Prehľad zmien v Trestnom poriadku účinných od 15.03.2024

Publikované: 08. 03. 2024, čítané: 12737 krát
 

 

                     Prehľad zmien v Trestnom poriadku účinných od 15.03.2024

 

Prehľad najvýznamnejších zmien v Trestnom poriadku, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 15.03.2024.

 

1/trestné veci, ktoré je nutné vybavovať prednostne a urýchlene

 

Ustanovenie § 2 ods. 6 Tr. por. zavádza povinnosť vybavovať prednostne a urýchlene, okrem väzobných trestných vecí, aj trestné veci, v ktorých bol zaistený majetok.

 

2/právna úprava inštitútu podozrivej osoby

 

Trestný poriadok zavádza definíciu podozrivej osoby ako aj jej práva (§ 2 ods. 9, § 10 ods. 25, § 33b), napríklad právo na obhajobu v rozsahu, ktorý ustanovuje zákon, medzinárodná zmluva alebo priamo uplatniteľný právne záväzný akt Európskej únie (§ 2 ods. 9 Tr. por.), respektíve právo zvoliť si obhajcu a radiť sa sním už v priebehu zadržania bez prítomnosti tretej osoby a to aj so zachovaním práva na tzv. bezplatnú obhajobu (§ 85 ods. 6 Tr. por.).

 

3/právna úprava inštitútu spolupracujúcej osoby

 

Trestný poriadok zavádza definíciu spolupracujúcej osoby ako aj právnu úpravu jej výhod (§ 10 ods. 23, ods. 24 § 33a).

 

Ďalej sa v ustanovení § 215 ods. 3 Tr. por. upravuje pravidlo, že zastaviť trestné stíhanie spolupracujúceho obvineného bude môcť iba sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora s tým, že sudca pre prípravné konanie pred svojím rozhodnutím vypočuje obvineného a proti jeho rozhodnutiu bude možné podať sťažnosť. Rovnaké pravidlo sa zavádza aj pri podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného v zmysle § 218 ods. 1 Tr. por. Nanovo sa formuluje aj možnosť prerušiť trestné stíhanie spolupracujúceho obvineného (§ 228 ods. 3 Tr. por.).

 

4/pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu pri majetkových a hospodárskych trestných činoch sa mení tak, že sa bude odvíjať od sumy 7.000.000 euro (§ 14 písm. l)

 

5/zmeny v inštitúte povinnej obhajoby

 

Povinná obhajoba bude vo všetkých konaniach, v ktorých pôjde o trestný čin, ktorého horná hranica trestu odňatia slobody bude najmenej 10 rokov s tým, že obvinený sa po prvej porade s obhajcom môže vzdať práva na povinnú obhajobu (§ 37 ods. 4 Tr. por.).

 

Tu treba uviesť, že táto zmena bude aplikovateľná aj na prebiehajúce trestné konania s účinnosťou od 15.03.2024.

 

6/zmeny v dĺžke trvania kolúznej väzby

 

Dĺžka trvania kolúznej väzby v zmysle § 76 ods. 8 Tr. por. sa skracuje z 5 mesiacov na 3 mesiace.

 

7/zadržanie osoby, ktorej duševný stav vyžaduje jej umiestnenie v zdravotníckom zariadení

 

Trestný poriadok v ustanovení § 85 ods. 7 Tr. por. umožňuje orgánom činným v trestnom konaní reagovať aj na situácie, keď zadržanou osobou je duševne chorá osoba s tým, že následne je možné iniciovať umiestnenie zadržanej osoby do zdravotníckeho zariadenia a vydanie predbežného príkazu sudcu pre prípravné konanie na umiestnenie obvineného do zdravotníckeho zariadenia.

 

Ustanovenie § 215 ods. 8 Tr. por. zavádza mechanizmus rozhodovania, ak trestné stíhanie obvineného bolo pre nepríčetnosť obvineného zastavené a pobyt obvineného na slobode je nebezpečný. V takýchto prípadoch prokurátor vydá uznesenie o zastavení trestného stíhania, zároveň podá na súd návrh na uloženie ochranného liečenia a návrh na vydanie predbežného príkazu na umiestnenie obvineného do zdravotníckeho zariadenia, pričom uznesenie o zastavení trestného stíhania nadobudne právoplatnosť až po rozhodnutí súdu o návrhu na vydanie predbežného príkazu.

 

Podobne postupuje prokurátor aj vtedy, ak koná v zmysle § 236 ods. 1 Tr. por.

 

O návrhu prokurátora na vydanie predbežného príkazu na umiestnenie obvineného do zdravotníckeho zariadenia rozhodne sudca pre prípravné konanie najneskôr do 48 hodín od doručenia návrhu súdu s tým, že pred rozhodnutím sudca pre prípravné konanie vypočuje obvineného, ak to jeho zdravotný stav umožňuje. Ak sudca pre prípravné konanie vyhovie návrhu prokurátora, vydá príkaz na umiestnenie obvineného v zdravotníckom zariadení, ktorý musí byť odôvodnený, v negatívnom prípade návrh prokurátora zamietne (§ 299a Tr. por.).

 

8/nariadenie a vykonanie prehliadky iných priestorov a pozemkov bude mať rovnaký režim ako nariadenie domovej prehliadky (§ 101 ods. 1)

 

9/právna úprava nezákonného dôkazu

 

Trestný poriadok v ustanovení § 119 ods. 5 Tr. por. podrobnejšie definuje následky nezákonného dôkazu a to nepoužiteľnosť takéhoto dôkazu s výnimkou vo vzťahu k osobám, ktoré nezákonnosť donútením alebo hrozbou donútenia alebo prostredníctvom nezákonného benefitu alebo sľubu nezákonného benefitu spôsobili.

 

10/ zmeny v ustanoveniach o výsluchu svedka

 

Trestný poriadok mení, či dopĺňa viaceré ustanovenia týkajúce sa výsluchu svedka a to napríklad, že otázky nesmú zasahovať do súkromia vypočúvaného, ak sa to priamo netýka spáchania trestného činu, obvineného alebo podozrivého (§ 132 ods. 2 Tr. por.), ďalej sa mení ustanovenie § 135 Tr. por. o výsluchu svedka, ktorý je dieťaťom, či obzvlášť zraniteľnou osobou ako aj ustanovenie § 136 ods. 1 Tr. por., ktoré sa týka osobných údajov svedka.

 

11/rozhodovanie sudcom pre prípravné konanie o prostriedkoch nápravy

 

Ustanovenie § 2 ods. 3 Tr. por. zavádza pravidlo, že sudca pre prípravné konanie rozhoduje aj v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon, medzinárodná zmluva alebo priamo uplatniteľný právne záväzný akt Európskej únie s tým, že sudca pre prípravné konanie rozhoduje pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní vždy, ak podľa medzinárodnej zmluvy alebo priamo uplatniteľného právne záväzného aktu Európskej únie má subjekt trestného konania zaručený účinný prostriedok nápravy pred súdom.

 

Ďalej sa dopĺňa povinnosť sudcu pre prípravné konanie (§ 191 písm. e) rozhodovať o sťažnosti proti rozhodnutiu, ktorým prokurátor rozhodol o rozsahu práv podozrivého podľa § 33b ods. 2, ak podľa Trestného poriadku rozhodol vo veci, v ktorej subjekt trestného konania má podľa medzinárodnej zmluvy alebo priamo uplatniteľného právne záväzného aktu Európskej únie zaručený účinný prostriedok nápravy pred súdom.

 

12/zmena právnej úpravy dočasne odloženého vznesenia obvinenia

 

Trestný poriadok obmedzuje inštitút dočasne odloženého vznesenia obvinenia (§ 205 Tr. por.) iba na nevyhnutnú dobu, najviac na 3 mesiace s tým, že táto lehota môže byť predĺžená so súhlasom prokurátora. Ďalej sa precizuje komu možno dočasne odložiť vznesené obvinenie a ako sa má postupovať pri predĺžení lehoty dočasne odloženého vznesenia obvinenia a v prípadoch, keď pominú dôvody na dočasné odloženie vzneseného obvinenia.

 

13/žiadosť o preskúmanie postupu prokurátora

 

Trestný poriadok v ustanovení § 210 Tr. por. zavádza možnosť dať preskúmať postup prokurátora nadriadeným prokurátorom.

 

14/výrazná zmena pri zastavení trestného stíhania podľa § 215 ods. 1 písm. a) až c) Tr. por.

 

Ide o jednu z najvýznamnejších zmien, ktoré prináša novela Trestného poriadku od 15.03.2024, nakoľko orgány činné v trestnom konaní budú môcť rozhodnúť o tom, že sa skutok nestal, že nie je trestným činom alebo, že skutok nespáchal obvinený už vtedy, ak na takéto konštatovanie bude dostatočne odôvodnený záver, t. j. už sa nebude vyžadovať nepochybnosť, ale bude postačovať, ak dôkazy získané v prípravnom konaní nebudú v takom rozsahu, aby mohol prokurátor podať obžalobu s predpokladom, že v konaní pred súdom by mohlo reálne dôjsť k výroku o vine.

 

15/ formálne rozhodovanie o prijatí obžaloby súdom v niektorých prípadoch

 

Trestný poriadok zavádza povinnosť súdu prvého stupňa formálne rozhodovať uznesením o prijatí obžaloby a to vtedy, ak obžalovaný v lehote piatich pracovných dní od doručenia obžaloby namietol vady prípravného konania. Proti takémuto uzneseniu súdu prvého stupňa, v ktorom musí súd odôvodniť prečo nevidí žiadne také vady prípravného konania, ktoré by mu bránili vykonať hlavné pojednávanie, bude prípustná sťažnosť. Pokiaľ nadriadený súd na podklade sťažnosti zruší uznesenie súdu prvého stupňa o prijatí obžaloby, bude mať takéto uznesenie účinky odmietnutia obžaloby s tým, že vydaním zrušujúceho uznesenia nadriadeného súdu sa vec vracia do prípravného konania (§ 241 ods. 1 písm. l), ods. 4, § 244 ods. k), ods. 3 Tr. por.). Obdobne sa bude postupovať aj v prípade vydania trestného rozkazu voči ktorému bol podaný odpor (§ 355 ods. 3, ods. 7 Tr. por.).

 

16/ neprijatie vyhlásenia o vine obžalovaným

 

Trestný poriadok zavádza povinnosť súdu prvého stupňa neprijať vyhlásenie obžalovaného o vine v prípadoch, ak obžalovaný v prípravnom konaní poprel spáchanie skutku alebo niektorého zo skutkov a zmenu svojho postoja v konaní pred súdom dostatočne neodôvodnil (§ 257 ods. 7 Tr. por.).

 

17/možnosť samosudcu vykonať neverejné zasadnutie

 

Trestný poriadok v ustanovení § 303 Tr. por. zavádza možnosť samosudcu konať na neverejnom zasadnutí, ak koná v zmysle § 405a a nasledujúcich Tr. por.

 

18/opätovné prejednanie veci, ktorá bola rozhodnutá v konaní proti ušlému

 

Trestný poriadok v ustanovení § 362 Tr. por. precizuje podmienky práva odsúdeného podať návrh na opätovné prejednanie svojej veci v jeho prítomnosti.

 

19/ zmeny v dovolaní

 

Trestný poriadok v ustanovení § 370 ods. 1 Tr. por. mení slová „šiestich mesiacov“ na slová „troch rokov“ s tým, že ustanovenie § 371 ods. 2 Tr. por. umožňuje ministrovi spravodlivosti podať dovolanie aj v prípadoch, v ktorých bola súdom schválená dohoda o vine a treste, ak so zreteľom na závažné porušenie hmotnoprávnych ustanovení nie je dohoda primeraná alebo spravodlivá.

 

K uvedenému je potrebné dodať, že možnosť ministra spravodlivosti podať takéto dovolanie aj spätne bola zatiaľ pozastavená ústavným súdom, avšak rozsudky súdov o dohode, ktoré nadobudnú právoplatnosť po 15.03.2024 budú môcť byť napadnuté dovolaním.

 

20/preskúmanie rozhodnutia v dôsledku zmeny zákona (§ 405a Tr. por. a nasl.)

 

K uvedenej zmene pozri podrobný výklad tu:

 

https://www.pravnelisty.sk/clanky/a1370-co-nam-prinesie-novela-trestnych-kodexov-z-hladiska-zaniku-trestnosti

 

21/ rôzne zmeny vo vykonávacom konaní

 

Trestný poriadok v rámci vykonávacieho konania prináša rôzne zmeny, či doplnenia, ktoré sa týkajú napríklad zaistenia majetku obvineného (§ 425 ods. 1 Tr. por.), nariadenia, zmeny, či pokračovania v ochrannom liečení (§ 445, 446, 446a), uloženia ochranného liečenia počas výkonu trestu, predĺženia ochranného liečenia (§ 446b, 446c), či rozhodovania o prepustení alebo ukončení ochranného liečenia (§ 448 ods. 2 Tr. por.).

 

Vzhľadom k tomu, že ústavný súd pozastavil celú novelu Trestného zákona a to aj hmotnoprávne ustanovenia o ochrannom liečení, bude zrejme ustanovenie § 446c Tr. por. nateraz neaplikovateľné.

 

Ďalej zmeny vo vykonávacom konaní zahŕňajú aj úpravy ochranného dohľadu, či výkonu detencie (§ 462 Tr. por.).

 

22/ zmeny v procesných zárukách sudcov pri trestnom stíhaní pre trestný čin ohýbania práva

 

K uvedenej zmene pozri podrobný výklad tu:

 

https://www.pravnelisty.sk/clanky/a1365-k-novej-pravnej-uprave-trestneho-stihania-sudcov-za-trestny-cin-ohybania-prava-alebo-co-novinari-zamlcali

 

23/ prechodné ustanovenia

 

Trestný poriadok v rámci prechodných ustanovení zavádza pravidlo, aby trestné veci, ktoré napadli na súd do 14.03.2024 boli dokončené na súdoch príslušných podľa predpisov účinných do 14.03.2024 (§ 567t ods. 3 Tr. por.).

 

To sa môže týkať napríklad Špecializovaného trestného súdu, kde sa bude odvíjať právomoc tohto súdu pri ekonomických trestných činoch od sumy 7.000.000 euro s tým, že tento súd si bude musieť dokončiť aj trestné veci, v ktorých bola škoda nižšia (napríklad 6.800.000 euro), ak vec na tento súd napadla do 14.03.2024.

 

Za pozornosť stojí aj prechodné ustanovenie podľa § 567t ods. 1 Tr. por., ktoré sa týka spolupracujúcich osôb a povinností prokurátora doplniť náležitosti obžaloby do 10 dní od 15.03.2024.

 

 

 

 

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia