Je možné pri trestnom čine podľa § 289 Tr. zák. odpočítavať odchylky analyzátora dychu od nameraných hodnôt?

Publikované: 14. 05. 2024, čítané: 1253 krát
 

 

Právne vety:

 

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii, pri používaní určitého meradla na účel podľa odsekov 1 a 2 (určené meradlo) je hodnotou meranej veličiny hodnota materializovanej miery alebo hodnota indikovaná určeným meradlom.

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že hodnota meranej veličiny je hodnota indikovaná určeným meradlom (v danom prípade analyzátorom dychu), teda hodnota zistená certifikovaným analyzátorom dychu je konečná a žiadna číselná hodnota (odchýlka) sa od neho neodpočítava. V tomto smere sa krajský súd stotožňuje so sťažnostnými námietkami prokurátora, že mestský súd mal vychádzať z nameraných hodnôt (0,59 mg/l a 0,48 mg/l) a nie si ich upravovať podľa odchyliek, ktoré majú význam pre schválenie (overenie) prístroja na používanie, t. j. pre získanie certifikátu, avšak nie už pri samotnom používaní prístroja po jeho schválení (overení) v bežnom živote. Neistota výsledku merania používaná pri overovaní prístroja charakterizuje rozsah hodnôt (interval tolerancie), ktorý je možné racionálne priradiť ku nameranej veličine. Táto zákonnom garantovaná presnosť nameraného výsledku je daná počas platnosti overenia (certifikátu), ktorá v posudzovanom prípade končí dňa 23.04.2024. Až po vypršaní platnosti overenia je možné konštatovať, že spoľahlivosť meracieho prístroja už nie je garantovaná, pričom z doposiaľ vykonaného dokazovania nevyplýva, že by tu nastali iné okolnosti, ktoré by mohli spochybniť namerané hodnoty (napríklad vady analyzátora dychu a podobne).

 

sp. zn. 1To/18/2024

 

U z n e s e n i e

 

          Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Šamka a sudcov JUDr. Márii Šimkovej a Mgr. Marcely Kosovej v trestnej veci obvineného K N, o sťažnosti prokurátora proti uzneseniu Mestského súdu Bratislava I sp. zn. 0T/122/2024 zo dňa 18.02.2024, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 05.apríla 2024 takto

 

r o z h o d o l :

 

Podľa § 194 ods. 1 písm. b/ Tr. por. z r u š u j e sa uznesenie Mestského súdu Bratislava I sp. zn. 0T/122/2024 zo dňa 18.02.2024 a ukladá sa súdu prvého stupňa, aby vo veci znovu konal a rozhodol. 

 

        O d ô v o d n e n i e

 

          Mestský súd Bratislava I napadnutým uznesením (vo výrokovej časti napadnutého uznesenia absentuje ustanovenie, podľa ktorého súd prvého stupňa rozhodoval) postúpil trestnú vec obvineného K N vedenú pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 4 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že

 

obvinený K N bol dňa 17.02.2024 v čase o 10.25 hodine v Bratislave na diaľnici D2 na úseku 80,000 km smerom do Maďarska v okrese Bratislava V zastavený a kontrolovaný hliadkou Krajského dopravného inšpektorátu krajského riaditeľstva Policajného zboru, ako vodič nákladného motorového vozidla továrenskej značky Scania, evidenčného čísla: ...., spolu s návesom továrenskej značky KOGEL, evidenčného čísla: ....., nakoľko toto vozidlo viedol nekoordinované v jazdnom pruhu, v dôsledku čoho vzniklo podozrenie z možného porušenia ust. § 9 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, následne po zistení totožnosti obvineného bol tento vyzvaný príslušníkom PZ, či je ochotný podrobiť sa kontrole na zistenie požitia alkoholických nápojov analyzátorom dychu, tejto sa dobrovoľne podrobil na prístroji AlcoQuant 6020 PLUS, sériového čísla A409103, ktorým mu bola v čase o 10.30 hodine nameraná hodnota 0,59 mg/1 etanolu vo vydýchnutom vzduchu a opakovanou dychovou skúškou v čase o 10.51 hodine mu bola nameraná hodnota 0,48 mg/1 etanolu vo vydychovanom vzduchu, čím porušil ustanovenie § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe čoho bol menovaný obvinený obmedzený na osobnej slobode,

 

Okresnému úradu Policajného zboru v Bratislave V, Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky Okresného dopravnému inšpektorátu na prejednanie priestupku, nakoľko nejde o trestný čin.

 

          Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť prokurátor, ktorú odôvodnil osobitným písomným podaním tak, že K N bolo vznesené obvinenie na základe prvého merania na mieste činu dňa 17.02.2024 o 10.30h, kedy mu bola nameraná hodnota 0,59 mg/l alkoholu v dychu. A na základe tejto hodnoty bola na obvineného podaná obžaloba v skrátenom konaní. Hodnota 0,48 mg/l získaná pri kontrolnom meraní s odstupom času 21 minút po prvom meraní len korešponduje s tvrdením obvineného a síce, že sa v jeho prípade jednalo o tzv. zvyškový alkohol, nakoľko alkohol nepožil bezprostredne pred jazdou. Podľa medicínskych záverov, ktoré sú akceptované trestnoprávnou praxou je schopnosť vodiča bezpečne viesť motorové vozidlo nepriaznivo ovplyvnená, ak hladina alkoholu v krvi dosiahne hodnotu 1 promile. Podľa stanoviska Slovenského metrologického ústavu Bratislava, na ktoré poukazuje prokurátor v podanej sťažnosti, je údaj indikovaný meradlom konečný a nie je možné akúkoľvek číselnú hodnotu od neho odpočítavať. Najväčšia dovolená chyba za zohľadňuje len na posúdenie toho, či overované meradlo spĺňa metrologické požiadavky na daný druh merania počas overenia prístroja. Prokurátor v podanej sťažnosti ďalej poukazuje na to, že aktuálna prax vychádza z toho, že hodnota pod 1 promile znamená priestupok, vyššia znamená spáchanie trestného činu. Vo vyšetrovacom spise sa nachádza certifikát o overení konkrétneho prístroja – analyzátora dychu AlcoQuant 6020 plus sériové číslo A409103, pričom prístroj meria hodnotu už s odchýlkou. Z ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 157/2018 Z.z. vyplýva, že z hodnoty hmotnostnej koncentrácie etanolu v dychu nameranej schváleným typom meradla nie je potrebné odčítavať žiadnu ďalšiu číselnú hodnotu. V danom prípade je daný aj potrebný stupeň závažnosti činu v zmysle § 10 ods. 2 Tr. zák. Navrhol, aby sťažnostný súd zrušil napadnuté uznesenie a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a rozhodnutie.

 

            Krajský súd v Bratislave ako nadriadený orgán podľa § 192 ods. 1 Tr. por. preskúmal správnosť všetkých výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým mohol sťažovateľ podať sťažnosť, ako aj konanie, ktoré napadnutému uzneseniu predchádzalo a zistil, že sťažnosť prokurátora je dôvodná.

 

          Z odôvodnenia napadnutého uznesenia vyplýva, že súd prvého stupňa založil svoje rozhodnutie o postúpení veci na prejednanie priestupu na údajoch uvedených v certifikáte o overení analyzátora dychu AlcoQuant 6020 plus, ktoré bolo použité v danej trestnej veci na kontrolu použitia alkoholických nápojov v dychu u obvineného, z ktorého, okrem iného,  vyplýva aj to, že overenie výsledku merania prístroja je úspešné, nakoľko výsledok skúšky vyhovel, ak absolútna hodnota rozdielu priemernej nameranej hodnoty a certifikovanej hodnoty je menšia než hodnota najväčšej dovolenej chyby zmenšenej o rozšírenú neistotu merania. Hodnota najväčšej dovolenej chyby je pre koncentráciu menšiu ako 0,4 mg/l 0,02 mg/l a pre koncentráciu v rozmedzí (0,4 až 2) mg/l je 5%. Z uvedeného mestský súd vyvodil, že pri nazeraní na nameranú hodnotu prostredníctvom certifikovaného analyzátora dychu je nutné brať do úvahy odchýlku +/- 5%. Týmto spôsobom súd prvého stupňa dospel k záveru, že prvá nameraná hodnota 0,59 mg/l je v rozpätí 0,5605 mg/l až 0,6195 mg/l a druhá nameraná hodnota 0,48 mg/l je v rozpätí 0,456 mg/l až 0,504 mg/l. Z uvedeného mestský súd uzatvoril, že naposledy nameraná hodnota je s odchýlkou 0,95 promile, teda ide o hodnotu nižšiu ako 1 promile a preto nejde o trestnoprávnu problematiku.

 

          Predmetné úvahy súdu prvého stupňa považuje krajský súd za nesprávne a preto z hľadiska správnosti nemôže obstáť ani napadnuté uznesenie.

 

          Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii, pri používaní určitého meradla na účel podľa odsekov 1 a 2 (určené meradlo) je hodnotou meranej veličiny hodnota materializovanej miery alebo hodnota indikovaná určeným meradlom.

 

          Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že hodnota meranej veličiny je hodnota indikovaná určeným meradlom (v danom prípade analyzátorom dychu), teda hodnota zistená certifikovaným analyzátorom dychu je konečná a žiadna číselná hodnota (odchýlka) sa od neho neodpočítava. V tomto smere sa krajský súd stotožňuje so sťažnostnými námietkami prokurátora, že mestský súd mal vychádzať z nameraných hodnôt (0,59 mg/l a 0,48 mg/l) a nie si ich upravovať podľa odchyliek, ktoré majú význam pre schválenie (overenie) prístroja na používanie, t. j. pre získanie certifikátu, avšak nie už pri samotnom používaní prístroja po jeho schválení (overení) v bežnom živote. Neistota výsledku merania používaná pri overovaní prístroja charakterizuje rozsah hodnôt (interval tolerancie), ktorý je možné racionálne priradiť ku nameranej veličine. Táto zákonnom garantovaná presnosť nameraného výsledku je daná počas platnosti overenia (certifikátu), ktorá v posudzovanom prípade končí dňa 23.04.2024. Až po vypršaní platnosti overenia je možné konštatovať, že spoľahlivosť meracieho prístroja už nie je garantovaná, pričom z doposiaľ vykonaného dokazovania nevyplýva, že by tu nastali iné okolnosti, ktoré by mohli spochybniť namerané hodnoty (napríklad vady analyzátora dychu a podobne).

 

          Vzhľadom k uvedenému je nutné vychádzať z doposiaľ vykonaného dokazovania, z ktorého vyplýva, že nameraná hodnota etanolu vo vydýchnutom vzduchu bola u obvineného vo výške 0,59 mg/l a pri opakovaní vo výške 0,48 mg/l, teda ani v jednom prípade nešlo o hodnotu, ktorá by bola pod 1 promile. Krajský súd v zhode so sťažnosťou prokurátora pripomína judikatúru Najvyššieho súdu, podľa ktorej vedenie motorového vozidla vodičom, ktorý požil väčšie množstvo alkoholu, je potrebné považovať za činnosť, kde možnosť ohrozenia chránených záujmov vyplýva už z povahy vozidla, ktoré svojou váhou a motorickou silou môže spôsobiť vážne deštrukčné účinky (R I/1966). V súdnej praxi sa pritom spravidla považuje za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky taký stupeň opojenia vodiča alkoholom, ak je vodičovi v čase jazdy nameraná hladina alkoholu najmenej 1 promile (R 12/1985). Nič teda nenasvedčuje tomu, že by v posudzovanej trestnej veci nemalo ísť o trestnoprávnu problematiku a to ani z hľadiska posudzovania závažnosti prečinu v zmysle § 10 ods. 2 Tr. zák., pretože obvinený mal opakovane nameranú hodnotu alkoholu v dychu promile a viac a z doposiaľ vykonaného dokazovania nevyplýva, že by závažnosť spáchaného prečinu bola nepatrná.

 

Len pre úplnosť krajský súd dodáva, že pokiaľ prokurátor v podanej sťažnosti tvrdil, že pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti obvineného vychádzal z prvej nameranej hodnoty (0,59 mg/l), potom nie je jasné, prečo skutok uvedený v obžalobe obsahuje aj druhú nameranú hodnotu (0,48 mg/l).

 

Vzhľadom k vyššie uvedenému bude povinnosťou súdu prvého stupňa opätovne posúdiť predmetnú trestnú vec a meritórne rozhodnúť.

         

Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu pomerom hlasov 3:0.

 

 P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná sťažnosť

 

Krajský súd v Bratislave,

V Bratislave dňa  05.apríla 2024

 

 

                                                                                         JUDr. Peter Šamko, v .r.

                                                                                                  predseda senátu

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia