Nová vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

Publikované: 05. 08. 2022, čítané: 2397 krát
 

 

V zbierke zákonov bola publikovaná pod č. 275/2022 Z.z. vyhláška MV SR, uvedená nižšie, ktorá nadobúda účinnosť od 15.08.2022 s tým, že úkony začaté do 14.08.2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 14.08.2022.

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 26. júla 2022

o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 9 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Príslušník Policajného zboru zaradený v službe kriminálnej polície, službe finančnej polície, službe poriadkovej polície, službe dopravnej polície, službe železničnej polície, službe hraničnej a cudzineckej polície alebo v inšpekčnej službe je oprávnený

a)

požiadať o poskytnutie súčinnosti osoby podľa § 3 ods. 1 Trestného poriadku,

b)

pribrať do konania tlmočníka podľa § 28 ods. 1 Trestného poriadku,

c)

pribrať do konania prekladateľa podľa § 28 ods. 4 Trestného poriadku,

d)

zaistiť vec na účely dokazovania podľa § 89a ods. 1 Trestného poriadku,

e)

prevziať zaistenú vec podľa § 92 Trestného poriadku,

f)

vrátiť vec podľa § 97 ods. 1 alebo ods. 2 Trestného poriadku,

g)

predať vec alebo odovzdať vec na predaj podľa § 97 ods. 3 Trestného poriadku,

h)

vydať vec podľa § 98 ods. 2 Trestného poriadku,

i)

zničiť vec podľa § 98 ods. 3 Trestného poriadku,

j)

predvolať svedka podľa § 127 Trestného poriadku alebo požiadať o jeho predvedenie podľa 128 Trestného poriadku,

k)

vyžiadať odborné vyjadrenie alebo písomné potvrdenie podľa § 141 ods. 1 Trestného poriadku,

l)

vykonať obhliadku podľa § 154 ods. 1 Trestného poriadku,

m)

vykonať prehliadku tela podľa § 155 ods. 1 Trestného poriadku,

n)

vykonať odber biologického materiálu, ktorý nie je spojený so zásahom do telesnej integrity osoby podľa § 155 ods. 2 Trestného poriadku,

o)

vykonať úkony na zistenie totožnosti osoby podľa § 155 ods. 5 Trestného poriadku,

p)

vydať uznesenie o oprave uznesenia podľa § 174 ods. 1 v spojení s § 180 Trestného poriadku,

q)

prijať trestné oznámenie podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku,

r)

vykonať výsluch osoby podľa § 196 ods. 2 Trestného poriadku,

s)

vydať uznesenie o začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 alebo ods. 2 Trestného poriadku, ak vykonal úkon podľa písmena d) alebo písmena l),

t)

vyhľadať a zabezpečiť dôkazy, aby mohli byť vykonané v ďalšom konaní podľa § 203 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku.

§ 2

Príslušník Policajného zboru zaradený v službe kriminálnej polície alebo v službe finančnej polície na útvare Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky alebo v inšpekčnej službe je okrem rozhodnutí, opatrení a úkonov uvedených v § 1 oprávnený aj

a)

požiadať o údaje podľa § 3 ods. 5 Trestného poriadku,

b)

zabezpečovať podklady pre zaistenie nároku poškodeného podľa § 50 Trestného poriadku,

c)

zabezpečovať podklady pre vydanie príkazu na zaistenie vecí dôležitých pre trestné konanie podľa § 89 až 106 Trestného poriadku,

d)

zabezpečovať podklady pre potreby vydania rozhodnutia o predĺžení lehoty zaistenia majetku alebo veci podľa § 95 až 96g a 98a Trestného poriadku,

e)

zisťovať a vykonávať úkony podľa § 119 ods. 2 Trestného poriadku,

f)

vykonať výsluch svedka podľa § 131 až 139 Trestného poriadku,

g)

vykonať výsluch znalca podľa § 145 ods. 2 alebo § 147 ods. 3 Trestného poriadku,

h)

iniciovať zaistenie majetku, časti majetku alebo veci podľa § 425 ods. 1§ 428 ods. 2§ 461 ods. 2 alebo § 461a ods. 2 Trestného poriadku.

§ 3

Úkony začaté do 14. augusta 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných do 14. augusta 2022.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 192/2017 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2022.

Roman Mikulec v. r.


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia