Uznesenie o vzatí do väzby obvinených Martina Daňa a Rudolfa Vaského

Publikované: 14. 01. 2020, čítané: 28264 krát
 

 

 JUDr. Ján Go­lian, PhD.

sud­ca Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I

 

 Uz­ne­se­nie o vza­tí do väz­by ob­vi­ne­ných R. V. a M. D. stí­ha­ných za pre­čin vý­tr­žníc­tva

 

Dňa 16. 12. 2019 som ako sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie roz­ho­do­val o návr­hu pro­ku­rá­to­ra Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Bra­tis­la­va I na vza­tie do väz­by ob­vi­ne­ných R. V. a M. D. stí­ha­ných za pre­čin vý­tr­žníc­tva a iné. Vzhľa­dom na množ­stvo otá­zok, kto­ré pred­met­né roz­hod­nu­tie vy­vo­la­lo, ako aj sku­toč­nosť, že sa pred­met­ná vec za­ča­la po­li­tic­ky zneu­ží­vať a k to­mu­to roz­hod­nu­tiu sa vy­jad­ru­jú oso­by bez zna­los­ti spi­su, som sa roz­ho­dol pred­met­né uz­ne­se­nie v ano­ny­mi­zo­va­nej po­do­be zve­rej­niť. Zve­rej­ne­ním chcem za­brá­niť ďal­ším špe­ku­lá­ciám nie len v od­bor­ných, ale aj laic­kých kru­hoch s cie­ľom aj vy­vo­lať od­bor­nú dis­ku­siu (neb­rá­nim sa vô­bec ani od­bor­nej kri­ti­ke)  aby si kaž­dý mo­hol vy­tvo­riť ná­zor na pod­kla­de akých sku­toč­nos­tí som dos­pel k zá­ve­ru, že vä­zob­né stí­ha­nie pred­met­ných osôb je dô­vod­né.

                                                                                                                               9Tp/116/2019

 

 

UZ­NE­SE­NIE

 

            Ok­resný súd Bra­tis­la­va I. v Bra­tis­la­ve sud­com pre príp­rav­né ko­na­nie JUDr. Já­nom Go­lia­nom, PhD., v tres­tnej ve­ci ob­vi­ne­ných R V a M D, tres­tne stí­ha­ných pre pre­čin vý­tr­žníc­tva pod­ľa § 364 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b)  Tr. zák., pre­čin pod­ne­co­va­nia pod­ľa § 337 Tr. Zák., pok­ra­čo­va­cí pre­čin neop­ráv­ne­né­ho nak­la­da­nia s osob­ný­mi údaj­mi pod­ľa § 274 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b) Tr. Zák., dňa 16. 12. 2019 v Bra­tis­la­ve tak­to:

 

r o z h o d o l

1.

I.

            Podľa § 71 od­sek 1 písm. c) Tres­tné­ho po­riad­ku sa

 

ob­vi­ne­ný:

R V,                            ........

 

be­rie do väz­by

 

s tým, že väz­ba za­čí­na ply­núť dňom za­dr­ža­nia, t. j. 13. 12. 2019 o 09:32 hod. a bu­de sa vy­ko­ná­vať v Ústa­ve na vý­kon väz­by a Ústa­ve na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy Nit­ra.

 

II.

            Podľa § 80 od­sek 1 pís­me­no c) Tres­tné­ho po­riad­ku sa návrh ob­vi­ne­né­ho R V,.....  na nah­ra­de­nie väz­by doh­ľa­dom pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka za­mie­ta.

 

2.

I.

            Podľa § 71 od­sek 1 písm. c) Tres­tné­ho po­riad­ku sa

 

ob­vi­ne­ný:

M D,                                                  ........

 

be­rie do väz­by

 

s tým, že väz­ba za­čí­na ply­núť dňom za­dr­ža­nia, t. j. 13. 12. 2019 o 08:56 hod. a bu­de sa vy­ko­ná­vať v Ústa­ve na vý­kon väz­by a Ústa­ve na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy Nit­ra.

 

II.

            Podľa § 80 od­sek 1 pís­me­no c) Tres­tné­ho po­riad­ku sa väz­ba ob­vi­ne­né­ho M D, ....  doh­ľa­dom pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka ne­nah­rá­dza.

 

Od­ôvod­ne­nie

 

Uz­ne­se­ním vy­šet­ro­va­te­ľa Ok­res­né­ho ria­di­teľ­stva PZ v Bra­tis­la­ve I, od­bor kri­mi­nál­nej po­lí­cie, 1. od­de­le­nie vy­šet­ro­va­nia, Bra­tis­la­va pod ČVS: ORP-816/1-VYS-B1-2016 zo dňa 15.04.2019, bo­lo pod­ľa § 206 od­sek 1 Tres­tné­ho po­riad­ku vzne­se­né ob­vi­ne­nie vo­či M D v bo­de 1/ pre pre­čin oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 od­sek 1, od­sek 2 písm. c) Tres­tné­ho zá­ko­na s pou­ka­zom na § 122 od­sek 2 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na a v bo­de 2/ pre pre­čin pohŕda­nia sú­dom pod­ľa § 343 písm. a), b) Tres­tné­ho zá­ko­na, na tom skut­ko­vom zá­kla­de, že

 

1/    dňa 19.05.2016 do­ru­čil na po­da­teľ­ňu Naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky, Žup­né ná­mes­tie 13, Bra­tis­la­va (ďa­lej len „NS SR“) po­da­nie ad­re­so­va­né pred­sed­níč­ke NS SR JUDr. D Š s ozna­če­ním „Pod­net na za­ča­tie dis­cip­li­nár­ne­ho ko­na­nia vo­či sud­com Naj­vyš­šie­ho sú­du JUDr. J K, JUDr. P H a JUDr. P S“, v kto­rom pá­cha­teľ v sú­vis­los­ti s ve­rej­ným za­sad­nu­tím se­ná­tu v zlo­že­ní JUDr. P H, JUDr. J S, JUDr. J K, JUDr. P F, JUDr. P S na NS SR dňa 06.05.2016  vo ve­ci do­vo­la­cie­ho ko­na­nia sp. zn. 2TdoV 11/2015 uvie­dol, že v se­ná­te se­dí „5 kla­má­rov, 5 pod­vod­ní­kov“, že jus­tí­ciu rep­re­zen­tu­jú „opil­ci“ a „psy­chic­ky na­ru­še­ní jed­not­liv­ci v ta­lá­roch“, že v ten deň „člen se­ná­tu K a pred­se­da H pá­cha­li pred zrak­mi ve­rej­nos­ti ne­zá­kon­nos­ti“, že sud­ca J K je „psy­chic­ky mi­mo­riad­ne ne­vy­rov­na­ná osob­nosť“ a spo­lu s P S „pá­cha­jú úmy­sel­nú tres­tnú čin­nosť tým, že bez oh­ľa­du na zá­kon sa z ve­ci ne­vy­lú­či­li a chcú byť sud­ca­mi ... v pred­met­nej kau­ze“, čím pá­cha­teľ ozná­mil o sud­coch NS SR JUDr. P H, JUDr. J S, JUDr. J K, JUDr. P F, JUDr. P S nep­rav­di­vé úda­je, kto­ré sú spô­so­bi­lé znač­nou mie­rou oh­ro­ziť ich váž­nosť u spolu­ob­ča­nov a poš­ko­diť ich v za­mes­tna­ní a ten­to čin spá­chal aj ve­rej­ne, keď­že text svoj­ho pod­ne­tu zá­ro­veň zve­rej­nil dňa 18.05.2016 na inter­ne­to­vej strán­ke www.ginn.press/news/kau­za-ko­za spra­vo­va­nou spo­loč­nos­ťou GINN ......

 

2/    dňa 06.05.2016 o 09.30 hod. na NS SR v po­jed­ná­va­cej mies­tnos­ti P-1 na za­čiat­ku ve­rej­né­ho za­sad­nu­tia se­ná­tu v zlo­že­ní JUDr. P H – pred­se­da a čle­no­via JUDr. J S, JUDr. J K, JUDr. P F, JUDr. P S vo ve­ci do­vo­la­cie­ho ko­na­nia sp. zn. 2TdoV 11/2015 pris­tú­pil ako ve­rej­nosť k se­ná­tu a bez ude­le­nia slo­va sa do­ža­do­val vy­svet­le­nia k je­ho zlo­že­niu, a opa­ko­val, že ide o ne­zá­kon­ný súd a ne­zá­kon­né zlo­že­nie se­ná­tu, pri­čom po slov­nej vý­zve sud­cu JUDr. J K a nás­led­ne aj pred­se­du se­ná­tu JUDr. P H na opus­te­nie po­jed­ná­va­cej mies­tnos­ti, tú­to ne­reš­pek­to­val a za­čal na sud­cov kri­čať a opa­ko­va­ne ich ozna­čo­val za „päť kla­má­rov“, „päť pod­vod­ní­kov“, na ad­re­su čle­na se­ná­tu JUDr. J K vy­krí­kol „pán ko­za, pôj­de­te do chlie­va“, nás­led­ne si sa­dol na mies­to ur­če­né pre ve­rej­nosť ne­reš­pek­tu­júc opa­ko­va­né slov­né vý­zvy pred­se­du se­ná­tu ani prís­luš­ní­kov Zbo­ru vä­zen­skej a jus­tič­nej strá­že, aby sa utí­šil a opus­til mies­tnosť, pri­čom vo svo­jom ko­na­ní pok­ra­čo­val pár mi­nút, až na­ko­niec po ďal­šej vý­zve, aby opus­til po­jed­ná­va­ciu mies­tnosť rea­go­val slo­va­mi „ko­za me­čí, ko­za me­čí“, pri­čom pri od­cho­de z po­jed­ná­va­cej mies­tnos­ti sa us­mie­val a vy­hla­so­val, že „sa len us­mial, nič neu­ro­bil“, „tak­že za ús­mev von­ku, no šak dob­re, to si uká­že­me“, aby čle­nov se­ná­tu opä­tov­ne ozna­čil za „päť kla­má­rov, päť kla­má­rov na ko­pe“ a v sprie­vo­de prís­luš­ní­kov ZVJS po­jed­ná­va­ciu mies­tnosť opus­til, a te­da pá­cha­teľ sa opa­ko­va­ným ko­na­ním na­priek pred­chá­dza­jú­ce­mu upo­zor­ne­niu sprá­val uráž­li­vo k sú­du a súd zne­va­žo­val.

 

Uz­ne­se­ním vy­šet­ro­va­te­ľa Ok­res­né­ho ria­di­teľ­stva PZ v Bra­tis­la­ve I, od­bor kri­mi­nál­nej po­lí­cie, 1. od­de­le­nie vy­šet­ro­va­nia, Bra­tis­la­va pod ČVS: ORP-838/1-VYS-B1-2019 zo dňa 04.07.2019 bo­lo pod­ľa § 199 od­sek 1 Tres­tné­ho po­riad­ku za­ča­té tres­tné stí­ha­nie a zá­ro­veň pod­ľa § 206 od­sek 1 Tres­tné­ho po­riad­ku vzne­se­ní ob­vi­ne­nie vo­či M D pre pok­ra­čo­va­cí pre­čin neop­ráv­ne­né­ho nak­la­da­nia s osob­ný­mi údaj­mi pod­ľa § 374 od­sek 1 písm. a), od­sek 2 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na a pre pre­čin pod­ne­co­va­nia pod­ľa § 337 Tres­tné­ho zá­ko­na, na tom skut­ko­vom zá­kla­de, že

 

ad 1/ dňa 28.01.2019 v Bra­tis­la­ve v prís­pev­ku „Li­ve: D a Ci­gá­noč­ka N! M: D je va­ga­bund #11.23“ na­chá­dza­jú­com sa na https://www.youtu­be.co/watch?=SqQ_4PNb6Ko zve­rej­nil v na­ži­vo vy­sie­la­nom prís­pev­ku bez súh­la­su poš­ko­de­né­ho JUDr. P D v 42:30 mi­nú­te „ ... tak spros­tý pro­ku­rá­tor ... pro­ku­rá­tor má nap­rík­lad prá­vo na ochra­nu svo­jich osob­ných úda­jov ..." a nás­led­ne v 42:45 mi­nú­te „... tu už zna­me­ná, že je tu­pý pro­ku­rá­tor ... ne­mu­sí uvá­dzať svo­ju ad­re­su tr­va­lé­ho byd­lis­ka, čo je ...“ pri­čom o tých­to sa doz­ve­del v sú­vis­los­ti s ús­tav­ným prá­vom na súd­nu ochra­nu v rám­ci ci­vil­né­ho spo­ro­vé­ho ko­na­nia ve­de­né­ho Ok­res­ným sú­dom Bra­tis­la­va V pod sp. zn. 42 C/56/2018 me­dzi ža­lob­com JUDr. P D a ža­lo­va­ným M D o ochra­nu osob­nos­ti a na­ria­de­nie neod­klad­né­ho opat­re­nia,

-    dňa 12. 02.2019     v          Bra­tis­la­ve        na strán­ke https://fa­ce­book.com/mar­tin.da­no.1976/vi­deos/2924811027547254/ zve­rej­nil nah­ráv­ku, v kto­rej uvie­dol bez súh­la­su poš­ko­de­né­ho JUDr. P D v čas­ti od 06:24 mi­nú­ty zá­zna­mu uvá­dza „... pro­ku­rá­tor D uvie­dol svoj dá­tum na­ro­de­nia .... a dal tu svo­ju ad­re­su ....., pri­čom o tých­to sa doz­ve­del v sú­vis­los­ti sús­tav­ným prá­vom na súd­nu ochra­nu v rám­ci ci­vil­né­ho spo­ro­vé­ho ko­na­nia ve­de­né­ho Ok­res­ným sú­dom Bra­tis­la­va V pod sp. zn. 42 C/56/2018 me­dzi ža­lob­com JUDr. P D a ža­lo­va­ným M D o ochra­nu osob­nos­ti a na­ria­de­nie neod­klad­né­ho opat­re­nia,

 

-             dňa 15.02.2019 v Bra­tis­la­ve v prís­pev­ku „M D kan­di­dát na pre­zi­den­ta part 2" na ka­ná­ly oso­by M V na https://vou­tu­be.com/watch?v=jjqoEfHZqVw uvie­dol bez súh­la­su poš­ko­de­né­ho JUDr. P D od 04:08 mi­nú­ty „P D, ... ..." a od 04:46mi­nú­ty „te­raz všet­ci ve­dia, kde bý­va, le­bo ja som všet­ko zve­rej­nil“ pri­čom o tých­to sa doz­ve­del v sú­vis­los­ti s ús­tav­ným prá­vom na súd­nu ochra­nu v rám­ci ci­vil­né­ho spo­ro­vé­ho ko­na­nia ve­de­né­ho Ok­res­ným sú­dom Bra­tis­la­va V pod sp. zn. 42 C/56/2018 me­dzi ža­lob­com JUDr. P D a ža­lo­va­ným M D o ochra­nu osob­nos­ti a na­ria­de­nie neod­klad­né­ho opat­re­nia,

-             dňa 17.02.2019 v Bra­tis­la­ve v prís­pev­ku „Pre­mie­ra: Noč­né sprá­vy kan­di­dá­ta na Pre­zi­den­ta Mar­ti­na Da­ňa #11.34“ zve­rej­ne­nom na strán­ke https:www.youtu­be.com/watch?v=sfKpxSMSsvo uvie­dol bez súh­la­su poš­ko­de­né­ho JUDr. P D v 28:32 mi­nú­te „to­to je spros­tý pro­ku­rá­tor ... “ a v 29:16 mi­nú­te „...... a v 32:07 mi­nú­te „ za úče­lom náp­ra­vy to­ho D ...“ pri­čom o tých­to sa doz­ve­del v sú­vis­los­ti s ús­tav­ným prá­vom na súd­nu ochra­nu v rám­ci ci­vil­né­ho spo­ro­vé­ho ko­na­nia ve­de­né­ho Ok­res­ným sú­dom Bra­tis­la­va V pod sp. zn. 42 C/56/2018 me­dzi ža­lob­com JUDr. P D a ža­lo­va­ným M D o ochra­nu osob­nos­ti a na­ria­de­nie neod­klad­né­ho opat­re­nia,

-             dňa 23.03.2019 v Bra­tis­la­ve v prís­pev­ku „Po­li­cajt Tie­fen­bach a cen­zú­ra: Súd a pro­ku­ra­tú­ra za­ka­zu­jú Da­ňa (short) #11.75“ zve­rej­ne­nom na https://www.youtu­be.com/watch?v=N6x5t0VPfDgh uvie­dol bez súh­la­su poš­ko­de­né­ho JUDr. P D od 01:11 mi­nú­ty „P D, pro­ku­rá­tor OP Bra­tis­la­va a v 01:12 mi­nú­te „... Va­ša spros­to­ta, va­ša spros­to­ta je napl­no uká­za­ná ......, koľ­ko to má­te ad­re­su ..., pri­čom o tých­to sa doz­ve­del v sú­vis­los­ti sús­tav­ným prá­vom na súd­nu ochra­nu v rám­ci ci­vil­né­ho spo­ro­vé­ho ko­na­nia ve­de­né­ho Ok­res­ným sú­dom Bra­tis­la­va V pod sp. zn. 42 C/56/2018 me­dzi ža­lob­com JUDr. P D a ža­lo­va­ným M D o ochra­nu osob­nos­ti a na­ria­de­nie neod­klad­né­ho opat­re­nia,

-                    dňa 24.04.2019 v Bra­tis­la­ve v prís­pev­ku „Li­ve: Na­ru­ši­teľ Mar­tin Da­ňo, Ko­za K a Di­bi­ki D #11.103“ vy­sie­la­nom na­ži­vo a za­chy­te­nom na https://www. youtu­be.com/watch ?v=qbW5NkE6dhO uvie­dol bez súh­la­su poš­ko­de­né­ho JUDr. P D v 04:37 mi­nú­te „pro­ku­rá­tor D a, nás­led­ne „JUDr. P D, na­ro­de­ný ....., by­tom ...., pri­čom o tých­to sa doz­ve­del v sú­vis­los­ti s ús­tav­ným prá­vom na súd­nu ochra­nu v rám­ci ci­vil­né­ho spo­ro­vé­ho ko­na­nia ve­de­né­ho Ok­res­ným sú­dom Bra­tis­la­va V pod sp. zn. 42 C/56/2018 me­dzi ža­lob­com JUDr. P D a ža­lo­va­ným M D o ochra­nu osob­nos­ti a na­ria­de­nie neod­klad­né­ho opat­re­nia,

ad 2/

dňa 28.01.2019 v Bra­tis­la­ve v prís­pev­ku „Li­ve: D a Ci­gá­noč­ka N! M: Da­ňo je va­ga­bund #11.23, vy­sie­la­nom na­ži­vo a za­chy­te­nom na https://www.youtu­be.com/watch?v=SqQ_4PNb6Ko uvie­dol v 04:37 mi­nú­te „ ... či­že všet­ci zlo­čin­ci, kto­rých stí­ha pán D, keď má­te ne­ja­ký prob­lém, choď­te na ...., pán D je tam, hej... a tak ve­rej­ne pod­ne­co­val a vy­zý­val na bliž­šie neš­pe­ci­fi­ko­va­ný trest­ný čin oso­by, kto­rých tres­tné stí­ha­nie do­zo­ro­val, do­zo­ru­je či za­stu­pu­je v tres­tnom ko­na­ní pred sú­dom poš­ko­de­ný pro­ku­rá­tor JUDr. P D, ako pro­ku­rá­tor Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Bra­tis­la­va V,

dňa 15.02.2019 v Bra­tis­la­ve „Mar­tin Da­no kan­di­dat na pre­zi­den­ta part 2“ na ka­ná­ly oso­by M V na https://youtu­be.com/watch?v=jjqoEfHZqVw uvie­dol od 04:08 mi­nú­ty osob­né úda­je „P D, ..." a nás­led­ne od 04:34 mi­nú­ty uvie­dol „ te­raz všet­ci zlo­čin­ci, kto­rých stí­ha vie­te kde bý­va pán D...“ čím ve­rej­ne pod­ne­co­val a vy­zý­val na bliž­šie neš­pe­ci­fi­ko­va­ný trest­ný čin oso­by, kto­rých tres­tné stí­ha­nie do­zo­ro­val, do­zo­ru­je či za­stu­pu­je v tres­tnom ko­na­ní pred sú­dom poš­ko­de­ný JUDr. P D, ako pro­ku­rá­tor Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Bra­tis­la­va V.

 

Nás­led­ne uz­ne­se­ním vy­šet­ro­va­te­ľa Ok­res­né­ho ria­di­teľ­stva PZ v Bra­tis­la­ve I, od­bor kri­mi­nál­nej po­lí­cie, 1. od­de­le­nie vy­šet­ro­va­nia, Bra­tis­la­va pod ČVS: ORP-454/1-VYS-B1-2017 zo dňa 14.05.2019 bo­lo pod­ľa § 206 od­sek 1 Tres­tné­ho po­riad­ku vzne­se­né ob­vi­ne­nie vzne­se­né ob­vi­ne­nie vo­či M D pre pre­čin pohŕda­nia sú­dom pod­ľa § 343 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na, na tom skut­ko­vom zá­kla­de, že

 

dňa 18.08.2015 po­čas po­jed­ná­va­nia ve­de­nom v po­jed­ná­va­cej mies­tnos­ti na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va III, Nám. Bie­ly Kríž 7, Bra­tis­la­va, pod sp. zn. 3T/147/2014 ve­de­nom sud­ky­ňou JUDr. I H ne­reš­pek­to­val pred­chá­dza­jú­ce upo­zor­ne­nie sú­du o nep­rí­pus­tnos­ti vy­ho­to­ve­nia ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vých zá­zna­mov z hlav­né­ho po­jed­ná­va­nia, ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam vy­ho­to­vil a zve­rej­nil na inter­ne­to­vom por­tá­li Youtu­be, za čo mu bo­la dňa 27.08.2015 ulo­že­ná po­riad­ko­vá po­ku­ta a dňa 13.01.2017 po­čas po­jed­ná­va­nia ve­de­né­ho od 08:00 hod. v po­jed­ná­va­cej mies­tnos­ti na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va III, Nám. Bie­ly Kríž 7, Bra­tis­la­va pod sp. zn. 3T/147/2014 ve­de­nom sud­ky­ňou JUDr. I H ne­reš­pek­to­val pred­chá­dza­jú­ce opa­ko­va­né upo­zor­ne­nia sú­du o nep­rí­pus­tnos­ti vy­ho­to­ve­nia ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vých zá­zna­mov z hlav­né­ho po­jed­ná­va­nia a ka­me­ry ne­vy­pol, za čo mu bo­la ulo­že­ná po­riad­ko­vá po­ku­ta, kde po­čas po­jed­ná­va­nia mal na kr­ku za­ve­se­nú ce­duľ­ku s ná­pi­som „kaž­dý má prá­vo na sud­cu, kto­rý v prá­ci ne­pi­je“, za čo mu bo­la tak­tiež ulo­že­ná po­riad­ko­vá po­ku­ta, kto­rá bo­la uz­ne­se­ním Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve pod sp. zn. 1 Tos/31/2107 zru­še­ná, pri­čom ale eš­te na zá­ver pred­met­né­ho po­jed­ná­va­nia ok­rem iné­ho uvie­dol „to­to je hlú­pa sud­ky­ňa, to­to je hlú­pa sud­ky­ňa, kto­rá pi­je, ne­má ma mať čo sú­diť. Ur­či­te aj te­raz je ož­ra­tá. Je hlu­pa­ňa.“ a eš­te „poz­ri­te sa, aký to je súd, je ož­ra­tá, čo je to za súd.“, pri­čom sa ob­dob­né­ho ko­na­nia do­pus­til už v mi­nu­los­ti a te­da sa pá­cha­teľ opa­ko­va­ným ko­na­ním na­priek pred­chá­dza­jú­ce­mu upo­zor­ne­niu sprá­val uráž­li­vo k sú­du a súd zne­va­žo­val.

 

uz­ne­se­ním po­ve­re­né­ho prís­luš­ní­ka Ok­res­né­ho ria­di­teľ­stva PZ v No­vom Mes­te nad Vá­hom, Ob­vod­né od­de­le­nie PZ No­vé Mes­to nad Vá­hom pod ČVS: ORP-133/NM-NM-2019 zo dňa 19.06.2019 bo­lo pod­ľa § 206 od­sek 1 Tres­tné­ho po­riad­ku vzne­se­né ob­vi­ne­nie vzne­se­né ob­vi­ne­nie vo­či M D pre pre­čin pohŕda­nia sú­dom pod­ľa § 343 písm. a), b), c) Tres­tné­ho zá­ko­na, na tom skut­ko­vom zá­kla­de, že

 

            dňa 07.02.2019 v ča­se me­dzi 10:30 hod. a 11:15 hod. na Ok­res­nom sú­de No­vé Mes­to nad Vá­hom na 3. pos­cho­dí v po­jed­ná­va­cej mies­tnos­ti č. 305/B, po­čas ko­na­nia ve­de­né­ho zá­kon­nou sud­ky­ňou Mgr. A F pod sp. zn. 11 Cpr/16/2018, po tom čo bol pí­som­ne pou­če­ný v zmys­le § 176 zá­ko­na č. 160/2015 Z. z. Ci­vil­né­ho spo­ro­vé­ho po­riad­ku o mož­nos­ti vy­ho­to­vo­va­nia ob­ra­zo­vých zá­zna­mov, pre­no­sov a zvu­ko­vých pre­no­sov z prie­be­hu po­jed­ná­va­nia len so súh­la­som sú­du, vstú­pil do po­jed­ná­va­cej mies­tnos­ti kde vy­ho­to­vo­val ob­ra­zo­vo zvu­ko­vý zá­znam s ka­me­rou bez súh­la­su, na čo bol sú­dom ús­tne pou­če­ný a nás­led­ne vy­zva­ný na vy­pnu­tie ka­me­ry, čo ne­reš­pek­to­val a na­ďa­lej na­tá­čal, na zá­kla­de čo­ho súd uz­ne­se­ním roz­ho­dol o ne­po­vo­le­ní prí­tom­ným oso­bám, stra­nám a zá­stup­com vy­ho­to­vo­vať zá­zna­my z prie­be­hu po­jed­ná­va­nia, na čo aj na­priek to­mu­to opa­ko­va­ne v ko­na­ní pok­ra­čo­val a ne­reš­pek­to­val roz­hod­nu­tie sú­du, na čo bol uz­ne­se­ním vy­ká­za­ný z po­jed­ná­va­cej mies­tnos­ti, čo ne­reš­pek­to­val a po­jed­ná­va­ciu mies­tnosť ih­neď neo­pus­til, po­čas čo­ho kri­čal slo­vá „čo si to do­vo­ľu­je­te, to­to je ko­niec sud­ky­ne, te­raz okam­ži­te neo­dí­dem od­tiaľ, sa chyt­nem to­ho sto­la a tí­to ma bu­dú dr­žať, návrh na vy­lú­če­nie sud­ky­ne!“ a i na­ďa­lej vy­ho­to­vo­val ob­ra­zo­vo zvu­ko­vé zá­zna­my, kto­ré nes­kôr zve­rej­nil na inter­ne­to­vých por­tá­loch, pri­čom po­čas to­ho po­jed­ná­va­nia svo­jím hru­bým a ag­re­sív­nym sprá­va­ním vo­či zá­kon­nej sud­ky­ni zá­važ­ne ru­šil prie­beh súd­ne­ho po­jed­ná­va­nia kri­ča­ním ako pre­ja­vom ne­súh­la­su na sud­ky­ňu slo­va­mi „zo za­pi­so­va­teľ­ky sa sta­la sud­ky­ňa, čo si to do­vo­ľu­je­te, to­to čo tu ro­bí sud­ky­ňa je ab­so­lút­ny vr­chol aro­gan­cie mo­ci, je to pri­mi­tív­ne a dr­zé, tá­to pa­ni ne­vie že pôj­de, že kon­čí v súd­nic­tve, ne­vie čo ju ča­ká, to­to je cir­kus, han­ba jus­tí­cie“ a iné a sprá­val sa k sú­du uráž­li­vo a súd zne­va­žo­val pred prí­tom­ný­mi oso­ba­mi.

 

Uz­ne­se­ním vy­šet­ro­va­te­ľa Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru, ná­rod­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra, od­bor Bra­tis­la­va, 2. od­de­le­nie vy­šet­ro­va­nia, Bra­tis­la­va, pod ČVS: PPZ-351/NKA-BA2-2019 zo dňa 12.12.2019 bo­lo pod­ľa § 199 od­sek 1, 2 Tres­tné­ho po­riad­ku za­ča­té tres­tné stí­ha­nia a zá­ro­veň pod­ľa § 206 od­sek 1 Tres­tné­ho po­riad­ku vzne­se­ní ob­vi­ne­nie vo­či M D v bo­de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 pre  opa­ku­jú­ci sa pok­ra­čo­va­cí pre­čin vý­tr­žníc­tva for­mou spolu­pá­cha­teľ­stva pod­ľa § 20 k § 364 od­sek 1 písm. a), od­sek 2 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na s pou­ka­zom na us­ta­no­ve­nie § 138 písm. j) Tres­tné­ho zá­ko­na, v bo­de 8, 9 pre pok­ra­čo­va­cí pre­čin vý­tr­žníc­tva pod­ľa § 364 od­sek 1 písm. a), od­sek 2 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na s pou­ka­zom na us­ta­no­ve­nie § 138 písm. j) Tres­tné­ho zá­ko­na a v bo­de 5/ pre pre­čin pod­ne­co­va­nia pod­ľa § 337 Tres­tné­ho zá­ko­na a v bo­de 5/ aj pre pre­čin pod­ne­co­va­nia pod­ľa § 337 Tres­tné­ho zá­ko­na a vo­či R V v bo­de v bo­de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 pre  opa­ku­jú­ci sa pok­ra­čo­va­cí pre­čin vý­tr­žníc­tva for­mou spolu­pá­cha­teľ­stva pod­ľa § 20 k § 364 od­sek 1 písm. a), od­sek 2 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na s pou­ka­zom na us­ta­no­ve­nie § 138 písm. j) Tres­tné­ho zá­ko­na, na tom skut­ko­vom zá­kla­de, že

 

1/ ob­vi­ne­ní M DR V dňa 09.01.2018, na do­po­siaľ ne­zis­te­nom mies­te vy­ho­to­vi­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam v cel­ko­vom tr­va­ní prib­liž­ne 01:40:37 hod., kto­rý zá­ro­veň v ča­se prib­liž­ne o 20:30 hod. zve­rej­ni­li, a to tak, že ho spo­loč­ne v pria­mom pre­no­se od­vy­sie­la­li pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.tak­ze­tak.sk, je­ho vy­sie­la­nie oba­ja mo­de­ro­va­li a ta­ký­to ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam po je­ho od­vy­sie­la­ní aj na­ďa­lej zve­rej­ňu­jú pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.tak­ze­tak.sk a https://www.youtu­be.comm pod náz­vom „Tak­že tak! #4.1 Li­ve: Ogr­ca­né lie­tad­lo a strav­né lís­tky“, pri­čom v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li naj­mä v tom ča­se Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky A K, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 31:32 do 31:43 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Poz­ri sa to­ho K, ten dô­le­ži­tý ksicht. Nie­čo hroz­né, nor­mál­ne spuch­nu­tý, dô­le­ži­tý ksicht. Po opi­ci te­da, aby som up­res­nil. Po tequilo­vej opi­ci.“, a ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 37:03 do 40:23 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Je to idiot­ko, pros­te. ... Poz­ri sa, po­pu­lá­cia stod­vad­sať­šty­ri mi­lió­nov, stod­vad­sať­päť mi­lió­nov v Mexiku hej? A čo ta­ký tam ide ro­biť ako di­vad­lo, hej? Však oni pod­ľa mňa, keď si po­zrie­te film, blá­zon k ve­čeři, hej? To je naj­lep­ší film. V jed­nej mies­tnos­ti sa od­oh­rá­va, hej? Tak pod­ľa mňa, oni sa po­tom z to­ho sme­jú.  Vieš ako, že prí­de ten mexic­ký pre­zi­dent, čo tam má tie všet­ky kar­te­ly a všet­ko mož­né a po­tom sa sme­jú, ó mal som tu ta­ké­ho idio­ta zo Slo­ven­ska, nie? Mast­ný vlas! ... Oni to pot­re­bu­jú ako roz­ve­se­le­nie, oni, vieš oni uro­bia di­vad­lo, ó de­le­gá­cie, hen­to tam­to, a po­tom sa sme­jú, aké­ho idio­ta tam ma­li, K, hej? ... A K je tak spros­tý, že nie­len na Ka... pas­ce nas­ko­čí, eš­te aj na ta­ké­to.“, ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 44:51 do 45:32 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Vieš dob­re, že ten K je idiot ... Je pro­fík, mexic­ký, vieš, on je sto krát za vo­dou jak K niek­de ro­zu­mieš? Hej? A všet­ko mož­né hej? A te­raz prí­de tam ta­ký­to, tak má oži­ve­nie dňa vieš? Ako ty už ne­máš zmy­sel ži­vo­ta, vieš? Máš všet­ko čo chceš mať. Ria­diš stod­vad­sať­päť mi­lió­no­vú kra­ji­nu a od­ra­zu ti prí­de ne­ja­ký idiot, hej?“ Sa ti tam nastr­ká, že ide ro­biť star­tu­py v Mexiku.“, na čo ob­vi­ne­ný R V v ča­so­vom úse­ku od 46:08 do 46:48 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu uvie­dol, „My sme ta­kí bo­ha­tí tu­to, že už ne­má­me čo star­tu­po­vať, už ide­me do Mexika vy­vá­žať ka­pi­tál. Jak ten idiot Mó­ric, jak sa vo­lá? Ten sa chvá­lil, že my vy­vá­ža­me ka­pi­tál. On vy­vá­ža ka­pi­tál. Ten idiot M, jak sa vo­lá? Bol zo SNS.“, na čo ob­vi­ne­ný M Dod­po­ve­dal, „Áno, V M“ a ob­vi­ne­ný R Vďa­lej pok­ra­čo­val, „V M. Ta­kí­to idio­ti vy­vá­ža­jú ka­pi­tál ... Ko­kot“, ďa­lej ob­vi­ne­ný M D v ča­so­vom úse­ku od 55:47 do 56:06 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu uvie­dol, „To­to čo bo­lo  v Mexiku, to ro­bil, to za­se ma­li sran­du od mexic­ké­ho pre­zi­den­ta, le­bo už ve­de­li, K im potvr­dil, že ja­ký hlu­pák tam ide, tak oni po­ve­da­li, dob­re, aj my si z ne­ho vy­stre­lí­me, bu­de sran­da. Hej? Chá­pe­te, to už sú ľu­dia, čo už sú za vo­dou. Oni pot­re­bu­jú zá­žit­ky ta­ké, kto­ré ne­ma­jú bež­ný deň, tak na­chy­ta­jú idio­ta K. No, tak sa sme­jú z to­ho hej? A K tu­pec tu na to sko­čí.“, ďa­lej ob­vi­ne­ný M D v ča­so­vom úse­ku od 01:00:58 do 01:01:42 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu uvie­dol, „A tá man­žel­ka se­rie na Vás Slo­vá­ci. K se­rie na Vás Slo­vá­ci, hej? On rie­ši iba se­ba, svo­ju ro­di­nu a pár ku­riev, čo má oko­lo. Nič iné. ... Vi­del si nie­ke­dy K, že by manž? Pár krát, vý­ni­moč­ne, že je­ho man­žel­ka ho dop­re­vá­dza, hej?  Tak čo to je za K? To je chu­dák pod pa­pu­čou! Chu­dák pod pa­pu­čou! Jjak ta­ký mô­že ria­diť štát?“, pri­čom ob­vi­ne­ní ta­kým­to spô­so­bom ko­men­to­va­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vé zá­zna­my zo štát­nej de­le­gá­cie Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky v Spo­je­ných štá­toch mexic­kých, ako aj iné sku­toč­nos­ti tý­ka­jú­ce sa pô­so­be­nia Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky, 

 

2/ ob­vi­ne­ní M DR V dňa 13.01.2018, na do­po­siaľ ne­zis­te­nom mies­te vy­ho­to­vi­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam v cel­ko­vom tr­va­ní prib­liž­ne 02:45:23 hod., kto­rý zá­ro­veň v ča­se prib­liž­ne o 21:30 hod. zve­rej­ni­li, a to tak, že ho spo­loč­ne v pria­mom pre­no­se od­vy­sie­la­li pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.tak­ze­tak.sk, je­ho vy­sie­la­nie oba­ja mo­de­ro­va­li a ta­ký­to ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam po je­ho od­vy­sie­la­ní aj na­ďa­lej zve­rej­ňu­jú pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.tak­ze­tak.sk a https://www.youtu­be.comm pod náz­vom „Tak­že tak! #4.2 Li­ve: Tri je­ži­ba­by a ples v ope­re“, pri­čom v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li naj­mä v tom ča­se Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky A K, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 39:38 do 39:59 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Ten K je tak tu­pý! Ten K je tak tu­pý pre­zi­dent aj s tým K, hej? ... A to­to ria­di náš štát. Ta­ký­to idiot! Ta­ký­to tu­pec!“, pri­čom ob­vi­ne­ný ta­kým­to spô­so­bom ko­men­to­val me­dia­li­zo­va­né sku­toč­nos­ti tý­ka­jú­ce sa zdra­vot­né­ho sta­vu ro­din­né­ho prís­luš­ní­ka Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní M Da R Vv tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li oso­bu ad­vo­kát­ky JUDr. K R, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 57:42 do 01:27:35 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Špi­na! ... Kla­mú, pod­vá­dza­jú, kla­má­ri, švin­dlé­ri, hajz­li. “, ďa­lej po­čas to­ho, ako ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Či­že dve us­trá­cha­né že­ny do­ma. Priš­li a bo­li vlas­tne vy­ho­de­né na uli­cu tro­ma je­ži­ba­ba­mi, ad­vo­kát­kou R, K R, kto­rá za­stu­pu­je realit­ku a dvo­ma zá­stup­ky­ňa­mi realit­ky a jed­ným sťa­ho­vá­kom ...“, ob­vi­ne­ný R V uvie­dol „Špi­na! Špi­nav­ci! Pre­to­že to­to je ma­fián­sky štát. Po ro­ku 1989 tu nas­ta­lo ob­do­bie bez­prá­via a vlá­dy or­ga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu, a to skon­čí v kr­vi. To­to ob­do­bie bez­prá­via a vlá­dy or­ga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu skon­čí v kr­vi! A to­to nie je vy­hráž­ka. To­to je sľub! Vy špi­na­ví fa­šis­tic­kí hajz­li.“, pri­čom ob­vi­ne­ný R V vzal do ru­ky ko­vo­vú roxoro­vú tyč a ďa­lej uvie­dol, „Ide­te do­le v kr­vi!“, s čím ob­vi­ne­ný M Dvy­jad­ro­val súh­las slo­va­mi, „Pres­ne! Tak! Ano! Tak. Za to­to čo te­raz uvi­dí­te tiež!“, ďa­lej ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „To­to je fa­šis­tic­ká beš­tia­li­ta, až my zis­tí­me, zis­tí­me čo to ro­bi­li, le­bo niek­to­rí tí­to ľu­dia, kto­rí bo­li tak­to ne­le­gál­ne vy­ho­de­ní a ne­moh­li sa do­vo­lať spra­vod­li­vos­ti, tak­to skon­či­li. Tak­to skon­či­li!“, pri­čom ob­vi­ne­ný R V vzal do rúk fo­tog­ra­fie mŕtvych ľud­ských tiel s ťaž­ký­mi de­vas­tač­ný­mi zra­ne­nia­mi utr­pe­ný­mi v dôs­led­ku stre­tu s vla­ko­vou súp­ra­vou, čo ob­vi­ne­ný M Dko­men­to­val slo­va­mi, „Špi­na jed­na. Pres­ne tak. No. No.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vďa­lej uvie­dol, „A ty beš­tia! My zis­tí­me, kto, koľ­ko ľu­dí spá­cha­lo sa­mov­raž­du ako nás­le­dok tvoj­ho vy­ho­de­nia ich na uli­cu, a to po­tom bu­deš stí­ha­ná za vraž­du ty špi­na!“, čo ob­vi­ne­ný M Dko­men­to­val slo­va­mi, „Tá špi­na, R.“, na čo ob­vi­ne­ný R V vzal do ru­ky ko­vo­vú roxoro­vú tyč a uvie­dol, „Uvi­dí­me. Má­me in­for­má­cie, na kto­ré si ove­ru­je­me. To­to ne­bu­de fejk news. To bu­de ove­re­ná in­for­má­cia. Ak sa zis­tí, že si ma­la, že si za­prí­či­ni­la  tým­to ľu­ďom, si ich doh­na­la k sa­mov­raž­de, že tak­to po­tom skon­či­li, ty bu­deš, to bu­de nie­čo iné! To bu­de nie­čo iné! Fa­šis­tic­ká svi­ňa!“, čo ob­vi­ne­ný M Dko­men­to­val slo­va­mi, „Špi­na. Áno. Áno. Áno. ... A nie, aby ta­ká ne­ja­ká ban­ka si tu ro­bi­la s ma­fián­mi ne­ja­ké biz­ni­sy. Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa, šak to je nie­čo ot­ras­né.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vopä­tov­ne vzal do ru­ky ko­vo­vú roxoro­vú tyč a uvie­dol, „A do­há­ňa­la ľu­dí k sa­mov­raž­dám. To­tok je tá beš­tia­li­ta, za kto­rú vy bu­de­te eš­te zod­po­ve­dať, ale kr­vou! Kr­vou bu­de­te zod­po­ve­dať! Aby sa to už nik­dy viac nes­ta­lo. Z vás uro­bí­me od­stra­šu­jú­ci pre­ce­dent, a to tak, že vám vy­tl­čie­me mo­zog z hla­vy. Ten mo­zog bu­de strie­kať vša­de, a to bu­de od­stra­šu­jú­ci pre­ce­dent. A vám ga­ran­tu­jem, na ďal­ších stov­ky, sto, stá­ro­čí, už to nik­dy ne­zo­pa­ku­je­me. Tá­to beš­tia­li­ta už ne­bu­de zo­pa­ko­va­ná. ... Špi­na! Špi­na!“, ďa­lej po tom ako ob­vi­ne­ný M D od­vy­sie­lal ním vy­ho­to­ve­ný ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam je­ho roz­ho­vo­ru s JUDr. Kris­tí­nou Ri­go­vou, ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „To je špi­na!“, na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „ ... hlu­pa­ňa, to­to.“, ob­vi­ne­ný R V ďa­lej uvie­dol, „Ta­ká­to je­ži­ba­ba po­vie, tam som ma­la päť sved­kov, tam som ma­la päť sved­kov. Na čo by si ma­la ty špi­na! Tu je vi­deo­záz­nam, ty špi­na! Tu je vi­deo­záz­nam a ty ideš do­le!“, pri­čom ob­vi­ne­ný R V vzal do ru­ky ko­vo­vú roxoro­vú tyč a ďa­lej uvie­dol, „Ty špi­na! ... Ani sved­ko­via Je­ho­vo­vi ti te­raz ne­po­mô­žu ty je­ži­ba­ba! Mô­žeš za­vo­lať sved­kov Je­ho­vo­vých, ne­po­mô­žu, pre­to­že tu je vi­deo­záz­nam, špi­na! ... Mám tu päť sved­kov tu mám. Ty špi­na! ... Beš­tia! ... Špi­ny! “, ďa­lej ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Zrú­da jed­na al­ko­ho­lic­ká. ... A K R, tá­to vy­sťa­ho­vá­vač­ka špi­na­vá, bo­la kon­kur­zná správ­ky­ňa ne­ban­ko­vej spo­loč­nos­ti.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Špi­na! Špi­na!“, ob­vi­ne­ný M D ďa­lej uvie­dol, „ ... Mies­to to­ho aby vy­pla­ti­la ľu­ďom pe­nia­ze z ne­ban­kov­ky jak správ­ky­ňa, tak da­la do dru­hej ne­ban­kov­ky, tak ďal­ší pos­ká­ka­li pod vlak. Hajz­li. Pres­ne. Či­že ta­ká­to jed­na zrú­da. Ta­ká­to jed­na zrú­da v Ko­ši­ciach po­za­bí­ja­la ľu­dí mož­no. Nie mož­no, ur­či­te!“, pri­čom ob­vi­ne­ný R Vvzal do rúk fo­tog­ra­fie mŕtvych ľud­ských tiel s ťaž­ký­mi de­vas­tač­ný­mi zra­ne­nia­mi utr­pe­ný­mi v dôs­led­ku stre­tu s vla­ko­vou súp­ra­vou a uvie­dol „Tak­že pa­ni R. Koľ­ko? Koľ­ko ľu­dí tak­to skon­či­lo? Va­šim ko­na­ním. Koľ­ko ľu­dí tak­to mu­se­lo skon­čiť, nó? To­to chce­me zis­tiť. A to­to keď sa zis­tí, po­te­čie krv! ... pre­to­že ne­vie­me eš­te te­raz pres­ne po­ve­dať, koľ­ko ľu­dí jej ko­na­ním doh­na­la k sa­mov­raž­de. To­to eš­te ne­vie­me, ale bu­de­me to ve­dieť pres­ne. Tak! Tá­to, tá­to beš­tia! Ma­la by sa obe­siť! Ona by sa ma­la obe­siť a je­di­ne tak­to dú­fať, je­di­ne tak­to dú­fať, že bu­de spa­se­ná, že ne­pôj­de do ho­rú­ce­ho pek­la. Keď sa neo­be­sí, pôj­de do ho­rú­ce­ho pek­la. To­to je­di­ná zá­chra­na je, že spá­cha sa­mov­raž­du, že ona sko­čí pod vlak, že ona si dá hla­vu na ko­ľaj­ni­cu a ne­chá, aby jej vlak od­re­zal hla­vu. ... Skoč pod vlak! Obes sa! To­to jej po­vedz­te! Pre­to­že ak ste obeť, pre­to­že ona vám to spô­so­bi­la. Špi­na! Špi­na! Špi­na!“, s čím ob­vi­ne­ný M Dvy­jad­ro­val súh­las a uvie­dol, „Špi­na! Špi­na!“, pri­čom ob­vi­ne­ní ta­kým­to spô­so­bom ko­men­to­va­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vé zá­zna­my, kto­ré vy­ho­to­vil ob­vi­ne­ný M D a ďal­šie oso­by, ako aj tres­tné ko­na­nia tý­ka­jú­ce sa JUDr. K R, v kto­rých je stra­nou ko­na­nia,

 

3/ ob­vi­ne­ní M DR V dňa 29.01.2018, na do­po­siaľ ne­zis­te­nom mies­te vy­ho­to­vi­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam v cel­ko­vom tr­va­ní prib­liž­ne 02:01:05 hod., kto­rý zá­ro­veň v ča­se prib­liž­ne o 21:00 hod. zve­rej­ni­li, a to tak, že ho spo­loč­ne v pria­mom pre­no­se od­vy­sie­la­li pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.tak­ze­tak.sk, je­ho vy­sie­la­nie oba­ja mo­de­ro­va­li a ta­ký­to ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam po je­ho od­vy­sie­la­ní aj na­ďa­lej zve­rej­ňu­jú pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.tak­ze­tak.sk a https://www.youtu­be.comm pod náz­vom „Tak­že tak! #4.3 Li­ve: Spol­če­nie hlup­cov“, pri­čom v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li naj­mä v tom ča­se Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky A K, je­ho ho­vor­cu R K a mo­de­rá­to­ra M C, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 19:39 do 39:02 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Kur­nik, jak K s K, zo­be­rú ta­ké­ho­to ha­da so se­bou. ... Ce­lé vi­deo S z piat­ku, je o jed­nej ve­ci. Zjem­niť do­pa­dy pod­vo­dov K na K.“, ob­vi­ne­ný RV ďa­lej uvie­dol, „Tu je pá­cha­ná ge­no­cí­da na to­to ná­ro­de a tí­to sa tam za­bá­va­jú! Hajz­li fa­šis­tic­kí! ... Hajz­li fa­šis­tic­kí!“, ob­vi­ne­ný M D ďa­lej uvie­dol, „Úpl­ne, dis­ko­nek­to­va­ní od reali­ty, pros­te tup­ci!“, ob­vi­ne­ný R V ďa­lej uvie­dol, „Áno, ne­ve­dia čo sa tu de­je. Tí hajz­li. ... Keď my za­čne­me, bu­de­me uka­zo­vať. Bu­de­te vi­dieť, kde je tá krv a tie kús­ky moz­gov! Tá krv a kús­ky moz­gov, kde bu­dú rozpr­ska­né! To po­tom bu­de­te po­ze­rať.“, ob­vi­ne­ný M D ďa­lej uvie­dol, „Hu­mu­sák je­den neo­ho­le­ný! Cho­dí to­ho K. Ro­bí ho­vor­cu Pre­zi­den­ta a jak pos­led­ný hu­mu­sák sa ani neo­ho­lí, hej? Haj­zel je­den! A tam ja­ké to zľah­čo­va­li a šty­rid­sať mi­nút a to a tam­to. Jak K si ja osob­ne be­riem na sta­rosť. K keď raz pôj­de, nech to ide mo­jou ru­kou. Smrad je­den! Ta­ký­to haj­zel! ... K za to, ty had je­den, že mňa nech­ceš púš­ťať do Pre­zi­den­tské­ho a už sa to rie­ši sú­dom aj všec­ko, ja tam sa dos­ta­nem, hej? Ale ty bu­deš py­kať! K, za tie pô­žit­ky, za ten tvoj ro­din­ný dom, čo tam máš, tú chat­ku pod­vo­dom sko­lau­do­va­nú, aj všec­ko, ty bu­deš py­kať s ce­lou ro­di­nou, s ce­lou ro­di­nou, za bie­du ďal­ších sto ľu­dí, čo py­ka­jú za to, že ty si uží­vaš!“, k čo­mu ob­vi­ne­ný R V ďa­lej uvie­dol, „Pres­ne tak. Prí­du ná­re­ky, prí­du ná­re­ky a škrí­pa­nie zu­bov. Poč­kaj!“, pri­čom vzal do ru­ky ko­vo­vú roxoro­vú tyč, ob­vi­ne­ný M D ďa­lej uvie­dol, „A S jak išiel z lie­tad­la, že on sa cí­ti ako Sop­rá­no­vec, ako ma­fián, že súk­rom­ným lie­tad­lom, hej? Ta­ký­to tu­pec! Hej? Sop­rá­no­vec, haj­zel!“, k čo­mu ob­vi­ne­ný R V ďa­lej uvie­dol, „Ty haj­zel! To eš­te bu­de Sop­rá­no! Skon­čí­te ako Sop­rá­no!“, ob­vi­ne­ný M D ďa­lej uvie­dol, „Poz­ri sa na to­ho ha­da! Na to­ho me­diál­ne­ho ha­da! Hej? Prih­lúp­le­ho! Špi­ny!“, k čo­mu ob­vi­ne­ný R V ďa­lej uvie­dol,  „Špi­ny, špi­ny!“, na čo ob­vi­ne­ný M Dďa­lej uvie­dol, „Keď uvi­dí­te Saj­fu, po­vedz­te mu, ty špi­na Saj­fo­vá!“, ob­vi­ne­ný R V ďa­lej uvie­dol,  „Na ze­bez­pe­če­nie bu­dú­cich ge­ne­rá­cií, tu bu­de tiecť krv. Tu mu­sí tiecť krv!“, na čo ob­vi­ne­ný M Dďa­lej uvie­dol, „Hlu­pá­ka zvo­lia za. Par­dón. Idio­ta zvo­lia za Pre­zi­den­ta, da­jú mu po­cit, že je niek­to a on si mys­lí, že aký on je pán. ... A za­se zneu­ží­va­jú pos­tih­nu­tých chu­dá­kov na svo­je kam­pa­ne hajz­li!“, ob­vi­ne­ný R V ďa­lej uvie­dol,  „Choď na môj ka­nál R V, daj­te si A K a je­ho svä­tok­rá­dež­né mo­men­ty. Daj­te si to, poz­ri­te si. Ne­bu­dem te­raz to ro­zo­be­rať. Tam som to ro­zob­ral v tom vi­deu. Haj­zel! Tak­to, tak­to sa viezť, tak­to zneu­ží­vať neš­ťas­tie ľu­dí, no tak to je, to je pros­te, to je pros­te na vy­tl­če­nie moz­gov. A to prí­de, aby už to nik­to v bu­dúc­nos­ti sa neo­po­vá­žil uro­biť. To bu­de od­stra­šu­jú­ci pre­ce­dens vá­že­ní. To je ne­vyh­nu­té. To je his­to­ric­ká ne­vyh­nut­nosť, že tých­to fa­šis­tov prík­lad­ným spô­so­bom, ná­zor­ným a od­stra­šu­jú­cim spô­so­bom zlik­vi­du­je­me a ne­bu­de nič lep­šie, než vy­tĺcť mo­zog a kde bu­de ich mo­zog strie­kať ko­lom do­ko­la. Tak­že tak.“, pri­čom vzal do ru­ky ko­vo­vú roxoro­vú tyč, s čím ob­vi­ne­ný M Dvy­jad­ril svoj súh­las a uvie­dol, „Áno“, a ďa­lej uvie­dol, „ ... Pre­zi­den­tská ko­ló­na ide na taj­nú mi­siu. Poz­ri si. Taj­ná mi­sia. Au­tá, všec­ko, oné, K, hej? H neo­ho­le­ný. Poz­ri sa. ...“, ob­vi­ne­ný R V ďa­lej uvie­dol,  „Špi­ny, špi­ny!“, pri­čom ob­vi­ne­ní ta­kým­to spô­so­bom ko­men­to­va­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam z le­tu Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky A K, je­ho ho­vor­cu R K a mo­de­rá­to­ra M C, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li oso­bu bý­va­lé­ho po­li­tic­ké­ho väz­ňa V P, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 56:33 do 01:01:37 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „ ... Iba re­vo­lú­cia, iba pre­lia­tie vlas­tnej kr­vi, ty idiot! Ty idiot! On chce žiť. Ja chcem zo­mrieť v kr­va­vej re­vo­lú­cii za slo­bo­du slo­ven­ské­ho ná­ro­da. Chcem vy­kr­vá­cať na strom slo­bo­dy slo­ven­ské­ho ná­ro­da. A ten­to chuj? Hú, smrť? Ó! Smrť! Ó! Nie, nie nie! ... Čo chceš? Do­ke­dy chceš žiť? Máš ži­vot za se­bou! Te­raz je čas ris­knúť svoj ži­vot za ten­to ná­rod! Te­raz je čas vy­kr­vá­cať za ten­to ná­rod, ty idiot, sta­rý, spros­tý!“, čo ob­vi­ne­ný M D ko­men­to­val slo­va­mi, „Ta­ký­to tu­pec! ... Ale šak on, on, on je úpl­ne cho­rý, on je vy­ši­nu­tý. On ži­je mi­mo reali­tu. Pre­to som ho tu dal, le­bo dnes­ka sa vo­lá re­lá­cia spol­če­nie hlup­cov ...“, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Šak, daj, daj ho eš­te raz tam. Len ukáž ja­ko vy­ze­rá. Poz­ri sa koľ­ko tu­ku má na se­be! Poz­ri sa ja­ký je tls­tý! Poz­ri sa! Se­dí na ri­ti, že­re, ne­hý­be sa, a nie ja­ko ja, že tré­nu­jem, a pros­te ro­bím, tak nech­cem po­ve­dať čo ro­bím, ale s pl­nou zbroj­nou vý­stro­jou. Ja be­hám päť­de­siat ki­lo­met­rov eš­te, pre­to­že sa chys­tám na re­vo­lú­ciu. Ka­ma­rá­de, ja mám šes­ťde­siat­se­dem ro­kov kur­va! Keď zo­be­riem sa­mo­pal do ru­ky, eš­te ma nik­to ne­vi­del so zbra­ňou v ru­ke! Keď ma uvi­dí­te so zbra­ňou v ru­ke, to už bu­de nes­ko­ro. Ja ne­be­rem zbraň do ru­ky, aby som nie­ko­ho za­stra­šil, ja be­riem zbraň do ru­ky aby som nie­ko­ho zlik­vi­do­val, a to vte­dy keď kr­vá­ci, tu, tu bu­de krv strie­kať vša­de, keď to prí­de na to! No, a ten­to? Poz­ri sa ja­ký je tls­tý! Poz­ri sa ja­ký je tls­tý! Nie, nie aby, nie aby pros­te tré­no­val a chys­tal sa na kr­va­vý boj, nie, on bu­de se­dieť, žrať, tlstnúť, ne­hý­bať sa. Áno a ja sa hý­bem kur­va, ja tré­nu­jem, ja keď som bol v špe­ci, v špe­ciál­nych for­ces, v ame­ric­kej ar­má­de kur­va. Ja, ja do­ká­žem to is­té! Stá­le! Ja sa dr­žím pri kon­dí­cii, pre­to­že ja som bo­jov­ník! On? On ne­ni bo­jov­ník. On je sta­rá ba bab­ka. Po poz­ri sa jak vy­ze­rá, poz­ri sa jak vy­ze­rá, poz­ri sa jak vy­ze­rá, no. Kde by on za­be­hol päť­sto met­rov? Však, však by sko­la­bo­val. Do pr­de­le! Ja, ja za­beh­nem päť­de­siat ki­lo­met­rov a on tu za päť­de­siat met­rov sko­la­bu­je. No. Ta­ké­to. Áno, nech­ce zo­mrieť! Nech­ce zo­mrieť! Nech­ce vy­kr­vá­cať na slo­ven­skú zem! On sa bo­jí! Ja sa chys­tám, aby som vy­kr­vá­cal na slo­ven­skú zem! Ja sa chys­tám na to! A on? Všec­ko uro­bí, aby ne­vykr­vá­cal na slo­ven­skú zem. Všet­ko ro­bí pre­to, aby zom­rel pek­ne v pos­te­li. Aby zom­rel pek­ne v pos­te­li, niek­de v ne­moc­ni­ci. To je je­ho pred­sta­va o je­ho smr­ti. Ale ja! ... Ozaj­stní chla­pi zo­mie­ra­jú s čiž­ma­mi na no­hách, ka­ma­rá­de a ja keď zom­rem, ja bu­dem mať čiž­my na no­hách. Ja ne­bu­dem le­žať v pos­te­li! Ja­ko ten­to ko­kot?! On bu­de le­žať v pos­te­li! On zo­mie­ra, poď­te sem, zo­mie­ram! No! Ko­kot! Ja tak­to ne­bu­dem zo­mie­rať! Ja bu­dem zo­mie­rať v bo­ji! Te­da, ak ne­bu­dem, to­tok, dosť opatr­ný. Len­že ja keď bo­ju­jem ka­ma­rá­ti, do­te­raz, ja som mal vždyc­ky šťas­tie. Ne­ho­vo­rím, že, že ma niek­to neod­pá­li, ale ja od­pá­lim tých haj­zlov! A keď Pán Boh dá, ja ich od­pá­lim, a mne sa nič nes­ta­ne, ako do­te­raz sa mi nič nes­ta­lo, pre­to­že sta­ré rím­ske prís­lo­vie ho­vo­rí, bo­hy­ňa šťas­tia je na stra­ne od­váž­nych. Ja som bol od­váž­ny a vždy som mal šťas­tie. Eš­te som na­ži­ve. Ka­ma­rá­di. A to­tok, ťa­hám ďa­lej. Ja bu­dem od­váž­ny a bo­hy­ňa šťas­tia bu­de na mo­jej stra­ne a vy všet­ci hajz­li fa­šis­tic­kí, bu­de­te mŕtvi! Tak­že tak! Tu­pec. Ta­ký­to ko­kot ... daj ho preč, le­bo mi je špat­ne, špat­ne mi je z ne­ho! ... Tls­tý. Tls­tá svi­ňa!“, čo ob­vi­ne­ný M D ko­men­to­val slo­va­mi, „Ale ta­ký­to idiot! ... Tuč­né pra­sa. ... Ta­ký­to haj­zlík. ... Ta­ký­to tu­pec!“, pri­čom ob­vi­ne­ní ta­kým­to spô­so­bom ko­men­to­va­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam na kto­rom sa vy­jad­ro­val V P, ďa­lej sa ob­vi­ne­ný M D v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me do­pus­til hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­dal oso­bu pred­se­du po­li­tic­ké­ho hnu­tia Sme ro­di­na B K, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:20:49 do 01:21:05 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu uvie­dol, „ ... Je to idiot. Je to de­bil. Ále, je to zlo­dej, pod­vod­ník. Kaš­lať na K.“, pri­čom ob­vi­ne­ný ta­kým­to spô­so­bom ko­men­to­val vy­jad­re­nia ob­vi­ne­né­ho R V k oso­be B K,

 

4/ ob­vi­ne­ní M DR V dňa 10.02.2018, na do­po­siaľ ne­zis­te­nom mies­te vy­ho­to­vi­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam v cel­ko­vom tr­va­ní prib­liž­ne 02:09:22 hod., kto­rý zá­ro­veň v ča­se prib­liž­ne o 22:00 hod. zve­rej­ni­li, a to tak, že ho spo­loč­ne v pria­mom pre­no­se od­vy­sie­la­li pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.tak­ze­tak.sk, je­ho vy­sie­la­nie oba­ja mo­de­ro­va­li a ta­ký­to ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam po je­ho od­vy­sie­la­ní aj na­ďa­lej zve­rej­ňu­jú pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.tak­ze­tak.sk a https://www.youtu­be.comm pod náz­vom „Tak­že tak! #4.4 Li­ve: For­mu­lá­ro­vé ža­lo­by a re­vi­zo­ri“, pri­čom v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me sa ob­vi­ne­ný M D do­púš­ťal hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­dal v tom ča­se Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky A K, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 15:18 do 16:21 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu uvie­dol, „Tre­ba uro­biť nie­čo, o čom bu­de pí­sať ce­lý svet. Nie o idio­to­vi K, čo ro­bí to­to. Šak si pred­stav ten tu­pec, čo uro­bil, ten K. Ja som ku­kal pre­zi­den­tský, choď­te na Pre­zi­dent SK, je­ho strán­ku, daj­te si prog­ram Pre­zi­den­ta. Vieš čo to ho­va­do spra­vi­lo? ... A dnes­ka chu­dák Kuz­mi­no­va ma­la vy­hrať, hej? Ale K ju tak roz­ru­šil, že ne­moh­la sa tra­fiť do cie­ľa. Ro­zu­mieš ako, hej? Tá Kuz­mi­no­va, čo bež­ko­va­la. Naj­rý­chlej­šia v be­hu vo všec­kom, hej? Hej? A jak vi­de­la to­ho, tú oz­ru­du, tam v hľa­dis­ku, tak sa zľak­la a net­ra­fi­la terč, ro­zu­mieš, ako. ... Eš­te pri­šiel, K eš­te pri­šiel, jej po­dá­val ru­ku, že jej dr­ží pal­ce pred pre­te­ka­mi, a ta­ký bol ož­ra­tý vče­ra, že jak na ňu dý­chol, ro­zu­mieš, tak sa jej ro­zos­trel zrak ako. Chu­dák Kuz­mi­no­va.“, pri­čom ob­vi­ne­ný ta­kým­to spô­so­bom ko­men­to­val osob­nú účasť Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky na zim­ných olym­pij­ských hrách 2018 v Pchjon­gčchan­gu, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li oso­bu bý­va­lé­ho Pre­zi­den­ta Čes­kej re­pub­li­ky neb. Vác­la­va Hav­la a v tom ča­se Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky A K, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 17:29 do 19:46 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „... te­raz Vám uká­žem jed­nu scé­nu, na kto­rú som nat­ra­fil te­raz pri pre­zi­dent­ských voľ­bách v Pra­he v Če­chách, to je tip Ha­vel, to je tip pre­zi­den­tov ako bol ten Dra­hoš, ako je K, čo sa ne­vie sám roz­ho­do­vať. Hlú­py, prih­lúp­ly Pre­zi­dent, kto­rý sa ne­vie roz­hod­núť. ... Nech mu je zem ľah­ká, vieš ako hej? Ale tu vid­no aká to bo­la báb­ka, hej? Oby­čaj­ný nik­toš, hlu­pák, čo mu na­pí­sa­li, to­to bu­deš ro­biť, a to rob! Dá­me ťa za Pre­zi­den­ta a uží­vaj si svo­je vý­ho­dy. To je jak K, hej? Iba cho­dí, lie­ta, po­rad­co­via mu ho­vo­ria všec­ko. On sám ne­vie roz­hod­núť nič. Le­bo je to chu­dák. Ne­vie sa ani mne zo­či vo­či pos­ta­viť, aby som sa ho ve­del nie­čo opý­tať. A ta­ké­ho hlup­ca tu zvo­liť.“, čo ob­vi­ne­ný R Vko­men­to­val slo­va­mi,„ ... Áno, áno, áno, áno ... „, na čo ob­vi­ne­ný M Dďa­lej uvie­dol, „... Pre­zi­dent, hej? Ta­ký­to chu­dák, chu­dák.“, čím ob­vi­ne­ní ta­kým­to spô­so­bom ko­men­to­va­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam z osob­né­ho stret­nu­tia Pre­zi­den­ta Čes­kej re­pub­li­ky Vác­la­va Hav­la s po­li­ti­kom Mi­lo­šom Ze­ma­nom, ďa­lej ob­vi­ne­ný R V v ča­so­vom úse­ku od 22:22 do 22:49 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu uvie­dol, „ ... Kto je mŕtvy? Ó, len v dob­rom, no šak nech sa pa­rí v pek­le. To je fa­šis­tic­ká svi­ňa! On tu zos­no­val fa­šis­tic­ký prev­rat! Ten haj­zel! On nech sa va­rí v pek­le! Aj s tým, tým­tok Schwar­zen­ber­gom. Šak dú­fam, že Schwar­zen­berg sa eš­te do­ži­je na­šej re­vo­lú­cie! Skon­čí ako, mi­nu­lý ten­tok!“, čím ob­vi­ne­ný ta­kým­to spô­so­bom rea­go­val na slo­vá ob­vi­ne­né­ho M D, kto­rý pred tým pre­čí­tal ko­men­tár do­po­siaľ nez­ná­me­ho sle­do­va­te­ľa toh­to ži­vé­ho vy­sie­la­nia v kto­rom uvie­dol, že „ ... o mŕtvych len dob­re ...“, čím sle­do­va­teľ mys­lel oso­bu ne­bo­hé­ho Vác­la­va Hav­la, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li oso­bu P S, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 28:30 do 28:45 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Ale poz­ri sa. Pri­šiel ten idiot So­cha. To­ho si špe­ciál­ne pa­mä­taj­te a vždy keď ho uvi­dí­te, tak si po­mys­li­te, čo to je za tup­ca. ... Ale tak uro­bí­me mu rek­la­mu idio­to­vi, hej?“, na čo ob­vi­ne­ný R Vv ča­so­vom úse­ku od 31:00 do 31:29 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu vzal do rúk fo­tog­ra­fie mŕtvych ľud­ských tiel s ťaž­ký­mi de­vas­tač­ný­mi zra­ne­nia­mi utr­pe­ný­mi v dôs­led­ku stre­tu s vla­ko­vou súp­ra­vou a uvie­dol, „Tých­to ľu­dí, oni tak­to nes­kon­či­li pre chem­trails, ale pre ten­to fa­šis­tic­ký re­žim. A pre­to, pre ten­to fa­šis­tic­ký re­žim, kto­rý tak­to do­há­ňa ľu­dí k sa­mov­raž­dám, Vy idiot! Ten idiot S! To­to je ten prob­lém a nie chem­trails, ty idiot! Idiot ko­ru­no­va­ný!“, na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „No, šak poz­ri čo nám pos­lal ja­ký od­kaz. Tak­že poz­ri­te si idio­ta! Daj si slu­chát­ko aby si po­čul to­ho, to­ho prih­lúp­le­ho, tak!“, čo zá­ro­veň ob­vi­ne­ný R V ko­men­to­val slo­va­mi, „Pus­ti ho tam! Pus­ti ho tam! Idiot! Idiot­ské­ho bláz­na!“, čím ob­vi­ne­ní ta­kým­to spô­so­bom ko­men­to­va­li vy­jad­re­nia P S,

 

5/ ob­vi­ne­ní M DR V dňa 03.03.2018, na do­po­siaľ ne­zis­te­nom mies­te vy­ho­to­vi­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam v cel­ko­vom tr­va­ní prib­liž­ne 02:55:40 hod., kto­rý zá­ro­veň v ča­se prib­liž­ne o 21:00 hod. zve­rej­ni­li, a to tak, že ho spo­loč­ne v pria­mom pre­no­se od­vy­sie­la­li pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.tak­ze­tak.sk, je­ho vy­sie­la­nie oba­ja mo­de­ro­va­li a ta­ký­to ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam po je­ho od­vy­sie­la­ní aj na­ďa­lej zve­rej­ňu­jú pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.tak­ze­tak.sk a https://www.youtu­be.comm pod náz­vom „Tak­že tak! #4.5 Li­ve: Obe­to­va­ný Ján Ku­ciak a je­ho vra­ho­via?“, pri­čom v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li naj­mä v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N, no­vi­ná­rov M T, M V, V Š, pos­lan­ca Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky I M, R S, v tom ča­se Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky A K, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 03:12 do 04:59 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Vy špi­ny! Fa­šis­tic­ké špi­ny!“, na čo zá­ro­veň ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Špi­ny, fa­šis­tic­ké!“, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Vy fa­šis­tic­ké špi­ny!“, na čo ďa­lej ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „M T!“, na čo ďa­lej ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „A tá po­lo­ci­gán­ka chce ro­biť štát­ny prev­rat?!“, na čo zá­ro­veň ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „M V!“, na čo ďa­lej ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Tá ška­re­dá po­lo­ci­gán­ka, jak sa vo­lá? N! Chce ro­biť štát­ny prev­rat?“, na čo zá­ro­veň ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Š! Ci­gán­ka Ď N!“, na čo ďa­lej ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Je­di­ný štát­ny prev­rat, kto tu bu­de ro­biť, sme my!“, na čo zá­ro­veň ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „I M! R S!“, na čo ob­vi­ne­ný R V vzal do ru­ky ko­vo­vú roxoro­vú tyč a uvie­dol, „My bu­de­me ro­biť štát­ny prev­rat! Za úče­lom za­sta­ve­nia ge­no­cí­dy na slo­ven­skom a čes­kom ná­ro­de! Je­di­ne my! A ta­ký štát­ny prev­rat nie je tres­tne stí­ha­teľ­ný! Ale ten štát­ny prev­rat, čo tá ci­gán­ka N, tá po­lo­ci­gán­ka, kto­rá po­pie­ra, že je ci­gán­ka, tá­to po­lo­ci­gán­ka, kto­rá po­pie­ra, že je ci­gán­ka! Tá I B as­poň ne­po­pie­ra, že je ci­gán­ka. Ale N po­pie­ra, že je ci­gán­ka! A ona chce ro­biť štát­ny prev­rat?! Ci­gán­ka?! Po­lo­ci­gán­ka?! Áno. Tak! Tie špi­ny! Tie špi­ny!“, na čo zá­ro­veň ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „A K! Ska­pe­te! L D N! Tá­to ma­la byť za­bi­tá! Pres­ne! Špi­na! Ale dob­re je, nech to ro­bí, ale nech sa priz­ná! Špi­na! Tá špi­na! To­to je nie­čo hroz­né!“, pri­čom aj on vzal do ru­ky ko­vo­vú roxoro­vú tyč, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li pos­lan­ca Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky I M, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 11:59 do 12:11 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „... Už aj mňa od­su­dzu­jú, že som po­ve­dal, že M je vrah! A M je vrah! Je naj­väč­ší vrah. Haj­zel!“, s čím ob­vi­ne­ný R Vvy­jad­ro­val svoj súh­las a uvie­dol, „Pres­ne tak ...“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní  v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že opä­tov­ne slov­ne na­pá­da­li v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 17:30 do 18:07 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Tá bez­oči­vosť, ona ide ro­biť, ho­vo­riť o štát­nom prev­ra­te? Tá­to Ni­chol­so­no­vá? Tá­to po­lo­ci­gán­ka? Tá­to, to­to štát­ny prev­rat? Je­di­ne my má­me mo­no­pol na štát­ny prev­rat! Pre­to­že náš štát­ny prev­rat bu­de le­gi­tím­ny, práv­ne ošet­ri­teľ­ný a ne­bu­de tres­tne stí­ha­teľ­ný! Pre­to­že my ide­me za­sta­viť ge­no­cí­du. Ale čo oni chcú zro­biť? Štát­ny prev­rat za úče­lom vy­me­niť vlá­du? Tu ne­po­mô­že vý­me­na vlá­dy! Tu po­mô­že lik­vi­dá­cia toh­to re­ži­mu! Idiot! Idiot­ka! Ja ti dám štát­ny prev­rat až ti zle dôj­de!“, na čo ob­vi­ne­ný M Dzá­ro­veň uvie­dol, „Zrú­da! ... Pres­ne! ... Tak!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vvzal do ru­ky ko­vo­vú roxoro­vú tyč a uvie­dol, „Až ti zle dôj­de ta­ký štát­ny prev­rat bu­de tu!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že opä­tov­ne slov­ne na­pá­da­li pos­lan­ca Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky I M, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 18:06 do 19:00 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „M pôj­de tak do ba­sy, ale nie do, do parla­men­tu. To bo­lo pos­led­né je­ho fun­kčné ob­do­bie, kto­ré je tam te­raz. M, ty si skon­čil! Čo ty si si do­vo­lil vo­či mne, ty si ty­kal mne ja ty­kám te­be, ty M, hej? ...“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Špi­na! A keď sa iš­lo hla­so­vať za od­sú­de­nie O za to, neh­la­so­val za na mňa. Sa scho­val. Jak pot­kan!“, na čo ob­vi­ne­ný M Dďa­lej uvie­dol, „Ale ja M nič nes­pra­vím. Je­mu spra­ví vy­ššie, ži­vot mu spra­ví! Le­bo ja M sle­du­jem už, koľ­ko? Šty­ri, päť ro­kov tak de­tail­ne a nie­ke­dy na tých tla­čov­kách ja si ho vší­mam od to­pá­nok, no­ha­víc, idem tak ho­re, po­ze­rám je­ho mi­ky, ti­ky, ro­zu­mieš, hej? To je úbo­žiak! To je di­va­del­ník, he­rec, ro­zu­mieš? Špi­na­vec!“, ďa­lej sa v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me ob­vi­ne­ný R V opä­tov­ne do­púš­ťal hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že opä­tov­ne slov­ne na­pá­dal v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 21:39 do 22:00 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu uvie­dol, „Tie­to špi­ny! A N hla­so­va­la pro­ti! Tá po­lo­ci­gán­ka N hla­so­va­la pro­ti od­sú­de­niu. Áno, ce­lá SaS-ka. Ce­lá fa­šis­tic­ká SaS-ka hla­so­va­la pro­ti od­sú­de­niu O za to, že ma­fy­zic­ky na­pa­dol! Špi­ny! Špi­ny!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ný M D v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me opä­tov­ne do­púš­ťal hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­dal pos­lan­ca Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky I M a no­vi­ná­ra M V, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 30:58 do 31:44 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu uvie­dol, „Pre­to som ja po­ve­dal, M je vrah, le­bo mne nep­ri­pus­til otáz­ku, a tým, že tak­to po­tie­ra otáz­ky, on vy­tvá­ra cen­zú­ru, tak sám za­bí­ja. To, to je jed­no. On je vrah! V úvo­dzov­kách je to vrah!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Pres­ne tak! Pre­to­že ig­no­ro­val ná­si­lie na no­vi­ná­roch, na nás, na iných no­vi­ná­roch ig­no­ro­val ná­si­lie“ , na čo ob­vi­ne­ný M Dďa­lej uvie­dol, „ Na nás! Na iných no­vi­ná­roch. Sám vy­tvá­ra cen­zú­ru, B mu po­šep­ká, neod­po­ve­daj D a on tu­pý, pri­mi­tív­ny M neod­po­vie na jed­no­du­chú otáz­ku!“, ďa­lej po tom ako ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „A ten V čo ro­bil, keď te­ba bi­li pred Úra­dom vlá­dy, čo ro­bil?“, ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „In­ka­so­val ce­ny od So­ro­sa, od na­dá­cie ot­vo­re­nej spo­loč­nos­ti.“, ďa­lej po tom ako ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Čo ro­bil? Čo ro­bil keď, keď te­ba bi­li v Ko­ši­ciach? Čo ro­bil?“, ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Ale nič. Čo si? Haj­zel! Všet­ci sú hajz­li! Všet­ci sú vra­ho­via a všet­ci sú hajz­li.“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me opä­tov­ne do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li pos­lan­ca Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky I M, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 33:33 do 33:50 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Tak­že, ju to pros­te na­pad­lo. Tak, jak na­pad­lo tých­to idio­tov, Ma­to­vi­ča, uro­biť to is­té.“ , na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Áno. Áno. Šak čo? Má, má­me tu za­vraž­de­né­ho no­vi­ná­ra. Ú, to­to je dob­ré! Ide­mé, štát­ny prev­rat! Ide­me štát­ny prev­rat! Ha­há! Hajz­li špi­na­ví! Ne­ha­neb­ní psi!“ , na čo ob­vi­ne­ný M Dzá­ro­veň uvie­dol, „Bum! Ánó! Bum! Hajz­li!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me opä­tov­ne do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li pos­lan­ca Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky I M, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 36:00 do 36:33 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Po­čú­vaj ma. M je zba­be­lec.“ , na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „ ... A išiel zha­sí­nať svieč­ky. Ne­ham­bíš sa M zha­sí­nať svieč­ky?“ , na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „ ... Na hro­be ne­vin­nej obe­te? M! M!“ , na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Čo si sa bál? Že dos­ta­neš sto euro­vú po­ku­tu? Te­be ide o pe­nia­ze? Ty se­reš na to, že to bo­li svieč­ky za mŕtve­ho no­vi­ná­ra? Ty špi­na!“ , na čo ob­vi­ne­ný MDuvie­dol, „Pres­ne!“ , na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „On nech­cel dos­tať sto euro­vú po­ku­tu, tak to išiel zhas­núť. Špi­na!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me opä­tov­ne do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li pos­lan­ca Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky I M, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 38:51 do 40:41 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Na tla­čov­ke pre­zen­to­val, ten tu­pý pri­mi­tív­ny M, že svieč­ky a že do je­den rá­na mu­sel sfu­ko­vať svieč­ky ...“ , na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Je­di­ne kto pri­šiel sfúk­nuť svieč­ku bol M! Ne­ha­neb­ník!“ , na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Pres­ne! Špi­na­vec! Haj­zel!“ , na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Ide sfu­ko­vať svieč­ky , kto­ré ho­re­li za za­bi­té­ho no­vi­ná­ra? Ty špi­na! Všet­kých špín! Sfu­ko­vať svieč­ky! Ne­ha­neb­ný pes! Pes ne­ha­neb­ný. Ide sfu­ko­vať svieč­ky. Ja im dám sfu­ko­vať svieč­ky ty haj­zel! Ty haj­zel! To bo­li svieč­ky za mŕtve­ho no­vi­ná­ra!“ , pri­čom vzal do ru­ky ko­vo­vú roxoro­vú tyč, na čo ob­vi­ne­ný M Dzá­ro­veň uvie­dol, „Špi­na! Špín! Špi­na! Za člo­ve­ka mŕtve­ho, nie­len no­vi­ná­ra. Člo­ve­ka! Za ľud­ský ži­vot!“ , na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Člo­vek bol za­bi­tý a ty ideš mu svieč­ky sfu­ko­vať? Ty špi­na všet­kých špín! Špi­na!“ , na čo ob­vi­ne­ný M Dzá­ro­veň uvie­dol, „Haj­zel. Špi­na! Špín.“ , na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Tak­že on zo se­ba spra­vil hr­di­nu ale uká­zal sa ako naj­väč­ší chu­dák!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Naj­väč­ší idiot. Naj­väč­šia špi­na. Tým, že sfu­ko­val svieč­ky sa uká­že, že je špi­na! ... Pri­ká­za­li mi? Nej­deš sfúk­nuť svieč­ky. Tak­to mal od­po­ve­dať M! To­to ma­la byť je­ho od­po­veď a nie ísť sfu­ko­vať svieč­ky. Haj­zel! Špi­na!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me opä­tov­ne do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li no­vi­nár­ku M T, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:02:01 do 01:02:32 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Ne­ni do­vo­le­né. Pa­ni T, to, čo je po­li­caj­tom ne­do­vo­le­né, to všet­ci ve­dia. Ale má­lok­to vie, že i Vám je ve­ľa ve­cí ne­do­vo­le­ných.“ , na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Pres­ne tak!“ , na čo ob­vi­ne­ný M Dďa­lej uvie­dol, „A ko­la­bo­ru­je­te s tým­to re­ži­mom.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Pres­ne tak!“, na čo ob­vi­ne­ný M Dďa­lej uvie­dol, „Ste fa­loš­ná!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Pok­ry­tec­ká špi­na! Pok­ry­tec­ká špi­na!“, na čo ob­vi­ne­ný M Dďa­lej uvie­dol, „Áno. Tak! Áno, le­bo ona sa­ma par­ti­ci­pu­je na tom­to re­ži­me, že ne­vy­dá­va člán­ky, kto­ré by ma­la vy­dať! Je to kla­már­ka a pod­vod­níč­ka. Tak!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vzá­ro­veň uvie­dol, „Pres­ne tak! Pres­ne tak! Pres­ne tak!“, pri­čom ob­vi­ne­ní ta­kým­to spô­so­bom ko­men­to­va­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam M T, kto­rý zá­ro­veň zve­rej­ni­li, na kto­rom uro­bi­la vy­hlá­se­nie po vraž­de Já­na Ku­cia­ka a Mar­ti­ny Kuš­ní­ro­vej, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me opä­tov­ne do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li v tom ča­se Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky A K, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:04:38 do 01:04:59 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „ ... A eš­te K! Pre­ru­šil ly­žo­vač­ku. Vrá­til sa. A tu už je naj­väč­ší Bi­ľak na pro­tes­te, že po­li­tik prí­de, K, sa tam zor­ga­ni­zo­vať.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vzá­ro­veň uvie­dol, „K. To je, to bo­la naj­väč­šia špi­na na pro­tes­te.“, s čím ob­vi­ne­ný M Dvy­jad­ril súh­las a uvie­dol, „Pres­ne!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Špi­na!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me opä­tov­ne do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li v tom ča­se Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky A K, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:07:50 do 01:08:08 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Poz­ri ten ksicht. Od­por­ný ksicht!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Brav­čo­vá hla­va.“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Pod­vod­ník. ... Poz­ri ten pri­mi­tív­ny ksicht!“, pri­čom ob­vi­ne­ní ta­kým­to spô­so­bom ko­men­to­va­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam z účas­ti Pre­zi­den­ta na ve­rej­nom pro­tes­te po vraž­de Já­na Ku­cia­ka a Mar­ti­ny Kuš­ní­ro­vej, , ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me opä­tov­ne do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li naj­mä no­vi­ná­rov M T a M V, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:11:39 do 01:12:19 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „ ... V ce­lom vi­deu uvi­dí­te hej, tú bit­ku. A ja ho­vo­rím, vy smra­di no­vi­nár­ski! Vy hajz­li! Le­bo mne sa to tiež stá­va, ja idem a on ťa prí­de, str­hne a od­ho­dí. Ke­by ja som to ne­ja­ké­mu no­vi­ná­ro­vi spra­vil, že ho chy­tím a ho­dím preč, už by som bol psy­cho­pat a ná­sil­ník. To, že to ro­bia nám, to im ne­va­dí? Tak som po­ve­dal, vy smra­di! Vy ste za­bi­li Ku­cia­ka! Vy no­vi­ná­ri, to čo som po­ve­dal od za­čiat­ku, aj T, V, všec­ki, všet­ci a neu­my­jú si to tak rých­lo. Krv Ku­cia­ka te­čie aj na ich ru­kách, le­bo sa tak­to sprá­va­jú. Ako naj­väč­šie špi­ny.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vzá­ro­veň uvie­dol, „Špi­ny! Ano. No. Špi­ny! Špi­ny! Pres­ne tak! Pres­ne tak! Sprá­va­jú sa jak špi­ny!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me opä­tov­ne do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li no­vi­ná­rov, a to naj­mä M T a M V, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:12:30 do 01:14:29 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Pres­ne kto za­bil pá­na, jak sa vo­lá ten­to re­por­tér? Ján? Ku­ciak. Ku­cia­ka za­bi­li sa­mi no­vi­ná­ri. Tí no­vi­ná­ri, čo ve­dia, že v plus­ke sa po, po­pie­ra­jú, člán­ky sa ku­pu­jú. V den­ní­ku N, že sa ku­pu­jú člán­ky, čo ro­ky v ak­tua­li­tách, že sa ob­cho­du­je s člán­ka­mi a člán­ky ne­vy­chá­dza­jú. Oni za­bi­li Ku­cia­ka. Le­bo sa neoh­ra­di­li, že pán šéf­re­dak­tor, pre­čo mi za­ka­zu­je­te ten člá­nok vy­dať? A ne­vy­dá­va­li, hej?... Či­že no­vi­ná­ri za­bi­li Ku­cia­ka. Hej? Sa­mi no­vi­ná­ri, tí, čo ro­ky pre­hlia­da­li, aj M T má prs­ty v kr­vi pá­na Ku­cia­ka, hej? Keď už o tom roz­prá­va­me.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Pres­ne tak. A tí ..., keď pá­cha­li na te­be ná­si­lie, nik­to sa ne­pos­ta­vil ani za te­ba, ani za mňa a eš­te sa smia­li a te­raz! Te­raz idem na nich!“, na čo ob­vi­ne­ný M Dzá­ro­veň uvie­dol, „Áno. Pres­ne! Ti­cho ml­ča­li. A te­raz sa­mi sú vy­ky­no­žo­va­ní. Hej?“, a ďa­lej uvie­dol, „Tak­že, no­vi­ná­ri ma­jú prs­ty na kr­vi pá­na Ku­cia­ka a je­ho pria­teľ­ky. Tí­to hajz­li, čo tu nás chy­ta­jú, po chr­btoch ská­ču a tak ďa­lej, hej, aby oni ma­li prio­ri­tu vša­de, hej? ... Špi­ny! Tak!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vzá­ro­veň uvie­dol, „Tak­že, my vie­me aké špi­na­vos­ti sa de­jú. Špi­ny! Vy­je­ba­né špi­ny! Vy­je­ba­né! Skur­ve­né! Krv te­čie, a to je skrz vás!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me opä­tov­ne do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li no­vi­ná­rov, pos­lan­cov Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, a to naj­mä pos­lan­ca Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky I M, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:15:17 do 01:18:36 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Špi­ny! Špi­ny! Špi­na­vé!“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „... No, a po­tom idem do parla­men­tu, M spá­cha cen­zú­ru, že mi neu­mož­ní sa pý­tať otáz­ky, tak mňa to pod­nie­ti, ro­zu­mieš? Tak mu po­viem, pán M, ste vrah. Nič iné, len špi­na­vý vrah. ... Či­že, no­vi­ná­ri sú vra­ho­via, pos­lan­ci sú vra­ho­via, poz­ri­me si to.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vzá­ro­veň uvie­dol, „Pres­ne tak.“, na čo ob­vi­ne­ný M Dnás­led­ne od­vy­sie­lal ním vy­ho­to­ve­ný ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam, na kto­rom v pries­to­roch Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky pre­nas­le­do­val pos­lan­ca I M, slov­ne ho na­pá­dal a vi­nil zo smr­ti Já­na Ku­cia­ka, kde ok­rem iné­ho uvie­dol, „ ... Po­čú­vaj­te ma pán M. Tu sa nie­čo de­je fa­loš­né. Vče­ra som bol za H a on po­ve­dal, že ste bie­lym ko­ňom SMER-u, čo na to po­vie­te? Áno, len že po­vedz­te, že bie­lym ko­ňom SMER-u ste. ... A ja tvr­dím, že Vy ste vrah. A vie­te pre­čo ste vrah? Vy ste vrah Ku­cia­ka. Krv Ku­cia­ka je na Va­šich ru­kách. Vie­te pre­čo? Le­bo ke­by ste bol tr­val na tom, že aby in­špek­cia po­li­caj­ná bo­la ne­zá­vis­lá, čo už od dve­ti­síc­pät­nás­te­ho ro­ku je jas­né pán M, tak dnes­ka už ne­mu­se­la byť tá vraž­da, le­bo by sa všet­ko vy­šet­ro­va­lo. Áno. Ale to je di­vad­lo. Vy tu ro­bí­te di­vad­lo. Pre­čo mi ne­ne­chá­te otáz­ku po­lo­žiť pred no­vi­nár­mi? A M D. Vy ste vrah! Ja ... Vy ste vrah! Áno, som di­li­no ale Vy ste vrah. Re­mi­šo­vá je vra­hy­ňa. Vy ste vrah! Pre­to­že Vy ste ro­ky pre­hlia­da­li ne­zá­vis­losť po­li­caj­nej in­špek­cie, ke­by bo­la in­špek­cia ne­zá­vis­lá, všet­ko by sa vy­šet­ro­va­lo a Ku­ciak je ži­vý.“, nás­led­ne pri tom, ako ob­vi­ne­ní ko­men­to­va­li od­vy­sie­la­nú časť zá­zna­mu, ob­vi­ne­ný M D k oso­be pos­lan­ca Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky I M uvie­dol, „... Le­bo je to pod­vod­ník!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Špi­na!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me opä­tov­ne do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že opä­tov­ne slov­ne na­pá­da­li pos­lan­ca Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky I M a v tom ča­se bý­va­lú hlav­nú štát­nu rad­ky­ňu Kan­ce­lá­rie pred­se­du vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky M T, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:23:33 do 01:24:14 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Ta­ký M, to je blu­dár, hej? On ší­ri blu­dy. Že je oby­čaj­ní ľu­dia, zá­stup­ca oby­čaj­ných ľu­dí a tak ďa­lej, hej?... M je pod­vod­ník, pros­te te­ba po­ve­dať, pros­te. Tu sa ma ľu­dia pý­ta­jú, a pre­čo ne­ho­vo­ríš o T. T daj­te po­koj! Tá už je vy­tres­ta­ná dosť! Tá už mu­se­la tr­tkať s F, s tý­mi to, hej? Tá už si vy­tr­pe­la svo­je.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vzá­ro­veň uvie­dol, „T? Ó. T, chu­der­ka. A faj­čiť ko­kot mu­se­la. Fúúj! Fi, F mu­se­la faj­čiť, šak to je jak, jak m, jak tá­to, čo Clin, Clin­ton, jak sa vo­lá tá Clin­to­no­vá? Mo­ni­ka Lewin­ska.“, ďa­lej ob­vi­ne­ný M D v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me ve­rej­ne pod­ne­co­val na trest­ný čin a na zá­važ­né po­ru­šo­va­nie ve­rej­né­ho po­riad­ku, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:44:58 do 01:45:48 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, po tom ako sa do­po­siaľ nez­ná­my sle­do­va­teľ toh­to ži­vé­ho vy­sie­la­nia v pria­mom pre­no­se te­le­fo­nic­ky skon­tak­to­val s ob­vi­ne­ný­mi a uvie­dol „No ja mám ta­kú, ta­kú vec iba. Na vás, mož­no aj by som po­ve­dal, že otáz­ku. Mi­nu­le, keď bo­li pri Bo­na­par­te tie pro­tes­ty, tak tam ste spo­mí­na­li, že, že po­koj­ne to už nes­ta­čí, že tre­ba ka­meň ho­diť ale­bo čo, do­kon­ca pán D po­ve­dal, že“, na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Nie ka­meň. Vojsť do by­tu F.“, na čo vo­la­jú­ci ďa­lej uvie­dol, „že to­ho, kto pr­vý, kto pr­vý ho­dí ka­meň, tak to­ho bu­de za­stu­po­vať“, na čo ob­vi­ne­ný M D ďa­lej uvie­dol, „Nie, nie, nie. Eš­te raz. Ináč. Ja, ja vy­svet­lím! Pred Bo­na­par­te bo­lo tre­ba, le­bo M je mäk­ký, to je sra­ľo. Pred Bo­na­par­te bo­lo tre­ba prísť a jak tam bo­li tí po­li­caj­ti, uro­biť jed­nu vec. Vojsť do Bo­na­par­te, roz­biť dve­re, vojsť do by­tu F, roz­biť dve­re, zob­rať pos­teľ ale­bo ko­mo­du ale­bo te­le­ví­zor a vy­dr­bať von ok­nom a od­ísť preč. Na vý­stra­hu! A ke­by tam bol ne­ja­ký po­li­cajt bol stre­lil do da­vu, roz­zú­re­né­ho da­vu a jed­na obeť by tam bo­la, F skon­čil na dru­hý deň!“,

 

6/ ob­vi­ne­ní M DR V dňa 08.03.2018, na do­po­siaľ ne­zis­te­nom mies­te vy­ho­to­vi­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam v cel­ko­vom tr­va­ní prib­liž­ne 03:43:55 hod., kto­rý zá­ro­veň v ča­se prib­liž­ne o 21:00 hod. zve­rej­ni­li, a to tak, že ho spo­loč­ne v pria­mom pre­no­se od­vy­sie­la­li pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.tak­ze­tak.sk, je­ho vy­sie­la­nie oba­ja mo­de­ro­va­li a ta­ký­to ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam po je­ho od­vy­sie­la­ní aj na­ďa­lej zve­rej­ňu­jú pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.tak­ze­tak.sk a https://www.youtu­be.comm pod náz­vom „Tak­že tak! #4.6 Li­ve: Štát­ny puč a fa­loš­ní pro­ro­ci“, pri­čom v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me sa ob­vi­ne­ný M D do­pus­til hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pa­dol pos­lan­cov Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky I M a Ľ G, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 03:07 do 03:21 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu uvie­dol, „Ma­te­riá­lov tu mám kvan­tá, hej? Tý­ka­jú sa to aj sú­čas­ných uda­los­tí, vraž­dy pá­na Ku­cia­ka, Kuš­ní­ro­vej, ..psy­cho­pa­tov v parla­men­te me­nom, či to bu­de M, G“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ný M D do­pus­til hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pa­dol Ve­dú­ce­ho Kan­ce­lá­rie Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky Ing. D G, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 10:37 do 10:50 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu uvie­dol, „Tup­ci, hlup­ci sa spol­či­li, pod­pí­sa­li pe­tí­ciu, do­ru­či­li G do Ná­rod­nej ra­dy, a ten mi za­ká­zal vstup. Ten hlu­pák, mi za­ká­zal vstup.“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ný M D do­pus­til hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pa­dol v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 12:35 do 13:22 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu uvie­dol, „A tu aku­rát ho­vo­rím pa­sáž o smr­ti N, poč­kaj­te a, poj­de to? Hop.“, pri­čom v tom ča­se zve­rej­ňo­val časť ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vé­ho zá­zna­mu zo dňa 03.03.2018 pod náz­vom „Tak­že tak! #4.5 Li­ve: Obe­to­va­ný Ján Ku­ciak a je­ho vra­ho­via?“, a ďa­lej uvie­dol, „No vi­dí­te? Tu­to nap­rík­lad, kon­krét­ne, tu je ten vý­rok, pre kto­rý sa N bo­jí. Tá­to ma­la byť za­bi­tá. Nie, že bu­de za­bi­tá. Ma­la byť na­mies­to Ku­cia­ka, le­bo by to bo­la men­šia ško­da, ako pá­na Ku­cia­ka, hej? A za ten­to vý­rok, ona da­la, ona si vy­žia­da­la osob­nú ochran­ku, že ju idem za­biť. V sa­ti­ric­kej re­lá­cii. Spros­tá oso­ba, hej?“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ný M D do­pus­til hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že opä­tov­ne slov­ne na­pa­dol v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N a pos­lan­ky­ňu Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky J C, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 17:51 do 18:54 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu uvie­dol, „Tak­že zo­pa­ku­jem, ôs­my ma­rec, deň žien, tak­že pra­jem všet­ko naj­lep­šie všet­kým že­nám, hej, na Slo­ven­sku, hlav­ne tým, kto­ré ma­jú ro­zum, kde te­da ne­pat­rí ur­či­tá sku­pi­na, ako je nap­rík­lad J C ale­bo L Ď N, pre­to­že, tie by si za­slú­ži­li od­ob­rať ti­tul že­na, hej? Raz a nav­ždy. To sú, to sú, to už ani ne­viem ako naz­vať slo­va­mi, to ani nie sú že­ny pros­te, to je, to je, to sú vlas­tiz­rad­ky­ne, hej? To sú spri­sa­han­ky­ne toh­to re­ži­mu, hej? Oni ži­jú, ke­by sme ich ne­po­me­no­va­li že­na, tak ich mu­sí­me po­me­no­vať po, buď psy­cho­lo­gic­kej ale­bo psy­chia­tric­kej strán­ke, hej? To je nie­čo na úrov­ni ob­čian­ske­ho tri­bu­ná­lu, hej? To je, oni ži­jú pros­te v pa­ra­lel­nom ves­mí­re, oni si my­slia, že už vlád­nu, oni pre­to sú tak aro­gan­tné, dr­zé, spros­té, pohŕdač­né, le­bo oni už si my­slia, že tu idú vlád­nuť.“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ný M D do­pus­til hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pa­dol no­vi­nár­ku M T, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 21:30 do 21:55 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu uvie­dol, „Čo chcem hlav­ne po­ve­dať, ja som dl­ho chá­pal tú M T a cel­kom pek­ne aj žmurk­la na mňa ob­čas, hej? Sran­dič­ky, nech­ce­la mi zdra­viť, aby ju K, K,  ne to. Ale po­tom som to po­cho­pil. Pod mas­kou ne­vin­nej, ta­kej út­lej no­vi­nár­ky, sa skrý­va ne­bez­peč­ná zrú­da. Ne­bez­peč­ná pre spo­loč­nosť. Mož­no je tak hlú­pa, že ani ne­vie že ško­dí.“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ný M D do­pus­til hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pa­dol naj­mä no­vi­nár­ku M T, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 26:13 do 26:41 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu uvie­dol, „Ja to­to ro­bím de­sať ro­kov, čo tu dnes­ka vi­dí­te. Pre­to mám toľ­ko sle­do­va­te­ľov, a pre­to toľ­ko ľu­dí už za­čí­na vní­mať reali­tu ináč, ako tú skres­le­nú, kto­rú im pred­ná­ša M T, M K, B, K a všet­ci tí, tá zber­ba. F má jed­nu ob­rov­skú prav­du a te­raz mô­že­te po­ve­dať ti­síc krát, že som F agent, K agent, ale je to no­vi­nár­ska pros­ti­tuč­ná , pres­ti­tuč­ná zber­ba, nič iné.“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:02:36 do 01:03:31 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný R Vpo tom ako pre­čí­tal do­po­siaľ bliž­šie ne­zis­te­né pí­som­né vy­jad­re­nie E Ch vo vzťa­hu k L Ď N uvie­dol, „Kaž­dý in­te­li­gent­ný člo­vek vie, že to­to ne­ni, to­to ne­bo­lo žiad­ne vy­hrá­ža­nie, že to bo­lo ko­me­diál­ne, že to bo­la pa­ró­dia. Kaž­dý nor­mál­ny to vie. Ale ona je ta­ká hye­na.“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Ona je spros­tá a eš­te aj dr­zá a hye­na to je. His­ter­ka.“, na čo ob­vi­ne­ný R V ďa­lej pok­ra­čo­val slo­va­mi, „Špi­na! Jak si do­vo­lí tak­to mŕtve­ho člo­ve­ka zneu­ží­vať! Ale nie­len ale po­tom ona ne­ma­la čo ta­ké, ta­ký­to hyen­izmus po­ve­dať, že on zom­rel pre­to čo pí­sal o tej­to vlá­de. Za to zom­rel. Špi­na! ... To, to to­to je ... tá, tá­to špi­na.“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li do­po­siaľ ne­zis­te­nú re­dak­tor­ku te­le­ví­zie JOJ a no­vi­nár­ku M T, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:03:39 do 01:04:03 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Idem na chod­be. Skon­či­la sa tla­čov­ka, ide­me na chod­bu a tam bo­li dve hye­ny, po­čú­vaj ma, ta­ké­to hye­ny, šel­my, hej? T a da­ja­ká re­dak­tor­ka joj­ky. Keď bu­de­te poz­nať jej me­no, na­píš­te mi. Ta­ká vy­sch­lá, vy­chrt­lá, jak chrt, hej? Ale šel­ma. Tá tr­ha­la.“, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „ ... Beš­tia. Špi­na­vá beš­tia! Špi­na!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že opä­tov­ne slov­ne na­pá­da­li v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:05:30 do 01:07:30 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Šak ja­ká to je lo­gi­ka? Ko­mu zá­le­ží na za­bi­tí N? To by bol mu­sel byť ten člo­vek úpl­ne vy­me­te­ný, pop­le­te­ný, ke­by Ni­chol­so­no­vú chcel za­biť“,na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Fúj! Za tak, ta­kú špi­nu?! ... Fúj a smrad­ľa­vú, smrad­ľa­vú pi­ču má. Čer­ví­ky má tam. Fúj.“, na čo ob­vi­ne­ný M Dďa­lej uvie­dol, „ ... To je už, to je jak Lut­her King po­ve­dal, ona už dáv­no zom­re­la, jej du­ša zom­re­la. A to je už iba te­lo a eš­te aj ška­re­dé te­lo, hej? Le­bo ona je zrú­da, zrú­da zrúd ako N. Ale ja keď vi­dím tie oku­lia­re ja­ké ma­la, ja by som .... ta­ké­to jej roztr­hal tie oku­lia­re ro­zu­mieš, aby sa spa­mä­ta­la, le­bo ona sa ro­bí aká je dá­ma.“, na čo zá­ro­veň ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „A nap­ľul jej do ksich­tu!“, na čo ob­vi­ne­ný M Dďa­lej uvie­dol, „ ... N to je spo­di­na spo­dín, hej?“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že opa­ko­va­ne slov­ne na­pá­da­li do­po­siaľ ne­zis­te­nú re­dak­tor­ku te­le­ví­zie JOJ, re­dak­to­ra te­le­ví­zie JOJ R B a Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky A K po tom ako zve­rej­ni­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam z tla­čo­vej be­se­dy s v tom ča­se Mi­nis­trom vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky R K z ne­zis­te­né­ho dňa, na kto­rej bo­la osob­ne prí­tom­ná, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:17:19 do 01:19:58 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Po­čú­vaj ma. Vi­del si tú vy­chrt­lú oche­chu­ľu?“, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „To, to, to, to je oche­chu­ľa. To to sú ale ja­ké hnus­né, od­por­né zrú­dy. A tí­tok, tie­to od­por­né zrú­dy pod­pi­so­va­li. Bu­de­me ve­dieť ich me­ná, pre­to­že bu­dú mu­sieť vy­dať, keď bu­de­me súd.“, na čo ob­vi­ne­ný M Dďa­lej uvie­dol, „B bol pr­vý pod­ľa mňa. Keď tam bu­de B pod­pis, le­bo on je tak spros­tý, že by to hneď pod­pí­sal. Všet­ci, čo ma­jú to All for Jan, All for Jan, All for Jan, ce­lý ove­ša­ní, to je fa­loš­né, fa­loš­né ges­tá.“, na čo ob­vi­ne­ný R V udie­dol, „My to zis­tí­me, kto­rí sú to a po­tom s va­mi bu­de vy­úč­to­va­né. Špi­ny! Fa­šis­tic­ké!“, na čo ob­vi­ne­ný M Dďa­lej uvie­dol, „ ... A eš­te aj B, ten je tak spros­tý. To on K pro­pa­go­val, že K je ge­ne­rál a šec­ko a že je to kvô­li kau­ze Hej­ce bol za­ja­tý. Ten spros­tý Bo, ke­by vi­del, ja­ký je kri­mi­nál­nik K, tak ta­kú­to spros­tú re­por­táž by nik­dy ne­mo­hol spra­viť, hej?“, na čo ob­vi­ne­ný R V udie­dol, „ ... Vy kur­vy! ... Ja vám dám od­stúp­te. Je­di­ný, kto­rý bu­de od­stu­po­vať je K. Špi­na K. So­ro­sov­ská špi­na K“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li pos­lan­cov Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky P O a I M, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:31:25 do 01:32:07 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Ale zo sas­ky tá špi­na fa­šis­tic­ká O, spá­chal ná­si­lie na šes­ťde­siat­päť roč­nej oso­be, chrá­ne­nej oso­be.“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Áno. Na te­be. Šes­ťde­siat­päť, áno šes­ťde­siat­päť ro­kov si mal, keď ťa zbil O. Pos­la­nec Ná­rod­nej ra­dy. Ta jak M, jak M, hej? Prí­de a po­vie, že môj ná­zor je prd vo ves­mí­re. Pre je­ho, on ani ne­vie, či som ho ne­vo­lil idio­ta, hej? A to­to po­vie svoj­mu vo­li­čo­vi, že je prd. Hlas si mi dal, ale tvoj ná­zor je prd vo ves­mí­re. To­to tvr­dí M, to je od­kaz M svo­jim vo­li­čom.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „To je špi­na. To sú všet­ko špi­ny!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li no­vi­nár­ku M T, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:34:52 do 01:35:43 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M Dpo tom ako od­vy­sie­lal zo zá­zna­mu ním vy­ho­to­ve­ný ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam tla­čo­vej kon­fe­ren­cie z pries­to­rov Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kde bo­la osob­ne prí­tom­ná aj no­vi­nár­ka M T uvie­dol, „No, a tam vlas­tne bo­la tá tla­čov­ka s Pelleg­ri­nym a vi­del si čo tá T? Tak ona tam mô­že kvá­kať na chod­be s ho­ci kým, hej? A ty sa oz­veš, to je sys­te­ma­tic­ký útok. To ja som vku­se te­ro­ri­zo­va­ný tam, hej? Nor­mál­ne sa pý­tam a roz­prá­vam a ona vy­sko­čí, hej? Tam je dvad­sať te­le­ví­zo­rov roz­lo­že­ných a ona bu­de tam na mňa hu­lá­kať, hej?“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Špi­na!“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Ner­vóz­na, pod­ráž­de­ná, hej? Mož­no že ne­ni to­to, vieš ako, hej? No. Chcel by si mať ta­ké nie­čo do­ma jak T?“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Fúj!“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Fúj! ... A to ja som si mys­lel nie­ke­dy že je nor­mál­na, hej? Ale po­tom jak som tam vy­svet­ľo­val dnes­ka som po­ze­ral K a po­tom som po­cho­pil vlas­tne, že o čom roz­prá­va, hej? O tej T. A má prav­du. Tre­ba hľa­dať. Tre­ba, tre­ba, vi­dieť, kto to je za člo­vek tá T.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Beš­tia“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Beš­tia“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že opä­tov­ne slov­ne na­pá­da­li v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:40:07 do 01:40:41 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Pres­ne tak. Špi­ny. A kto to za­čal? Kto to za­čal? M a tá ci­gán­ka, jak sa vo­lá?É, No. Jak sa vo­lá?“,na čo ob­vi­ne­ní vza­li do rúk ko­vo­vé roxoro­vé ty­če a ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „N“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Ni­chol­so­no­vá. No. Oni za­ča­li to­to všec­ko, na­pä­tie a prev­rat.“, na čo sa ob­vi­ne­ný M Dza­há­ňal ko­vo­vou roxoro­vou ty­čou a uvie­dol, „Bum! Bum! Pres­ne!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Prev­rat. Ona po­ve­da­la ... ona chce ro­biť prev­rat na tom rá­diu Ak­tuál. Špi­na! Špi­na!“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Áno, je to hlu­pa­ňa pri­mi­tív­na! Špi­na!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li v tom ča­se Pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky A K a v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:40:41 do 01:41:28 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „A to­to bu­de­me, po­čú­vaj! Tak­to bu­de­me, é skan­do­vať, é za­jtra. Tak­to, é pred Pre­zi­den­tským pa­lá­com. Jed­na sku­pi­na pó ... tam bu­de­me via­ce­rí ... le­bo je­den po­vie obe­siť! Ale ne­po­vie ko­ho. A ja po­viem K! Obe­siť. K.“, , na čo ob­vi­ne­ný M Dzvo­lal, „Obe­siť!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vzvo­lal, „K!“, čo ob­vi­ne­ní šesť krát za se­bou in­ten­zív­ne zo­pa­ko­va­li, a ďa­lej ob­vi­ne­ný M Dzvo­lal, „Obe­siť!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vzvo­lal, „N!“ , čo ob­vi­ne­ní eš­te tri krát za se­bou in­ten­zív­ne zo­pa­ko­va­li, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že opä­tov­ne slov­ne na­pá­da­li no­vi­nár­ku M T, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:44:29 do 01:44:44 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, po tom ako sa ob­vi­ne­ný M D vy­jad­ril, že „Len­že ja mám na roz­diel od T eš­te aj súd­ne roz­hod­nu­tie, že som no­vi­nár...“, ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Pres­ne tak! A T ne­má roz, súd­ne roz­hod­nu­tie. Tá špi­na! Špi­na všet­kých špín!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že opä­tov­ne slov­ne na­pá­da­li no­vi­nár­ku M T, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:45:49 do 01:46:39 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, po tom ako ob­vi­ne­ný M D zve­rej­nil zá­znam z tla­čo­vej be­se­dy, na kto­rej sa vy­jad­ro­val v tom ča­se pod­pred­se­da Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky M G, ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Vi­del si tie špi­ny? Ale jak tam doň­ho ská­ka­li? T?“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Od­te­raz, keď pôj­de­me niek­de a T tam bu­de, bu­de­me. Ona ne­ni no­vi­nár­ka! Ona ne­ni no­vi­nár­ka!“, na čo ob­vi­ne­ný M Dsú­čas­ne uvie­dol, „Špi­na! Ano. Ano.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „ ... Špi­na.“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „... Pán Koč­ner, keď bu­de­te sle­do­vať to­to vi­deo, po­vedz­te tej­to zrú­de, že keď Vám bu­de dá­vať otáz­ky, že ne­bu­de­te od­po­ve­dať, le­bo ne­ni no­vi­nár­ka.“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:47:08 do 02:06:04 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Tak­že si poz­ri­me, to­ho čo­ho sa N obá­va. Kru­tej smr­ti. Roxoro­vou, roxoro­vou ty­čou.“, pri­čom ob­vi­ne­ní vza­li do rúk ko­vo­vú roxoro­vé ty­če, kto­rý­mi sa za­há­ňa­li a ob­vi­ne­ný M Dďa­lej uvie­dol, „Pa­ni N. Vy už ste mŕtvo­la. Ale nie my Vás za­bi­je­me. Vás za­bi­la Va­ša hlú­posť. Va­ša hlú­posť Vás za­bi­la. Pri­mi­tív­na, spros­tá oso­ba!“, s čím ob­vi­ne­ný R V vy­jad­ro­val svoj súh­las a ďa­lej uvie­dol, „ ... a ča­ká šmerč. A te­raz po­vie, ... po­ve­dal na mňa, že ma ča­ká šmerč.“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Áno, a čo je is­to­ta, le­bo to je is­to­ta. Raz zo­mrie, raz ska­pe, hej?“, s čím ob­vi­ne­ný R Vvy­jad­ro­val svoj súh­las a uvie­dol, „... Ča­ká ťa smrť. Ty kra­va spros­tá! Po­lo­ci­gán­ka! Áno.“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Aj mňa ča­ká, aj te­ba ča­ká. Vše, kaž­dé­ho ča­ká. Ale V sa mi vy­hrá­žal smr­ťou!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Ale ona bu­de kla­mať! Vy­hrá­ža smr­ťou. Čo po­ve­da­la? Áno, V po­ve­dal, že ma ča­ká šmerč. Šmerč. ... Pi­ča vy­je­ba­ná! ... Há, há, pu­ča jed­na ci­gán­ska! ... Špi­na. Kla­már­ka.“, ďa­lej po tom ako ob­vi­ne­ný M D vy­svet­ľo­val vý­znam slo­va „sa­ti­ra“, ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „... Pres­ne tak. Do­dá­me od­va­hu s tý­mi­to špi­na­mi, kto­ré tu chcú spra­viť štát­ny prev­rat. Tie­to špi­ny, dať do­le! Špi­ny! ...“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „ ... Pre­to ja ho­vo­rím, mňa Ge­ne­rál­na pro­ku­ra­tú­ra nik­dy v sú­vis­los­ti s úto­kom roxoro­vou ty­čou na po­ša­ha­nú N ani ne­vy­po­ču­je. To ga­ran­tu­jem.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Po­lo­ci­gán­ka!“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Tak to­to je hroz­né. To ta­ká­to zrú­da tu bu­de, si oné, dá­vať ochra­nu ...“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „ ... A po­tom bu­de ho­vo­riť, Ď nes­tí­ha­li. Jas­ná vec, že ho nes­tí­ha­li, no, jas­ná vec, že nes­tí­ha­li D, keď sa ne­vyh­rá­žal. Ty pu­ča spros­tá!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že opä­tov­ne slov­ne na­pá­da­li v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 02:12:50 do 02:13:46 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, po tom ako ob­vi­ne­ný M D po­dal ob­vi­ne­né­mu R V plas­to­vú zmen­še­nú imi­tá­ciu ko­vo­vej roxoro­vej ty­če, ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Ty, ty zrú­da! Tu má­me roxor na te­ba. Poh­la­ve dos­ta­neš s roxorom. Hó, V sa vy­hrá­žal, mal v ru­ke roxor a po­ve­dal, že dos­ta­nem po hla­ve. Ute­kaj na pro­ku­ra­tú­ru!“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Ubi­je­me ju tým­to, buch!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Tu­to, ubi­je­me po hla­ve s roxorom. Tú, tú, á. Pu­ča! Pu­ča bláz­ni­vá!“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „To je pri­mi­tív­ne, to je tak nie­čo pri­mi­tív­ne!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vnes­kôr pre­čí­tal prav­de­po­dob­ne  vy­jad­re­nie nez­ná­me­ho sle­do­va­te­ľa toh­to ži­vé­ho vy­sie­la­nia a uvie­dol, „Na­pí­še, že N dy­na­mit do pi­če a od­pá­liť na me­siac. Há, há. To dob­re na­pí­sal.“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li pos­lan­ky­ňu Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky J C, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 02:19:50 do 02:22:27 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, po tom ako ob­vi­ne­ný M D zve­rej­nil zá­znam z tla­čo­vej be­se­dy po­li­tic­kej stra­ny SaS, na kto­rej bo­la prí­tom­ná, ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „A tá zrú­da C, si do­nies­la de­tič­ky. Dve de­tič­ky za ru­ku do­nies­la. ... Poz­ri sa jak pri­chá­dza, jak sa za­ča­li všet­ci zgru­po­vať pre tla­čov­kou. Dob­re, tak tak­to, tak­to pri­chá­dza­li. A te­raz .... A blúz­ni­li tam o tom, C de­ti si uká­že­me špe­ciál­ne na kon­ci. To bu­de zla­tý bod ve­če­ra, le­bo vieš čo sa sta­lo? Pri­šiel P a sa mi vy­hrá­žal, že keď zve­rej­ním de­ti P, že ma bu­de ža­lo­vať do kon­ca ži­vo­ta. Tak­že po dneš­nom ve­če­ri, už mám ža­lo­bu do kon­ca ži­vo­ta.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Ale už, už bo­lo vi­dieť. Tam už bol, bo­lo vi­dieť.“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Tam ... bo­lo. Ale bu­dú vi­dieť eš­te viac! Nie, že by som bol zlo­my­seľ­ný k de­tič­kám ale tre­ba uká­zať hlú­posť a pri­mi­ti­vi­tu C.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „A te­raz poš­le­me so­ciál­ku na C, aby zob­ra­la de­tič­ky a da­la jej man­že­lo­vi.“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Že oh­ro­zu­je de­ti. Pres­ne.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „C, man­žel, bý­va­lý man­žel C, te­da otec de­tí, sa bu­de sta­rať o tie­to de­tič­ky. A bu­de C pla­tiť vý­živ­né pá­no­vi C. Tak­tok.“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „No, vieš čo, vieš čo C spra­vi­la pr­vé, vieš čo C spra­vi­la pr­vé, keď zis­ti­la, že jej muž má ra­ko­vi­nu?“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Vy­sra­la sa na ne­ho. Špi­na! Špi­na!“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Vy­sra­la sa na ne­ho. To je správ­ny po­jem. Vy­sra­la sa na mu­ža. Zba­li­la kuf­re a iš­la preč, keď si uve­do­mi­la, že sa má oň­ho sta­rať. To­to je cha­rak­ter zrú­dy, kto­rú ste zvo­li­li do parla­men­tu. Bez­cha­rak­ter­ná, hnus­ná špi­na!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Bez­cha­rak­ter­ná špi­na! Špi­na všet­kých špín!“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „A naj­kraj­šie bo­lo, však to uvi­dí­te za chvíľ­ku, de­tič­ky za ru­čič­ky, hej? A jak som jej ho­vo­ril, že na­čo de­tič­ky a tak do parla­men­tu, tak za­ča­la tam na na­dá­vať a že ja som neús­peš­ný muž, že si ani fra­jer­ku ne­viem náj­sť, hej?“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Ona je neús­peš­ná mat­ka, le­bo te­raz pôj­de so­ciál­ka po nej a de­ti od­ov­zdá man­že­lo­vi a bu­de mu­sieť pla­tiť vý­živ­né man­že­lo­vi na de­ti. Špi­na!“, s čím ob­vi­ne­ný M Dvy­jad­ro­val súh­las, a ob­vi­ne­ný R Vďa­lej uvie­dol, „Ale te­raz poš­le­me so­ciál­ku za C. Áno. Po­tom bu­deš cho­diť na náv­šte­vu k man­že­lo­vi sa po­zrieť na de­ti a bu­dú u man­že­la. Ty, ty Špííína!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že opä­tov­ne slov­ne na­pá­da­li v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N a pos­lan­ca Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky I M, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 02:27:54 do 02:30:24 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, po tom ako ob­vi­ne­ný M D zve­rej­nil časť zá­zna­mu z tla­čo­vej be­se­dy pred­sta­vi­te­ľov po­li­tic­kej stra­ny SaS, po­čas pre­ja­vu L Ď N, uvie­dol „Poz­ri sa tá zrú­da tu vy­prá­va, hej? ... Ja eš­te te­raz pre­ve­ru­jem jed­nu in­for­má­ciu a po­zor! Pár mi­nút po ozná­me­ní vraž­dy, do ho­di­ny do dvoch vraj už M si re­zer­vo­val všet­ky kľú­čo­vé ter­mí­ny ná­mes­tia, ako oh­la­so­val pro­tes­ty, hej? Keď to­to sa potvr­dí, tak to sa uká­že pra­vý cha­rak­ter M.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „To sú špi­ny! Bez­cha­rak­ter­ný haj­zel! Na mŕtvo­lách si ide ro­biť ka­rié­ru po­li­tic­kú? Ty sa ne­han­bíš?! Ty sa ne­bo­jíš Bo­ha?! M! Ne­bo­jíš sa Bo­ha?!“, ďa­lej po tom ako ob­vi­ne­ný M D zve­rej­nil ďal­šiu časť zá­zna­mu z tla­čo­vej be­se­dy pred­sta­vi­te­ľov po­li­tic­kej stra­ny SaS, po­čas pre­ja­vu L Ď N, ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol „Nik­to ... ne­do­ká­že za po­hý­bať, pre­to­že všet­ci ve­dia, na kto­rej stra­ne ma­jú na­ma­za­ný chle­ba! Ty pu­ča bláz­ni­vá!“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Áno. No. Tak spros­tá oso­ba. Tak pri­mi­tív­na oso­ba!“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „ ... oni ne­ve­dia na kto­rej stra­ne ma­jú chle­ba na­ma­za­ný? Ty špi­na bláz­ni­vá!“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „A všim­ni si na tej od­por­nej N tie oku­lia­re. Ona si kú­pi­la ta­ké oku­lia­re, si kú­pi­la mód­ne, hej? Účes si da­la. Ka­der­ní­ka. Ta­ký bu­de jej účes a si mys­lí, že je krás­na. Ale to je tak od­por­ná že­na. To je, ja iba tri ta­ké od­por­né že­ny poz­nám. Už mi­nu­le som to ho­vo­ril. N, é ako špi­na­vé že­ny, ta­ký po­cit špi­na­vos­ti, ja keď na ňu po­zriem, ta­ká špi­na na mňa zos­tá­va, keď na ňu vi­dím. To je N, noz­dra­tá, noz­dra­tá Ž, hej? To­to je nie­čo hroz­né a eš­te jed­na bo­la, už ne­viem si spo­me­núť.“, s čím zá­ro­veň ob­vi­ne­ný R Vvy­jad­ro­val súh­las a uvie­dol, „Zvá­rač­ské oku­lia­re. Ó. Fúj. Áno, áno, ra­pa­vá. Ra­pa­vá. Áno, ra­pa­vá, ta­ké, ta­ké ...“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že opä­tov­ne slov­ne na­pá­da­li pos­lan­ky­ňu Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky J C, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 02:38:14 do 02:39:21 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu M Duvie­dol, „A tá­to C, že ja si ne­viem náj­sť fra­jer­ku. Ho­vo­rím, že tak jed­no šťas­tie, le­bo, le­bo po­tom by som ne­mo­hol ani ro­biť po­riad­ne, hej? A ke­by ne­bo­daj len na ňu som po­mys­lel ale­bo sa jej dot­kol, tak do kon­ca ži­vo­ta tu už iba cho­dím po tých lie­če­niach jak som po­ve­dal, hej? Sy­fi­li­sy, oné, kva­pav­ky, fuj.“, čo ob­vi­ne­ný R Vzá­ro­veň ko­men­to­val slo­va­mi, „Fuj. Nó, oné, ona je na­ka­ze­ná. Čer­ví­ky má v, v ška­tu­li. C ška­tu­ľa je pl­ná čer­ví­kov, čer­ví­kov, to sme po­ču­li. Há ha há. C. No ale ona ne­ni ci­gán­ka ale sa vo­lá C. Ale má ška­tu­ľu pl­nú čer­ví­kov. Fúúj. Ci­gá­nič­ka. Fúúj. C ... ška­tu­ľu pl­nú čer­ví­kov. Fúúj. C. Ta­kú fra­jer­ku by som nech­cel ani ani za mi­lión. I want a fuck her, with a sto­len di­ck. Tak­že tak! Fúúj. Špi­na!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že opä­tov­ne slov­ne na­pá­da­li v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 02:42:24 do 02:43:12 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, po tom ako ob­vi­ne­ný M D zve­rej­nil ním vy­ho­to­ve­ný ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam z pries­to­rov Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, v rám­ci kto­ré­ho zá­mer­ne sní­mal naj­mä oso­bu L Ď N, ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Pros­te, pri­mi­tív­na hye­na. Pres­ne ako dok­tor Edo Ch po­ve­dal. Hye­na.“, na čo zá­ro­veň ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Pu­ča. Áno, no. Hye­na. Ale ona si na­vy­mýš­ľa, ona si na­vy­mýš­ľa, že je oh­ro­ze­ná na ži­vo­te. Ona si je schop­ná vy­my­slieť čo­koľ­vek a chce sa ťa zba­viť. To jak že­na, pros­te po­vie, že si ty­ran, te­ba zo­be­rú, ona zos­ta­ne v tvo­jom by­te, v tvo­jom do­me, hej? Pres­ne. Fuj. Aj to­ho no­vé­ho od­pra­tá za chvíľ­ku, hej? Som po­čul, že už ho, že už ho, že už cho­dí tr­tká­vať ka­de ta­de ona.“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Šak čo, z čo­ho on ži­je, ten, ten, ten no­vé­ho? Čo, čo on ro­bí?“, na čo ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Nóó, z, ke­by, ke­by mal žiť z ku­pliar­stva, tak ži­je iba z nej, hej? Le­bo toľ­ko tr­tká, že by vy­ro­bi­la mu, vieš? No.“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li pos­lan­ca Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky J B, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 02:45:15 do 02:45:20 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, po tom ako ob­vi­ne­ný M D zve­rej­nil ním vy­ho­to­ve­ný ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam z pries­to­rov Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, v rám­ci kto­ré­ho zá­mer­ne sní­mal naj­mä oso­bu J B, ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Vi­del si jak eš­te­bák no­sa­tý tam pod­pi­so­val?“, na čo ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Špi­na! Eš­te­bác­ka!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li pos­lan­ca Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky M P, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 03:20:30 do 03:23:58 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, pred tým ako ob­vi­ne­ný M D zve­rej­nil ním vy­ho­to­ve­ný ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam z pries­to­rov Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, v rám­ci kto­ré­ho zá­mer­ne sní­mal naj­mä oso­bu M P, ob­vi­ne­ný R Vuvie­dol, „Špi­na! P. Špi­na! Púš­ťaj! Špi­nu!“, a po zve­rej­ne­ní ta­ké­ho­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M Duvie­dol, „Ale čo ten P si do­vo­ľu­je na mňa tak kri­čať, že, že mám zmiz­núť a čo to je za dr­zák? Ja som tam, le­bo ja pra­cu­jem a on je tam pre­to­že je zvo­le­ný, idiot, pri­mi­tív­ny, stu­píd­ny, hej? Fe­ťák! Hej? Hroz­né da­čo. Šak on na tvr­dom he­roí­ne bol nie­ke­dy. On sa priz­nal.“,

 

7/ ob­vi­ne­ní M DR V dňa 17.05.2018, na do­po­siaľ ne­zis­te­nom mies­te vy­ho­to­vi­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam v cel­ko­vom tr­va­ní prib­liž­ne 02:20:03 hod., kto­rý zá­ro­veň v ča­se prib­liž­ne o 20:00 hod. zve­rej­ni­li, a to tak, že ho spo­loč­ne v pria­mom pre­no­se od­vy­sie­la­li pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.tak­ze­tak.sk, je­ho vy­sie­la­nie oba­ja mo­de­ro­va­li a ta­ký­to ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam po je­ho od­vy­sie­la­ní aj na­ďa­lej zve­rej­ňu­jú pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.tak­ze­tak.sk a https://www.youtu­be.comm pod náz­vom „Tak­že tak! #4.12 Li­ve: Fa­loš­né hry fa­loš­ných ľu­dí“, pri­čom v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 18:58 do 19:20 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Poz­ri jak tá N už ja­ká je ne­fo­rem­ná.“ na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol „Špi­na!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ný M D spý­tal ob­vi­ne­né­ho R V „Chcel by si mať nie­čo s ta­kou­to zrú­dou, čo?“ na čo ob­vi­ne­ný R V od­po­ve­dal „Po­lo­ci­gán­ka, ška­re­dá, ra­pa­vá....R po­lo­ci­gán­ka....fuj.“, pri­čom ob­vi­ne­ní ta­kým­to spô­so­bom ko­men­to­va­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam, kto­rý vy­ho­to­vil do­po­siaľ ne­zis­te­né­ho dňa ob­vi­ne­ný M D, na kto­rom bol za­zna­me­na­ný po­hyb L Ď N, ako spo­lu s ďal­ší­mi oso­ba­mi vy­chá­dza­la z bu­do­vy Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky na Štú­ro­vej ul. č. 2 v Bra­tis­la­ve, ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 32:07 do 34:20 mi­nú­ty tr­va­nia zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Tu je ten roľ­ník, čo ho, tu je víš čo je ten roľ­ník, čo ho, čo ho tá pod­vod­níč­ka N vy­tiah­la, no ....... Či­že N si ani neo­ve­rí, ko­ho vo­lá do re­lá­cie, ro­zu­mieš.“ na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Ke­by jej se­kol do hla­vy, po­vie, že my sme ju drb­li s roxorom“, ďa­lej ob­vi­ne­ný R V vzal do ru­ky ko­vo­vú roxoro­vú tyč a uvie­dol, „Dr­bnu­tie s roxorom je úpl­ne iné, než sek­nu­tie do hla­vy, ty!“, na čo ob­vi­ne­ný M D zvý­še­ným hla­som uvie­dol, „Pres­ne, poz­ri sa naň­ho .... Či­že ja jej va­dím! Ja N va­dím! Ale on, že so se­ke­rou oh­ro­zu­je ľu­dí, to ne­va­dí, ty špi­na!“, na čo ob­vi­ne­ný R V sú­čas­ne rov­na­ko zvý­še­ným hla­som uvie­dol, „Špi­na, špi­na špi­na­vá, po­lo­ci­gán­ska, špi­na, špi­na!“, na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „My sme od­ha­li­li tú KÚ, tú Š ..... ty špi­na, ty špi!“, ďa­lej ob­vi­ne­ný R V vzal do ru­ky ko­vo­vú roxoro­vú tyč a uvie­dol, „N, tak­že  N no­sí do Bra­tis­la­vy so se­ke­rou, se­ke­rá­ča a ona ho­vo­rí, že my ju chce­me za­biť roxorom? Špi­na!“, na čo ob­vi­ne­ný M D zvý­še­ným hla­som uvie­dol, „Či­že ona, ona pod­po­ru­je člo­ve­ka, kto­rý se­ke­rou išiel na­pá­dať sluš­ných ľu­dí, čo sa chce­li do­môcť ku svo­jim po­zem­kom a na mňa bu­de ho­vo­riť, že ja ju idem za­biť roxoro­vou ty­čou.“, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Šip­na“, ďa­lej ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Zrú­da jed­na špi­na­vá, Š.“, na čo ďa­lej ob­vi­ne­ný R V uvie­dol,   „N je špi­na! ... a my sme neiš­li, my sme neiš­li ... s rok ty­čou ... nik­dy, nik­dy sme neiš­li na ňu a špi­na.“, na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „A špi­na bu­de sa, zo se­ba obeť ro­biť hej? Že ju niek­to ide za­biť.“, pri­čom ob­vi­ne­ní ta­kým­to spô­so­bom ko­men­to­va­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam, na kto­rom bol za­zna­me­na­ný po­hyb oso­by, s kto­rou L Ď N v pred­chá­dza­jú­com od­vy­sie­la­nom zá­zna­me vy­chá­dza­la z bu­do­vy Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky na Štú­ro­vej ul. č. 2 v Bra­tis­la­ve, ďa­lej sa ob­vi­ne­ní v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me do­púš­ťa­li hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­da­li oso­bu M A, v tom ča­se ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti V E, s.r.o. a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:03:58 do 01:06:10 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „No to­to, z čo­ho to ži­je­me, jak sa vo­lá? Jak sa vo­lá ten chuj? Jak sa vo­lá?“, na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „A.“, na čo ďa­lej ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „A. Z čo­ho ži­je­me? Kuk­ni še z čo­ho ži­je­me, lu­dže nás ži­via a Pán Boh nás ži­ví, cez tých­to ľu­dí, to­to sú nás­tro­je bo­žej proz­re­teľ­nos­ti, čo nás ži­via, a pre­to ich Pán Boh ti­síc­ná­sob­ne, im to vrá­ti, pre­to­že nás ľu­dia, oby­čaj­ní ľu­dia nás ži­via, kto­rí mu­se­li ujsť do za­hra­ni­čia, ty idiot A. Z to­ho ži­je­me, ty chuj! Z čo­ho ži­je­me.“, pri­čom ob­vi­ne­ný R V vzal do rúk ko­vo­vú roxoro­vú tyč a ob­vi­ne­ný M D vzal do rúk ko­vo­vú ma­če­tu a ob­vi­ne­ný R V ďa­lej uvie­dol, „Nech oné, nech vi­dí, že te­raz z čo­ho ži­je­me. Ľudia nás ži­via, kto­rí, kto­rí mu­se­li ujsť do za­hra­ni­čia, le­bo ke­by neuš­li do za­hra­ni­čia, im os­tá­va­lo čo? Im os­tá­va­lo sko­čiť pod vlak, jak tí­to, ty idiot An­drej­čák. A pre­to sú v za­hra­ni­čí, a pre­to nám po­sie­la­jú pe­nia­ze! Ty haj­zel fa­šis­tic­ký! Vy­je­ba­nec! Ty choď ro­biť do Sam­sun­gu ale­bo ty choď po­tom sko­čiť pod  po­je­ba­ný vlak. Haj­zel! Haj­zel vy­dr­ba­ný ... Áno, oni si, si tu ry­žu­jú, sklád­ky ile­gál­ne ro­bia, pe­nia­ze ma­jú a po­tom si mys­lí, že my ro­bí­me to is­té? Nie, oby­čaj­ní ľu­dia nás ži­via, ty idiot A. Ľudia, kto­rí, kto­rí bo­li, bo­li vy­hna­ní, do za­hra­ni­čia. Ty idiot! Já ti dám! Z čo­ho ži­je­me? Z to­ho­to ži­je­me. Ty de­bil! Ke­by tých­to ľu­dí ne­bo­lo, tak ska­pe­me aj my. Ale oni nás ži­via. A pre­to to­to ro­bí­me a do smr­ti to­to bu­dem ro­biť. Ale­bo vy­kr­vá­ca­me ale­bo Vy vy­kr­vá­ca­te. Fa­šis­tic­ké svi­ne, kto­ré tu pá­cha­jú ge­no­cí­du na tom­to ná­ro­de! Ja ti dám! An­drej­čák vy­je­ba­ný! ... Špi­na!“, pri­čom ob­vi­ne­ní ta­kým­to spô­so­bom ko­men­to­va­li ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam, kto­rý vy­ho­to­vil do­po­siaľ ne­zis­te­né­ho dňa ob­vi­ne­ný M D, na kto­rom bol za­zna­me­na­ný po­hyb oso­by M A v pries­to­roch Pri­ma­ciál­ne­ho pa­lá­ca v Bra­tis­la­ve, ďa­lej sa ob­vi­ne­ný M D v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me do­pus­til hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne opä­tov­ne na­pa­dol v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:12:16 do 01:12:26 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, ke­dy ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Dá­me pries­tor, aj Ma­to­vi­čo­vi dá­me pries­tor, ho­ci ko­mu, aj N. Keď pa­ni N chce.“, ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Len nes­mie ute­kať a ne­vy­mýš­ľať si, že ju ide­me za­biť, hej? Hlu­pa­ňa!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ný R V v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me do­pus­til hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne opä­tov­ne na­pa­dol v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ku Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 02:07:37 do 02:07:39 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu, po tom ako sa nez­ná­ma oso­ba, kto­rá te­le­fo­nic­ky vstú­pi­la do ta­ké­ho­to ich ži­vé­ho vy­sie­la­nia vul­gár­ne vy­jad­ro­va­la k oso­be v tom ča­se pod­pred­sed­níč­ky ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky L Ď N, ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Tá špi­na N!“,

 

8/ ob­vi­ne­ný M D dňa 15.11.2019, na do­po­siaľ ne­zis­te­nom mies­te vy­ho­to­vil ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam v cel­ko­vom tr­va­ní prib­liž­ne 00:20:12 hod., kto­rý zá­ro­veň v ča­se prib­liž­ne o 12:29 hod. od­vy­sie­lal v pria­mom pre­no­se pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.fa­ce­book.com/mar­tin.da­no.1976/, je­ho vy­sie­la­nie mo­de­ro­val a ta­ký­to ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam po je­ho od­vy­sie­la­ní aj na­ďa­lej zve­rej­ňu­je pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.fa­ce­book.com/mar­tin.da­no.1976/ a https://www.youtu­be.com/watch?v=SaxeIiZFm1A&fbclid=IwAR2881FSxqHEB­dUy9Iujyei5­gbFaKf_cQVffL­vbuJMKLbFR5Gx33rzCH4GQ pod náz­vom „Li­ve: Po­lá­ček v Ko­ši­ciach zvo­lá­va kom­parz. An­cik­ris­ti za štát­ne #11.268“, pri­čom v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me sa ob­vi­ne­ný do­púš­ťal hru­bých nes­luš­nos­tí tým, že slov­ne na­pá­dal V L, kto­rá v mi­nu­los­ti pô­so­bi­la ako ve­dú­ca od­bo­ru re­gio­nál­nej po­li­ti­ky bý­va­lé­ho pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­pub­li­ky A K, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 06:26 do 06:43 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „A to­to je po­rov­na­nie s K. K, ne­viem či to mám to tu vi­deo, K keď išiel do fun­kcie, ja som už ro­bil to vi­deo, L, tá po­beh­li­ca, to je, kto­rá je pri K, ús­peš­ný ži­vot ve­die tá ó, hej?“, ďa­lej tak, že v ča­so­vom úse­ku od 07:50 do 08:02 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „A ona v rám­ci to­ho, že už K išiel ku nej, tak sa priz­na­la ve­rej­ne, tak je tu­pá, že iš­la a ne­ma­la ko­ho do­niesť do pred­náš­ko­vej sá­ly.“, ďa­lej tak, že v ča­so­vom úse­ku od 09:46 do 09:53 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „No ale po­zrie­me K či tu mám tú, tú zrú­du me­nom L. Či mám tú zrú­du.“, ďa­lej tak, že v ča­so­vom úse­ku od 10:00 do 10:10 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Poč­kaj­te pre­zi­den­tské voľ­by. Ja, ja, ja to­mu na­rý­chlo náj­dem, či náj­dem to­to. Poč­kaj­te náj­dem V L. A ona sa hlu­pa­ňa k to­mu eš­te priz­ná.“, na čo nás­led­ne zve­rej­nil fo­tog­ra­fiu V L spo­lu s jej dru­hom a ďa­lej zve­rej­nil časť vi­deo­záz­na­mu z dis­kus­nej re­lá­cie Šte­fa­na Hrí­ba – Pod lam­pou, kde bo­la hos­ťom aj V L, kto­rý v ča­so­vom úse­ku od 12:36 do 12:51 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D ko­men­to­val slo­va­mi, „Zrú­da. Či­že nik­to nech­cel po­čú­vať ani K ani tú pri­mi­tív­nu L, pros­te bo­la v bez­ná­de­ji.“, ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 15:29 do 16:17 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D opäť ko­men­to­val ním zve­rej­ne­nú časť vi­deo­záz­na­mu z dis­kus­nej re­lá­cie Šte­fa­na Hrí­ba – Pod lam­pou, kde bo­la hos­ťom aj V L a uvie­dol, „Ma­lú, ma­lú usi­lov­nú myš. Ako, vy by ste nech­ce­li byť ma­lá usi­lov­ná myš pre­zi­den­ta? A tu ro­bí zo se­ba myš­ku, ako, ako ne­vi­niat­ko, myš­ka kto­rá za­chrá­ni­la a po­má­ha­la to­mu K toľ­ko, tak, toľ­ko prá­ci za­nep­ráz­dne­né­mu K, hej? Ale ke­by ne­bol ta­ti­no, ke­by ne­bol ta­ti­no, kto­rý s K ro­bil tvr­dé kšef­ty L, hej? Tak si v ri­ti! Se­re na te­ba ce­lý K! Len za to že mal fi­nan­čné zá­uj­my s ta­tin­kom, tak si tam bo­la, ty hlu­pa­ňa! Hlu­pa­ňa pri­mi­tív­na a kla­már­ka! Buď je tak spros­tá a hlú­pa, že to­to tu roz­prá­va, hej? Ale­bo si mys­lí že sa to sku­toč­ne de­je. Iná mož­nosť neexis­tu­je. A tre­tiu po­viem na NA­KE keď ma prí­du vy­šet­ro­vať za tú­to re­lá­ciu čo ro­bím.“,

 

9/ ob­vi­ne­ný M D dňa 18.11.2019, na do­po­siaľ ne­zis­te­nom mies­te vy­ho­to­vil ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam v cel­ko­vom tr­va­ní prib­liž­ne 02:16:09 hod., kto­rý zá­ro­veň v ča­se prib­liž­ne o 22:07 hod. od­vy­sie­lal v pria­mom pre­no­se pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.fa­ce­book.com/mar­tin.da­no.1976/, je­ho vy­sie­la­nie mo­de­ro­val a ta­ký­to ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam po je­ho od­vy­sie­la­ní aj na­ďa­lej zve­rej­ňu­je pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.youtu­be.com/watch?v=q-KySQwjYo8&fea­tu­re=youtu.be&fbclid=IwAR0P71SSA­vy­redSCMZ85ZJQKpHb6SP4­MSII­fe4­Bo_xK0RCqKV-INEQb0sUI pod náz­vom „Li­ve: Mŕtvy ďa­teľ, ne­pot­res­ta­ný Maj­ský, cho­rý Rus­ko a múd­ry Lip­šic #11.271“, pri­čom v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me sa ob­vi­ne­ný do­púš­ťal hru­bých nes­luš­nos­tí tým, že slov­ne na­pá­dal re­dak­tor­ku te­le­ví­zie JOJ J K D, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 14:14 do 15:04 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Tak ako de­zin­terpre­to­va­la mo­je slo­vá D. Som po­ve­dal a to mož­no už pod­ve­do­me, že vraj som po­ve­dal, že bu­dem na ňu hľa­dať špi­nu a ja ho­vo­rím net­re­ba na Vás hľa­dať špi­nu pa­ni D. Špi­na ste sa­ma. Špi­na je vša­de oko­lo Vás ka­diaľ cho­dí­te. Net­re­ba hľa­dať. Ju len tre­ba uká­zať. Chy­tiť, za­bo­riť tú ru­ku a uká­zať. Špi­na je D sa­ma o se­be. Le­bo kla­me, za­vá­dza, pod­vá­dza. To­to je D, J K D. A nek­la­me len ve­rej­nosť päť mi­lió­nov ľu­dí na Slo­ven­sku z kto­rých ur­či­tý po­diel sle­du­je te­le­ví­ziu JOJ ale mož­no tá­to oso­ba do­ká­že kla­mať aj svo­jich naj­bliž­ších ro­din­ných prís­luš­ní­kov, a to bu­de pred­me­tom do­ka­zo­va­nia v tres­tnom ko­na­ní, kto­ré te­raz je ve­de­né v Sen­ci pro­ti mne! Kto­ré spe­je k ob­ža­lo­be.“, ďa­lej sa tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me sa ob­vi­ne­ný do­púš­ťal hru­bých nes­luš­nos­tí tým, že slov­ne na­pá­dal no­vi­nár­sku M T, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:03:58 do 01:05:23 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D po tom ako zve­rej­nil časť vi­deo­záz­na­mu na kto­rom je za­zna­me­na­né ako no­vi­nár­ka M T pok­la­da­la otáz­ky pro­ku­rá­to­ro­vi ÚŠP GP SR JUDr. J Š vo vzťa­hu k uda­los­tiam na hlav­nom po­jed­ná­va­ní Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du s ob­ža­lo­va­ný­mi M K a P R zo dňa 18.11.2019 ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „T, tá tu­pá T. Už, už vi­dí­te, čo tá ... Ne­ma­li by byť v tej­to chví­li už tam po­li­caj­ti pri R? Nep­ri­šiel na súd. Kuk­ly! Chy­tiť! Za­vrieť! No, tá pri­mi­tív­na T! Tá pri­mi­tív­na T! Či­že po­li­cajt prí­de. Pa­ni T. Nor­mál­ne te­raz ke­by som sa mo­hol vy­gr­cať, tak sa vy­gr­cám. Či­že po­li­cajt má prísť za R, po­li­cajt a bu­de ó ukáž­te tú chr­bti­cu. Ako po­li­cajt bu­de skú­mať chr­bti­cu. Pos­tav­te sa. Hí! Bo­lí Vás? Hí! No dob­re ne­choď­te na súd. Zos­taň­te do­ma le­žať. Pos­ta­ví sa R. Hí! A však cho­diť mô­že­te. Ja som po­li­cajt, je vi­dím, ja vi­dím Vy mô­že­te cho­diť pán R. Poď­te na súd, poď­te na súd! Pa­ni T, tak pri­mi­tív­ne nie­čo čo z Va­šej pa­pu­le vy­šlo som v ži­vo­te ne­vi­del. Po­li­cajt ne­mô­že po­su­dzo­vať zdra­vot­ný stav člo­ve­ka. Pa­ni T! Ako je mož­né, že z Va­šej hu­by vy­jde ta­ká­to spros­tá otáz­ka, že po­li­caj­ti už ma­jú byť pri ňom a skú­mať je­ho zdra­vot­ný stav.“, ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 01:07:22 do 01:09:04 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Či­že te­raz pri­mi­tív­na T prí­de a tu Š dá­va otáz­ky, že po­li­caj­ti ma­li na­beh­núť a skú­mať, že či R mô­že ... Hov­no! T! Som vul­gár­ny, le­bo si ma roz­čú­li­la! S pri­mi­tív­nou otáz­kou! Han­bím sa, že to­to si ho­vo­rí no­vi­nár­ka. Ja som no­vi­nár, le­bo mám na to ná­lez Ústav­né­ho sú­du, dva roz­sud­ky Ok­res­ných sú­dov, D je no­vi­nár, či­že som potvr­de­ný no­vi­nár ale han­bím sa že T si pí­še no­vi­nár, le­bo ta­kú­to otáz­ku by som ja sa han­bil vô­bec po­lo­žiť nie­ke­dy pro­ku­rá­to­ro­vi. Že na­beh­nú po­li­caj­ti a skú­mať zdra­vot­ný stav. na to je le­kár. Le­kár vie čo má ro­biť. Le­kár ne­sie za to pl­nú zod­po­ved­nosť. On ho po­sie­la všeo­bec­ný le­kár za, za or­to­pé­dom, za neu­ro­ló­gom, za ta­kým ona­kým, na všet­ky po­doz­re­nia aby vy­lú­čil. Pa­ni T, nie po­li­cajt! Pa­ni T! Hej? A to­to tu tvo­rí den­no­den­ne sprá­vy. Či­že T ne­vie, T ne­vie, kto mô­že skú­mať zdra­vot­ný stav. Fuj!“ , ďa­lej sa ob­vi­ne­ný M D v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me do­pus­til hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­dal ob­haj­cu JUDr. D L, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:11:22 do 01:11:49 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu po­čas to­ho ako zve­rej­nil časť vi­deo­záz­na­mu na kto­rom je za­zna­me­na­né ako sa ob­haj­ca JUDr. D L vy­jad­ru­je pred no­vi­nár­mi k uda­los­tiam na hlav­nom po­jed­ná­va­ní Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du s ob­ža­lo­va­ný­mi M K a P R zo dňa 18.11.2019 sú­vi­sia­cich s nep­rí­tom­nos­ťou ob­ža­lo­va­né­ho P R na po­jed­ná­va­ní, kde sa vy­jad­ril, že „.. a mys­lím si, že ur­či­te by Úrad pre doh­ľad nad zdra­vot­nou sta­ros­tli­vos­ťou a So­ciál­na pois­ťov­ňa ma­li uro­biť šet­re­nia nie­len vo vzťa­hu k ob­ža­lo­va­né­mu R ale vo vzťa­hu k to­mu­to le­ká­ro­vi, aby z to­ho nev­zni­kol, le­bo už z to­ho je ná­rod­ný šport niek­to­rých ob­ža­lo­va­ných, kto­rí dl­ho­do­bo ma­ria svo­je ko­na­nie ta­kým­to spô­so­bom.“, ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Ná­rod­ný šport. Pri­mi­tív! Ma­ria. Ma­ria. De­bil. No po­čú­vaj­te ma. Ten­to hnus­ný pok­ri­ve­ný fa­loš­ný fa­ri­zej­ský ksicht!“, ďa­lej sa ob­vi­ne­ný M D v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me do­pus­til hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pa­dol sud­ky­ňu Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va III JUDr. I H, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:16:44 do01:16:51 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu po tom ako sa vy­jad­ro­val k tres­tné­mu ko­na­niu pred Ok­res­ným sú­dom Bra­tis­la­va III v kto­rom bol v mi­nu­los­ti ob­ža­lo­va­ný uvie­dol, že „A sud­ky­ňa H, tá opil­ky­ňa, čo po mne kri­ča­la, čo som za ňu dnes­ka stí­ha­ný, že ju pohŕdam sú­dom vraj, hej?“, ďa­lej sa tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me sa ob­vi­ne­ný opä­tov­ne do­pus­til hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pa­dol no­vi­nár­sku M T, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:24:41 do 01:25:03 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D po tom ako zve­rej­nil časť vi­deo­záz­na­mu na kto­rom je za­zna­me­na­né ako no­vi­nár­ka M T po­lo­ži­la otáz­ku ob­haj­co­vi JUDr. D L vo vzťa­hu k uda­los­tiam na hlav­nom po­jed­ná­va­ní Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du s ob­ža­lo­va­ný­mi M K a P R zo dňa 18.11.2019 ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „R je cho­rý. Pri­šiel za svo­jim le­ká­rom. Ab­sol­vu­je ďal­šie vy­šet­re­nia. Ne­vie aké všet­ky. Ale T už je pres­ved­če­ná o tom, že to je obštruk­cia. Pre T je obštruk­cia už prav­di­vá in­for­má­cia. Po­čú­vaj­te dob­re čo tá zrú­da ho­vo­rí! Šak to je nie­čo hroz­né! A to­to pí­še den­né sprá­vy!“, ďa­lej sa tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me sa ob­vi­ne­ný opä­tov­ne do­pus­til hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pa­dol ob­haj­cu JUDr. D L, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:39:14 do 01:39:21 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu po tom, ako zve­rej­nil časť vi­deo­záz­na­mu na kto­rom sa ob­haj­ca JUDr. D L vy­jad­ro­val pred no­vi­nár­mi k uda­los­tiam na hlav­nom po­jed­ná­va­ní Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du s ob­ža­lo­va­ný­mi M K a P R zo dňa 18.11.2019, ob­vi­ne­ný M D uvie­dol „A jas­né, že K od­súď­te za zmen­ky a hneď ide­me na vraž­du. Poč­kaj­te, to­to je pri­mi­tív!“,

 

10/ ob­vi­ne­ní M DR V dňa 24.11.2019, na do­po­siaľ ne­zis­te­nom mies­te vy­ho­to­vil ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam v cel­ko­vom tr­va­ní prib­liž­ne 01:57:37 hod., kto­rý zá­ro­veň v pres­ne ne­zis­te­nom ča­se  od­vy­sie­la­li v pria­mom pre­no­se pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.fa­ce­book.com/mar­tin.da­no.1976/, je­ho vy­sie­la­nie mo­de­ro­val a ta­ký­to ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam po je­ho od­vy­sie­la­ní aj na­ďa­lej zve­rej­ňu­jú pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.youtu­be.com/watch?v=U3hxQ-pGv4&fea­tu­re=youtu.be&fbclid=IwAR3hrhr­Do8

fbm4sWKledWZ5FRue­ku_eg­5Yx_rmTfwp3l16kZfxus5g4Zvps pod náz­vom „Tak­že tak! #5.19 Li­ve: Práv­na ana­lý­za prí­pa­du Di­bi­ki“, pri­čom v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me sa ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­li hru­bých nes­luš­nos­tí tým, že slov­ne na­pá­da­li re­dak­tor­ku te­le­ví­zie JOJ J K D, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 33:33do 34:14 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu pri tom ako sa ob­vi­ne­ní vy­jad­ro­va­li k tres­tné­mu stí­ha­niu M D, kto­ré bo­lo v tom ča­se ve­de­né pro­ti je­ho oso­be na 1. Od­de­le­ní vy­šet­ro­va­nia Od­bo­ru kri­mi­nál­nej po­lí­cie Ok­res­né­ho ria­di­teľ­stva PZ v Sen­ci, pod čís­lom vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su ORP-341/1-VYS-SC-2019, ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „To bu­de, to bu­de show pa­ni Di­bi­ky! Na to­to ne­po­čí­ta­la! Ona si mys­lí že po­vie ó M D zní­žil mo­ju po­vesť. Ty si si zní­ži­la svo­ju po­vesť tvo­jou idio­ti­nou, svo­jim nep­ro­fe­sio­nál­nym prís­tu­pom! Ty si si zní­ži­la, ty si si to­tál­ne zrui­no­va­la svo­ju po­vesť! A po tom­to súd­nom po­jed­ná­va­ní, keď tí­to sved­ko­via prí­du vy­po­ve­dať a z New Yor­ku keď prí­de vy­po­ve­dať ten vý­her­ca Pu­lit­ze­ro­vej ce­ny, si skon­či­la v, vo všet­kých mé­diách. Si skon­či­la, pre­to­že bu­dú idio­ti tí­to, ak by te­ba na­ďa­lej za­mes­tná­va­li, Di­bi­ke. No, šak poč­kaj.“, v ča­so­vom úse­ku od 39:47 do 40:28 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „To je ty­pic­ká žen­ská prak­ti­ka. Uro­biť z te­ba útoč­ní­ka, vy­hrá­ža­te­ľa, oho­vá­ra­ča, len aby se­ba za­kry­la ja­ká ona je žum­pa!“, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Aká, aká je pros­te aká je ne­kom­pe­ten­tná, aká idiot­ská no­vi­nár­ka keď po­vie á, šak Vy vie­te. To­to?! A tak­to to te­raz za­krý­vať?! Nie! Ide sa na súd! Sved­ko­via bu­dú vy, vy­po­ve­dať ak, aká je to žum­pa! No­vi­nár­ska žum­pa! Nep­ro­fe­sio­nál­na! Po­ve­dať á šak Vy vie­te! To­to? Na zá­kla­de toh­to ide o nie­kom ho­vo­riť, že, že je kon­špi­rá­tor? Ty žum­pa! Špi­na!“, ďa­lej ob­vi­ne­ný R V v ča­so­vom úse­ku od 40:58 do 41:09 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu uvie­dol, „Ne­bu­de špi­na ona je špi­na. Na, na ňu net­re­ba žiad­nu špi­na­vosť ona, ona je špi­na. Šak ta­kú špi­na­vosť po­vie, á šak Vy vie­te.“, ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 44:56 do 45:07 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu pri tom ako ob­vi­ne­ný M D čí­tal z ob­sa­hu po­da­nia poš­ko­de­nej J K D, kto­ré zá­ro­veň ko­men­to­val, ob­vi­ne­ný R V uvie­dol „Pu­ča! Áno, si ro­bí­me sran­du ty kra­va spros­tá! Sran­du si ro­bí­me! No.“,ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 45:26 do 45:50 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu pri tom ako ob­vi­ne­ný M D ďa­lej čí­tal z ob­sa­hu po­da­nia poš­ko­de­nej J K D, kto­ré zá­ro­veň ko­men­to­val, ob­vi­ne­ný R V uvie­dol „Kto je ten vy­šet­ro­va­teľ? Kto je ten vy­šet­ro­va­teľ šak to­to je na psy­chia­triu! On ju mal pos­lať na psy­chia­triu! Pa­ra­noj­ná! Šak to, to, to, to, to­to je čis čistá pa­ra pa­ra­no­ja! O, ona pat­rí na psy­chia­triu a nie, nie k vy­šet­ro­va­te­ľo­vi. A nie na súd. No, tak dá­me pod­net nech, nech ju pre­ve­rí psy­chiater, šak to­to, ta­ké­to oné? Kde tu jas­ne si ro­bí­me sran­du a.“, ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 47:15 do 47:23 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný R V uvie­dol „... To bu­de hod­no­tia­ca im­pli­ká­cia ich vý­po­ve­de, že Vy ste oby­čaj čaj­ná...“, na čo ob­vi­ne­ný M D do­dal, „Po­beh­li­ca!“, ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 47:46 do 48:13 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu pri tom ako ob­vi­ne­ný M D ďa­lej čí­tal z ob­sa­hu po­da­nia poš­ko­de­nej J K D, kto­ré zá­ro­veň ko­men­to­val, ob­vi­ne­ný R V uvie­dol „Pres­ne tak! po­tom, po tých­to vý­po­ve­diach, no­vi­ná­rov a po tej vý­po­ve­de to­ho no­vi­ná­ra z New Yor­ku, kto, kto­rý vy­hral, é tú­tok Pu­lit­ze­ro­vu ce­nu! To­to bu­de pres­ne, ja­ko?“, na čo ob­vi­ne­ný M D ďa­lej čí­tal z uve­de­né­ho po­da­nia ska­diaľ ci­to­val slo­vá: „Oche­chu­ľa, zrú­da. Jej vlas­tná hlú­posť ju zni­čí. Šíri­teľ­ka lží.“, na čo ob­vi­ne­ný R V ďa­lej uvie­dol, „Och, oche­chu­la. Bu­de­te ute­kať! Bu­de­te ute­kať! Áno! Bu­de­te ute­kať! Pre­to­že tie vý­po­ve­de bu­dú jas­ne na Vás pou­ka­zu­jú ako to­tál­nu idiot­ku!“, ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 50:07 do 50:52 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu pri tom ako ob­vi­ne­ný M D ďa­lej čí­tal z ob­sa­hu po­da­nia poš­ko­de­nej J K D, kto­ré zá­ro­veň ko­men­to­val, ob­vi­ne­ný R V uvie­dol „No, po tom to, čo ste uro­bi­li pa­ni Di­bi­ke, že ste po­ve­da­li na Mar­ti­no­vi á, šak Vy vie­te, už ne­má­te žiad­ne prá­vo! Už ne­má­te žiad­ne prá­vo! Ste sa de­ho­nes­to­va­la. To­tál, to­tál­ne ste sa zdis­kre­di­to­va­la ako no­vi­nár­ka a te­raz vy ne­má­te prá­vo to­to scho­vá­vať, tú­to de­ho­nes­tá­ciu. Tú­to to­tál­nu dis­kre­di­tá­ciu, kto­rú ste si Vy sa­ma, ste sa dis­kre­di­to­va­la! Nie Mar­tin D! Nie ja! Vy sa­ma Va­šou idiot­ským sprá­va­ním, keď ste po­ve­da­li Mar­ti­no­vi D, á šak Vy vie­te! Tak to­to?! To­tál­na dis­kre­di­tá­cia a te­raz to bu­de všet­ci ve­dieť. Ce­lý svet to bu­de ve­dieť aj v New Yor­ku to bu­dú ve­dieť. No. Tak­že tak!“, ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 59:24 do 59:35 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu pri tom ako ob­vi­ne­ný M D čí­tal z ďal­šie­ho ob­sa­hu vy­ššie uve­de­né­ho vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su, čo  zá­ro­veň aj ko­men­to­val, ob­vi­ne­ný R V uvie­dol „Áno ne­ni v po­riad­ku. Špi­na! Áno, to, to, to­to len Špi­na! To, to, to­to tre­ba ísť na psy­chia­triu s ona a nie na súd.“, ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 01:05:02 do 01:05:18 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný R V uvie­dol „Keď mne sa ne­pod­lo­ží tu, že Mar­tin D je kon­špi­rá­tor a, a on vie, no tak aj Vy, Vy vie­te, no. Ne­chá­peš tu, že pre­to sme to ro­bi­li na tom­to ko­me­diál­nom ka­ná­li?! Sme ro­bi­li, ro­bi­li z Vás to­tál­nu pi­ču, le­bo ste to­tál­na pi­ča!“, ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 01:09:44 do 01:10:04 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu pri tom ako ob­vi­ne­ný M D ďa­lej čí­tal z ob­sa­hu po­da­nia poš­ko­de­nej J K D, kto­ré zá­ro­veň ko­men­to­val, ob­vi­ne­ný R V sa opä­tov­ne do­púš­ťal hru­bej nes­luš­nos­ti tým, že slov­ne na­pá­dal re­dak­tor­ku te­le­ví­zie JOJ J Kr D  jej bliž­šie neš­pe­ci­fi­ko­va­né prí­buz­né oso­by, a to tak, že uvie­dol „Tak­že on, to sú ta­kí idio­ti? Že ne­ve­dia, že tu­tok sme vy­sie­la­li na Tak­že Tak? Ko­me­diál­nom ka­ná­li? Oni to ne­ve­dia? To, to sú tvoj, tvoj, tvo­ji o, okol­ní prí­buz­ní ta­kí idio­ti? Tak­že nie­len ty si idiot­ka ale aj tvo­ji prí­buz­ní sú idio­ti? Si ne­han­bíš sa tak­to de­ho­nes­to­vať svo­jich prí­buz­ných?“, na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „No!“, ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 01:10:44 do 01:10:49 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný R V uvie­dol „To­to, je to zlo, čo si uro­bi­la! Ty špi­na!“, ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 01:11:56 do 01:12:24 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu ob­vi­ne­ný M D uvie­dol „Ale po­čú­vaj. NA­KA tu ne­rie­ši vraž­du di­ev­či­ny zo Sni­ny. NA­KA to­to. NA­KA tak, to­to má rie­šiť NA­KA? Ne­bo­lo by lep­šie jed­no­ho psy­chia­tra dať, vy­šet­riť ju, hej? Aby neob­ťa­žo­va­la.“, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „A pre­čo te­raz ne­má och, och, ochra­nu? Áno. Blu­dy, to­to sú blu­dy! Pre­to­že, pre­čo te­raz ju é NA­KA nié, nes, nes­trá­ži?  Pre­to­že to bol blud od sa­mé­ho za­čiat­ku! A NA­KA zis­ti­la, šak jej je­be! Už ju ne, ne­bu­de­me ju chrá­niť. Áno, NA­KA zis­ti­la, že, že jej je...“, ďa­lej v ča­so­vom úse­ku od 01:36:23 do 01:37:41 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu po tom ako ob­vi­ne­ný M D čí­tal z uve­de­né­ho vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su ob­sah vý­po­ve­de sved­ka Mgr. T P, kde sa sve­dok ok­rem iné­ho vy­jad­ro­val aj k údaj­né­mu in­tím­ne­mu po­me­ru poš­ko­de­nej s vte­daj­ším ria­di­te­ľom TV JOJ, ob­vi­ne­ný R V uvie­dol „No, no, no, pek­ne ob­le­če­ná, ma­la krát, ktát­ku suk­ňu. To tam ale ne, ne­na­pí­sa­la. Ale my vie­me že ma­la krát­ku suk­ňu! Že, že jej sko­ro ci­ci­na, pi­ča jej bo­lo vi­dieť! Tó, to ne­na­pí­sal. Ale my to vie­me v akej suk­ni priš­la! Pa­ni Di­bi­ke! ... Áno, áno, ce, cec­ky von­ku pi­ča von­ku, všec, všec­ko von­ku na lo­pa­te.“,

 

11/ ob­vi­ne­ný M D dňa 01.12.2019, na do­po­siaľ ne­zis­te­nom mies­te vy­ho­to­vil ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam v cel­ko­vom tr­va­ní prib­liž­ne 01:56:22 hod., kto­rý zá­ro­veň v bli­žie ne­zis­te­nom ča­se v noč­ných ho­di­nách od­vy­sie­lal v pria­mom pre­no­se pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.fa­ce­book.com/mar­tin.da­no.1976/, je­ho vy­sie­la­nie mo­de­ro­val a ta­ký­to ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam po je­ho od­vy­sie­la­ní aj na­ďa­lej zve­rej­ňu­je pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­čo­vej sie­te na inter­ne­to­vej strán­ke https://www.youtu­be.com/watch?v=xMo884uc­KpY&fea­tu­re=youtu.be&fbclid=IwAR2SCJ09aV­sa­Rel5wBCWYkf_xIFhCr4vm5pE­mYDR-W16fVMpGJ9JdmgN9­lA pod náz­vom „Li­ve: By­ty pre "elit­ných" po­li­caj­tov?! Dos­tal B Z úp­la­tok či vy­pa­ľo­val? #11.280, pri­čom v tak­to vy­ho­to­ve­nom a zve­rej­ne­nom zá­zna­me sa ob­vi­ne­ný M D spo­lu s ob­vi­ne­ným R V do­púš­ťa­li hru­bých nes­luš­nos­tí tým, že slov­ne na­pá­da­li ria­di­te­ľa Ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru B Z a no­vi­nár­ku M T, a to tak, že v ča­so­vom úse­ku od 01:11:42 do 01:24:25 mi­nú­ty tr­va­nia toh­to zá­zna­mu po tom ako sa ob­vi­ne­ný M D  v pria­mom pre­no­se toh­to ži­vé­ho vy­sie­la­nia te­le­fo­nic­ky spo­jil s ob­vi­ne­ným R V, ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Dok­tor V! Ja ti vo­lám! D Mar­tin. Čo ho­vo­ríš na ta­kých po­li­caj­tov čo dos­tá­va­jú by­ty, že že­na s dvo­ma deť­mi a dec­kom dos­ta­la jed­noiz­bo­vý a Z sám tro­jiz­bo­vý?, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „No,... po­ze­rám na to, po­ze­rám na to., na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „No a tú, šak ho­vor da­čo tu di­vá­kom, šak ja, ja už som vy­prah­lý ná­pa­dov po­čú­vaj ma, no a šak to jé da da­čo de­si­vé, čo? Po­li­cajt., na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „.. šak to, to­to je ab­so­lút­na ny ojeb, tak­to si to hmm, jak, ten, ten, ten­to Zu, Zu, Z ale­bo Z?, na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Z. Z., na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „No, tak­že to ví­dí­me, že to je, é oby­čaj­ný chu­dák, kto­ré­ho zneu­ží­va­jú ako zneu­ží­va­li é, to­ho­to é jak sa vo­lá, čo ho za­bi­li? No., s čím ob­vi­ne­ný M D vy­jad­ril svoj súh­las a uvie­dol, „No. Sa­bo? É Mar­ček? Vra­ho­via?, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Nie, čo ho za­bi­li to­ho no­vi­ná­ra., na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Ku­cia­ka. Áno., na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Pres­ne tak, chu­ďák Z, tu­to ho, ho za­mo­ta­jú, tak ne­mal chuť, to je pros­to ... jak Ku­ciak, tak mu da­li tú­to hypo­té­ku tam, to­to tam., na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Byt mu da­li. Za­via­za­li ho., na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Chu­ďák oný Zu, Zu, Z tam po, tam bý­va niek­de, niek­de zo zo, ne­viem od­kiaľ po­chá­dza, z Petr­žal­ky po­chádza?, na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Hej, z Petr­žal­ky. Nié, on on tak­to z Ban­skej Bys­tri­ce je. V Petr­žal­ke pri­šiel ro­biť ra­do­vé­ho po­li­caj­ta, po­tom išiel do Pop­ra­du a u Pop­ra­du na NA­KU., na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Tak­že keď bý, bý, bý­val tu­tok v Bra­tis­la­ve, tam ho uby­to­va­li na tej Dro­tár­skej ale­bo jak sa tá uli­ca vo­lá? Tam kde sme bo­li., na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Na Sa­ra­tov­skej sme bo­li. Tam čo plie­seň, vieš čo hov­ná bo­li po chod­bách a., na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Sa­ra­tov­skej, Sa­ra­tov­skej ... Tám chuj, chu, chu­ďák mu­sel tr, tr­pieť v tom, v tej, v tej, v tej džun­glo­vej uby­tov­ni. To bo­la džung­la. To pros­te tam, šak sme tam bol, bo­li. Sme vi­de­li jak to tam vy­ze­rá., na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Ano, no, to ... nech­ce­li pus­tiť“, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Tak mu po­ve­da­li i, ideš do Pop­ra­du, tam sa bu­deš mať lep­šie. No a tam chuď, chuď, chu­ďá­ko­vi tam sa po­da­ril ten, ten­to byt dos­tať óóó. ... a ja som v Bra­tis­la­ve keď bol po­li­cajt, ja som tam žil na tej Sa­ra­tov­skej tam v tom, v tom, v tej di­ere ale te­raz som v Pop­ra­de. Mám tu tro­jiz­bo­vý byt krás­ny. No a čo, prav­da­že to od­kú­pil ... no tak či­že óóó, za­ro­bím na tom veľ­ké pe­ňe­ži. Ja tu­to za oných za pár šu­pek, šak zis­ti čo ho to stá­lo .. tak to­to je byt, no tak to za­ro­bil, no a tu­to vi­de­li, ten, ten Lu­čan­ský a tu­to je ta­ký ne­ja­ký Ku­ciak, chuď, chuď chu­ďák a spra­ví­me z ne­ho hviez­du. Pres­ne ako tí­to Bár­dy a tí­tok, ide­me z Ku­cia­ka spra­viť hviez­du. ... mu od­kva­čia tie in­for­má­cie, jak ten­to é, é, jak sa vo­lá ten­to? Ni­chol­son mu pod­sú­va in­for­má­cie, ten­to mu pod­sú­va in­for­má­cie. Uro­bí­me z ne­ho hviez­du. A to­to je to is­té. Chu­ďá­ka é ...... Zu, Zu, Z tak­to chy­ti­li. Uro­bí­me z te­ba hviez­du. To tu máš in­for­má­cie ta­ké, tu máš in­for­má­cie ta­ké, no a Z išiel óóó, ja šem tu­to chy­til ... Ku­cia­ka, ja šem tá hviez­da., s čím ob­vi­ne­ný M D vy­jad­ro­val svoj súh­las a uvie­dol, „Áno, pres­ne!, na čo ob­vi­ne­ný R V pok­ra­čo­val a uvie­dol, „No a pros­te ho zneu­ží­va­jú. A te­raz choď za M D. Choď je­ho é do, do, dodr­bať a to­to a poš­li tam é, tú­tok, é pa­ni, jak sa, jak sa, jak sa vo­lá tá, no, čo tam choď, čak, ča­ka­la, na, na te­ba, no čo som ju na­fil­mo­val, éé, jak sa vo­lá tá no­vi­nárka?, na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „T., na čo ob­vi­ne­ný R V ďa­lej pok­ra­čo­val a uvie­dol, „T. Pa­ni T choď­te tam, ... D prí­de a my naň­ho sko­čí­me a Vy to všet­ko na­fil­muj­te ako sme za­tk­li M D, že sa vy­hrá­žal M T., s čím ob­vi­ne­ný M D vy­jad­ro­val svoj súh­las a uvie­dol, „No., na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Ona sa vy­hrá­ža, vieš že ... ne­vyh­rá­žal ... ne­vyh­rá­žal, my sme si len do nej pi­ču sme s nej ro­bi­li na Tak­že­Tak. Žiad­ne vy­hráž­ky ne­bo­li. Pres­ne ako tá N. Žiad­ne vy­hráž­ky ne­bo­li! Pi­ču sme si z nej ro­bi­li. A oni to tak­to oto­čia. Oni jak veľ­mi dob­re ve­dia, že sme si ro­bi­li pi­ču, že oni nám ... ju ani neop­ľu­li. Ani neop­ľu­li by sme ju. A tá pi­ča oné óóó D sa mi vy­hrá­žal a jak, za­bí­ju ma. Za­biť? Čo ty pi­ča! Ty, ty od­pad! Ty špi­na! A, ani op­ľuť! Ani op­ľuť!, na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Tak vieš za koľ­ko kú­pil byt? Vieš za koľ­ko kú­pil byt? Už tu mám, už tu mám ce­nu. Za dve­ti­síc­sto­je­de­násť euro kú­pil byt. Ce­lý byt, tro­jiz­bo­vý byt v Pop­ra­de za dve­ti­síc euro! Špi­na! Tu­to uká­žem! Tu­to uká­žem poz­ri­te sa! No, tu je pre­daj neh­nu­teľ­né­ho ma­jet­ku mes­ta Pop­rad, pre­da­né by­ty v ro­ku 2009 a tu je Z, poz­ri sa, tu je Z, B Z, už to tu mám, Pop­rad, po, poč­kaj bru B Z, Pop­rad dve­ti­síc­sto­je­de­násť euro za­pla­til za byt tre­tie­ho dru­hý dve­ti­síc de­väť. Ce­lý byt!, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „... Oni chy­ta­jú a uro­bí­me z te­ba hviez­du a rob a on ro­bí to čo mu ho­vo­ria, pre­to­že óóó, tak to bu­dem hviez­da, ja som hviez­da a te­raz si ídem. M T po­sie­la dis­ku­siu a eš­te idem to, to­mu­tó a ...., na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „A cí­ti sa dô­le­ži­to ... aké in­for­má­cie má T a to­to a všec­ko, no., na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „A pros­te a jed­no­ho dňa ja bu­dem ná­čel­ník po­lí­cie., na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Áno, šéf NA­KA, pre­zi­dent., na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Áno, šéf NA­KY ja bu­dem. Ó, len mu­sím to­tok ro, ro­biť čo mi po­ve­dia a te­raz mi po­ve­da­li do­jeb M D. Urob naň, urob z ne­ho zlo­čin­ca. A daj, daj ho do ba­sy. A M T po­vedz ke­dy to bu­deš ho chy­tať a ona tam prí­de s ka­me­rou a pek­ne to na­fil­mu­je. A ja­ko M D da­jú do pút, a to­to óóó M D veľ­ký kri­mi­nál­nik a M T to všet­ko na­fil­mo­va­la a poz­ri­te tu­to jak ho dá­va­jú do pút a ...jak naň­ho sko­či­li ... naň­ho sko­či­li ... šty­ria naň­ho sko­či­li, čo tam, čo tam pod stro­mom stá­li a sko­či­li na ne­ho a chy­ti­li ho a to­tok..., na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „A zbi­li ho. A on sa my­kal, le­bo on je ag­re­sív­ny, on sa my­kal  a, a mu­se­li ho ho­diť o zem., na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „A, a smeč­ko to zve­rej­ní a ... a až bu­de mať na to re­lá­ciu ako sme chy­ti­li M D. To bu­de veľ­ká re­lá­cia. ... re­lá­cia ...že chy­tám všet­kých ako ... ako sme my chy­ti­li M D, ako NA­KA chy­ti­la M D, ako Z ten­to, ten, ten­to šéf NA­KY. To­to mu­sí byť po­li­caj­ný ria­di­teľ ten­to Z, šak ta­ké­ho­to zlo­čin­ca M D ako. Poz­ri­te sa jak sme ho chy­ti­li! Poz­ri­te sa ... sko­či­li! Poz­ri­te sa jak mu pu­tá dá­va­me!, s čím ob­vi­ne­ný M D vy­jad­ro­val súh­las a uvie­dol, „No, aj zbi­li sme ho ha­da!, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „... ho nak­la­da­li do, do to­ho po­li­caj­né­ho au­ta híí, poz­ri­te sa čo ten Z za­ria­dil, nó. Tié ko­kot! Tí hajz­li špi­na­ví! My ne­vie­me ja­kú hru tu hrá­te? Tu­to sú za­bí­ja­ní ľu­dia! Den­no­den­ne ľu­dia tu ská­ču pod vlak! Ne­ma­jú čo žrať! Ľudia tu zo­mie­ra­jú v ne­moc­ni­ciach! A ty, ty sa ... pi­čo­vi­ny ro­bíš? Ty špi­na Z! Ty špi­na!, s čím ob­vi­ne­ný M D vy­jad­ro­val súh­las a uvie­dol, „Špi­ny! To­to je. Má to­to mo­rál­ne prá­vo eš­te ria­diť NA­KU mi po­vedz! Jak on mô­že stí­hať ďal­ších pod­vod­ní­kov s byt­mi, keď sám uk­ra­dol byt! le­bo to je krá­dež! Byt za dve­ti­síc euro je krá­dež!, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Pres­ne tak! Špi­na jed­na! Špi­na všet­kých špín! Ja sa vo­lám R V! A Z mô­že ma za­ža­lo­vať, že som po­ve­dal, že je špi­na všet­kých špín, pre­to­že to som zdvô­raz... na zá­kla­de to­ho čo ty ro­bíš ty špi­na! Špi­na ...!, s čím ob­vi­ne­ný M D vy­jad­ro­val súh­las a uvie­dol, „Poz­nat­kov. Áno. So­ciál­na ro­di­na do jed­noiz­bo­vé­ho by­tu, so­ciál­na ro­di­na do jed­noiz­bo­vé­ho by­tu a on do tro­jiz­bo­vé­ho sám a za dve­ti­síc euro ho  kú­pi! To kde sme?! To­to je neu­ve­ri­teľ­né!, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „No, sko, tak­to ho sko­rum­po­va­li vieš, tak­to ho a to­to ... s Ku­cia­kom ro­bi­li. Tu máš oné, tu­to si kúp dom, dá­me ti tú hypo­té­ku, byt si bu­de­te pla­tiť pár šu­pek, bu­deš mať na hypo­té­ku, tu­to si máš tu­to si sa ože­nil, ... dob­re, ale rob to čo ti my po­vie­me. Tu ti pod­su­nie­me vše­li­ja­ké ma­te­riá­ly, ten­to N mu pri­ne­sie ma­te­riá­ly, ... ma­te­riá­ly. Čo Zu, Z vy­pát­ral? Hov­no vy­pát­ral! Všet­ko mu bo­lo pod­su­nu­té! Z vy­pát­ral hov­no! On, on je idiot! On, on, on., na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „On no­sil, no­sí, tam na kop­ce no­sí é oné ka­nis­tre s pi­vom no­sí vieš? Hej?, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Áno, ani vlas­tnú riť by ne­vy­pát­ral, le­bo mu všet, všet­ko da­li!, na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Pres­ne!, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „To mu všet­ko da­li! Čo on vie, on je idiot! To, to je to­tál­ny idiot, kto­ré­mu všet­ko pod­su­nú, pres­ne ako Ku­ciak. ..., na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „A to­to ľu­dia mu­sia po­cho­piť!, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „No a po­tom mu po­ve­dia všet­ky tie­to in­for­má­cie. Oni už ma­li. Oni už ma­li, oni tam pot­re­bo­va­li dať ne­ja­kú no­vú tvár aby po­tom óóó, šme vy­čis­ti­li NA­KA a te­raz má­me no­vé­ho to­ho­to. No­vé­ho čo? Nového idio­ta, kto­rý ne­roz­poz­ná riť od, svo­ju riť od di­ery v ze­mi!, s čím ob­vi­ne­ný M D vy­jad­ro­val súh­las a uvie­dol, „No. Áno. No., na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „On, on, on to ne­roz­poz­ná ale mu tam pod­su­nú tie­to ve­ci ... óóó, jak šem to­to vy­šet­ri hov­no... že iní po­li­caj­ti to uro­bi­li a ty si si zo zob­ral kre­dit pre to. ..., na čo ob­vi­ne­ný M D uvie­dol, „Áno a vy­šet­ro­va­li tí po­li­caj­ti, čo bý­va­jú na tých smrad­ľa­vých uby­tov­niach a on, on sa chvá­li cu­dzím pe­rím eš­te do­kon­ca! Hej?, na čo ob­vi­ne­ný R V uvie­dol, „Pres­ne tak! a tam­tí tí čes­tní po­li­caj­ti, kto­rí ma­ka­jú a od­vá­dza­jú si čes­tnú prá­cu, tam žia, žiad­na vďa­ka ne­ni, tam ne, tam­tých po­li­caj­tov ne, ne­po­zý­va T na ne­ja­kú šou. Tam sú ti­cho! A tí od­vied­li tú prá­cu, ale Z óóó to šem já! Já šem ten­to to­tok. Ko­kot je­den! Špi­na­vosť! A te­raz, a te­raz ic po M D ... veľ­ký zlo­či­nec. My sa ho bo­jí­me a má­me strach, že prí­de a s ka­me­rou nás udrie po hla­ve. A keď nie M D, tak V  prí­de. Šesť met­rov odo mňa! Ty pi­ča! Ty choď šesť met­rov! Ak sa bo­jíš V M, choď ty šesť met­rov od nej a nie aby ona cho­di­la od te­ba!, s čím ob­vi­ne­ný M D vy­jad­ro­val súh­las a ob­vi­ne­ný R V ďa­lej uvie­dol, „Ak máš strach, ty ute­kaj! A nie že ona aby sme iš­li preč. Ty choď preč. My sme tam nep­riš­li, V M tam nep­riš­la za M T, V M tam priš­la na ten súd ro­biť re­por­táž. A keď sa bo­jí, nech ona ide šesť met­rov preč a nie po­ža­do­vať, choď odo mňa šesť met­rov preč! Ty pi­ča spros­tá!, s čím ob­vi­ne­ný M D vy­jad­ro­val súh­las a uvie­dol, „No. Tak! Pres­ne! ne­na­dá­vaj toľ­ko tu si v mo­jej re­lá­cii., na čo ob­vi­ne­ný R V ďa­lej uvie­dol, „Bo­jíš sa! Ute­kaj! Ute­kaj, keď sa bo­jíš! Keď sa bo­jíš o svoj ... ute­kaj! A nie žia­daj .. čo to­to je za ho­va­di­na? ... Ty, ty pi­ča spros­tá! Pi­ča spros­tá ...!.

 

          Pro­ku­rá­tor Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Bra­tis­la­va I po­dal návrh na vza­tie ob­vi­ne­ných do väz­by dňa 14. 12. 2019 o 20:45 hod. a to z dô­vo­dov pri ob­vi­ne­nom R V uve­de­ných v § 71 ods. 1 písm. a), c) Tr. por. a pri ob­vi­ne­nom M D z dô­vo­dov uve­de­ných v § 71 ods. 1 písm. a), b), c) Tr. por. Súd sa oboz­ná­mil so spi­so­vým ma­te­riá­lom do­ru­če­ným sú­du spo­lu s návr­hom na vza­tie ob­vi­ne­ných do väz­by a pri­már­ne sa za­me­ral na po­sú­de­nie spl­ne­ní všet­kých for­mál­nych pod­mie­nok pre vza­tie ob­vi­ne­ných do väz­by a to z hľa­dis­ka pos­tu­pu or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní s ak­cen­tom na dodr­ža­nie všet­kých zá­ko­nom pred­pok­la­da­ných le­hôt uve­de­ných v Tr. por. Ob­vi­ne­ní bo­li ob­me­dze­ní na svo­jej osob­nej slo­bo­de za­dr­ža­ním a to pri M D prís­luš­ník­mi Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru ná­rod­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra od­bor Bra­tis­la­va dňa 13. 12. 2019 o 08:56 hod. a pri R V prís­luš­ník­mi Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru ná­rod­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra od­bor Bra­tis­la­va dňa 13. 12. 2019 o 09:32 hod. Ob­vi­ne­ní bo­li nás­led­ne pos­tu­pom po­lí­cie riad­ne pou­če­ní o svo­jich prá­vach a to jed­nak pri vý­slu­chu v pos­ta­ve­ní za­dr­ža­nej oso­by, ako aj pri vý­slu­chu ob­vi­ne­ných, čím bo­li dodr­ža­né a za­cho­va­né všet­ky prá­va ob­vi­ne­né­ho po ich za­dr­ža­ní. Uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia bo­lo ob­vi­ne­ným riad­ne do­ru­če­né, pri­čom tý­to si vo­či ne­mu po­da­li zhod­ne sťaž­nosť.

 Po vyššie ve­de­ných pred­met­ných úko­noch po­dal pro­ku­rá­tor návrh na vza­tie ob­vi­ne­ných do väz­by a to za dodr­ža­nia zá­ko­nom us­ta­no­ve­nej 48 ho­di­no­vej le­ho­ty uve­de­nej v § 85 ods. 4 Tr. por. Nás­led­ne sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie pod­ľa us­ta­no­ve­nia § 87 ods. 2, Tr. por. ur­čil dá­tum a čas vý­slu­chu na 16. 12. 2019 od 15:30 ho­di­ne, pri­čom o ter­mí­ne zá­kon­ne pred­pok­la­da­ným spô­so­bom upo­ve­do­mil pro­ku­rá­to­ra a za­bez­pe­čil prí­tom­nosť ob­vi­ne­ných na vý­slu­chu, ako aj ob­haj­cu, keď­že oba­ja ob­vi­ne­ní  si ob­haj­cu po za­dr­ža­ní zvo­li­li.

 Ob­vi­nený R V pri svo­jom vý­slu­chu pred sud­com pre príp­rav­né ko­na­nie uvie­dol, že vy­po­ve­dať bu­de. Nás­led­ne k svo­jej oso­be uvie­dol, že nie je uží­va­te­ľom drog, al­ko­hol po­ží­va príl­eži­tos­tne, nie je lie­če­ný na žiad­ne špe­ci­fic­ké cho­ro­by, nie je psy­chia­tric­kým pa­cien­tom, bol už v mi­nu­los­ti tres­tne stí­ha­ný aj od­sú­de­ný, av­šak od­sú­de­nie do­po­siaľ ne­na­do­bud­lo prá­vop­lat­nosť. Ako ad­re­su, kde sa zdr­žia­va a bu­de pre­be­rať pí­som­nos­ti uvie­dol ..... a kon­takt­ný mo­bil­ný te­le­fón ....

 K dôvo­dom väz­by tak ako to navr­hol pro­ku­rá­tor Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Bra­tis­la­va I uvie­dol, že tie­to pod­ľa je­ho ná­zo­ru nie sú da­né. Ob­vi­ne­ný uvie­dol, že vždy keď bol tres­tne stí­ha­ný, nik­dy ne­ma­ril vy­šet­ro­va­nie a zú­čas­tňo­val sa všet­kých úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia. K vý­ra­zu “hajz­li”, za kto­rý bol stí­ha­ný v mi­nu­los­ti uvie­dol, že sa ne­jed­ná o iden­ti­fi­ko­va­teľ­nú sku­pi­nu oby­va­teľ­stva a te­da nie je mož­né vy­jad­re­nie ta­ké­ho­to vý­ra­zu tres­tne pos­tih­núť.

 Ob­haj­ca ob­vi­neného R V uvie­dol, že v po­da­nom návr­hu na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by ab­sen­tu­je pro­por­cio­na­li­ta návr­hu, ke­dy sa­mot­né pred­pok­la­da­né skut­ky, kto­ré sa kla­dú ob­vi­ne­né­mu za vi­nu ne­vy­ža­du­jú je­ho vä­zob­né stí­ha­nie. Z hľa­dis­ka práv­nej kva­li­fi­ká­cie skut­ku ob­haj­ca uvie­dol a pou­ká­zal na ne­mož­nosť práv­nej kva­li­fi­ká­cie ko­na­nia, kto­ré­ho sa mal údaj­ne do­pus­tiť ob­vi­ne­ný. V tej­to sú­vis­los­ti pou­ká­zal na ab­sen­ciu hru­bej nes­luš­nos­ti vo­či kon­krét­nej oso­be, ako ne­vyh­nut­né­ho pred­pok­la­du stí­ha­nia oso­by pre pre­čin vý­tr­žníc­tva. Dô­vo­dom väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por. ob­haj­ca pou­ká­zal na sku­toč­nosť, že ob­vi­ne­ný bol ob­me­dze­ný na osob­nej slo­bo­de v mies­te svoj­ho pre­chod­né­ho byd­lis­ka, kto­ré zá­ro­veň aj vlas­tní a kde sa dl­ho­do­bo zdr­žia­va. Z uve­de­né­ho hľa­dis­ka ten­to dô­vod väz­by nie je da­ný, na­koľ­ko sa or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní ne­po­da­ri­lo preu­ká­zať, že by sa ob­vi­ne­ný vy­hý­bal aké­mu­koľ­vek tres­tné­mu stí­ha­niu, má stá­le byd­lis­ko, kto­ré zá­ro­veň aj vlas­tní a rov­na­ko or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní uvie­dol aj svo­je mo­bil­né te­le­fón­ne čís­lo, na kto­rom je za­stih­nu­teľ­ný. Ob­haj­ca tiež uvie­dol, že ob­vi­ne­ný je ochot­ný od­ov­zdať svoj ces­tov­ný pas a tiež pou­ká­zal na sku­toč­nosť, že v rám­ci pries­to­ru kra­jín Európ­skej únie je mož­nosť skrý­va­nia sa “de fac­to” ne­mož­ná.

 Z hľa­dis­ka dô­vo­dov väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. te­da tzv. pre­ven­tív­na väz­ba je tú­to mož­né nah­ra­diť mier­nej­ší­mi pros­tried­ka­mi v zmys­le Tr. por. a to nah­ra­de­ním väz­by doh­ľa­dom pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka za sú­čas­nej kon­tro­ly po­hy­bu ob­vi­ne­né­ho po­mo­cou tech­nic­kých pros­tried­kov za sú­čas­né­ho ulo­že­nia pri­me­ra­ných ob­me­dze­ní a po­vin­nos­tí spo­čí­va­jú­cich v zá­ka­ze účas­ti na súd­nych po­jed­ná­va­niach, zá­kaz zú­čas­tňo­vať sa ve­rej­ných zhrom­naž­de­ní, zá­ka­zom vy­ko­ná­va­nia čin­nos­ti, kto­rá vied­la k je­ho ob­vi­ne­niu, zá­ka­zom vy­ces­to­vať ob­vi­ne­né­mu mi­mo úze­mie SR, res­pek­tí­ve úze­mie EÚ, ako aj zá­ka­zom ší­riť pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu vy­sie­la­nie, kto­ré je špe­ci­fi­ko­va­né v uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia.

 Pro­kurátor ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Bra­tis­la­va I. v rám­ci svoj­ho vy­jad­re­nia na vý­slu­chu ob­vi­ne­né­ho uvie­dol, že sa v pl­nom roz­sa­hu pridr­žia­va svoj­ho pí­som­ne po­da­né­ho návr­hu na vza­tie ob­vi­ne­né­ho do väz­by a navr­hol, aby bol ten­to vza­tý do väz­by z dô­vo­dov pod­ľa § 71 ods. 1 písm. a), c)  Tr. por.

            Ob­vi­nený M D vy­užil svo­je zá­kon­né prá­vo a na vý­slu­chu pred sud­com pre príp­rav­né ko­na­nie ne­vy­po­ve­dal.

 Ob­haj­ca ob­vi­neného M D na vý­slu­chu uvie­dol, že pod­ľa je­ho ná­zo­ru nie sú da­né dô­vo­dy väz­by. V tej­to sú­vis­los­ti za­lo­žil do spi­su ná­lez Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky sp. zn. 3 US 1/2018 - 42, roz­su­dok Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va III, sp zn. 3T 147/2014 - 771, kto­ré pod­ľa vy­jad­re­nia ob­haj­cu os­ved­ču­jú sku­toč­nosť, že ob­vi­ne­ný je no­vi­nár a ko­ná vo ve­rej­nom zá­uj­me. Ob­haj­ca zá­ro­veň uvie­dol, že ob­vi­ne­ný má zá­ujem sa zú­čas­tňo­vať na úko­noch tres­tné­ho ko­na­nia a pou­ká­zal na reál­nu ab­sen­ciu mož­nos­ti vy­hý­bať sa tres­tné­mu stí­ha­niu v rám­ci pries­to­ru EÚ. Z hľa­dis­ka dô­vo­dov väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. ob­haj­ca ob­vi­ne­né­ho M D uvie­dol, že v návr­hu pro­ku­rá­to­ra Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Bra­tis­la­va I ab­sen­tu­je ok­ruh osôb, na kto­ré by mal zá­ujem ob­vi­ne­ný pô­so­biť v rám­ci pre­bie­ha­jú­ce­ho tres­tné­ho ko­na­nia a ku kto­rým by bol v ta­kom vzťa­hu, že by bo­lo reál­ne ro­zum­né oča­ká­vať, že je spô­so­bi­lý svo­jím ko­na­ním me­niť vy­jad­re­nia a tvr­de­nia tých­to osôb. Rov­na­ko ako pri ob­vi­ne­nom V, ob­haj­ca uvie­dol, že ne­vi­dí pred­pok­lad de­ter­mi­no­va­ný § 71 ods. 1 Tr. por., kto­rý by od­ôvod­ňo­val oba­vu, že ob­vi­ne­ný bu­de pok­ra­čo­vať v tres­tnej čin­nos­ti.

 Na zák­la­de vy­jad­re­ní ob­vi­ne­né­ho, pro­ku­rá­to­ra a naj­mä na zá­kla­de ob­sa­hu do­po­siaľ za­do­vá­že­né­ho spi­so­vé­ho ma­te­riá­lu, sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie us­tá­lil, že u vy­ššie me­no­va­ných ob­vi­ne­ných je v tom­to štá­diu tres­tné­ho ko­na­nia da­ná exis­ten­cia vä­zob­ných dô­vo­dov z hľa­dis­ka § 71 ods. 1 písm. c), Tr. por.

Pod­ľa§ 71 ods. 1 Tr. por. „Ob­vi­ne­ný mô­že byť vza­tý do väz­by len vte­dy, ak do­te­raz zis­te­né sku­toč­nos­ti nas­ved­ču­jú to­mu, že sku­tok, pre kto­rý bo­lo za­ča­té tres­tné stí­ha­nie, bol spá­cha­ný, má zna­ky tres­tné­ho či­nu, sú dô­vo­dy na po­doz­re­nie, že ten­to sku­tok spá­chal ob­vi­ne­ný a z je­ho ko­na­nia ale­bo ďal­ších kon­krét­nych sku­toč­nos­tí vy­plý­va dô­vod­ná oba­va, že

a) uj­de ale­bo sa bu­de skrý­vať, aby sa tak vy­hol tres­tné­mu stí­ha­niu ale­bo tres­tu, naj­mä ak ne­mož­no je­ho to­tož­nosť ih­neď zis­tiť, ak ne­má stá­le byd­lis­ko ale­bo ak mu hro­zí vy­so­ký trest,

 b) bu­de pô­so­biť na sved­kov, znal­cov, spolu­ob­vi­ne­ných ale­bo inak ma­riť ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie, ale­bo

c) bu­de pok­ra­čo­vať v tres­tnej čin­nos­ti, do­ko­ná trest­ný čin, o kto­rý sa po­kú­sil, ale­bo vy­ko­ná trest­ný čin, kto­rý prip­ra­vo­val ale­bo kto­rým hro­zil.

 

            Pod­ľa čl. 17 ods. 1 Ústa­vy SR osob­ná slo­bo­da sa za­ru­ču­je.

 Pod­ľa čl. 17 ods. 2 Ústa­vy SR ni­ko­ho ne­mož­no stí­hať ale­bo poz­ba­viť slo­bo­dy inak, ako z dô­vo­dov a spô­so­bom, kto­rý us­ta­no­ví zá­kon. Ni­ko­ho ne­mož­no poz­ba­viť slo­bo­dy len pre nes­chop­nosť dodr­žať zmluv­ný zá­vä­zok.

 Pod­ľa čl. 17 ods. 3 Ústa­vy SR ob­vi­ne­né­ho ale­bo po­doz­ri­vé­ho z tres­tné­ho či­nu mož­no za­dr­žať len v prí­pa­doch us­ta­no­ve­ných zá­ko­nom. Za­dr­ža­ná oso­ba mu­sí byť ih­neď oboz­ná­me­ná s dô­vod­mi za­dr­ža­nia, vy­po­ču­tá a naj­nes­kôr do 48 ho­dín a pri tres­tných či­noch te­ro­riz­mu do 96 ho­dín pre­pus­te­ná na slo­bo­du ale­bo od­ov­zda­ná sú­du. Sud­ca mu­sí za­dr­ža­nú oso­bu do 48 ho­dín a pri obzvlášť zá­važ­ných tres­tných či­noch do 72 ho­dín od prev­za­tia vy­po­čuť a roz­hod­núť o väz­be ale­bo o jej pre­pus­te­ní na slo­bo­du.

 Pod­ľa čl. 17 ods. 5 Ústa­vy SR do väz­by mož­no vziať iba z dô­vo­dov a na čas us­ta­no­ve­ný zá­ko­nom a na zá­kla­de roz­hod­nu­tia sú­du.

 Pod­ľa Do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd zo dňa 04.11.1950

- kaž­dý má prá­vo na slo­bo­du a osob­nú bez­peč­nosť a ni­ko­ho ne­mož­no poz­ba­viť slo­bo­dy, ok­rem prí­pa­du, po­kiaľ sa tak sta­ne na zá­kla­de pos­tu­pu sta­no­ve­né­ho zá­ko­nom, zá­kon­né­ho za­tknu­tia ale­bo poz­ba­ve­nia slo­bo­dy za úče­lom pred­ve­de­nia pred prís­luš­ný súd­ny or­gán pre dô­vod­né po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu, ale­bo ak je to  dô­vod­ne po­va­žo­va­né za pot­reb­né za úče­lom za­brá­ne­nia spá­chania tres­tné­ho či­nu ale­bo úte­ku po je­ho spá­cha­ní (čl. 5 ods. 1 písm. c/),

- kaž­dý kto je za­tknu­tý ale­bo poz­ba­ve­ný slo­bo­dy v sú­la­de s us­ta­no­ve­ním  od­se­ku 1 písm. c) toh­to člán­ku, mu­sí byť ih­neď pred­ve­de­ný pred sud­cu ale­bo inú úrad­nú oso­bu spl­no­moc­ne­nú zá­ko­nom na vý­kon súd­nej mo­ci a má prá­vo, aby je­ho vec bo­la pre­jed­na­ná v pri­me­ra­nej le­ho­te, ale­bo byť pre­pus­te­ný po­čas ko­na­nia; pre­pus­te­nie sa mô­že pod­mie­niť zá­ru­kou, že sa ta­ká­to oso­ba dos­ta­ví na po­jed­ná­va­nie (čl. 5 ods. 3).

 Pod­ľa § 2 ods. 2 Tr. por. do zá­klad­ných práv a slo­bôd osôb v prí­pa­doch do­vo­le­ných zá­ko­nom mož­no za­sa­ho­vať len v mie­re ne­vyh­nut­nej na do­siah­nu­tie úče­lu tres­tné­ho ko­na­nia, pri­čom tre­ba reš­pek­to­vať dôs­toj­nosť osôb a ich súk­ro­mie.

 Na zá­kla­de do­te­raz za­do­vá­že­né­ho spi­so­vé­ho ma­te­riá­lu je mož­né kon­šta­to­vať, že z hľa­dis­ka po­sú­de­nia pot­reb­nej mie­ry prav­de­po­dob­nos­ti v tom­to štá­diu tres­tné­ho ko­na­nia do­te­raz zis­te­né sku­toč­nos­ti jed­noz­nač­ne nas­ved­ču­jú to­mu, že bol sku­tok, pre kto­rý bo­lo za­ča­té tres­tné stí­ha­nie a bo­lo vzne­se­né ob­vi­ne­nie sa stal, má zna­ky pre­či­nu vý­tr­žníc­tva pod­ľa § 364 ods. 1, ods. 2  Tr. zák. a je tu dô­vod­né po­doz­re­nie, že ten­to sku­tok, tak ako je uve­de­ný v skut­ko­vých ve­tách uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia spá­cha­li ob­vi­ne­ní R V a M D.

 Z hľa­dis­ka skut­ko­vých okol­nos­tí po­va­žu­je súd za pod­stat­né uviesť, že pri roz­ho­do­va­ní o väz­be neb­ral do úva­hy spo­je­né skut­ky ob­vi­ne­né­ho M D, v kto­rých mu bo­lo vzne­se­né ob­vi­ne­nie pred 12. 12. 2019, na­koľ­ko tie­to sú preu­ká­za­teľ­ne vy­šet­ro­va­né už dl­hší čas a vzhľa­dom na okol­nosť, že pri vzne­se­ní ob­vi­ne­nia pri tých­to úto­koch ne­bol ob­vi­ne­ný M D za­dr­ža­ný, ani ne­bo­li ini­cio­va­né aké­koľ­vek kro­ky sme­ru­jú­ce k vä­zob­né­mu stí­ha­niu ob­vi­ne­né­ho D je zrej­mé, že ani sa­mot­né or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní pri tých­to skut­koch nevzhliad­li dô­vo­dy väz­by a te­da ani ne­vy­ko­na­li aké­koľ­vek úko­ny sme­ru­jú­ce k vä­zob­né­mu stí­ha­niu ob­vi­ne­né­ho M D za skut­ky, za kto­ré mu bo­li vzne­se­né ob­vi­ne­nia pred 12. 12. 2019. Z uve­de­né­ho dô­vo­du sa súd za­obe­ral vý­luč­ne na spl­ne­nie for­mál­nych a ma­te­riál­nych pod­mie­nok väz­by ob­vi­ne­nia, kto­ré bo­lo vzne­se­né uz­ne­se­ním vy­šet­ro­va­te­ľa Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru, ná­rod­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra, od­bor Bra­tis­la­va, 2. od­de­le­nie vy­šet­ro­va­nia, Bra­tis­la­va, pod ČVS: PPZ-351/NKA-BA2-2019 zo dňa 12.12.2019 bo­lo pod­ľa § 199 od­sek 1, 2 Tres­tné­ho po­riad­ku za­ča­té tres­tné stí­ha­nia a zá­ro­veň pod­ľa § 206 od­sek 1 Tres­tné­ho po­riad­ku vzne­se­ní ob­vi­ne­nie vo­či M D v bo­de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 pre  opa­ku­jú­ci sa pok­ra­čo­va­cí pre­čin vý­tr­žníc­tva for­mou spolu­pá­cha­teľ­stva pod­ľa § 20 k § 364 od­sek 1 písm. a), od­sek 2 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na s pou­ka­zom na us­ta­no­ve­nie § 138 písm. j) Tres­tné­ho zá­ko­na, v bo­de 8, 9 pre pok­ra­čo­va­cí pre­čin vý­tr­žníc­tva pod­ľa § 364 od­sek 1 písm. a), od­sek 2 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na s pou­ka­zom na us­ta­no­ve­nie § 138 písm. j) Tres­tné­ho zá­ko­na a v bo­de 5/ pre pre­čin pod­ne­co­va­nia pod­ľa § 337 Tres­tné­ho zá­ko­na a v bo­de 5/ aj pre pre­čin pod­ne­co­va­nia pod­ľa § 337 Tres­tné­ho zá­ko­na a vo­či R V v bo­de v bo­de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 pre  opa­ku­jú­ci sa pok­ra­čo­va­cí pre­čin vý­tr­žníc­tva for­mou spolu­pá­cha­teľ­stva pod­ľa § 20 k § 364 od­sek 1 písm. a), od­sek 2 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na s pou­ka­zom na us­ta­no­ve­nie § 138 písm. j) Tres­tné­ho zá­ko­na

 K for­mál­nym a ma­te­riál­nym pod­mien­kam väz­by.

Súd kon­šta­tu­je (v tom­to sme­re aj zhod­ne s ob­haj­ca­mi), že for­mál­ne pod­mien­ky väz­by sú jed­noz­nač­ne da­né a napl­ne­né z hľa­dis­ka Tr. por. na­koľ­ko obom ob­vi­ne­ným bo­lo riad­ne vzne­se­né ob­vi­ne­nie prís­luš­ným út­va­rom Po­li­caj­né­ho zbo­ru, vo­či kto­ré­mu si oba­ja zhod­ne po­da­li sťaž­nosť (o kto­rej v ča­se roz­ho­do­va­nia o väz­be ob­vi­ne­ných eš­te ne­bo­lo roz­hod­nu­té, čo však nep­red­sta­vu­je pre­káž­ku sú­du pri roz­ho­do­va­ní).

 Z hľa­dis­ka ma­te­riál­nych pod­mie­nok však na roz­diel od ob­haj­cov súd kon­šta­tu­je, že aj tie­to má jed­noz­nač­ne da­né a preu­ká­za­né. Pod­ľa § 364 ods. 1 Tr. zák. sa pre­či­nu vý­tr­žníc­tva do­pus­tí pá­cha­teľ, kto­rý slov­ne ale­bo fy­zic­ky, ve­rej­ne ale­bo na mies­te ve­rej­nos­ti prís­tup­nom hru­bej nes­luš­nos­ti ale­bo vý­tr­žnos­ti tým, že na­pad­ne iné­ho. Pr­vým pred­pok­la­dom je te­da spá­chanie skut­ku ve­rej­ne, ale­bo na mies­te ve­rej­nos­ti prís­tup­nom. Súd v tom­to sme­re kon­šta­tu­je, že pod­ľa § 122 ods. 2, písm. a) Tr. zák. je trest­ný čin spá­cha­ný ve­rej­ne ak je do­ko­na­ný ob­sa­hom tla­čo­vi­ny ale­bo roz­ši­ro­va­ním spi­su, fil­mom, roz­hla­som, te­le­ví­ziou, pou­ži­tím po­čí­ta­čo­vej sie­te ale­bo iným ob­dob­ne účin­ným spô­so­bom.

 V tom­to kon­texte je zjavné, že oba­ja ob­vi­ne­ný pros­tred­níc­tvom ve­rej­nej po­čí­ta­čo­vej sie­te “inter­net” a to na server­och inter­ne­to­vé­ho por­tá­lu www.youtu­be.com, kde ma­li za­lo­že­ný vlast­ný prog­ram pod náz­vom “Tak­že tak” a ten­to ší­ri­li, kto­rý mal pod­ľa ich vy­jad­re­nia pred­sta­vo­vať te­le­víz­nu sa­ti­ru a ko­men­tár ak­tuál­nej po­li­tic­kej si­tuácie, ako aj sprá­va­nia osôb pô­so­bia­cich v naj­vyš­ších ve­rej­ných fun­kciách ako sú nap­rík­lad Pre­zi­dent SR, Pod­pred­sed­níč­ka NR SR, ale aj iné oso­by ve­rej­né­ho ži­vo­ta, ako nap­rík­lad Ria­di­teľ Ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry po­li­caj­né­ho zbo­ru SR. Ob­vi­ne­ní tiež ko­men­to­va­li a vy­ko­ná­va­li údaj­nú sa­ti­ru aj na oso­bách no­vi­ná­rov. V kaž­dom prí­pa­de je mož­né kon­šta­to­vať, že ta­ké­to ší­re­nie prog­ra­mu, te­da pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu je z ma­te­riál­ne­ho hľa­dis­ka pot­reb­né po­va­žo­vať za ko­na­nie, kto­ré je ve­rej­né. Ve­rej­nosť vy­sie­la­nia je pod­ľa ná­zo­ru sú­du v tom­to sme­re o to vý­raz­nej­šia, že prís­tup na inter­ne­to­vú strán­ku, ako je YOUTU­BE nie je v zá­sa­de oh­ra­ni­če­ný a má ce­los­ve­to­vý do­sah (na­roz­diel od te­res­triál­ne­ho/lo­kál­ne­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia) a te­da po­ten­cio­nál­ny vplyv ob­vi­ne­ných je nie len na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky, ale je vý­raz­ne šir­ší. Uve­de­né kon­šta­to­va­nie rov­na­ko v pl­nej mie­re vy­vra­cia tvr­de­nie ob­haj­cu oboch ob­vi­ne­ných o ne­mož­nos­ti práv­nej kva­li­fi­ká­cie skut­ku, kto­ré­ho sa údaj­ne ob­vi­ne­ní ma­li do­pus­tiť. Rov­na­ko neu­nik­lo po­zor­nos­ti sú­du, že re­lá­cia “Tak­že tak” ma­la pra­vi­del­ne sle­do­va­nosť v ti­síc­kach uží­va­te­ľov, te­da vplyv ob­vi­ne­ných na ad­re­sá­tov re­lá­cie nie je roz­hod­ne za­ned­ba­teľ­ný.

 Dru­hou pod­mien­kou, ktorú súd po­su­dzo­val, je či je tu dô­vod­né po­doz­re­nie, že sa ob­vi­ne­ný do­pus­ti­li svo­jím ko­na­ním hru­bej nes­luš­nos­ti. Súd v tom­to sme­re kon­šta­tu­je, že je reál­ny pred­pok­lad, že sa skut­ko­vé ve­ty jed­not­li­vých čias­tko­vých úto­kov bu­dú eš­te up­ra­vo­vať. V kaž­dom prí­pa­de súd kon­šta­tu­je, že v tom­to sme­re nie je mož­né po­su­dzo­vať len slov­né vy­jad­re­nie skut­kov, ale je pot­reb­né zoh­ľad­niť cel­ko­vý pre­jav ob­vi­ne­ných (te­da ver­bál­ny, mi­mic­ký, ne­ver­bál­ny, ako aj po­hy­bo­vé vy­jad­re­nie “ná­zo­ru”), kto­rý sme­ru­je vo­či kon­krét­nym oso­bám. V tom­to sme­re je pot­reb­né pou­káżať, že mier­nej­ší­mi vý­raz­mi vo­či kon­krét­nym oso­bám zo stra­ny ob­vi­ne­ných sú vý­ra­zy ako “špi­na, zrú­da, spros­tá oso­ba, pu­ča, hye­na, idiot, haj­zel, chuj, tls­tá svi­ňa…” . Ob­vi­ne­ní sa však vo ver­bál­nom vy­jad­re­ní ne­vyh­li ani naj­hrub­ším vul­ga­riz­mom, ke­dy vo svo­jom vy­sie­la­ní pou­ží­va­jú vý­ra­zy ako ”po­je­ba­ný, vy­je­ba­ný, pi­ča, pi­čo­vi­ny, ko­kot…,” pri­čom uve­de­né ver­bál­ne vý­ra­zy je mož­né po­va­žo­vať za hru­bú ver­bál­nu nes­luš­nosť. Roz­hod­ne neob­sto­jí ob­ra­na ob­vi­ne­ných, že pred­met­né úto­ky ne­bo­li vo­či kon­krét­nym oso­bám, pre­to­že z do­te­raz za­bez­pe­če­ných dô­ka­zov jed­noz­nač­ne vy­plý­va, že pred­met­ný­mi vý­raz­mi sú na­pá­da­né kon­krét­ne oso­by (poš­ko­de­ní).

 Ešte za váž­nej­šiu časť hru­bej nes­luš­nos­ti po­va­žu­je súd ne­ver­bál­ny pre­jav oboch ob­vi­ne­ných. Ten­to pre­jav pri­tom ťaž­šie za­chy­ti­teľ­ný v skut­ko­vej ve­te uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia. V kaž­dom prí­pa­de sa ne­jed­ná o oje­di­ne­lý ne­ver­bál­ny pre­jav oboch ob­vi­ne­ných, že vo­či kon­krét­nym oso­bám vy­ko­ná­va­li ne­ver­bál­ne ges­tá pros­tred­níc­tvom roxoro­vých ty­čí, k čo­mu dopĺňa­li nie oje­di­ne­le ver­bál­ne vy­jad­re­nie o vy­tl­če­ní moz­gu z hláv kon­krét­nych poš­ko­de­ných po kto­rých bu­de strie­kať mo­zog vša­de, smr­ti do­siah­nu­tej roxoro­vou ty­čou. Súd jed­noz­nač­ne kon­šta­tu­je, že aj mier­nej­šie vý­ra­zy nes­luš­nos­ti ako sú vy­ššie uve­de­né v spo­ji­tos­ti s ne­ver­bál­nym pre­ja­vom ta­ké­ho cha­rak­te­ru, aký pra­vi­del­ne pro­du­ko­va­li ob­vi­ne­ní, je pot­reb­né po­va­žo­vať ako je­den sku­tok, pri­čom za­há­ňa­nie sa roxoro­vou ty­čou vo­či kon­krét­nym oso­bám v spo­ji­tos­ti s kon­šta­to­va­ním o smr­ti, za­bi­tí, do­bi­tí jed­not­liv­cov je pot­reb­né po­va­žo­vať za hru­bú nes­luš­nosť.

 Uve­dené kon­šta­to­va­nie pod­ľa ná­zo­ru v pl­nej mie­re napĺňa ma­te­riál­ne pod­mien­ky väz­by, te­da, že je tu po­doz­re­nie, že sa ob­vi­ne­ní do­pus­ti­li spá­chania kon­krét­ne­ho tres­tné­ho či­nu san­kcio­no­va­né­ho pod­ľa us­ta­no­ve­ní Tres­tné­ho zá­ko­na a to kon­krét­ne pre­či­nu vý­tr­žníc­tva (i keď pod­ľa ná­zo­ru sú­du sú v tom­to sme­re napl­ne­né zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty ne­bez­peč­né­ho vy­hrá­ža­nia pod­ľa § 360 ods. 2 písm. e) Tr. zák.)

 Z hľa­dis­ka ma­te­riál­nych pod­mie­nok väz­by sa súd za­obe­ral aj ob­ra­nou oboch ob­vi­ne­ných, že ich vy­sie­la­nie je pot­reb­né po­va­žo­vať za sa sa­ti­ru. V tom­to kon­texte súd kon­šta­tu­je, že po vy­ko­na­ní dô­ka­zov, naj­mä zna­lec­ké­ho po­sud­ku č.l. 761 - 859 spi­su je kon­šta­to­va­nie o sa­ti­re prak­tic­ky vy­lú­če­né. Pod­ľa “Struč­né­ho ety­mo­lo­gic­ké­ho slov­ní­ka slo­ven­či­ny” autor Ľubor Krá­lik vy­da­va­teľ­stva SAV VE­DA, Ja­zy­ko­ved­ný ús­tav Ľudo­ví­ta Štú­ra, Slo­ven­skej aka­dé­mie vied, Bra­tis­la­va 2015, ISBN: 978-80-224-1493-7, je za sa­ti­ru mož­né po­va­žo­vať “os­trý vý­smech; ume­lec­ké di­elo kri­ti­zu­jú­ce ne­dos­tat­ky spo­loč­nos­ti (od 18. stor.)” str. 522. Súd v tom­to sme­re kon­šta­tu­je, že pre­jav oboch ob­vi­ne­ných ne­má am­bí­ciu byť ume­lec­kým di­elom, ale pred­sta­vu­je kon­krét­ne úto­ky pos­ti­ho­va­né Tres­tným zá­ko­nom vo­či kon­krét­nym oso­bám. Tiež súd po­va­žu­je za pod­stat­né, že aj ke­by sa jed­na­lo o ume­lec­ké di­elo v prí­pa­de pro­duk­cie ob­vi­ne­ných, na­koľ­ko si je súd ve­do­mý, že ne­má mož­nosť kon­šta­to­vať, čo je mož­né po­va­žo­vať za ume­nie a čo ume­ním nie je, tak je pot­reb­né jed­noz­nač­ne do­dať, že aj ume­lec­kým di­elom je mož­né spá­chať trest­ný čin, po­kiaľ sú napl­ne­né špe­ci­fic­ké zna­ky kon­krét­nej skut­ko­vej pod­sta­ty ob­siah­nu­tej v tres­tnom zá­ko­ne (ob­dob­ne ako je mož­né spá­chať trest­ný čin no­vi­no­vým člán­kom, te­le­víz­nym, ale­bo roz­hla­so­vým vy­sie­la­ním). Z toh­to hľa­dis­ka ak by aj bo­lo mož­né po­va­žo­vať re­lá­ciu ob­vi­ne­ných za sa­ti­ru (čo je pod­ľa ná­zo­ru sú­du vy­lú­če­né), tak to nep­red­sta­vu­je dô­vod, kto­rý by vy­lu­čo­val tres­tnosť vy­jad­re­nia, po­kiaľ je to­to v roz­po­re s us­ta­no­ve­nia­mi Tres­tné­ho zá­ko­na.

            Súd je pl­ne ve­do­mý v tej­to sú­vis­los­ti aj čl. 26 zá­ko­na č. 460/1992 Zb. Ústa­va SR, kto­rý za­ru­ču­je slo­bo­du pre­ja­vu v práv­nom po­riad­ku SR, av­šak ani to­to Ústa­vou ga­ran­to­va­né prá­vo nep­red­sta­vu­je ab­so­lút­nu voľ­nosť pri pre­ja­ve, na­koľ­ko ako je zrej­mé z ods. 4 pred­met­né­ho čl. 26 Ústa­vy SR, sa­mot­ný text Ústa­vy pred­pok­la­dá, že zá­ko­nom je mož­né za ur­či­tých okol­nos­tí (a je ne­vyh­nut­né kon­šta­to­vať veľ­mi prís­nych pod­mie­nok) slo­bo­du pre­ja­vu ob­me­dziť.

 Jedným z ob­me­dze­ním je prá­ve ob­me­dzenie pros­tred­níc­tvom Tres­tné­ho zá­ko­na, ke­dy si zá­ko­no­dar­ca bol a aj je ve­do­mý, že ver­bál­nym ako aj ne­ver­bál­nym pre­ja­vom je mož­né napl­niť skut­ko­vú pod­sta­tu tres­tné­ho či­nu pos­ti­ho­va­né­ho Tres­tným zá­ko­nom. Súd v tom­to sme­re pou­ka­zu­je aj na bo­ha­tú ju­di­ka­tú­ru Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va. V tom­to kon­texte súd pou­ka­zu­je na roz­hod­nu­tia: Ca­se of Cas­tells vs. Spain. Sé­ria A, 1992 č. 236,  pod­ľa kto­ré­ho “Zos­tá­va na or­gá­noch štá­tu s prá­vo­mo­cou, aby pri­ja­li z ti­tu­lu svo­jej úlo­hy ru­či­te­ľa ve­rej­né­ho po­riad­ku opat­re­nia, do­kon­ca aj tres­tnej po­va­hy, za­me­ra­né na vhod­nú a ne­nad­sa­de­nú reak­ciu na oho­vá­rač­ské ob­vi­ne­nia, kto­ré sú neo­pod­stat­ne­né ale­bo sú for­mu­lo­va­né zlo­my­seľ­ne.” Ca­se of Le­hi­deux and Isor­ni vs. Fran­ce; Re­ports of Jud­gments and De­ci­sions 1998, 4. VII, s. 2886, § 51 a s. 2887, § 57, pod­ľa kto­ré­ho “Po­su­dzo­va­nie pro­por­cio­na­li­ty zá­sa­hu s chrá­ne­ný­mi prá­va­mi však v mno­hých prí­pa­doch bu­de zá­vi­sieť od to­ho, či sa or­gá­ny štá­tu moh­li uchý­liť aj k iným pros­tried­kom, ako sú tres­tné san­kcie, ako sú ob­čian­skop­ráv­ne a dis­cip­li­nár­ne pros­tried­ky náp­ra­vy.” Ca­se of Bas­kaya and Okçuoˇg­lu vs. Tur­key, Roz­su­dok z 08. 07. 1999 k sťaž­nos­ti č. 23536/94 a č. 24408/94, pod­ľa kto­ré­ho “Do­mi­nan­tná po­zí­cia, akú má vlá­da jej pri­ka­zu­je pre­ja­vo­vať zdr­žan­li­vosť pri pou­ží­va­ní tres­tných san­kcií, naj­mä ak exis­tu­jú iné pros­tried­ky ako od­po­ve­dať na neop­ráv­ne­né úto­ky a kri­ti­ku proti­vní­kov. Prís­luš­né or­gá­ny štá­tu sa­moz­rej­me mô­žu pri­jať aj tres­tné opat­re­nia ur­če­né k pri­me­ra­nej a nep­reh­na­nej reak­cii na po­dob­né vý­ro­ky. Tam kde in­kri­mi­no­va­né vý­ro­ky pod­ne­cu­jú k pou­ži­tiu ná­si­lia pro­ti jed­not­liv­co­vi, pred­sta­vi­te­ľo­vi štá­tu ale­bo čas­ti oby­va­teľ­stva, ma­jú vnút­roš­tát­ne or­gá­ny šir­ší pries­tor k po­sú­de­niu ne­vyh­nut­nos­ti za­sa­ho­va­nia do vý­ko­nu slo­bo­dy pre­ja­vu.” Ca­se of Fe­ri­dun Yazar and Ot­hers vs. Tur­key, Roz­su­dok z 23. 09. 2004 k sťaž­nos­ti č. 42713/98, § 27; Ca­se of Cumpˇanˇa and Mazˇare vs. Ro­ma­nia, Roz­su­dok zo 17. 12. 2004 k sťaž­nos­ti č. 33348/96, s. 27, § 115, pod­ľa kto­rých “Ak je uk­la­da­nie tres­tov v zá­sa­de vý­sa­dou vnút­roš­tát­nych sú­dov, tak pod­ľa Sú­du trest od­ňa­tia slo­bo­dy ulo­že­ný za trest­ný čin spá­cha­ný v ob­las­ti tla­če, je zlú­či­teľ­ný s no­vi­nár­skou slo­bo­dou pre­ja­vu za­ru­če­nou v člán­ku 10 Európ­ske­ho do­ho­vo­ru iba vo vý­ni­moč­ných prí­pa­doch, naj­mä ak by doš­lo k zá­važ­né­mu zá­sa­hu do iných zá­klad­ných práv - tak by to­mu bo­lo nap­rík­lad pri roz­ši­ro­va­ní ne­ná­vis­tných pre­ja­vov, či pod­ne­co­va­ní ná­si­lia.”

 Z uve­de­ných roz­hod­nu­tí Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va je zrej­mé, že ani slo­bo­da pre­ja­vu nie je ab­so­lút­nej po­va­hy a nev­zťa­hu­je sa na ko­na­nie, kto­ré je spô­so­bi­lé vy­vo­diť nás­le­dok, res­pek­tí­ve napl­niť skut­ko­vú pod­sta­tu tres­tné­ho či­nu up­ra­ve­nú v prá­vom po­riad­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 Súd rov­na­ko kon­šta­tu­je, že v tom­to sme­re neob­sto­jí ob­ra­na ob­vi­ne­né­ho M D, že je no­vi­ná­rom. Súd v tom­to kon­texte pou­ka­zu­je na zne­nie zá­ko­na č. 167/2008 Z.z. o pe­rio­dic­kej tla­či a agen­túr­nom spra­vo­daj­stve, pri­čom v uve­de­nom práv­nom pred­pi­se sa de­fi­ní­cia oso­by no­vi­ná­ra ne­na­chá­dza. No­vi­ná­rom te­da ne­mu­sí byť oso­ba, kto­rá ne­vyh­nut­ne mu­se­la ab­sol­vo­vať ur­či­tý druh štú­dia, ako je to nap­rík­lad u ve­te­ri­ná­rov, ale aj pro­ku­rá­to­rov, súd­nych exekú­to­rov a po­dob­ne. Rov­na­ko zá­kon ni­ja­kým spô­so­bom ne­de­fi­nu­je a ne­pod­mie­ňu­je po­vin­nosť, aby oso­ba no­vi­ná­ra vy­ko­ná­va­la čin­nosť pre kon­krét­ne mé­dium (či už tla­če­né, ale­bo elek­tro­nic­ké). O to cit­li­vej­šie pri ab­sen­cii práv­nej úp­ra­vy pos­ta­ve­nia no­vi­ná­ra je pod­ľa ná­zo­ru sú­du pot­reb­né po­su­dzo­vať zneu­ži­tie me­diál­ne­ho pries­to­ru spô­so­bom, ako je to nap­rík­lad aj v po­su­dzo­va­ných skut­koch, ke­dy sa pod zá­ste­rou žur­na­lis­ti­ky ob­vi­ne­ní do­púš­ťa­jú hru­bej nes­luš­nos­ti/úto­kov vo­či kon­krét­nym oso­bám. Súd rov­na­ko kon­šta­tu­je, že ob­ha­jo­ba na tom­to mies­te sa­ma vy­vra­cia svo­je tvr­de­nia, ke­dy na jed­nej stra­ne ob­ha­jo­ba tvr­dí, že ko­na­nie ob­vi­ne­ných je pot­reb­né po­va­žo­vať za sa­ti­ru a na stra­ne dru­hej uvá­dza­jú a Ná­le­zom Ústav­né­ho sú­du SR ako aj roz­sud­kom všeo­bec­né­ho sú­du preu­ka­zu­jú, že ob­vi­ne­ný Da­ňo je no­vi­nár ko­na­jú­ci vo ve­rej­nom zá­uj­me. Ta­kú­to ob­ha­jo­bu po­va­žu­je súd za schi­zof­re­nic­kú a vzá­jom­ne si od­po­ru­jú­cu.

 Súd te­da zá­ve­rom tej­to čas­ti uzat­vá­ra, že pod­ľa je­ho ná­zo­ru sú jed­noz­nač­ne da­né for­mál­ne aj ma­te­riál­ne dô­vo­dy väz­by oboch ob­vi­ne­ných sme­rom k pre­či­nu vý­tr­žníc­tva.

 K dô­vo­dom väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por.

         Pro­kurátor Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Bra­tis­la­va I vo svo­jom návr­hu na vza­tie ob­vi­ne­ných R V a M D do väz­by, vzhlia­dol aj dô­vo­dy pod­ľa § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por. te­da tzv. “úte­ko­vej väz­by”. Pro­ku­rá­tor aj na vý­slu­chu ob­vi­ne­ných zotr­val na tom­to dô­vo­de väz­by pri­čom uvie­dol, že ob­vi­ne­ný R V má je­den z tr­va­lých po­by­tov v USA, v mies­te svoj­ho tr­va­lé­ho po­by­tu sa nezdr­žia­va a bý­va na ad­re­se svoj­ho pre­chod­né­ho byd­lis­ka, kde bol aj za­dr­ža­ný. Pri ob­vi­ne­nom M D vzhlia­dol ten­to dô­vod väz­by tiež na zá­kla­de sku­toč­nos­tí, že sa v mies­te svoj­ho re­gis­tro­va­né­ho tr­va­lé­ho po­by­tu nezdr­žia­va a ži­je v R v ob­ci K.

 Súd však v tom­to sme­re kon­šta­tu­je, že sa pro­ku­rá­to­ro­vi ne­po­da­ri­lo preu­ká­zať dô­vo­dy väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por. Oba­ja ob­vi­ne­ní uvied­li ad­re­sy, na kto­rých sa zdr­žia­va­jú, uvied­li na se­ba te­le­fo­nic­ké kon­tak­ty. Na viac je pot­reb­né uviesť, že pri R V, ten­to bol za­dr­ža­ný v mies­te jed­né­ho zo svo­jich po­by­tov, kto­ré uvie­dol ako ad­re­sy, kde sa zdr­žia­va, pri­čom pred­met­ný byt vlas­tní. Súd v tom­to sme­re kon­šta­tu­je, že sme­rom k R V ne­bol do­po­siaľ pro­du­ko­va­ný je­di­ný dô­kaz, kto­rý od­ôvod­ňo­val tzv. “úte­ko­vý” dô­vod väz­by. Súd v tom­to sme­re pou­ka­zu­je, že ten­to dô­vod väz­by mu­sí byť preu­ká­za­ný kon­krét­ny­mi okol­nos­ťa­mi, kto­ré by preu­ká­za­li, že má ob­vi­ne­ný vô­ľu sa vy­hý­bať tres­tné­mu stí­ha­niu. Pri R V ta­ké­to sku­toč­nos­ti nie sú preu­ká­za­né. Súd kon­šta­tu­je, že ob­vi­ne­ný R V bol za­dr­ža­ný v ten is­tý deň, ke­dy mu bo­lo vzne­se­né ob­vi­ne­nie, pri­čom ako ob­vi­ne­ný bol za­dr­ža­ný v jed­nom z miest po­by­tu o kto­rom aj zjav­ne prís­luš­ní­ci Po­lí­cie SR ve­de­li, že sa tam zdr­žia­va, keď­že prá­ve na tom­to mies­te ho ob­me­dzi­li na osob­nej slo­bo­de. Sa­mot­ná sku­toč­nosť, že ob­vi­ne­ný R V je dr­ži­te­ľom ok­rem ob­čian­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky aj ob­čian­stva Spo­je­ných Štá­tov Ame­ric­kých a má v tej­to kra­ji­ne je­den z re­gis­tro­va­ných tr­va­lých po­by­tov, ne­mô­že a ani ne­napĺňa dô­vo­dy väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. a). Súd kon­šta­tu­je, že ob­vi­ne­ný R V ako oso­ba s dvo­ji­tým ob­čian­stvom má prá­vo mať re­gis­tro­va­ný tr­va­lý po­byt vo svo­jích “do­mov­ských” kra­ji­nách. Len izo­lo­va­ná sku­toč­nosť, že má oso­ba ob­vi­ne­né­ho tr­va­lý po­byt aj mi­mo úze­mia SR ne­mô­že za­kla­dať dô­vod tzv. “úte­ko­vej” väz­by, ale mu­sia v kon­krét­nom tres­tnom stí­ha­ní exis­to­vať kon­krét­ne sku­toč­nos­ti os­ved­ču­jú­ce dô­vod­nú oba­vu, čo sme­rom k R V pro­ku­rá­tor nep­reu­ká­zal.

 V zása­de to­tož­né kon­šta­to­va­nie je mož­né vy­vo­diť sme­rom k ob­vi­ne­né­mu M D. Ani pri oso­be toh­to ob­vi­ne­né­ho pro­ku­rá­tor nep­ro­du­ko­val je­di­ný dô­kaz, kto­rý by od­ôvod­ňo­val vo­či to­mu­to ob­vi­ne­né­mu dô­vod väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por. Vo svo­jom pí­som­nom návr­hu pro­ku­rá­tor uvie­dol ako dô­vod “úte­ko­vej” väz­by sku­toč­nosť, že sa ob­vi­ne­ný D dl­ho­do­bo nezdr­žia­va na ad­re­se svoj­ho tr­va­lé­ho po­by­tu - te­da na ad­re­se ....., ale zdr­žia­va sa v za­hra­ni­čí v R re­pub­li­ke v ob­ci ...... V kaž­dom prí­pa­de súd kon­šta­tu­je, že sku­toč­nosť, že sa ob­vi­ne­ný zdr­žia­va v za­hra­ni­čí nep­red­sta­vu­je izo­lo­va­ne dô­vod väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por. Tú­to sku­toč­nosť umoc­ňu­je aj kon­šta­to­va­nie, že sa ob­vi­ne­ný zdr­žia­va v člen­skom štá­te EÚ a to na­viac v ob­ci ...., kto­rú je už mož­né po­va­žo­vať vzhľa­dom na voľ­ný po­hyb osôb v Európ­skej únii, za “sa­te­lit­né” mes­teč­ko Hlav­né­ho mes­ta SR Bra­tis­la­vy - te­da mes­ta, kde má ob­vi­ne­ný re­gis­tro­va­ný po­byt. Ob­vi­ne­ný pri­tom uvie­dol pres­nú ad­re­su v rám­ci toh­to mes­ta, kde bu­de pre­be­rať pí­som­nos­ti. Tiež neuš­lo po­zor­nos­ti sú­du, že ob­vi­ne­ný bol za­dr­ža­ný v pries­to­roch Ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry Po­lí­cie SR, kde sa dos­ta­vil na zá­kla­de pred­vo­la­nia a kde bol ob­me­dze­ný na osob­nej slo­bo­de. Aj pred­met­ná sku­toč­nosť v zá­sa­de vy­lu­ču­je dô­vod väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por., na­koľ­ko ob­vi­ne­ný sa dob­ro­voľ­ne na zá­kla­de pred­chá­dza­jú­ce­ho pred­vo­la­nia dos­ta­vil na út­var Po­lí­cie SR, kde bol ob­me­dze­ný na osob­nej slo­bo­de a súd kon­šta­tu­je, že v sú­vis­los­ti s po­su­dzo­va­ný­mi skut­ka­mi neexis­tu­je je­di­ná okol­nosť, kto­rá by od­ôvod­ňo­va­la dô­vod “úte­ko­vej” väz­by ob­vi­ne­né­ho M D.

 Vzhľa­dom na vy­ššie uve­de­né okol­nos­ti sa súd nes­to­tož­nil ani pri R V ani pri ob­vi­ne­nom M D s dô­vod­mi väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por., na­koľ­ko pro­ku­rá­tor nep­reu­ká­zal je­di­nú sku­toč­nosť, kto­rá by od­ôvod­ňo­va­la ten­to dô­vod väz­by pri oboch ob­vi­ne­ných.

 K dô­vo­dom väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por.

            V návr­hu na vza­tie do väz­by pro­ku­rá­tor pri ob­vi­ne­nom M D vzhlia­dol aj dô­vod tzv. ko­lúz­nej väz­by - te­da väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. Vo­či to­mu­to ob­vi­ne­né­mu svoj návrh pro­ku­rá­tor od­ôvod­nil sku­toč­nos­ťa­mi, že ob­jek­tom prís­pev­kov ob­vi­ne­né­ho M D je ši­ro­ká ve­rej­nosť, pri­čom v tej­to mno­ži­ne osôb sa na­chá­dza­jú aj po­ten­cio­nál­ny sved­ko­via v pre­bie­ha­jú­cej tres­tnej ve­ci. Pro­ku­rá­tor zá­ro­veň uvie­dol, že ak­tuál­nom tres­tnom stí­ha­ní vy­stu­pu­je ši­ro­ký ok­ruh poš­ko­de­ných z ra­dov sud­cov, pro­ku­rá­to­rov, no­vi­ná­rov či bež­ných a nie ši­ro­kej ve­rej­nos­ti zná­mych ľu­dí, kto­rí mô­žu byť sprá­va­ním ob­vi­ne­né­ho za­stra­šo­va­ní a to cie­le ne­ga­tív­nym me­diál­nym úto­kom vo­či ich oso­bám z cie­ľom ne­vy­po­ve­dať vo­či ob­vi­ne­né­mu M D. Uve­de­ný dô­vod väz­by tiež pro­ku­rá­tor vi­dí v tom, že ob­vi­ne­ný M D pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu ší­ri in­for­má­cie, kto­ré sú spô­so­bi­lé ov­plyv­niť prí­pad­ných sved­kov čím mô­že zma­riť prie­beh vy­šet­ro­va­nia.

 Na­priek uve­deným sku­toč­nos­tiam v návr­hu na vza­tie do väz­by súd kon­šta­tu­je, že sa v zá­sa­de jed­ná vý­luč­ne o dom­nien­ky pro­ku­rá­to­ra, kto­ré však nie sú pod­lo­že­né kon­krét­nou okol­nos­ťou. Súd v zá­sa­de vy­lu­ču­je, že je vzhľa­dom na po­va­hu čias­tko­vých úto­kov, ok­ruh poš­ko­de­ných a spô­sob spá­chania skut­ku vy­lú­če­né, že by ob­vi­ne­ný M D bol spô­so­bi­lý vplý­vať na sved­kov a poš­ko­de­ných. Súd mu­sí kon­šta­to­vať, že návrh pro­ku­rá­to­ra je všeo­bec­ný a ab­sen­tu­je v ňom, na kto­rú kon­krét­nu oso­bu by mo­hol ob­vi­ne­ný pô­so­biť, čo je ne­vyh­nut­ným pred­pok­la­dom, aby súd mo­hol roz­hod­núť o tzv. ko­lúz­nej väz­be. Ta­ká­to oso­ba však v návr­hu nie je žiad­nym spô­so­bom špe­ci­fi­ko­va­ná a súd te­da ne­má mož­nosť po­sú­diť na akú oso­bu by mo­hol ob­vi­ne­ný M D pô­so­biť.

 Súdu rov­na­ko uni­ká vzhľa­dom na zne­nie skut­ko­vých viet, ke­dy sa proti­práv­ne­ho ko­na­nia ma­li do­púš­ťať ob­vi­ne­ný M D a R V spo­loč­ne, z aké­ho dô­vo­du nevzhlia­dol dô­vod ko­lúz­nej väz­by za to­tož­ných skut­ko­vých okol­nos­tí aj u ob­vi­ne­né­ho R V. Ani to­to kon­šta­to­va­nie však nič ne­me­ní na sku­toč­nos­ti, že pro­ku­rá­tor neuvie­dol žiad­ne kon­krét­ne oso­by, na kto­ré by mo­hol ob­vi­ne­ný M D pô­so­biť, čím by zma­ril prie­beh vy­šet­ro­va­nia a napl­nil by tým dô­vod väz­by § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por.

 Táto sku­toč­nosť je v zá­sa­de vy­lú­če­ná aj z hľa­dis­ka poš­ko­de­ných, ke­dy sa ob­vi­ne­ný M D mal do­púš­ťať tres­tnej čin­nos­ti na Pre­zi­den­to­vi SR, pos­lan­coch NR SR, no­vi­ná­roch, pro­ku­rá­to­roch, pri kto­rých je pod­ľa ná­zo­ru sú­du vy­lú­če­né, aby ob­vi­ne­ný M D na tie­to oso­by nie len, že pô­so­bil, ale v zá­sa­de sa s ni­mi dos­tal do aké­ho­koľ­vek kon­tak­tu, ke­dy je zrej­mé, že poš­ko­de­ní sa mu sna­žia sa­mi vy­hý­bať. Vy­ššie uve­de­né kon­šta­to­va­nia v zá­sa­de vy­lu­ču­jú dô­vo­dy väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. b) Tr. por. u ob­vi­ne­né­ho M D.

 K dô­vo­dom väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por.

 Pro­kurátor Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Bra­tis­la­va I vzhlia­dol u oboch ob­vi­ne­ných aj dô­vo­dy väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. - te­da, že je tu dô­vod­ná oba­va, že bu­dú oba­ja ob­vi­ne­ní R V a M D pok­ra­čo­vať v tres­tnej čin­nos­ti. Súd sa v tom­to sme­re sto­tož­nil s návr­hom pro­ku­rá­to­ra Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Bra­tis­la­va I, že exis­tu­je dô­vod­ná oba­va, že oba­ja ob­vi­ne­ní v prí­pa­de po­ne­chania na slo­bo­de pok­ra­čo­vať v tres­tnej čin­nos­ti.

 Pr­vou sku­točnos­ťou, na zá­kla­de kto­rej má súd za preu­ká­za­né, že v prí­pa­de ob­vi­ne­ných R V a M D doš­lo k napl­ne­niu vä­zob­ných dô­vo­dov pod­ľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. te­da tzv. “pre­ven­tív­nej” väz­by, je ča­so­vé hľa­dis­ko do­po­siaľ za­chy­te­ných a pá­cha­ných skut­kov, z kto­ré­ho je zrej­mé, že stí­ha­nej tres­tnej čin­nos­ti mi­ni­mál­ne od od 09. 01. 2018 - 01. 12. 2019. Uve­de­ný ča­so­vý úsek do­sia­hol (až na je­den me­siac) hra­ni­cu dvoch ro­kov, po­čas kto­rých bo­li čias­tko­vé stí­ha­né úto­ky pá­cha­né. Te­da je mož­né kon­šta­to­vať, že oba­ja ob­vi­ne­ný ma­li dos­ta­tok ča­so­vé­ho pries­to­ru, aby ne­pok­ra­čo­va­li vo svo­jej tres­tnej čin­nos­ti, av­šak na­priek to­mu sa do­púš­ťa­li ďal­ších čias­tko­vých úto­kov vo­či stá­le šir­šie­mu ok­ru­hu osôb.

 Súd sa pri oso­bách ob­vi­ne­ných za­obe­ral aj sku­toč­nos­ťou, či ma­li na svo­ju “pro­duk­ciu” údaj­nej sa­ti­ry tzv. “spät­nú” väz­bu te­da in­for­má­ciu, ako na ich vy­sie­la­nie vo ve­rej­nej inter­ne­to­vej sie­ti rea­gu­je nie len ši­ro­ká ve­rej­nosť, ale aj oso­by poš­ko­de­ných. Súd má za preu­ká­za­né, že mi­ni­mál­ne v troch prí­pa­doch sa­mot­ní poš­ko­de­ní ini­cio­va­li tres­tné ko­na­nie a to po­da­ním tres­tné­ho ozná­me­nia a pod­pred­sed­níč­ke Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej Re­pub­li­ky aj bo­la pri­de­le­ná zvý­še­ná ochra­na v sú­vis­los­ti s útok­mi ob­vi­ne­ných. Tá­to sku­toč­nosť však ne­vied­la k upus­te­niu ob­vi­ne­ných od ďal­šie­ho ko­na­nia, ale skôr eš­te k väč­šej mie­re ag­re­sív­nos­ti pre­ja­vu a stup­ňo­va­niu sa hru­bej nes­luš­nos­ti vo­či kon­krét­ne­mu poš­ko­de­né­mu. V zá­sa­de to­tož­né kon­šta­to­va­nie je mož­né vy­vo­diť pri všet­kých poš­ko­de­ných, kto­rí sprá­va­nie ob­vi­ne­ných a ich údaj­nú sa­ti­ru rie­ši­li tres­tný­mi ozná­me­nia­mi.

 Te­da aj na­priek to­mu, že ob­vi­ne­ní bo­li jed­noz­nač­ne uz­ro­zu­me­ní, že ich sprá­va­nie mi­ni­mál­ne časť poš­ko­de­ných po­va­žu­je za nep­ri­me­ra­né, za­sa­hu­jú­ce do ich osob­nos­tných práv a ta­ké­to ko­na­nie po­va­žo­va­li aj za reál­nu hroz­bu vo­či svo­jím oso­bám, tak oba­ja ob­vi­ne­ní vo svo­jom ko­na­ní, kto­ré pod­ľa ná­zo­ru sú­du do­sia­hlo kva­li­fi­ká­ciu hru­bej nes­luš­nos­ti nie len, že pok­ra­čo­va­li ale tie­to úto­ky aj stup­ňo­va­li. Súd v tom­to sme­re pou­ka­zu­je na množ­stvo vzhliad­nu­tí jed­not­li­vých vi­deí údaj­nej sa­ti­ry ob­vi­ne­ných, z kto­rých je zrej­mé, že tá­to sa po­čí­ta v ti­sí­coch (nap­rík­lad pri vi­deu, kto­ré je pred­me­tom skut­ku č. 1 v uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia z dá­tu­mu 12. 12. 2019 bo­lo vzhliad­nu­tie tej­to čas­ti “re­lá­cie” v poč­te 41-ti­síc) a te­da je viac ako prav­de­po­dob­né, že si ur­či­tá oso­ba ale­bo ur­či­tá sku­pi­na osôb moh­la vy­svet­liť ko­na­nie ob­vi­ne­ných ako vý­zvu na je­ho vy­ko­na­nie. Nie raz ob­vi­ne­ní spo­mí­na­li vy­bi­tie moz­gu roxoro­vý­mi ty­ča­mi, za­bi­tie roxoro­vý­mi ty­ča­mi, tzv. “roxoro­vú” re­vo­lú­ciu. Ta­ké­to pre­ja­vy vo vý­znam­nej mie­re prek­ra­ču­jú man­ti­ne­ly ga­ran­to­va­né čl. 26 Ústa­vy SR a čl. 10 Do­ho­vo­ru o zá­klad­ných a prá­vach a slo­bo­dách, kto­rý za­ru­ču­je slo­bo­du pre­ja­vu.

 Súd v tom­to sme­re zoh­ľad­nil nie len opa­ku­jú­cu sa ver­bál­nu strán­ku pre­ja­vu ob­vi­ne­ných, ale aj ich ne­ver­bál­ny pre­jav ke­dy sme­rom ku kon­krét­nym poš­ko­de­ným vy­ko­ná­va­li opa­ko­va­ne (aj po po­da­ní tres­tných ozná­me­ní) ne­ver­bál­ne pre­ja­vy, kto­rý­mi v zá­sa­de vy­zý­va­li k úto­ku roxoro­vý­mi ty­ča­mi vo­či kon­krét­nym oso­bám. Te­da ok­rem sku­toč­nos­ti, že ta­ké­to ko­na­nie je mož­né vo­či in­di­vi­duál­nej oso­be po­va­žo­vať za hru­bú nes­luš­nosť, tak rov­na­ko je prav­de­po­dob­né, že sa v ta­kej­to sku­pi­ne osôb mô­že na­chá­dzať aj oso­ba, kto­rá by bo­la schop­ná a ochot­ná ta­ký­to útok aj v sku­toč­nos­ti zreali­zo­vať. Súd v tej­to sú­vis­los­ti opä­tov­ne pou­ka­zu­je aj na sku­toč­nosť, že úto­ky ob­vi­ne­ných nep­res­ta­li ani po­tom, ako im mu­se­lo byť jas­né a zrej­mé, že ta­ké­to pre­ja­vy po­va­žu­jú mi­ni­mál­ne niek­to­rí poš­ko­de­ní za zá­sah do svo­jich osob­nos­tných práv, kto­rý na­viac vy­vo­lá­va oba­vu o svoj ži­vot a zdra­vie vzhľa­dom na po­va­hu pre­ja­vu, kto­rý bol vo­či tým­to oso­bám vy­ko­na­ný.

 Súd si v tom­to sme­re aj uve­do­mu­je reál­nu ab­sen­ciu a fak­tic­kú mož­nosť štá­tu re­gu­lo­vať pub­li­ko­va­nie audio­vi­zuál­nej pro­duk­cie pros­tred­níc­tvom ve­rej­nej po­čí­ta­čo­vej sie­te - inter­ne­tu na webo­vých por­tá­loch, ako je nap­rík­lad spo­mí­na­ný YOUTU­BE. V kaž­dom prí­pa­de ab­sen­cia ta­kých­to pra­vi­diel nez­na­me­ná a ne­mô­že zna­me­nať svoj­voľ­né vy­uží­va­nie ta­ké­ho­to pries­to­ru, kto­ré sa dos­tá­va do kon­flik­tu s plat­nou práv­nou úp­ra­vou. Prá­ve ta­ká­tou neob­me­dze­ná mož­nosť zve­rej­ňo­vať audio­vi­zuál­nu pro­duk­ciu je pot­reb­né po­su­dzo­vať o to cit­li­vej­šie s väč­ším dô­ra­zom na osob­nú zod­po­ved­nosť auto­ra/ov ta­kej­to pro­duk­cie, kto­rá ne­po­dlie­ha žiad­ne­mu schva­ľo­va­cie­mu pro­ce­su ale­bo re­cen­zii pri jej pub­li­ko­va­ní a pred­sta­vu­je vý­luč­nú zod­po­ved­nosť auto­rov za proti­práv­nosť ta­ké­ho­to audi­vi­zuál­ne­ho pre­ja­vu.

 V tom­to kon­texte súd jed­ným dy­chom do­dá­va, že sprá­va­nie ob­vi­ne­ných na­priek ve­do­mos­ti o ini­cio­va­ní tres­tných ko­na­ní vo­či ich oso­bám, nie len že v úto­koch nep­res­ta­li, ale stup­ňo­va­li svo­ju ag­re­si­vi­tu, čo vie­dlo k ďal­ším čias­tko­vým úto­kom vo­či tým­to oso­bám av­šak už so zvý­še­nou ag­re­si­vi­tou, čo opä­tov­ne napĺňa zna­ky pre­či­nu vý­tr­žníc­tva tak ako je up­ra­ve­ný v Tres­tnom zá­ko­ne.

 Za tak­to zis­teného skut­ko­vé sta­vu s ve­do­mos­ťou sú­du, že úto­ky ob­vi­ne­ných sa stup­ňu­jú má súd za pl­ne preu­ká­za­ný a dô­vod­ný vä­zob­ný dô­vod pod­ľa pod­ľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. te­da exis­ten­ciu reál­nej hroz­by, že bu­dú ob­vi­ne­ní pok­ra­čo­vať vo svo­jej tres­tnej čin­nos­ti. Súd má v tom­to sme­re tiež za preu­ká­za­né, že vä­zob­né stí­ha­nie ob­vi­ne­ných, kto­ré je pre­ven­tív­ne­ho cha­rak­te­ru s cie­ľom za­brá­niť im v pok­ra­čo­va­ní pá­cha­nej tres­tnej čin­nos­ti, má z hľa­dis­ka vý­kla­du plat­nej práv­nej úp­ra­vy pred­nosť mier­nej­ší­mi pros­tried­ka­mi na za­bez­pe­če­nie riad­ne­ho prie­be­hu tres­tné­ho ko­na­nia a to aj na­priek reál­nej vý­ške tres­tu, kto­rá ob­vi­ne­ným v po­su­dzo­va­ných skut­koch hro­zí.

 Súdu tiež ne­dá v tej­to sú­vis­los­ti ne­do­dať, že je pot­reb­né sa na di­gi­tál­ny pries­tor a “pro­duk­ciu” v ňom sa na­chá­dza­jú­cu, za­me­rať pod­rob­nej­šie pri­čom nie je sú­du zná­me, z aké­ho dô­vo­du, ne­bo­li pre­ja­vy ob­vi­ne­ných po­su­dzo­va­né skôr or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní. Tá­to ča­so­vá sú­vis­losť má pod­ľa ná­zo­ru sú­du po­mer­ne zá­sad­ný vý­znam, na­koľ­ko má súd za to, že tiež spô­so­bo­va­la u ob­vi­ne­ných myl­nú dom­nien­ku, že za ta­ké­to ko­na­nie ne­mô­žu byť stí­ha­ní. Ta­ký­to poh­ľad by však vie­dol k ab­so­lút­nej anar­chii v rám­ci audio­vi­zuál­nych pre­ja­vov v di­gi­tál­nom pries­to­re, čo by bo­lo v roz­po­re plat­ným práv­nym po­riad­kom Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 Uve­dené ko­na­nie je pot­reb­né po­su­dzo­vať cit­li­vej­šie prá­ve v do­be, ke­dy do­chá­dza k ra­di­ka­li­zá­cii sku­pi­ny oby­va­teľ­stva, ke­dy sa stup­ňu­jú fy­zic­ké úto­ky vo­či jed­not­liv­com, na čom má pod­ľa ná­zo­ru sú­du “zá­slu­hu” aj kva­li­ta ve­rej­nej dis­ku­sie, ke­dy na­prieč ce­lým po­li­tic­kým spek­trom nie je vô­bec nez­vy­čaj­né vzá­jom­né oso­čo­va­nie a pou­ží­va­nie vul­ga­riz­mov nie len pri me­diál­nych vý­stu­poch (nap­rík­lad v rám­ci tla­čo­vých be­sied, ale­bo te­le­víz­nych dis­ku­sií), ale aj pri vý­stu­poch nap­rík­lad v Ná­rod­nej ra­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky. V tej­to sú­vis­los­ti bu­de ne­vyh­nu­té veľ­mi cit­li­vo po­su­dzo­vať jed­not­li­vé ve­rej­né pre­ja­vy akých­koľ­vek osôb a ich prí­pad­né nás­led­ky, na­koľ­ko je zrej­má ra­di­ka­li­zá­cia spo­loč­nos­ti, kto­rá do­sa­hu­je ta­kú mie­ru, že sú kon­krét­ne oso­by bez zjav­né­ho dô­vo­du na ve­rej­ných pries­tran­stvách fy­zic­ky na­pá­da­né, pri­čom už niek­to­rých prí­pa­doch doš­lo pri oso­bách poš­ko­de­ných k ťaž­kej uj­me na zdra­ví ale­bo smr­ti. Za toh­to sta­vu po­va­žu­je súd ri­zi­ko, že ob­vi­ne­ní bu­dú pok­ra­čo­vať vo svo­jej tres­tnej čin­nos­ti za na­toľ­ko váž­ne, že v pl­nej mie­re napĺňa dô­vod väz­by, kto­rý má za úlo­hu za­brá­niť im v pok­ra­čo­va­ní v tres­tnej čin­nos­ti, v kto­rej ok­rem iné­ho vy­zý­va­jú k fy­zic­ké­mu ná­si­liu vo­či kon­krét­nym oso­bám.

Sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie si uve­do­mu­je sku­toč­nosť, že vzne­se­nie ob­vi­ne­nia nez­na­me­ná bez ďal­šie­ho, že bu­dú ob­vi­ne­ní aj sku­toč­ne za pred­met­né skut­ky aj od­sú­de­ní na­koľ­ko pri oboch ob­vi­ne­ných vzhľa­dom na po­va­hu, druh a spô­sob spá­chania skut­ku bu­de ne­vyh­nut­né pri ich oso­bách skú­mať ich du­šev­ný stav. Z hľa­dis­ka dô­vo­dov väz­by, po­va­žu­je sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie za pos­ta­ču­jú­ce, aby pred­met­né vy­ššie pret­rak­to­va­né okol­nos­ti preu­ká­za­li vä­zob­ný dô­vod tzv. pre­ven­tív­nej väz­by. Uve­de­ný zá­ver je pod­ľa ná­zo­ru sú­du rov­na­ko od­ôvod­ne­ný aj z po­va­hy osôb ob­vi­ne­ných, ako aj skut­kov, kto­ré sa im kla­dú za vi­nu.

 K mož­nos­ti nah­ra­de­nia väz­by doh­ľa­dom pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka pod­ľa § 80 ods. 1 písm. c) Tr. por.

 Sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie sa rov­na­ko za­obe­ral mož­nos­ťou nah­ra­de­nia väz­by doh­ľa­dom pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka pod­ľa us­ta­no­ve­ní § 80 ods. 1 písm. c) Tr. por. a to v zmys­le roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti Ústav­né­ho sú­du SR (ná­lez Ústav­né­ho sú­du SR zo dňa 05. 06. 2013, č.k. II. ÚS 67/2013 – 41), ke­dy pri ob­vi­ne­nom R V doš­lo zo stra­ny ob­ha­jo­by k návr­hu na nah­ra­de­nie väz­by doh­ľa­dom pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka a to­tož­nou mož­nos­ťou sa ob­li­ga­tór­ne za­obe­ral aj pri ob­vi­ne­nom M D, aj keď ta­ký­to návrh ne­bol po­da­ný.V tom­to kon­texte má súd za preu­ká­za­né, že ani pri jed­nom ob­vi­ne­nom by nah­ra­de­nie väz­by doh­ľa­dom pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka nep­red­sta­vo­va­lo dos­ta­toč­nú zá­ru­ku pri dô­vo­doch tzv. pre­ven­tív­nej väz­by pod­ľa § 71 ods. 1 písm. c) Tr. por. na­koľ­ko di­gi­tál­ny pries­tor je na­toľ­ko ši­ro­ký a roz­siah­ly, že nie je reál­ne pred­pok­la­dať, že by bol pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník schop­ný kon­tro­lo­vať ce­lý di­gi­tál­ny pries­tor za úče­lom zis­te­nia dodr­žia­va­nia navr­ho­va­ných pri­me­ra­ných po­vin­nos­tí a ob­me­dze­ní. Ta­ká­to pred­sta­va je v zá­sa­de ilu­zór­na na­koľ­ko v sú­čas­nej do­be je mož­né di­gi­tál­ny pries­tor po­va­žo­vať svo­jou veľ­kos­ťou za neob­me­dze­ný a te­da nie je v mož­nos­tiach pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka napl­niť prí­pad­ný oča­ká­va­ný cieľ v po­do­be mier­nej­šie­ho zá­sa­hu do práv ob­vi­ne­ných po­čas tres­tné­ho stí­ha­nia. Súd má za preu­ká­za­né, že ta­ké­to nah­ra­de­nie väz­by nep­red­sta­vu­je dos­ta­toč­nú ga­ran­ciu, že by ob­vi­ne­ní ne­pok­ra­čo­va­li v pá­cha­ní ďal­šej - ob­dob­nej tres­tnej čin­nos­ti. Z uve­de­né­ho dô­vo­du vzhľa­dom na návrh oba­ha­jo­by pri ob­vi­ne­nom R V návrh na nah­ra­de­nie väz­by doh­ľa­dom pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka pod­ľa § 80 ods. 1 písm. c) Tr. por. za­mie­tol a pri ob­vi­ne­nom M D vzhľa­dom na ab­sen­ciu návr­hu na nah­ra­de­nie väz­by, tú­to doh­ľa­dom pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka ne­nah­ra­dil.

 Na zák­la­de zis­te­ných a vy­ššie uve­de­ných sku­toč­nos­tí, s ak­cen­tom na všet­ky re­le­van­tné zá­sa­dy, kto­ré sa vzťa­hu­jú k väz­be, ako za­is­ťo­va­cie­mu in­šti­tú­tu, kto­ré je pot­reb­né a ne­vyh­nut­né reš­pek­to­vať, dos­pel sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie k zá­ve­ru, že vza­tie ob­vi­ne­ných do väz­by a to z dô­vo­du uve­de­nom v § 71 ods. 1 písm. c), Tr. por. je pl­ne dô­vod­né a pre­to po spl­ne­ní všet­kých for­mál­nych a ma­te­riál­nych pod­mie­nok ne­vyh­nut­ných a vzťa­hu­jú­cich sa na väz­bu roz­ho­dol tak, ako je uve­de­né vo vý­ro­ko­vej čas­ti toh­to uz­ne­se­nia.

 

Pou­če­nie:      Pro­ti to­mu­to uz­ne­se­niu je mož­né po­dať sťaž­nosť do pra­cov­ných 3 dní odo dňa je­ho ozná­me­nia a to ces­tou Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I. na Kraj­ský súd v Bra­tis­la­ve.

                        Po­daná sťaž­nosť ne­má od­klad­ný úči­nok.

 

 

 

Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va I

Dňa 16. 12. 2019

 

 

JUDr. Ján Go­lian, PhD.

sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia