Ešte k téme neoprávnenej držby odevu s označením Polícia

Publikované: 11. 11. 2015, čítané: 3027 krát
 

 

Po­le­mi­ka s prís­pev­kom „Reak­cia na člá­nok s náz­vom „Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním Po­lí­cia hro­zí po­ku­ta“„

 Dňa 11.09.2015 som na strán­ke prav­ne­lis­ty.sk pub­li­ko­val člá­nok s náz­vom „Neop­ráv­ne­ná dr­žba od­evu s ozna­če­ním "Po­lí­cia"“.

 Ako reak­ciu na uve­de­ný prís­pe­vok zve­rej­nil dňa 30.09.2015 Ing. Fran­ti­šek Petrů, prís­luš­ník Po­li­caj­né­ho zbo­ru, na rov­na­kej strán­ke svoj prís­pe­vok s náz­vom „Reak­cia na člá­nok s náz­vom Za neop­ráv­ne­nú dr­žbu od­evu s ozna­če­ním Po­lí­cia hro­zí po­ku­ta“.

 Autor Ing. Fran­ti­šek Petrů sa vo svo­jom prís­pev­ku sto­tož­nil s mo­jím ná­zo­rom, že pries­tu­pok pod­ľa § 47 ods. 1 písm. i/ zák. č. 372/1990 Zb.o pries­tup­koch, te­da po­ru­še­nie zá­ka­zu pou­ží­vať ozna­če­nie "Po­li­caj­ný zbor" ale­bo "Po­lí­cia" ale­bo zá­ka­zu pou­ží­vať slu­žob­nú rov­no­ša­tu Po­li­caj­né­ho zbo­ru, kto­rý je us­ta­no­ve­ný v oso­bit­nom zá­ko­ne, mož­no spá­chať aj ne­ve­rej­ne.

 Na dru­hej stra­ne autor člán­ku vy­jad­ril ne­súh­las s mo­jím ná­zo­rom, že už len sa­mot­ná neop­ráv­ne­ná dr­žba či vlas­tníc­tvo od­evu s ta­kým­to ozna­če­ním je proti­zá­kon­né a mož­no ho san­kcio­no­vať. Svo­je tvr­de­nie autor člán­ku za­lo­žil na gra­ma­tic­kom vý­kla­de zá­kon­né­ho us­ta­no­ve­nia toh­to pries­tup­ku, pri­čom autor člán­ku vy­jad­ril ná­zor, že zá­ko­no­dar­ca v pred­met­nom us­ta­no­ve­ní zá­ko­na vy­ža­du­je od pá­cha­te­ľa pre­ja­viť sna­hu o pou­ži­tie pred­met­né­ho ozna­če­nia, čo je ka­te­go­ric­ky uve­de­né v sa­mot­nom pred­met­nom us­ta­no­ve­ní „kto po­ru­ší zá­kaz pou­ží­vať ozna­če­nie“.

 S uve­de­ným tvr­de­ním sa pod­ľa môj­ho ná­zo­ru ne­mož­no sto­tož­niť. Kľú­čo­vým pre po­cho­pe­nie uve­de­nej prob­le­ma­ti­ky je jej skú­ma­nie lo­gic­kým ale naj­mä gra­ma­tic­kým vý­kla­dom prís­luš­ných us­ta­no­ve­ní toh­to pries­tup­ku.

 § 81 ods. 1 zák. č. 171/1993 Z.z. o Po­li­caj­nom zbo­re

Ak ten­to zá­kon ale­bo oso­bit­ný pred­pis neus­ta­no­vu­jú inak, za­ka­zu­je sa v ús­tnom vy­hlá­se­ní, na od­eve, v pí­som­nom sty­ku, v náz­ve do­mé­ny web strán­ky a na vo­zid­le pou­ží­vať ozna­če­nia "Po­li­caj­ný zbor" ale­bo "Po­lí­cia" vo všet­kých tva­roch, vrá­ta­ne zmien v ich di­ak­ri­ti­ke a so za­čia­toč­ný­mi ma­lý­mi pís­me­na­mi.

 Z uve­de­né­ho je zrej­mé, že ex le­ge je za­ká­za­né pou­ží­vať na od­eve ozna­če­nie „Po­lí­cia“. Slo­vom „pou­žiť“ mal v tom­to prí­pa­de zá­ko­no­dar­ca na mys­li neop­ráv­ne­ne pou­ži­tie ozna­če­nia „Po­lí­cia“ na od­eve, čo­mu pris­ved­ču­je aj ná­zov § 81 zák. č. 171/1993 Z.z. o Po­li­caj­nom zbo­re „Zá­kaz pou­ží­vať ozna­če­nia "Po­li­caj­ný zbor" a "Po­lí­cia" a zá­kaz pou­ží­vať slu­žob­nú rov­no­ša­tu Po­li­caj­né­ho zbo­ru“. Autor člán­ku pod­ľa môj­ho ná­zo­ru nes­práv­ne vy­vo­dzu­je zá­ver, že zá­kon­né us­ta­no­ve­nie „...za­ka­zu­je sa na od­eve­pou­ží­vať ozna­če­nie"Po­lí­cia““ zna­me­ná, že je za­ká­za­né pou­ží­vať od­ev s ozna­če­ním "Po­lí­cia", nap­rík­lad je­ho ve­rej­ným no­se­ním. V ta­kom­to prí­pa­de by ale de­fi­ní­cia toh­to pries­tup­ku mu­se­la znieť napr. tak­to:

 Ak ten­to zá­kon ale­bo oso­bit­ný pred­pis neus­ta­no­vu­jú inak, za­ka­zu­je sa pou­ží­vať od­evs ozna­če­ním "Po­li­caj­ný zbor" ale­bo "Po­lí­cia" vo všet­kých tva­roch, vrá­ta­ne zmien v ich di­ak­ri­ti­ke a so za­čia­toč­ný­mi ma­lý­mi pís­me­na­mi

 V ta­kom­to prí­pa­de by bo­la si­tuácia jas­ná a po­ru­še­ním zá­ko­na by bo­lo len pou­ží­va­nie ta­ké­ho­to od­evu, t.j. je­ho no­se­nie, či už ve­rej­né ale­bo ne­ve­rej­né. Vzhľa­dom na zá­kon­né zne­nie § 81 ods. 1 zák. č. 171/1993 Z.z. o Po­li­caj­nom zbo­re je si­tuácia iná – zá­ko­no­dar­ca vý­slov­ne za­ka­zu­je pou­ží­vať ozna­če­nie "Po­lí­cia" na od­eve, čo je ne­po­chyb­ne šir­ší zá­kaz než len zá­kaz pou­ží­vať od­ev s ozna­če­ním "Po­lí­cia". Pou­ži­tie ozna­če­nia "Po­lí­cia" na od­eve je mož­né už len vy­ob­ra­ze­ním toh­to ozna­če­nia na od­eve, pri­čom sa ne­vy­ža­du­je ta­ký­to od­ev pou­žiť iným spô­so­bom.Zá­kon za­ka­zu­je už len sa­mot­né pou­ži­tie ozna­če­nia „Po­lí­cia“ na od­eve a nie až pou­ži­tie tak­to ozna­če­né­ho od­evu a pre­to na napl­ne­nie skut­ko­vej pod­sta­ty pries­tup­ku pod­ľa môj­ho ná­zo­ru sta­čí aj neop­ráv­ne­né vlas­tníc­tvo ale­bo dr­žba ta­ké­ho­to od­evu. „Pou­žiť“ v tom­to prí­pa­de zna­me­ná vy­ob­ra­ziť, resp. mať vy­ob­ra­ze­né ozna­če­nie „Po­lí­cia“ na od­eve.

 Zá­kaz pou­ží­vať na od­eve ozna­če­nie "Po­lí­cia"je zá­sad­ným spô­so­bom iný zá­kaz než zá­kaz pou­ží­vať od­ev s ozna­če­ním "Po­lí­cia".

 Zá­kaz pou­ží­vať na od­eve ozna­če­nie "Po­lí­cia" mož­no po­ru­šiť pou­ži­tím ozna­če­nia "Po­lí­cia“ na od­eve, k čo­mu sta­čí vlas­tníc­tvo ta­ké­ho­to od­evu pod­ľa § 81 ods. 1 zák. č. 171/1993 Z.z. o Po­li­caj­nom zbo­re. Vlas­tníc­tvo či dr­žba od­evu s ozna­če­ním „Po­lí­cia“, napr. pre­daj­com ar­mys­ho­pu ale­bo je­ho zá­kaz­ní­ka za­kla­da­jú proti­práv­nosť ta­ké­ho­to ko­na­nia, na­koľ­ko k po­ru­še­niu zá­ka­zu pou­ží­vať ozna­če­nie „Po­lí­cia“ na od­eve doš­lo už len tým, že na od­eve je ta­ké­to ozna­če­nie neop­ráv­ne­ne pou­ži­té. Po­ru­še­nie toh­to zá­ka­zu je nás­led­ne san­kcio­no­va­né pod­ľa § 47 ods. 1 písm. i/ zák. č. 372/1990 Zb.o pries­tup­koch.

Bliž­šie by uve­de­nú prob­le­ma­ti­ku moh­li os­vet­liť dô­vo­do­vé sprá­vy napr. k zá­ko­nu o pries­tup­koch či zá­ko­nu o Po­li­caj­nom zbo­re, av­šak tie sa v pod­sta­te tou­to otáz­kou šir­šie ne­zao­be­ra­jú, pre­to bu­de zrej­me ne­vyh­nut­né poč­kať na roz­ho­do­va­ciu prax sú­dov v tých­to otáz­kach. 

 

JUDr. Adam Puš­kár

ad­vo­kát

www.apad­vo­kat.sk

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia