxxx ide voči obžalovanej o revanš za jeho neúspešnú účasť vo výberovom konaní v r. 2012 na predsedu Krajského súdu v Žiline. Keďže nemal finančné prostriedky plynúce z funkcie predsedu súdu, tak aspoň zneužíval meno obžalovanej a jej funkciu, podľa predpokladu obžalovanej v úmysle získať čo najviac finančných prostriedkov za svoje nekalé praktiky. To, že meno obžalovanej bolo viackrát účelovo zneužité, vyplýva z výpovedí svedkov xxxxxxx a xxxxxx, ktorých obžalovaná vôbec nepozná, napriek tomu ju vo svojich výpovediach viackrát spomínajú, dokonca svedok xxxxxxx spôsobom „ten ženský senát, čo má xxxxxxx...“ Ľudia, ktorí vôbec xxxxxxx nepoznali, neboli s ňou v kontakte, tak obžalovanú spomínajú, a preto logicky jej meno mohli spomenúť len svedkovia Xxxxxxx a xxxxxx, s ktorými sa obžalovaná poznala.

 

Svedok Xxxxxxxna hlavnom pojednávaní využil podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku svoje právo nevypovedať. Z tohto dôvodu postupom podľa § 263 ods. 4 Trestného poriadku boli prečítané jeho výpovede z prípravného konania. Ako listinný dôkaz bola prečítaná zápisnica o trestnom oznámení, ktoré podal Xxxxxxx dňa 07.01.2021 (č. l. 1-6, zv. 1).

           

Zo zápisnice o trestnom oznámení xxxxxxxmožno zistiť nasledujúce podstatné skutočnosti.

            Svedok sa rozhodol vypovedať a uviedol, že všetky skutky s výnimkou skutkov pod bodom I písm. a), písm. g) prebehli tak, že  bol oslovený xxxxxxx, že má priateľov, ktorí by potrebovali pomoc v konkrétnej veci na Krajskom súde v Žiline. Vec špecifikoval menom obvineného a konajúcim senátom.

            Ak išlo o vec pridelenú do senátu 2To, svedok oslovil sudkyňu xxxxxxx alebo sudkyňu xxxxxx, aby si vec pozreli a ak sa bude dať, aby rozhodli priaznivejšie pre obvineného. To sa týka prípadov pod označením I. písm. b), d), e), f), i). Požiadavka nikdy  neznela konkrétne, či vec treba oslobodiť, alebo uložiť konkrétny trest, či zrušiť napadnuté rozhodnutie a vec vrátiť prvostupňovému súdu.

            S odstupom času xxxxxxx priniesol finančný obnos, vždy rozdielny. Xxxxxxx si nechal 2.000 alebo 3.000 Eur a zvyšok odniesol sudcovi, ktorého oslovil.

            K bodu I. písm. b) svedok potvrdil, že peniaze prevzaté od xxxxxx odovzdal buď xxxxxxx alebo xxxxxxxx na pracovisku. Vždy sa rozprával len s jednou menovanou. Požiadavka od xxxxxx znela, či sa nedá lepšie rozhodnúť. So sudcami nikdy nedebatoval, ako majú rozhodnúť.  Ďalej dodal, že nevie, ako sa sudkyne xxxxxxx a xxxxxxx delili a nevie, či sa vôbec delili. Dodal, že peniaze dal vždy tej, ktorú vo veci oslovil.

            K bodu I. písm. c) uviedol, že sumu 10.000 Eur odovzdal predsedovi senátu xxxxxx. K bodu I. písm. d, e uviedol, že oslovil sudkyňu xxxxxxx, či sa nedá pomôcť. xxxxxx mu doniesol peniaze 10-12.000 Eur, z ktorých si Xxxxxxx nechal 2-3.000 Eur, zvyšok odovzdal sudkyni xxxxxxxx. Nevie, ako naložila s peniazmi.

            K bodu III. písm. f) uviedol, že znovu oslovil sudkyňu xxxxxxx. Po rozhodnutí vo veci mu xxxxxxx doniesol 10.000 Eur, opäť si z nich zobral 2 alebo 3.000 Eur. Ostatné odovzdal sudkyni xxxxxxxx  v kancelárii.

            K bodu I. písm. h) oslovil xxxxxxx.

            K bodu I. písm. i) doniesol xxxxxxxx 10.000 Eur jedinýkrát vopred a peniaze odovzdal u manželky xxxxxxxx. Išlo o vec xxxxxx, či sa dá pomôcť. Xxxxxxx si ako vždy nechal 2 alebo 3.000 Eur a ostatné peniaze zaniesol sudkyni xxxxxxx a neskúmal, kto je spravodajcom v tejto veci. Peniaze menovanej sudkyni odovzdal v jej kancelárii a nevie, ako s peniazmi naložila.

            K bodu I. písm. m) sa len opýtal sudkyni xxxxxxxx, čo je to za vec a ona oznámila, že vec je skončená. Neskôr mu xxxxx odovzdal 2.000 alebo 2.500 Eur a ako s týmito peniazmi naložil Xxxxxxx neuviedol.

           

Zo zápisnice o výsluchu svedka xxxxxxx z 15.01.2021 sa zisťujú nasledujúce podstatné skutočnosti. Už ako svedok Xxxxxxx zopakoval, že ak išlo o vec pridelenú do senátu 2To, tak oslovil sudkyňu xxxxxxx alebo xxxxxxxx.  Ďalej vypovedal, že  z peňazí od xxxxxx si nechával 2.000 Eur alebo 3.000 Eur a ostatné peniaze odniesol oslovenému sudcovi. Spravidla išiel za tou sudkyňou, ktorá bola spravodajcom a tej odovzdal po rozhodnutí peniaze.

            Čo sa týka skutku xxxxxxx, tak v tejto veci oslovil sudkyňu xxxxxx ako predsedu senátu a peniaze od xxxxxxxx odovzdal sudkyni xxxxxx. Požiadavka od xxxxxxbola rozhodnúť lepšie. Svedok sa nezaujímal o výsledok súdneho rozhodnutia. Keď peniaze odovzdal sudkyni xxxxxxx, tak nevie povedať, či sa táto delila s niekým a ani ako sa delila. Čo sa týka skutkov xxxxxxx a xxxxxxx, tak určite oslovil sudkyňu xxxxxxx, či sa nedá nejako pomôcť. Peniaze mu opäť priniesol v obidvoch prípadoch xxxxxx a to naraz. Spolu to mohlo byť 10-12.000 Eur. Opäť si zobral 2-3.000 Eur a ostatné peniaze odovzdal sudkyni xxxxxxx  u nej v kancelárii. Svedok nevie, čo táto sudkyňa s peniazmi urobila.

            Čo sa týka prípadu xxxxxxxx, aj v tejto veci svedok oslovil sudkyňu xxxxxxx ako spravodajkyňu. Požiadavka bola, či sa nedá nejako pomôcť. Po rozhodnutí xxxxxx priniesol svedkovi 10.000 Eur. Svedok si opätovne nechal 2 alebo 3.000 Eur a ostatné peniaze odovzdal sudkyni xxxxxxxx v jej kancelárii. Ako naložila s peniazmi, svedok nevie.

            V prípade xxxxxxxxxxxxxxx jedenkrát doniesol 10.000 Eur svedkovi xxxxxxx už pred rozhodnutím. Peniaze doniesol do advokátskej kancelárie xxxxxxx. Aj  v tomto prípade si svedok nechal 2 alebo 3.000 Eur a ostatné peniaze obratom zaniesol sudkyni xxxxxxx, neskúmal, kto je spravodajcom. Peniaze odovzdal sudkyni xxxxxx v jej kancelárii. Nevie, ako ona naložila s peniazmi.

           

Svedok bol opätovne vypočutý dňa 05.02.2021. Vo svojej výpovedi z uvedeného dňa potvrdil, že keď išlo o vec nachádzajúcu sa v senáte 2To, tak v 4 prípadoch oslovil sudkyňu xxxxxxxx a v jednom prípade oslovil sudkyňu xxxxxxx. S oslovenými sudkyňami nikdy podrobne nerozoberal skutkovú alebo právnu problematiku konkrétnej veci. Sudkyniam nikdy nehovoril vopred o nejakých peniazoch. Svedok vždy konal na základe prosby xxxxxxx a xxxxxxx nikdy nekonkretizoval požiadavku, ako sa má rozhodnúť, prípadne, či má dôjsť k oslobodeniu spod obžaloby. Ďalej sa svedok vyjadril k jednotlivým prípadom.

            Pokiaľ išlo o komunikáciu v senáte 2To a vec mala ako predsedníčka senátu sudkyňa xxxxxx, tak vždy poprosila svedka, aby zašiel aj za sudkyňou xxxxxxx, aby ju podporila v prípade jej návrhu na rozhodnutie vo veci. Svedok potvrdil, že to urobil a xxxxxxx poprosil o podporu návrhu sudkyne xxxxxxx ako vo veci rozhodnúť. Následne svedok uviedol novú skutočnosť a to, že sudcovi spravodajcovi dal väčšiu sumu peňazí a sumu 2-3.000 Eur dal xxxxxxx.

            Čo sa týka skutku xxxxxxxx, tam zotrval vo svojej výpovedi, že oslovil sudkyňu xxxxxxxx a zopakoval podstatné skutočnosti uvedené v jeho predchádzajúcej výpovedi. Svoju výpoveď však doplnil, že sumu 2 až 3.000 Eur dal sudkyni xxxxxxx, ostatnú časť odovzdal sudkyni xxxxxxxx. Peniaze vždy odovzdával v ich kanceláriách medzi štyrmi očami.

            Ku skutkom, ktoré sa týkali xxxxxx a xxxxxx taktiež zopakoval podstatné skutočnosti uvedené v jeho predchádzajúcej výpovedi. Aj tu však doplnil svoju výpoveď tak, že  odovzdal sudkyni xxxxxxx 2-3.000 Eur a zvyšok peňazí odovzdal sudkyni xxxxxxx ako predsedníčke senátu. Aj v tomto prípade ho sudkyňa xxxxxxx požiadala, aby išiel za sudkyňou xxxxxx. Peniaze odovzdal každej sudkyni osobitne v ich kanceláriách.

            K prípadu xxxxxxx svedok opätovne potvrdil, že to prebehlo úplne rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch.  Bol za sudkyňou spravodajkyňou xxxxxxx, tá ho poprosila, aby zašiel za sudkyňou xxxxxxx a aj v tomto prípade, ako vždy, si svedok nechal 2-3.000 Eur pre seba, rovnakú sumu dal xxxxxx a zvyšok, teda približne 5.000 Eur dal sudkyni xxxxxxx.

            K prípadu xxxxxxxx svedok potvrdil prinesenie peňazí xxxxxxx a to jedinýkrát ešte pred rozhodnutím. Svedkovi sa len zdá, že xxxxxx mu povedal, aby to dal xxxxxx, teda sudkyni xxxxxxx, že je to za xxxxxxx, aby na to dozrela a ďalej svedok zopakoval rovnaký mechanizmus, keď si on ako prvý z odovzdanej sumy zobral 2 až 3.000 Eur. Podľa svedka si xxxxxxx obálku s peniazmi zobrala, nič sa nepýtala a zloženie senátu si svedok nepamätá, nevie, ako bolo vo veci rozhodnuté.

           

Svedok Xxxxxxx bol vypočutý aj dňa 16.02.2021. Svedok najprv vypovedal všeobecne. Uviedol, že ho vyhľadal a oslovil xxxxxx s pomocou v konkrétnej  veci na Krajskom súde v Žiline. Vec vždy vedel špecifikovať menom obvineného, konajúcim senátom a takmer vždy vedel aj termín verejného zasadnutia. xxxxxx nespomenul odmenu za rozhodnutie súdu. Svedok ďalej vypovedal rovnako ako v predchádzajúcich výpovediach, teda oslovil konkrétnu sudkyňu, ktorá bola predsedníčkou senátu. V štyroch prípadoch to bola sudkyňa xxxxxxx a v jednom prípade sudkyňa xxxxxxxx. Potvrdil, že nikdy so sudkyňami nerozoberal skutkovú ani právnu problematiku. Znovu potvrdil mechanizmus rozdeľovania peňazí, teda pre seba si z obálky od xxxxxxx nechal 2-3.000 Eur, rovnakú sumu odovzdal sudkyni xxxxxxxx a zvyšok dal predsedníčke senátu xxxxxxx. Nevedel povedať, koľko presne peňazí ostalo v obálke, keď ich dával sudkyni xxxxxxx.

            Pokiaľ ide o komunikáciu v senáte 2To Krajského súdu v Žiline, tak svedok potvrdil, že v prípade, ak vec bola pridelená sudkyni xxxxxx, tá ho upozornila, aby išiel aj za sudkyňou xxxxxxx a podporila ju, ak by bol problém v prípade jej návrhu na rozhodnutie. Svedok uviedol, že tak urobil a vždy poprosil sudkyňu xxxxxxx alebo sudkyňu xxxxxxxx o podporu v tom, čo niektorá z nich navrhne. Preto vždy dal určitú časť sumy z obálky aj sudkyni xxxxxxxx.

            V ďalšej časti svedok vypovedal k prípadu xxxxxxx zhodne s predchádzajúcimi výpoveďami, že oslovil najskôr sudkyňu xxxxxxx a následne sa zmienil aj sudkyni xxxxxxx, čo spravil. Znovu potvrdil, že peniaze každej sudkyni odovzdával medzi štyrmi očami, každej zvlášť v ich kanceláriách. Nikdy sa nezveroval nikomu, komu, čo dáva. Svedok uviedol, že nevie o tom, či sudkyňa xxxxxxx a sudkyňa xxxxxxx o sebe vedeli. Pri odovzdávaní peňazí sa nikdy bližšie k peniazom nerozprával ani s jednou sudkyňou. Pred svedkom si ani jedna sudkyňa peniaze neprepočítavala, všetci však vedeli, o čo ide. Všetci podľa svedka vedeli, že nerobia dobre a preto o tomto konaní nikdy neviedol žiadnu debatu.

            K prípadom xxxxxx a xxxxxx svedok znovu potvrdil, že po oslovení xxxxxx najskôr oslovil sudkyňu xxxxxxxx ako predsedníčku senátu. Tá neodmietla a dodala, aby zašiel aj na sudkyňou xxxxxxxx.  Svedok znovu potvrdil už skôr uvedený mechanizmus rozdeľovania peňazí, teda 2.000 Eur až 3.000 Eur si svedok zobral, rovnakú sumu odovzdal sudkyni xxxxxxx a zvyšok predsedníčke senátu sudkyňu xxxxxxxx. Peniaze dal každej zvlášť v ich kanceláriách.

K prípadu xxxxxxxx svedok zopakoval skutočnosti uvedené v jeho predchádzajúcich výpovediach. Teda ako prvú oslovil predsedníčku senátu sudkyňu xxxxxx. Tá ho opätovne požiadala, aby zašiel aj za xxxxxxxx, myslela tým sudkyňu xxxxxxxx. O týchto veciach sa žiadne veľké reči podľa svedka nikdy neviedli, čo znamená, že nikdy nekonkretizoval, ako sa má rozhodnúť. Potvrdil spôsob rozdeľovania peňazí aj sumy pre neho, pre sudkyňu xxxxxxx a zvyšok pre sudkyňu xxxxxxxx.

Čo sa týka prípadu xxxxxxxx tak svedok znovu potvrdil skutočnosti uvádzané v predchádzajúcich výpovediach. xxxxxxxx jedinýkrát doniesol peniaze ešte pred rozhodnutím súdu. Obálku s peniazmi narýchlo podal svedkovi xxxxxxx, aby to dal sudkyni xxxxxx, aby na vec dozrela. Svedok išiel za sudkyňou xxxxxxxx a odovzdal jej zvyšok peňazí v jej kancelárii medzi štyrmi očami. Svedok dodnes nevie, ako tá vec skončila a nevie ani to, kto bol predsedom senátu a nevie, kto bol sudcom spravodajcom.

 

Svedkyňa xxxxxxxx na hlavnom pojednávaní využila svoje právo podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku  a odmietla vypovedať. Súd preto prečítal zápisnicu o výsluchu tejto svedkyne z 08.07.2021.

Z obsahu uvedenej zápisnice o výsluchu svedka boli zistené nasledujúce podstatné skutočnosti.

Svedkyňa najskôr všeobecne uviedla, že keď bola vypočutá ako obvinená, popísala svoju účasť na jednotlivých dotknutých rozhodnutiach a nemá dôvod meniť svoje výpovede.

Svedkyňa ďalej uviedla, že každú vec riadne naštudovala bez ohľadu na to, že ju Xxxxxxx požiadal, aby sa na vec pozrela. Senát bol zložený z xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx. Všetky rozhodnutia prijaté v senáte sú zákonné a spravodlivé, čo považuje svedkyňa za veľké zadosťučinenie. Svedkyňa vypovedala, že ju Xxxxxxx nikdy nemotivoval, nič nesľuboval v prípadoch, keď ju požiadal, aby sa na vec pozrela. Menovaného kolegu považovala za odborne zdatného a bezhranične mu dôverovala. Keď sa s odstupom času za svedkyňou zastavil a poďakoval jej formou finančnej odmeny, tak v tom momente si neuvedomila nesprávnosť svojho konania, ktoré považuje za morálne zlyhanie, mrzí ju to a bude to ľutovať do konca života.

K prípadu xxxxxxx (sp. zn.2To/76/2014) svedkyňa vypovedala, že ju Xxxxxxx požiadal, aby sa na vec pozrela. Pre časový odstup, lebo je už 4. rok na dôchodku, si už na kolegove slová nepamätá.  Spomenul, že sa zastaví aj za sudkyňou xxxxxxx. S odstupom času po rozhodnutí vo veci sa Xxxxxxx u svedkyne zastavil a vložil jej do šuflíka sumu neprevyšujúcu 1.000 Eur, peniaze neboli v obálke. Pri odchode z kancelárie povedal, že ide o poďakovanie vo veci xxxxxxx. Pri odchode z kancelárie dodal, že sa zastaví aj u xxxxx a zrejme mal na mysli sudkyňu xxxxxxxx s tým, že ju potrebuje tiež poriešiť. Či tak urobil, svedkyňa nevie, nebola pri tom a kolegyňa xxxxxx ju o tomto neinformovala.

Pokiaľ ide o prípad xxxxxxxx a xxxxxxx (sp. zn. 2To/65/2015), opätovne ju Xxxxxxx požiadal, aby sa pozrela na vec. Po naštudovaní spisu ho informovala o veci a vec v senáte zreferovala. Bez prehovárania ďalších členok senátu, sudkýň xxxxxx a xxxxx, senát súhlasil s tým, ako svedkyňa navrhla ako vo veci rozhodnúť. S odstupom času sa Xxxxxxx zastavil u svedkyne v kancelárii a znovu hotovosť bez obálky, neprevyšujúcu 1.000 Eur, vložil svedkyni do šuflíka. Pri odchode spomenul, že sa zastaví u xxxxxxx, ale či tak urobil, svedkyňa nevie.

K prípadu xxxxxxxx (sp. zn. 2To/6/2016) sa svedkyňa najskôr vyjadrila k odmene, ktorú poskytla matka xxxxxxxxxxxxxxxx a dôkazom je pokladničný doklad z 27.02.2013 a suma bola odovzdaná vo výške 500 Eur obhajkyni xxxxxxx. Svedkyňa namietala nepravdivosť tvrdenia xxxxxxx ohľadom výšky sumy, ktorú mal svedkyni poskytnúť, lebo to nemohlo byť viac ako 1.000 Eur. Pri tomto skutku svedkyňa nevie s istotou potvrdiť, či Xxxxxxx spomenul, že sa zastaví za sudkyňou xxxxxxx. Svedkyňa však potvrdila, že vec podrobne konzultovala s xxxxxxxx a či on z vlastnej iniciatívy išiel za sudkyňou xxxxxxx a následne po verejnom zasadnutí išiel poriešiť sudkyňu xxxxxxx, resp. sa jej poďakovať, tak k tomu sa svedkyňa vyjadriť nevie.

Svedkyňa sa následne vyjadrila k prípadu xxxxxxx, avšak tu treba dodať, že v tejto veci nebola xxxxxxxx obžalovaná. Napriek tomu v súvislosti s týmto prípadom treba poukázať na tú časť vyjadrenia svedkyne, kde svedkyňa uviedla, že Xxxxxxx evidentne klamal v tom, že sa dozvedel až v deň verejného zasadnutia, že bude v senáte pôsobiť ako zastupujúci člen senátu. Z listinných dôkazov predložených svedkyňou xxxxxxx je totiž zrejmé, že Xxxxxxx bol účastný na dvoch verejných zasadnutiach a dokonca položil otázku zložiteľke peňažnej záruky.

V ďalšej časti svojej výpovede svedkyňa zdôraznila to, že nie je pravdivé tvrdenie xxxxxxx, že ho svedkyňa mala posielať za sudkyňou xxxxxxx v dotknutých veciach. Podľa svedkyne sa takéto tvrdenie prieči zdravému rozumu, lebo na veci mal záujem Xxxxxxx a podľa svedkyne on vždy vedel, za kým má ísť a koho má osloviť v akej veci. Podľa svedkyne táto dôverovala xxxxxxxx, čo on zneužil a dôverovala xxxxxxx aj sudkyňa xxxxxx, pretože sa stalo mnohokrát, že ju zastupoval v čase jej neprítomnosti ako predsedníčky senátu.

V ďalšej časti sa svedkyňa vyjadrila k prípadu xxxxxxx tak, že vec referovala sudkyňa xxxxxx, lebo túto vec mali v senáte. Vec vzájomne s referujúcou sudkyňou konzultovali, ale na podrobnosti si už svedkyňa nepamätá.

K pomoci vo veciach xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx podľa svedkyne Xxxxxxx konkrétne uviedol meno xxxxxxx, že sa jej má pomôcť. Vo veci xxxxxx nemusel hovoriť meno, lebo bolo zjavné, že xxxxxx zastupovala obhajkyňa xxxxxxx. Až pred verejným zasadnutím sa informoval, ako vec vyzerá a vo všeobecnosti niektoré komplikované veci s xxxxxx konzultovala. Svedkyňa zdôraznila, že v prípadoch, kde Xxxxxxx intervenoval, aby sa svedkyňa na vec pozrela s tým, či sa dá konkrétnej osobe pomôcť, tak svedkyňa dodala, že to bolo vždy v medziach zákona. Nikdy jej kolega nepovedal, ako má v intervenovaných veciach konkrétne rozhodnúť. Svedkyňa nikdy nevidela xxxxxxxx.

Na otázku vyšetrovateľa ako vnímala svedkyňa slová xxxxxxx po tom, ako svedkyni odovzdal peniaze v jednotlivých veciach, že sa zastaví u xxxxxxx, že ešte ide poriešiť ju, tak svedkyňa odpovedala, že nevedela, či Xxxxxxx za xxxxxxxx pôjde hneď alebo s odstupom času. Ak sa Xxxxxxx poďakoval xxxxxxxx finančným obnosom, tak sa domnievala, že sa pôjde finančným obnosom poďakovať aj xxxxxxxx, ale ani jeden z nich následne xxxxxxx o tomto poďakovaní neinformoval.

 

Svedok xxxxxxxxna hlavnom pojednávaní uviedol k veci nasledujúce podstatné skutočnosti.

Svedok potvrdil, že obžalovanú osobne nepozná. Ďalej vypovedal, že už v r. 2018 sa priznal k spáchaniu korupčnej trestnej činnosti. Zaplatil úplatok v trestných veciach preto, aby dosiahol očakávaný výsledok. Úplatok poskytol xxxxxxxx.  Svedok pochopil z rozprávania xxxxxxxx, že želané rozhodnutia na Krajskom súde v Žiline vybavuje sudca Xxxxxxx. Z peňazí, ktoré svedok odovzdal xxxxxxxx, má sudca Xxxxxxx vyplácať jednotlivých sudcov, ktorí rozhodujú v konkrétnych trestných veciach.

Svedok oslovil xxxxxxx s požiadavkou, aby bol xxxxxxxx podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody. Svedok potvrdil, že xxxxxxx v tejto súvislosti odovzdal 10.000 Eur. xxxxxxx nebol podmienečne prepustený, lebo ten sudca, ktorý to mal zariadiť – podľa rozprávania xxxxxxx to bol sudca Xxxxxxx, mal mať hospitalizovanú manželku a preto podmienečné prepustenie nevybavil.

Svedok sa obrátil na xxxxxxxx aj s požiadavkou o oslobodenie xxxxxxx, ktorý bol súdený za krivé obvinenie xxxxxxxx. xxxxxxxx mal záujem pomôcť xxxxxxx, lebo išlo o jeho kamaráta a zároveň aj zamestnanca vo firme. xxxxxx potreboval dosiahnuť oslobodenie xxxxxxx a to aj z toho dôvodu, že xxxxxxx bol súdený v rovnakej veci ako xxxxxxxx.

xxxxxxx si vypýtal od svedka xxxxxxx 22.000 Eur, ktoré sa týkali vybavenia rozhodnutia vo vzťahu k xxxxxxx, ktorý bol Okresným súdom v Liptovskom Mikuláši odsúdený za vydieranie. xxxxxxx si vypýtal od svedka xxxxxx ďalších 7.000 Eur vo vzťahu k xxxxxxx a vybavovanému rozhodnutiu. Svedok potvrdil, že zložil xxxxxxx časť peňazí a dal do zálohy aj motorové vozidlo. Keďže nemal dosť peňazí na zloženie požadovanej sumy, tak dal do zálohy osobné motorové vozidlo. To mu bolo xxxxxx vrátené, keď svedok xxxxxxx doplatil celú sumu. Svedok ďalej potvrdil, že xxxxxxx zamestnával po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody do r. 2016. Záujem o obidvoch menovaných vysvetlil aj tým, že xxxxxxx, aj xxxxxxx boli pôvodne zamestnaný v spoločnosti xxxxxxx, v ktorej bola spolumajiteľkou a konateľkou manželka xxxxxxx. Svedok potvrdil aj to, že s xxxxxx telefonoval z manželkinho mobilu.

Svedok xxxxxxx potvrdil, že pozná osobu menom xxxxxxx, lebo to bol jeho advokát. Svedok si už nepamätá, či sa so svojím advokátom xxxxxxx rozprával telefonicky o trestných veciach xxxxxxxx a xxxxxxx. Čo sa týka nahrávky medzi svedkom xxxxxx a jeho obhajcom xxxxxxx, svedok potvrdil, že predmetom ich rozhovoru bola aj xxxxxxx.

Keď sa svedok xxxxxxx pýtal xxxxxxx pri odovzdávaní peňazí, tak xxxxxx mu povedal, že musí zaplatiť v senáte dve sudkyne, aby prehlasovali tú ďalšiu a časť peňazí xxxxx nechával sudcovi xxxxxx. xxxxxx tomuto svedkovi nikdy nepovedal, akým pomerom bol rozdelený odovzdaný úplatok. Svedok potvrdil aj to, že vždy, keď prišiel za xxxxxxxx, tomuto odovzdal nejakú písomnosť, podľa ktorej sa vec dala stotožniť na krajskom súde a vždy xxxxxxx povedal požiadavku, ako má byť vo veci rozhodnuté. xxxxxxx sa potom ozval, či sa to dá alebo nedá vybaviť a koľko to bude stáť.

xxxxxxxx sa pri požiadavke na rozhodnutie vo veci vyjadroval o „ženskom senáte“, kde spomenul obžalovanú a sudkyňu xxxxxxx, že tam je istota, že tam vec prejde, ako si svedok predstavuje. Nijako konkrétne však obžalovaný xxxxxxx nespomínal len všeobecne, nech xxxxxxx nemá obavy, že vec je v tom „ženskom senáte“. Svedok nevedel vysvetliť, prečo v komunikácii s obhajcom xxxxxxx spomenul meno obžalovanej. Svedok však potvrdil, že vedel o tom, že vo veci xxxxxxxx a xxxxxxx budú rozhodovať sudkyne xxxxxxx a xxxxxxx. Vie to preto, lebo mu to povedal xxxxxxx, keď sa svedok u neho uisťoval, či xxxxxx požiadavka na spôsob rozhodnutia prejde.

 

Svedok xxxxxxx vypovedal na hlavnom pojednávaní nasledujúce podstatné skutočnosti.

Svedok potvrdil, že obžalovanú xxxxxxx pozná asi 30 rokov, tyká si s ňou, ale nevideli sa spolu približne 15 rokov. Svedok potvrdil, že obžalovaná bola členkou senátu 2To a bola riadiacou senátu.

Svedok potvrdil, že xxxxxx nepozná a nikdy ju nevidel. Svedka vyhľadal kvôli prípadu xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx požiadal, či by mohol xxxxxxx nejako pomôcť, lebo bola odsúdená na trest odňatia slobody 10 rokov. Svedok povedal xxxxxxx, aby doniesol 20.000 Eur a xxxxxxxx zariadi, aby dostala 3 roky. xxxxxx doniesol 20.000 Eur, z ktorých si xxxxxxx nechal 5.000 Eur a xxxxxxx odovzdal 15.000 Eur. Podľa svedka xxxxxxxx doniesol peniaze na adresu trvalého bydliska xxxxxxxx. Kde svedok odovzdal peniaze sudcovi xxxxxxx, to si už nepamätá, lebo týchto prípadov bolo viac. Týmto vec pre svedka xxxxxxx skončila a svedok nevie, čo sudca Xxxxxxx s odovzdanými peniazmi urobil, lebo svedka zaujímal výsledok, ktorý bol taký, aký svedok xxxxxx chcel, teda xxxxxx dostala 3 roky.

Svedokxxxxxxx potvrdil, že senát 2To Krajského súdu v Žiline bol zložený so sudkýň xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx, na ktorej miesto neskôr prišla xxxxxxx. Svedok potvrdil to, že sudcovi xxxxxx presne povedal, že chce, aby xxxxxxx dostala tri roky a z tohto dôvodu mu odovzdala 15.000 Eur. Svedok nemal istotu, či sa tak stane, ale chodilo to tak, že ak vec nebude vybavená, tak peniaze budú vrátené.

Vždy zavolal buď manželke, alebo dcére xxxxxxx, kedy príde „pán prednosta“, lebo tak xxxxxxx volali a každý deň chodieval Xxxxxxx k manželke a k dcére.

Ku skutku uvedenému bod bodom 2 obžaloby svedok potvrdil, že ho vyhľadal xxxxxxx niekedy v roku 2015. xxxxxxx mal požiadavku na oslobodenie dvoch kamarátov, ktorí boli neprávoplatne odsúdení Okresným súdom v Liptovskom Mikuláši. Išlo o xxxxxxx a xxxxxx, za ktorých svedkovi xxxxxxx doniesol peniaze v sume prevyšujúcej 20.000 Eur. Svedok xxxxxx potvrdil, že postup bol rovnaký ako pri prvom skutku, teda vyhľadal xxxxxxx, povedal mu mená xxxxxxx a xxxxxxx, 20% z odovzdanej sumy si ponechal xxxxxxxx a ostatné odovzdal xxxxxxx. Ten vec vybavil a xxxxxx s xxxxxx boli oslobodení. Ktorý senát krajského súdu má vo veci rozhodovať, svedok nevedel. Svedok si spomenul aj na to, že jedna vec xxxxxxx, konkrétne išlo o podmienečné prepustenie, nebola vybavená, lebo Xxxxxxx to z nejakých dôvodov nestihol vybaviť, zrejme išlo o zdravotné problémy manželky xxxxxxx.

Ku vráteniu peňazí za nevybavenie veci svedok spomenul vec xxxxxxx, keď v tomto prípade xxxxxxx vrátil 20.000 Eur. Svedok potvrdil, že xxxxxx povedal, že si svedok necháva z odovzdanej sumy 20.000 Eur a ostatné peniaze odovzdáva xxxxxxx. Svedok xxxxxx nevie, ako a či sa vôbec Xxxxxxx ďalej delil, lebo Xxxxxxx sa vyhováral, že musí každého zaplatiť, ale či tak v skutočnosti urobil, to svedok nevie.

Ku skutku pod bodom 3 obžaloby svedok xxxxxxx potvrdil, že xxxxxx bol pôvodne odsúdený k trestu odňatia slobody vo výmere 16 rokov. Z tohto dôvodu svedka vyhľadala pani xxxxxxx a povedala mu o synovom odsúdení a svedka požiadala, či by vedel nejako pomôcť. Svedok povedal pani xxxxxx, aby pozbierala toľko peňazí, koľko má. To svedkyňa urobila a doniesla mu v Žiline do Kingston baru 12.000 Eur.  Následne svedok odniesol peniaze xxxxxxx a povedal mu, čo sa stalo a čo od xxxxxx potrebuje. To znamenalo, že svedok chcel, aby xxxxxxx dostal trest vo výmere 5 alebo 6 rokov, teda na dolnej hranici, lebo v rozhodnom čase došlo k novele Trestného zákona a úprave asperačnej zásady. Svedok si nechal 2.000 Eur a 10.000 Eur odovzdal xxxxxxxx.  Svedok si už nepamätal, ktorý senát na Krajskom súde v Žiline mal rozhodovať o xxxxxxxx. xxxxxxxx peniaze odovzdal buď u neho doma alebo v kancelárii jeho manželky a dcéry.

Ku skutku pod bodom 4 obžaloby svedok vypovedal, že prišiel za ním xxxxx. Povedal, že xxxxxx dostal 7 rokov a je úplne nevinný. Svedok xxxxxxx povedal, nech donesie 25.000 Eur a potom bude xxxxxxx nevinný. xxxxxxx doniesol 25.000 Eur, odovzdal ich xxxxxx v igelitke pred bydliskom xxxxxxx. Z tejto sumy si svedok nechal 5.000 Eur a 20.000 Eur odniesol xxxxxxxx a to k nemu domov a výslovne xxxxxx povedal, že chce oslobodenie xxxxxxx. Rozhodnutie súdu však nebolo také, ako svedok chcel, lebo prvostupňový rozsudok bol zrušený a vec bola vrátená okresnému súdu. Svedok nadobudol dojem, že Xxxxxxx nič nevybavoval. Keď sa ho svedok opýtal na dôvod, prečo xxxxxxx nebol oslobodený, tak mu  Xxxxxxx povedal, že z toho už nič nebude, lebo tak mu to baby povedali. Napokon z toho nič nebolo, lebo prokurátor zobral obžalobu späť a xxxxxx bol oslobodený na okresnom súde. Podľa svedka Xxxxxxx svoje slová myslel tak, že na základe stanoviska krajského súdu bude xxxxxx oslobodený okresným súdom. Na krajskom súde mal rozhodovať v tejto veci tzv. „ženský senát“ a vec referovala sudkyňa xxxxxx. Všetky tieto informácie mal svedok od xxxxxx.

Svedok potvrdil, že sa niekedy stalo to, že Xxxxxxx zabudol vrátiť peniaze svedkovi, keď svedkovi niečo nevybavil na súde, ale to sa netýkalo štyroch prejednávaných prípadov vo veci obžalovanej xxxxxxxx. Svedok dodal, že o veciach, o ktorých vypovedal na hlavnom pojednávaní, tak bol za ne  stíhaný aj odsúdený. Podľa jeho názoru v tejto žilinskej korupčnej kauze dostal najprísnejší trest. Bol pritom 16 mesiacov vo väzbe, pričom Xxxxxxx bol vo väzbe iba 6 mesiacov a všetkým vlastne išlo o xxxxxxx. Keď to svedok xxxxxx podľa vlastných slov „položil“, tak došlo k prepusteniu xxxxxxx. Pritom svedok xxxxxx všetko statočne popieral, ale po roku to už „pustil“. Následne začal spolupracovať s políciou a vypovedal o korupcii na žilinských súdoch.

Svedok uviedol, že sa nikdy nerozprával s xxxxxxx ako ten vybavuje jednotlivé veci a svedka to ani nezaujímalo. Xxxxxxx svedkovi povedal, že tieto veci mu nikto nebude robiť zadarmo. Svedok potvrdil, že peniaze odovzdával xxxxxxx väčšinou pred rozhodnutím krajského súdu.

Vo vzťahu, kedy boli peniaze ako úplatok odovzdávané, či pred alebo až po rozhodnutí odvolacieho súdu, boli odstraňované rozpory vo výpovedi svedka xxxxxxx z 12.12.2021. Svedok pred vyšetrovateľom vypovedal, že peniaze odovzdával ešte pred rozhodnutím odvolacieho súdu. Svedok na vysvetlenie rozdielov uviedol toľko, že je to v zásade jedno, kedy peniaze odovzdával a zároveň dodal, že ak aj vypovedal, že peniaze boli odovzdané po rozhodnutí krajského súdu, tak tých prípadov bolo veľa, asi 15, kde sa vybavovali rozhodnutia a uplynulo 8 rokov od rozhodovania, preto si nemôže presne pamätať jednotlivé skutky a kedy pri nich boli odovzdávané peniaze, či pred alebo po rozhodnutí krajského súdu. Svedok dodal, že  boli aj také prípady, že xxxxxxxx povedal „peniaze sú u mňa, môžeš robiť a to bolo sväté.“ Keď bol výsledok, tak svedok peniaze xxxxxxx odovzdal. Svedok nevedel vzniknuté rozdiely vo výpovediach pred vyšetrovateľom a na hlavnom pojednávaní podľa vlastného vyjadrenia už lepšie vysvetliť. Svedok uviedol, že sa pri výsluchu pred vyšetrovateľom viac sústredil a pripustil, že vo všetkých štyroch, teraz prejednávaných prípadoch boli peniaze odovzdané až po rozhodnutí krajského súdu.

 

Svedok xxxxxxxx na hlavnom pojednávaní uviedol k veci nasledujúce podstatné skutočnosti.

Svedok potvrdil, že ako advokát poznal obžalovanú xxxxxxxx. Ďalej svedok uviedol, že chce opraviť niekoľko nepresností uvedených v obžalobe. Jednou z nich je to, že suma 20.000 Eur nikdy neprišla so svedkom do kontaktu. Tieto peniaze prevzal kuriér. Pre časový odstup svedok nevie kto kuriéra poslal. Ďalej svedok potvrdil prevzatie peňazí xxxxxx a následne sa už svedok s xxxxxxx o veci nebavil. Dodal však, že sa všeobecne vedelo to, že xxxxxxx vybavuje veci na súdoch, bol akousi spojkou s justíciou, ale konkrétnych sudcov svedok xxxxxxxx uviesť nevedel, ktorých sa to týka.

K veci xxxxxx svedok potvrdil, že odsúdená xxxxxxx bola vzatá do väzby niekedy v rokoch 2013-2014. Ako advokát obžalovanej určil stratégiu obhajoby. Hlavnou myšlienkou bolo to, že priateľ xxxxxxx si drogu vzal bez jej vedomia. Okresný súd v Námestove takúto obhajobu nezohľadnil. Keď svedok ako obhajca vyhotovoval odvolanie, tak matka obžalovanej sa ho opýtala, či by okrem napísania odvolania, vedel nejako poistiť výsledok tohto prípadu. Pani xxxxxxxx staršia trvala na tom, že by bolo dobré poistiť výsledok odvolacieho konania na Krajskom súde v Žiline a myslela tým finančné prostriedky. Z tohto dôvodu sa svedok opýtal xxxxxxxx, či by bolo možné vyhovieť požiadavke pani xxxxxx staršej. xxxxxxx svedkovi povedal, že to zabezpečí a hneď povedal čiastku, podľa názoru svedka xxxxxx, to bola suma 20.000 Eur. xxxxxxx túto sumu s nikým nekonzultoval. Svedok xxxxxxx ďalej uviedol, že svojej klientke, ani jej matke nepovedal meno xxxxxxx, avšak pani xxxxxxx staršej tlmočil požiadavku zložiť sumu 20.000 Eur. Keď boli peniaze zložené a odovzdané xxxxxx, tak o ďalšom priebehu udalostí svedok xxxxxxx vedomosti nemá. Potvrdil však, že obžalovaná xxxxxxx mladšia bola napokon odsúdená Krajským súdom v Žiline na trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov a bolo jej nariadené liečenie.

Svedok ďalej uviedol, že nebol pritom, keď kuriér preberal peniaze od pani xxxxxxx staršej a nebol pritom, keď peniaze preberal xxxxxxx. Preto svedok xxxxxxx klame v tom, že mu peniaze v tomto prípade osobne odovzdal xxxxxxxx.  Svedok xxxxxxx vysvetlil, že v takýchto záležitostiach chcel byť mimo prípadu, lebo sa bál, že by peniaze mohli byť označené. Keďže bol v telefonickom spojení s pani xxxxxxx staršou a preto ona vedela, komu a kde má peniaze odovzdať a podľa svedka to bola ona, kto povedala, kde k odovzdaniu peňazí dôjde. Svedok sa kvôli už spomenutým obavám snažil zabezpečiť odovzdanie peňazí mimo Žiliny.

Keďže konzultoval s pani xxxxxxx staršou odvolacie konanie, tak je možné, že pri niektorom spoločnom stretnutí mu potvrdila to, že peniaze boli odovzdané. Svedok pripustil, že ho xxxxxxxx po  prevzatí peňazí informoval, že peniaze už má. Podľa svedka kontakt s kuriérom, ktorý prevzal a odovzdal peniaze, bol určite pred rozhodnutím Krajského súdu v Žiline. Svedok ďalej pripustil, že „poistku“ prebral s pani xxxxxxx staršou pri spoločnom stretnutí, ale výlučne medzi štyrmi očami. Vo všeobecnosti podľa svedka inkasovanie peňazí xxxxxxx bolo vždy pred rozhodnutím, lebo takto to xxxxxxxx prezentoval s odôvodnením, že on to vybaví a potom ľudia nezaplatia a on zostane dlžný. Inak povedané, najskôr museli byť zložené peniaze, aby mohol robiť v konkrétnej veci. Svedok sa nepýtal xxxxxxx, ako bude použitá suma 20.000 Eur. Ďalej svedok dodal, že xxxxxxx je háklivý na otázku typu „cez ktorého sudcu sa to vybavuje“, a preto takéto otázky xxxxxxxx nekládol. Ďalej dodal, že spoloční známi svedka xxxxxxx vedeli, že sa pán xxxxxxx takouto vybavovacou činnosťou zaoberá. Svedok nepozná osobne xxxxxxxx, ani xxxxxxxx a nepozná ani xxxxxx. S xxxxxxxx sa nikdy nestretol okrem pojednávacej miestnosti.

Podľa svedka určená stratégia obhajoby, že  priateľ obžalovanej xxxxxxx si zobral bez jej súhlasu z drogy,  bola zrejme krajským súdom prijatá, čím sa vlastne konanie obžalovanej posunulo o odsek nižšie, čo znamená v konečnom dôsledku trestnú sadzbu 3 až 10 rokov. Podľa svedka xxxxxxxx nemohla byť oslobodená, lebo sa priznala k jednej dávke drogy. Svedok priznal, že xxxxxxx vysvetlil, že či by sa na odvolacom súde dalo zabezpečiť, poistiť a vybaviť vec s istotou, že obžalovaná nepôjde na 10 rokov do väzenia a preto dal xxxxxxxx meno obžalovanej a možno aj spisovú značku. Svedok pripustil, že xxxxx mu neskôr povedal, že xxxxxxxx dostane 3 roky, pričom svedok ohodnotil xxxxxx ako veľmi zdatného v oblasti Trestného práva, a to aj z toho dôvodu, že sa pohyboval a vybavoval v justičnom prostredí hlavne trestné veci. xxxxxxx podľa svedka veľa študoval a bol v obraze aj čo sa týka novelizácií Trestného práva. Svedok xxxxxxx však xxxxxxxx nepovedal, že chce pre xxxxxx trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov. Finálnym efektom celého vybavovania bolo preklasifikovanie skutku do nižšej trestnej sadzby.

 

Svedok xxxxxxxx na hlavnom pojednávaní uviedol k veci nasledujúce podstatné skutočnosti.

Svedok potvrdil, že nepozná obžalovanú xxxxxxx. V rokoch 2015-2016 sa partia viacerých známych stretávali ráno na káve a medzi týchto známych patril aj pán xxxxxxx. Raz svedok xxxxxxx odišiel z kávy skôr a dôvodom bolo stretnutie s xxxxxx, na ktorom musel svedok niečo vybaviť. Vtedy sa ho pán xxxxxxx opýtal, že ak ide za xxxxxx, nech sa ho opýta na jednu vec. Tou vecou bola otázka na xxxxxxx, koľko peňazí si má xxxxxxx nachystať na právnikov. Keď sa xxxxxxxx s xxxxxxxx stretli, tak tlmočil otázku xxxxxxx, koľko by stáli právnici, pretože xxxxxxxxxxxxxx nič konkrétne nešpecifikoval. xxxxxxx povedal svedkovi xxxxxxx, že to bude stáť 25.000 Eur. Svedok ďalej potvrdil, že xxxxxxx mu odovzdal obálku s peniazmi, ktoré svedok odovzdal xxxxxx a zároveň si vyriešil xxxxxxx s xxxxxxx svoju vlastnú vec.

Svedok od xxxxxxx nikdy právne služby nepotreboval a nepožadoval. V rozhodnom čase svedok nevedel, že by xxxxxxx poskytoval nejaké právne služby. Podľa svedka xxxxxxx mal vždy nejaké problémy s právnikmi a vymieňal ich. Raz dokonca xxxxxxx povedal pri káve, že keď sa stretol s xxxxxxx v minulosti, ten mu povedal, nech sa na neho obráti, ak by mal problém s právnikmi.

Všetci v partii, kde sa stretávali na káve vedeli o tom, že xxxxxx má problémy vo veci nazývanej slangovo „xxxxxx“, išlo o výbuch telefónnej búdky. V prípade bol xxxxxxx obžalovaný a j odsúdený na vysoký trest odňatia slobody. Na stretnutí svedka xxxxxx s xxxxxx  nepadlo meno právnika. Svedok vie, že xxxxxx bol napokon oslobodený. Svedok potvrdil, že peniaze od xxxxxx prevzal v Žiline v predajni Večierka a peniaze odovzdal xxxxxxx u neho doma. Peniaze neprepočítaval. Svedok isto nepovedal xxxxxxx, že xxxxxx dostal 7 rokov a pritom je úplne nevinný.

 

            Svedok xxxxxxxxna hlavnom pojednávaní uviedol k veci nasledujúce podstatné skutočnosti. Svedok potvrdil, že obžalovanú xxxxxx nepozná a nikdy sa nestretli. Vie len toľko, že bola v senáte, ktorá rozhodovala v trestnej veci xxxxxxxx.

            Svedok ďalej potvrdil, že pozná xxxxxx, aj xxxxxxx. Potvrdil aj to, že bol odsúdený za všeobecné ohrozenie na 7-ročný trest odňatia slobody. Proti rozsudku okresného súdu sa odvolal. Krajský súd v Žiline vec vrátil okresnému súdu. Prokurátor následne stiahol obžalobu proti xxxxxxx a okresný súd sa s postupom prokurátora stotožnil. Pôvodný obhajca vypovedal plnú moc xxxxxxxx. Ďalšieho obhajcu si nezvolil preto, lebo nemal na zvolenie obhajcu peniaze. Následne sa svedok hneď opravil, že ak povedal, že nemal prostriedky na obhajcu, tak to tak nechcel povedať. Vzápätí dodal, že nejaké peniaze ušetrené mal, ale už nemienil dávať viac peňazí na advokátov, lebo jeho vec trvala dlho a veril, že bude oslobodený na okresnom súde.

            Následne svedok uviedol stručne genézu, ktorý obhajca ho zastupoval a veľmi stručne uviedol, aké úkony, najmä kto mu vyhotovil odôvodnenie odvolania.

            Keď xxxxxxxx pred svedkom xxxxxxxx povedal, že ide vybavovať nejaké svoje veci za xxxxxxxx, tak mu xxxxxxx povedal, že či by sa xxxxxxx medzi rečou xxxxxx neopýtal na to, či má ešte nejakých právnikov. Následne xxxxxxxxxxxxxxx povedal, že xxxxxxx má stále nejakých právnikov, pozná ich a zároveň xxxxxxx povedal xxxxxxxx, že bude potrebovať nejakých 25.000 Eur. xxxxxxxx po čase poslal xxxxxxx týchto 25.000 Eur a bolo to pre právnika. Peniaze poslal po xxxxxxx. Následne sa však žiadny právnik xxxxxxx neozval. Svedok to vyhodnotil tak, že buď xxxxxxx alebo xxxxxxx ho o tieto peniaze oklamali.

            Svedok xxxxxxxx potvrdil, že sám xxxxxxxxx povedal o jeho odsúdení Okresným súdom v Žiline, aj o uloženom treste. xxxxxxxx každému hovoril, že je v tejto veci nevinný.

            Svedok xxxxxxxx dodal, že nevie, kto určil sumu 25.000 Eur, že ich má odovzdať xxxxxxx a nevie ani to, či sa xxxxxxx naozaj rozprával s xxxxxxxx o xxxxxxx.

            Svedok potvrdil na položenú otázku, že bez mihnutia oka odovzdal xxxxxx na právnika požadovaných 25.000 Eur napriek tomu, že vypovedal o nie dobrých skúsenostiach s dvoma jeho obhajcami v predmetnej trestnej veci a zároveň dodal, že k odovzdaniu sumy 25.000 Eur došlo aj napriek tomu potom, že nemal už prostriedky na obhajcu a požiadal štát o ustanovenie obhajcu. V ďalšej časti svedok stručne uviedol svoje zárobkové pomery a zopakoval, že 25.000 Eur mal ušetrených a boli uložené u neho doma. Nepožiadal xxxxxxxx, aby sa stretol s xxxxxxx, alebo mu zavolal s otázkou, čo je teda s tým právnikom, na ktorého xxxxxx odovzdal 25.000 Eur a žiadny právnik sa mu neozval. Dokonca nechcel naspäť od xxxxxx, ani od xxxxxxx odovzdaných 25.000 Eur, podľa vlastného vyjadrenia to vzdal, s odôvodnením, že nevie, kto z tých dvoch menovaných ho vlastne oklamal.

            Na požiadavku prokurátora, aby svedok odstránil vlastné protirečenie, keď tvrdil, že už nebude dávať peniaze na advokátov a následne odovzdal už spomenutých 25.000 Eur, tak svedok reagoval tak, že bol presvedčený o tom, že bude oslobodený a jeden z jeho bývalých obhajcov mu tiež tvrdil, že nemôže byť odsúdený v prípade nazývanom „xxxxxx“. Svojmu ostatnému obhajcovi nepovedal, že si chce zvoliť iného obhajcu,  aspoň si to svedok nepamätá, že by mu to povedal, ale podal na svojho obhajcu sťažnosť. Svedok priznal, že bol psychiatrickým pacientom, dodal však, že v čase jeho výsluchu v tejto trestnej veci neužíva žiadne lieky a nevie teda povedať, či môže byť jeho pamäťová stopa ovplyvnená v súvislosti s jeho zdravotnými problémami a jeho liečením.

           

            Svedkyňa xxxxxxx na hlavnom pojednávaní uviedla k veci nasledujúce podstatné skutočnosti.

            Svedkyňa sa nikdy nestretla s obžalovanou xxxxxxx. Svedkyňa potvrdila, že jej syn mal v minulosti problémy, nevie však aké a nevie, za čo bol súdený, lebo jej to syn ako matke nikdy nepovedal.  Dozvedela sa len to, že syn ide do výkonu trestu. Keďže vnuk svedkyne lipol na svojom otcovi, tak svedkyňa chcela synovi pomôcť. Povedal jej niekto, že jej v tejto veci môže pomôcť pán xxxxxxx. Svedkyňa spolu s manželom si požičali peniaze v Tatrabanke. Bola to suma 6.000 Eur, 8.000 Eur si požičali od príbuzných a 6.000 Eur mali ušetrené s manželom na pohreb. Svedkyňa uviedla, že xxxxxx odovzdali 20.000 Eur, hoci ten priznal prevzatie iba 12.000 Eur. Telefónne číslo na xxxxxxx dostala od svojho syna, dohodla sa s ním na stretnutí, na ktorom xxxxxx odovzdala peniaze v obálke v Žiline na Pivovarskej ulici a to všetko podľa pokynov xxxxxx. Ten jej povedal, že on už všetko zariadi. Pri odovzdávaní peňazí xxxxxx nebola prítomná tretia osoba.

            Podľa svedkyne xxxxxxxx povedal, že sa nemá o nič starať, lebo on už všetko zariadi. Svedkyňa mu však povedala, aby sa dal synovi znížiť uložený trest. Nemala dať aký rozsudok xxxxxxx, lebo syn jej rozsudok nedal. 

            Svedkyňa ďalej uviedla, že nepozná ani xxxxx, ani xxxxxx.

            Svedkyňa potvrdila, že podľa jej vedomostí bol jej synovi znížený trest odňatia slobody o 2 roky. Možno o 2 a pol roka. Svedkyňa vie, že jej syna zastupovala na okresnom súde pani xxxxxx, ktorej zaplatila za obhajobu 500 Eur, o čom dostala potvrdenie od sekretárky pani xxxxx. Svedkyňa dodala, že na deň 07.09.2022 má predvolanie do Pezinka na uzavretie dohody o vine a treste za odovzdaný úplatok. Sama nemá obhajcu, lebo o všetkom vypovedala pravdu.

 

            Svedkyňa xxxxxxx na hlavnom pojednávaní uviedla k veci nasledujúce podstatné skutočnosti.

            Svedkyňa nepozná obžalovanú xxxxxxx. Ďalej svedkyňa dodala, že od skutku uplynula dlhá doba a navyše snažila sa celú vec vytesniť z pamäte. Jej dcéra mala ťažké obdobie. Bola obvinená za drogy, hoci polícia u nej nič nenašla. Neboli žiadni svedkovia, a preto si svedkyňa xxxxxxx myslela, že dcéra nepotrebuje obhajcu. Na Okresnom súde v Námestove prišiel šok, keď jej dcéra bola odsúdená na 10-ročný trest. Preto si našli ako obhajcu xxxxxx, následne svedkyni prišla ponuka, že ak dá dáke peniaze, tak sa dá niečo robiť s prípadom jej dcéry. S takýmto postupom svedkyňa nebola stotožnená, lebo si myslela, že každý, kto si prečíta výpoveď jej dcéry, tak nemôže dopustiť uloženie 10-ročného trestu. Keď však prišla ponuka na odovzdanie peňazí, tak to svedkyňa brala ako takú poistku. Dodala, že tá ponuka dať peniaze prišla od xxxxxxxx. Slovné spojenie, že „sa s tým dá niečo urobiť“ si svedkyňa vysvetľovala tak, že sa dá znížiť jej dcére uložený trest. Z tohto dôvodu sa svedkyňa stretla s xxxxxx v jednej reštaurácii blízko Žiliny. Na stretnutie si nemala zobrať mobil a tam sa dozvedela od xxxxxx sumu 30.000 Eur. xxxxxxx jej nepovedal pri tomto stretnutí žiadne mená. Ďalej svedkyňa potvrdila, že následne odovzdala sumu 30.000 Eur na parkovisku jednej reštaurácie blízko pri Žiline pánovi, ktorý ju tam čakal a nevedela, komu ich vlastne odovzdáva.  Ten pán nepovedal nič a podľa svedkyne to bola len spojka.

            Potom začal súdny proces na Krajskom súde v Žiline, kam svedkyňa chodila na každé pojednávanie ako verejnosť. Podľa svedkyne sa vec ukončila čestne, čo svedkyňa myslela tak, že jej dcére nebol uložený vysoký trest, lebo na to nebol dôvod.  Svedkyňa ďalej uviedla, že vie, že porušila zákon, ale išlo o jej dcéru a preto nemohla dopustiť uloženie trestu odňatia slobody na 10 rokov.

            Svedkyňa dostala kontakt na xxxxxxx sprostredkovane od priateľa kamarátky jej dcéry. Podľa svedkyne trest odňatia slobody uložený jej dcére Krajským súdom v Žiline v trvaní 3 roky nebol ovplyvnený peniazmi odovzdanými svedkyňou, lebo podľa jej názoru pôvodne uložených 10 rokov bolo absolútne neadekvátnych. Svedkyňa potvrdila, že xxxxxx zaplatila ďalších 2 a pol tisíc Eur na základe faktúr vystavených za obhajobu jej dcéry. Svedkyňa neuviedla xxxxxxxx žiadnu požiadavku ako presne má byť prípad jej dcéry vyriešený, čiže svedkyňa si neobjednala buď oslobodenie dcéry alebo uloženie nižšieho trestu.

 

            Postupom podľa § 263 ods. 1 Trestného poriadku bola prečítaná výpoveď svedkyne xxxxxxxxzo 14.09.2020 zo spisu ČVS: PPZ-128/NKA-ST3-2020,  č. l. 213-223. Z prečítanej zápisnice o výsluchu svedkyne xxxxxxxx boli zistené k veci nasledujúce podstatné skutočnosti.

            Svedkyňa potvrdila,  že sa podieľala na rozhodovaní veci vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 2To/46/2017 vo veci obžalovaného xxxxxxxx a spol. Svedkyňa bola sudkyňa – spravodajkyňa. Dodala, že bola sudkyňou – spravodajkyňou aj  ďalšej veci spomenutého súdu vedenej pod sp. zn. 2To/80/2017, v ktorej bol obžalovaným xxxxxxx. Svedkyni v týchto veciach nie je známe nič o korupčnom správaní iných osôb.

            Svedkyňa potvrdila, že  v čase svojho výsluchu bola členkou senátu, v ktorom je riadiacou predsedníčkou senátu xxxxxxx. Svedkyňa je s ňou v dennom kontakte, keďže je potrebné riešiť veci fungovania senátu. Svedkyňa potvrdila, že xxxxxx pozná ako bývalého kolegu z Krajského súdu Žilina, pozná aj obhajcu xxxxxxxx, nepozná xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, ani xxxxxxxx. Svedkyňa dodala, že pôvodne bola členkou senátu 2To aj xxxxxxx. Nahradil ju po odchode do dôchodku xxxxxxx.

            Na otázky položené obhajkyňou xxxxxxxx, či svedkyňu niekedy Xxxxxxx oslovil s požiadavkou týkajúcej sa rozhodovacej činnosti svedkyne, táto odpovedala, že Xxxxxxx ju niky neovplyvňoval a nikdy nebol za svedkyňou vo veci konkrétneho rozhodnutia.

            Na tomto mieste treba dodať toľko, že podstatnú časť svojej výpovede svedkyňa zamerala na skutočnosti týkajúce sa trestnej veci obžalovaného xxxxxxxx a táto vec nie je predmetom obžaloby podanej na xxxxxxx. Ďalej sa svedkyňa veľmi podrobne vyjadrovala ku kolegovi xxxxxxx, čo však tiež nie je predmetom obžaloby podanej na xxxxxxx.

 

            Postupom podľa § 263 ods. 1 Trestného poriadku bola prečítaná  aj ďalšia výpoveď svedkyne xxxxxxxxzo 5.3.2021 zo spisu ČVS: PPZ-2/NKA-ST3-2021,  č. l. 252-266. Z prečítanej zápisnice o výsluchu svedkyne xxxxxx najpodstatnejšou zistenou skutočnosťou  bolo to, že táto svedkyňa potvrdila, že jej 2 bývalé kolegyne zo senátu – xxxxxxx a xxxxxxx majú byť stíhané za korupčnú trestnú činnosť a zneužívanie právomoci verejného činiteľa.  Riadiacou predsedníčkou senátu bola xxxxxxx, ktorá prideľovala spisy a určovala, kto bude sudca spravodajca. Svedkyňa však nemá žiadne konkrétne poznatky o tom, že tieto kolegyne by mali brať úplatky alebo zneužívať právomoc verejného činiteľa. Svedkyni sa nestalo to, že by ktorákoľvek z dvoch menovaný kolegýň na svedkyňu tlačila, aby svedkyňa xxxxxx hlasovala v nejakej veci určitým spôsobom. Práca v senáte s obidvoma kolegyňami sa svedkyni páčila aj z toho dôvodu, že svedkyňa túto prácu hodnotila tak, že k vybavovaniu spisov celý senát pristupuje dôsledne. Každá jedna vec bola zreferovaná, každá sudkyňa mala k dispozícii rozhodnutie, teda vždy sa vedelo o čom sa referuje. Každá sudkyňa mohla sudkyni spravodajkyni klásť otázky, ktoré boli zodpovedané. Svedkyňa nikdy nemala pocit, že si v senáte niekto silou mocou presadzuje nejaký názor alebo rozhodnutie. Svedkyňa nezbadala nič také, že by niektorá členka senátu evidentne chcela ostatné členky senátu ovplyvňovať v rozhodovaní z nejakých iných záujmov.

 

            Postupom podľa § 263 ods. 1 Trestného poriadku bola prečítaná výpoveď svedkyne xxxxxxxzo 16.04.2021 zo spisu ČVS: PPZ-2/NKA-ST3-2021,  č. l. 299-307. Z prečítanej zápisnice o výsluchu svedkyne xxxxxxx najpodstatnejšou zistenou skutočnosťou  bolo to, že táto svedkyňa  sa vyjadrila k činnosti senátu 2 To Krajského súdu v Žiline. xxxxxxx bola riadiacou predsedníčkou senátu. Prideľovala veci sudcom spravodajcom. Sudca spravodajca podal správu o veci  ostatným členom senátu. Práca v senáte spočívala práve na dôvere aj vo vzťahu k informáciám, dôkazom, ktoré podá referujúci sudca spravodajca.

 

             Následne sa svedkyňa stručne vyjadrila k trestným veciam xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxv tom rozsahu, ako si na jednotlivé prípady spomenula. Následne svedkyňa na položené otázky odpovedala tak, že nemá vedomosť o poskytnutí a prijatí úplatku v snahe ovplyvniť niektoré trestné konanie vedené Krajským súdom v Žiline. Svedkyňa nemá vedomosť ani osobnú skúsenosť, že by sa niektorí kolega akýmkoľvek spôsobom angažoval v prebiehajúcom súdnom konaní v snahe ovplyvniť jeho priebeh. Svedkyňa potvrdila, že ako kolegovia sa všeobecne rozprávali o veciach na úrovni zistenia právneho názoru alebo riešenia v obdobnej trestnej veci. Na ďalšie otázky obhajcu svedkyňa odpovedala tak, že si nespomína na to, že by v predmetných prípadoch xxxxxxx hovorila so svedkyňou aj mimo porady senátu, či mimo referovania.

           

Hodnotenie vykonaných dôkazov

 

Súd si pri hodnotení vykonaných dôkazovpoložil niekoľko otázok, zodpovedanie ktorých malo priamy vplyv na rozhodnutie o vine alebo nevine obžalovanej xxxxxxz konania uvedeného nielen v obžalobnom návrhu, ale aj v tzv. výrokovej časti tohto rozsudku.

 

Základná otázka je, či niektorý z dôkazov priamo usvedčuje obžalovanú zo žalovaného konania.

 

Odpoveď na túto základnú otázku je podľa výsledkov vykonaného dokazovania taká, že nieto priameho a presvedčivého dôkazu, ktorý obžalovanú usvedčuje zo žalovaného konania, alebo aspoň z niektorého čiastkového útoku.

 

Podľa podanej obžaloby a podľa obsahu niektorých zápisníc o výsluchu svedka  Xxxxxxx, práve výpoveď tohto svedka mala byť jediným priamym dôkazom, ktorý mal obžalovanú usvedčovať zo žalovaného konania. K odovzdávaniu úplatku xxxxxxx  obžalovanej malo dochádzať vždy medzi „štyrmi očami“, teda nikdy nebola prítomná tretia osoba.

 

 Vzhľadom na význam výpovede svedka xxxxxxx si súd položil otázku, či všetky výpovede tohto svedka sa v podstatných skutočnostiach zhodujú, prípadne či sa tieto výpovede navzájom doplňujú tak, že tvoria  taký presvedčivý dôkaz, na základe, ktorého súd môže bez akýchkoľvek pochybností rozhodnúť o vine obžalovanej xxxxxx v zmysle podanej obžaloby.  Súd dospel k záveru, že výpoveď svedka xxxxxxx takýto dôkazne spoľahlivý základ pre uznanie viny obžalovanej nedáva a to z nasledujúcich dôvodov.

 

Záver súdu o dôkaznej nespoľahlivosti výpovedi svedka xxxxxx je založená najmä na nasledujúcich podstatných skutočnostiach.

 

V trestnom oznámení xxxxxxx uviedol, že vždy sa rozprával len s jednou zo sudkýň, teda buď s xxxxxxxx alebo s xxxxxxx. Vo výpovedi z 15.01.2021 svedok vypovedal, že peniaze (poznámka súdu: úplatok) odniesol oslovenému sudcovi. Ďalej vo výpovedi z 15.01.2021 svedok Xxxxxxx vypovedal proti obžalovanej xxxxxxx iba pri jedinom skutku, išlo o prípad xxxxxxxx. Vtedy uviedol, že peniaze odovzdal xxxxxxxx.

 

Ďalej svedok v inej časti svojej výpovede tiež z 15.01.2021 uviedol, že spravidla išiel za sudkyňou spravodajkyňou. Vo veci xxxxxxx však sudkyňou spravodajkyňou bola xxxxxx, nie teda obžalovaná xxxxxxx. Problémom je to z hľadiska dôkaznej situácie, že svedok nevysvetlil svoje vyjadrenie, prečo nezisťoval, kto je v prípade xxxxxxxx sudcom spravodajcom a prečo zmenil ním tvrdený zaužívaný postup – ísť za sudcom spravodajcom.

 

Ďalšou významnou okolnosťou, ktorú svedok dostatočne vo svojich výpovediach nevysvetlil je to, že vo svojej výpovedi z 15.01.2021 vypovedal aj o tom, že peniaze dával každej zvlášť (poznámka: rozumej xxxxxxx a xxxxxx), čo je však dôležité o delení sa sudkýň o odovzdané peniaze, však svedok nevypovedal nič.

 

V nadväznosti na uvedené treba zdôrazniť ďalšiu, svedkom dostatočne nevysvetlenú, a pritom novú skutočnosť, že sudkyni spravodajkyni dal väčšiu časť peňazí. Nepovedal však konkrétnu sumu. Toto jeho vyjadrenie je však v zásadnom rozpore s výpoveďou svedkyne xxxxxxx, ktorá potvrdila, že Xxxxxxx jej ako „poďakovanie“ vždy odovzdal sumu 1.000 Eur. Pritom svedok Xxxxxxx tvrdil vo svojich výpovediach, že obžalovanej dal sumu 2-3.000 Eur, keď zároveň treba dodať, že obžalovaná v troch zo štyroch žalovaných skutkoch nebola sudkyňou spravodajkyňou. Dokonca nebola sudkyňou spravodajkyňou ani v štvrtom prípade, vec xxxxxxxx, lebo tam bola sudkyňou spravodajkyňou xxxxxxx. Tieto rozpory svedok  Xxxxxxx vo svojich výpovediach nijako nevysvetli.

 

V prípade xxxxxxxx sa žiada k hodnovernosti svedka xxxxxx dodať už len toľko, že tento svedok doslova uviedol, že „sa mu len zdá“, že xxxxxxx svedkovi povedal, aby peniaze v prípade xxxxxxx dal xxxxxx (poznámka: zrejme obžalovanej xxxxxxx). Obžalovaná však bola iba predsedníčkou senátu a nie sudkyňou spravodajkyňou a vec bola rozhodnutá na základe návrhu sudkyne spravodajkyne po porade celého senátu.

 

Súd nemal možnosť vypočuť xxxxxxx ako svedka na hlavnom pojednávaní aj na odstraňovanie vyššie spomenutých rozporov, a preto si súd položil otázku, či takéto zásadné rozpory vo výpovedi jediného „očitého“ svedka trestnej činnosti obžalovanej bez ich vysvetlenia svedkom môžu viesť k uznaniu viny obžalovanej xxxxxxx podľa podanej obžaloby. Súd takúto pochybnú dôkaznú situáciu vyhodnotil tak, že takáto výpoveď svedka obsahujúca zásadné rozpory o podstatných skutkových okolnostiach nemôže byť spoľahlivým základom pre uznanie viny obžalovanej xxxxxxxx.

 

K skôr uvedeným nevysvetleným rozporom a z toho logickyvyplývajúcich pochybnostiach o vierohodnosti svedka xxxxxxx pristupujú  ďalšie, nižšie uvedené skutočnosti, ktoré sa odohrali na hlavnom pojednávaní v podaní svedka xxxxxxx a ešte viac spochybnili vierohodnosť všetkých ním podaných svedeckých výpovedí aj trestného oznámenia

 

Svedok  Xxxxxxx na hlavnom pojednávaní po poučení svedka najskôr uviedol to, že poučeniu porozumel a nie sú žiadne dôvody, na základe ktorých by mohol odmietnuť vypovedať. Následne však uviedol, že § 130 ods. 2 Trestného poriadku mu umožňuje využitie ústavného práva upraveného v článku 47 Ústavy SR odmietnuť vypovedať. Na túto otázku však odpovie až potom, ako sa oboznámi so skutkovým znením obžaloby, či táto súvisí s jeho prípadom. Svedok bol oboznámený so znením obžaloby podanej na xxxxxxx.

 

            Svedok následne reagoval aj týmito slovami: „Ešte minulý týždeň som bol pevne rozhodnutý, že budem dnes (poznámka súdu: na hlavnom pojednávaní dňa 27.06.2022) vypovedať, ale v médiách som čítal parafrázované vyjadrenie pani obžalovanej k obžalobe a čiastočný popis skutkov, ktoré sa jej kladú za vinu. Už vtedy som mal pochybnosti o tom, čo sa vlastne deje v tomto trestnom konaní a dnes po vypočutí skutkových viet obžaloby, ktoré boli prečítané pánom prokurátorom zisťujem, že  orgány činné v prípravnom  konaní poupravovali skutky oproti rozsudku ŠTS, pracovisko Banská Bystrica z 03.03.2021 sp zn. 13T/2/2022 (poznámka samosudcu: rozsudok obvineného xxxxxxxx, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste). Samozrejme neviem, z akých skutkových okolností vychádzali, ale ide o tak zásadné zmeny, oproti skutkovým vetám v rozsudku, ktorým som bol uznaný vinným, že možno dôvodne očakávať, že v budúcnosti budem ja, prípadne ďalšie osoby k týmto skutkom znova vypočúvaný. Mám na mysli skutky, ktoré sú kladené za vinu obžalovanej pani xxxxxxx. V mojom rozsudku ide o čiastočnú totožnosť skutkov pod bodom 1, 3, 4, 5 a 7.

Mne v tejto situácii nezostáva nič iné, len využiť svoje ústavné právo priznané článkom 47 Ústavy SR, ktoré je prenesené do § 130 ods. 2 Tr. por. a odmietnuť vypovedať k týmto skutkom. Som ale ochotný vypovedať, keďže nejde o absolútne právo, k určitým okolnostiam, ktoré nakoniec vyplynuli aj z toho, čo som čítal o výpovediach svedkov xxxxxx a xxxxxx. Nemám síce žiadne právo kritizovať v mojom procesnom postavení svedka spôsob činnosti orgánov činných v prípravnom konaní, ale absolútne nerozumiem tomu, akým spôsobom sa zostavovali skutky a na podklade akých výpovedív prípade pani obžalovanej xxxxxxxx.  Nie je predsa normálne, aby skutky boli popisované v priebehu pár týždňov, resp. mesiacov rozdielnym spôsobom, pokiaľ má ísť o konanie osôb, ktoré sa na týchto skutkov mali zúčastniť.“

Pokiaľ ide o samotné rozhodnutie v mojej trestnej veci, je síce pravdou, že som uzatvoril dohodu o vine a treste, ktorá bola schválená súdom, konanie však trpí takými procesnými vadami, ktoré sú neudržateľné a neodstrániteľné, na ktoré skutočnosti budem v priebehu pár dní reagovať relevantným procesným podaním. Len upozorňujem na ústavný zákon č. 161/2014 a jeho vykonávací predpis zákon č. 195/2014 a z nich plynúce procesné a hmotnoprávne konzekvencie nachádzajúce vyjadrenie v čl. 148 ods. 4, 148 ods. 5 Ústavy SR. Týmto zákonom bola do Ústavy SR zavedená imunita sudcov, ktorá je v čl. 148 ods. 4, z ktorého ustanovenia vyplýva, že sudcovi ani prísediacimi z radov občanov, nemôže byť vznesené obvinenie, resp. nemôže byť stíhaný ani po zániku funkcie. Ústavodarca úspešne predpokladal, že sa nájde orgán verejnej moci, ktorý bude ignorovať tento ústavný príkaz a preto v čl. 148 ods. 5 Ústavy SR zadefinoval opravný prostriedok, ktorý môže dotknutý sudca podať a zadefinoval aj kompetentný orgán, ktorý o tejto sťažnosti má jediný právo rozhodnúť. Vykonávacím predpisom, zákonom č. 195/2014 Z.z. bolo do Trestného poriadku prenesené ustanovenie § 207a, ktoré vychádza z ústavných príkazov zakotvených v čl. 148 ods. 4 a 148 ods. 5.

 

            Vo svojich predchádzajúcich vyjadreniach som neodmietol totožnosť skutkov, len som poukázal na určité nezhody v skutkových vetách obžaloby a môjho rozsudku a snáď už len na záver v súvislosti s aplikáciou čl. 47 ústavy si dovoľujem upozorniť na rozhodnutia NS SR publikované pokiaľ ide o právo využiť ustanovenia § 130 ods. 2 Trestného poriadku. Podľa mňa si môžem privodiť trestné stíhanie pre trestný čin krivej výpovede, krivej prísahy, keď dnes budem vypovedať.“

 

Svedkovi bolo následne umožnené prečítať ním spomenuté rozhodnutia R 60/2003 a R 14/2012. Svedok následne dodáva:“ Na základe prečítaných rozhodnutí NS SR dnes odmietam na súde vypovedať, lebo využívam moje právo dané mi ústavou, konkrétne článkom 47 ústavy, ktoré je prenesené v § 130 ods. 2 Tr. por. a pokiaľ ste ma prinútili svojím vyhlásením, že som bol odsúdený, tak vyhlasujem, že dnes odmietam vypovedať na hlavnom pojednávaní.“

 

Na tomto mieste súd považuje za potrebné upriamiť pozornosť na rozhodujúce časti vyjadrenie svedka xxxxxxx na hlavnom pojednávaní dňa 27.06.2022 po tom, ako bol aj tento svedok oboznámený so znením obžaloby podanej na xxxxxx, aby vedel, ku ktorým okolnostiam bude vypočutý.

 

Ide o nasledujúce pasáže vyjadrenia svedka xxxxxxx:

...“ide o tak zásadné zmeny, oproti skutkovým vetám v rozsudku, ktorým som bol uznaný vinným, že možno dôvodne očakávať, že v budúcnosti budem ja, prípadne ďalšie osoby k týmto skutkom znova vypočúvaný. Mám na mysli skutky, ktoré sú kladené za vinu obžalovanej pani xxxxxxx. V mojom rozsudku ide o čiastočnú totožnosť skutkov pod bodom 1, 3, 4, 5 a 7.

 

„Vo svojich predchádzajúcich vyjadreniach som neodmietol totožnosť skutkov, len som poukázal na určité nezhody v skutkových vetách obžaloby a môjho rozsudku.“

 

Podľa mňa si môžem privodiť trestné stíhanie pre trestný čin krivej výpovede, krivej prísahy, keď dnes budem vypovedať.“

„Pokiaľ ide o samotné rozhodnutie v mojej trestnej veci, je síce pravdou, že som uzatvoril dohodu o vine a treste, ktorá bola schválená súdom, konanie však trpí takými procesnými vadami, ktoré sú neudržateľné a neodstrániteľné, na ktoré skutočnosti budem v priebehu pár dní reagovať relevantným procesným podaním.

 

...“a pokiaľ ste ma prinútili svojím vyhlásením, že som bol odsúdený, tak vyhlasujem, že dnes odmietam vypovedať na hlavnom pojednávaní.“

 

Je faktom, že Xxxxxxx bol opakovane vypočutý v prípravnom konaní ako svedok v trestnej veci obvinenej xxxxxxxx. Faktom je aj to, že tento svedok odmietol vypovedať na hlavnom pojednávaní a uviedol viacero okolností, pre ktoré využíva právo nevypovedať ako svedok podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku.

 

Prísne formalisticky vzaté, vyjadrenia svedka xxxxxx na hlavnom pojednávaní, ktorými odôvodňoval, prečo nebude na súde vypovedať, nie sú dôkazom v zmysle § 119 ods. 3 Trestného poriadku. Súd však tieto vyjadrenia svedka opomenúť nemôže, lebo ak by súd ignoroval vysvetľujúce vyjadrenia spomenutého svedka k dôvodom, pre ktoré odmieta vypovedať a vychádzal by z výpovedí toho svedka pred vyšetrovateľom v štýle „v každom prípade platia výpovede svedka z prípravného konania“, takýto procesný postup by sa mohol začať podobať postupu, ktorý predpokladá prezumpciu viny a nie prezumpciu neviny obžalovanej xxxxxxx, čo isto nemožno považovať za zákonný postup.

 

Aký záver teda vyplýva z citovaných replík svedka xxxxxx vo vzťahu k obžalobe podanej na xxxxxxxx a k udržaniu dôkazného bremena prokurátorom?

 

Svedok Xxxxxxx odmietol vypovedať na hlavnom pojednávaní. Táto okolnosť sama o sebe ešte nemusí automaticky znamenať negáciu obsahu jeho svedeckých výpovedí z prípravného konania, ak sú jeho výpovede konzistentné (súdržné, zhustené) a  podporené vo významných podrobnostiach alebo nezameniteľných detailoch ďalšími dôkazmi. V teraz prejednávanej veci sú to nepriame dôkazy. Výpovede svedka xxxxxx však obsahujú rozpory o podstatných skutočnostiach (poznámka“ ako bolo konkrétne uvedené vyššie), na ktorých by mala byť uznaná vina obžalovanej zo žalovaného konania. O podpore ďalších dôkazov k výpovedi svedka xxxxxx, keď takým dôkazom by mala byť výlučne výpoveď svedkyne xxxxxxxx vôbec nemožno uvažovať, lebo svedkyňa xxxxxxx priznal opakované prijatie sumy 1.000 a o korupčnom konaní obžalovanej táto svedkyňa neuviedla žiadnu zmienku.

 

Súd nepovažuje za potrebné ďalej uvádzať úvahy, či dokonca nejaké hodnotenia toho, čo v prípade, keby svedok neodmietol vypovedať. Táto situácia nenastala, treba hodnotiť to, čo sa odohralo (boli prečítané výpoveda svedka xxxxxxx a sú zaprotokolované jeho vyjadrenia na hlavnom pojednávaní a nie to, čo sa neodohralo, a preto sa súd nebude zaoberať špekulatívnymi úvahami.

 

Lenže svedok Xxxxxxx zašiel ešte ďalej, keď uviedol, že bol prinútený k vyhláseniu o vine, na základe čoho bol odsúdený. Neostalo len pri tomto tvrdení, keď svedok doplnil, že dohoda o vine a treste v jeho v trestnej vecischválená súdom a konanie v jeho trestnej veci trpí takými procesnými vadami, ktoré sú neudržateľné a neodstrániteľné, na ktoré skutočnosti bude v priebehu pár dní reagovať relevantným procesným podaním. A vyjadrenie svedka xxxxxxx zdôvodňujúce odmietnutie výpovede na hlavnom pojednávaní v znení: Podľa mňa si môžem privodiť trestné stíhanie pre trestný čin krivej výpovede, krivej prísahy, keď dnes budem vypovedať.“ V spojení so skorším poukazom na rozpory v jeho výpovediach robia jeho výpovede ako svedka nevierohodnými, nespoľahlivými a neudržateľnými a na takomto jedinom dôkaze súd nemohol uznať obžalovanú za vinnú nazáklade podanej obžaloby.

 

Na tomto mieste sa žiada zdôrazniť, že vec obžalovanej xxxxxx nie je možné posudzovať separátne od veci už odsúdeného xxxxxxx. Nie je to možné z prostého dôvodu. Tieto dve trestné veci sú zásadné prepojené, na čo poukázal aj svedok Xxxxxxx, keď doslova uviedol, že v obžalobe podanej na xxxxxx „ide o tak zásadné zmeny, oproti skutkovým vetám v rozsudku, ktorým bol uznaný vinným, že možno dôvodne očakávať, že v budúcnosti bude on, prípadne ďalšie osoby k týmto skutkom znova vypočúvaný. Mal na mysli skutky kladené za vinu obžalovanej xxxxxxx, keď v odsudzujúcom rozsudku obvineného xxxxxxxx ide podľa jeho vyjadrenia o čiastočnú totožnosť skutkov pod bodom 1, 3, 4, 5 a 7.

 

Dôkaznú situáciu „v prospech obžaloby“ nevylepšuje ani výpoveď svedkyne xxxxxxx. Táto svedkyňa k prípadu xxxxxxx(sp. zn.2To/76/2014) neposkytla usvedčujúce dôkazy proti obžalovanej. Svedok Xxxxxxx požiadalxxxxxx, aby sa na vec pozrela a s odstupom času po rozhodnutí vo veci sa xxxxxx u svedkyne xxxxxxzastavil a vložil jej do šuflíka sumu neprevyšujúcu 1.000 Eur, peniaze neboli v obálke. Pri odchode z kancelárie povedal, že ide o poďakovanie vo veci xxxxxxxx. Pri odchode z kancelárie dodal, že sa zastaví aj u xxxxxxxzrejme mal na mysli sudkyňu xxxxxxx s tým, že ju potrebuje tiež poriešiť. Či tak urobil, svedkyňa nevie. Obžalovaná popiera, že by ju Xxxxxxx „poriešil“ úplatkom.

 

Z uvedeného vyplýva jedinýzáver. Svedok Xxxxxxx síce spomenul, že sa zastaví u xxxxx, že ju potrebuje poriešiť. Či tým svedok myslel obžalovanú, ale najmä či sa naozaj u nej zastavil a či ju poriešil a ako ju poriešil, na to výpoveď svedkyne xxxxxxx nedáva odpoveď. Takže takýto skutkový stav vzbudzuje zásadné pochybnosti o vine obžalovanej.

 

Čo sa týka prípaduxxxxxxx a xxxxxx(sp. zn. 2To/65/2015), podarilo sa bez pochybností preukázať nasledovné. Xxxxxxx požiadalxxxxxxxx, aby sa pozrela na vec. Po naštudovaní spisu ho informovala o veci a vec v senáte zreferovala. Bez prehovárania ďalších členiek senátu, sudkýň xxxxxx a xxxxxx, senát súhlasil s návrhom xxxxxxx ako rozhodnúť vo veci. S odstupom času sa Xxxxxxx zastavil u svedkyne v kancelárii a hotovosť neprevyšujúcu 1.000 Eur, bez obálky, vložil svedkyni do šuflíka. Pri odchode spomenul, že sa zastaví u xxxxxx, ale či tak urobil, svedkyňa nevie.

 

Z uvedeného vyplýva jediný záver. Svedok Xxxxxxx síce spomenul, že sa zastaví u xxxxxxx, ale poriešenie xxxxxx už nespomenul. Či tým svedok myslel obžalovanú, ale najmä či sa naozaj u nej zastavil a najmä kvôli čomu, je pre dôkaznú núdzu v oblasti dohadov. Výpoveď svedkyne xxxxxxx nedáva potrebné odpovede. Takže takýto skutkový stav vzbudzuje zásadné pochybnosti o vine obžalovanej.

 

K prípadu xxxxxxx (sp. zn. 2To/6/2016) treba zdôrazniť tú časť výpovede svedkyne xxxxxxx, v ktorej svedkyňa namietala nepravdivosť tvrdenia xxxxxx ohľadom výšky sumy, ktorú mal svedkyni poskytnúť, lebo to nemohlo byť viac ako 1.000 Eur. Pri tomto skutku svedkyňa nevie s istotou potvrdiť, čiXxxxxxx spomenul, že sa zastaví za sudkyňou xxxxxxx. Svedkyňa však potvrdila, že vec podrobne konzultovala s xxxxxx a či on z vlastnej iniciatívy išiel za sudkyňou xxxxxxx a následne po verejnom zasadnutí išiel „poriešiť“ sudkyňu xxxxxx, resp. sa jej poďakovať, tak k tomu sa svedkyňa vyjadriť nevie.

 

Z uvedeného vyplýva jediný záver. Svedkyňa nevie potvrdiť, či svedok Xxxxxxx  spomenul, že sa zastaví za sudkyňou xxxxxxxx. Ba čo viac, svedkyňa nevie, či Xxxxxxx  išiel za sudkyňou xxxxxxx a svedkyňa nevie ani to, či Xxxxxxx išiel sudkyňu xxxxxxxx „poriešiť“, respektíve sa jej poďakovať. Takýto skutkový stav veci je v oblasti dohadov o tom, čo sa vlastne udialo, či Xxxxxxx len niečo verbalizoval a v skutočnosti úplatok obžalovanejxxxxxxxneodovzdal. Výpoveď svedkyne xxxxxxx nedáva potrebné odpovede. Takýto skutkový stav vzbudzuje zásadné pochybnosti o vine obžalovanej.

 

Svedkyňa sa následne vyjadrila aj k prípadu xxxxxxx, avšak tu treba dodať, že v tejto veci nebola xxxxxxx obžalovaná. Napriek tomu v súvislosti s týmto prípadom treba poukázať na tú časť vyjadrenia svedkyne, kde svedkyňa uviedla, že Xxxxxxx evidentne klamal, že sa dozvedel až v deň verejného zasadnutia, že bude v senáte pôsobiť ako zastupujúci člen senátu. Z listinných dôkazov je totiž zrejmé, že Xxxxxxx bol účastný na dvoch verejných zasadnutiach a dokonca položil otázku zložiteľke peňažnej záruky. Svedok Xxxxxxxteda pravdepodobne klamal, keďže jeho verziu ďalší dôkaz nepotvrdzuje. To ďalej prehlbuje pochybnosti o vierohodnosti výpovede tohto svedka.

V súvislosti s hodnotením výpovede svedka Xxxxxxx, či vypovedal pravdivo o podstatných okolnostiach prípadu súd považuje za významné poukázať aj na nasledujúcu časť výpovede svedkyne xxxxxxx. Svedkyňa zdôraznila to, že nie je pravdivé tvrdenie xxxxxxx, že ho svedkyňa mala posielať za sudkyňou xxxxxxxx v dotknutých veciach. Podľa svedkyne sa takéto tvrdenie prieči zdravému rozumu, lebo na veci mal záujem Xxxxxxx a podľa svedkyne on vždy vedel, za kým má ísť a koho má osloviť v akej veci. Podľa svedkyne táto dôverovala xxxxxxx, čo on zneužil a dôverovala xxxxxx aj sudkyňa xxxxxx, pretože sa stalo mnohokrát, že ju zastupoval v čase jej neprítomnosti ako predsedníčky senátu. Takéto logické a presvedčivé hodnotenie situácie svedkyňou xxxxxxx sa veľmi dobre vzťahuje na všetky štyri čiastkovú útoky a hodnotenie situácie si osvojil aj súd a v konečnom dôsledku to znamenalo ďalšie spochybnenie pravdivosti a vierohodnosti svedka xxxxxxx.

 

V ďalšej časti sa svedkyňa vyjadrila k prípadu xxxxxx tak, že vec referovala sudkyňa xxxxxx, lebo túto vec mali v senáte. Vec vzájomne s referujúcou sudkyňou konzultovali, ale na podrobnosti si už svedkyňa nepamätá.

 

K pomoci vo veciach xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx podľa svedkyne  Xxxxxxx konkrétne uviedol meno xxxxxxxx, že sa jej má pomôcť. Vo veci xxxxxx nemusel hovoriť meno, lebo bolo zjavné, že xxxxxx zastupovala obhajkyňa xxxxxx. Až pred verejným zasadnutím sa informoval, ako vec vyzerá a vo všeobecnosti niektoré komplikované veci s xxxxxxx konzultovala. Svedkyňa zdôraznila, že v prípadoch, kde Xxxxxxx intervenoval, aby sa svedkyňa na vec pozrela s tým, či sa dá konkrétnej osobe pomôcť, tak svedkyňa dodala, že to bolo vždy v medziach zákona. Nikdy jej kolega nepovedal, ako má konkrétne v intervenovaných veciach rozhodnúť.

 

Na konkrétnu otázku vyšetrovateľa ako vnímala svedkyňa slová xxxxxx po tom, ako svedkyni odovzdal peniaze v jednotlivých veciach, že sa zastaví u xxxxxxx, že ešte ide poriešiť ju, tak svedkyňa odpovedala, že nevedela, či Xxxxxxx za xxxxxxx pôjde hneď alebo s odstupom času a že pôjde za ňou a bude s ňou konzultovať vec tak, ako s xxxxxx, ale pri ich rozhovore nikdy nebol. A chápala jeho slová tak, že bude s ňou hovoriť, zrejme tiež, aby sa na vec pozrel. Ak sa Xxxxxxx poďakoval xxxxxxx finančným obnosom, tak sa domnievala, že sa pôjde finančným obnosom poďakovať aj xxxxxxx, ale ani jeden z nich následne xxxxxx o tomto poďakovaní neinformoval.

 

Tu sa žiada iba stručne dodať, že súd nesmie rozhodovať na základe domnienok ktoréhokoľvek svedka, nech už sú myslené akokoľvek. Takže aj tu musel súd konštatovať dôkaznú núdzu na strane obžaloby a neunesenie dôkazného bremena vo veci obžalovanej xxxxxxxx.

 

Podľa § 2 ods. 10 Trestného poriadku  orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Orgány činné v trestnom konaní sa rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia V jeho prospech, a v oboch smeroch vy vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.

 

Z týchto dôkazov možno bez akýchkoľvek pochybností vykonať iba jeden preukázateľný záver.

 

 Korupčná schéma fungovala tak, že po rozhodnutí okresného súdu v obvode Krajského súdu Žilina vo veci konkrétneho obžalovaného  buď konkrétny obžalovaný alebo jeho príbuzní   kontaktovali xxxxxxx s požiadavkou „ či by sa nedalo s touto vecou niečo urobiť na Krajskom súde Žiline“,  prípadne obhajca  niektorého obžalovaného nasmeroval buď obžalovaného  alebo jeho príbuzných na už spomenutého xxxxxxx. xxxxxxxuviedol sumu, za ktorú „ sa dá a vecou niečo urobiť“  a následne zašiel za sudcom xxxxxxx, ktorému povedal ako požaduje vo veci rozhodnúť. xxxxxxxx si z prevzatej sumy peňazí zobral svoj podiel a zvyšné peniaze odovzdal xxxxxxx. Ďalej sa nezaujímal o to, ako a komu tieto peniaze Xxxxxxx rozdelí, prípadne či ich vôbec rozdelí. Na tomto mieste treba zdôrazniť dôležitú informáciu, že išlo o veci, za ktorých rozhodoval senát 2 To Krajského súdu v Žiline, laicky nazývaný „ ženský senát“.  Riadiacou predsedníčkou tohto senátu  v rozhodnom čase bola obžalovaná xxxxxxx.

 

 Stručne opísaná schéma dostatočne zabezpečovala to, že  „žiadateľ  želaného rozhodnutia“ po odovzdaní úplatku  sa vôbec nedostal do kontaktu so žiadnym sudcom Krajského súdu v Žiline, teda ani s xxxxxxx ani s obžalovanou xxxxxx čixxxxxx, ani s ďalším členom senátu 2 To Krajského súdu v Žiline. Bol to práve Xxxxxxx, ktorý podľa vykonaných dôkazov po prevzatí úplatkov od xxxxxxx ďalej konal, oslovil konkrétnu sudkyňu, aby sa „na vec pozrela“a takzabezpečoval vydanie objednávateľmi zadaného želaného rozhodnutia v konkrétnej trestnej veci. Následne odovzdal za rozhodnutie „poďakovanie“ tak, ako o tom vypovedala svedkyňa xxxxxxxx. Vykonané dokazovanie však bez akýchkoľvek pochybností nepreukázalo, že v tejto korupčnej schéme bola zapojená aj obžalovaná xxxxxxx.

 

 Z uvedenej schémy vo vzťahu k žalovanému konaniu proti obžalovanej xxxxxxx preukázateľne vyplýva iba to, že táto obžalovaná skutočne bola členkou už spomenutého senátu 2 To, a to v konkrétnych veciach, ktoré boli uvedené v obžalobnom návrhu.  Žiadny dôkaz, okrem  prečítaných výpovedí svedka xxxxxx  však obžalovanú xxxxxxx neusvedčuje z prevzatia úplatkov a uvedené platí aj na všetky ďalšie dôkazy, ktoré možno pomenovať ako nepriame dôkazy (výpovede  objednávateľov želaných rozhodnutí na Krajskom súde v Žiline, xxxxxx a ďalšie dôkazy), ktoré však netvoria ucelenú líniu dôkazov, ktorá presvedčilo podporuje obsah výpovede svedka xxxxxx. Žiadny z nepriamych dôkazov neusvedčuje obžalovanúxxxxxxx z korupčného  konania v žalovanej trestnej veci.

 

Ak by súd pripustil to, že bude nekriticky a bez opory vo vykonaných dôkazoch preberať čo i len časť výpovede ktoréhokoľvek svedka, ktorý sa pôvodne priznal k trestnej činnosti, pričom k výpovedi takéhoto svedka nieto podporných dôkazov,  pritom takýto svedok následne sám svoje predchádzajúce priznanie sa spochybnil, tak ktorákoľvek ďalšia osoba by mohla kohokoľvek obviniť z akéhokoľvek korupčného konania. Táto hrozba obvinenia sa týka kohokoľvek, sudcu, lekára, daňového kontrolóra, pracovníka stanice technickej kontroly, kohokoľvek, kto môže z titulu svojej právomoci o niečom rozhodovať.

 

Je nepodstatné z hľadiska uznania alebo neuznania viny obžalovanej zo žalovaného konania to, či peniaze ako „poďakovanie“ za rozhodnutie súdu, teda úplatok boli odovzdané pred alebo po rozhodnutí odvolacieho súdu.

 

Z výpovedí svedkov xxxxxxxx aj xxxxxxx bolo jednoznačne zistené to, že bolo viacero vecí, najmenej  asi 15, v ktorých boli odovzdané úplatky za účelom dosiahnuť želané rozhodnutie na Krajskom súde v Žiline v trestnej agende a od uvedeného konania páchateľov uplynulo viac rokov. Je teda prijateľné vysvetlenie, že si svedkovia presne už nemuseli pamätať na každú konkrétne vec, či peniaze boli odovzdané vopred alebo až po rozhodnutí. Celkom výstižne to zhodnotil svedok xxxxxx, keď uviedol, že povedal xxxxxx aké rozhodnutie chce a či boli odovzdané žiadateľom peniaze, aby sa mohlo vo veci „robiť“, lebo svedka xxxxxx zaujímal konečný výsledok.

 

Súd na hlavnom pojednávaní oboznámil k prejednávanej trestnej veci sa vzťahujúce rozhodnutia súdov, a to:

rozsudok OS Námestovo sp. zn. 6T 8/2014 (č.l.139-162, príl. č.2, zv. č. VI),
            rozsudok KS Žilina sp. zn. 2To 76/2014 (č.l. 163 - 182, príloha č. 2,. zv. č. VI),

            rozsudok OS Liptovský Mikuláš sp. zn. 2T 23/2014 (č.l. 2761 - 2767, príloha č. 1, zv. č. VII),

           rozsudok KS Žilina sp. zn. 2To 65/2015 (č.l. 2768 - 2784, príloha č. 1, zv. č. VII),

           rozsudok OS Liptovský Mikuláš sp. zn. 3T 6/2014 (č.l. 2779 - 2784, príloha č. 1, zv. č. VII),

          rozsudok KS Žilina sp. zn. 2 To 67/2015 (č.l. 2785 - 2789, príloha č. 1, zv. č. VII),

          rozsudok OS Žilina sp. zn. 28T 87/2008 (č.l. 247 - 252, príloha č. 2, zv. č. VI),

          rozsudok KS Žilina sp. zn. 2To 6/2016 (č.l. 259 - 264, príloha č. 2, zv. č. VI),

          uznesenie KS Žilina sp. zn. 2To 46/2017 (č.l. 224 - 246, príloha č. 2, zv. č.VI).

 

            K týmto rozhodnutia stačí stručne uviesť nasledovné.

 

            Predmetné rozhodnutia žiadna zo strán v konaní nerozporovala. Čo sa týka prvostupňových rozhodnutí, tie poskytujú faktografiu, ako bolo rozhodnuté na okresných súdoch. Rozhodnutia Krajského súdu v Žiline poskytujú faktografiu, keď najpodstatnejšie je to, že na rozhodovaní na Krajskom súde v Žiline sa podieľala aj obžalované xxxxxxx a to stručne povedané, že došlo k zmene prvostupňových rozhodnutí. Samotné rozhodnutia neusvedčujú obžalovanú zo žalovaného konania a neusvedčujú ju ani v spojení s inými dôkazmi skôr uvedenými v odôvodnení tohto rozsudku.

 

Podľa § 272 ods. 3 Trestného poriadku súd  odmieta  vykonať prehratie zvukového záznamu, ktorý sa nachádza vo zväzku vyšetrovacieho spisu ČVS: PPZ-2/NKA-ST3-2021 označený ako originál zv. I., CD v obálke na č. l. 97a. Ide o rozhovor svedka xxxxxx so svojím obhajcom, pričom svedok xxxxxxxx bol súdom vypočutý na hlavnom pojednávaní. Všetky podstatné skutočnosti svedok uviedol pri svojom výsluchu.

 

 

Obhajoba obžalovanej

 

Obžalovaná v rámci svojej obhajoby poukázala osobitne na tú skutočnosť, že ani jedno z rozhodnutí Krajského súdu v Žiline, v ktorých  rozhodovala podľa podanej obžaloby, nebolo napadnuté dovolaním a následne nebolo ani jedno z týchto rozhodnutí zrušené. Táto skutočnosť podľa obžalovanej znamená, že všetky rozhodnutia Krajského súdu v Žiline, ktoré sú uvedené v obžalobe a obžalovaná ako členka senátu v nich rozhodovala, boli teda zákonné.

 

K tejto časti obhajoby obžalovanej treba dodať, že  je potrebné rešpektovať aktuálny právny stav, teda právoplatnosť rozhodnutí Krajského súdu v Žiline, ktoré sú konkrétne uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku.  Špecializovanému trestnému súdu neboli predložené relevantné dokumenty, ktoré by potvrdili to, že v predmetných rozhodnutiach Krajského súdu v Žiline bolo podané dovolanie smerujúce k zmene týchto rozhodnutí.  Zároveň treba zdôrazniť,  že zákonnosť rozhodnutí samé o sebe  automaticky nedokazuje to, že konanie na Krajskom súde v Žiline v predmetných veciach nebolo ovplyvnené korupčným konaním niektorých osôb.  Tu stačí  poukázať na výpoveď svedkyne xxxxxxxx, ktorá potvrdila prijatie  „poďakovania“ v sume 1.000 Eur v každej z vecí uvedenej v obžalobnom návrhu.

 

 Podľa § 131 ods. 3 Trestného zákona úplatkom sa na účely tohto zákona rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok.

 

 Špecializovaný trestný súd v žiadnom prípade nemá právomoc preskúmavať správnosť a zákonnosť rozhodnutí Krajského súdu v Žiline ani iných súdov, a to ani nebolo predmetom konania vo veci vedenej proti obžalovanej xxxxxxx na základe obžaloby podanej prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Obžalovanou tvrdená zákonnosť rozhodnutí však nemôže byť prekrytá  skutočnosťou zistenou na základe vykonaného dokazovania, že požiadavka xxxxxxxna xxxxxx, aby sa „na vec pozrela“ po tom, akoodsúdený alebo rodinní príslušníci odsúdeného neboli s rozhodnutímprvostupňového súdu spokojní, a preto oslovili xxxxxxxx s požiadavkou „čo sa dá s vecou robiť“  bola vykonaná, xxxxxxx sa „na vec pozrela“,  nasledovalo vyhlásenie rozhodnutia a potom došlo „k poďakovaniu“ xxxxxxxxxxxxxx, teda k odovzdaniu úplatku v sume najmenej 1.000 EUR za to- ktoré rozhodnutie.  Nieto žiadnych pochybností o tom, že  na takéto plnenie majetkovej povahy nie je právny nárok  a ide o korupčnú trestnú činnosť.

 

Žiadny z vykonaných dôkazov nepotvrdil obhajobu obžalovanej, že došlo k zneužitiu obžalovanej xxxxxx a jej funkcie zrejme za účelom dosiahnutia čo najvyššej možnej sumy úplatku. To isté konštatovanie sa týka aj obhajobnej domnienky obžalovanej, že zo strany svedka xxxxxxx ide voči obžalovanej o revanš za jeho neúspešnú účasť vo výberovom konaní v r. 2012 na predsedu Krajského súdu v Žiline a keďže nemal finančné prostriedky plynúce z funkcie predsedu súdu, tak aspoň zneužíval meno obžalovanej a jej funkciu.

 

Obžalovaná  vo svoje záverečnej reči poukázala na 4 rozhodnutia ESĽP, ktoré sa zaoberali svedkom kajúcnikom.

 

Na tomto mieste nie je úlohou súdu v tejto trestnej veci rozoberať jednotlivé rozhodnutia ani ich komparovať, či sú  použiteľné na prípad xxxxxxx. ESĽP riešil konkrétne prípady a konkrétne porušenia v rozhodovaní súdov iných štátov. V teraz prejednávanej veci sa súd v tomto rozsudku už na inom mieste veľmi podrobne vysporiadal s výpoveďou jediného priameho svedka trestnej činnosti obžalovanej -xxxxxxx.

 

Podľa § 285 písm. c) Trestného poriadku súd oslobodí obžalovaného spod obžaloby, ak nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný.

 

             K oslobodeniu obžalovaného spod obžaloby podľa § 285 písm. c) Trestného poriadku dôjde vtedy, ak dokazovaním vykonaným na hlavnom pojednávaní sa síce preukáže, že skutok uvedený v obžalobnom návrhu sa stal a vykazuje znaky trestného činu, avšak vykonané dokazovanie neumožňuje nepochybný záver, že to bola práve obžalovaná xxxxxx, ktorá inkriminovaný skutok spáchala.

 

Súd nemal  pochybnosti o tom, na základe vykonaného dokazovania,že podstatné časti skutkov uvedených v obžalobnom návrhu sa stali tak, ako ich prokurátor opísal v obžalobnom návrhu. Uvedené sa týka xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx,xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx,xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, prípadne aj xxxxxx, lebo všetci menovaní boli svojím konaním čiastkovo zainteresovaní na spáchaní žalovanej korupčnej trestnej činnosti. Uvedené sa ale nevzťahuje na obžalovanú xxxxxxxx.

 

Z výpovedí členov senátu xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx vyplýva jednoznačný záver, že ani v jednej veci nedošlo zo strany obžalovanej k snahe ovplyvňovať výsledok trestného konania vrátane tých veci, ktoré sú predmetom obžaloby. Obvinenia voči obžalovanej sú postavené len na základe výrazne spochybnej výpovede svedka xxxxxx a to samotným svedkom, keď spochybnil ním uzavretú dohodu o vine a treste, keď viaceré skutky sú totožné so skutkami , za ktoré bola obžalovaná xxxxxxxx.


Súd preto neuveril tomu, že z tých viac tisíc eurových súm úplatkov dostala xxxxxxxx, ako spriaznená osoba xxxxxxx vždy len po 1.000 Eur a obžalovaná mala dostať 2.000-3.000 Euro za to, aby „podporila xxxxxx pri rozhodovaní.

 

            Všetky skôr vyššie uvedené skutočnosti, ktoré sú konkrétne uvedené v časti tohto rozsudku pri hodnotení dôkazov, mohli napokon viesť k jedinému záveru, a to, že vykonaným dokazovaním nebolo spoľahlivo a bez akýchkoľvek pochybností preukázané to, čo tvrdil  Xxxxxxx, teda, že xxxxxxx spáchala žalovanú trestnú činnosť. Výpoveď svedka xxxxxx aj zo zásadnými rozpormi v jeho výpovedi a spolu s jeho zásadným spochybnením jeho priznania sa ku skutkom, ktoré sú prakticky totožné so skutkami obžalovanej xxxxxx, teda prestala byť hlavným usvedčujúcim dôkazom proti obžalovanej. Na hlavnom pojednávaní všetky ďalšie vykonané dôkazy ani len nepriamo neusvedčujú obžalovanú. To platí pre každý jednotlivý dôkaz, ale aj pre všetky dôkazy vo svojom súhrne počnúc výpoveďou svedkyne xxxxxx a končiac výpoveďou svedka xxxxxxxxx.

 

Preto súd v pochybnostiach o vine obžalovanej rozhodol tak, že vykonaným dokazovaním nebolo preukázané to, že by obžalovaná xxxxxxx spáchala ktorýkoľvek čiastkový útok pokračovacieho zločinu prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona a na tomto základe obžalovanú spod obžaloby oslobodil v celom rozsahu.

 

 

 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na súde,

proti ktorého rozsudku smeruje, a to do 15 (pätnásť) dní od oznámenia

                         rozsudku. Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti  toho, komu

                         treba rozsudok doručiť.

 

 

V Banskej Bystrici, 8. septembra 2022

 

 

 

                                                                                          JUDr. Ján Giertli

                                                                                             samosudca

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia