Získanie prístupu k osobným údajom týkajúcich sa dynamickej IP adresy

Publikované: 01. 04. 2019, čítané: 2779 krát
 

 

Úvod­ná poz­nám­ka JUDr. Pe­ter Šam­ko

 

Roz­hod­nu­tie ESLP vo ve­ci Be­ne­dik pro­ti Slo­vin­sku je za­ují­ma­vé tým, ž v ňom iš­lo o po­su­dzo­va­nie prí­pa­du, v kto­rom slo­vin­ská po­lí­cia v rám­ci vy­šet­ro­va­nia det­skej por­nog­ra­fie po­žia­da­la pos­ky­to­va­te­ľa inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia o dá­ta tý­ka­jú­ce sa uží­va­te­ľa ur­či­tej dy­na­mic­kej IP ad­re­sy (kaž­dá IP ad­re­sa je uni­kát­nym re­ťaz­com čí­siel, kto­rý iden­ti­fi­ku­je kon­krét­ne za­ria­de­nie pri­po­je­né k inter­ne­tu a umož­ňu­je je­ho ko­mu­ni­ká­ciu s ďal­ší­mi za­ria­de­nia­mi). Pos­ky­to­va­teľ na pod­kla­de žia­dos­ti po­lí­cie pos­ky­tol me­no a ad­re­su sťa­žo­va­te­ľov­ho ot­ca, kto­rý bol pred­pla­ti­te­ľom pri­po­je­nia. ESLP ozna­čil úda­je o pred­pla­ti­te­ľo­vi za osob­né úda­je, kto­ré ne­bo­li ve­rej­né a ma­li iden­ti­fi­ko­vať kon­krét­nu oso­bu. Úda­je o pred­pla­ti­te­ľo­vi pri­po­je­nia do­vo­li­li po­lí­cii iden­ti­fi­ko­vať oby­dlie, z kto­ré­ho bo­lo pris­tú­pe­né k inter­ne­tu a iden­ti­fi­ko­vať tak sťa­žo­va­te­ľa ako po­doz­ri­vé­ho z tres­tné­ho či­nu tý­ka­jú­ce­ho sa det­skej por­nog­ra­fie. ESLP uzat­vo­ril, že k zís­ka­niu prís­tu­pu k úda­jom tý­ka­jú­cich sa dy­na­mic­kej IP ad­re­sy by mal byť da­ný súh­las sú­du, na­koľ­ko ide o ne­ve­rej­né úda­je, kto­rú sú osob­ný­mi údaj­mi umož­ňu­jú­ci­mi iden­ti­fi­ko­vať pred­pla­ti­te­ľa inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia.

Pre práv­ne pod­mien­ky SR z uved­né­ho roz­hod­nu­tia ESLP vy­plý­va zá­ver, že na zís­ka­va­nie osob­ných úda­jov tý­ka­jú­cich sa dy­na­mic­kej IP ad­re­sy ne­bu­de sta­čiť iba do­žia­da­nie po­lí­cie sme­ru­jú­ce pos­ky­to­va­te­ľo­vi inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia v zmys­le § 3 ods. 2 Tr. por., ale bu­de ne­vyh­nut­né vy­žia­dať prí­kaz sú­du v zmys­le § 116 Tr. por.

Pod­rob­nej­šie oh­ľad­ne uve­de­né­ho roz­hod­nu­tia poz­ri člá­nok Le­hot­ská, P.: Věc Be­ne­dik pro­ti Slo­vin­sku (Zís­ká­ní přís­tu­pu k osob­ním úda­jum a úda­jum tý­ka­jí­cím se dy­na­mic­ké IP ad­re­sy bez souh­la­su sou­du), uve­rej­ne­ný v ča­so­pi­se Soud­ní Ju­di­ka­tu­ra, Přeh­led roz­sud­ku Ev­rop­ské­ho sou­du pro lid­ská prá­va č. 4/2018.

Ak­tuál­ne k uve­de­nej prob­le­ma­ti­ke mož­no spo­me­núť aj za­ují­ma­vý člá­nok Dos­tál, O.: Za­jiš­ťo­vá­ní du­ka­zu u po­čí­ta­čo­vé kri­mi­na­li­ty – do­žá­da­ní, vy­dá­ní věci a proh­líd­ky (1. díl), Trestněpráv­ní re­vue č. 3/2019.

 

 

 

Vý­ťah z roz­sud­ku ESLP je preb­ra­tý z www.us­tav­ny­sud.sk

 

Roz­su­dok ESĽP z 24. ap­rí­la 2018 vo ve­ci:
Be­ne­dik pro­ti Slo­vin­sku

sťaž­nosť č. 70838/13

 

Reš­pek­to­va­nie súk­rom­né­ho ži­vo­ta - ne­zá­kon­né zís­ka­nie úda­jov o IP ad­re­se sťa­žo­va­te­ľa

 

 

Okol­nos­ti prí­pa­du

Na zá­kla­de in­for­má­cií o vý­me­ne sú­bo­rov s det­skou por­nog­ra­fiou pros­tred­níc­tvom webo­vej strán­ky umož­ňu­jú­cej pre­nos sú­bo­rov me­dzi po­čí­tač­mi jej uží­va­te­ľov si po­li­caj­né or­gá­ny bez súd­ne­ho prí­ka­zu vy­žia­da­li od pos­ky­to­va­te­ľa pri­po­je­nia na inter­net úda­je o tom, kto­ré­mu z uží­va­te­ľov  bo­la  pri­ra­de­ná  kon­krét­na  dy­na­mic­ká  IP  ad­re­sa.  Pos­ky­to­va­teľ  pri­po­je­nia na inter­net pos­ky­tol po­lí­cii me­no a ad­re­su ot­ca sťa­žo­va­te­ľa, kto­ré­mu pos­ky­to­val pri­po­je­nie na inter­net pros­tred­níc­tvom pred­met­nej IP ad­re­sy.

 

Po­li­caj­né or­gá­ny nás­led­ne po­žia­da­li súd o vy­da­nie prí­ka­zu na zís­ka­nie osob­ných úda­jov, ako aj úda­jov o pre­no­se dát vo vzťa­hu k zis­te­né­mu uží­va­te­ľo­vi, kto­ré­mu bo­la prís­luš­ná IP ad­re­sa pri­de­le­ná. Na zá­kla­de tak­to zís­ka­ných úda­jov  bo­la po­tom vy­ko­na­ná do­mo­vá pre­hliad­ka v ro­di­čov­skom do­me sťa­žo­va­te­ľa, pri kto­rej bo­li za­is­te­né po­čí­ta­če ob­sa­hu­jú­ce por­nog­ra­fic­ký ma­te­riál tý­ka­jú­ci sa ma­lo­le­tých de­tí. Sťa­žo­va­teľ bol sú­dom uz­na­ný za vin­né­ho z tres­tné­ho či­nu vý­ro­by, pre­cho­vá­va­nia a roz­ši­ro­va­nia det­skej por­nog­ra­fie.

V ko­na­niach pred vnút­roš­tát­ny­mi súd­mi sťa­žo­va­teľ bez­ús­peš­ne na­mie­tal, že k zá­sa­hu do
ta­jom­stva je­ho ko­reš­pon­den­cie, resp. iných pros­tried­kov ko­mu­ni­ká­cie moh­lo dôjsť len na
zá­kla­de súd­ne­ho prí­ka­zu, pre­to dô­ka­zy zís­ka­né bez toh­to prí­ka­zu bo­li ne­zá­kon­né a ne­ma­li byť
v tres­tnom  ko­na­ní  prí­pus­tné.  V tej­to  sú­vis­los­ti  Ústav­ný súd  Slo­vin­skej  re­pub­li­ky dos­pel
k zá­ve­ru, že sťa­žo­va­teľ žiad­nym spô­so­bom ne­ta­jil svo­ju IP ad­re­su, čím sa sám ve­do­me vzdal
le­gi­tím­nych oča­ká­va­ní tý­ka­jú­cich sa ochra­ny je­ho súk­ro­mia. V dôs­led­ku to­ho ne­bol v prí­pa­de
sťa­žo­va­te­ľa  pre  zís­ka­nie  in­for­má­cií  o  je­ho IP  ad­re­se  pot­reb­ný  súd­ny  prí­kaz,  ho­ci  ide
o in­for­má­ciu, kto­rá je inak chrá­ne­ná v rám­ci ús­tav­né­ho prá­va na súk­ro­mie.

 

 

Roz­hod­nu­tie ESĽP

 

 

 


 

  

 

ESĽP kon­šta­to­val, že in­for­má­cie tý­ka­jú­ce sa kon­krét­nej dy­na­mic­kej IP ad­re­sy pri­ra­de­nej
uží­va­te­ľo­vi v ur­či­tom ča­se sa v prin­cí­pe tý­ka­jú osob­ných úda­jov. Ok­rem to­ho tá­to in­for­má­cia
nie je ve­rej­ne prís­tup­ná, pre­to ju ne­mož­no pri­rov­ná­vať k in­for­má­ciám, kto­ré sú ob­siah­nu­té
v kla­sic­kých te­le­fón­nych zoz­na­moch ale­bo vo ve­rej­ne prís­tup­nej da­ta­bá­ze evi­den­čných čí­siel
mo­to­ro­vých vo­zi­diel. V zá­uj­me iden­ti­fi­ká­cie uží­va­te­ľa, kto­ré­mu bo­la kon­krét­na IP ad­re­sa
pri­ra­de­ná v ur­či­tom ča­se, mu­sel pos­ky­to­va­teľ pri­po­je­nia na inter­net vy­užiť ulo­že­né dá­ta
tý­ka­jú­ce  sa  špe­ci­fic­kej  te­le­ko­mu­ni­kač­nej  pre­vádz­ky.    sa­mot­né  pou­ži­tie  ta­kých­to  dát
vy­vo­lá­va otáz­ky tý­ka­jú­ce sa zá­sa­hu do prá­va na ochra­nu súk­ro­mia. Je­di­ným úče­lom zís­ka­nia
úda­jov o uží­va­te­ľo­vi pri­tom bo­la iden­ti­fi­ká­cia kon­krét­nej oso­by, a to na zá­kla­de od nej
ne­zá­vis­le  zhro­maž­ďo­va­ných  úda­jov,  kto­ré  preu­ka­zo­va­li,  aké  in­for­má­cie  si  tá­to  oso­ba
vy­mie­ňa­la s iný­mi oso­ba­mi. Úda­je o ta­kých­to ak­ti­vi­tách zís­ka­va­jú cha­rak­ter súk­rom­ných
úda­jov v oka­mi­hu, ak ich mož­no pri­ra­diť k iden­ti­fi­ko­va­nej, resp. iden­ti­fi­ko­va­teľ­nej oso­be.
Z toh­to dô­vo­du je pot­reb­né zdan­li­vo ok­ra­jo­vú in­for­má­ciu žia­da­nú po­lí­ciou, kon­krét­ne iš­lo
o me­no a ad­re­su uží­va­te­ľa, po­va­žo­vať za ne­roz­luč­ne spo­je­nú s už exis­tu­jú­ci­mi údaj­mi, kto­ré
preu­ka­zo­va­li ob­sah vy­mie­ňa­ných in­for­má­cií. Opač­ný prís­tup by vie­dol k od­miet­nu­tiu ochra­ny
úda­jov, kto­ré by moh­li od­ha­liť pod­stat­nú časť on-li­ne ak­ti­vít ur­či­tej oso­by vrá­ta­ne cit­li­vých
úda­jov o jej zá­uj­moch, pres­ved­če­ní a súk­rom­nom ži­vo­te (ži­vot­nom štý­le).

 

Na zá­kla­de uve­de­né­ho bo­lo pot­reb­né zod­po­ve­dať na tie­to otáz­ky:

i) Či bol sťa­žo­va­teľ na zá­kla­de spor­ných úda­jov iden­ti­fi­ko­va­ný

 

Sťa­žo­va­teľ bol uží­va­te­ľom inter­ne­to­vej služ­by pros­tred­níc­tvom svoj­ho vlas­tné­ho po­čí­ta­ča
v je­ho vlas­tnom do­me a bo­la to je­ho vlas­tná ak­ti­vi­ta, kto­rá bo­la mo­ni­to­ro­va­ná po­lí­ciou.
Sku­toč­nosť, že sťa­žo­va­teľ ne­bol osob­ne v zmluv­nom vzťa­hu s pos­ky­to­va­te­ľom inter­ne­to­vé­ho
pri­po­je­nia, ne­ma­la vplyv na je­ho le­gi­tím­ne oča­ká­va­nia tý­ka­jú­ce sa ochra­ny súk­ro­mia. Tie­to
oča­ká­va­nia bo­li dot­knu­té tým, že bo­li sprís­tup­ne­né úda­je o zmluv­nom pou­ží­va­te­ľo­vi služ­by,
pre­to­že tie­to úda­je sa ne­pria­mo tý­ka­li aj je­ho vlas­tné­ho pou­ží­va­nia tej­to služ­by.

ii) Či mal sťa­žo­va­teľ od­ôvod­ne­né oča­ká­va­nia tý­ka­jú­ce sa ochra­ny súk­ro­mia

 

Na­priek to­mu, že dot­knu­tá webo­vá strán­ka bo­la ve­rej­ne prís­tup­ná, sťa­žo­va­teľ sub­jek­tív­ne
oča­ká­val, že je­ho ak­ti­vi­ta v rám­ci tej­to strán­ky zos­ta­ne ano­nym­ná a je­ho iden­ti­ta ne­bu­de
od­ha­le­ná.  Sku­toč­nosť,  že  svo­ju  dy­na­mic­kú  IP  ad­re­su  ni­ja­ko  nes­krý­val,  ne­mô­že  byť
roz­ho­du­jú­ca  pre  po­sú­de­nie,  či  je­ho  oča­ká­va­nia  tý­ka­jú­ce  sa  ochra­ny  súk­ro­mia  bo­li
z ob­jek­tív­ne­ho hľa­dis­ka dô­vod­né. Čr­ta ano­ny­mi­ty prí­tom­ná v on-li­ne ochra­ne súk­ro­mia je
pri­tom dô­le­ži­tým fak­to­rom, kto­rý je pri ta­kom­to po­sú­de­ní pot­reb­né vziať do úva­hy. Oso­bit­ne
tre­ba pou­ká­zať na sku­toč­nosť, že sťa­žo­va­teľ nik­dy svo­ju to­tož­nosť vo vzťa­hu k svo­jej on-li­ne
ak­ti­vi­te neod­ha­lil, resp. tú­to to­tož­nosť ne­bo­lo mož­né zis­tiť pre­vádz­ko­va­te­ľom kon­krét­nej
webo­vej strán­ky pros­tred­níc­tvom úda­jov tý­ka­jú­cich sa je­ho kon­ta, resp. pros­tred­níc­tvom
kon­tak­tných úda­jov. Sťa­žo­va­te­ľo­va on-li­ne ak­ti­vi­ta tak po­ží­va­la vy­so­ký stu­peň ano­ny­mi­ty,
o čom sved­čí aj sa­mot­ná sku­toč­nosť, že ho­ci bo­la dy­na­mic­ká IP ad­re­sa sťa­žo­va­te­ľa prís­tup­ná
pre os­tat­ných uží­va­te­ľov sie­te, tá­to sa­mot­ná ad­re­sa bez do­da­toč­ných in­for­má­cií zo stra­ny
pos­ky­to­va­te­ľa prís­tu­pu k inter­ne­tu ne­moh­la viesť ku kon­krét­ne ur­če­né­mu po­čí­ta­ču. Na­vy­še,
vnút­roš­tát­na  ús­ta­va  ga­ran­to­va­la  súk­ro­mie  ko­reš­pon­den­cie  a iných  fo­riem  ko­mu­ni­ká­cie
a vy­ža­do­va­la, aby ob­me­dzenie toh­to prá­va bo­lo vy­ko­na­né len na zá­kla­de prí­ka­zu sú­du.
Sťa­žo­va­te­ľo­ve oča­ká­va­nia tý­ka­jú­ce sa ochra­ny je­ho súk­ro­mia pre­to ne­mož­no po­va­žo­vať za
ne­pod­lo­že­né ale­bo ne­dô­vod­né.

 

iii) Na zá­kla­de uve­de­né­ho dos­pel ESĽP k to­mu­to zá­ve­ru:


 

 

 

 

 

 

Zá­ujem sťa­žo­va­te­ľa, aby bo­la je­ho iden­ti­ta vo vzťa­hu k je­ho on-li­ne ak­ti­vi­te chrá­ne­ná, spa­dá do roz­sa­hu poj­mu „súk­rom­ný ži­vot“ pod­ľa čl. 8 do­ho­vo­ru. Ten­to člá­nok bol pre­to v da­nom prí­pa­de ap­li­ko­va­teľ­ný.

iv) Či bol zá­sah do prá­va na ochra­nu súk­rom­né­ho ži­vo­ta v sú­la­de s do­ho­vo­rom

 

Žia­dosť  po­lí­cie  vo  vzťa­hu  k pos­ky­to­va­te­ľo­vi  pri­po­je­nia  na inter­net  a nás­led­né  pou­ži­tie
zís­ka­ných dát ve­dú­ce k od­ha­le­niu to­tož­nos­ti sťa­žo­va­te­ľa pred­sta­vo­va­li zá­sah do je­ho práv
vy­plý­va­jú­cich z čl.  8 do­ho­vo­ru. Úko­ny vy­ko­na­né po­lí­ciou ma­li zá­klad vo vnút­roš­tát­nom
prá­ve. Keď­že re­le­van­tná práv­na úp­ra­va ne­bo­la úpl­ne jed­noz­nač­ná, ESĽP vy­chá­dzal z ná­zo­ru
Ústav­né­ho sú­du Slo­vin­skej re­pub­li­ky, v zmys­le kto­ré­ho sa pre od­ha­le­nie iden­ti­ty sťa­žo­va­te­ľa
a ob­sa­hu dát zá­sad­ne vy­ža­do­val súd­ny prí­kaz. Ná­zor Ústav­né­ho sú­du Slo­vin­skej re­pub­li­ky, že
sťa­žo­va­teľ sa vzdal prá­va na ochra­nu súk­ro­mia, bol pod­ľa ESĽP v roz­po­re s roz­sa­hom prá­va
na ochra­nu súk­ro­mia vy­plý­va­jú­ce­ho z do­ho­vo­ru. V da­nom prí­pa­de bol pre­to súd­ny prí­kaz
ne­vyh­nut­nou pod­mien­kou zá­sa­hu do práv sťa­žo­va­te­ľa, pri­čom vo vnút­roš­tát­nom po­riad­ku
neexis­to­va­la žiad­na pre­káž­ka, pre kto­rú by po­li­caj­né or­gá­ny ne­moh­li ten­to súh­las zís­kať.

 

Pos­tup vnút­roš­tát­nych or­gá­nov pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku, kto­rý ob­sa­ho­val úp­ra­vu žia­dos­ti o pos­kyt­nu­tie  úda­jov  o elek­tro­nic­kej  ko­mu­ni­ká­cii,  av­šak  neob­sa­ho­val  oso­bit­né  pra­vid­lá tý­ka­jú­ce sa spo­je­nia in­for­má­cií o dy­na­mic­kej IP ad­re­se a osob­ných úda­jov uží­va­te­ľa, bol pre­to pod­ľa ESĽP zjav­ne nep­ri­me­ra­ný. Na­vy­še, ta­ký­to pos­tup neob­sa­ho­val tak­mer žiad­ne pr­vky ochra­ny pred svoj­voľ­ný­mi zá­sah­mi do súk­ro­mia. V roz­ho­du­jú­com ča­se to­tiž Trest­ný po­ria­dok  neob­sa­ho­val  us­ta­no­ve­nia  oso­bit­ne  up­ra­vu­jú­ce  pod­mien­ky  pre  uk­la­da­nie  tak­to zís­ka­ných dát ani zá­ru­ky pred zneu­ži­tím prá­vo­mo­ci štát­nych or­gá­nov v pro­ce­se zís­ka­nia prís­tu­pu k ta­kým­to dá­tam a pri ich pre­no­se. Ok­rem to­ho neexis­to­val žia­den ne­zá­vis­lý doh­ľad nad pou­ži­tím tých­to prá­vo­mo­cí zo stra­ny po­lí­cie, a to na­priek to­mu, že na zá­kla­de pou­ži­tia tých­to prá­vo­mo­cí bol pos­ky­to­va­teľ pri­po­je­nia na inter­net nú­te­ný pos­kyt­núť ulo­že­né dá­ta po­lí­cii a umož­niť jej tak spo­jiť pod­stat­né množ­stvo úda­jov o on-li­ne ak­ti­vi­te s kon­krét­nou oso­bou, a to bez súh­la­su tej­to oso­by.

 

Na zá­kla­de uve­de­né­ho te­da ESĽP uzav­rel, že zá­kon, pod­ľa kto­ré­ho bo­li spor­né opat­re­nia po­lí­cie us­ku­toč­ne­né, ako aj  spô­sob  ap­li­ká­cie toh­to zá­ko­na vnút­roš­tát­ny­mi  súd­mi  ne­bo­li dos­ta­toč­ne ur­či­té a ne­pos­ky­to­va­li dos­ta­toč­nú ochra­nu pred svoj­voľ­ný­mi zá­sah­mi do práv chrá­ne­ných do­ho­vo­rom. Zá­sah do práv sťa­žo­va­te­ľa na reš­pek­to­va­nie je­ho súk­rom­né­ho ži­vo­ta pre­to ne­bol „v sú­la­de so zá­ko­nom”.

 

ESĽP  pre­to  kon­šta­to­val  po­ru­še­nie  čl.       8  do­ho­vo­ru,  sťa­žo­va­te­ľo­vi  však  nep­riz­nal  žiad­ne

fi­nan­čné za­dos­ťu­či­ne­nie, keď­že sa­mot­né kon­šta­to­va­nie po­ru­še­nia je­ho prá­va po­va­žo­val za dos­ta­ču­jú­ce.

 


tá­to prá­ca bo­la pod­po­ro­va­ná Agen­tú­rou na pod­po­ru vý­sku­mu a vý­vo­ja na zá­kla­de Zmlu­vy č. APVV-15-0272.

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia