Nový trestný čin nebezpečného obťažovania

Publikované: 05. 03. 2021, čítané: 28253 krát
 

 

Úvod­ná poz­nám­ka JUDr. Pe­ter Šam­ko

Do Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky bol pred­lo­že­ný pos­la­nec­ký návrh zá­ko­na, kto­rý by mal do Tres­tné­ho zá­ko­na za­viesť no­vý trest­ný čin ne­bez­peč­né­ho ob­ťa­žo­va­nia pod­ľa § 360b. In­špi­rá­ciu naš­li pred­kla­da­te­lia v ra­kús­kej práv­nej úp­ra­ve. Pre­lo­že­ný návrh zá­ko­na cel­kom ur­či­te za­uj­me pod­rob­nou a po­mer­ne prep­ra­co­va­nou dô­vo­do­vou sprá­vou. 

NÁRODNÁ  RA­DA  SLO­VEN­SKEJ  RE­PUB­LI­KY

VIII. vo­leb­né ob­do­bie

 

Návrh

 

ZÁKON

 

z ... 2021,

 

kto­rým sa dopĺňa zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon

v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov

 

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa uz­nies­la na tom­to zá­ko­ne:

 

Čl. I

 

Zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 218/2007 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 497/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 257/2009 Z. z., zá­ko­na č. 317/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 33/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 313/2011 Z. z., zá­ko­na č. 246/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 428/2012 Z. z., uz­ne­se­nia Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 189/2013 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 260/2014 Z. z., zá­ko­na č. 73/2015 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., zá­ko­na č. 87/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z., zá­ko­na č. 316/2016 Z. z., zá­ko­na č. 264/2017 Z. z., zá­ko­na č. 274/2017 Z. z., zá­ko­na č. 161/2018 Z. z., zá­ko­na č. 321/2018 Z. z., zá­ko­na č. 35/2019 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 38/2019 Z. z., zá­ko­na č. 214/2019 Z. z., zá­ko­na č. 420/2019 Z. z., zá­ko­na č. 474/2019 Z. z., zá­ko­na č. 288/2020 Z. z. a zá­ko­na č. 312/2020 Z. z. sa dopĺňa tak­to:

 

Za § 360a sa vkla­dá § 360b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:

 

㤠360b

 

Ne­bez­peč­né ob­ťa­žo­va­nie

 

(1) Kto iné­mu pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by, po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu ale­bo po­čí­ta­čo­vej sie­te úmy­sel­ne pod­stat­ným spô­so­bom zhor­ší kva­li­tu je­ho ži­vo­ta

a) dl­ho­do­bým zne­va­žo­va­ním, za­stra­šo­va­ním, neop­ráv­ne­ným ko­na­ním v je­ho me­ne ale­bo iným po­dob­ným dl­ho­do­bým ob­ťa­žo­va­ním, ale­bo

b) tým, že neop­ráv­ne­ne zve­rej­ní ale­bo sprís­tup­ní inej oso­be ob­ra­zo­vý, zvu­ko­vý ale­bo ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vý zá­znam je­ho pre­ja­vu osob­nej po­va­hy zís­ka­ný s je­ho súh­la­som, spô­so­bi­lý oh­ro­ziť je­ho váž­nosť ale­bo pri­vo­diť mu inú váž­nu uj­mu,

pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na tri ro­ky.

(2) Od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok šty­ri ro­ky sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a)na chrá­ne­nej oso­be, ale­bo

b)z oso­bit­né­ho mo­tí­vu.

(3) Od­ňa­tím slo­bo­dy na dva ro­ky päť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1

a)a spô­so­bí ním ťaž­kú uj­mu na zdra­ví ale­bo smrť, ale­bo

b)ho­ci bol za ta­ký čin v pred­chá­dza­jú­cich 24 me­sia­coch od­sú­de­ný.

 

Čl. II

 

Ten­to zá­kon na­do­bú­da účin­nosť 1. jú­la 2021.

 

DÔVO­DOVÁ SPRÁVA

 

A. Všeo­bec­ná časť 

Návrh zá­ko­na, kto­rým sa dopĺňa zá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov (ďa­lej len „návrh zá­ko­na“) pred­kla­da­jú do le­gis­la­tív­ne­ho pro­ce­su pos­lan­ci Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, Ju­raj Krú­pa, Ja­na Žit­ňan­ská, Ju­raj Šeli­ga, An­drej Stan­čík, Ras­tis­lav Jí­lek, Kris­tián Če­kov­ský, Vla­di­mír Za­ja­čik, Mo­ni­ka Ko­ze­lo­vá, Igor Hus, To­máš Šudík, Jar­mi­la Va­ňo­vá. Mar­ti­na Bri­su­do­vá, Má­ria Šof­ran­ko, Mi­lan Lauren­čík, An­na Re­miá­šo­vá.

Oso­bit­ne v ča­soch pan­dé­mie CO­VID-19 so ši­ro­kos­pek­trál­nym pre­su­nom pra­cov­ných i súk­rom­ných ak­ti­vít oby­va­te­ľov Slo­ven­skej re­pub­li­ky do di­gi­tál­ne­ho pries­to­ru  sa stal obzvlášť vy­puk­lým prob­lém ši­ka­ny v ky­ber­ne­tic­kom pries­to­re tzv. ky­ber­ši­ka­ny, resp. ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny.

Širo­kej ve­rej­nos­ti zná­my po­jem ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny sa ter­mi­no­lo­gic­ky prek­rý­va s ozna­če­ním „ky­ber­ne­tic­ké ob­ťa­žo­va­nie“, kto­ré sa nie­ke­dy po­va­žu­je za šir­ší po­jem a „ky­ber­ne­tic­ká ši­ka­na“ sa po­tom pou­ží­va ako po­jem už­ší vý­luč­ne vo vzťa­hu k ši­ka­ne v pod­mien­kach škol­stva a vzde­lá­va­nia. Sa­mot­ný pô­vod slo­va ši­ka­no­va­nie je pri­tom vo fran­cúz­skom slo­ve chi­ca­ne, kto­ré v prek­la­de v šir­šom zmys­le zna­me­ná zlo­my­seľ­né ob­ťa­žo­va­nie, tý­ra­nie, pre­nas­le­do­va­nie. Ob­ťa­žo­va­nie, resp. ši­ka­no­va­nie je zneu­ží­va­nie si­ly, je to for­ma ag­re­sie. Pri ši­ka­no­va­ní ide o úmy­sel­nú sna­hu zís­kať pre­va­hu nad jed­not­liv­com ale­bo via­ce­rý­mi je­din­ca­mi pros­tred­níc­tvom ub­li­žo­va­nia, vy­hrá­ža­nia, vý­sme­chu ale­bo za­stra­šo­va­nia. Obe­ťou ši­ka­no­va­nia sa mô­že stať kto­koľ­vek a kde­koľ­vek (v ško­le, na pra­co­vis­ku ale aj do­ma).1

V žiad­nom prí­pa­de pri­tom nej­de iba o prob­lém žia­kov, štu­den­tov, či nepl­no­le­tých osôb ale­bo osôb blíz­kych ve­ku mla­dis­tvých. Ky­ber­ne­tic­ké ob­ťa­žo­va­nie sa tý­ka aj dos­pe­lých, pl­no­le­tých osôb a vo všeo­bec­nos­ti sa vy­zna­ču­je zna­kom opa­ko­va­né­ho, či tr­va­jú­ce­ho ko­na­nia s úmys­lom ško­diť dru­hé­mu po­ni­žo­va­ním, vy­stu­po­va­ním v me­ne poš­ko­de­né­ho a vy­lu­čo­va­ním (izo­lá­ciou) zo sku­pi­ny.2 V zá­sa­de ide z psy­cho­lo­gic­ké­ho a so­cio­lo­gic­ké­ho hľa­dis­ka o zneu­ží­va­nie do­mi­nan­cie ag­re­so­ra, s pre­jav­mi vy­vo­lá­va­nia stra­chu, stre­su ale­bo bo­les­ti, s pou­ži­tím pros­tried­kov elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie.

Do­te­raj­šie vý­sku­my preu­ka­zu­jú, že ky­ber­ši­ka­no­va­nie je jed­ným z naj­čas­tej­ších ne­ga­tív­nych ja­vov na inter­ne­te. Pre ag­re­so­rov je to­tiž ľah­šie ub­li­žo­vať nie­ko­mu, ko­mu sa ne­mu­sia po­ze­rať pria­mo do očí, me­nej vní­ma­jú emó­cie a zra­ne­nie obe­te, me­nej si uve­do­mu­jú zá­važ­nosť svoj­ho ko­na­nia a zod­po­ved­nosť zaň ag­re­so­ra to­tiž pred pria­mym od­ha­le­ním chrá­ni je­ho zdan­li­vá ano­ny­mi­ta. Pre obeť je pri­tom ky­ber­ne­tic­ké ob­ťa­žo­va­nie či ši­ka­no­va­nie eš­te zá­važ­nej­šie ne­mô­že pred ním unik­núť ni­kam, ani do bez­pe­čia do­mo­va. Ag­re­so­ri sa k nej dos­ta­nú v kto­rú­koľ­vek do­bu a na kto­rom­koľ­vek mies­te.3

Ky­ber­ne­tic­ké ob­ťa­žo­va­nie, či ši­ka­na, sa reali­zu­je sa naj­mä za­sie­la­ním správ elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie (emai­lov), sms správ, zve­rej­ňo­va­ním vi­deí, zá­be­rov (fo­tog­ra­fií), in­for­má­cií a úda­jov na inter­ne­te, s cie­ľom ob­ťa­žo­vať ale­bo ub­li­žo­vať dru­hej oso­be. Vý­po­čet mož­no su­ma­ri­zo­vať nas­le­dov­ne: vul­gár­ne SMS, vy­hrá­ža­nie, urá­ža­nie cez SMS, te­le­fo­nic­ké ob­ťa­žo­va­nie (aj prez­vá­ňa­ním, ano­nym­ný­mi te­le­fo­nát­mi), vy­tvá­ra­nie webo­vých strá­nok s nev­hod­ný­mi ob­ráz­ka­mi, fot­ka­mi obe­te, vtip­mi a na­ráž­ka­mi, kto­ré zos­mieš­ňu­jú a po­ni­žu­jú. Vy­tvá­ra­nie sku­pín na so­ciál­nych sie­ťach mie­re­ných pro­ti obe­ti, na­tá­ča­nie a zve­rej­ňo­va­nie zos­mieš­ňu­jú­cich, uráž­li­vých vi­deí a fo­tog­ra­fií bez ve­do­mia a súh­la­su obe­te, vy­tvá­ra­nie blo­gov, kto­ré poš­ko­dzu­jú obeť, fal­šo­va­nie a uk­rad­nu­tie iden­ti­ty, ší­re­nie osob­ných in­for­má­cií, úda­jov, kle­biet.4

Roz­li­šu­jú sa pri­tom rôz­ne dru­hy ši­ka­ny ozna­čo­va­né ako Fla­ming,  Outing,  On­li­ne ha­ras­sment, mi­sin­for­mo­va­nie, „krá­dež iden­ti­ty“, Sexting, izo­lá­cia (os­tra­ki­zá­cia), ne­bez­peč­né pre­nas­le­do­va­nie (Cy­ber­stal­king), ale­bo Hap­py slap­ping.5

Z iné­ho hľa­dis­ka, pod­ľa for­my ši­ka­no­va­nia mož­no ho­vo­riť o slov­nom (ver­bál­nom ši­ka­no­va­ní) ale­bo o so­ciál­nom (spo­lo­čen­skom) ši­ka­no­va­ní, ak pre úče­ly úp­ra­vy ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny od­hliad­ne­me od ce­lej veľ­kej mno­ži­ny fy­zic­ké­ho ši­ka­no­va­nia.6

Pod­rob­nej­šie jed­not­li­vé for­my ky­ber­ši­ka­ny po­pi­su­je prí­ruč­ka z ro­ku 2015:7

Uráž­ky a na­dáv­ky: v ko­men­tá­roch, v dis­ku­siách pod fo­tog­ra­fia­mi, vi­dea­mi ale­bo prís­pev­ka­mi, na nás­ten­ke na so­ciál­nych sie­ťach, v emai­lo­vých, če­to­vých a sms sprá­vach, te­le­fo­nic­ky cez mo­bil.

Ob­ťa­žo­va­nie, za­stra­šo­va­nie, vy­hráž­ky a vy­die­ra­nie: opa­ko­va­né ob­ťa­žo­va­nie prez­vá­ňa­ním, ano­nym­ný­mi te­le­fo­nát­mi, nech­ce­ný­mi sprá­va­mi cez mo­bil, pre­ťa­žo­va­nie emai­lo­vej schrán­ky ne­vy­žia­da­nou poš­tou, po­sie­la­nie ví­ru­sov, vy­hrá­ža­nie sa ub­lí­že­ním ale­bo smr­ťou. Pá­cha­teľ sa tiež mô­že na­bú­rať do pro­fi­lu obe­te, zme­niť hes­lo a nás­led­ne pro­fil up­ra­viť. Vy­die­ra obeť tým, že jej pro­fil vrá­ti, len ak spl­ní je­ho pod­mien­ky. Na vy­die­ra­nie mô­žu byť pou­ži­té aj fo­tog­ra­fie ale­bo vi­deá obe­te, jej osob­ná ko­mu­ni­ká­cia ale­bo dô­ver­né in­for­má­cie o nej.

Zve­rej­ne­nie tráp­nych, in­tím­nych ale­bo up­ra­ve­ných fo­tog­ra­fií ale­bo vi­deí: mô­že ísť o fo­tog­ra­fie ale­bo vi­deá, so ší­re­ním kto­rých obeť ne­súh­la­sí ale­bo o fo­tog­ra­fie, kto­ré bo­li vy­tvo­re­né fo­to­mon­tá­žou (napr. pri­po­je­nie tvá­re obe­te k na­hej pos­ta­ve ale­bo znet­vo­re­nie pô­vod­nej fo­tog­ra­fie). Sa­mos­tat­nou ka­te­gó­riou je tzv. hap­py slap­ping, vi­deá, kto­ré za­chy­tá­va­jú ag­re­sív­ne ale­bo sexuál­ne úto­ky na obeť.

Šíre­nie osob­ných ale­bo nep­rav­di­vých in­for­má­cií o obe­ti: prík­la­dom mô­že byť zve­rej­ne­nie súk­rom­nej ko­mu­ni­ká­cie ale­bo oho­vá­ra­nie na so­ciál­nych sie­ťach.

Vy­lú­če­nie zo sku­pi­ny: nap­rík­lad z tí­mu v on­li­ne po­čí­ta­čo­vých hrách, zo sku­pi­ny pria­te­ľov na so­ciál­nych sie­ťach, ig­no­ro­va­nie v ko­mu­ni­ká­cii a v dis­kus­ných sku­pi­nách.

Krá­dež iden­ti­ty, vy­tvá­ra­nie fa­loš­ných a pos­meš­ných pro­fi­lov, ne­ná­vis­tných sku­pín: ag­re­sor zís­ka prís­tup k úda­jom obe­te a pod jej me­nom ob­jed­ná­va rôz­ny to­var z inter­ne­tu. Pá­cha­teľ vy­tvo­rí obe­ti pro­fil ale­bo webstrán­ku o nej, kde ju zos­mieš­ňu­je, po­ni­žu­je ale­bo za­lo­ží sku­pi­nu na so­ciál­nej sie­ti, kto­rá pre­zen­tu­je ne­ga­tív­ny pos­toj k obe­ti. Ak sa dos­ta­ne do emai­lo­vej schrán­ky ale­bo pro­fi­lu obe­te, tak jej tiež mô­že vy­ma­zať sprá­vy ale­bo ko­mu­ni­ko­vať s jej pria­teľ­mi a zná­my­mi, úto­čiť na iných ľu­dí, ší­riť nep­rav­di­vé in­for­má­cie.

Ky­ber­ne­tic­ké pre­nas­le­do­va­nie (Cy­ber­stal­king): pre­nas­le­do­va­teľ sle­du­je svo­ju obeť cez rôz­ne vy­hľa­dá­va­če, pre­ze­rá si jej pro­fil na so­ciál­nych sie­ťach, sle­du­je jej ko­mu­ni­ká­ciu na če­te. Mô­že pou­žiť aj kom­bi­ná­ciu rôz­nych fo­riem psy­chic­ké­ho nát­la­ku – nep­rí­jem­né ko­men­tá­re, ob­ťa­žo­va­nie ese­mes­ka­mi, email­mi a prez­vá­ňa­ním, tiež vy­hrá­ža­nie, vy­die­ra­nie, oho­vá­ra­nie me­dzi ro­ves­ník­mi, vy­zve­da­nie in­for­má­cií od os­tat­ných, na­bú­ra­nie sa do pro­fi­lu.

Z vý­sku­mu, kto­rý reali­zo­val Vý­skum­ný ús­tav det­skej psy­cho­ló­gie a pa­top­sy­cho­ló­gie v Bra­tis­la­ve v spolu­prá­ci s eS­lo­ven­sko, o.z. vy­plý­va:

Naj­čas­tej­šie sa mla­dí ľu­dia (49,8 %) stre­tá­va­jú na inter­ne­te s na­dá­va­ním a vy­smie­va­ním, na dru­hom mies­te s oho­vá­ra­ním ale­bo ší­re­ním nep­rav­di­vých in­for­má­cií (42,6 %), sa­mot­né ky­ber­ši­ka­no­va­nie uvá­dza 5,9 % účas­tní­kov vý­sku­mu.

Mla­dí ľu­dia sa­mi priz­ná­va­jú, že na inter­ne­te si naj­čas­tej­šie „ro­bia sran­du z iných“ (59 %), vy­smie­va­jú sa ale­bo na­dá­va­jú nie­ko­mu (49,8 %) a fo­tog­ra­fu­jú ale­bo na­tá­ča­jú iných v tráp­nych si­tuáciách, a po­tom to zve­rej­nia (16,5 %)

65,4 % obe­tí ky­ber­ši­ka­no­va­nia vie, kto je ag­re­so­rom. Naj­čas­tej­šie je to niek­to, ko­ho poz­na­jú na­ži­vo (buď zo ško­ly ale­bo z oko­lia) ale­bo ich zná­my z inter­ne­tu (18,5 %).8

Sú­čas­ná úp­ra­va ši­ka­ny vo všeo­bec­nos­ti, a ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny oso­bit­ne, ne­má v Slo­ven­skej re­pub­li­ke po­do­bu vý­slov­nej práv­nej úp­ra­vy za­me­ra­nej na boj pro­ti ši­ka­ne. Obzvlášť to pla­tí v práv­nych od­vet­viach tres­tné­ho prá­va a správ­ne­ho (pries­tup­ko­vé­ho) prá­va, kde niek­to­ré as­pek­ty ši­ka­ny mož­no pos­ti­ho­vať iba ak ich je mož­né pod­ra­diť pod niek­to­rú z exis­tu­jú­cich skut­ko­vých pod­stát tres­tné­ho či­nu ale­bo pries­tup­ku, z kto­rých sa naj­čas­tej­šie uvá­dza­jú:9

•Ne­bez­peč­né pre­nas­le­do­va­nie, tzv. ky­ber­stal­king (§ 360a Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Vy­die­ra­nie (§ 189 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Nát­lak (§ 192 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Sexuál­ne zneu­ží­va­nie (§ 201, § 201a, § 201b Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Oho­vá­ra­nie (§ 373 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Poš­ko­dzo­va­nie cu­dzích práv (§ 376 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Vý­ro­ba det­skej por­nog­ra­fie (§ 368 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Roz­ši­ro­va­nie det­skej por­nog­ra­fie (§ 369 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Pre­cho­vá­va­nie det­skej por­nog­ra­fie a účasť na det­skom por­nog­ra­fic­kom pred­sta­ve­ní (§ 370 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Oh­ro­zo­va­nie mrav­nos­ti (§ 371, § 372 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Oh­ro­zo­va­nie mrav­nej vý­cho­vy mlá­de­že (§ 211 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Za­lo­že­nie, pod­po­ra a pro­pa­gá­cia hnu­tia sme­ru­jú­ce­ho k pot­la­če­niu zá­klad­ných práv a slo­bôd (§ 421 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Pre­jav sym­pa­tie k hnu­tiu sme­ru­jú­ce­mu k pot­la­če­niu zá­klad­ných práv a slo­bôd (§ 422 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Vý­ro­ba, roz­ši­ro­va­nie a pre­cho­vá­va­nie extré­mis­tic­ké­ho ma­te­riá­lu 422a, § 422b, § 422c Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Po­pie­ra­nie a schva­ľo­va­nie ho­lo­kaus­tu a zlo­či­nov po­li­tic­kých re­ži­mov a zlo­či­nov pro­ti ľud­skos­ti (§ 422d Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Ha­no­be­nie ná­ro­da, ra­sy a pres­ved­če­nia (§ 423 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Pod­ne­co­va­nie k ná­rod­nos­tnej, ra­so­vej a et­nic­kej ne­ná­vis­ti 424 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Pre­jav sym­pa­tie k hnu­tiu sme­ru­jú­ce­mu k pot­la­če­niu zá­klad­ných práv a slo­bôd (§ 424a Tres­tné­ho zá­ko­na)

Vý­ni­moč­ným prí­pa­dom vý­slov­nej re­gu­lá­cie ši­ka­ny v Slo­ven­skej re­pub­li­ke je jej mi­mot­res­tnop­ráv­na úp­ra­va v ob­las­ti škol­stva, a to na zá­kla­de Smer­ni­ce MŠVVaŠ č. 36/2018 k pre­ven­cii a rie­še­niu ši­ka­no­va­nia de­tí a žia­kov v ško­lách a škol­ských za­ria­de­niach.

Na účel tej­to smer­ni­ce sa ši­ka­no­va­ním ro­zu­mie

a)sprá­va­nie žia­ka, kto­ré­ho úmys­lom je ub­lí­že­nie, oh­ro­ze­nie ale­bo za­stra­šo­va­nie iné­ho žia­ka ale­bo

b)úmy­sel­ný spra­vid­la opa­ko­va­ný útok vo­či žia­ko­vi ale­bo sku­pi­ne žia­kov, kto­rí sa z rôz­nych dô­vo­dov ne­ve­dia ale­bo ne­mô­žu účin­ne brá­niť.

Pod­sta­tou ši­ka­no­va­nia je naj­mä

a)úmy­sel ub­lí­žiť dru­hé­mu fy­zic­ky ale­bo psy­chic­ky,

b)ag­re­sia jed­né­ho žia­ka ale­bo sku­pi­ny žia­kov,

c)pre­va­ha ag­re­so­ra ale­bo sku­pi­ny ag­re­so­rov nad obe­ťou.

Šika­no­va­nie sa mô­že pre­ja­viť

a)v pria­mej for­me, naj­mä fy­zic­ký­mi útok­mi, urá­ža­ním, na­dáv­ka­mi, pos­me­chom, zos­mieš­ne­ním, prí­kaz­mi ag­re­so­ra vy­ko­nať ur­či­tú vec pro­ti vô­li obe­te, od­cu­dze­ním ve­ci, vy­hrá­ža­ním, za­stra­šo­va­ním, vy­die­ra­ním, zneu­ži­tím osob­ných úda­jov, fo­tog­ra­fií, ší­re­ním nep­rav­di­vých in­for­má­cií ale­bo ky­ber­ši­ka­no­va­ním ale­bo

b)v ne­pria­mej for­me, naj­mä pre­hlia­da­ním, ig­no­ro­va­ním, zá­mer­ným vy­čle­ňo­va­ním z ko­lek­tí­vu ale­bo ne­dob­ro­voľ­ným vy­sta­vo­va­ním ag­re­sív­nym si­tuáciám.10

Ky­ber­ši­ka­no­va­ním je pod­ľa tej­to Smer­ni­ce pria­ma for­ma ši­ka­no­va­nia, pri kto­rej ide o zneu­ži­tie in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií (naj­mä te­le­fó­nu, tab­le­tu, inter­ne­tu a so­ciál­nych sie­tí) na úmy­sel­né oh­ro­ze­nie, ub­lí­že­nie ale­bo za­stra­šo­va­nie, pri­čom sa čas­to vy­sky­tu­je v spo­je­ní s iný­mi for­ma­mi ši­ka­no­va­nia.

Ky­ber­ši­ka­no­va­nie má pod­ľa Smer­ni­ce naj­čas­tej­šie tie­to zna­ky:

a)so­ciál­na pre­va­ha ale­bo psy­chic­ká pre­va­ha ag­re­so­ra, nie je nut­ná fy­zic­ká pre­va­ha,

b)ag­re­sor vy­stu­pu­je čas­to ano­nym­ne,

c)útok ne­vy­ža­du­je fy­zic­ký kon­takt ag­re­so­ra a obe­te,

d)ag­re­sor spra­vid­la ne­vi­dí pria­mu emo­cio­nál­nu reak­ciu obe­te na útok s oh­ľa­dom na ano­ny­mi­tu a od­stup, kto­ré in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie umož­ňu­jú,

e)úto­ky sa ší­ria pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu pod­stat­ne rých­lej­šie ako iný­mi spô­sob­mi,

f)úto­ky sú prís­tup­né veľ­ké­mu množ­stvu osôb,

g)ag­re­sor je schop­ný us­ku­toč­niť útok z rôz­nych miest,

h)úto­ky mô­žu mať dlh­šie tr­va­nie v ča­se,

i)obeť ne­mu­sí o na­pad­nu­tí dlh­šiu do­bu ve­dieť,

j)obeť ne­mu­sí byť schop­ná iden­ti­fi­ko­vať ag­re­so­ra,

k)zve­rej­ne­né in­for­má­cie, fo­tog­ra­fie a audio­záz­na­my a vi­deo­záz­na­my mô­že byť ná­roč­né od­strá­niť z inter­ne­tu.

Tá­to Smer­ni­ca tiež ob­sa­hu­je roz­ší­re­ný vý­po­čet ok­ru­hu mož­ných tres­tných či­nov, kto­rých sa age­sor mô­že do­pus­tiť, Mô­že ísť o tres­tné či­ny:

•ub­lí­že­nia na zdra­ví,   

•ob­me­dzo­va­nia osob­nej slo­bo­dy, 

•lú­pe­že, 

•po­ru­šo­va­nia do­mo­vej slo­bo­dy,

•sexuál­ne­ho ná­si­lia, 

•krá­de­že,  

•neop­ráv­ne­né­ho uží­va­nia cu­dzej ve­ci, 

•poš­ko­dzo­va­nia cu­dzej ve­ci, 

•ne­bez­peč­né­ho vy­hrá­ža­nia sa, 

•ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia,  

 Ďal­ší auto­ri pou­ka­zu­jú aj na mož­nosť up­lat­niť § 365 Tres­tné­ho zá­ko­na vý­tr­žníc­tvo, ale tiež upo­zor­ňu­jú aj na mož­nosť pries­tup­ko­vé­ho pos­ti­hu.11 Z hľa­dis­ka pries­tup­ko­vé­ho zá­ko­na mô­že ši­ka­no­va­nie žia­kov kon­krét­ne napĺňať skut­ko­vú pod­sta­tu pries­tup­ku pro­ti ob­čian­ske­mu spolu­na­ží­va­niu (§49) a pries­tup­ku pro­ti ma­jet­ku (§50 – oso­bit­ne v prí­pa­de fy­zic­kej ag­re­sie).

Tu však stá­le ho­vo­rí­me zá­sad­ne iba o škol­skej ši­ka­ne, a na­vy­še čas­to reali­zo­va­nej vo fy­zic­kej po­do­be, kto­rá vy­ka­zu­je via­ce­ré špe­ci­fi­ká op­ro­ti všeo­bec­né­mu ne­bez­peč­né­mu ob­ťa­žo­va­niu vo for­me ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny. Za všet­ky od­liš­nos­ti a špe­ci­fi­ká škol­skej ši­ka­ny mož­no v pr­vom ra­de uviesť, že keď pá­cha­teľ­mi de­ti mlad­šie ako 14 ro­kov, nie tres­tne zod­po­ved­né. To však sa­moz­rej­me nez­na­me­ná, že ne­mô­žu byť pos­tih­nu­té iným spô­so­bom.12

Vo vzťa­hu k pos­ti­hu ši­ka­ny pros­tried­ka­mi tres­tné­ho prá­va sú­čas­ný stav ne­po­va­žu­je­me za dos­ta­ču­jú­ci, a nao­pak súh­la­sí­me s kon­šta­to­va­ním uve­de­ným vo vý­roč­nej sprá­ve ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra za rok 2019, pod­ľa kto­ré­ho sí­ce: „Tzv. ky­ber­ši­ka­nu je mož­né v niek­to­rých prí­pa­doch, v zá­vis­los­ti od ko­na­nia pá­cha­te­ľa, po­sú­diť ako tres­tné či­ny vy­die­ra­nia, oho­vá­ra­nia, ne­bez­peč­né­ho vy­hrá­ža­nia ale­bo ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia, nie vždy je však ta­ké­to ko­na­nie tres­tnop­ráv­ne pos­tih­nu­teľ­né, ho­ci je­ho nás­le­dok by si trest­ný pos­tih ur­či­te vy­ža­do­val.“13

Dom­nie­va­me sa, že práv­ny po­ria­dok by mal rea­go­vať na spo­lo­čen­ské pre­me­ny a jed­nou z nich je ne­po­chyb­ne i čo­raz šir­šie pre­sú­va­nie ak­ti­vít a „ži­vo­ta“ do di­gi­tál­ne­ho on­li­ne sve­ta, v kto­rom je pot­reb­né fy­zic­kým aj práv­nic­kým oso­bám za­bez­pe­čo­vať rov­na­kú, ak nie i väč­šiu, úro­veň ochra­ny než v ana­ló­go­vom sve­te. I z ci­to­va­nej sprá­vy ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra je pri­tom zrej­mé, že sú­čas­ná práv­na úp­ra­va vo for­me vy­me­no­va­ných skut­ko­vých pod­stát tres­tných či­nov ne­pok­rý­va všet­ky prí­pa­dy ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny, kto­ré ne­raz kon­čia i nez­vrat­ne, tra­gic­ky.14

Za tým­to úče­lom po­nú­ka­me struč­ný preh­ľad zá­sad­ných ne­dos­tat­kov sú­čas­nej tres­tnop­ráv­nej re­gu­lá­cie, kto­rá ne­pos­ti­hu­je všet­ky si­tuácie ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny:

V pr­vom ra­de, po­kiaľ ide o vzťah ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny k exis­tu­jú­ce­mu tres­tné­mu či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia, pri­már­nym ne­dos­tat­kom je tu ten, že skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia zá­sad­ne ne­pos­ky­tu­je ochra­nu pred ši­ka­nou v ce­lom jej roz­sa­hu. Pre­nas­le­do­va­nie je to­tiž iba jed­ným z as­pek­tov ši­ka­ny. Ob­jek­tom je tu pri­tom ochra­na jed­not­liv­ca, kto­rý je neus­tá­le pre­nas­le­do­va­ný pá­cha­te­ľom. To­to pre­nas­le­do­va­nie je ta­kej in­ten­zi­ty, že sa u poš­ko­de­né­ho vzbu­dí oba­va, že ta­kým­to ko­na­ním je oh­ro­ze­ný je­ho ži­vot ale­bo zdra­vie, ale­bo do­chá­dza k pod­stat­né­mu zhor­še­niu kva­li­ty ži­vo­ta poš­ko­de­né­ho. Kla­sic­kým prík­la­dom je pre­nas­le­do­va­nie zo stra­ny bý­va­lých par­tne­rov, sub­jek­tov so sexuál­nym zá­uj­mom o obeť, či pre­nas­le­do­va­nie psy­chic­ky na­ru­še­ný­mi oso­ba­mi.

Iné as­pek­ty ši­ka­ny, než je pre­nas­le­do­va­nie, tá­to skut­ko­vá pod­sta­ta ak­tuál­ne ne­rie­ši, a i kon­tak­to­va­nie pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by (kto­rá ne­zahŕňa veľ­kú mno­ži­nu ďal­ších nás­tro­jov a slu­žieb in­for­mač­nej spo­loč­nos­ti, cez kto­ré sa ky­ber­ne­tic­ká ši­ka­na reali­zu­je) tá­to skut­ko­vá pod­sta­ta via­že iba na ta­ké za­sie­la­nie správ, kto­ré je „pre­nas­le­do­va­ním“ („Kto iné­ho dl­ho­do­bo pre­nas­le­du­je ta­kým spô­so­bom, že to mô­že vzbu­diť dô­vod­nú oba­vu o je­ho ži­vot ale­bo zdra­vie, ži­vot ale­bo zdra­vie je­mu blíz­kej oso­by ale­bo pod­stat­ným spô­so­bom zhor­šiť kva­li­tu je­ho ži­vo­ta, tým, že ... ho kon­tak­tu­je pros­tred­níc­tvom tre­tej oso­by ale­bo elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by, pí­som­ne ale­bo inak pro­ti je­ho vô­li“). Ne­zoh­ľad­ňu­je, že ši­ka­na je nao­pak ta­kým kon­tak­to­va­ním, kto­ré má za cieľ nie pre­nas­le­do­vať, ale po­ni­žo­vať a za­stra­šo­vať.

Po­kiaľ ide o sú­vis s tres­tným či­nom vy­die­ra­nia, pri vy­die­ra­ní je poš­ko­de­ný (obeť) pod tla­kom ná­si­lia, hroz­by ná­si­lia ale­bo inej ťaž­kej uj­my nú­te­ný nie­čo ko­nať, opo­me­núť ale­bo nie­čo str­pieť. V prí­pa­de ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny však o žiad­nu hroz­bu ná­si­lím ne­mu­sí ísť, a ani obeť ne­mu­sí byť nú­te­ná čo­koľ­vek ko­nať, či opo­me­núť. A ak aj nie­čo str­pieť, tiež to ne­mu­sí byť pod hroz­bou ná­si­lia, čo zna­me­ná, že v ta­kom prí­pa­de sa tá­to skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu ne­dá na ky­ber­ne­tic­kú ši­ka­nu ap­li­ko­vať.

Ob­dob­ný ar­gu­ment a vy­me­dzenie hra­níc pla­tí aj pre skut­ko­vú pod­sta­tu tres­tné­ho či­nu nát­la­ku. V prí­pa­de nát­la­ku, poš­ko­de­ný (obeť) mu­sí byť pá­cha­te­ľom nú­te­ný, aby nie­čo ko­nal/opo­me­nul/str­pel, pri­čom pá­cha­teľ zneu­ží­va poš­ko­de­né­ho hmot­nú nú­dzu, na­lie­ha­vú ne­ma­jet­ko­vú pot­re­bu ale­bo tie­seň vy­vo­la­nú ne­priaz­ni­vý­mi osob­ný­mi po­mer­mi. V prí­pa­de ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny žiad­ny z tých­to zna­kov ne­mu­sí byť napl­ne­ný.

Ky­ber­ne­tic­ká ši­ka­na nao­pak po­mer­ne blíz­ko k tres­tné­mu či­nu oho­vá­ra­nia. Pod­stat­ne sa však od ne­ho lí­ši. V prí­pa­de oho­vá­ra­nia je v pr­vom ra­de nut­né, aby zo stra­ny pá­cha­te­ľa doš­lo k ozná­me­niu nep­rav­di­vej in­for­má­cie. Ky­ber­ne­tic­ká ši­ka­na však nao­pak vo veľ­kej mie­re  spo­čí­va v ozna­mo­va­ní a zve­rej­ňo­va­ní prav­di­vých, in­tím­nych a cit­li­vých in­for­má­cií (sku­toč­nos­tí), úda­jov, do­kon­ca ob­ra­zo­vých, zvu­ko­vých ale­bo ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vých zá­zna­mov. V ta­kom prí­pa­de te­da nie je napl­ne­ný zá­klad­ný znak skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu oho­vá­ra­nia, kto­rý vy­ža­du­je, aby pá­cha­teľ o poš­ko­de­nom (obe­ti) ozná­mil nep­rav­di­vý údaj. Ky­ber­ne­tic­ká ši­ka­na spo­čí­va­jú­ca v neop­ráv­ne­nom zve­rej­ne­ní prav­di­vej in­for­má­cie tak ne­mô­že byť pos­tih­nu­tá ako čin zod­po­ve­da­jú­ci tres­tné­mu či­nu oho­vá­ra­nia.

Zve­rej­ne­nie prav­di­vé­ho úda­ju by teo­re­tic­ky moh­lo napl­niť skut­ko­vú pod­sta­tu tres­tné­ho či­nu pod­ľa ust. § 376 Tres­tné­ho zá­ko­na. Na spá­chanie toh­to tres­tné­ho či­nu sa však vy­ža­du­je, aby pá­cha­teľ vo­či poš­ko­de­né­mu po­ru­šil „ta­jom­stvo lis­ti­ny ale­bo inej pí­som­nos­ti, zvu­ko­vé­ho zá­zna­mu, ob­ra­zo­vé­ho zá­zna­mu ale­bo iné­ho zá­zna­mu, po­čí­ta­čo­vých dát ale­bo iné­ho do­ku­men­tu ucho­vá­va­né­ho v súk­ro­mí iné­ho“, a to tým, že ten­to pá­cha­teľ ich zve­rej­ní ale­bo sprís­tup­ní tre­tej oso­be ale­bo iným spô­so­bom zneu­ži­je. Pod­sta­tou je ochra­na súk­rom­ných do­ku­men­tov pred ich zve­rej­ne­ním, nap­rík­lad lis­tov, emai­lo­vej poš­ty, nah­rá­vok roz­ho­vo­rov, fo­tog­ra­fií či zdra­vot­ných zá­zna­mov. Vy­ža­du­je sa však pri­tom, aby sa pá­cha­teľ naj­prv zmoc­nil do­ku­men­tu ucho­vá­va­né­ho v súk­ro­mí iné­ho, čo­mu prie­beh mno­hých fo­riem ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny ne­zod­po­ve­dá.

Po­dob­ne, vo vzťa­hu k skut­ko­vej pod­sta­te tres­tné­ho či­nu po­ru­še­nia dô­ver­nos­ti ús­tne­ho pre­ja­vu a iné­ho pre­ja­vu osob­nej po­va­hy 377 Tres­tné­ho zá­ko­na) pla­tí, že pod­ľa skut­ko­vej pod­sta­ty toh­to tres­tné­ho či­nu sa pá­cha­teľ do­pus­tí tres­tné­ho či­nu po­ru­še­nie dô­ver­nos­ti „ne­ve­rej­ne pred­ne­se­ných slov ale­bo iné­ho pre­ja­vu osob­nej po­va­hy tým, že ho neop­ráv­ne­ne za­chy­tí zá­zna­mo­vým za­ria­de­ním a tak­to zho­to­ve­ný zá­znam sprís­tup­ní tre­tej oso­be ale­bo ho iným spô­so­bom pou­ži­je a iné­mu tým spô­so­bí váž­nu uj­mu na prá­vach“. V prí­pa­de ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny však čas­to ide o pre­ja­vy, kto­ré sú za­zna­me­na­né op­ráv­ne­ne, resp. so súh­la­som dot­knu­tej oso­by, ale nás­led­ne zneu­ži­té (tzv. re­ven­ge porn).

Sexuál­ne zneu­ží­va­nie, ako ďal­šia skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu, kto­rý sa mô­že pá­chať v on­li­ne pros­tre­dí, sa od ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny pod­stat­ne lí­ši svo­jou špe­ci­fic­kos­ťou – pá­cha­teľ sa pot­res­tá, ak pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by navr­hne di­eťa­ťu mlad­šie­mu ako pät­násť ro­kov osob­né stret­nu­tie v úmys­le spá­chať na ňom trest­ný čin sexuál­ne­ho zneu­ží­va­nia ale­bo trest­ný čin vý­ro­by det­skej por­nog­ra­fie, pri­čom sám pá­cha­teľ nie je di­eťa­ťom. Do tej­to skut­ko­vej pod­sta­ty navr­ho­va­ná úp­ra­va ky­ber­ne­tic­ké­ho ob­ťa­žo­va­nia ne­za­sa­hu­je.

Ob­dob­ne navr­ho­va­ná textá­cia tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho ob­ťa­žo­va­nia (ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny) reš­pek­tu­je exis­ten­ciu nas­le­du­jú­cich tres­tných či­nov:

•Vý­ro­ba det­skej por­nog­ra­fie (§ 368 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Roz­ši­ro­va­nie det­skej por­nog­ra­fie (§ 369 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Pre­cho­vá­va­nie det­skej por­nog­ra­fie a účasť na det­skom por­nog­ra­fic­kom pred­sta­ve­ní (§ 370 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Oh­ro­zo­va­nie mrav­nos­ti (§ 371, § 372 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Oh­ro­zo­va­nie mrav­nej vý­cho­vy mlá­de­že (§ 211 Tres­tné­ho zá­ko­na)

Na­po­kon, navr­ho­va­ná skut­ko­vá pod­sta­ta ne­má am­bí­ciu za­siah­nuť ani do exis­tu­jú­cich skut­ko­vých pod­stát tý­ka­jú­cich sa on­li­ne či­nov extré­miz­mu:

•Za­lo­že­nie, pod­po­ra a pro­pa­gá­cia hnu­tia sme­ru­jú­ce­ho k pot­la­če­niu zá­klad­ných práv a slo­bôd (§ 421 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Pre­jav sym­pa­tie k hnu­tiu sme­ru­jú­ce­mu k pot­la­če­niu zá­klad­ných práv a slo­bôd (§ 422 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Vý­ro­ba, roz­ši­ro­va­nie a pre­cho­vá­va­nie extré­mis­tic­ké­ho ma­te­riá­lu 422a, § 422b, § 422c Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Po­pie­ra­nie a schva­ľo­va­nie ho­lo­kaus­tu a zlo­či­nov po­li­tic­kých re­ži­mov a zlo­či­nov pro­ti ľud­skos­ti (§ 422d Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Ha­no­be­nie ná­ro­da, ra­sy a pres­ved­če­nia (§ 423 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Pod­ne­co­va­nie k ná­rod­nos­tnej, ra­so­vej a et­nic­kej ne­ná­vis­ti 424 Tres­tné­ho zá­ko­na)

•Pre­jav sym­pa­tie k hnu­tiu sme­ru­jú­ce­mu k pot­la­če­niu zá­klad­ných práv a slo­bôd (§ 424a Tres­tné­ho zá­ko­na)

Navr­ho­va­ná skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu sa te­da pod­stat­ne od­li­šu­je od iných skut­ko­vých pod­stát, kto­ré do­te­raz v Tres­tnom zá­ko­ne up­ra­ve­né. Textá­cia pri­tom vy­chá­dza jed­nak zo za­uží­va­ných ter­mí­nov a poj­mov Tres­tné­ho zá­ko­na, ale i zo za­hra­nič­ných skú­se­nos­tí, a to naj­mä z nám oso­bit­ne blíz­ke­ho štá­tu, kto­rým je Ra­kús­ko. V je­ho tres­tnom zá­ko­ne je kon­krét­ne skut­ko­vá pod­sta­ta ky­ber­ši­ka­ny za­kot­ve­ná v ust. § 107c (v nad­väz­nos­ti na skut­ko­vú pod­sta­tu tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia v § 107a):15

(1) Kto pros­tred­níc­tvom te­le­ko­mu­ni­ká­cií ale­bo po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu spô­so­bom, kto­rý by mo­hol nep­ri­me­ra­ne na­ru­šiť ži­vot­ný št­ýl dru­hej oso­by, ko­na­júc po dlh­šiu do­bu,

1. oso­bu zjav­ne poš­ko­dí na cti spô­so­bom vní­ma­teľ­ným väč­ším poč­tom osôb, ale­bo

2. sprís­tup­ní sku­toč­nos­ti ale­bo ob­ra­zo­vé zá­zna­my z in­tím­nej ob­las­ti ži­vo­ta oso­by bez jej súh­la­su väč­šie­mu poč­tu osôb,

pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok ale­bo po­ku­tou do vý­šky 720 den­ných sa­dzieb.

(2) Ak čin za nás­le­dok sa­mov­raž­du ale­bo po­kus o sa­mov­raž­du poš­ko­de­nej oso­by v zmys­le od­se­ku 1, pá­cha­teľ sa pot­res­tá od­ňa­tím slo­bo­dy až na tri ro­ky.

Pod­ľa toh­to vzo­ru sa navr­hu­je up­ra­viť aj v Tres­tnom zá­ko­ne Slo­ven­skej re­pub­li­ky oso­bit­nú skut­ko­vú pod­sta­tu tres­tné­ho či­nu ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny, a to pod ozna­če­ním „ne­bez­peč­né ob­ťa­žo­va­nie“, v nad­väz­nos­ti na úp­ra­vu ne­bez­peč­né­ho vy­hrá­ža­nia 360) a ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia (§ 360a).

B. Oso­bit­ná časť

K čl. I

Trest­ný zá­kon sa dopĺňa no­vou skut­ko­vou pod­sta­tou tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho ob­ťa­žo­va­nia, kto­rá pok­rý­va naj­ne­bez­peč­nej­šie prí­pa­dy ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny. Sku­toč­nosť, že sa pros­tried­ka­mi tres­tné­ho prá­va pos­ti­hu­jú iba naj­zá­važ­nej­šie prí­pa­dy ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny naz­na­ču­je vy­jad­re­nie skut­ko­vej pod­sta­ty, pra­cu­jú­ce s poj­ma­mi dl­ho­do­bos­ti a úmy­sel­né­ho zhor­šo­va­nia kva­li­ty ži­vo­ta. v úvod­nej ve­te tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho ob­ťa­žo­va­nia je to­tiž zdô­raz­ne­né vy­me­dzenie úmy­sel­nos­ti a zhor­še­nia kva­li­ty ži­vo­ta a nás­led­ne v písm. a) aj zdô­raz­ne­nie dl­ho­do­bos­ti úmy­sel­né­ho ko­na­nia, a v písm. b) sa pos­ti­hu­je iba ta­ké zve­rej­ňo­va­nie zá­zna­mov osob­ných pre­ja­vov, kto­ré je spô­so­bi­lé pri­vo­diť váž­nu uj­mu poš­ko­de­né­mu. 

Uve­de­né vy­me­dzenia pred­sta­vu­jú zá­ru­ku, že v praxi ne­mô­že dôjsť k nep­ri­me­ra­né­mu tres­ta­niu údaj­ných pá­cha­te­ľov tých­to tres­tných či­nov. Na­vy­še, vzhľa­dom na to, že ide o pre­čin, pla­tí ust. § 10 ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na, pod­ľa kto­ré­ho „Nej­de o pre­čin, ak vzhľa­dom na spô­sob vy­ko­na­nia či­nu a je­ho nás­led­ky, okol­nos­ti, za kto­rých bol čin spá­cha­ný, mie­ru za­vi­ne­nia a poh­nút­ku pá­cha­te­ľa je je­ho zá­važ­nosť ne­patr­ná.“ Aj pod­ľa ust. § 40 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na, „Od pot­res­ta­nia pá­cha­te­ľa pre­či­nu, ak ním ne­bo­la spô­so­be­ná smrť ale­bo ťaž­ká uj­ma na zdra­ví, mož­no upus­tiť, ak

a) pá­cha­teľ priz­nal spá­chanie pre­či­nu, je­ho spá­chanie ľu­tu­je a pre­ja­vu­je účin­nú sna­hu po náp­ra­ve a ak vzhľa­dom na po­va­hu spá­cha­né­ho pre­či­nu a na do­te­raj­ší ži­vot pá­cha­te­ľa mož­no dô­vod­ne oča­ká­vať, že už sa­mot­né pre­jed­na­nie ve­ci pred sú­dom pos­ta­čí na je­ho náp­ra­vu,

b) súd prij­me zá­ru­ku za náp­ra­vu pá­cha­te­ľa a za to, že vzhľa­dom na vý­chov­ný vplyv to­ho, kto zá­ru­ku po­nú­kol, po­va­hu spá­cha­né­ho pre­či­nu a oso­bu pá­cha­te­ľa ulo­že­nie tres­tu nie je pot­reb­né, ale­bo

c) pre­čin spá­chal v sta­ve zmen­še­nej prí­čet­nos­ti a súd za to, že ochran­né lie­če­nie, kto­ré mu zá­ro­veň uk­la­dá, za­bez­pe­čí ochra­nu spo­loč­nos­ti a náp­ra­vu pá­cha­te­ľa účin­nej­šie ako trest; to nep­la­tí, ak si stav zmen­še­nej prí­čet­nos­ti spô­so­bil vply­vom ná­vy­ko­vej lát­ky.“

No­vo­za­vá­dza­nú skut­ko­vú pod­sta­tu tak ne­mož­no vní­mať ako nad­mer­nú kri­mi­na­li­zá­ciu. Nao­pak, je to reak­cia na tres­tnop­ráv­ne ne­pos­ti­ho­va­nie spo­lo­čen­sky ne­bez­peč­né­ho ko­na­nia.

V kva­li­fi­ko­va­ných skut­ko­vých pod­sta­tách sa pos­ky­tu­je oso­bit­ná zvý­še­ná ochra­na chrá­ne­ným oso­bám (de­ťom) a prís­nej­šie sa tres­tá tiež ob­ťa­žo­va­nie z poms­ty a mož­né spô­so­be­nie ťaž­kej uj­my na zdra­ví ale­bo až smr­ti v dôs­led­ku dl­ho­do­bej ši­ka­ny.

For­mu­lač­ne skut­ko­vá pod­sta­ta vy­chá­dza zo za­ve­de­ných a za­uží­va­ných ter­mí­nov a poj­mov Tres­tné­ho zá­ko­na, aký­mi sú: dl­ho­do­bé ko­na­nie pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by 360a), po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu 283) ale­bo po­čí­ta­čo­vej sie­te (§122), zne­va­žo­va­nie 343), za­stra­šo­va­nie 419) zve­rej­ne­nie zá­zna­mov pre­ja­vov osob­nej po­va­hy (§ 377), spô­so­bi­lých pod­stat­ným spô­so­bom zhor­šiť kva­li­tu ži­vo­ta (§ 360a).

Vo všeo­bec­nos­ti ky­ber­ne­tic­ká ši­ka­na pred­sta­vu­je špe­ci­fic­ký druh ši­ka­ny, reali­zo­va­ný pros­tred­níc­tvom in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, čo zna­me­ná, že pá­cha­teľ k dis­po­zí­cii no­vý nás­troj na ub­li­žo­va­nie. Cha­rak­te­ris­tic­ký­mi znak­mi ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny je naj­mä opa­ko­va­nosť (dl­ho­do­bosť), in­ten­zív­nosť a preu­ká­za­teľ­ný do­pad na obeť. V práv­nom

po­riad­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky nie je ten­to po­jem tres­tnop­ráv­ne vy­me­dze­ný, a iba niek­to­ré as­pek­ty toh­to dru­hu ko­na­nia v zmys­le no­riem tres­tné­ho prá­va kri­mi­na­li­zo­va­né a pe­na­li­zo­va­né.

Pred­lo­že­ný návrh vy­pĺňa bie­le mies­ta v ob­las­ti pos­ti­hu ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny, pri­čom v žiad­nom prí­pa­de ne­mož­no kon­šta­to­vať, že zna­ky navr­ho­va­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho ob­ťa­žo­va­nia v nep­ri­me­ra­nej mie­re dup­li­ku­jú, resp. kri­mi­na­li­zu­jú ko­na­nia, kto­ré pod­ľa plat­né­ho zne­nia Tres­tné­ho zá­ko­na tres­tný­mi čin­mi. Nao­pak, tie­to tres­tné či­ny dopĺňa.

K navr­ho­va­né­mu § 360b ods. 1 písm. a)

V po­rov­na­ní s tres­tným či­nom ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia pod­ľa § 360a ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na pla­tí, že do­te­raj­šia úp­ra­va ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia kri­mi­na­li­zu­je ko­na­nie spo­čí­va­jú­ce v dl­ho­do­bom pre­nas­le­do­va­ní, kto­ré je spo­je­né s vy­hráž­kou ub­lí­že­nia na zdra­ví, vy­hľa­dá­va­ním osob­nej prí­tom­nos­ti ale­bo sle­do­va­ním, kon­tak­to­va­ním poš­ko­de­nej oso­by pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by, ale­bo zneu­ži­tím jej osob­ných úda­jov za úče­lom zís­ka­nia osob­né­ho ale­bo iné­ho kon­tak­tu s tou­to oso­bou, či iným ob­me­dzo­va­ním v ob­vyk­lom spô­so­be ži­vo­ta. Pod­ľa ko­men­tá­ro­vej li­te­ra­tú­ry, ten­to trest­ný čin bol za­ve­de­ný „ako reak­cia na mno­žia­ce sa prí­pa­dy pra­vi­del­né­ho ale­bo as­poň opa­ko­va­né­ho pre­nas­le­do­va­nia osôb vo for­me úto­kov, kto­ré sa­mi ose­be nie eš­te tres­tný­mi čin­mi, v niek­to­rých prí­pa­doch ani pries­tup­ka­mi, av­šak vo svo­jom súhr­ne spô­so­bi­lé pod­stat­ným spô­so­bom zhor­šiť kva­li­tu ži­vo­ta, ba do­kon­ca vy­vo­lať dô­vod­nú oba­vu z mož­né­ho ub­lí­že­nia na zdra­ví či hor­šej zdra­vot­nej uj­my (čas­té naj­mä úto­ky pro­ti bý­va­lým man­žel­ským par­tne­rom či iným par­tne­rom vo for­me sle­do­va­nia, uka­zo­va­nia sa, prí­pad­ne spre­vá­dza­né na­dáv­ka­mi, ľah­ším fy­zic­kým ata­kom napr. vo for­me sá­ca­nia a pod.).  Niek­to­ré z tých­to úto­kov sí­ce v praxi bo­lo mož­né po­sú­diť ako trest­ný čin vý­tr­žníc­tva pod­ľa § 364 TZ ale­bo trest­ný čin ne­bez­peč­né­ho vy­hrá­ža­nia pod­ľa § 360 TZ, av­šak v praxi sa tak di­alo skôr vý­ni­moč­ne.“16  Po­dob­ný je tiež spo­lo­čen­ský dô­vod za­vá­dzania no­vej skut­ko­vej pod­sta­ty ne­bez­peč­né­ho ob­ťa­žo­va­nia, pos­ti­hu­jú­cej prá­ve tie prí­pa­dy ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny, kto­ré sí­ce v niek­to­rých as­pek­toch mô­žu byť pos­ti­ho­va­né ako iné tres­tné či­ny, vrá­ta­ne ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia pod­ľa ust. § 360a, av­šak množ­stvo ne­bez­peč­ných ko­na­ní zos­tá­va stá­le tres­tným prá­vom ne­pos­tih­nu­tých.

Po­kiaľ ide pria­mo o vzťah no­vo­navr­ho­va­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho ob­ťa­žo­va­nia k tres­tné­mu či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia, je zrej­mé, že skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia nes­le­du­je ochra­nu pred ky­ber­ne­tic­kou ši­ka­nou v jej ce­los­ti, resp. pos­ky­tu­je ochra­nu iba pred ta­ký­mi jej pre­jav­mi, kto­ré mož­no po­va­žo­vať za ne­bez­peč­né pre­nas­le­do­va­nie (cy­ber­stal­king) – dl­ho­do­bé pre­nas­le­do­va­nie spo­je­né s vy­hrá­ža­ním, vy­hľa­dá­va­ním osob­nej blí­zos­ti ale­bo sle­do­va­ním, kon­tak­to­va­ním, kto­ré ne­napĺňa ob­sa­ho­vé zna­ky ši­ka­ny, ale iba zna­ky pre­nas­le­do­va­nia kon­tak­to­va­ním pro­ti vô­li poš­ko­de­né­ho, ďa­lej zneu­ži­tím osob­ných úda­jov poš­ko­de­né­ho za úče­lom zís­ka­nia kon­tak­tu s poš­ko­de­ným, a na­po­kon všeo­bec­né „iné ob­me­dzo­va­nie v ob­vyk­lom spô­so­be ži­vo­ta“ spo­je­né s pre­nas­le­do­va­ním. Cie­ľom skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia je tak pri­már­ne „iba“ ochra­na jed­not­liv­ca pred pre­nas­le­do­va­ním ako je de­fi­no­va­né v ods. 1. Na roz­diel od to­ho navr­ho­va­ná skut­ko­vá pod­sta­ta tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho ob­ťa­žo­va­nia ne­má za svoj cieľ ochra­nu pred oba­va­mi o ži­vot a zdra­vie spô­so­be­ný­mi pre­nas­le­do­va­ním, ale ochra­nu pred ky­ber­ne­tic­kou ši­ka­nou spô­so­be­nou iný­mi z mož­ných spô­so­bov ši­ka­ny.   

Oso­bit­ne pri­tom tre­ba ob­jas­niť vzťah no­vo­navr­ho­va­nej úp­ra­vy k ust. § 360a ods. 1, písm. c), d) a e), kto­ré by moh­li byť vní­ma­né ako prek­rý­va­jú­ce sa v do­te­raj­šej úp­ra­ve ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia a v no­vej úp­ra­ve ne­bez­peč­né­ho ob­ťa­žo­va­nia. Tu však tre­ba zdô­raz­niť, že prí­pa­de ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia us­ta­no­ve­nie § 360a ods. 1 písm. c) pos­ti­hu­je sa­mot­né kon­tak­to­va­nie pro­ti vô­li poš­ko­de­né­ho ako druh či spô­sob pre­nas­le­do­va­nia, bez to­ho, aby bol špe­ci­fi­ko­va­ný ob­sah „kon­tak­tu“, resp. správ, kto­ré pred­sta­vu­jú pod­sta­tu kon­tak­tu. Pri ne­bez­peč­nom pre­nas­le­do­va­ní sa te­da pos­ti­hu­je iba sa­mot­ná sku­toč­nosť „kon­tak­to­va­nia“ ako spô­so­bu pre­nas­le­do­va­nia, kto­ré mô­že a v praxi i bý­va na roz­diel od ši­ka­ny čas­to ob­sa­ho­vo po­zi­tív­ne la­de­né. No­vo­navr­ho­va­ný trest­ný čin ne­bez­peč­né­ho ob­ťa­žo­va­nia nao­pak nek­la­die dô­raz na pr­vok pre­nas­le­do­va­nia, kto­rý je dos­ta­toč­ne pok­ry­tý uve­de­ným ust. § 360a, ale na pr­vok ši­ka­ny (ob­ťa­žo­va­nia), te­da na ob­sah ko­mu­ni­ká­cie. Na­vy­še, kým § 360a ods. 1 písm. c) pos­ti­hu­je iba kon­tak­to­va­nie pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by, ne­bez­peč­né ob­ťa­žo­va­nie za­hŕňa i ši­ka­nu pros­tried­ka­mi po­čí­ta­čo­vej sie­te a po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu, te­da i iný­mi služ­ba­mi in­for­mač­nej spo­loč­nos­ti.

Po­kiaľ ide o § 360a ods. 1 písm. d) pri ne­bez­peč­nom pre­nas­le­do­va­ní t.j. o zneu­ži­tie osob­ných úda­jov za úče­lom zís­ka­nia kon­tak­tu s poš­ko­de­ným, tá­to si­tuácia je pod­stat­ne od­liš­ná než je prí­pad ky­ber­ne­tic­kej ši­ka­ny ši­ka­na sa to­tiž v jed­nej zo svo­jich pos­ti­ho­va­ných po­dôb ma­te­ria­li­zu­je v po­do­be vy­dá­va­nia sa za poš­ko­de­né­ho s cie­ľom zos­mieš­niť obeť, keď pá­cha­teľ vy­stu­pu­je a ko­ná v jej me­ne.

Na­po­kon, všeo­bec­ne po­ňa­té ust. § 360a ods. 1 písm. e) v skut­ko­vej pod­sta­te ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia je pod­ľa ko­men­tá­ro­vej li­te­ra­tú­ry zá­sad­ne tiež iba ta­ké „iné“ ko­na­nie, kto­ré je spo­je­né s pre­nas­le­do­va­ním ako zá­klad­ným zna­kom tej­to skut­ko­vej pod­sta­ty – „ide naj­mä o poš­ko­dzo­va­nie ve­cí poš­ko­de­né­ho... nev­hod­né pri­po­mí­na­nie svo­jej neus­tá­lej ale­bo as­poň čas­tej prí­tom­nos­ti..., drob­né fy­zic­ké ata­ky... a pod.“17

No­vo­navr­ho­va­ný trest­ný čin ne­bez­peč­né­ho ob­ťa­žo­va­nia nap­ro­ti to­mu nek­la­die dô­raz na pr­vok pre­nas­le­do­va­nia. Ky­ber­ne­tic­ká ši­ka­na sa v praxi reali­zu­je aj iný­mi spô­sob­mi, než je pre­nas­le­do­va­nie. Pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by to­tiž tiež mož­no obeť dl­ho­do­bo zne­va­žo­vať, za­stra­šo­vať, či inak ob­ťa­žo­vať, čo je zá­klad­nou pod­sta­tou ši­ka­ny v ana­ló­go­vom aj v di­gi­tál­nom sve­te. Dru­hy ši­ka­ny (vrá­ta­ne ky­ber­ši­ka­ny) to­tiž ok­rem ky­ber­ne­tic­ké­ho pre­nas­le­do­va­nia (cy­ber­stal­king) za­hŕňa­jú naj­mä:

•Uráž­ky a na­dáv­ky

•Ob­ťa­žo­va­nie, za­stra­šo­va­nie, vy­hráž­ky a vy­die­ra­nie

•Zve­rej­ne­nie tráp­nych, in­tím­nych ale­bo up­ra­ve­ných fo­tog­ra­fií ale­bo vi­deí

•Šíre­nie osob­ných ale­bo nep­rav­di­vých in­for­má­cií o obe­ti

•Vy­lú­če­nie zo sku­pi­ny

•Krá­dež iden­ti­ty, vy­tvá­ra­nie fa­loš­ných a pos­meš­ných pro­fi­lov, ne­ná­vis­tných sku­pín

K § 360b ods. 1 písm. b)

Navr­ho­va­né zne­nie od­se­ku 1 písm. b) for­mu­lač­ne vy­chá­dza z tres­tné­ho či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 Tres­tné­ho zá­ko­na a z čas­ti z tres­tné­ho či­nu po­ru­še­nia dô­ver­nos­ti ús­tne­ho pre­ja­vu a iné­ho pre­ja­vu osob­nej po­va­hy pod­ľa § 377 Tres­tné­ho zá­ko­na, ale pri­tom sa od tých­to skut­ko­vých pod­stát pod­stat­ne lí­ši.

V prí­pa­de oho­vá­ra­nia je v pr­vom ra­de nut­né, aby zo stra­ny pá­cha­te­ľa doš­lo k ozná­me­niu nep­rav­di­vej in­for­má­cie. Ky­ber­ne­tic­ká ši­ka­na však nao­pak vo veľ­kej mie­re v spo­čí­va v ozna­mo­va­ní a zve­rej­ňo­va­ní prav­di­vých, in­tím­nych a vy­so­ko sen­zi­tív­nych in­for­má­cií, úda­jov, do­kon­ca audio­vi­zuál­nych či vi­zuál­nych zá­zna­mov. V ta­kom prí­pa­de te­da nie je napl­ne­ný zá­klad­ný znak skut­ko­vej pod­sta­ty oho­vá­ra­nia, kto­rá vy­ža­du­je, aby pá­cha­teľ o poš­ko­de­nom (obe­ti) ozná­mil nep­rav­di­vý údaj, pri­čom ten­to údaj je spô­so­bi­lý znač­nou mie­rou oh­ro­ziť váž­nosť tej­to oso­by u spolu­ob­ča­nov, poš­ko­diť oso­be v za­mes­tna­ní, v pod­ni­ka­ní, na­ru­šiť oso­be ro­din­né vzťa­hy ale­bo jej spô­so­biť inú váž­nu uj­mu. 

Roz­diel v po­rov­na­ní so skut­ko­vou pod­sta­tou tres­tné­ho či­nu po­ru­še­nia dô­ver­nos­ti ús­tne­ho pre­ja­vu a iné­ho pre­ja­vu osob­nej po­va­hy pod­ľa § 377 spo­čí­va v tom, že pri tres­tnom či­ne po­ru­še­nia dô­ver­nos­ti ide o po­ru­še­nie dô­ver­nos­ti ne­ve­rej­ne pred­ne­se­ných slov ale­bo pre­ja­vov a ich neop­ráv­ne­né za­chy­te­nie a sprís­tup­ne­nie tre­tej oso­be so spô­so­be­ním uj­my obe­ti, kým pri ne­bez­peč­nom ob­ťa­žo­va­ní ide o zve­rej­ne­nie aké­ho­koľ­vek, te­da i ve­rej­ne pred­ne­se­né­ho pre­ja­vu, za­chy­te­né­ho so súh­la­som poš­ko­de­né­ho, a je­ho nás­led­né „zneu­ži­tie“ ta­kým spô­so­bom, kto­rý je spô­so­bi­lý pod­stat­ne zhor­šiť kva­li­tu ži­vo­ta obe­te. Ty­pic­kým prík­la­dom je zve­rej­ne­nie in­tím­nych zá­be­rov pô­vod­ne zís­ka­ných so súh­la­som dot­knu­tej oso­by (tzv. re­ven­ge porn). Tie­to dve skut­ko­vé pod­sta­ty te­da sle­du­jú úpl­ne od­liš­né cie­le ochra­nu dô­ver­nos­ti pre­ja­vu pred je­ho neop­ráv­ne­ným za­chy­te­ním a zve­rej­ne­ním, a na dru­hej stra­ne ši­ka­nóz­ne zve­rej­ňo­va­nie le­gál­ne zís­ka­ných zá­zna­mov pre­ja­vu osob­nej po­va­hy dot­knu­tej oso­by (obe­te), zni­žu­jú­cich kva­li­tu ži­vo­ta obe­te.

K tres­tnej sadz­be v od­se­ku 1

Hor­né a dol­né hra­ni­ce tres­tnej sadz­by v zá­klad­nej aj kva­li­fi­ko­va­ných skut­ko­vých pod­sta­tách zod­po­ve­da­jú po­dob­ným skut­ko­vým pod­sta­tám (Vy­die­ra­nie, Nát­lak, Po­ru­šo­va­nie ta­jom­stva prep­ra­vo­va­ných správ, Neop­ráv­ne­né za­chy­tá­va­nie po­čí­ta­čo­vých úda­jov, Oh­ro­ze­nie ob­chod­né­ho, ban­ko­vé­ho, poš­to­vé­ho, te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho a da­ňo­vé­ho ta­jom­stva). Po­mer­ne vy­so­ká hor­ná hra­ni­ca tri ro­ky (ale bez akej­koľ­vek mi­ni­mál­nej dol­nej hra­ni­ce) v zá­klad­nej všeo­bec­nej skut­ko­vej pod­sta­te je mo­ti­vo­va­ná aj tým, že ust. § 116 Tres­tné­ho po­riad­ku (TP) vy­ža­du­je mi­ni­mál­nu hor­nú hra­ni­cu tri ro­ky, ale­bo za­ra­de­nie tres­tné­ho či­nu me­dzi taxatív­ne vy­me­dze­né tres­tné či­ny na to, aby bo­lo mož­né pri vy­šet­ro­va­ní tres­tnej čin­nos­ti vy­užiť prís­tup or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní k úda­jom pred­sta­vu­jú­cim te­le­ko­mu­ni­kač­né ta­jom­stvo. Vý­slov­né za­ra­de­nie toh­to tres­tné­ho či­nu me­dzi vy­bra­né tres­tné či­ny pod­ľa ust. § 116 TP by však bo­lo prob­le­ma­tic­ké, le­bo by ne­mu­se­lo zod­po­ve­dať po­žia­dav­ke „zá­važ­nos­ti“ z hľa­dis­ka ju­di­ka­tú­ry SD EÚ.

Vzhľa­dom na ab­sen­tu­jú­cu zá­važ­nosť tiež nep­red­pok­la­dá­me pou­ži­tie in­šti­tú­tov pod­ľa § 114 a § 115 TP. K hor­nej hra­ni­ci troch ro­kov, kto­rá by moh­la v po­rov­na­ní s hor­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by ur­če­nej v prí­pa­de prí­buz­né­ho tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia pô­so­biť ako nep­ri­me­ra­ne vy­so­ká, opä­tov­ne uvá­dza­me, že v tom­to prí­pa­de nie je sta­no­ve­ná žiad­na mi­ni­mál­na hra­ni­ca dol­nej sadz­by, a že ide o pre­čin, pri kto­rom sa zoh­ľad­ňu­je aj ma­te­riál­ny ko­rek­tív v prí­pa­doch ko­na­nia, kto­ré nie je spo­lo­čen­sky ne­bez­peč­né. Nao­pak, skôr pod­ľa nás tre­ba uva­žo­vať do bu­dúc­nos­ti o úp­ra­ve a sprís­ne­ní san­kcie za ne­bez­peč­né pre­nas­le­do­va­nie, než o zni­žo­va­ní hor­nej hra­ni­ce tres­tnej sadz­by za ne­bez­peč­né ob­ťa­žo­va­nie (ky­ber­ši­ka­nu). 

K § 360b ods. 2

Kva­li­fi­ko­va­ná skut­ko­vá pod­sta­ta v od­se­ku 2 prís­nej­šie pos­ti­hu­je prí­pa­dy, ke­dy sa ši­ka­na pá­cha na chrá­ne­nej oso­be v zmys­le ust. § 139 (naj­mä na di­eťa­ti) ale­bo z oso­bit­né­ho mo­tí­vu v zmys­le ust. § 140 (napr. z poms­ty).

K § 360b ods. 3

Kva­li­fi­ko­va­ná skut­ko­vá pod­sta­ta v od­se­ku 3 prís­nej­šie pos­ti­hu­je prí­pa­dy, ke­dy ši­ka­na ve­die k ťaž­kej uj­me na zdra­ví ale­bo k smr­ti obe­te, ako aj prí­pa­dy re­ci­dí­vy.

K čl. II

        Navr­hu­je sa, aby zá­kon na­do­bu­dol účin­nosť 1. jú­la 2021, čo zod­po­ve­dá po­ža­do­va­nej le­gis­va­kan­cii zá­ko­na.

 

1 ERLI­CHOVÁ, I.: Šika­no­va­nie. Dos­tup­né na inter­ne­te:

http://soslc.sk/wp-

 

con­tent/up­loads/2015/07/ika­no­va­nie4.pdf

 

2 Poz­ri napr. Edu­ca­tor’s Gui­de to Cy­ber­bullying and Cy­berthreats. Dos­tup­né na inter­ne­te:

https://web.ar­chi­ve.org/web/20110410181159/http://csriu.org/cy­ber­bul­ly/docs/cbcte­du­ca­tor.pdf

 

3 Dos­tup­né na inter­ne­te:

https://www.zod­po­ved­ne.sk/in­dex.php/sk/oh­ro­ze­nia/ky­ber­si­ka­no­va­nie

4 ERLI­CHOVÁ, I.: Šika­no­va­nie. Dos­tup­né na inter­ne­te:

http://soslc.sk/wp-

con­tent/up­loads/2015/07/ika­no­va­nie4.pdf

 

5 Poz­ri napr. PO­BE­DIN­SKY, V. N. a kol.: Cy­ber­bullying: le­gal re­gu­la­tions in Cen­tral Asia. In: Uto­pía y Praxis La­ti­noa­me­ri­ca­na, vol. 24, núm. Esp. 5, 2019. Dos­tup­né na inter­ne­te:

https://www.re­da­lyc.org/jat­sRe­po/279/27962050021/html/in­dex.html

 

6 Poz­ri napr. SEN­DER, B.: Šika­na: Ná­si­lie na de­ťoch, pá­cha­né iný­mi deť­mi. Od 14 ro­kov trest­ný čin. Dos­tup­né na inter­ne­te:

https://slo­ven­sky­pa­cient.sk/si­ka­na-na-sko­le-de­fi­ni­cia-trest­ny-cin-pri­beh/

 

7 GRE­GUS­SOVÁ, M. DROBNÝ, M.: Ky­ber­ši­ka­no­va­nie.sk : Me­to­dic­ká prí­ruč­ka. Bra­tis­la­va : eS­lo­ven­sko o.z., 2015, s. 10. Dos­tup­né na inter­ne­te:

https://www.zod­po­ved­ne.sk/in­dex.php/sk/com­po­nent/jdownloads/fi­nish/1-

 

kni­hy-a-pri­ruc­ky/101-pri­ruc­ka-ky­ber­si­ka­no­va­nie-sk?Ite­mid=0

 

8 Dos­tup­né na inter­ne­te:

https://www.ky­ber­si­ka­no­va­nie.sk

 

9 GRE­GUS­SOVÁ, M. DROBNÝ, M.: Ky­ber­ši­ka­no­va­nie.sk : Me­to­dic­ká prí­ruč­ka. Bra­tis­la­va : eS­lo­ven­sko o.z., 2015, s. 49-57. Dos­tup­né na inter­ne­te:

https://www.zod­po­ved­ne.sk/in­dex.php/sk/com­po­nent/jdownloads/fi­nish/1-

 

kni­hy-a-pri­ruc­ky/101-pri­ruc­ka-ky­ber­si­ka­no­va­nie-sk?Ite­mid=0

 

10 Po­dob­ne, v ČR Me­to­dic­ký po­kyn MŠMT č. 28 275/2000-22 de­fi­nu­je ši­ka­nu tak­to: „Šika­no­vá­ní je ja­ké­ko­liv cho­vá­ní, je­hož zá­měrem je ub­lí­žit je­din­ci, oh­ro­zit ne­bo za­stra­šo­vat ji­né­ho žá­ka, případně sku­pi­nu žá­ků. Je to cí­le­né a ob­vyk­le opa­ko­va­né uži­tí ná­si­lí je­din­cem ne­bo sku­pi­nou vůči je­din­ci  či sku­pině žá­ků, kteří se neu­mí ne­bo z nejrůznějších důvodů ne­mo­hou brá­nit.  Za­hr­nu­je jak fy­zic­ké úto­ky v po­době bi­tí, vy­dí­rá­ní, lou­pe­ží, poš­ko­zo­vá­ní věcí dru­hé osobě, tak i úto­ky slov­ní v po­době na­dá­vek, pom­luv, vy­hro­žo­vá­ní či po­ni­žo­vá­ní. Může mít i for­mu sexuál­ní­ho obtěžo­vá­ní zneu­ží­vá­ní. Šika­na se pro­je­vu­je i v nepřímé po­době ja­ko ná­pad­né přeh­lí­že­ní a ig­no­ro­vá­ní žá­ka či žá­ků tříd­ní ne­bo ji­nou sku­pi­nou spolu­žáků.“

 

11 HÚSKOVÁ, Ľ.: Šika­no­va­nie v škol­skom pros­tre­dí a je­ho tres­tno-práv­ne hľa­dis­ko. Dos­tup­né na inter­ne­te:

https://www.pro­hu­man.sk/pe­da­go­gi­ka/si­ka­no­va­nie-v-skol­skom-pros­tre­di-a-je­ho-tres­tno-prav­ne-hla­dis­ko

 

12 Tam­že.

13 Sprá­va ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky o čin­nos­ti pro­ku­ra­tú­ry v ro­ku 2019 a poz­nat­koch pro­ku­ra­tú­ry o sta­ve zá­kon­nos­ti v Slo­ven­skej re­pub­li­ke. Dos­tup­né na inter­ne­te:

https://www.nrsr.sk/web/Dy­na­mic/Do­cu­mentPre­view.aspx?Do­cID=486924

 

14 Poz­ri prík­la­dy sa­mov­rážd ši­ka­no­va­ných žia­kov. Dos­tup­né na inter­ne­te:

https://www.zod­po­ved­ne.sk/in­dex.php/sk/oh­ro­ze­nia/ky­ber­si­ka­no­va­nie

 

 

15 § 107c. (1) Wer im Wege einer Te­le­kom­mu­ni­ka­tion od­er un­ter Verwen­dung eines Com­pu­ter­sys­tems in einer Weise, die geeig­net ist, eine Per­son in ih­rer Le­bensführung un­zu­mut­bar zu beein­träch­ti­gen, eine län­ge­re Zeit hin­durch for­tge­setzt

1. eine Per­son für eine größere Za­hl von Menschen wahr­neh­mbar an der Eh­re verletzt od­er

2. Tat­sa­chen od­er Bil­dauf­nah­men des höchstpersönli­chen Le­ben­sbe­reiches einer Per­son oh­ne de­ren Zus­tim­mung für eine größere Za­hl von Menschen wahr­neh­mbar macht, ist mit Frei­heitsstra­fe bis zu einem Jahr od­er mit Geldstra­fe bis zu 720 Ta­ges­sät­zen zu bes­tra­fen.

(2) Hat die Tat den Selbstmord od­er einen Selbstmor­dver­such der im Sinn des Abs. 1 verlet­zten Per­son zu Fol­ge, so ist der Tä­ter mit Frei­heitsstra­fe bis zu drei Jah­ren zu bes­tra­fen.

 

16 BUR­DA, E. a kol.: Trest­ný zá­kon : Oso­bit­ná časť. Ko­men­tár – II. di­el. Pra­ha : C.H.Beck, 2011, s. 1201-1202.

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia