Prehľad nálezov Ústavného súdu SR o porušení základných práv a slobôd v mediálne známych trestných konaniach

Publikované: 12. 02. 2023, čítané: 4749 krát
 

 

JUDr. Martin Ribár, advokát

 

Prehľad Nálezov Ústavného súdu SR o porušení základných práv a slobôd v mediálne známych trestných konaniach

 

Slovensko ako právnická veľmoc - Slovensko je v prepočte vyrobených automobilovna počet obyvateľov svetovou veľmocou. S istou dávkou irónie si dovolím tvrdiť, že Slovensko je určite nepochybne veľmocou v počte právnych expertov na trestné právo na počet obyvateľov.

Hoci je právo humanitná veda, s dôrazom na veda, takmer každý sa domnieva, že dokáže posúdiť aj tie najzložitejšie právne otázky a právnu teóriu a verejne sa k nim vyjadrovať.

Pred časom som absolvoval pomerne ťažkú operáciu – pred operáciou som sa informoval u lekárky, čo všetko daná operácia obnáša, a na internete som si o tom prečítal všetko čo sa dalo. Som síce „doktor“, nie však lekár – ani ma len nenapadlo lekárom „radiť“ a prezentovať „svoj názor“ ako by sa malo niečo robiť a ako by mali postupovať ak by som tak urobil, zrejme by som dostal o pár piluliek navyše (na hlavu) a z ortopédie by ma preložili na psychiatriu.

Právne názory na prebiehajúce trestné konania širokej laickej verejnosti podliehajú a sú primárne determinované  ich prezentáciou zo strany verejných médií, ale aj politikov z celého politického spektra.

Nanešťastie však médiami a politikmi prezentované postoje a tie „správne“ právne názoryzväčša vyprodukujú novinári či politici bez právnického vzdelania a častokrát s absenciou elementárnych právnych vedomostí, či aj síce „právnici – politici“ bez reálnych skúseností z praxe.

Problematickým u právnych názorov niektorých novinárov a politikov je aj to, že jadrom právneho názoru nie je samotné právne posúdenie nejakej skutočnosti, ale to, KOHO konkrétne osobne sa daný právny názor týka – akého politického predstaviteľa, či „oligarchu“, alebo inej mediálne exponovanej osoby.

Tieto právne názory prezentované médiami, ale aj politikmi, preberá ako „fakt“ laická verejnosť, ktorá síce nemá právnické vzdelanie, ale často s odôvodnením, veď toto je jasné, na toto netreba študovať právo, na to stačí zdravý sedliacky rozum.

Prípadne pomôže vševediaci internet, a prečítanie si pár pasáží z nejakého zákona.

Samozrejme pri vyjadreniach politikov je dôležitá politická preferencia toho ktorého občana, a za správny právny názor považuje názor politika z toho „svojho“ politického košiara.

Ako som už uviedol vyššie, veľmi problematickým vo vzťahu k formovaniu právnych názorov je skutočnosť, že sa primárne posudzuje KONKRÉTNA OSOBA, ktorej sa má právny názor týkať, pred samotným posudzovaním právnej problematiky.

Takýmto prístupom však môže prevážiť subjektívne hľadisko a postoj k nejakej osobe nad samotnými faktami a odbornosťou a nestranným a objektívnym hodnotením nejakej právnej skutočnosti.

Uvedené je o to markantnejšie, že dnes je bežnou realitou, že na internete kolujú kópie originálnych listín z trestných konaní –uznesení o vznesení obvinenia, výsluchy obvinených čo svedkov, rozsudky a pod. v plnom znení aj s uvedením osobných údajov dotknutých osôb.

Inak sa číta a „posudzuje“ a vytvára právny názor povedzme na nejakú „363“ keď sú v nej uvedené konkrétne údaje nejakej mediálne exponovanej osoby, či z politického života alebo podnikateľských kruhov, alebo spoločenskej „smotánky“– ako keď sa ten istý dokument číta v jeho anonymizovanej podobe.

Práve z uvedeného dôvodu ja osobne, ak sa chcem zamerať naozaj na odborné právne argumenty, rád si čítam a analyzujem listiny a rozhodnutia z trestných konaní v ich anonymizovanej podobe – môj úsudok nie je vopred ovplyvnený tým, že sa to týka konkrétnej verejne známej osoby XY, a zaoberám sa naozaj výlučne právnou argumentáciou a obsahom listín či rozhodnutí.

„Je Slovensko ešte právny štát?“


– aj takéto otázky zaznievajú vo verejnom priestore, a to najmä s poukazom na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu SR, konkrétne ku viacerým rozhodnutiam Ústavného súdu SR o porušení základných práv a slobôd trestne stíhaných osôb.


Hovorí sa o 21 až 22 rozhodnutiach Ústavného súdu SR o porušení základných práv a slobôd trestne stíhaných osôb – predovšetkým väzobne stíhaných osôb.


Týchto 21 až 22 nálezov ústavného súdu sa týka verejne známych a mediálne sledovaných trestných konaní a mediálne známych osôb, a týchto 21 až 22 nálezov malo byť vydaných v relatívnej krátkej dobe približne ostatných dvoch rokov.


Nesporným faktom je, že takýto vysoký počet rozhodnutí ústavného súdu o porušovaní základných práv a slobôd trestne stíhaných osôb, v tak krátkej dobe, je ZARÁŽAJÚCI A PREKVAPIVÝ, a môže evokovať, že s právnym štátom na Slovensku „nie je niečo v poriadku“.


„JeTEDA v súčasnosti Slovensko EŠTE právny štát?“


Z vyššie uvedených dôvodov možného subjektívneho hľadiska pri posudzovaní právnych otázok a vytváraní si právneho názoru na spomínané rozhodnutia Ústavného súdu SR prinášam čitateľovi faktografický prehľad o 19-tich nálezoch Ústavného súdu SR:


-          bez uvedenia mien sťažovateľov

-          s uvedením spisových značiek rozhodnutí

-          dátumov ich vydania

-          uvedením porušení základných práv a slobôd u sťažovateľov


1.       III. ÚS 287/2020 zo dňa 28.1.2021

2.       II. ÚS 428/2020 zo dňa 28.1.2021

3.       I. ÚS 452/2020 zo dňa 30.3.2021

4.       III. ÚS 33/2021 zo dňa 13.5.2021

5.       III. ÚS 39/2021 zo dňa 22.6.2021

6.       II. ÚS 299/2021 zo dňa 30.9.2021

7.       II. ÚS 288/2021 zo dňa 14.10.2021

8.       III. ÚS 347/2021 zo dňa 14.10.2021

9.       III. ÚS 523/2021 zo dňa 12.11.2021

10.   II. ÚS 373/2021 zo dňa 2.12.2021

11.   II. ÚS 300/2021 zo dňa 9.12.2021

12.   II. ÚS 367/2021 zo dňa 16.12.2021

13.   III. ÚS 581/2021 zo dňa 21.12.2021

14.   III. ÚS 456/2021 zo dňa 10.2.2022

15.   I. ÚS 32/2021 zo dňa 14.4.2022

16.   III. ÚS 251/2022 zo dňa 28.7.2022

17.   IV. ÚS 219/2022 zo dňa 11.10.2022

18.   I. ÚS 448/2021 zo dňa 10.11.2022

19.   III. ÚS 454/2022 zo dňa 12.1.2023

 

1.       III. ÚS 287/2020 zo dňa 28.1.2021

 

1. Základné právo XX. a XY. na osobnú slobodupodľa čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a právo na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Tos 7/2020 z 9. marca 2020 porušené boli.

2. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Tos 7/2020 z 9. marca 2020 sa zrušuje a vec sa vracia Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie.

Porušenie:

-          čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 5 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

2.       II. ÚS 428/2020 zo dňa 28.1.2021

 

1. Základné právo XX. na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, podľa čl. 8 ods. 1, 2 a 5 Listiny základných práv a slobôd a jeho právo na slobodu podľa čl. 5 ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v súvislosti s jeho právom na zákonného sudcu, ako aj jeho základné právo na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, podľa čl. 8 ods. 1, 2 a 5 Listiny základných práv a slobôd a jeho právo na slobodu podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v súvislosti s jeho právom na urýchlené rozhodnutie o trvaní väzby postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. 5 Tost 28/2020 a jeho uznesením zo 14. júla 2020 porušené boli .

2. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Tost 28/2020 zo 14. júla 2020 zrušuje a vec vracia na ďalšie konanie.

Porušenie:

-          čl. 17 ods. 1, ods. 2, ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 8 ods. 1,ods. 2, ods. 5 Listiny základných práv a slobôd

-          čl. 5 ods. 3, ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

3.       I. ÚS 452/2020 zo dňa 30.3.2021

 

1. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Tost 33/2020 zo 6. augusta 2020 bolo porušené základné právo sťažovateľa podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, jeho právo podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho právo podľa čl. 9 ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.

2. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Tost 33/2020 zo 6. augusta 2020 zrušuje.

Porušenie:

-          čl. 17 ods. 2, ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 9 ods. 1  Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach

-          čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

4.       III. ÚS 33/2021 zo dňa 13.5.2021

 

1. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 3 Tost 34/2020 z 12. augusta 2020 bolo porušené základné právo sťažovateľa na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a právo na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

2. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 3 Tost 34/2020 z 12. augusta 2020 sa zrušuje.

3. Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky prikazuje, aby sťažovateľa prepustil bezodkladne z väzby na slobodu.

Porušenie:

-          čl. 17 ods. 2, ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

5.       III. ÚS 39/2021 zo dňa 22.6.2021

 

1. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Tost 44/2020 z 10. novembra 2020 bolo porušené základné právo sťažovateľa podľa čl. 17 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a právo podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

2. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Tost 44/2020 z 10. novembra 2020 sa zrušuje a vec sa vraciaNajvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie.

Porušenie:

-          čl. 17 ods. 1, ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

6.       II. ÚS 299/2021 zo dňa 30.9.2021

 

1. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1 Tost 28/2020 z 11. novembra 2020 bolo porušené základné právo sťažovateľa na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a právo na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

2. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1 Tost 28/2020 z 11. novembra 2020 zrušuje.

Porušenie:

-          čl. 17 ods. 2, ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

7.       II. ÚS 288/2021 zo dňa 14.10.2021

 

1. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Tost 14/2021 z 23. marca 2021 bolo porušené základné právo sťažovateľa na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Tost 14/2021 z 23. marca 2021zrušuje a vec vraciaNajvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie.

Porušenie:

-          čl. 17 ods. 2, ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky

 

8.       III. ÚS 347/2021 zo dňa 14.10.2021

 

1. Uznesením Krajského súdu v Trnave č. k. 5Tpo/300/2021-137 z 15. marca 2021 bolo porušené základné právo sťažovateľky na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a právo na slobodu podľa čl. 5 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

2. Uznesenie Krajského súdu v Trnave č. k. 5Tpo/300/2021-137 z 15. marca 2021 zrušuje.

Porušenie:

-          čl. 17 ods. 1, ods. 2, ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 5 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd


9.       III. ÚS 523/2021 zo dňa 12.11.2021

 

1. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1Tost/14/2021 z 1. júna 2021 bolo porušené základné právo sťažovateľa na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a právo na slobodu podľa čl. 5 ods. 1 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

2. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1Tost/14/2021 z 1. júna 2021 zrušuje a vec mu vraciana ďalšie konanie.

Porušenie:

-          čl. 17 ods. 1, ods. 2, ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 5 ods. 1, ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

10.   II. ÚS 373/2021 zo dňa 2.12.2021

 

1. Postupom Špecializovaného trestného súdu v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Tp 10/2019 a postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. 4 Tost 10/2021 a jeho uznesením z 9. marca 2021 boli porušené základné právo sťažovateľa na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a jeho právo na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

2. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Tost 10/2021 z 9. marca 2021 zrušuje.

Porušenie:

-          čl. 17 ods. 2, ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

11.   II. ÚS 300/2021 zo dňa 9.12.2021

1. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 5 Tost 56/2020 zo 7. januára 2021 bolo porušené základné právo sťažovateľa na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a právo na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 3 a 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v súvislosti s jeho právom na zákonného sudcu.

2. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 5 Tost 56/2020 zo 7. januára 2021 v časti týkajúcej sa sťažovateľa zrušuje.

Porušenie:

-          čl. 17 ods. 1, ods. 2, ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 3, ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

12.   II. ÚS 367/2021 zo dňa 16.12.2021

 

1. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4Tost/14/2021 z 23. marca 2021 bolo porušené základné právo sťažovateľa podľa čl. 17 ods. 1 a 2 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, právo podľa čl. 5 ods. 1 a čl. 6 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a právo podľa čl. 48 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie.

2. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4Tost/14/2021 z 23. marca 2021 zrušujev časti výrokov vzťahujúcich sa na osobu sťažovateľa a vec mu v zrušenej časti vracia na ďalšie konanie.

Porušenie:

-          čl. 17 ods. 1, ods. 2  Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 5 ods. 1, čl. 6 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

-          48 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie


13.   III. ÚS 581/2021 zo dňa 21.12.2021

 

1. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 5 Tost 45/2021 zo 16. augusta 2021 bolo porušené základné právo sťažovateľa nebyť stíhaný a pozbavený osobnej slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

2. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 5 Tost 45/2021 zo 16. augusta 2021 sa zrušuje.

Porušenie:

-          čl. 17 ods. 1, ods. 2, ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

14.   III. ÚS 456/2021 zo dňa 10.2.2022

 

1. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1Tost/3/2021 z 3. marca 2021 bolo porušené základné právo sťažovateľa na účinný prostriedok nápravy podľa čl. 47 Charty základných práv Európskej únie a jeho právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa čl. 8 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

2. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1Tost/3/2021 z 3. marca 2021 zrušujea vec vraciaNajvyššiemu súdu Slovenskej republiky na ďalšie konanie.

Porušenie:

-          čl. 47 Charty základných práv Európskej únie

-          čl. 8 ods. 1, ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

15.   I. ÚS 32/2021 zo dňa 14.4.2022

 

1. Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Tost 45/2020 z 12. novembra 2020 boli porušené základné právo sťažovateľa na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a jeho právo na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

2. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 4 Tost 45/2020 z 12. novembra 2020 v časti vzťahujúcej sa na sťažovateľa zrušuje.

Porušenie:

-          čl. 17 ods. 1, ods. 2, ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

16.   III. ÚS 251/2022 zo dňa 28.7.2022

 

1. Uznesením Špecializovaného trestného súdu č. k. 6Tp/6/2021 z 31. marca 2021 bolo porušené základné právo sťažovateľa na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

2. Uznesenie Špecializovaného trestného súdu č. k. 6Tp/6/2021 z 31. marca 2021 sa zrušuje.

Porušenie:

-          čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

17.   IV. ÚS 219/2022 zo dňa 11.10.2022

 

1. Postupom Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorý predchádzal vydaniu upovedomenia č. k. VII/1 Gv 26/20/1000-219 z 11. októbra 2021 vo vzťahu k žiadosti sťažovateľa z 29. marca 2021, bolo porušené základné právo sťažovateľa na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd.

Porušenie:

-          čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd

 

18.   I. ÚS 448/2021 zo dňa 10.11.2022

 

1 . Konanie v časti namietaného porušenia základných práv sťažovateľa podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd v spojení s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídia Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry v konaní vedenom pod ČVS: PPZ-342/NKA-BA2-2019 (pôvodne vedenom pod ČVS: PPZ-499/NKA-FP-BA-2012) do právoplatnosti uznesenia č. k. I. ÚS 99/2016-98 zo 17. februára 2016 zastavuje.

2. Postupom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídia Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry v konaní vedenom pod sp. zn. ČVS: PPZ-342/NKA-BA2-2019 (pôvodne vedenom pod sp. zn. ČVS: PPZ-499/NKA-FP-BA-2012) bolo porušené základné právo sťažovateľa na prerokovanie jeho veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd a právo na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Porušenie:

-          čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd

-          čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

19.   III. ÚS 454/2022 zo dňa 12.1.2023

 

2. Ústavnú sťažnosť proti postupu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídia Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry pri vykonávaní prehliadky iných priestorov 1. decembra 2020 odmieta.

3. Súhlasom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 1. decembra 2020 s príkazom vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry ČVS: PPZ-NKA-OBA-2020/1478-V z 1. decembra 2020 na prehliadku iných priestorov boli porušené základné práva sťažovateľov na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života podľa 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a ich právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

4. Súhlas prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky z 1. decembra 2020 s príkazom vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry ČVS: PPZ-NKA-OBA-2020/1478-V z 1. decembra 2020 na prehliadku iných priestorov zrušuje.

Porušenie:

-          čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

-          čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd


Z vyššie uvedeného zoznamu rozhodnutí Ústavného súdu SR OBJEKTÍVNE VYPLÝVA, že od prelomu rokov 2019/2020 do súčasnosti došlo k masívnemu porušovaniu základných práv a slobôd trestne stíhaných osôb vyplývajúcich z:

-          Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

-          Charty základných práv EÚ

-          Listiny základných práv a slobôd

-          Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach

-          Ústavy SR

a to konkrétne nasledovných ustanovení:

-          Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – čl. 5 ods. 1, ods. 1 písm. c), ods. 3, ods. 4, čl. 6 ods. 1, ods. 2, čl. 8 ods. 1, ods. 2

-          Charty základných práv EÚ – čl. 47, čl. 48 ods. 1

-          Listiny základných práv a slobôd – čl. 8 ods. 1, ods. 2, ods. 5, čl. 36 ods. 1, čl. 38 ods. 2

-          Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach – čl. 9 ods. 1

-          Ústavy SR – čl. 17 ods. 1, ods. 2, ods. 5, čl. 19 ods. 2, čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 1, ods. 2

Odpoveď na otázku:„Je TEDA v súčasnosti Slovensko EŠTE právny štát?“ nechám milí čitatelia na Vás:


 – Slovensko je predsa veľmocou v počte právnych expertov na trestné právo


Záverom dodávam, že som presvedčený, že obdobných nálezov Ústavného súdu SR o porušovaní základných práv a slobôd v trestných konaniach bude v budúcnosti pribúdať,


podľa „môjho právneho názoru“na prebiehajúce trestné konania na Slovensku bude aj pribúdať rozhodnutí ESĽP v neprospech Slovenska.


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia