Uznesenie Špecializovaného trestného súdu o prepustení Norberta Bodora zo zadržania

Publikované: 07. 07. 2020, čítané: 11664 krát
 

 

Autor: JUDr. Adrián Ku­cek, ad­vo­kát

Ma­sív­nou ne­pria­teľ­skou, dis­kre­di­tač­nou a ma­ni­pu­la­tív­nou me­diál­nou kam­pa­ňou, v kto­rej sa po­le­mi­zu­je o roz­hod­nu­tí Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du o pre­pus­te­ní Ing. Nor­ber­ta Bo­do­ra zo za­dr­ža­nia, do­chá­dza k hru­bé­mu po­ru­šo­va­niu ús­tav­né­ho prin­cí­pu pre­zum­pcie ne­vi­ny, prá­va na spra­vod­li­vé súd­ne ko­na­nie v zmys­le čl. 6 Do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd, osob­nos­tných práv ob­vi­ne­né­ho a k zá­sa­hu do ne­zá­vis­lé­ho roz­ho­do­va­nia sú­dov.

Člá­nok 6 Do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd ga­ran­tu­je ob­vi­ne­né­mu prá­vo na ne­zá­vis­lý a nes­tran­ný súd, kto­ré­ho pred­pok­la­dom je ne­zá­vis­lý sud­ca, od kto­ré­ho mô­že spo­loč­nosť oča­ká­vať, že svo­je roz­hod­nu­tie ne­bu­de po­dria­ďo­vať oba­ve z mož­ných osob­ných dôs­led­kov z dô­vo­du ne­vô­le ve­rej­nos­ti vy­vo­la­nej ne­ga­tív­ny­mi me­diál­ny­mi vý­stup­mi vo­či ob­vi­ne­né­mu.

Pre ob­jek­ti­vi­tu si pre­to do­vo­ľu­jem tak od­bor­nej, ako aj laic­kej ve­rej­nos­ti so súh­la­som klien­ta zve­rej­niť roz­hod­nu­tie Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du o ne­vy­ho­ve­ní návr­hu pro­ku­rá­to­ra na vza­tie Ing. Nor­ber­ta Bo­do­ra do väz­by.

sp. zn.:

UZ­NE­SE­NIE

Sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du, pra­co­vis­ko Ban­ská Bys­tri­ca, JUDr. Mi­chal Tru­ban, v tres­tnej ve­ci ve­de­nej pro­ti ob­vi­ne­né­mu .... a spol., pre pok­ra­čo­va­cí obzvlášť zá­važ­ný zlo­čin le­ga­li­zá­cie príj­mu z tres­tnej čin­nos­ti pod­ľa 233 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 4 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na for­mou spolu­pá­cha­teľ­stva pod­ľa 20 Tres­tné­ho zá­ko­na, o návr­hu pro­ku­rá­to­ra Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry GP SR, sp. zn. V11/3 Gv 106/19/1000-313 zo dňa 04.07.2020 na vza­tie do väz­by ob­vi­ne­ných .... a Ing.Nor­ber­ta Bödöra dňa 5. jú­la 2020 tak­to


r ozh o d o l :

1.                     Pod­ľa 72 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku, z dô­vo­dov uve­de­ných v 71 ods. I písm. b), písm. c) Tres­tné­ho po­riad­ku b e r i e m  d o  v ä z b y ob­vi­ne­né­ho ........

II. Väz­ba u ob­vi­ne­né­ho ........ za­čí­na ply­núť dňa 02.07.2020 0 06.05 hod. a bu­de sa vy­ko­ná­vať v Ústa­ve na vý­kon väz­by a Us­ta­ve na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy v Ban­skej Bys­tri­ci.

III. Pod­ľa S 80 ods. 1 písm. c) Tres­tné­ho po­riad­ku väz­bu ob­vi­ne­né­ho ...... doh­ľa­dom pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka n e n a h r á d z a m

IV. Pod­ľa 72 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku návr­hu pro­ku­rá­to­ra ÚŠP GP SR na vza­tie do väz­by ob­vi­ne­né­ho Ing. Nor­ber­ta Bödöra,......, n e v y h o v uj e m  a pre­púš­ťam ho zo za­dr­ža­nia na slo­bo­du.

Od­ôvod­ne­nie

Uz­ne­se­ním vy­šet­ro­va­te­ľa ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru ve­de­né­ho pod sp. zn. ČVS:PPZ-349/NKA-BA3-2019 zo dňa 04.07.2020 bo­lo pod­ľa 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku za­ča­té tres­tné stí­ha­nie a pod­ľa 206 ods. 1 Tr. por. vzne­se­né ob­vi­ne­nie, ok­rem iných, aj Ing .... a Ing. Nor­ber­to­vi Bödöro­vi vo vzťa­hu k prí­pa­dom v bo­doch I až 9, 19 až 34 a 36 až 40 za pok­ra­čo­va­cí obzvlášť zá­važ­ný zlo­čin le­ga­li­zá­cie príj­mu z tres­tnej čin­nos­ti pod­ľa 233 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 4 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na for­mou spolu­pá­cha­teľ­stva pod­ľa S 20 Tres­tné­ho zá­ko­na na tom skut­ko­vom zá­kla­de, ako je uve­de­né v uz­ne­se­ní o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia.

Pro­ku­rá­tor Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry GP SR pred­lo­žil tu­naj­šie­mu sú­du dňa 04.07.2020 návrh na vza­tie ob­vi­ne­ných Ing..... a Ing. Bödöra do väz­by z dô­vo­dov uve­de­ných v us­ta­no­ve­ní  71 ods. 1 písm. b), písm. c) Tres­tné­ho po­riad­ku, v kto­rom uvie­dol, že pred­pok­lad­mi navr­ho­va­né­ho vza­tia spolu­ob­vi­ne­ných Ing. ..... a Ing. Nor­ber­ta Bödöra do väz­by up­ra­ve­ný­mi pod­ľa 71 od­sek I pís­me­no b/, pís­me­no c/ Tres­tné­ho po­riad­ku sú v prie­be­hu vy­šet­ro­va­nia zis­te­né sku­toč­nos­ti, z kto­rých vy­plý­va dô­vod­ná oba­va, že v sú­vis­los­ti s ob­jas­ňo­va­ním vy­ššie po­pí­sa­nej tres­tnej čin­nos­ti bu­dú pô­so­biť na sved­kov, spolu­ob­vi­ne­ných ale­bo inak ma­riť ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie, ale­bo bu­dú pok­ra­čo­vať v tres­tnej čin­nos­ti.

K exis­ten­cii dô­vo­dov ko­lúz­nej väz­by pod­ľa S 71 od­sek 1 pís­me­no b/ Tres­tné­ho po­riad­ku u ob­vi­ne­ných Ing...... a Ing. Nor­ber­ta Bödöra uvie­dol, že za okol­nos­ti za­kla­da­jú­ce dô­vod ko­lúz­nej väz­by a reál­nu hroz­bu pod­stat­né­ho sťa­že­nia ale­bo zma­re­nia do­siah­nu­tia úče­lu tres­tné­ho ko­na­nia tre­ba po­va­žo­vať už sa­mot­nú po­va­hu a cha­rak­ter le­ga­li­zá­cie vý­no­sov z vy­šet­ro­va­nej ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti, kto­rá bo­la spá­cha­ná or­ga­ni­zo­va­ne, v sku­pi­ne vzá­jom­ne pre­via­za­nej, dôs­led­ne pre­mys­le­nej a plá­no­vi­te po dlh­šiu do­bu, a z kto­rej ma­li ply­núť neob­vyk­lé fi­nan­čné tran­sak­cie a vy­so­ké zis­ky.

V prí­pa­de pre­pus­te­nia zo za­dr­ža­nia a po­ne­chania ob­vi­ne­ných Ing. .... a Ing. Nor­ber­ta Bödöra na slo­bo­de mož­no dô­vod­ne pred­pok­la­dať, že by doš­lo me­dzi ni­mi vzá­jom­ne, ako aj Ing. T P, A P, K P, zá­stup­ca­mi spo­loč­nos­ti A G, spol. s.r.o., s oso­ba­mi vy­stu­pu­jú­ci­mi v me­ne spo­loč­nos­ti R, M Š, A L, L Š a ďal­ší­mi vy­šet­ro­va­nou čin­nos­ťou dot­knu­tý­mi oso­ba­mi, k vzá­jom­ným kon­tak­tom, ko­lú­zie v zá­uj­me od­strá­ne­nia ale­bo ov­plyv­ňo­va­nia dô­ka­zov, kto­ré by moh­li vy­ply­núť v ich nep­ros­pech a us­ved­čo­vať ich zo spá­chania vy­šet­ro­va­nej tres­tnej čin­nos­ti.

V pl­nej mie­re pou­ka­zu­je na do­te­raj­šie zís­ka­né dô­ka­zy o pre­di­ka­tív­nom tres­tnom či­ne ko­rup­cie, a to naj­mä na vý­po­veď ob­vi­ne­né­ho MVDr. Ľ K, kto­rý chro­no­lo­gic­ky a veľ­mi de­tail­ne po­pí­sal, ke­dy a za akých okol­nos­tí vznik­la me­dzi ním a Ing. Ľ P do­ho­da o vy­žia­da­ní fi­nan­čných pros­tried­kov, ako úp­lat­kov v sú­vis­los­ti s ko­na­nia­mi ve­de­ný­mi na PPA. Pou­ká­zal ďa­lej na sku­toč­nosť, že v ob­do­bí v ro­koch 2012 až 2016 zo zís­ka­ných fi­nan­čných pros­tried­kov — úp­lat­kov, s opi­som koľ­ko, ke­dy, kde a akým spô­so­bom od­ov­zdá­val v ho­to­vos­ti Ing. Ľ P. Pod­ľa vy­jad­re­nia MVDr. Ľ K v tom­to ob­do­bí z ko­rup­čnou čin­nos­ťou zís­ka­ných fi­nan­čných pros­tried­kov od­ov­zdal Ing. Ľ P cel­kom vo vý­ške cca. 3.000.000,-€. Tak­tiež uvie­dol, že v jed­not­li­vých zmlu­vách o di­elo bo­la uve­de­ná per­cen­tuál­na zlož­ka vo vý­ške 14%-15%, 20% a cel­kom 25% z cel­ko­vej vý­šky do­tá­cie NFP. V zmluv­ných vzťa­hoch, kde žia­da­ná čias­tka — úp­la­tok bo­la vo vý­ške 14-15%, zo stra­ny Ing. Ľ P bo­la žia­da­ná 10% z cel­ko­vej vý­šky do­tá­cie. V zmluv­ných vzťa­hoch, kde žia­da­ná čias­tka — úp­la­tok bo­la vo vý­ške 20%, zo stra­ny Ing. Ľ P bo­la žia­da­ná 14% z cel­ko­vej vý­šky do­tá­cie. V zmluv­ných vzťa­hoch, kde žia­da­ná čias­tka — úp­la­tok bo­la vo vý­ške cel­kom 25%, zo stra­ny Ing. Ľ P bo­la žia­da­ná 18% z cel­ko­vej vý­šky do­tá­cie, pri­čom vo všet­kých tých­to prí­pa­doch Ing. Ľ P bo­la po­ža­do­va­ná časť pri­ja­tých fi­nan­čných pros­tried­kov nás­led­ne v ho­to­vos­ti vmes­te Bra­tis­la­va aj od­ov­zda­ná MVDr. Ľ K.

Tak­tiež je ne­vyh­nut­né pou­ká­zať na časť vý­po­ve­de Ing. M K, z 05.05.2020, kde do zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu ob­vi­ne­né­ho uvá­dza, že v ob­do­bí ro­kov 2014 a 2016 aj on od­ov­zdá­val fi­nan­čné pros­tried­ky Ing. P a na je­ho ob­ra­nu vy­po­ve­dal, že Ing. P mu nik­dy netvr­dil, že fi­nan­cie sú pre ne­ho, a z kon­textov roz­ho­vo­rov s nim vy­cí­til, že ko­neč­ným prí­jem­com ta­kých­to fi­nan­čných pros­tried­kov je ni­trian­sky pod­ni­ka­teľ Nor­bert Bödör. To­to mu pri nás­led­ných roz­ho­vo­roch Ing. Ľ P pria­mo aj potvr­dil. Naj­prv mu po­ve­dal, že je to pre Nit­ru a po­tom nes­kôr, že pre N Bödöra. Tú­to sku­toč­nosť pod­ľa tvr­de­nia Ing. M K. ne­pria­mo potvr­dil aj M K v ro­ku 2017, na­koľ­ko mu uvie­dol, že má s Nor­ber­tom Bödörom pre­chod­né do­ho­dy a tý­ka­lo sa to opat­re­nia 5.1, kde jed­ným pri­jí­ma­te­ľom je štát­ny pod­nik H, kde Ing. M K spo­lu aj s Ing. J K. navr­ho­va­li fi­nan­čné pros­tried­ky vo vý­ške 70.000.000,-€, na čo mu M K po­ve­dal, že sa ne­má o to sta­rať, na­koľ­ko on má do­ho­du s Nor­ber­tom Bödörom. V tom­to prí­pa­de Ing. M K spo­lu aj s Ing. J K pá­na M K pres­vied­ča­li, že je to ne­lo­gic­ké opat­re­nie, na čo Kvie­tik po­ve­dal, že je to do­ho­da s Nor­ber­tom Bödörom.

Z do­po­siaľ vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nia vy­plý­va, že v rám­ci štruk­tú­ry tej­to vy­bu­do­va­nej a zor­ga­ni­zo­va­nej sku­pi­ny, za­in­te­re­so­va­né oso­by nech­ce­li, aby exis­to­va­li pria­me vzťa­hy (ko­mu­ni­ká­cie a fi­nan­čné to­ky) me­dzi žia­da­teľ­mi a jed­not­li­vý­mi za­mes­tnan­ca­mi PPA, ako ani s oso­ba­mi, kto­ré ma­li tak­to pri­ja­té fi­nan­čné pros­tried­ky opä­tov­ne le­ga­li­zo­vať cez ďal­šie úč­ty práv­nic­kých a fy­zic­kých osôb.

Z vý­po­ve­de Ing. M K ďa­lej vy­plý­va, že Ing. Ľ P tak­tiež bol in­for­mo­va­ný nie len z pros­tre­dia PPA, ale aj pros­tred­níc­tvom iných (do­po­siaľ ne­zis­te­ných) osôb o mož­ných po­li­caj­ných zá­sa­hoch z dô­vo­du ich proti­práv­nej čin­nos­ti.

Tak M K, Ing. J K, PhD. a Ing. Ľ P dis­po­no­va­li s exis­tu­jú­cim men­ným zoz­na­mom vo vzťa­hu k žia­da­te­ľom, kto­rí pre­ja­vi­li zá­ujem o pos­kyt­nu­tie fi­nan­čných pros­tried­kov ako úp­lat­ku, te­da sú im zná­me aj ďal­šie me­ná žia­da­te­ľov, kto­rých vzhľa­dom na roz­sah vy­šet­ro­va­nej tres­tnej čin­nos­ti eš­te ne­bo­lo mož­né vy­po­čuť, pri­čom nie je mož­né vy­lú­čiť, že Ing. Ľ P o tom­to men­nom zoz­na­me in­for­mo­val aj ďal­šie vo ve­ci za­in­te­re­so­va­né oso­by, ok­rem iné­ho aj Ing. Nor­ber­ta Bödöra a Ing. P K, po tom, ako MVDr. Ľ Kr za­čal spolu­pra­co­vať s OČTK a o tej­to sku­toč­nos­ti pod­ľa vý­po­ve­de Ing. M K, PhD., Ing. Ľ P bol in­for­mo­va­ný.

Tak­tiež je pot­reb­né pou­ká­zať na sku­toč­nos­ti, kto­ré vy­plý­va­jú z iných tres­tných ve­cí (a aj me­diál­ne zná­mych), kto­ré sú v sú­čas­nos­ti v ko­na­ní pred sú­dom, kde Ing. Nor­bert Bödör bol aj vy­po­ču­tý k to­mu, že me­no­va­ný mal vy­bu­do­va­né kon­tak­ty nie­len z ra­dov OČTK, ale aj sú­dov.

Za ďal­ší ar­gu­ment po­sil­ňu­jú­ci dô­vod­nosť vä­zob­né­ho stí­ha­nia ob­vi­ne­ných, mož­no po­va­žo­vať, že ob­vi­ne­ní ma­li ko­nať le­ga­li­zač­ným spô­so­bom so­fis­ti­ko­va­ne aj pros­tred­níc­tvom iných (mož­no pre nich nez­ná­mych) práv­nic­kých osôb (R, X, Ca G, A G, spol. s.r.o., B, s.r.o.), pri­čom nie je mož­né vy­lú­čiť, že ta­kým spô­so­bom ko­na­li aj ďal­šie oso­by, od kto­rých mal Ing. Ľ P prev­ziať fi­nan­čné pros­tried­ky. Ten­to zá­ver po­do­pie­ra sku­toč­nosť, že ob­vi­ne­ní pri ko­na­ní, kto­ré je pred­me­tom stí­ha­nej tres­tnej čin­nos­ti, ma­li ko­nať aj pod hla­vič­kou v uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia ozna­če­ným práv­nic­kých osôb tak, že pros­tred­níc­tvom osôb vy­stu­pu­jú­cich v me­ne tých­to práv­nic­kých osôb, ako aj pros­tred­níc­tvom oso­by Ing. P K, bo­li pred­stie­ra­né ob­chod­nop­ráv­ne vzťa­hy, ku kto­rým však nik­dy ne­doš­lo.

Tak­tiež je ne­vyh­nut­né pou­ká­zať na z ve­rej­ne dos­tup­ných zdro­jov zná­mu sku­toč­nosť, že Ing. P K v me­ne fir­my R, po tom čo zís­ka fi­nan­čné pros­tried­ky ich pre­vo­dom od spo­loč­nos­ti X od­kú­pi je­di­ný ob­chod­ný po­diel v spo­loč­nos­ti B, s.r.o., kto­rej vý­ška zá­klad­né­ho ima­nia tvo­rí vy­še 6.000,- Eur, od Ing. Nor­ber­ta Bödöra, pri­čom kúp­na ce­na je pod­ľa ban­ko­vých tran­sak­cií v de­cem­bri 2016 v cel­ko­vej vý­ške 16.000.000,-€, pri­čom dňom 09.06.2020 sa ko­na­te­ľom a zá­ro­veň je­di­ným spo­loč­ní­kom pred­met­nej spo­loč­nos­ti sta­ne oso­ba me­nom M K po­chá­dza­jú­ca z Čes­kej re­pub­li­ky a nás­led­ne sa ob­chod­ný ná­zov tej­to spo­loč­nos­ti zme­ní na C T, s.r.o. Da­ná sku­toč­nosť tak­tiež pou­ka­zu­je na to, že Ing. P K sa sna­ží zma­riť aj ta­kým­to spô­so­bom účel tres­tné­ho ko­na­nia, keď­že k ta­ké­mu­to kro­ku dôj­de až po tom, ako sa ve­die tres­tné ko­na­nie v pred­met­nej tres­tnej ve­ci.

Dňa 02.07.2020 bo­la vy­po­ču­tá v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­ka L Š, kto­rá vo svo­jej vý­po­ve­di uvied­la, že v inej ob­chod­nej spo­loč­nos­ti L pô­so­bí ako šta­tu­tár­ny ria­di­teľ. Spo­loč­nosť pri­ja­la su­mu vo vý­ške 19.222.591,31 € na jej účet od Nor­ber­ta Bödöra, ako pe­ňaž­ný vklad ak­cio­ná­ra, ku kto­ré­mu bo­la spí­sa­ná, mys­lí si, že v češ­ti­ne je to „Do­ho­da o příp­lat­ku”. Ten­to do­ku­ment sa na­chá­dza v Čes­kej re­pub­li­ke, na zá­kla­de do­ho­dy jej ho do­ru­čia a ona ho nás­led­ne do­dá pre úče­ly tres­tné­ho ko­na­nia. K dru­hej plat­be z úč­tu č. .... pa­tria­ce­ho spo­loč­nos­ti L dňa 10.02.2020 vo vý­ške 16.700.000 EUR na účet čís­lo....., uvied­la, že to bo­la vlas­tne plat­ba z úč­tu v Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ni ve­de­né­ho v Slo­ven­skej re­pub­li­ke na účet v Čes­kej re­pub­li­ke, v rám­ci tej is­tej spo­loč­nos­ti L a to z dô­vo­du, že sú tam niž­šie ban­ko­vé pop­lat­ky a spo­loč­nosť in­ves­tu­je aj v PPF ban­ke, do kto­rej bo­li pre­ve­de­né, pros­tred­níc­tvom dl­ho­pi­sov, kdež­to Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa ne­po­núk­la žiad­ne za­ují­ma­vé in­ves­tí­cie. V pod­sta­te pod­kla­dom je tam iba vý­pis z úč­tu, na­koľ­ko sa jed­ná o pre­vod v rám­ci jed­né­ho pod­ni­ka­teľ­ské­ho sub­jek­tu. Z ve­rej­ne dos­tup­né­ho vý­pi­su k práv­nic­kej oso­be L, a.s., k ak­ciám ale ne­vyp­lý­va­jú sku­toč­nos­ti uve­de­né vo vý­po­ve­di L Š, že by Ing. Nor­bert Bödör bol ak­cio­ná­rom da­nej spo­loč­nos­ti, pri­čom ako zá­klad­ný ka­pi­tál je uve­de­ná su­ma vo vý­ške 2.000.000,-Kč.

Tak­tiež nie je mož­né nes­po­me­núť, že na úč­te ......, pa­tria­com spo­loč­nos­ti L, ok­rem vy­ššie uve­de­ných pla­tieb, ne­bo­li za­zna­me­na­né žiad­ne vý­raz­nej­šie plat­by, kto­ré by pou­ká­za­li na to, že pred­met­ná spo­loč­nosť pros­tred­níc­tvom toh­to úč­tu vy­ko­ná­va ob­chod­né ak­ti­vi­ty s od­pla­tou vo vy­šších su­mách. Dňa 10.02.2020 vo vý­ške 16.700.000,- EUR na účet čís­lo ....... Ide 0 účet v čes­kej ban­ke, z to­ho dô­vo­du do­po­siaľ ne­bo­lo mož­né pres­kú­mať ďal­ší po­hyb na pred­met­nom úč­te, pri­čom v prí­pa­de po­ne­chania Ing. Nor­ber­ta Bödöra na slo­bo­de aj v tej­to sú­vis­los­ti by moh­lo dôjsť k zma­re­niu úče­lu tres­tné­ho ko­na­nia.

Dňa 02.07.2020 v rám­ci úko­nu v zmys­le 89 Tres­tné­ho po­riad­ku bo­li za­bez­pe­če­né od Ing. P K nas­le­dov­né lis­tin­né pod­kla­dy. Ide o:

*                       zmlu­va o zria­de­ní zá­lož­né­ho prá­va k neh­nu­teľ­nos­tiam me­dzi zá­lož­ným ve­ri­te­ľom Ing. P K a zá­lož­ca­mi Ing. Ľ P a Ing. T P na LV.... z 01. 05. 2020, kto­rá je pod­pí­sa­ná aj Ing. Ľ P, pri­čom ten­to sa už v tom ča­se na­chá­dza vo vý­ko­ne vy­šet­ro­va­cej väz­by,

*                       návrh na vklad zá­lož­né­ho prá­va k neh­nu­teľ­nos­tiam me­dzi zá­lož­ným ve­ri­te­ľom Ing. P K a zá­lož­ca­mi Ing. Ľ P a Ing. T P na LV ... z 01. 05. 2020, kto­rá je pod­pí­sa­ná aj Ing. Ľ P, pri­čom ten­to sa už v tom ča­se na­chá­dza vo vý­ko­ne vy­šet­ro­va­cej väz­by,

*                       zmlu­va o zria­de­ní zá­lož­né­ho prá­va k neh­nu­teľ­nos­tiam me­dzi zá­lož­ným ve­ri­te­ľom Ing. P K a zá­lož­com Ing. Ľ P na LV ... z 01. 05. 2020, kto­rá je pod­pí­sa­ná aj Ing. Ľ P, pri­čom ten­to sa už vtom ča­se na­chá­dza vo vý­ko­ne vy­šet­ro­va­cej väz­by,

 návrh na vklad zá­lož­né­ho prá­va k neh­nu­teľ­nos­tiam me­dzi zá­lož­ným ve­ri­te­ľom Ing. P K a zá­lož­com Ing. Ľ P na LV ... z 01. 05. 2020, kto­rá je pod­pí­sa­ná aj Ing. Ľ P, pri­čom sa ten­to už vtom ča­se na­chá­dza vo vý­ko­ne vy­šet­ro­va­cej väz­by.

Pred­met­né sku­toč­nos­ti potvr­dzu­jú ko­lúz­ne ko­na­nie vo ve­ci ma­jet­ko­vých ob­cho­dov za­in­te­re­so­va­ných osôb, pre­to­že by mal Ing. Ľ P bez ve­do­mia OČTK pod­pi­so­vať tie­to lis­tin­né pod­kla­dy sme­ru­jú­ce k pre­pi­som jed­not­li­vých hnu­teľ­ných a neh­nu­teľ­ných ve­cí v pros­pech ve­ri­te­ľa Ing. P K.

Tie­to sku­toč­nos­ti tak­tiež pou­ka­zu­jú na to, že Ing. P K po tom, ako Ing. Ľ P bol vza­tý do väz­by a je tres­tne stí­ha­ný v da­nej ve­ci, sa sna­ží svo­je proti­práv­ne ko­na­nie za­krý­vať jed­not­li­vý­mi zmlu­va­mi o zria­de­ní zá­lož­né­ho prá­va, že o vrá­te­nie pos­kyt­nu­tej pô­žič­ky má zá­ujem, pri­čom v ne­pos­led­nom ra­de tre­ba pou­ká­zať aj na sku­toč­nosť, že Ing. Ľ P s tý­mi­to zmlu­va­mi sú­vi­sia­ce a ná­le­ži­té lis­ti­ny pod­pi­su­je v ča­se, keď je ten­to od 02.04.2020 ob­me­dze­ný na osob­nej slo­bo­de a na­chá­dza v ús­ta­ve na vý­kon väz­by.


Z do­po­siaľ vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nia vy­plý­va aj znač­ný roz­sah prí­pa­dov po­chyb­né­ho roz­ho­do­va­nia o žia­dos­tiach o poľ­no­hos­po­dár­ske do­tá­cie, z kto­ré­ho bo­li zís­ka­né znač­né fi­nan­čné pros­tried­ky a exis­tu­je dô­vod­ná oba­va z ma­re­nia vy­šet­ro­va­nia ov­plyv­ňo­va­ním osôb, ko­na­jú­cich v me­ne žia­da­te­ľov, po­ten­cio­nál­ne ma­jú­cich účasť na pá­cha­nej tres­tnej čin­nos­ti, kto­rá je pred­me­tom vy­šet­ro­va­nia, vo for­me pos­ky­to­va­nia vy­žia­da­ných úp­lat­kov, mô­že pod­po­riť exis­ten­ciu vä­zob­né­ho dô­vo­du pod­ľa 71 ods. 1 písm. b) Tres­tné­ho po­riad­ku. Sku­toč­nosť, že je dô­vod­né po­doz­re­nie, že doš­lo v sú­vis­los­ti s vy­ššie uve­de­ným k pá­chaniu ďal­ších skut­kov tres­tnej čin­nos­ti ako aj k to­mu, že tie­to oso­by za­tiaľ bo­li, ak vô­bec, vy­po­ču­té len čias­toč­ne, opod­stat­ne­nosť toh­to zá­ve­ru len potvr­dzu­je.

Z us­tá­le­nej ju­di­ka­tú­ry vy­plý­va, že pre exis­ten­ciu zá­kon­né­ho dô­vo­du ko­lúz­nej väz­by sa ne­vy­ža­du­je preu­ká­za­nie do­ko­na­né­ho ko­lúz­ne­ho ko­na­nia ob­vi­ne­né­ho, ale pos­ta­ču­je preu­ká­za­nie ta­kých kon­krét­nych sku­toč­nos­tí, kto­ré sú spô­so­bi­lé za­lo­žiť dô­vod­nú oba­vu, že ob­vi­ne­ný by sa veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou mo­hol v prí­pa­de po­ne­chania na slo­bo­de ko­lúz­nej po­va­hy do­pus­tiť, kto­ré sku­toč­nos­ti v tom­to prí­pa­de pria­mo vy­plý­va­jú z do­po­siaľ za­bez­pe­če­ných dô­ka­zov.

Dô­vod pre­ven­tív­nej väz­by pod­ľa S 71 od­sek I pís­me­no c) Tres­tné­ho po­riad­ku u oboch ob­vi­ne­ných v zmys­le exis­ten­cie oba­vy, že bu­dú oba­ja pok­ra­čo­vať v pred­met­nej tres­tnej čin­nos­ti, je da­ný pre­dov­šet­kým sku­toč­nos­ťou, že vy­šet­ro­va­nú tres­tnú čin­nosť za­lo­že­nú na pra­ní vý­no­sov z ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti ma­li pá­chať dlh­šiu do­bu a ma­li si tak za­do­va­žo­val pra­vi­del­ný zdroj príj­mov.

Je na mies­te zá­ro­veň kon­šta­to­vať, že v prí­pa­de nev­za­tia ob­vi­ne­ných do väz­by, nie je nad rá­mec dô­vod­ných po­chyb­nos­tí vy­lú­če­né, že by pros­tred­níc­tvom vy­ššie ozna­če­ných nei­den­ti­fi­ko­va­ných mož­ných, resp. za spl­ne­nia ur­či­tých okol­nos­tí aj reál­nych spolu­pá­cha­te­ľov tres­tnej čin­nos­ti pok­ra­čo­va­li v pá­cha­ní tres­tnej čin­nos­ti. Zo za­bez­pe­če­né­ho dô­ka­zo­vé­ho ma­te­riá­lu je tak­tiež ne­po­chyb­né, že uve­de­ná tres­tná čin­nosť pá­cha­ná ob­vi­ne­ný­mi oso­ba­mi, je cha­rak­te­ri­zo­va­ná, ok­rem iné­ho, tak svo­jou dl­ho­do­bos­ťou a roz­sia­hlos­ťou. Vzne­se­nia ob­vi­ne­nia aj vo­či práv­nic­kej oso­be R (kto­rá má pod­ľa do­po­siaľ za­do­vá­že­ných lis­tin­ných pod­kla­dov a dô­ka­zov naj­me­nej 20 úč­tov), v kto­rej ob­vi­ne­ný Ing. P K má pos­ta­ve­nie pred­se­du pred­sta­ven­stva, len potvr­dzu­jú správ­nosť tých­to úvah. Na­koľ­ko k pá­chaniu pred­met­nej tres­tnej čin­nos­ti me­no­va­ným ob­vi­ne­ným do­chá­dza­lo aj v rám­ci vý­ko­nu ozna­če­nej fun­kcie v uve­de­nej práv­nic­kej oso­be, nie je mož­né vy­lú­čiť ta­ký pred­pok­lad, že by po prí­pad­nom nev­za­tí do väz­by ďa­lej ne­pok­ra­čo­val v pá­cha­ní tres­tnej čin­nos­ti vy­ššie opí­sa­ným spô­so­bom. Na­viac, fi­nan­čné pros­tried­ky zís­ka­né pá­cha­ním le­ga­li­zá­cie príj­mu z ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti ne­ma­li po­zos­tá­vať len z fi­nan­čných to­kov reali­zo­va­ných pre­vod­mi z ban­ko­vých úč­tov ozna­če­ných dis­po­nen­tov, av­šak ta­kis­to k nej pat­ri­li fi­nan­čné pre­vo­dy vy­ko­ná­va­né ho­to­vos­tne. Do­po­siaľ ne­doš­lo k cel­ko­vej iden­ti­fi­ká­cii nás­led­né­ho pou­ži­tia obo­mi spô­sob­mi pre­vá­dza­ných fi­nan­čných ope­rá­cií, čo je v ko­neč­nom dôs­led­ku roz­ho­du­jú­ce pre exis­ten­ciu dô­vod­nej oba­vy z pok­ra­čo­va­nia v údaj­ne pá­cha­nej tres­tnej čin­nos­ti naj­mä vo vzťa­hu k le­ga­li­zá­cii príj­mov z údaj­nej tres­tnej čin­nos­ti. Ako už bo­lo uve­de­né pro­ces úpl­nej iden­ti­fi­ká­cie naz­na­če­nej sché­my fun­go­va­nia údaj­ne pá­cha­nej tres­tnej čin­nos­ti je na­ďa­lej pred­me­tom pos­tu­pu prís­luš­ných or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní. Vo ve­ci mož­no pred­pok­la­dať za­bez­pe­čo­va­nie ďal­ších dô­ka­zov, naj­mä vý­po­ve­dí sved­kov, pri­čom tie­to by v ďal­šom prie­be­hu ko­na­nia moh­li ob­jas­niť sú­vi­sia­ce i spor­né sku­toč­nos­ti, či už v pros­pech ale­bo v nep­ros­pech ob­vi­ne­ných.

Tak­tiež je nut­né pou­ká­zať na to, že z ve­rej­ne dos­tup­ných zdro­jov je zná­ma sku­toč­nosť o pri­de­le­ní do­tá­cie z PPA v su­me 7 mil. Eur pre spo­loč­nosť A, s.r.o., na pro­jekt re­ťaz­ca pot­ra­vi­nár­skych ob­cho­dov, pri­čom vý­ška vlas­tných zdro­jov na fi­nan­co­va­nie toh­to pro­jek­tu ma­la byť oko­lo 2,5 mil. Eur, a pod­ľa in­for­má­cií z ob­chod­né­ho re­gis­tra k spo­loč­nos­ti A G, spol. s.r.o. vy­plý­va, že od dňa 03.10.2018 sa spo­loč­ní­kom tej­to spo­loč­nos­ti sta­la spo­loč­nosť C G, pa­tria­ca do por­tfó­lia osôb oko­lo Ing. Ľ P, a na kto­rej vklad vo vý­ške 2.452.000,- €, bo­lo zria­de­né zá­lož­né prá­vo na zá­kla­de zmlu­vy o zria­de­ní zá­lož­né­ho prá­va k ob­chod­né­mu po­die­lu č. 01/05/2020 zo dňa 07. 05. 2020, v pros­pech zá­lož­né­ho ve­ri­te­ľa Ing. P K. Uve­de­ná sku­toč­nosť tak­tiež pou­ka­zu­je na to, že Ing. P K ta­kým­to spô­so­bom sa sna­ží eli­mi­no­vať po­doz­re­nie svoj­ho proti­práv­ne­ho ko­na­nia spo­čí­va­jú­ce­ho pri le­ga­li­zá­cii fi­nan­čných pros­tried­kov v pros­pech Ing. Ľ P. Da­ný mo­ment tak­tiež jed­noz­nač­ne preu­ka­zu­je „proti­lo­gic­ké” ko­na­nie Ing. P K, kto­ré spo­čí­va v tom, že zo spo­loč­nos­ti C G dňom 25. 10. 2018 vy­stu­pu­je, av­šak po tom, ako OČTK ve­die tres­tné ko­na­nie vo vzťa­hu k Ing. Ľ P, si up­lat­ňu­je zá­lož­né prá­vo na ce­lý ob­chod­ný po­diel spo­loč­ní­ka — zá­lož­cu C G. Vy­šet­ro­va­te­ľom bo­lo zis­te­né, že s uve­de­ným pos­tu­pom mu­se­la súh­la­siť aj man­žel­ka Ing. Ľ P, Ing. T P, kto­rá v pred­met­nej spo­loč­nos­ti vy­stu­pu­je ako pred­se­da pred­sta­ven­stva a zá­ro­veň aj z vy­jad­re­nia Ing. P K do zá­zna­mu pod­ľa 17a Zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re vy­plý­va, že Ing. T P mu ma­la od­ká­zať, aby nie­čo v tej­to sú­vis­los­ti vy­mys­lel. Tak te­da ten­to krok reali­zu­je už po­čas ve­de­nia tres­tné­ho ko­na­nia.


Ďalej mož­no uviesť, že z do­po­siaľ za­do­vá­že­ných dô­ka­zov, kto­rých pen­zum má ras­tú­cu ten­den­ciu s tým pria­mo úmer­ne stú­pa­jú­cou pres­ved­či­vos­ťou po­sil­ňu­jú­cou jed­not­li­vé fak­to­ry dô­vod­nos­ti tres­tné­ho stí­ha­nia to­tiž vy­plý­va, že roz­sah pred­met­nej tres­tnej čin­nos­ti bu­de mar­kan­tne šir­ší op­ro­ti jej pô­vod­nej špe­ci­fi­ká­cii ob­siah­nu­tej v uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia.

Kom­pa­rá­ciou vý­po­ve­dí v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní ob­vi­ne­ných Ing. M K, PhD. a MVDr. Ľ K bo­lo zis­te­né, že tie­to ich vý­po­ve­de, po ob­sa­ho­vej strán­ke, tý­ka­jú­ce sa naj­mä vy­jad­re­ní oh­ľad­ne vzá­jom­nej spolu­prá­ce pri tej­to ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti, sú to­tož­né, hod­no­ver­né a vy­tvá­ra­jú lo­gic­kú sú­vis­losť, svo­jim ob­sa­hom dot­vá­ra­jú mo­zai­ku ce­lej ko­rup­čnej sché­my, kto­rá bo­la nas­ta­ve­ná v tom­to ob­do­bí Ing. Ľ P. Do­po­siaľ za­bez­pe­če­né dô­ka­zy vy­tvá­ra­jú dos­ta­toč­ný pod­klad, že v ko­na­niach ve­de­ných na PPA do­chá­dza­lo cez ďal­ších spros­tred­ko­va­te­ľov k úmy­sel­né­mu ko­na­niu napĺňa­jú­ce skut­ko­vé pod­sta­ty tres­tných či­nov opí­sa­ných vo vý­ro­ko­vej čas­ti uz­ne­se­nia, pri­čom tie­to bo­li pre Ing. Ľ P po do­ho­de s Ing. Nor­ber­tom Bödörom nás­led­ne le­ga­li­zo­va­né naj­mä pros­tred­níc­tvom fi­nan­čný­mi tran­sak­cia­mi Ing. P K v me­ne spo­loč­nos­ti R.

Na­koľ­ko hod­no­te­nie stup­ňa po­doz­re­nia je pria­mo úmer­né všet­kým okol­nos­tiam i sta­vu ko­na­nia a pred­pok­la­dá exis­ten­ciu fak­to­rov ale­bo in­for­má­cií, kto­ré by ob­jek­tív­ne­mu po­zo­ro­va­te­ľo­vi umož­ni­li úsu­dok o tom, že by kon­krét­na oso­ba moh­la spá­chať trest­ný čin, pri­čom ta­ká­to dô­vod­nosť zá­vi­sí vždy od súhr­nu všet­kých okol­nos­tí kon­krét­ne­ho prí­pa­du (III. ÚS 447/2016), je mož­né kon­šta­to­vať oba­vu z napl­ne­nia pred­pok­la­dov ob­siah­nu­tých v ozna­če­nom dô­vo­de väz­by.

Z uve­de­né­ho mož­no dô­vod­ne kon­šta­to­vať, že na vy­šet­ro­va­nej ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti sa po­die­ľa­lo viac osôb, či už z pod­ni­ka­teľ­ské­ho pros­tre­dia ale­bo z pros­tre­dia PPA a keď­že do­te­raj­ším množ­stvom úko­nov vy­šet­ro­va­te­ľa bo­li už pos­tup­ne vy­ko­ná­va­né ne­vyh­nut­né pro­ces­né úko­ny slú­žia­ce na ob­jas­ňo­va­nie skut­ko­vé­ho sta­vu ve­ci a bu­de pred­me­tom ďal­šie­ho pos­tu­pu vy­šet­ro­va­cích or­gá­nov us­tá­liť jed­not­li­vé ďal­šie oso­by, za­bez­pe­čiť ich k vý­slu­chu a v prís­luš­nom pro­ces­nom pos­ta­ve­ní k roz­sia­hle­mu me­ri­tu pred­met­nej ve­ci .

S pou­ka­zom na uve­de­né okol­nos­ti má pro­ku­rá­tor za to, že sú u oboch ob­vi­ne­ných Ing. P K a Ing. Nor­ber­ta Bödöra da­né dô­vo­dy väz­by dô­vo­dy väz­by pod­ľa 71 od­sek 1 pís­me­no b/, pís­me­no c/ Tres­tné­ho po­riad­ku.

Návrh pro­ku­rá­to­ra na vza­tie ob­vi­ne­ných do väz­by prís­luš­ný sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie prev­zal dňa 04.07.2020 0 05.00 hod. ke­dy vy­ko­nal všet­ky pot­reb­né úko­ny a ur­čil ter­mín ich vý­slu­chu v le­ho­te pod­ľa 73 ods. 5 Tres­tné­ho po­riad­ku na deň 05.07.2020 0 10.00 hod.

Ob­vi­ne­ný Ing. P K uvie­dol, že vy­dal po­lí­cii dva zá­sad­né do­ku­men­ty. Ke­by tie­to do­ku­men­ty bo­li zob­ra­té do úva­hy, tak by ne­bol ani ob­vi­ne­ný. Pr­vý do­ku­ment je sú­bor kó­pie vý­pi­sov z ban­ko­vé­ho úč­tu z ro­kov 2015 a 2016 s vy­zna­če­ný­mi vý­ber­mi v su­már­nej vý­ške 17,5 mi­lió­na Eur. Zdro­je tých­to vý­be­rov bo­li vždy pô­žič­ky z mo­jej spo­loč­nos­ti R a zdro­jom tých pô­ži­čiek bo­li vý­no­sy z ob­chod­nej spo­loč­nos­ti R. V je­ho ob­vi­ne­ní sa konštruu­je sku­toč­nosť, že vy­ko­nal v de­cem­bri tri väč­šie ho­to­vos­tné vkla­dy, kto­ré ma­li po­chá­dzať z údaj­nej ko­rup­čnej čin­nos­ti Ing. P. To­to zá­sad­ne od­mie­ta a uvá­dza, že všet­ky tri vkla­dy bo­li zo zdro­jov, kto­ré si pred­tým vy­bral. Dru­hý zá­sad­ný do­ku­ment, o kto­rom sa nez­mie­ňu­je uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia ale­bo návrh na vza­tie do väz­by je zna­lec­ký po­su­dok na hod­no­tu spo­loč­nos­ti T T, kto­rej viac ako po­lo­vi­cu ak­cií vlas­tni­la spo­loč­nosť Bs.r.o. v ča­se keď ju ku­po­val od pá­na Bödöra. Hod­no­ta pod­ľa ZP bo­la 42 mil. eur. Tá­to hod­no­ta pl­ne op­ráv­ňu­je kúp­nu ce­nu 16 mil. eur. Ďalej uvie­dol, že keď v mé­diách vi­del, že bol za­dr­ža­ný pán P, tak si uve­do­mil, že to, že mu po­ži­čal väč­šiu su­mu pe­ňa­zí mô­že vy­vo­lať po­doz­re­nie z ne­ja­kej ne­ka­lej čin­nos­ti a na­vy­še si uve­do­mil, že úpl­nou ná­ho­dou v tom is­tom me­sia­ci ako pod­pí­sal an­lu­vy o pô­žič­kách s p. P zá­ro­veň od­kú­pil od pá­na Bödöra spo­loč­nosť Bs.r.o. Pre­to sa dob­ro­voľ­ne vy­bral na po­lí­ciu, vy­žia­dal si stret­nu­tie s vy­šet­ro­va­te­ľom v kau­ze Do­byt­kár. Na tom stret­nu­tí oz­rej­mil, že pá­no­vi P po­ži­čal pe­nia­ze, do­dal kó­pie zmlúv o pô­žič­kách, vy­svet­lil, že s P sa poz­ná z pros­tre­dia zdra­vot­níc­tva. Už vte­dy mu ho­vo­ril, že už ho ne­ba­ví pra­co­vať v služ­bách štá­tu, že by chcel skú­siť pod­ni­ka­nie v poľ­no­hos­po­dár­stve. Je­mu sa pod­ni­ka­nie v poľ­no­hos­po­dár­stve tiež pá­či­lo, ale ne­cí­til sa byť expert v tej­to ob­las­ti, pre­to sa už vte­dy do­ha­do­va­li na ta­kej­to for­me spolu­prá­ce. Po­tom však priš­li pred­čas­né voľ­by, P dos­tal za­ují­ma­vú po­nu­ku, tak k tej­to my­šlien­ke sa vrá­ti­li až v ro­ku 2016, keď ho vy­ho­di­li z tej­to fun­kcie. Keď bol u po­li­caj­tov, tak po­ve­dal, že vzhľa­dom na to, že bol P za­is­te­ný má oba­vu, či sa mu je­ho pe­nia­ze nie­ke­dy vrá­tia a že bu­de asi ro­biť kro­ky k to­mu, aby si ich za­bez­pe­čil. Po­kiaľ ide o to, pre­čo mu po­ži­čal bez­úroč­ne a na tak dl­hý čas, bo­lo to pre­to, že neo­ča­ká­val úro­ko­vý vý­nos, ale oča­ká­val, že v prie­be­hu tak dl­hé­ho ob­do­bia sa spo­loč­nosť, do kto­rej bu­de P in­ves­to­vať, bu­de ďa­lej roz­ví­jať a je­ho po­diel te­da bu­de mať v dl­hšom ča­so­vom ho­ri­zon­te pod­stat­ne väč­šiu ka­pi­ta­li­zá­ciu ako dnes. Mal zá­ujem byť po­tom po­diel­ni­kom v tej hod­no­te roz­die­lu me­dzi no­mi­nál­nou a tr­ho­vou hod­no­tou je­ho po­die­lu. Ďalej ozná­mil, že keď­že pán Bödör je me­diál­ne zná­ma oso­ba a že keď si bu­dú ove­ro­vať tran­sak­cie, tak na­ra­zia na tú­to oso­bu. Už vte­dy zdô­raz­nil, že tá­to tran­sak­cia ne­má nič spo­loč­né s P, pre­to­že pán Bödör ho vy­hľa­dal a ozná­mil mu, že na­do­bu­dol pros­tred­níc­tvom svo­jej spo­loč­nost B po­diel na zá­klad­nom ima­ní spo­loč­nos­ti T T, v kto­rej pred­se­dom pred­sta­ven­stva, po­nú­kol mu, že je ochot­ný mu ten po­diel pre­dať, do­hod­li sme sa na kúp­nej ce­ne 16 mil. eur. Z toh­to dô­vo­du som mu­sel okam­ži­te alo­ko­vať tú­to su­mu, pre­to vlo­žil spät­ne na svoj účet pe­nia­ze, kto­ré si pred­tým vy­bral, zá­ro­veň ich pou­ká­zal nas­päť spo­loč­nos­ti R, keď­že si ich pred­tým po­ži­čal, vy­užil pri tom príl­eži­tosť, že mal dos­ta­tok ho­to­vos­ti na úč­te apo pred­chá­dza­jú­cej do­ho­de s ma­ji­te­ľom a ko­na­te­ľom fir­my X — pá­nom Š mu uh­ra­dil zá­väz­ky z ob­chod­né­ho sty­ku. Ich do­ho­da spo­čí­va­la v tom, že keď­že ne­bu­de pot­re­bo­vať hneď tie pros­tried­ky, tak mu ich bu­de môcť po­ži­čať ako fy­zic­kej oso­be. Tým sa vy­jad­ru­je k rôz­nym tran­sak­ciám, kto­ré sú uve­de­né v uz­ne­se­ní, pre­to­že jed­noz­nač­ne sú to úh­ra­dy nap­rík­lad fak­túr z ob­chod­né­ho sty­ku, kto­rých kó­pie má k dis­po­zí­cii. Nás­led­ne, keď spo­loč­nosť R kú­pi­la po­diel vo fir­me B, ak­cie od­tiaľ pre­vie­dol do spo­loč­nos­ti, kto­rej je ko­neč­ný uží­va­teľ vý­hod a ide o spo­loč­nosť so síd­lom na Cyp­re T H a vďa­ka tej­to tran­sak­cii sa za in­ves­tí­ciu 16 mil. eur stal väč­ši­no­vým vlas­tní­kom spo­loč­nos­ti T T kto­rá dis­po­nu­je ma­jet­kom mi­ni­mál­ne 42 mil. eur. Pre­fo­til len pr­vú sta­nu zna­lec­ké­ho po­sud­ku, aj si to tam poz­na­či­li, ale re­zo­nu­je tam len, že za 16 mi­lió­nov eur to kú­pil a za 1000 eur pre­dal. V uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia sa spo­mí­na­jú aj úh­ra­dy z Bo­nu­lu na účet R, pod­ľa ne­ho to nie je ko­rek­tne uve­de­né, že on pri­jal na účet, ale pri­ja­la to spo­loč­nosť R, ale tie všet­ky úh­ra­dy sú úh­ra­da­mi z ob­chod­né­ho sty­ku, kto­ré bo­li vy­sta­ve­né na zá­kla­de riad­ne vy­sta­ve­ných zmlúv o rek­la­me, na­koľ­ko Bo­nul ma­la zá­ujem pros­tred­níc­tvom spo­loč­nos­ti R sa pre­zen­to­vať napr. ako ge­ne­rál­ny par­tner Slo­ven­ské­ho olym­pij­ské­ho do­mu na OH v Bra­zí­lii. Na po­lí­cii pris­ľú­bil, že bu­de spolu­pra­co­vať a ne­ča­kal, že sa si­tuá­cii tak­to vy­vŕbi.

V návr­hu na väz­bu je uve­de­né, že spo­loč­nosť R dis­po­nu­je 20 úč­ta­mi, čo je nez­my­sel. Spo­loč­nosť R má je­den účet, v tom zoz­na­me sú to­tiž­to uve­de­né úč­ty, kto­ré ma­li pred­tým a už ich ne­pou­ží­va­jú a je tam zoz­nam úve­ro­vých úč­tov Pri­vat ban­ky, kto­ré ma­li, čo nie je bež­ný účet a neot­vá­ra ho klient. V návr­hu chý­ba hlav­ne to, že vie uviesť pô­vod všet­kých ho­to­vos­tných vkla­dov a vy­lu­ču­je a ani to tam ne­vi­dí, že by bo­la ne­ja­ká ces­ta ako by sa ku ne­mu dos­ta­li iné po­chyb­né pros­tried­ky. Ne­ro­zu­mie spá­ja­niu tých dvoch tran­sak­cií, kto­ré sa sna­žil te­raz vy­svet­liť, tie spo­lu vô­bec ne­sú­vi­sia. Vie zdok­la­do­vať aj všet­ky tran­sak­cie, kto­ré sú v návr­hu ozna­če­né za pred­stie­ra­né. Po­kiaľ ide o skut­ky uve­de­né v bo­doch 1 — 40, tak ok­rem pá­na Pa iné oso­by tam uve­de­né ne­poz­ná, ani K, K, ne­dis­po­nu­je žiad­nym zoz­na­mom pri­jí­ma­te­ľov NFP. To, že sa sna­ží si za­bez­pe­čiť svo­je poh­ľa­dáv­ky, nie je fik­tív­ne.


Na otáz­ky uvie­dol, že pod­ni­ká od ro­ku 1995. Pred­se­dom pred­sta­ven­stva v T T je od ro­ku 2003 ale­bo 2004, pres­ne sa ne­pa­mä­tá. Pá­na Bödöra ml. poz­ná od r. 2014 — 2015, pred­sta­vil mu ho je­ho otec.


Na otáz­ku aby sa vy­jad­ril v akom po­me­re naa­lo­ko­val tých 16 mil. uvie­dol, že vkla­dal 12 mil. eur na je­ho osob­ný účet, z tých­to pos­lal 12 mil. X, aby vy­rov­nal zá­väz­ky spol. R a na zá­kla­de do­ho­dy Š po­ži­čal je­mu ako fy­zic­kej oso­be tých 12 mil. a on tie­to pe­nia­ze zno­vu pou­žil na vrá­te­nie pô­ži­čiek fir­me R, tým­to spô­so­bom sa 12 mil. ocit­lo vo fir­me R, os­tat­né pe­nia­ze bo­li z ob­chod­né­ho sty­ku.

Na otáz­ku ke­dy vrá­til spol. X tie­to pe­nia­ze, tak tie­to eš­te nev­rá­til.

K otáz­ke aby sa vy­jad­ril k tran­sak­cii z de­cem­bra 2016, keď si fir­ma R a hneď aj vrá­ti­la X, uvie­dol, že to nie je tak, fir­ma R si ur­či­te ne­po­ži­čia­va­la od fir­my X, po­ži­čal si len on ako fy­zic­ká oso­ba. Vrá­te­nie pô­žič­ky sa vzťa­hu­je len na ne­ho a fir­mu R.

Na otáz­ku aké pl­ne­nia uh­rá­dza­la fir­ma R fir­me X uvie­dol, že fir­ma X bo­la vý­znam­ný do­dá­va­teľ fir­my R, krát­kou ces­tou pred­lo­žil do spi­su aj pro­ku­rá­to­ro­vi kó­pie fak­túr, na zá­kla­de kto­rých bo­li reali­zo­va­né tie plat­by.

Iš­lo o úh­ra­dy od ob­do­bia no­vem­ber 2015 až de­cem­ber 2016.

Na otáz­ku či sa za­ují­ma X o vrá­te­nie pô­žič­ky uvie­dol, že áno a na otáz­ku akú su­mu dl­hu­je, tak je to oko­lo 11 mil. eur.

Na otáz­ku ke­dy bol na­pos­le­dy s Ing. P uvie­dol, že asi oko­lo Via­noc 2019.

Vo vzťa­hu k ne­mu má poh­ľa­dáv­ku z ti­tu­lu pô­žič­ky vo vý­ške 3.550.000,- eur. Po­tom ako P za­dr­ža­li, tak sa skon­tak­to­val s je­ho že­nou s tým, že chce mať tú poh­ľa­dáv­ku za­bez­pe­če­nú a pre­to mu P pre­vied­li po­diel v A, ale aj ich ro­din­ný dom.

Po­kiaľ ide o fir­mu T, tak síd­li v Li­ma­so­le, jej vlas­tní­kom je Cy­per­ský ad­vo­kát, ako je to tam štan­dar­dné, raz za rok ide tam, stret­ne sa s audi­tor­mi.

Na otáz­ku či má ne­ja­ké poh­ľa­dáv­ky ale­bo zá­väz­ky vo­či oso­be Ing. Bödör uvie­dol, že nie.

Na otáz­ku v akom ča­so­vom roz­me­dzí ako kú­pil ak­cie B ich pre­vie­dol do Čes­kej re­pub­li­ke, uvie­dol, že asi po štvrťro­ku.

Po­kiaľ ide o to, kto je tá oso­ba, na kto­rú pre­vied­li fir­mu, tak da­li in­ze­rát, pred­tým oso­bu me­nom K ne­poz­nal, ani to on osob­ne ne­rie­šil.

Ob­vi­ne­ný Ing. Nor­bert Bödör uvie­dol, že pá­na P spoz­nal nie­ke­dy v ro­ku 2007-2008, ke­dy s ním ro­ko­val ako s ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom na MP SR, dô­vo­dom bo­lo, že vy­hral poh­ľa­dáv­ku vo­či Mi­nis­ter­stvu pô­do­hos­po­dár­stva SR a on bol ur­če­ný s ním ro­ko­vať. Ro­ko­va­li vždy ofi­ciál­ne asi 4 až 5 krát, na kon­ci sa s mi­nis­ter­stvom ob­chod uzav­rel. Od­vte­dy sa ob­čas za ďal­šie ro­ky ví­da­va­li na ve­rej­ných mies­tach, ne­ma­li ale žiad­ny ob­chod­ný vzťah a vy­ka­jú si. Pá­na Ing. K spoz­nal pros­tred­níc­tvom ot­ca, kto­rý sa s ním poz­ná dl­ho, mal s ním ob­chod­né vzťa­hy. Ďalej vo vzťa­hu k jed­not­li­vým bo­dom uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia uvie­dol, že v skut­koch 1-9, 19-34 a 36-40 ne­poz­ná tam uve­de­né oso­by, ne­vie o tran­sak­ciách, kto­ré tam ma­li pre­beh­núť. Ďalej po­kiaľ ide o sku­toč­nos­ti uvá­dza­né na str. 44 návr­hu, kde sa uvá­dza, že mu mal P od­ov­zdať 1.377.953,34 eur, k to­mu uvie­dol, že žiad­ne fi­nan­čné pros­tried­ky od P nep­rev­zal. Ďalej na str. 47, jed­ná sa o plat­by, kto­ré pri­jal od pá­na K, bo­li to pô­žič­ky, resp. vrá­te­nie pô­žič­ky, kto­rá mu bo­la pos­kyt­nu­tá nie­ke­dy v ro­ku 2004 ale­bo 2005, v pod­sta­te sa jed­na­lo o to, že sa sním poz­nal je­ho otec a do­hod­li sa vte­dy, že mu je­ho otec pos­kyt­ne pô­žič­ku, a to v po­lo­vi­ci otec a v po­lo­vi­ci ako­že on, ale do­jed­ná­val to otec. Pô­žič­ka bo­la 4 krát 5 mil. Sk a bo­la ru­če­ná zmen­ka­mi. Po vrá­te­ní pô­žič­ky sa ori­gi­ná­ly zme­niek vrá­ti­li p. K. Jed­ná sa o pô­žič­ky na str. 47, vo vy­jad­re­ní v eurách 165.000 eur. K plat­bám na str. 45 uvie­dol, že sú to plat­by, kto­ré pri­jal a dô­vod bol pre­daj ob­chod­ných po­die­lov fir­my B fir­me R. Bo­li to plat­by 5.350.000 eur, 5.100.000 eur, 50.000 eur a 5.500.000 eur, cel­kom spo­lu 16 mil. eur. Nie­ke­dy v ro­ku 2011 sa mu nas­kyt­la príl­eži­tosť kú­piť ak­cie T T, kto­rej ma­ji­te­ľom je Cy­per­ská spo­loč­nosť, kto­rú za­stu­po­va­la na Slo­ven­sku ad­vo­kát­ska kan­ce­lá­ria D and Par­tner. Zmlu­vu pod­pí­sal s JUDr. D. Tou­to zmlu­vou zís­ka­la spo­loč­nosť B prá­vo na kú­pu ak­cií spo­loč­nos­ti T T vo vý­ške 51 % po­die­lu na zá­klad­nom ima­ní. Op­ciu si mo­hol up­lat­niť do 31.12.2016. V ro­ku 2016 sa roz­ho­dol, že pro­jekt bu­de reali­zo­vať iba spô­so­bom, že buď vy­pla­tí zvyš­ných 49 % ak­cio­ná­rov, ale­bo od­pre­dá svoj ob­chod­ný po­diel. V sep­tem­bri 2016 kú­pi­la spo­loč­nosť B 51 % ak­cií. Ve­del, že pred­se­dom pred­sta­ven­stva T T je Ing. K, tak pop­ro­sil ot­ca, aby ho s ním skon­tak­to­val a za­ča­li ro­ko­vať o mož­nos­ti pre­da­ja resp. kú­pi ak­cií. Keď­že sa ne­ve­de­li do­hod­núť na ce­ne, tak dal vy­pra­co­vať zna­lec­ký po­su­dok, kto­rý ur­čil hod­no­tu T T na prib­liž­ne 42.100.000 eur. Pros­tred­níc­tvom svoj­ho ob­haj­cu pred­lo­žil zmlu­vu o pre­vo­de ob­chod­né­ho po­die­lu me­dzi ním a Ra.s. a zna­lec­ký po­su­dok č. 15 vo ve­ci sta­no­ve­nia všeo­bec­nej hod­no­ty pod­ni­ku T T a.s. Po ďal­ších jed­na­niach sa do­hod­li, že spo­loč­nosť pá­na K od­kú­pi je­ho po­die­ly v spo­loč­nos­ti B a tým zís­ka po­diel v T T. Ce­nu do­hod­li na 16 mil. eur, pe­nia­ze priš­li v splát­kach na je­ho účet, tran­sak­cia bo­la pre­ve­ro­va­ná Ná­rod­nou jed­not­kou fi­nan­čnej po­lí­cie v tom ča­se. Keď všet­ky pod­kla­dy pred­lo­ži­li, ne­ma­li žiad­nu spät­nú väz­bu, že by tam bol ne­ja­ký prob­lém. S pe­niaz­mi dis­po­no­val na svo­jom úč­te cez svoj­ho pri­vát­ne­ho ban­ká­ra. Nik­dy sa nes­ta­lo, že by ban­ka v rám­ci tran­sak­cií nie­čo na­pad­la, ale­bo že by ne­ja­ké tran­sak­cie neus­ku­toč­ni­la. V ro­ku 2019 sa stal ak­cio­ná­rom spo­loč­nos­ti La.s., kde ako ak­cio­nár vlo­žil pe­ňaž­né pros­tried­ky a cen­né pa­pie­re ako vklad mi­mo zá­klad­né­ho ima­nia, te­da do os­tat­ných ka­pi­tá­lo­vých fon­dov. Dô­vod bol ten, že a.s. mô­že pod­ni­kať za iných pod­mie­nok ako fy­zic­ká oso­ba.

Na zá­ver uvie­dol, že nao­zaj mu nie je zrej­mé akej ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti sa mal do­pus­tiť, keď­že sa tu ho­vo­rí o úp­lat­koch a ani ako mal le­ga­li­zo­vať príj­my z tres­tnej čin­nos­ti, keď je­ho príj­my sú doh­ľa­da­teľ­né a zdo­ku­men­to­va­né. Vní­ma to ako dvoj­roč­ný hon na je­ho oso­bu v sna­he ho kri­mi­na­li­zo­vať. V tej­to sú­vis­los­ti po­dal tres­tné ozná­me­nie za vy­die­ra­nie, keď­že po do­mo­vej pre­hliad­ke nie­ke­dy za­čiat­kom ro­ku 2020 mu priš­la vý­hraž­ná SMS, z kto­rej po­cho­pil, že to čo sa oko­lo ne­ho de­je je or­ga­ni­zo­va­né.

Na otáz­ky uvie­dol, že na­pos­le­dy ho­vo­ril s pá­nom P, mož­no nie­koľ­ko ro­kov do­za­du. Ro­bil na PPA.

S Ing. K sa spoz­nal nie­ke­dy v ro­ku 2015 — 2016.

Na otáz­ku, od­ke­dy ve­del, že Ing. K dl­ží pe­nia­ze je­ho ot­co­vi, tak to ve­del od za­čiat­ku.

Na otáz­ku, či vi­del aj zmen­ky, kto­ré ma­li kryť pô­žič­ku, tak áno, po vrá­te­ní pô­žič­ky ma­li byť zmen­ky vrá­te­né Ing. Ku­bo­vi, mô­že byť, že exis­tu­jú aj kó­pie. Ur­či­te bo­la do­hod­nu­tá aj do­ba vrá­te­nia pô­ži­čiek. Či bo­li úro­če­né si nes­po­mí­na. Prá­vo op­cie ma­la fir­ma B.

Na otáz­ku, či sa vie vy­jad­riť k to­mu, že fir­ma B bo­la v ro­ku 2005 zru­še­ná, tak o tom ne­vie, vie, že bo­la v lik­vi­dá­cii, ale že bo­la zru­še­ná ne­vie. Ne­vie ani kto bol lik­vi­dá­to­rom fir­my B.

Na otáz­ku, či vie uviesť, od­kiaľ mal Ing. K pe­nia­ze na kú­pu ob­chod­né­ho po­die­lu, uvie­dol, že sa ho na to ne­pý­tal. Na tej kúp­nej ce­ne 16 mil. sa s K do­hod­li, a tiež, že to bu­de za­pla­te­né do kon­ca ro­ku 2016, ale pod­rob­nos­ti si už ne­pa­mä­tá.

Na otáz­ku, či bol v tom ob­do­bí spo­loč­ní­kom a ko­na­te­ľom aj v iných fir­mách, tak vo fir­me P R, M, ne­pa­mä­tá si či aj K T T. Na otáz­ku, či uve­de­né fir­my bo­li pri­jí­ma­teľ­mi NFP prí­pad­ne ag­ro­do­tá­cií, uvie­dol, že po­kiaľ sa dob­re pa­mä­tá, tak iba P R, tam bol ako in­ves­tor, ale za fir­mu ne­vys­tu­po­val.

Na otáz­ku, či mu je zná­ma fir­ma X, A G, C G uvie­dol, že nie.

Na otáz­ku, či od­kú­pil fir­mu L, tak sa ra­dil s po­rad­ca­mi z fir­my V, a oni mu to od­po­ru­či­li, tak L kú­pil. Vlo­žil tam ka­pi­tál vo vý­ške oko­lo 19 mil. eur v pe­nia­zoch aj v cen­ných pa­pie­roch. Ide o je­ho pe­nia­ze, kto­ré mal preu­ka­za­teľ­ne na úč­toch. L má síd­lo v Pra­he, ak­cie kú­pil u Dr. Š.

Na otáz­ku, či poz­ná oso­bu Ing. M K uvie­dol, že ne­poz­ná, oso­bu Ing. K, vie o ko­ho sa jed­ná, mys­lí si, že sa asi je­den až dva krát vi­de­li, ne­ma­li žiad­ny ob­chod­ný vzťah. Oso­bu Ing. J K ne­poz­ná.

Na otáz­ku, ke­dy som bol na­pos­le­dy s Dr. Š, uvie­dol, že ju poz­ná viac ako 15 ro­kov, na­pos­le­dy s ňou bol asi eš­te pred ko­ro­nou, ale pres­ne ne­vie. Na otáz­ku, akú má štát­nu prís­luš­nosť Dr. Š, tak po­kiaľ vie, tak slo­ven­skú. Nie je mu zná­ma oso­ba A L.

Na otáz­ku, či mu je zná­ma fir­ma R — tak áno, pán Ing. K, je to rek­lam­ná agen­tú­ra.

Na otáz­ku, či bo­la na tých 20 mil. Sk uzav­re­tá aj pí­som­ná zmlu­va, to ne­vie, ale vie, že tam bo­li tie zmen­ky.

Pro­ku­rá­tor vo svo­jom zá­ve­reč­nom vy­jad­re­ní uvie­dol, že tr­vá na­ďa­lej na po­da­nom návr­hu, kto­rý je roz­sia­hlo od­ôvod­ne­ný v pí­som­ne po­da­nom návr­hu. Ani dneš­ný­mi vý­sluch­mi ob­vi­ne­ných ne­bo­li roz­ptý­le­né ne­ja­ké dô­vo­dy tres­tné­ho stí­ha­nia vo­či tým­to oso­bám za uve­de­ný obzvlášť zá­važ­ný zlo­čin le­ga­li­zá­cie príj­mu z tres­tnej čin­nos­ti. Má za to, že sú tu u obid­voch pred­pok­la­dy dô­vod­nej oba­vy, že by v rám­ci spo­loč­né­ho vy­šet­ro­va­nia moh­li ma­riť vy­šet­ro­va­nie, či už ov­plyv­ňo­va­ním iných ob­vi­ne­ných ale­bo sved­kov, ale­bo poz­me­ňo­va­ním ale­bo uta­jo­va­ním lis­tin­ných pod­kla­dov, resp. že by moh­li pok­ra­čo­vať v tres­tnej čin­nos­ti, kto­rá im je kla­de­ná za vi­nu ale­bo v inej po­do­be. Tie­to dô­vo­dy väz­by ho utvr­dzu­jú na zá­kla­de všet­kých dô­ka­zov, kto­ré sú vo vy­šet­ro­va­com spi­se, z vý­po­ve­dí Ing. K, Ing. P, Dr. K ako aj ďal­ších lis­tin­ných dô­ka­zov a ban­ko­vých úda­jov vy­plý­va­jú dos­ta­toč­ne od­ôvod­ne­né zá­ve­ry, že tu doš­lo v ro­koch 2015 — 2016 ku ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti pri pos­ky­to­va­ní NFP na PPA a nás­led­ne z tých­to čin­nos­tí zís­ka­ní ne­ná­le­ži­tých vý­hod k ich le­ga­li­zo­va­niu pre­vá­dza­ním na ban­ko­vých úč­toch roz­lič­ných sub­jek­tov, resp. neob­vyk­lých fi­nan­čných tran­sak­ciách a ban­ko­vých ope­rá­ciách. Vzhľa­dom na roz­sah prí­pa­dov, z kto­rých ma­li ply­núť vý­no­sy z pri­jí­ma­nia úp­lat­kov Ing. P, ako aj vzhľa­dom na ne­prie­hľad­nosť a kom­pli­ko­va­nosť fi­nan­čných tran­sak­cií me­dzi ob­vi­ne­ný­mi hlav­ne me­dzi obv. K a obv. Bödörom má za to, že je tu preu­ká­za­ný zá­ver o pre­pie­ra­ní vý­no­sov z pri­jí­ma­ných úp­lat­kov. Obzvlášť Ing. P K tu fi­gu­ru­je na jed­nej stra­ne ako FO pri tých­to fi­nan­čných tran­sak­ciách, ale aj ako zá­stup­ca fir­my R, kto­rá je tiež tres­tne stí­ha­ná, a pri­tom je všeo­bec­ne zná­me, že ide o roz­lič­né sub­jek­ty, tak ako aj ide o roz­lič­né dis­po­zič­né prá­va k fi­nan­čným pros­tried­kom, pre­to je ne­po­cho­pi­teľ­né, že Ing. K vy­stu­pu­je na jed­nej stra­ne ako fy­zic­ká oso­ba ako pri­jí­ma­teľ pô­ži­čiek resp. pos­ky­to­va­teľ pô­ži­čiek a na dru­hej stra­ne ako zá­stup­ca fir­my R, kto­rá tiež dis­po­nu­je s fi­nan­čný­mi pros­tried­ka­mi, kto­ré sú dek­la­ro­va­né ako pô­žič­ky. Pou­ká­zal na ten fakt, že prá­ve v de­cem­bri 2016 pri­chá­dza k vy­rov­na­niu zá­väz­kov fir­my R vo­či fir­me Xedas, kto­ré pod­ľa pred­lo­že­ných dok­la­dov ma­jú mať ši­ro­ký zá­ber viac ako 12 ka­len­dár­nych me­sia­cov a ma­jú sa do­tý­kať pl­ne­ní pri pos­ky­to­va­ní slu­žieb na rek­la­mu a iné v sú­vis­los­ti s Olym­pij­ským do­mom a na dru­hej stra­ne si opäť Ing. K in­ka­su­je tie­to fi­nan­čné pros­tried­ky ako pô­žič­ky od fir­my X, kto­ré nás­led­ne má pou­žiť na in­ves­tí­ciu do fir­my B. Tak is­to je aj vy­vrá­ti­teľ­né tvr­de­nie Ing. K, že by mal pod­ni­kať v poľ­no­hos­po­dár­stve, pri­čom sám uvá­dza, že pô­so­bí pod fir­mou R, kto­rá sa má za­obe­rať rek­lam­nou čin­nos­ťou. Je­di­ný sú­vis na poľ­no­hos­po­dár­stvo je je­ho kon­takt na Ing. P, kto­rý v rám­ci svo­jej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti mal do­sah na pos­ky­to­va­nie ag­ro­do­tá­cií v poľ­no­hos­po­dár­stve rôz­nym sub­jek­tov a tiež v ob­las­ti ag­ro­tu­ris­ti­ky. Ak sa oh­ra­dzu­je Ing. K, že mal na­kú­piť po­diel za 16 mi­lió­nov a po­tom ho pre­dať za 1.000 eur, čo od­ôvod­ňu­je vy­ve­de­ním ak­cií z tej­to fir­my na inú za­hra­nič­nú spo­loč­nosť, má za to, že v tom­to prí­pa­de tzv. in­ves­tí­cia dek­la­ro­va­ná ná­ku­pom ob­chod­né­ho po­die­lu slú­ži len na za­kry­tie fi­nan­čných tran­sak­cií me­dzi ním a Bödörom a sa­mot­né vy­pla­te­nie od­pla­ty za pre­vod ob­chod­né­ho po­die­lu je veľ­mi po­chyb­né, keď do­chá­dza k via­ce­rým re­ťa­zo­vi­tým resp. spia­toč­níc­kym tran­sak­ciám na úč­toch fi­riem X, R a iných. Ak uvá­dza, že pred­kla­dal lis­ti­ny vy­šet­ro­va­te­ľo­vi, tak bu­dú ur­či­te sú­čas­ťou spi­su, ale vzhľa­dom na roz­sah do­te­raz za­do­ku­men­to­va­né­ho lis­tin­né­ho ma­te­riá­lu OČTK ne­má zá­ujem uta­jo­vať ale­bo skrý­vať lis­ti­ny, ale bu­de zod­po­ved­ne po­su­dzo­vať všet­ky dok­la­dy a do­ku­men­ty. Ing. K pred­kla­dal aj dok­la­dy preu­ka­zu­jú­ce vy­spo­ria­da­nie je­ho vzťa­hu pri pô­žič­ke Ing. P a tie­to dok­la­dy ma­li byť pod­pi­so­va­né obv. P v ča­se keď už bol vo väz­be, pri­čom pô­žič­ky po­chá­dza­jú z ob­do­bia ro­ku 2016 a mô­že byť umoc­ne­ný ten­to fakt vy­spo­ra­dú­va­nia v tom­to ča­se tou sku­toč­nos­ťou, že od mar­ca ale­bo ap­rí­la 2020 pre­bie­ha roz­siah­le vy­šet­ro­va­nie v sú­vis­los­ti s kau­zou Do­byt­kár. U Ing. Bödöra exis­tu­jú tiež dô­vod­né oba­vy uve­de­né v ust. S 71 ods. 1 písm. b), c) Tr. por. a tie­to sú za­lo­že­né na do­te­raz za­do­vá­že­ných dô­ka­zoch, z kto­rých vy­plý­va zá­ver, že fi­nan­čné pros­tried­ky zís­ka­né ako úp­lat­ky me­dzi zod­po­ved­ný­mi oso­ba­mi na PPA ma­li byť pre­vá­dza­né a pre­dis­po­no­va­né na ďal­šie oso­by a dek­la­ro­va­né ako tzv. ob­chod­né prí­pa­dy resp. pe­ňaž­né pô­žič­ky. Ing. Bödör sám uvie­dol, že sa poz­ná s Ing. P od ro­ku 2007 — 2008, čo je dos­ta­toč­ne dl­há do­ba na to, aby prip­ra­vi­li spo­loč­ne ta­ký­to me­chan­izmus fi­nan­čných tran­sak­cií. Rov­na­ko potvr­dil, že s Ing. K ob­cho­do­val pri pre­vo­de vlas­tníc­tva fir­my B, pri­čom v tom ča­se mal Ing. K dl­ho­vať znač­nú fi­nan­čnú čias­tku ok­rem ob­vi­ne­né­ho aj je­ho ot­co­vi, a pre­to mám za to, že vzťah me­dzi ni­mi mu­sel byť tak dô­ver­ný, že do­hod­li me­chan­izmus dok­la­do­va­nia fi­nan­čných tran­sak­cií me­dzi ni­mi, ide o fi­nan­čné čias­tky v cel­ko­vej vý­ške 16 mil. eur v de­cem­bri 2016 a má zna­ky po­chyb­ných a neob­vyk­lých ban­ko­vých tran­sak­cií. Pre­to má za to, že by oba­ja ob­vi­ne­ní, vo­či kto­rým je ve­de­né tres­tné stí­ha­nie na zá­kla­de uz­ne­se­nia z 03.07.2020, po­ne­cha­ním na slo­bo­de by moh­li vplý­vať na iné oso­by za­an­ga­žo­va­né na da­nom prí­pa­de, ako aj, že by moh­li pok­ra­čo­vať či už v pred­kla­da­ní ale­bo vy­ho­to­vo­va­ní ďal­ších dok­la­dov, kto­rý­mi by ma­li preu­ka­zo­vať po­doz­ri­vé fi­nan­čné ope­rá­cie, resp. by moh­li pok­ra­čo­vať v ta­kej­to tres­tnej čin­nos­ti a te­da v pre­vá­dza­ní fi­nan­čných pros­tried­kov, kto­rých pô­vod je po­chyb­ný a spor­ný a do­siaľ je preu­ká­za­né, že po­chá­dza­jú z vý­no­sov z ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti, kto­rá je pred­me­tom vy­šet­ro­va­nia, pre­to navr­hu­je, aby sud­ca roz­ho­dol tak, že sa oba­ja ob­vi­ne­ní Ing. Ku­ba a Ing. Bödör be­rú do väz­by z dô­vo­dov ust. 71 ods. 1 písm. b), c) Tr. por.

Ob­vi­ne­ný Ing. P K pros­tred­níc­tvom svoj­ho ob­haj­cu v zá­ve­reč­nom vy­jad­re­ní uvie­dol, že pro­ku­rá­tor nep­red­lo­žil kom­plet­ný spi­so­vý ma­te­riál v roz­ho­do­va­ní o väz­be, a to kon­krét­ne lis­ti­ny uve­de­né pod bo­dom 14 až 22 zá­pis­ni­ce o vy­da­ní ve­ci dňa 02.07.2020 v poč­te cca 900 lis­tov, kde by ma­li byť ob­siah­nu­té aj fak­tú­ry vy­sta­ve­né spo­loč­nos­ťou X na spo­loč­nosť R a jed­na fak­tú­ra spo­loč­nos­ti R na spo­loč­nosť Bo­nul. Po­kiaľ ide o tran­sak­ciu s Ing. Bödörom ml., pou­ká­zal na ZP, kto­rý bol pred­lo­že­ný sú­du a zá­ro­veň je aj ob­siah­nu­tý na č.l. 4009 zv. Xb, kto­rý je roz­siah­ly a s množ­stvom príl­oh, vy­pra­co­va­la ho zna­lec­ká or­ga­ni­zá­cia, či­že ide o riad­ny ZP, kto­rý sta­no­vil všeo­bec­nú hod­no­tu pod­ni­ku T T s.r.o. ma­jet­ko­vou me­tó­dou na 42.100.690,- eur. Či­že v žiad­nom prí­pa­de ne­mož­no ho­vo­riť o akom­si pred­stie­ra­ní ale­bo le­ga­li­zá­cii údaj­né­ho príj­mu z ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti ako sa to sna­ží pre­zen­to­vať pro­ku­rá­tor. Po­kiaľ ide o to­ky fi­nan­čných pros­tried­kov me­dzi ním a Ra.s., tie­to pre­bie­ha­li vždy bez­ho­to­vos­tne pros­tred­níc­tvom ban­ky, iný­mi slo­va­mi tran­spa­ren­tne a je mož­né ich doh­ľa­dať. Rov­na­ko pos­ky­to­va­nie pô­ži­čiek spo­loč­nos­ťou Ro­koa.s. bo­li pri do­te­raj­ších vý­slu­choch riad­ne vy­svet­le­né, rov­na­ko ako bol vy­svet­le­ný ob­chod­ný vzťah me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi Ra.s. a Xs.r.o. a nás­led­ných pô­ži­čiek spo­loč­nos­ti Xs.r.o. Rov­na­ko jas­ným a zro­zu­mi­teľ­ným spô­so­bom zdô­vod­nil uzav­re­tie zmlu­vy o zria­de­ní zá­lož­né­ho prá­va, kto­rým bo­lo zria­de­né zá­lož­né prá­vo na poh­ľa­dáv­ky, kto­ré má vo­či pá­no­vi P. Su­ma­ri­zu­júc do­po­siaľ uve­de­né má za to, že vzne­se­nie ob­vi­ne­nia je čis­to for­mál­ne, z ma­te­riál­ne­ho hľa­dis­ka za­bez­pe­če­né dô­ka­zy nie sú schop­né pres­ved­čiť ob­jek­tív­ne­ho po­zo­ro­va­te­ľa o dô­vod­nos­ti tres­tné­ho stí­ha­nia, či­že ab­sen­tu­je pr­vý pred­pok­lad pre po­zi­tív­ne roz­hod­nu­tie o vza­tí do väz­by. Čo sa tý­ka exis­ten­cie dô­vo­du ko­lúz­nej väz­by, pro­ku­rá­to­rom tvr­de­ná mož­nosť ko­lú­zie me­dzi ním a spolu­ob­vi­ne­ným Ing. Bödörom prí­pad­ne pa­ni P, zá­stup­ca­mi spo­loč­nos­ti A G a ďal­ší­mi, kto­rí sú uve­de­ní v návr­hu, tá­to oba­va neob­sto­jí, pre­to­že ak by mal ko­lúz­ny zá­mer, už dáv­no ho mo­hol od ro­ku 2016 reali­zo­vať. Na­vy­še ini­cia­tív­ne sa dos­ta­vil na po­lí­ciu za vy­šet­ro­va­te­ľom kau­zy Do­byt­kár, kde vop­red pre­zen­to­val tran­sak­cie a ich dô­vod, za čo je dnes ob­vi­ne­ný. Rov­na­ko ani oba­va z ma­re­nia ale­bo ni­če­nia dok­la­dov nie je dô­vod­ná. Dňa 02.07.2020 vy­dal všet­ky po­ža­do­va­né dok­la­dy, vy­dal kom­plet­né úč­tov­níc­tvo na USB kľú­či, či­že aká­koľ­vek do­da­toč­ná ma­ni­pu­lá­cia ale­bo „vy­rá­ba­nie” dok­la­dov ako dô­ka­zov ani hypo­te­tic­ky nep­ri­pa­dá do úva­hy. Ok­rem to­ho všet­ky ob­chod­né tran­sak­cie, kto­ré bo­li pred­me­tom da­ne z pri­da­nej hod­no­ty, má tým na mys­li tran­sak­cie so spo­loč­nos­ťou X a Bo­nul, bo­li v tom kto­rom ča­so­vom ob­do­bí za­chy­te­né aj v súhr­nnom vý­ka­ze o DPH, kto­rým štát­ne or­gá­ny dis­po­nu­jú. Rov­na­ko má za to, že neexis­tu­je dô­vod pre­ven­tív­nej väz­by, na­koľ­ko jed­nak sa žiad­ne­ho tres­tné­ho či­nu ne­do­pus­til a jed­nak z návr­hu ani nie je zrej­mé aké­ho kon­krét­ne­ho tres­tné­ho či­nu by sa mal v bu­dúc­nos­ti do­púš­ťať. Navr­hu­je, aby súd roz­ho­dol, že ho do väz­by ne­be­rie.

Ob­vi­ne­ný Ing. No­re­bert Bödör pros­tred­níc­tvom svoj­ho ob­haj­cu Mgr. Cim­mer­man­na v zá­ve­reč­nom vy­jad­re­ní uvie­dol, že dňa 04.07.2020 sa dos­ta­vil na NA­KA Bra­tis­la­va. Tým, že ho vy­šet­ro­va­teľ po­čas za­dr­ža­nia ne­vy­po­čul, na­priek to­mu, že ne­bol v ča­so­vej ties­ni vo vzťa­hu k 48 ho­di­no­vej le­ho­te uve­de­nej v ust. 86 Tr. por., po­ru­šil je­ho prá­vo na ob­ha­jo­bu pod­ľa čl. 17 ods. 3 Ústa­vy SR, na­koľ­ko mu bo­lo bez­dô­vod­ne up­re­té je­ho prá­vo vy­jad­riť sa ku sku­toč­nos­tiam kla­de­ným mu za vi­nu. OČTK len chce­li bez­dô­vod­ne a v roz­po­re s je­ho zá­klad­ný­mi prá­va­mi vy­me­dze­ný­mi Ústa­vou a zá­ko­nom za­brá­niť je­ho vy­jad­re­niu sa ku sku­toč­nos­tiam uve­de­ným v uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia. Vy­šet­ro­va­teľ NA­KA po je­ho vy­jad­re­ní v zá­pis­ni­ci o vý­slu­chu ob­vi­ne­né­ho k ve­ci uvie­dol poz­nám­ku, kto­rou v pod­sta­te zme­nil práv­nu kva­li­fi­ká­ciu skut­ku kla­de­né­mu mu za vi­nu, o tej­to chy­be vy­šet­ro­va­teľ mu­sel ve­dieť už pred za­ča­tím, na­koľ­ko vo svo­jej poz­nám­ke neuvie­dol, že si tú­to sku­toč­nosť vši­mol až v mo­men­te, keď ob­vi­ne­ný ukon­čil svo­je vy­jad­re­nie k ve­ci. Na­priek tej­to zá­važ­nej sku­toč­nos­ti vy­šet­ro­va­teľ neu­po­ve­do­mil ob­vi­ne­né­ho o zme­ne práv­nej kva­li­fi­ká­cie pred za­ča­tím je­ho vý­slu­chu v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní ob­vi­ne­né­ho a ani mu neu­mož­nil po tej­to poz­nám­ke sa opä­tov­ne vy­jad­riť. Vy­šet­ro­va­teľ NA­KA po­kiaľ iš­lo, ako on uvá­dza, o pi­sár­sku chy­bu mal vy­dať uz­ne­se­nie, kto­rým tú­to chy­bu op­ra­ví, pod­ľa je­ho ná­zo­ru doš­lo ta­kým­to ko­na­ním vy­šet­ro­va­te­ľa nie k op­ra­ve pi­sár­skej chy­by, ale ku zme­ne práv­nej kva­li­fi­ká­cie skut­ku, o kto­rej mal pod­ľa us­ta­no­ve­ní Tr. por. byť ob­vi­ne­ný riad­ne upo­ve­do­me­ný. Z ust. 206 ods. 3 Tr. por. vy­plý­va, že uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia mu­sí ob­sa­ho­vať ná­le­ži­tos­ti v ňom pres­ne uve­de­né, pri­čom v tej­to sú­vis­los­ti je pot­reb­né uviesť, že sku­tok kla­de­ný mu za vi­nu neob­sa­hu­je uve­de­nie mies­ta ani ča­su ke­dy sa mal skut­ku do­pus­tiť a neob­sa­hu­je ani iné okol­nos­ti, za kto­rých ma­lo dôjsť k pred­met­né­mu skut­ku resp. neob­sa­hu­je po­pis ko­na­nia, kto­rým sa mal do­pus­tiť tres­tné­ho či­nu le­ga­li­zá­cie príj­mu z tres­tnej čin­nos­ti. V skut­ko­vej ve­te sa uvá­dza, že Ing. Ľ P v bo­doch I — 9, 19 — 34, 36 — 40 pri­ja­té úp­lat­ky v cel­ko­vej vý­ške od­ov­zdal na do­po­siaľ ne­zis­te­nom mies­te v ne­zis­te­nom ča­se Ing. Nor­ber­to­vi Bödöro­vi, av­šak skut­ko­vá ve­ta neob­sa­hu­je žiad­ne ďal­šie okol­nos­ti uve­de­né v ust. 233 Tr. zák., te­da akým spô­so­bom sa mal ob­vi­ne­ný Bödör do­pus­tiť tres­tné­ho či­nu le­ga­li­zá­cie príj­mu z tres­tnej čin­nos­ti. Na kon­ci skut­ko­vej ve­ty sú­vis­lé­ho textu sa uvá­dza, že po tom čo Ing. P K us­ku­toč­nil nas­le­dov­né fi­nan­čné tran­sak­cie, pri­čom ďa­lej sú vy­me­no­va­né fi­nan­čné tran­sak­cie, z kto­rých ne­vyp­lý­va, že by mal za­slať na účet Ing. K resp. Ing. P aké­koľ­vek fi­nan­čné pros­tried­ky resp. ne­ja­ké fi­nan­čné pros­tried­ky dať vy­ššie uve­de­ným oso­bám. V pre­vo­doch resp. fi­nan­čných ope­rá­ciách uve­de­ných na č.l. 44-49 sú zväč­ša uve­de­né fi­nan­čné ope­rá­cie obv. K, či už s obv. P, resp. s iný­mi spo­loč­nos­ťa­mi, a len 7 fi­nan­čných ope­rá­cií vo vzťa­hu k ne­mu. Aj z toh­to vy­plý­va, že v skut­ku ab­sen­tu­je opis aké­ho­koľ­vek ko­na­nia, kto­rým sa mal do­pus­tiť tres­tné­ho či­nu, za kto­rý mu bo­lo vzne­se­né ob­vi­ne­nie. Je pot­reb­né uviesť, že z uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia vlas­tne ani nie je mož­né zis­tiť, či prá­ve opí­sa­né ko­na­nie na str. 44 — 49 je vy­me­dze­ním skut­ku, te­da skut­ku, za kto­rý má ob­vi­ne­ný vzne­se­né ob­vi­ne­nie, na­koľ­ko nie je vy­me­dze­ný bo­dom a čís­lom tak, ako sú vy­me­dze­né skut­ky na str. 2 — 40 pred­met­né­ho uz­ne­se­nia. Mô­že sa len dom­nie­vať, či sku­tok kla­de­ný mu za vi­nu je skut­kom pod bo­dom 40, či je je­ho sú­čas­ťou ale­bo ide o sa­mot­ný sku­tok. To­to chaotic­ké vy­me­dzenie skut­ku kla­de­né­ho mu za vi­nu spô­so­bu­je, že uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia je ne­jas­né, nep­res­kú­ma­teľ­né a tým pá­dom ne­zá­kon­né. Ke­by aj pri­pus­til, že ko­na­nie osôb po­pí­sa­né na str. 44 — 49 uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia je sku­tok, kto­ré­ho sa mal do­pus­tiť, ten­to sku­tok neob­sa­hu­je zá­kon­né zna­ky tres­tné­ho či­nu le­ga­li­zá­cie príj­mu z tres­tnej čin­nos­ti pod­ľa ust. 233 Tr. por. Zna­kom tres­tné­ho či­nu le­ga­li­zá­cie príj­mu z tres­tnej čin­nos­ti je naj­mä úmy­sel pá­cha­te­ľa za­ta­jiť exis­ten­ciu príj­mu, za­kryť ich pô­vod v tres­tnom či­ne, vy­ko­na­ním ta­kej ak­ti­vi­ty, v dôs­led­ku kto­rej by prí­jem na­vo­nok pô­so­bil ako zís­ka­ný v sú­la­de so zá­ko­nom. Ten­to úmy­sel mu­sí byť pá­cha­te­ľo­vi do­ká­za­ný prio­rit­ne a pre­to ne­pos­ta­ču­je len zis­tiť v us­ta­no­ve­ní S 233 vy­me­dze­né pá­cha­te­ľo­vo ko­na­nie bez kon­krét­nej väz­by na za­ta­jo­va­nie ale­bo za­kry­tie ta­ké­ho­to príj­mu. Aj ko­na­nie de­fi­no­va­né ako pre­ve­de­nie na se­ba ale­bo iné­ho pred­pok­la­dá naj­prv spá­chanie sa­mot­né­ho tres­tné­ho či­nu, te­da pre­dik­tív­ne­ho, pri­čom v tej­to sú­vis­los­ti je pot­reb­né uviesť, že spá­chanie pre­dik­tív­ne­ho tres­tné­ho či­nu ne­bo­lo do­po­siaľ preu­ká­za­né žiad­nej kon­krét­nej oso­be resp. žiad­na oso­ba ne­bo­la prá­vop­lat­ne, te­da ani Ing. Pa, od­sú­de­ná za trest­ný čin, kto­rý by pred­chá­dzal le­ga­li­zá­cii príj­mov z tres­tnej čin­nos­ti. Uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia vo vzťa­hu k obv. Bödöro­vi neob­sa­hu­je žiad­ne kon­krét­ne sku­toč­nos­ti, te­da opis ko­na­nia akým spô­so­bom sa mal do­pus­tiť tres­tné­ho či­nu le­ga­li­zá­cie príj­mu z tres­tnej čin­nos­ti. Ab­sen­cia tých­to kon­krét­nych sku­toč­nos­tí má za nás­le­dok, že z uz­ne­se­nia nie je mož­né zis­tiť akým spô­so­bom sa mal do­pus­tiť tres­tné­ho či­nu a kon­krét­ne aké­ho. Ne­pos­ta­ču­je len dom­nien­ka vy­šet­ro­va­te­ľa, že spá­chal trest­ný čin le­ga­li­zá­cie príj­mu z tres­tnej čin­nos­ti. Len na neo­dô­vod­ne­ných dom­nien­kach je pos­ta­ve­né sa­mot­né uz­ne­se­nie. Sú­dy sú po­vin­né pri svo­jom roz­ho­do­va­ní o vza­tí do väz­by pres­kú­mať uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia ako aj ob­sah vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su. Súd ne­mô­že roz­ho­do­vať u ob­vi­ne­né­ho, že exis­tu­jú dô­vo­dy väz­by v zmys­le ust. 71 Tr. por. ak zis­tia, že sku­tok, pre kto­rý bo­lo vzne­se­né ob­vi­ne­nie, ne­napl­ňa zá­kon­né zna­ky tres­tné­ho či­nu. Je to­ho ná­zo­ru, že sku­tok uve­de­ný v uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia ne­má zna­ky tres­tné­ho či­nu. Z od­ôvod­ne­nia uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia vy­plý­va, že vy­šet­ro­va­teľ má vi­nu obv. Bödöra preu­ká­za­nú hlav­ne z vy­jad­re­nia Ing. K a z fi­nan­čných pre­vo­dov uve­de­ných na č.l. 66-68 uz­ne­se­nia. Je pod­ľa ne­ho za­rá­ža­jú­ce, že OČTK od­ôvod­ňu­jú vzne­se­nie ob­vi­ne­nia na zá­kla­de vý­po­ve­de tzv. ka­júc­ni­ka, kto­ré­ho vy­jad­re­nie v je­ho vý­po­ve­di je len v ro­vi­ne vy­cí­te­nia resp. tvr­de­nia, že mu to mal potvr­diť obv. P pri nás­led­ných roz­ho­vo­roch. V tom­to prí­pa­de ide len o ne­pria­me sve­dec­tvo obv. K bez akej­koľ­vek hod­no­ver­nos­ti, na­koľ­ko ne­bo­lo potvr­de­né do­po­siaľ žiad­nym za­bez­pe­če­ným dô­ka­zom. Z vý­po­ve­de obv. K resp. z je­ho čas­ti uve­de­nej v uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia ne­vyp­lý­va­jú žiad­ne ďal­šie sku­toč­nos­ti vo vzťa­hu k obv. Ing. B a už vô­bec nie sku­toč­nos­ti, kto­ré by preu­ka­zo­va­li že obv. Ing. B le­ga­li­zo­val aké­koľ­vek príj­my po­chá­dza­jú­ce z tres­tnej čin­nos­ti. Je prek­va­pu­jú­ce, že vy­šet­ro­va­teľ od­ôvod­ňu­je vzne­se­nia ob­vi­ne­nia uve­de­ním fi­nan­čných pre­vo­dov obv. Ing. Bödöra, kto­ré fi­nan­čné ope­rá­cie sú úpl­ne le­gál­ne a kto­ré dnes na vý­slu­chu pod­rob­ne vy­svet­lil. Fi­nan­čné ope­rá­cie uve­de­né na str. 66 68 uz­ne­se­nia, kto­ré bo­li reali­zo­va­né na úč­toch, bo­li všet­ky us­ku­toč­ne­né ban­ko­vým pre­vo­dom, pri­čom pod­ľa zá­ko­na o ochra­ne pred le­ga­li­zá­ciou príj­mov z tres­tnej čin­nos­ti je po­vin­ná oso­ba, kto­rou je pod­ľa 5 ods. I toh­to zá­ko­na ban­ka, po­vin­ná po­su­dzo­vať, či je prip­ra­vo­va­ný ale­bo vy­ko­na­ný ob­chod neob­vyk­lý. To­to pla­tí bez oh­ľa­du na aké­koľ­vek vý­nim­ky. Po­vin­ná oso­ba je po­vin­ná ve­no­vať oso­bit­nú po­zor­nosť všet­kým zlo­ži­tým nez­vy­čaj­ne veľ­kým ob­cho­dom a ob­cho­dom s nez­vy­čaj­nou po­va­hou, kto­ré ne­ma­jú zrej­mý účel a tiež kaž­dé­mu ri­zi­ku le­ga­li­zá­cie príj­mov z tres­tnej čin­nos­ti. Po­vin­ná oso­ba je v prí­pa­de ta­ké­ho­to zis­te­nia po­vin­ná od­miet­nuť uzat­vo­re­nie ob­chod­né­ho vzťa­hu resp. ne­vy­ko­nať ta­kú­to fi­nan­čnú tran­sak­ciu. Z to­ho vy­plý­va, že le­gál­nosť fi­nan­čných ope­rá­cií mu­se­la a aj po­su­dzo­va­la ban­ka pri pre­vo­de fi­nan­čných pros­tried­kov zo spo­loč­nos­ti R na účet obv. Ing. Bödöra. Tie­to pre­vo­dy do­kon­ca pres­kú­ma­va­la aj NA­KA v sa­mos­tat­nom ko­na­ní, pri­čom ne­bo­lo preu­ká­za­né, že by sa jed­na­lo o ko­na­nie, kto­ré má zna­ky tres­tné­ho či­nu uve­de­né v oso­bit­nej čas­ti Tr. zák. Z to­ho vy­plý­va, že všet­ky fi­nan­čné pros­tried­ky na úč­te obv. Ing. Bödöra bo­li na­do­bud­nu­té le­gál­ne a ne­po­chá­dza­jú z tres­tnej čin­nos­ti. V zmys­le slo­ven­skej le­gis­la­tí­vy by bo­lo mož­né le­ga­li­zo­vať príj­my z tres­tnej čin­nos­ti len za ak­tív­nej účas­ti po­vin­nej oso­by.

Ob­vi­ne­ný Ing. No­re­bert Bödör pros­tred­níc­tvom svoj­ho ob­haj­cu JUDr. Ku­ce­ka v zá­ve­reč­nom vy­jad­re­ní uvie­dol, že ce­lé ob­vi­ne­nie vo vzťa­hu k Ing. Bödöro­vi je za­lo­že­né na jed­nej vý­po­ve­di, aj to na vý­po­ve­di ne­pria­me­ho sved­ka prev­za­tia fi­nan­čných pros­tried­kov, pri­čom aj ten­to ne­pria­my sve­dok uvá­dza v tej­to sú­vis­los­ti vý­ra­zy ako „pred­pok­la­dal som”, „vy­cí­til som z kon­textu roz­ho­vo­ru". Z dô­vo­du ab­sen­cie ma­te­riál­nych pod­mie­nok väz­by vä­zob­né stí­ha­nie obv. Ing. Bödöra bo­lo ne­zá­kon­né, na­koľ­ko vy­šet­ro­va­cí spis neob­sa­hu­je žiad­ny dô­kaz, na pod­kla­de kto­ré­ho by bo­lo mož­né dô­vod­ne ho­vo­riť o po­doz­re­ní, že sku­tok je tres­tným či­nom. Vä­zob­né stí­ha­nie ob­vi­ne­né­ho by bo­lo pre­to v roz­po­re tak s ust. 71 ods. 2 Tr. por., v roz­po­re s čl. 17 ods. 5 Ústa­vy SR, ako aj v roz­po­re s čl. 5 Do­ho­vo­ru. Vo vý­ro­ko­vej čas­ti uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia ab­sen­tu­jú ob­li­ga­tór­ne poj­mo­vé zna­ky, kto­ré ko­na­nie ob­vi­ne­né­ho de­fi­nu­jú ako trest­ný čin. Nie je iden­ti­fi­ko­va­né mies­to a čas ke­dy ma­lo dôjsť k prev­za­tiu fi­nan­čných pros­tried­kov, akým spô­so­bom, a ani akým spô­so­bom sa ma­li jed­not­li­ví spolu­pá­cha­te­lia na skut­ku po­die­ľať. Po­kiaľ by súd dos­pel k zá­ve­ru, že sku­tok, kto­rý je ob­vi­ne­né­mu Ing. Bödöro­vi kla­de­ný za vi­nu vy­ka­zu­je zna­ky tres­tné­ho či­nu, pou­ka­zu­jem na tú sku­toč­nosť, že v da­nej ve­ci ab­sen­tu­jú dô­vo­dy väz­by. V pr­vom ra­de je pot­reb­né uviesť, že dô­vo­dy väz­by, tak ako ich for­mu­lo­val pro­ku­rá­tor v návr­hu na vza­tie do väz­by, sú vág­ne a príl­iš všeo­bec­né. Na­viac je pot­reb­né zdô­raz­niť, že z pí­som­ne po­da­né­ho návr­hu ne­vyp­lý­va, kto­ré okol­nos­ti vä­zob­ných dô­vo­dov sa vzťa­hu­jú na obv. Ing. Bödöra, je to­tiž ne­vyh­nut­né, aby vo vzťa­hu k tým­to okol­nos­tiam doš­lo k in­di­vi­dua­li­zá­cii k to­mu kto­ré­mu ob­vi­ne­né­mu. Dô­vo­dom ko­lúz­nej väz­by ne­mô­že byť okol­nosť, že ob­vi­ne­ný po­pie­ra tres­tnú čin­nosť, z kto­rej je ob­vi­ne­ný . Väz­ba nes­mie byť nik­dy zneu­ži­tá k to­mu, aby bol ob­vi­ne­ný pri­nú­te­ný k vý­po­ve­di ale­bo k priz­na­niu. Opač­ný pos­tup by vie­dol k do­nu­co­va­niu ob­vi­ne­né­ho k vý­po­ve­di, čo od­po­ru­je zá­klad­nej zá­sa­de tres­tné­ho ko­na­nia uve­de­nej v 2 ods. 4 Tr. por. Sa­mot­ná sku­toč­nosť, že v prie­be­hu tres­tné­ho stí­ha­nia ma­jú byť vy­ko­ná­va­né ďal­šie pro­ces­né úko­ny vy­po­ču­tie sved­kov a pod., tak ako to uvá­dza pro­ku­rá­tor, tak tá­to sa­ma o se­be nez­na­me­ná, že ob­vi­ne­ný bu­de na tých­to sved­kov pô­so­biť resp. inak ma­riť ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie. Kon­krét­ne sku­toč­nos­ti od­ôvod­ňu­jú­ce ko­lúz­nu väz­bu mu­sia byť spo­je­né s kon­krét­nou ak­tív­nou čin­nos­ťou ob­vi­ne­né­ho sme­ru­jú­cou k ma­re­niu okol­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie. Tie­to sku­toč­nos­ti mu­sia byť zis­te­né pos­tu­pom pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku. Je nut­né uviesť, že žiad­ne ta­ké­to kon­krét­ne sku­toč­nos­ti ne­bo­li uve­de­né ani v návr­hu ani pre­zen­to­va­né dnes pri vý­slu­chu ob­vi­ne­né­ho. Vä­zob­ný dô­vod ne­mož­no auto­ma­tic­ky vy­vo­dzo­vať len z to­ho, že ob­vi­ne­ná oso­ba ma­la v mi­nu­los­ti kon­takt na po­li­caj­né zlož­ky, v da­nom prí­pa­de pros­tred­níc­tvom ro­din­né­ho vzťa­hu s bý­va­lým po­li­caj­ným pre­zi­den­tom, bez to­ho, aby bo­li zis­te­né kon­krét­ne sku­toč­nos­ti ko­lúz­ne­ho jed­na­nia, kto­ré by za­kla­da­li ten­to vä­zob­ný dô­vod. V opač­nom prí­pa­de by to jed­nak vy­vo­la­lo pre­zum­pciu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci po­li­caj­ných zlo­žiek z dô­vo­du, že ob­vi­ne­ný mal v mi­nu­los­ti ta­ký­to kon­takt a sú­čas­ne by to zna­me­na­lo ob­li­ga­tór­ne vza­tie do väz­by kaž­dej oso­by, kto­rá má ale­bo ma­la vzťa­hy s prís­luš­ník­mi OČTK, na­koľ­ko vždy exis­tu­je prav­de­po­dob­nosť, že ta­ké­to oso­by poz­na­jú aj iné oso­by z pros­tre­dia OČTK, te­da pau­šál­ne vy­vo­dzo­va­nie ko­lúz­ne­ho dô­vo­du nie je mož­né ak­cep­to­vať. Za­lo­že­nie dô­vo­dov väz­by ploš­ne u všet­kých osôb, kto­ré ma­jú ale­bo ma­li so­ciál­ne väz­by na OČTK ale­bo sú­dy, sta­va­jú ta­ké­to oso­by do ne­rov­né­ho pos­ta­ve­nia v tres­tnom ko­na­ní. V pred­met­nej ve­ci sú za­do­ku­men­to­va­né všet­ky re­le­van­tné dô­ka­zy resp. lis­tin­né dô­ka­zy, zo stra­ny ob­vi­ne­né­ho bo­li ak­tív­ne pred­lo­že­né do­ku­men­ty, kto­ré opi­su­jú ob­chod­né tran­sak­cie uve­de­né v uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia. Sku­toč­nosť, že to­tiž v prie­be­hu tres­tné­ho stí­ha­nia mu­sia byť eš­te vy­po­ču­té ale­bo opä­tov­ne vy­po­ču­té ďal­šie oso­by ne­mô­že sa­ma o se­be za­kla­dať ko­lúz­ny dô­vod väz­by, na­koľ­ko ta­ká­to si­tuácia nie je ni­čím vý­ni­moč­ná a jed­ná sa o pro­ces­nú si­tuáciu bež­nú v kaž­dom tres­tnom stí­ha­ní po vzne­se­ní ob­vi­ne­nia, pri­čom z nej auto­ma­tic­ky ne­vyp­lý­va žiad­na reál­na hroz­ba ko­lúz­ne­ho jed­na­nia ob­vi­ne­né­ho. Po­kiaľ sa tý­ka dô­vod pre­ven­tív­nej väz­by je nut­né poz­na­me­nať, že ne­bez­pe­čen­stvo pá­chania ďal­šej tres­tnej čin­nos­ti mu­sí byť bez­pros­tred­ne hro­zia­ce. Tu je dô­le­ži­té pou­ká­zať na to, že obv. Ing. Bödör je bez­úhon­nou oso­bu, pra­vi­del­ne a opa­ko­va­ne sa dos­ta­vu­je na všet­ky vý­slu­chy OČTK a k tres­tnej čin­nos­ti ma­lo dôjsť v ro­ku 2016. Od uve­de­nej do­by sa ne­do­pus­til žiad­ne­ho proti­práv­ne­ho ko­na­nia a pre­to oba­vu, že by mo­hol pok­ra­čo­vať v ne­ja­kej bliž­šie neš­pe­ci­fi­ko­va­nej tres­tnej čin­nos­ti je nut­né po­va­žo­vať za hypo­te­tic­kú. S oh­ľa­dom na uve­de­né pre­to navr­hu­je, aby sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie ne­vy­ho­vel návr­hu pro­ku­rá­to­ra a pre­pus­til obv. Ing. Bödöra zo za­dr­ža­nia na slo­bo­du.

V zmys­le 71 ods. I Tres­tné­ho po­riad­ku mô­že byť ob­vi­ne­ný vza­tý do väz­by len vte­dy ak do­te­raz zis­te­né sku­toč­nos­ti nas­ved­ču­jú to­mu, že sku­tok, pre kto­rý bo­lo za­ča­té tres­tné stí­ha­nie bol spá­cha­ný, má zna­ky tres­tné­ho či­nu, sú dô­vo­dy na po­doz­re­nie, že ten­to sku­tok spá­chal ob­vi­ne­ný a z je­ho ko­na­nia ale­bo z ďal­ších kon­krét­nych sku­toč­nos­tí vy­plý­va dô­vod­ná oba­va, že

a)                uj­de, ale­bo sa bu­de skrý­vať, aby sa tak vy­hol tres­tné­mu stí­ha­niu ale­bo tres­tu, naj­mä ak ne­mož­no je­ho to­tož­nosť ih­neď zis­tiť, ak ne­má stá­le byd­lis­ko ale­bo ak mu hro­zí vy­so­ký trest,

b)               bu­de pô­so­biť na sved­kov, znal­cov, spolu­ob­vi­ne­ných ale­bo inak ma­riť ob­jas­ňo­va­nie sku­toč­nos­tí zá­važ­ných pre tres­tné stí­ha­nie, ale­bo

c)                bu­de pok­ra­čo­vať v tres­tnej čin­nos­ti, do­ko­ná trest­ný čin, o kto­rý sa po­kú­sil, ale­bo vy­ko­ná trest­ný čin, kto­rý prip­ra­vo­val, ale­bo kto­rým hro­zil.

Pod­ľa 72 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku ko­nať a roz­ho­do­vať mož­no len o väz­be oso­by, pro­ti kto­rej bo­lo vzne­se­né ob­vi­ne­nie. Od­ôvod­ne­nie roz­hod­nu­tia o väz­be ob­sa­hu­je aj uve­de­nie skut­ko­vých okol­nos­tí, o kto­ré sa vý­rok o roz­hod­nu­tie o väz­be opie­ra. O väz­be ko­ná a roz­ho­du­je v príp­rav­nom ko­na­ní na návrh pro­ku­rá­to­ra sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie, kto­rý nie je pri vy­me­dze­ní dô­vo­dov väz­by návr­hom pro­ku­rá­to­ra via­za­ný. Pred roz­hod­nu­tím o väz­be mu­sí byť kaž­dý ob­vi­ne­ný vy­po­ču­tý, pri­čom o ča­se a mies­te vý­slu­chu sa vhod­ným spô­so­bom upo­ve­do­mia pro­ku­rá­tor, ob­vi­ne­ný a je­ho ob­haj­ca, ak je do­siah­nu­teľ­ný. Návr­hy a žia­dos­ti pro­ku­rá­to­ra sa bez­od­klad­ne do­ru­čia ob­vi­ne­né­mu a žia­dos­ti ob­vi­ne­né­ho ale­bo iných osôb, po­da­né v pros­pech ob­vi­ne­né­ho pro­ku­rá­to­ro­vi tak, aby sa k nim pro­ku­rá­tor a ob­vi­ne­ný ma­li mož­nosť pred roz­hod­nu­tím o väz­be vy­jad­riť.

Zá­ro­veň sa sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie oboz­ná­mil s ob­sa­hom vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su ČVS: PPZ-349/NKA-BA3-2020 v roz­sa­hu 40 zväz­kov.

V sú­vis­los­ti s pred­lo­že­ným návr­hom na vza­tie do väz­by, bo­lo pot­reb­né pris­tú­piť ku skú­ma­niu, či bo­li do­te­raz zis­te­né ta­ké sku­toč­nos­ti, kto­ré nas­ved­ču­jú to­mu, že skut­ky uve­de­né vo vý­ro­ko­vej čas­ti uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia spá­cha­né bo­li, či ma­jú zna­ky tres­tných či­nov a či exis­tu­je dô­vod­né po­doz­re­nie, že skut­ky spá­cha­li ob­vi­ne­ní.

Pri po­su­dzo­va­ní ma­te­riál­nych pod­mie­nok väz­by bo­lo pot­reb­né tie­to skú­mať u kaž­dé­ho ob­vi­ne­né­ho zvlášť, na­koľ­ko zod­po­ve­dá sku­toč­nos­ti, že v pro­ku­rá­to­rom pred­lo­že­nom návr­hu na vza­tie ob­vi­ne­ných do väz­by sú špe­ci­fi­ko­va­né tie­to dô­vo­dy všeo­bec­ne a nie úpl­ne jed­noz­nač­ne u kaž­dé­ho ob­vi­ne­né­ho zvlášť, tak ako sú uve­de­né ma­jú všeo­bec­ný cha­rak­ter, keď­že sa uvá­dza­jú dô­vo­dy ko­lúz­nej a pre­ven­tív­nej väz­by s ozna­če­ním „u ob­vi­ne­ných Ing. P K a Ing. Nor­ber­ta Bödöra”.

Vo vzťa­hu k obv. Ing. P K:

To­mu­to je kla­de­né za vi­nu napl­ne­nie zá­kon­ných zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty le­ga­li­zá­cie príj­mu z tres­tnej čin­nos­ti pod­ľa 233 ods. I písm. a), písm. b), ods. 4 písm. a) Tr. zák. spolu­pá­cha­teľ­stvom pod­ľa 20 Tr. zák. v struč­nos­ti zhr­nu­té, na tom skut­ko­vom zá­kla­de, že po tom ako ob­vi­ne­ný MVDr. K pos­ky­tol úp­lat­ky ob­vi­ne­né­mu Ing. P spô­so­bom uve­de­ným v bo­de 1 — 40, tak obv. Ing. P pri­ja­té úp­lat­ky v uve­de­ných bo­doch v úhr­nnej vý­ške 1.377.953,34 eur le­ga­li­zo­val spo­loč­ne a pros­tred­níc­tvom oso­by obv. Ing. P K, ko­na­jú­ce­ho v me­ne práv­nic­kej oso­by R, a to na zá­kla­de zmlúv o pô­žič­kách uzav­re­tých me­dzi obv. Ing. P a obv. Ing. K v súhr­nnej vý­ške 3.550.000,- eur, pri­čom ma­lo ísť o o fik­tív­ne pô­žič­ky slú­žia­ce len na za­kry­tie pô­vo­du zís­ka­ných fi­nan­čných pros­tried­kov ko­rup­čným ko­na­ním. V ďal­šej čas­ti uz­ne­se­nia sú po­pi­so­va­né jed­not­li­vé fi­nan­čné tran­sak­cie na úč­toch ob­vi­ne­né­ho Ing. P K, jed­not­li­vé plat­by, ich vý­ška a čís­la úč­tov z kto­rých, ale­bo na kto­ré bo­li fi­nan­čné pros­tried­ky uh­rá­dza­né.

Z tých­to vý­pi­sov z úč­tov je nes­por­né, že iš­lo o vzá­jom­né fi­nan­čné tran­sak­cie me­dzi fir­mou R, obv. Ing. K a obv. Ing. P. S pri­hliad­nu­tím na vý­po­ve­de vy­po­ču­tých ob­vi­ne­ných MVDr. K a Ing. K v do­te­raj­šom ko­na­ní, kto­ré vy­jad­re­nia ma­jú cha­rak­ter kon­krét­nych sku­toč­nos­tí sved­čia­cich o pá­cha­ní tres­tnej čin­nos­ti ko­rup­čné­ho cha­rak­te­ru, ke­dy naj­mä MVDr. K pod­rob­ne uvie­dol ke­dy, v akých su­mách a za akých okol­nos­tí od­ov­zdal úp­lat­ky Ing. P. Z uve­de­né­ho vy­plý­va exis­ten­cia dô­vod­né­ho po­doz­re­nia, že úp­lat­ky vo vy­ššie uve­de­nej súhr­nnej su­me ob­vi­ne­ný Ing. P od obv. MVDr. K pri­jal a tiež vzhľa­dom na zis­te­né po­hy­by na úč­toch spo­loč­nos­ti R, resp. Ing. K, ako aj Ing. P je dos­ta­toč­ne od­ôvod­ne­ný zá­ver o exis­ten­cii po­doz­re­nia, že iš­lo o fi­nan­čné­ho pros­tried­ky po­chá­dza­jú­ce z ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti a pri­jí­ma­te­ľa úp­lat­kov Ing. P. V tej­to sú­vis­los­ti je pot­reb­né pou­ká­zať na tú sku­toč­nosť, že obv. Ing. P do­siaľ ne­vys­vet­lil od­kiaľ dis­po­no­val fi­nan­čný­mi pros­tried­ka­mi, kto­ré bo­li pred­me­tom fi­nan­čných tran­sak­cií me­dzi ním a obv. Ing. K. Na­priek sku­toč­nos­ti, že obv. Ing. K po­pie­ra, že by fi­nan­čné pros­tried­ky po­chá­dza­li z ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti a tvr­dí, že iš­lo o fi­nan­čné pros­tried­ky z ob­chod­nej čin­nos­ti a te­da le­gál­ne na­do­bud­nu­té, tak tie­to je­ho tvr­de­nia v tom­to štá­diu ko­na­nia opo­ru vo vy­ko­na­nom do­ka­zo­va­ní ne­ma­jú, pri­čom len sa­mot­né pred­lo­že­né fak­tú­ry, kto­ré ma­jú sved­čiť o le­gál­nych ob­chod­ných tran­sak­ciách, sa­my o se­be bez pred­lo­že­nia ďal­ších úč­tov­ných dok­la­dov preu­ka­zu­jú­cich po­hyb pe­ňa­zí, dô­kaz­nú vý­po­ved­nú hod­no­tu ne­ma­jú. Z do­te­raz vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nia je preu­ká­za­né pria­me pre­po­je­nie ob­vi­ne­ných MVDr. K, kto­rý úp­lat­ky pos­ky­to­val Ing. P a pre­po­je­nie Ing. P s ob­vi­ne­ným Ing. K, kto­rý pros­tred­níc­tvom fi­nan­čných ope­rá­cií pre­sú­val fi­nan­čné pros­tried­ky z ana účet aj obv. Ing. P, pri­čom z dô­vo­du, že vy­ko­na­ným do­ka­zo­va­ním ne­bo­lo preu­ká­za­né, že fi­nan­čné pros­tried­ky sku­toč­ne po­chá­dza­jú z le­gál­nej ob­chod­nej čin­nos­ti a nao­pak exis­tu­je dô­vod­né po­doz­re­nie, že ide o fi­nan­čné pros­tried­ky po­chá­dza­jú­cej z ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti z úp­lat­kov, kto­ré mal mi­ni­mál­ne v roz­sa­hu 1.377.953,34 eur pos­kyt­núť obv. MVDr. K obv. Ing. P. Rov­na­ko tak z do­ka­zo­va­nia sa ja­ví byť nes­por­né exis­tu­jú­ce vzá­jom­né pre­po­je­nie, čo je pod­stat­né aj zo stra­ny obv. MVDr. K kon­krét­ny po­pis fun­go­va­nia ko­rup­čnej sché­my a do­te­raz nep­reu­ká­za­né zdro­je fi­nan­čných pros­tried­kov, s kto­rý­mi mal dis­po­no­vať obv. Ing. K spô­so­bom uve­de­ným v uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia.

Bol tak pri­ja­tý zá­ver o exis­ten­cii dô­vod­né­ho po­doz­re­nia, že sku­tok, za kto­rý sa tres­tné stí­ha­nie vo­či obv. Ing. K ve­die, sa stal, te­da kon­krét­ne, že fi­nan­čné pros­tried­ky, kto­ré bo­li pos­tup­ne vy­ššie uve­de­ným spô­so­bom pre­vá­dza­né z a na úč­ty obv. Ing. K od a pre obv- Ing. P pria­mo, pri­čom to­to ko­na­nie má zna­ky tres­tné­ho či­nu - le­ga­li­zá­cie príj­mu z tres­tnej čin­nos­ti pod­ľa 233 ods. I písm. a), písm. b), ods. 4 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na, te­da, že vec po­chá­dza­jú­cu z tres­tnej čin­nos­ti, v úmys­le za­kryť jej pô­vod v tres­tnej čin­nos­ti pre­vie­dol na se­ba a na iné­ho, tú­to vec dr­žal a us­cho­vá­val a spá­chal čin uve­de­ný v od­se­ku 1 a zís­kal ním pre se­ba ap­re iné­ho pros­pech vel­ké­ho roz­sa­hu. Rov­na­ko tak exis­tu­jú dô­vo­dy na po­doz­re­nie, že ten­to sku­tok, keď­že iš­lo o pria­me ko­na­nie a fi­nan­čné tran­sak­cie na úč­ty, s kto­rý­mi dis­po­no­val obv. Ing. K, aj spá­chal ob­vi­ne­ný.

Vo vzťa­hu k exis­ten­cii for­mál­nych dô­vo­dov väz­by u toh­to ob­vi­ne­né­ho bol pri­ja­tý zá­ver, že u ob­vi­ne­né­ho je da­ný dô­vod ko­lúz­nej väz­by pod­ľa 71 ods. 1 písm. b) Tr. por., pre­to­že v prí­pa­de po­ne­chania ob­vi­ne­né­ho na slo­bo­de, exis­tu­je dô­vod­ná oba­va, že ten­to bu­de pô­so­biť na sved­kov, kon­krét­ne na Ing. T P, A P a K P ako zá­stup­ca­mi spo­loč­nos­ti A G s.r.o., prí­pad­ne iné oso­by s kto­rý­mi reali­zo­val ob­chod­né tran­sak­cie s fi­nan­čný­mi pros­tried­ka­mi, pô­vod kto­rých by mal byť v ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti pá­cha­nej inej oso­bou. Pre ten­to zá­ver sved­čí už aj sa­mot­ný fakt, že obv. Ing. Ku­ba vy­ho­to­vil a pred­lo­žil man­že­lom P zmlu­vy o zria­de­ní zá­lož­ných práv na ob­chod­ný po­diel vo fir­me A G s.r.o. a ich ro­din­ný dom, v ča­se keď obv. Ing. P bol už vo väz­be, pri­čom tie­to úko­ny sved­čia pre exis­ten­ciu dô­vod­né­ho po­doz­re­nia, že ich úče­lom je na­vo­de­nie zda­nia sku­toč­ne exis­tu­jú­cej poh­ľa­dáv­ky obv. Ing. K u obv. Ing. P z ti­tu­lu údaj­ných pô­ži­čiek, te­da ide o ko­na­nie, kto­ré sa ja­ví ako úče­lo­vé v sna­he za­kryť pô­vod fi­nan­čných pros­tried­kov zís­ka­ných ko­rup­čnou tres­tnou čin­nos­ťou. V ďal­šom ko­na­ní bu­de ne­vyh­nut­né pre­ve­riť sku­toč­nos­ti uve­de­né obv. Ing. P K a za tým úče­lom vy­po­čuť sved­kov a prí­pad­ným zna­lec­kým do­ka­zo­va­ním zis­ťo­vať pô­vod fi­nan­čných pros­tried­kov, s kto­rý­mi dis­po­no­val. Prá­ve z dô­vo­du, aby ne­doš­lo k zma­re­niu úče­lu tres­tné­ho ko­na­nia ov­plyv­ňo­va­ním osôb, kto­ré sa bu­dú mu­sieť k ob­ha­job­ným tvr­de­niam obv. Ing. P K vy­jad­riť, je z poh­ľa­du roz­ho­do­va­nia o väz­be ne­vyh­nut­né vä­zob­ným stí­ha­ním ob­vi­ne­né­ho na ne­vyh­nut­ný čas a v ne­vyh­nut­nom roz­sa­hu za­brá­niť vy­ššie uve­de­né­mu prí­pad­né­mu ov­plyv­ňo­va­niu sved­kov resp. ma­ni­pu­lá­cie s dok­lad­mi, tý­ka­jú­ci­mi sa fi­nan­čných tran­sak­cií.

Rov­na­ko tak po­kiaľ ide o navr­ho­va­ný dô­vod väz­by pok­ra­ču­jú­cej pod­ľa 71 ods. I písm. c) Tr. por., bol pri­ja­tý zá­ver, že exis­tu­je dô­vod­ná oba­va, že v prí­pa­de po­ne­chania ob­vi­ne­né­ho na slo­bo­de ten­to bu­de ďa­lej pok­ra­čo­vať v tres­tnej čin­nos­ti kla­de­nej mu za vi­nu, te­da kon­krét­ne v ďal­šej dis­po­zí­cii s fi­nan­čný­mi pros­tried­ka­mi, ma­jú­ci­mi pô­vod v ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti, na­koľ­ko tak ako to vy­plý­va zo skut­ko­vej ve­ty uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia tá­to oba­va je dô­vod­ná aj v sú­čas­nom ob­do­bí, pre­to­že k vzá­jom­né­mu pou­ka­zo­va­niu pla­tieb me­dzi obv. Ing. K a obv. Ing. P do­chá­dza­lo nie len v ob­do­bí ke­dy bol obv. Ing. P za­mes­tna­ný na PPA ale aj v nás­led­nom ča­so­vom ob­do­bí v ro­koch 2017, 2018, 2019, ke­dy bo­li na­ďa­lej pou­ka­zo­va­né plat­by od Ing. K na účet Ing. P a ďa­lej plat­by z úč­tu Ing. P na účet spo­loč­nos­ti C G a v sú­vis­los­ti stým A G s.r.o. kde je ko­neč­ným uží­va­te­ľom vý­hod Ing. Ľ P, kon­krét­ne aj s pou­ka­zom na tran­sak­cie z úč­tu C G na účet A G s.r.o. a to 25.09.2018 v su­me 2.452.000,- eur a 26.09.2019 v su­me 400.000,- eur.


Ob­li­ga­tór­ne sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie skú­mal, či nie je mož­né väz­bu obv. Ing. P K nah­ra­diť doh­ľa­dom pro­bač­né­ho a me­diač­né­ho úrad­ní­ka za prí­pad­né­ho ulo­že­nia pri­me­ra­ných ob­me­dze­ní ale­bo po­vin­nos­tí, av­šak vzhľa­dom na cha­rak­ter ko­na­nia ob­vi­ne­né­ho a spô­sob pá­chania tres­tnej čin­nos­ti kla­de­nej mu za vi­nu bol pri­ja­tý zá­ver, že väz­bu obv. Ing. Ku­bu nie je mož­né doh­ľa­dom nah­ra­diť.

Z uve­de­ných dô­vo­dov bo­lo pre­to návr­hu pro­ku­rá­to­ra vy­ho­ve­né a ob­vi­ne­ný bol vza­tý do väz­by v zmys­le 71 ods. I písm. b), písm. c) Tr. por., kto­rá väz­ba za­ča­la ply­núť za­dr­ža­ním dňa 02.07.2020 0 06.05 hod. a vy­ko­ná sa v Ústa­ve na vý­kon väz­by v Ban­skej Bys­tri­ci.


Vo vzťa­hu k obv. Ing. Nor­ber­to­vi Bödöro­vi:

To­mu­to je kla­de­né za vi­nu napl­ne­nie zá­kon­ných zna­kov skut­ko­vej pod­sta­ty le­ga­li­zá­cie príj­mu z tres­tnej čin­nos­ti pod­ľa § 233 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 4 písm. a) Tr. zák. spolu­pá­cha­teľ­stvom pod­ľa 20 Tr. zák. v struč­nos­ti zhr­nu­té, na tom skut­ko­vom zá­kla­de, že Ing. Ľ P v uve­de­ných bo­doch pri­ja­té úp­lat­ky v úhr­nnej vý­ške 1.377.953,34 eur od­ov­zdal na do­po­siaľ ne­zis­te­nom mies­te, na ne­zis­te­nom mies­te Ing. Bödöro­vi a pros­tred­níc­tvom oso­by obv. Ing. P K, ko­na­jú­ce­ho v me­ne práv­nic­kej oso­by R, a to na zá­kla­de zmlúv o pô­žič­kách uzav­re­tých me­dzi obv. Ing. P a obv. Ing. K v súhr­nnej vý­ške 3.550.000,- eur, pri­čom ma­lo ísť o fik­tív­ne pô­žič­ky slú­žia­ce len na za­kry­tie pô­vo­du zís­ka­ných fi­nan­čných pros­tried­kov ko­rup­čným ko­na­ní, po čom Ing. K us­ku­toč­nil fi­nan­čné tran­sak­cie uve­de­né v tom­to uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia.

Z je­ho uz­ne­se­nia ako aj z ob­sa­hu spi­su­je zis­ti­teľ­né, že po­kiaľ ide o obv. Ing. Bödöra, tak od Ing. K bo­lo zreali­zo­va­ných cel­ko­vo 7 pla­tieb, a to tran­sak­cie uve­de­né na str. 45 a 46 uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia, ke­dy obv. Ing. K z úč­tu Ra.s. pre­vie­dol na účet obv. Ing. Bödöra dňa 12.12.2016 su­mu 5.400.000,- eur, 16.12.2016 su­mu 5.100.000,- eur, 22.12.2016 su­mu 5.500.000,- eur, v poz­nám­ke uve­de­né „zmlu­va o pre­vo­de ob­chod­né­ho po­die­lu”, čo je súhr­nom 16.000.000,- eur a ďa­lej pre­vie­dol obv. Ing. K na účet obv. Ing. Bödöra dňa 20.12.2017, 21.12.2017 (dve plat­by) a 22.12.2017, te­da cel­kom 4 x po 165.969,60 eur. Pod­ľa vy­jad­re­nia obv. Ing. Bödöra su­ma 16 mil. eur za pre­vod ob­chod­né­ho po­die­lu od obv. Ing. K bo­la za pre­vod ob­chod­nej spo­loč­nos­ti B a su­ma 4 x 165.969,60 eur bo­la splát­ka pô­žič­ky vo vý­ške 20.000.000,-Sk eš­te z ro­ku 2004 ale­bo 2005, kto­rú pô­žič­ku pos­ky­tol obv. Ing. K otec obv. Ing. Bödöra a kto­rá ma­la byť za­bez­pe­če­ná zmen­ka­mi.

Z tých­to vý­pi­sov zúč­tov je nes­por­né, že iš­lo o vzá­jom­né fi­nan­čné tran­sak­cie me­dzi fir­mou R, resp. obv. Ing. K a obv. Ing. Bödörom. Po­kiaľ však ide o exis­tu­jú­cu dô­kaz­nú si­tuáciu tá­to je od­liš­ná od dô­kaz­nej si­tuácie u obv. Ing. K, pre­to­že u obv. Ing. K je z uve­de­ných úč­tov nes­por­né pria­me pre­po­je­nie a vzá­jom­né fi­nan­čné tran­sak­cie me­dzi ním a obv. Ing. P, kto­rý mal úp­lat­ky brať a pod­ľa uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia ich uve­de­ným spô­so­bom le­ga­li­zo­vať. Po­kiaľ ide o obv. Ing. Bödöra, me­dzi ním a obv. Ing. P, kto­rý mal úp­lat­ky brať, žiad­ne fi­nan­čné pre­po­je­nie zis­te­né ne­bo­lo. Obv. Ing. Bödör pop­rel, že by pri­jal aké­koľ­vek fi­nan­čné pros­tried­ky od obv. Ing. P a po­kiaľ ide o fi­nan­čné pros­tried­ky pri­ja­té od Ing. K, ob­vi­ne­ný Ing. Bödör uvie­dol o aké plat­by iš­lo, te­da kon­krét­ne, že iš­lo o kú­pu ob­chod­né­ho po­die­lu v su­me 16 mil. eur a ďa­lej, že iš­lo o vrá­te­nie pô­žič­ky v su­me 20.000.000,Sk. Vo vzťa­hu k pre­vo­du ob­chod­né­ho po­die­lu pred­lo­žil zmlu­vu o pre­vo­de ob­chod­né­ho po­die­lu a tiež zna­lec­ký po­su­dok, kto­rým bo­la sta­no­ve­ná všeo­bec­ná hod­no­ta pod­ni­ku T T a.s. Ob­vi­ne­ný Ing. K sku­toč­nos­ti uvá­dza­né ob­vi­ne­ným Ing. Bödörom potvr­dil, rov­na­ko tak pop­rel, že by ma­li akú­koľ­vek sú­vis­losť s fi­nan­čný­mi pros­tried­ka­mi, kto­ré by ma­li po­chá­dzať z ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti. Bol tak pri­ja­tý zá­ver, že z do­po­siaľ vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nia ne­bol pro­du­ko­va­ný žiad­ny dô­kaz sved­čia­ci o tom, že by obv. Ing. Bödör mal le­ga­li­zo­vať príj­my z tres­tnej čin­nos­ti pá­cha­nej obv. Ing. P. V uz­ne­se­ní sa uvá­dza, že mal obv. Ing. P na do­po­siaľ ne­zis­te­nom mies­te a v ne­zis­te­nom ča­se obv. Ing. Bödöro­vi od­ov­zdať pe­nia­ze a tiež že tak mal uro­biť pros­tred­níc­tvom oso­by obv. Ing. P K. Ten­to zá­ver však opo­ru v do­te­raj­šom vy­ko­na­nom do­ka­zo­va­ní ne­má, pre­to bol pri­ja­tý zá­ver, že vo vzťa­hu k exis­ten­cii ma­te­riál­nych pod­mie­nok väz­by z do­po­siaľ vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nia ne­vyp­lý­va exis­ten­cia dô­vod­né­ho po­doz­re­nia, že sa sku­tok, kto­rý mu je kla­de­ný za vi­nu stal, te­da kon­krét­ne, že by mal le­ga­li­zo­vať príj­my z tres­tnej čin­nos­ti pá­cha­nej inou oso­bou. Po­kiaľ na tom­to zá­ve­re ne­me­ní ani zis­te­ná sku­toč­nosť, vy­plý­va­jú­ca z vý­po­ve­de obv. Ing. K z 05.05.2020, kto­rý mal uviesť, že zo vzá­jom­nej ko­mu­ni­ká­cie vy­cí­til a nes­kôr mu to aj mal po­ve­dať obv. Ing. P naj­skôr, že pe­nia­ze z úp­lat­kov idú do Nit­ry a po­tom mal uviesť, že idú Bödöro­vi, tú­to sku­toč­nosť mal pod­ľa toh­to ob­vi­ne­né­ho potvr­diť aj obv. Ing. K, kto­rý však, tak ako vy­plý­va zo spi­su, k to­mu­to do­te­raz vy­po­ču­tý ne­bol. Sú­čas­ťou zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu toh­to ob­vi­ne­né­ho je aj otáz­ka ob­haj­ky­ne, aby sa vy­jad­ril kde a ke­dy sa mal Ing. P tak­to vy­jad­riť, na čo obv. Ing. K uvie­dol, že sa k to­mu vy­jad­riť ne­vie, le­bo stret­nu­tí bo­lo viac. Ten­to zá­ver bol pri­ja­tý jed­nak s pri­hliad­nu­tím na to, že sa tak­to vy­jad­ril spolu­ob­vi­ne­ný, kto­rý sa k spá­chaniu tres­tnej čin­nos­ti doz­ná­va, te­da ka­júc­nik, kto­ré­ho vie­ro­hod­nosť vý­po­ve­de sa tak mô­že ja­viť ako znač­ne os­la­be­ná. Na­vy­še je pot­reb­né v tej­to sú­vis­los­ti uviesť, že ide o ne­pria­me sve­dec­tvo, te­da sve­dec­tvo z dru­hej ru­ky, a te­da vý­po­veď len spros­tred­ko­va­nú, pri­čom obv. Ing. P k tej­to zá­važ­nej sku­toč­nos­ti vy­po­ču­tý do­te­raz ne­bol, ho­ci uve­de­né vy­jad­re­nie obv. Ing. K je or­gá­nom čin­ným v tres­tnom ko­na­ní zrej­mé už od 05.05.2020. Prá­ve v dôs­led­ku, z poh­ľa­du roz­ho­do­va­nia o dô­vod­nos­ti ve­de­né­ho tres­tné­ho stí­ha­nia pro­ti obv. Ing. Bödöro­vi, exis­tu­jú­cej dô­kaz­nej nú­dze, kto­rá by preu­ka­zo­va­la dô­vod­nosť ve­de­né­ho tres­tné­ho stí­ha­nia, sa ja­ví byť do­te­raj­šie ne­vy­ko­na­nie toh­to dô­ka­zu — vý­slu­chu obv. Ing. P ku sku­toč­nos­tiam, kto­ré uvá­dza obv. Ing. K, ako spor­né a nie zrej­mé, pre­to­že lo­gic­ky, ak by sku­toč­nosť uvá­dza­nú obv. Ing. K potvr­dil obv. Ing. P, ma­lo by to zá­sad­ný vý­znam pre po­sú­de­nie hod­no­ver­nos­ti toh­to vy­jad­re­nia obv. Ing. K a v sú­vis­los­ti s tým po­tom aj na cel­ko­vé hod­no­te­nie exis­ten­cie dô­vod­né­ho po­doz­re­nia o le­ga­li­zá­cii príj­mov z tres­tnej čin­nos­ti aj obv. Ing. Bödörom.

Z uve­de­ných dô­vo­dov, vzhľa­dom na exis­tu­jú­ci dô­kaz­ný stav, bo­lo pre­to pot­reb­né pris­ved­čiť ob­ha­job­ným tvr­de­niam obv. Ing. Bödöra, že ni­ja­kým spô­so­bom ne­bo­lo preu­ká­za­né, že by mal on le­ga­li­zo­vať prí­jem z tres­tnej čin­nos­ti for­mou pri­ja­tých pla­tieb od obv. Ing. Ku­bu a je­ho ob­ha­job­né tvr­de­nia o tom, že iš­lo o fi­nan­čné pros­tried­ky za pre­daj ob­chod­né­ho po­die­lu od Ing. Ku­bu a vrá­te­nie pô­žič­ky do­po­siaľ vy­vrá­te­né ne­bo­li.

V tej­to sú­vis­los­ti po­va­žu­je sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie pou­ká­zať aj na tú sku­toč­nosť, že súhrn pri­ja­tých úp­lat­kov, kto­ré mal obv. Ing. P pri­jať od obv. MVDr. K vo vý­ške

1.377.953,34 eur pred­sta­vu­jú su­mu vý­raz­ne niž­šiu ako pre­vá­dza­nú su­mu za ob­chod­ný po­diel vo vý­ške 16.000.000,- eur, resp. vrá­te­nú pô­žič­ku v su­me 20.000.000,- Sk, pri­čom z do­po­siaľ vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nia nie je zrej­mé aká časť z tak­to pre­vá­dza­ných fi­nan­čných pros­tried­kov má po­chá­dzať z tres­tnej čin­nos­ti, pri­čom aj tá­to sku­toč­nosť sved­čí o tom, že ne­má opo­ru vo vy­ko­na­nom do­ka­zo­va­ní zá­ver o le­ga­li­zá­cii príj­mu z tres­tnej čin­nos­ti tým­to ob­vi­ne­ným.

Vzhľa­dom na vy­ššie uve­de­né sku­toč­nos­ti po­tom ku skú­ma­niu uvá­dza­ných for­mál­nych dô­vo­dov väz­by v zmys­le § 71 ods. I písm. b), písm. c) Tr. por. u obv. Ing. Bödöra pris­tú­pe­né ne­bo­lo.

P o u č e n i e : Pro­ti vý­ro­ku I. , II., III. uz­ne­se­nia o vza­tí ob­vi­ne­né­ho do väz­by je prí­pus­tná sťaž­nosť, kto­rú mož­no po­dať do 3 (troch) dní odo dňa ozná­me­nia uz­ne­se­nia, pros­tred­níc­tvom tu­naj­šie­ho sú­du na Naj­vyš­ší súd Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

Pro­ti vý­ro­ku IV. uz­ne­se­nia o nev­za­tí ob­vi­ne­né­ho do väz­by mô­že pro­ku­rá­tor po­dať sťaž­nosť len ih­neď po vy­hlá­se­ní uz­ne­se­nia (S 83 ods. 2 Tr. por.).

V Ban­skej Bys­tri­ci dňa 5. jú­la 2020

JUDr. Mi­chal Tru­ban sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia