Postup Inšpekcie MV SR v skrátenom vyšetrovaní

Publikované: 17. 12. 2015, čítané: 9078 krát
 

 

Pos­tup In­špek­cie MV SR v skrá­te­nom vy­šet­ro­va­ní

 

         Pred­kla­da­ná krát­ka práv­na sen­ten­cia sa za­obe­rá práv­nym rám­com skrá­te­né­ho vy­šet­ro­va­nia In­špek­čnou služ­bou MV SR a je in­špi­ro­va­ná oje­di­ne­lým roz­hod­nu­tím pro­ku­rá­to­ra ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry, kto­ré kla­die no­vé otáz­ky tý­ka­jú­ce sa zá­kon­nos­ti pos­tu­pu In­špek­čnej služ­by MV SR.

 

Nor­ma­tív­ne de­fi­lé:

           

              V zmys­le § 2 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku: „nik­to ne­mô­že byť stí­ha­ný ako ob­vi­ne­ný inak než zo zá­kon­ných dô­vo­dov a spô­so­bom, kto­rý up­ra­vu­je ten­to zá­kon“. Pod­ľa § 200 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku: „vy­šet­ro­va­nie sa vy­ko­ná­va o zlo­či­noch“ a ďa­lej v zmys­le § 200 ods. 2 písm. a) až d) v prí­pa­doch, keď je ob­vi­ne­ný vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy ale­bo na po­zo­ro­va­ní v zdra­vot­níc­kom ús­ta­ve ok­rem pre­či­nov spá­cha­ných vo vý­ko­ne väz­by ale­bo vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy (a). Ide o náh­le úmr­tie ob­vi­ne­né­ho vo vý­ko­ne väz­by ale­bo od­sú­de­né­ho vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy (b). Ďalej ak ide o tres­tné či­ny extré­miz­mu(c) ale­bo ak to na­ria­di pro­ku­rá­tor (d). Pri pre­či­noch sa vy­ko­ná­va skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie s vý­nim­ka­mi pod­ľa § 200 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku.

              Pod­ľa § 202 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku, skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie o pre­či­noch, pre kto­ré zá­kon us­ta­no­vu­je trest od­ňa­tia slo­bo­dy, kto­ré­ho hor­ná hra­ni­ca nep­re­vy­šu­je tri ro­ky, vy­ko­ná­va po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. c) až g) ( po­ve­re­ný prís­luš­ník PZ, VP, ZVaJS, FS a ve­li­teľ ná­mor­nej lo­de) o os­tat­ných vy­ko­ná­va skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie po­li­cajt uve­de­ný v § 10 ods. 8 písm. a) (vy­šet­ro­va­teľ PZ) a b) (vy­šet­ro­va­teľ FS).

 

Me­ri­to:

 

              Trest­ný čin, Krá­dež pod­ľa § 212 ods. 1, ods. 2, ods. 3 TZ, Ub­lí­že­nie na zdra­ví pod­ľa § 156 ods. 1, ale­bo ods. 2 TZ, Spre­ne­ve­ra pod­ľa § 213 ods. 1 TZ, Pod­vod § 221 ods. 1 TZ a ďal­šie, spá­ja­jú ok­rem to­ho, že sú po­mer­ne frek­ven­to­va­né aj fakt, že sa o nich ve­die skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie pri­čom hor­ná hra­ni­ca tres­tnej sadz­by nep­re­vy­šu­je tri ro­ky. Čo však v prí­pa­de, ak sa uve­de­ných tres­tných či­nov do­pus­tí prís­luš­ník PZ ?

              V zmys­le čl. 14 ods. 1 NMV SR č. 175/2010 z 20.12.2010 je Úrad in­špek­čnej služ­by MV SR vec­ne prís­luš­ný pre tres­tné či­ny spá­cha­né prís­luš­ník­mi PZ po­čas tr­va­nia slu­žob­né­ho po­me­ru (a), ďa­lej zo spá­chania kto­rých je po­doz­ri­vý prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru aj v prí­pa­de, ak k spá­chaniu tres­tné­ho či­nu doš­lo pred vzni­kom slu­žob­né­ho po­me­ru (b) a tiež tres­tné či­ny sú­vi­sia­ce s tres­tný­mi čin­mi uve­de­ný­mi v pís­me­ne a), ak sú spl­ne­né pod­mien­ky na spo­loč­né ko­na­nie pod­ľa § 18 Tres­tné­ho po­riad­ku (c) a na zá­ver vý­be­ro­vou prís­luš­nos­ťou (d). Prá­ve vý­be­ro­vá pô­sob­nosť pod­ľa na­ria­de­nia umož­ňu­je mi­nis­tro­vi vnút­ra SR na zá­kla­de vlas­tné­ho po­sú­de­nia a na návrh ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa sek­cie kon­tro­ly a in­špek­čnej služ­by MV SR opat­re­ním, ur­čiť vý­be­ro­vú pô­sob­nosť in­špek­cie na os­tat­né zlož­ky PZ (ods. 6).

              Fak­tom však je, že na In­špek­čnej služ­be MV SR nie je (pod­ľa mo­jich in­for­má­cií) zria­de­ná fun­kcia – po­ve­re­ný prís­luš­ník PZ, ale len vy­šet­ro­va­teľ a vy­šet­ro­va­nie a skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie v tres­tnom ko­na­ní ve­dú vy­šet­ro­va­te­lia a nie po­ve­re­ní prís­luš­ní­ci.

 

            Pár otá­zok na zá­ver:

           

            Na­mies­to zá­ve­ru, po­nú­kam nie­koľ­ko pro­vo­ka­tív­nych práv­no-ap­li­kač­ných si­tuá­cií.

Je vy­šet­ro­va­teľ In­špek­čnej služ­by MV SR, op­ráv­ne­ný ko­nať o pre­či­noch, kto­rých hor­ná hra­ni­ca tres­tnej sadz­by nep­re­vy­šu­je tri ro­ky, ak sa pre­čin ne­tý­ka vý­ni­miek uve­de­ných v § 202 ods.2, a ak áno tak na zá­kla­de akej práv­nej nor­my?

Ak nie, kto vy­ko­ná­va vy­šet­ro­va­nie pre­či­nov s hor­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by do 3 ro­kov, ak je pá­cha­te­ľom prís­luš­ník PZ?

Je v praxi bež­né, aby pri pre­či­noch s hor­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by do  3 ro­kov, kto­rých sa ma­li do­pus­tiť prís­luš­ní­ci PZ, na­ria­ďo­val pro­ku­rá­tor vy­šet­ro­va­nie v zmys­le § 202 ods. 2 písm. d) Tres­tné­ho po­riad­ku?

Čo s dô­kaz­mi za­bez­pe­če­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní pri pre­či­noch s hor­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by do 3 ro­kov, kto­rých sa ma­li do­pus­tiť prís­luš­ní­ci PZ, ak ne­bo­li napl­ne­né pod­mien­ky v zmys­le § 200 ods.  2 Tres­tné­ho po­riad­ku a v kto­rých vie­dol skrá­te­né vy­šet­ro­va­nie vy­šet­ro­va­teľ In­špek­čnej služ­by MV SR?


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia