Účinná ľútosť a trestný čin skrátenia dane

Publikované: 01. 09. 2015, čítané: 17902 krát
 

 

Práv­na ve­ta:

 

Tres­tnosť skut­ku práv­ne kva­li­fi­ko­va­né­ho ako trest­ný čin skrá­te­nia da­ne a pois­tné­ho za­ni­ká spl­ne­ním pod­mie­nok účin­nej ľú­tos­ti v zmys­le § 86 ods. 1 písm. e) Tr. zák. a za pred­pok­la­du, že nie sú napl­ne­né pod­mien­ky uve­de­né v us­ta­no­ve­ní § 86 ods. 2 Tr. zák. Tres­tnosť skut­kov pri­tom za­ni­ká všeo­bec­ne vo vzťa­hu ku kaž­dé­mu (nap­rík­lad aj vo vzťa­hu k oso­bám, kto­rým eš­te ob­vi­ne­nie vzne­se­né ne­bo­lo), te­da nie­len k jed­not­li­vým ob­vi­ne­ným oso­bám (vo vzťa­hu k ob­vi­ne­ným oso­bám za­ni­ká tak vo­či spolu­pá­cha­te­ľom ako aj účas­tní­kom), na­koľ­ko skut­ky už nie sú tres­tné a ni­ko­ho za ne ne­mož­no tres­tne stí­hať, čo je pre­ja­vom zá­sa­dy stí­ha­nia len zo zá­kon­ných dô­vo­dov, kto­rá je up­ra­ve­ná v § 2 ods. 1 Tr. por. a čl. 17 ods. 2 Ústa­vy SR a nad­vä­zu­je na hmot­nop­ráv­nu zá­sa­du nullum cri­men si­ne le­ge up­ra­ve­nú v čl. 49 Ústa­vy SR.

 

 

 

 

 

Sp. zn. : Kv 100/14/6600                                                                     Ban­ská Bys­tri­ca, 12.6.2015

 

 

 

U Z N E S E N I E

 

 

Tres­tná vec:         ob­vi­ne­ný XXXXX a spol.

Zlo­čin:                    Skrá­te­nie da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 276 od­sek 1, od­sek 2 pís­me­no d Tres­tné­ho zá­ko­na čís­lo 300/2005 Zbier­ky zá­ko­nov v zne­ní zá­ko­na čís­lo 334/2012 Zbier­ky zá­ko­nov

 

Roz­ho­dol:               pro­ku­rá­tor Kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry Ban­ská Bys­tri­ca

Pod­ľa § 215 od­sek 1 pís­me­no h Tres­tné­ho po­riad­ku za­sta­vu­jem tres­tné stí­ha­nie ob­vi­ne­ných:

1.    XXXXX
              dá­tum na­ro­de­nia: XXXXX
              mies­to na­ro­de­nia: XXXXX
              tr­va­lé byd­lis­ko: XXXXX

2.    XXXXX
              dá­tum na­ro­de­nia: XXXXX
              mies­to na­ro­de­nia: XXXXX
              tr­va­lé byd­lis­ko: XXXXX

3.    XXXXX
              dá­tum na­ro­de­nia: XXXXX
              mies­to na­ro­de­nia: XXXXX
              tr­va­lé byd­lis­ko: XXXXX

XXXXX (18.) stí­ha­né­ho za zlo­čin skrá­te­nia da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 276 ods. 1, ods. 2 písm. d) Tres­tné­ho zá­ko­na na tom skut­kom zá­kla­de, že

ako zod­po­ved­ná oso­ba ko­na­jú­ca za da­ňo­vý sub­jekt XXXXX, so síd­lom XXXXX, za­hr­nul do da­ňo­vých vý­dav­kov vy­ššie uve­de­né­ho da­ňo­vé­ho sub­jek­tu fik­tív­ne da­ňo­vé dok­la­dy, kto­rých pod­rob­ný roz­pis je uve­de­ný v príl­ohe od­bor­né­ho vy­jad­re­nia č. 72/2013 znal­ca XXXXX, u kto­rých ne­doš­lo k zda­ni­teľ­né­mu pl­ne­niu, a to za ná­kup slu­žieb v cel­ko­vej hod­no­te 69.231,60 €, za ob­do­bie máj, jún, júl, august, sep­tem­ber, no­vem­ber 2012, od do­dá­va­te­ľov: XXXXX kto­ré si ob­sta­ral od ob­vi­ne­né­ho uve­de­né­ho v bo­de 1, v dôs­led­ku čo­ho ta­kým­to neop­ráv­ne­ným za­po­čí­ta­ním fik­tív­nych da­ňo­vých dok­la­dov, po zoh­ľad­ne­ní zá­kon­ne up­lat­ne­né­ho od­po­čí­ta­nia čas­ti stra­ty z pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti za rok 2011, skrá­til daň z príj­mov práv­nic­kej oso­by za zda­ňo­va­cie ob­do­bie ro­ku 2012 v roz­sa­hu 10.394,11 € a sú­čas­ne daň z pri­da­nej hod­no­ty v ro­ku 2012 v roz­sa­hu 11.511,04 €, čím skrá­til daň v cel­ko­vom roz­sa­hu 21.905,15 €,

 

XXXXX (132.) stí­ha­né­ho za zlo­čin skrá­te­nia da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 276 ods. 1, ods. 2 písm. d) Tres­tné­ho zá­ko­na na tom skut­ko­vom zá­kla­de, že

ako oso­ba pod­ni­ka­jú­ca na zá­kla­de živ­nos­ten­ské­ho op­ráv­ne­nia pod ob­chod­ným me­nom XXXXX - XXXXX XXXXX, so síd­lom XXXXX XXXXX, t.č. XXXXX XXXXX XXXXX za­hr­nul do da­ňo­vých vý­dav­kov vy­ššie uve­de­né­ho da­ňo­vé­ho sub­jek­tu fik­tív­ne da­ňo­vé dok­la­dy, kto­rých pod­rob­ný roz­pis je uve­de­ný v príl­ohe od­bor­né­ho vy­jad­re­nia č.59/2013 znal­ca XXXXX, u kto­rých ne­doš­lo k zda­ni­teľ­né­mu pl­ne­niu, a to za ná­kup to­va­rov, na zá­kla­de kto­rých nás­led­ne na­vý­šil da­ňo­vé vý­dav­ky aj vo for­me náh­rad za pou­ži­tie mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la a to v cel­ko­vej su­me 25.442,97 €, za ob­do­bia: no­vem­ber, de­cem­ber 2010; júl, august, sep­tem­ber, ok­tó­ber, no­vem­ber, de­cem­ber 2011, od do­dá­va­te­ľa XXXXX kto­ré si ob­sta­ral od ob­vi­ne­né­ho uve­de­né­ho v bo­de 1, v dôs­led­ku čo­ho ta­kým­to neop­ráv­ne­ným za­po­čí­ta­ním fik­tív­nych da­ňo­vých dok­la­dov skrá­til daň z príj­mov fy­zic­kej oso­by za zda­ňo­va­cie ob­do­bie ro­ku 2010 v roz­sa­hu 736,35 €, daň z príj­mov fy­zic­kej oso­by za zda­ňo­va­cie ob­do­bie ro­ku 2011 v roz­sa­hu 1.629,61 € a daň z príj­mov fy­zic­kej oso­by za zda­ňo­va­cie ob­do­bie ro­ku 2012 v roz­sa­hu 2.468,22 €, čím skrá­til daň v cel­ko­vom roz­sa­hu 4.834,18 €,

 

XXXXX (1.) stí­ha­né­ho za zlo­čin skrá­te­nia da­ne a pois­tné­ho for­mou po­mo­ci pod­ľa § 21 ods. 1 písm. d), § 276 ods. 1, ods. 2 písm. d) Tres­tné­ho zá­ko­na na tom skut­ko­vom zá­kla­de, že

v ob­do­bí ro­kov 2010 až 2013 vy­sta­vo­val fik­tív­ne da­ňo­vé dok­la­dy za neus­ku­toč­ne­né zda­ni­teľ­né pl­ne­nia (ná­kup to­va­ru a slu­žieb), v me­ne rôz­nych do­dá­va­teľ­ských fi­riem, kto­ré vy­ho­to­vo­val v mies­te svoj­ho pre­chod­né­ho po­by­tu XXXXX kto­ré nás­led­ne pre­dá­val za pop­la­tok vo vý­ške 1%  zo su­my vy­sta­ve­ných da­ňo­vých dok­la­dov, a to rôz­nym pod­ni­ka­teľ­ským sub­jek­tom v rám­ci ce­lé­ho úze­mia SR, kto­ré si ich od ne­ho ob­jed­ná­va­li: te­le­fo­nic­ky, osob­ne, pros­tred­níc­tvom emai­lu, na do­bier­ku, ale­bo pros­tred­níc­tvom ďal­ších osôb - spros­tred­ko­va­te­ľov, za úče­lom zní­že­nia da­ňo­vej po­vin­nos­ti, a to ako na da­ni z príj­mov fy­zic­kej oso­by a da­ni z príj­mov práv­nic­kej oso­by, tak aj na da­ni z pri­da­nej hod­no­ty, pri­čom vo väč­ši­ne prí­pa­dov pri ko­mu­ni­ká­cii s ob­jed­ná­va­teľ­mi vy­stu­po­val pod me­na­mi XXXXX ale­bo XXXXX u stá­lych zá­kaz­ní­kov pod svo­jim me­nom, a te­da tým­to spô­so­bom pos­ky­to­val iným po­moc na spá­chanie tres­tné­ho či­nu, a to za­do­va­žo­va­ním pros­tried­kov pot­reb­ných pre je­ho spá­chanie, a tým jed­not­li­vým zá­stup­com da­ňo­vých sub­jek­tov, uve­de­ných v bo­doch 18 a 132 po­mo­hol skrá­tiť daň z príj­mov fy­zic­kej oso­by, daň z príj­mov práv­nic­kej oso­by a daň z pri­da­nej hod­no­ty v cel­ko­vom roz­sa­hu 26.739,33 €,

le­bo za­nik­la tres­tnosť či­nu

 

Od­ôvod­ne­nie:

Vy­šet­ro­va­teľ Od­bo­ru kri­mi­nál­nej po­lí­cie Kraj­ské­ho ria­di­teľ­stva PZ v Ban­skej Bys­tri­ci pod XXXXX tres­tne stí­hal ob­vi­ne­ných XXXXX (18.), nar. XXXXX XXXXX, tr­va­le by­tom XXXXX, XXXXX, za zlo­čin skrá­te­nia da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 276 ods. 1, ods. 2 písm. d) Tres­tné­ho zá­ko­na  v cel­ko­vom roz­sa­hu 21.905,15 €, XXXXX (132.),  nar. XXXXX v XXXXX XXXXX, za zlo­čin skrá­te­nia da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 276 ods. 1, ods. 2 písm. d) Tres­tné­ho zá­ko­na v cel­ko­vom roz­sa­hu  4.834,18 €, XXXXX (1.), nar. XXXXX v Ko­ši­ciach, tr­va­le by­tom XXXXX XXXXX, bez prih­lá­se­nia by­tom XXXXX XXXXX, za zlo­čin skrá­te­nia da­ne a pois­tné­ho for­mou po­mo­ci pod­ľa § 21 ods. 1 písm. d) k § 276 ods. 1, ods. 2 písm. d) Tres­tné­ho zá­ko­na a iné v cel­ko­vom roz­sa­hu 76.953,52 €.

 

Dňa 03.06.2015 bol Kraj­skej pro­ku­ra­tú­re XXXXX pred­lo­že­ný návrh vy­šet­ro­va­te­ľa PZ na za­sta­ve­nie tres­tné­ho stí­ha­nia ob­vi­ne­ných XXXXX, XXXXX a XXXXX pod­ľa § 215 ods. 1 písm. h) Tres­tné­ho po­riad­ku s pou­ka­zom na § 86 ods. 1 písm. e) Tres­tné­ho zá­ko­na z dô­vo­du zá­ni­ku tres­tnos­ti stí­ha­ných skut­kov v dôs­led­ku účin­nej ľú­tos­ti.  Spo­lu s uve­de­ným návr­hom bol pred­lo­že­ný aj  sú­vi­sia­ci vy­šet­ro­va­cí spis XXXXX

 

   Po pres­kú­ma­ní pred­lo­že­né­ho vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su je mož­né skon­šta­to­vať, že návrh vy­šet­ro­va­te­ľa PZ oh­ľad­ne za­sta­ve­nia tres­tné­ho stí­ha­nia vy­ššie uve­de­ných ob­vi­ne­ných je dô­vod­ný, zod­po­ve­da­jú­ci zis­te­né­mu skut­ko­vé­mu sta­vu opie­ra­jú­ce­mu sa o za­bez­pe­če­né a vy­ko­na­né dô­ka­zy, kto­ré bez po­chyb­nos­tí preu­ka­zu­jú, že tres­tnosť stí­ha­ných skut­kov za­nik­la v dôs­led­ku účin­nej ľú­tos­ti v zmys­le § 86 ods. 1 písm. e) Tres­tné­ho zá­ko­na v zne­ní zá­ko­na č. 334/2012 Z. z. účin­né­ho od 01.01.2013 (te­da v ča­se skut­kov, ako aj v sú­čas­nos­ti).

 

  Z vy­ko­na­ných dô­ka­zov vy­plý­va­jú nas­le­dov­né zá­ve­ry:

 

Ob­vi­ne­ný XXXXX skrá­te­nú daň do­da­toč­ne v ce­lom roz­sa­hu uh­ra­dil a pred­lo­žil o tom prís­luš­né pí­som­né dok­la­dy.

 

Ob­vi­ne­ný XXXXX skrá­te­nú daň do­da­toč­ne v ce­lom roz­sa­hu uh­ra­dil a pred­lo­žil o tom prís­luš­né pí­som­né dok­la­dy.

 

Kaž­dý z vy­ššie uve­de­ných ob­vi­ne­ných skrá­te­nú daň do­da­toč­ne v ce­lom roz­sa­hu uh­ra­dil skôr ako bo­lo vy­šet­ro­va­nie ukon­če­né.

 

Ob­vi­ne­ný XXXXX vy­užil svo­je zá­kon­né prá­vo a k ve­ci od­mie­tol vy­po­ve­dať.

 

Z vý­slu­chu XXXXX, spl­no­moc­ne­né­ho zá­stup­cu Da­ňo­vé­ho úra­du XXXXX, XXXXX, spl­no­moc­ne­nej zá­stup­ky­ne Da­ňo­vé­ho úra­du XXXXX, lis­tov Da­ňo­vé­ho úra­du XXXXX zo 17.09.2014, 31.03.2015 a 05.05.2015 a lis­tu Da­ňo­vé­ho úra­du XXXXX z 08.04.2015 vy­ply­nu­lo, že da­ňo­vé sub­jek­ty XXXXX a XXXXX - XXXXX XXXXX, XXXXX

 

-   po­da­li do­da­toč­né da­ňo­vé priz­na­nia za všet­ky zda­ňo­va­cie ob­do­bia a dru­hy da­ní, kto­ré bo­li vo vzťa­hu k nim pred­me­tom tres­tné­ho stí­ha­nia, pri­čom roz­diel op­ro­ti pô­vod­ným da­ňo­vým priz­na­niam v ce­lom roz­sa­hu za­pla­ti­li,

-   ne­bo­li v ob­do­bí od 01.01.2008 do sú­čas­nos­ti pos­tih­nu­té san­kciou za skrá­te­nie, neod­ve­de­nie ale­bo ne­zap­la­te­nie da­ne.

 

Ana­lý­zou vy­ko­na­ných dô­ka­zov vy­ply­nu­lo, že roz­sah do­da­toč­ne uh­ra­de­ných da­ňo­vých po­vin­nos­tí da­ňo­vých sub­jek­tov XXXXX a XXXXX - XXXXX XXXXX, XXXXX vy­plý­va­jú­cich z do­da­toč­ných da­ňo­vých priz­na­ní (k da­ni z príj­mov fy­zic­kých osôb, da­ni z príj­mov práv­nic­kých osôb, da­ni z pri­da­nej hod­no­ty) za zda­ňo­va­cie ob­do­bia, kto­ré bo­li pred­me­tom tres­tné­ho stí­ha­nia, sa zho­du­je s roz­sa­hom skrá­te­ných da­ní jed­not­li­vých da­ňo­vých sub­jek­tov, za kto­ré bo­li ob­vi­ne­ným XXXXX, XXXXX a XXXXX vzne­se­né ob­vi­ne­nia v uz­ne­se­ní XXXXX pod­ľa § 206 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku z XXXXX. Pred­met­ný roz­sah skut­kov vy­plý­va z od­bor­ných vy­jad­re­ní znal­cov z od­bo­ru eko­nó­mie a ma­naž­men­tu, od­vet­via úč­tov­níc­tva a da­ňov­níc­tva.

 

Do vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su bo­li vo vzťa­hu k ob­vi­ne­ným za­bez­pe­če­né od­pi­sy z re­gis­tra tres­tov, po­sud­ky a lus­trá­cie, z kto­rých vy­ply­nu­lo, že

 

-   ob­vi­ne­ní XXXXX, XXXXX a XXXXX v pred­chá­dza­jú­cich dvad­sia­tich šty­roch me­sia­coch ne­bo­li od­sú­de­ní za skrá­te­nie da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 276 Tres­tné­ho zá­ko­na, neod­ve­de­nie da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 277 Tres­tné­ho zá­ko­na ale­bo ne­zap­la­te­nie da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 278 Tres­tné­ho zá­ko­na,

-   vo­či ob­vi­ne­ným XXXXX a XXXXX ne­bo­lo tres­tné stí­ha­nie za ob­dob­ný čin v pred­chá­dza­jú­cich dvad­sia­tich šty­roch me­sia­coch za­sta­ve­né z dô­vo­du zá­ni­ku tres­tnos­ti tres­tné­ho či­nu /vo­či ob­vi­ne­né­mu XXXXX bo­lo tres­tné stí­ha­nie pod­ľa § 215 ods. 1 písm. h) Tres­tné­ho po­riad­ku za­sta­ve­né pro­ku­rá­to­rom iba za niek­to­ré skut­ky v tres­tnom ko­na­ní ve­de­nom na Pre­zí­diu PZ, Ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­re, Ná­rod­nej proti­ko­rup­čnej jed­not­ke, expo­zi­tú­re Vý­chod pod XXXXX, z kto­ré­ho bo­la vy­lú­če­ná vec ob­sa­hu­jú­ca skut­ky, kto­ré sú pred­me­tom toh­to roz­hod­nu­tia/

-   ob­vi­ne­ný XXXXX ne­bol v ob­do­bí od 01.01.2010 do 24.02.2015 ve­de­ný v evi­den­cii So­ciál­nej pois­ťov­ne ako pla­ti­teľ pois­tné­ho u žiad­ne­ho za­mes­tná­va­te­ľa, ani ako sa­mos­tat­ne zá­rob­ko­vo čin­ná oso­ba, rov­na­ko ne­bol re­gis­tro­va­ný v Živ­nos­ten­skom re­gis­tri SR.

 

x x x x x x x x x x x x x

 

Pod­ľa § 86 ods. 1 písm. e) Tres­tné­ho zá­ko­na  v zne­ní zá­ko­na č. 334/2012 Z. z. účin­né­ho od 01.01.2013, tres­tnosť tres­tné­ho či­nu za­ni­ká aj vte­dy, ak ide o trest­ný čin skrá­te­nia da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 276, neod­ve­de­nia da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 277 ale­bo ne­zap­la­te­nia da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 278, ak splat­ná daň a jej prís­lu­šen­stvo ale­bo pois­tné bo­li do­da­toč­ne za­pla­te­né naj­nes­kôr v nas­le­du­jú­ci deň po dni, keď sa pá­cha­teľ po skon­če­ní je­ho vy­šet­ro­va­nia mo­hol oboz­ná­miť s je­ho vý­sled­ka­mi.

 

Pod­ľa § 86 ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na v zne­ní zá­ko­na č. 334/2012 Z. z. účin­né­ho od 01.01.2013, tres­tnosť  tres­tné­ho  či­nu pod­ľa od­se­ku 1 písm. e) ne­za­ni­ká, ak ide o pá­cha­te­ľa, kto­rý bol za ob­dob­ný čin v pred­chá­dza­jú­cich dvad­sia­tich šty­roch me­sia­coch pos­tih­nu­tý, ale­bo ak tres­tné stí­ha­nie pá­cha­te­ľa za ob­dob­ný čin bo­lo v pred­chá­dza­jú­cich dvad­sia­tich šty­roch me­sia­coch za­sta­ve­né z dô­vo­du zá­ni­ku tres­tnos­ti tres­tné­ho či­nu pod­ľa od­se­ku 1.

 

x x x x x x x x x x x x

 

  Z vy­ko­na­ných dô­ka­zov, na kto­ré je vy­ššie pou­ka­zo­va­né, je ne­po­chyb­né, že tres­tnosť skut­kov, za kto­ré bo­lo uz­ne­se­ním vy­šet­ro­va­te­ľa PZ pod ČVS:XXXXX vzne­se­né ob­vi­ne­nie XXXXX za zlo­čin skrá­te­nia da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 276 ods. 1, ods. 2 písm. d) Tres­tné­ho zá­ko­na, XXXXX za  zlo­čin skrá­te­nia da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 276 ods. 1, ods. 2 písm. d) Tres­tné­ho zá­ko­na, za­nik­la v dôs­led­ku ich ak­tív­ne­ho ko­na­nia v sú­la­de s § 86 ods. 1 písm. e) Tres­tné­ho zá­ko­na v zne­ní zá­ko­na č. 334/2012 Z. z. účin­né­ho od 01.01.2013, keď skôr ako bo­lo ukon­če­né vy­šet­ro­va­nie, skrá­te­nú daň do­da­toč­ne v ce­lom roz­sa­hu za jed­not­li­vé da­ňo­vé sub­jek­ty uh­ra­di­li, pri­čom spĺňa­jú aj zá­kon­nú pod­mien­ku uve­de­nú v § 86 ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na v zne­ní zá­ko­na č. 334/2012 Z. z. účin­né­ho od 01.01.2013, te­da že za ob­dob­ný čin v pred­chá­dza­jú­cich dvad­sia­tich šty­roch me­sia­coch ne­bo­li pos­tih­nu­tí a ani tres­tné stí­ha­nie za ob­dob­ný čin ne­bo­lo v pred­chá­dza­jú­cich dvad­sia­tich šty­roch me­sia­coch  pro­ti nim za­sta­ve­né z dô­vo­du zá­ni­ku tres­tnos­ti tres­tné­ho či­nu pod­ľa od­se­ku 1.

 

Keď­že ak­tív­nym ko­na­ním vy­ššie uve­de­ných ob­vi­ne­ných za­nik­la tres­tnosť či­nov, za kto­ré bol obv. XXXXX stí­ha­ný ako účas­tník vo for­me po­mo­ci pod­ľa § 21 ods. 1 písm. d), § 276 ods. 1, ods. 2 písm. d) Tres­tné­ho zá­ko­na (tzv. viac­ná­sob­né účas­tníc­tvo na tres­tnom či­ne jed­not­li­vých pá­cha­te­ľov), nie je mož­né XXXXX za tie­to skut­ky ďa­lej tres­tne stí­hať. Tres­tnosť skut­kov za­nik­la všeo­bec­ne vo vzťa­hu ku kaž­dé­mu, nie­len k jed­not­li­vým ob­vi­ne­ným, tak­že skut­ky už nie sú tres­tné  a ni­ko­ho za ne ne­mož­no tres­tne stí­hať, čo je pre­ja­vom zá­sa­dy stí­ha­nia len zo zá­kon­ných dô­vo­dov, kto­rá je up­ra­ve­ná v § 2 ods. 1 Tr. por. a čl. 17 ods. 2 Ústa­vy SR a nad­vä­zu­je na hmot­nop­ráv­nu zá­sa­du nullum cri­men si­ne le­ge up­ra­ve­nú v čl. 49 Ústa­vy SR.

 

x x x x x x x x x x x x

 

Pod­ľa § 215 ods. 1 písm. h) Tres­tné­ho po­riad­ku pro­ku­rá­tor za­sta­ví tres­tné stí­ha­nie, ak za­nik­la tres­tnosť či­nu.

 

Na­koľ­ko z vy­ko­na­ných dô­ka­zov, na kto­ré je vy­ššie pou­ka­zo­va­né je ne­po­chyb­né, že tres­tnosť či­nov ob­vi­ne­ných XXXXX, XXXXX a XXXXX, za kto­ré im bo­lo vzne­se­né ob­vi­ne­nie uz­ne­se­ním vy­šet­ro­va­te­ľa PZ pod XXXXX XXXXX za­nik­la, bo­lo pot­reb­né tres­tné stí­ha­nie tých­to ob­vi­ne­ných pod­ľa vy­ššie ci­to­va­né­ho uz­ne­se­nia Tres­tné­ho po­riad­ku za­sta­viť.

Pou­če­nie:

Pro­ti to­mu­to uz­ne­se­niu je prí­pus­tná sťaž­nosť, kto­rú mož­no po­dať u pro­ku­rá­to­ra kraj­skej pro­ku­ra­tú­ry do troch dní od ozná­me­nia uz­ne­se­nia. Sťaž­nosť má od­klad­ný úči­nok.

 

 

 

JUDr. Ka­mil Ba­ran
pro­ku­rá­tor


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia