K tomu, či možno spáchať trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa v štádiu pokusu

Publikované: 29. 10. 2017, čítané: 23916 krát
 

 

Úvod­ná poz­nám­ka JUDr. Pe­ter Šam­ko

 Niž­šie v texte je uve­rej­ne­né nas­ke­no­va­né uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia, kto­rým doš­lo opä­tov­ne k ob­vi­ne­niu pro­ku­rá­to­ra JUDr. Va­si­la Špir­ka. Hneď na úvod chcem zdô­raz­niť (aby mi zno­vu ne­bo­lo vy­tý­ka­né ako som sa k uz­ne­se­niu dos­tal), že uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia mi za­slal na zve­rej­ne­nie JUDr. Va­sil Špir­ko (ako oso­ba, kto­rej sa uz­ne­se­nie vy­slo­ve­ne tý­ka dal na je­ho zve­rej­ne­nie vý­slov­ný súh­las). Tak ako to bo­lo aj v pred­chá­dza­jú­com prí­pa­de, aj te­raz bo­lo uz­ne­se­nie ano­ny­mi­zo­va­né a me­no vy­šet­ro­va­te­ľa, kto­rý ho vy­dal bo­lo vy­ma­za­né.

 Rov­na­ko tak mi bo­lo v pred­chá­dza­jú­com prí­pa­de vy­tý­ka­né, že ako sud­ca by som mal byť zdr­žan­li­vý pri ko­men­to­va­ní „ži­vých“ ve­cí a to aj v prí­pa­de, ak sa mo­je ko­men­tá­re tý­ka­jú vý­slov­ne len od­bor­ných ve­cí (vý­klad skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu a po­dob­ne). Mys­lím, že tá­to vý­tka bo­la op­ráv­ne­ná, av­šak ak som sa aj v mi­nu­los­ti na webe práv­ne lis­ty za­obe­ral niek­to­rý­mi ži­vý­mi ve­ci (kau­za Špir­ko zďa­le­ka ne­bo­la pr­vá), bo­lo to vždy a len z dô­vo­du, že sa mi tá kto­rá kau­za zda­la práv­ne za­ují­ma­vá a bo­la vhod­ná na práv­nu po­le­mi­ku (neš­lo nik­dy z mo­jej stra­ny o „ro­be­nie po­li­ti­ky“, ale len o od­bor­né po­le­mi­zo­va­nie). V tom­to sme­re môž­no spo­me­núť nap­rík­lad ob­vi­ne­nú no­tár­ku v kau­ze go­ri­la, kau­zu Bi­lak, kau­zu Ba­ťa a po­dob­ne.

 

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a139-kau­za-go­ri­la-a-ob­vi­ne­na-no­tar­ka

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a457-po­ma­lo­va­nie-bus­ty-kon­tro­ver­znej-osob­nos­ti-vy­raz-slo­bo­dy-pre­ja­vu-ale­bo-trest­ny-cin

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a256-be­ne­so­ve-dek­re­ty-a-kau­za-ba­ta

 Vzhľa­dom k uve­de­né­mu ob­me­dzím aj v tom­to (no­vom) prí­pa­de svoj ko­men­tár len na čis­to od­bor­nú po­le­mi­ku tý­ka­jú­cu sa to­ho, či mož­no trest­ný čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa spá­chať v štá­diu po­ku­su a ako mu­sia byť vy­jad­re­né jed­not­li­vé zna­ky zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty toh­to tres­tné­ho či­nu v opi­se skut­ko­vej ve­ty uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia. Niž­šie uve­de­né uz­ne­se­nie o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia te­da be­riem ako učeb­nú po­môc­ku na kto­rej mož­no de­monštro­vať niek­to­ré mož­né hmot­nop­ráv­ne ako aj pro­ces­nop­ráv­ne nes­práv­nos­ti. Tak dú­fam, že pár mo­jich poz­ná­mok bu­de chá­pa­ných ako vklad do od­bor­nej dis­ku­sie a nie ako útok na roz­ho­do­va­nie or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní.

 Na no­vom uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia je po­zo­ru­hod­né to, že vy­šet­ro­va­teľ, na­priek prak­tic­ky to­tož­né­mu skut­ku, za kto­rý vznie­sol ob­vi­ne­nie aj v pred­chá­dza­jú­com uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia, zľa­vil v zá­važ­nos­ti práv­nej kva­li­fi­ká­cie skut­ku, keď už v ko­na­ní pro­ku­rá­to­ra ne­vi­dí zlo­čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) Tr. zák. (s tres­tnou sadz­bou šty­ri až de­sať ro­kov), ale má ísť už len o pre­čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák. (s tres­tnou sadz­bou dva ro­ky až päť ro­kov). Na kon­ci od­ôvod­ne­nia uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia vy­šet­ro­va­teľ na­vy­še pri­púš­ťa, že v ďal­šom štá­diu tres­tné­ho ko­na­nia bu­de po­su­dzo­vať aj us­ta­no­ve­nie § 10 ods. 2 Tr. zák. (po vý­slu­chu ob­vi­ne­né­ho), t. j. mož­nosť, že neš­lo o trest­ný čin s pou­ka­zom na je­ho ne­patr­nú zá­važ­nosť.

 Vy­šet­ro­va­teľ ne­zos­tal len pri tej­to zme­ne, ale zme­nil aj vý­vo­jo­vé štá­dium toh­to tres­tné­ho či­nu, keď už v ko­na­ní pro­ku­rá­to­ra ne­vi­dí do­ko­na­ný trest­ný čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa (t. j. už netvr­dí, že bo­li napl­ne­né všet­ky zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa), ale má ísť len o po­kus toh­to tres­tné­ho či­nu pod­ľa § 14 ods. 1 Tr. zák.

 V tom­to sme­re je nut­né upo­zor­niť (z hľa­dis­ka práv­nej čis­to­ty), že po­kus tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák. nie je mož­ný. Zo sa­mot­nej skut­ko­vej pod­sta­ty toh­to tres­tné­ho či­nu to­tiž vy­plý­va, že ide o tzv. pred­čas­ne do­ko­na­ný trest­ný čin (po­dob­ne ako nap­rík­lad trest­ný čin lú­pe­že), na­koľ­ko na napl­ne­nie všet­kých zna­kov zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty toh­to tres­tné­ho či­nu sa ne­vy­ža­du­je aj spô­so­be­nie ško­dy iné­mu, či za­do­vá­že­nie se­be ale­bo iné­mu neop­ráv­ne­ný pros­pech, ale pos­ta­čí len úmy­sel ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa k to­mu sme­ru­jú­ci.

 Ale­bo po­ve­da­né inak znak “v úmys­le spô­so­biť iné­mu ško­du ale­bo za­do­vá­žiť se­be ale­bo iné­mu neop­ráv­ne­ný pros­pech” cha­rak­te­ri­zu­je poh­nút­ku pá­cha­te­ľa, tak­že k do­ko­na­niu tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tr. zák. nie je pot­reb­né, aby aj ško­da iné­mu neop­ráv­ne­ne vznik­la ale­bo aby pá­cha­teľ sku­toč­ne se­be ale­bo iné­mu za­do­vá­žil neop­ráv­ne­ný pros­pech (pri­me­ra­ne ju­di­ka­tú­ra R 25/1975). Na­priek to­mu je však nut­né vždy uviesť do skut­ko­vej ve­ty uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia v čom kon­krét­nom a ko­mu moh­la byť spô­so­be­ná ško­da, res­pek­tí­ve neop­ráv­ne­ný pros­pech, na­koľ­ko ide o znak skut­ko­vej pod­sta­ty pred­met­né­ho tres­tné­ho či­nu.

 Už len s oh­ľa­dom na tie­to okol­nos­ti je zrej­mé, že no­va práv­na kva­li­fi­ká­cia uve­de­ná v no­vom uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia je nes­práv­na.

 Na­po­kon, tak ako v pred­chá­dza­jú­com prí­pa­de, ani te­raz vy­šet­ro­va­teľ v skut­ko­vej ve­te uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia neuvie­dol nič kon­krét­ne, z čo­ho by bo­lo mož­né zis­tiť ko­mu chcel pro­ku­rá­tor spô­so­biť ško­du, v čom kon­krét­nom ma­la tá­to ško­da spo­čí­vať, res­pek­tí­ve ko­mu chcel pro­ku­rá­tor spô­so­biť neop­ráv­ne­ný pros­pech a v čom kon­krét­nom mal ten­to neop­ráv­ne­ný pros­pech spo­čí­vať. Je nut­né zo­pa­ko­vať, že tie­to okol­nos­ti cha­rak­te­ri­zu­jú znak zá­klad­nej skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa a mu­sia mať v opi­se skut­ku svoj od­raz.

 Po­kiaľ na strán­ke prav­ne­lis­ty.sk vy­šet­ro­va­te­lia, do ur­či­tej mie­ry, spo­chyb­ňu­jú tlak pro­ku­rá­to­rov na vy­ššie po­žia­dav­ky na kva­li­tu uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia

http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a605-tres­tnop­rav­ny-for­mal­izmus-nas-kaz­do­den­ny-no-3

po­tom je nut­né do­dať, že cel­kom ur­či­te nie je mož­né re­zig­no­vať na po­žia­dav­ku, že sku­tok uve­de­ný v uz­ne­se­ní o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia mu­sí od­rá­žať všet­ky zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty, kto­rá sa kla­die ob­vi­ne­né­mu za vi­nu (nie je mož­né vzniesť ob­vi­ne­nie len „za po­lo­vi­cu tres­tné­ho či­nu“, t. j. v opi­se skut­ku uviesť len okol­nos­ti, kto­ré od­rá­ža­jú iba niek­to­ré zna­ky skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu). Rov­na­ko tak mu­sí pla­tiť, že po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu mu­sí byť od­ôvod­ne­né kon­krét­ny­mi zis­te­ný­mi sku­toč­nos­ťa­mi. Nes­ta­čí len všeo­bec­né po­doz­re­nie, ne­pod­lo­že­né dom­nien­ky, či my­šlien­ko­vé konštruk­cie po­li­caj­ta, kto­ré nie sú pod­po­re­né reál­ny­mi sku­toč­nos­ťa­mi.

 V tom­to sme­re vy­šet­ro­va­teľ v skut­ko­vej ve­te uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia uvie­dol, že ko­na­ním pro­ku­rá­to­ra „by ok­rem vznik­nu­tej uj­my vo for­me po­vin­nos­tí a nás­led­kov vy­plý­va­jú­cich z ta­ké­ho­to ko­na­nia vznik­nu­tej ozna­mo­va­te­ľo­vi a je­ho ad­vo­ká­to­vi, moh­la do­ko­na­ním či­nu spo­čí­va­jú­com v do­siah­nu­tí zve­rej­ne­nia pred­met­nej zá­pis­ni­ce byť spô­so­be­ná do­po­siaľ pres­ne neš­pe­ci­fi­ko­va­ná ško­da aj oso­bám uve­de­ným v zá­pis­ni­ci z 17.06.2016“.

 Ten­to vý­ňa­tok zo skut­ko­vej ve­ty uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia ne­má žiad­ny zá­klad vo vy­ko­na­nom do­ka­zo­va­ní tak ako je po­pí­sa­né v od­ôvod­ne­ní uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia, t. j. je nep­res­kú­ma­teľ­ný a za­lo­že­ný len na špe­ku­lá­ciách vy­šet­ro­va­te­ľa.

 Vy­šet­ro­va­teľ to­tiž neš­pe­ci­fi­ko­val v čom kon­krét­nom ma­la ozna­mo­va­te­ľo­vi a je­ho ad­vo­ká­to­vi vznik­núť uj­ma ko­na­ním pro­ku­rá­to­ra a nie je jas­né ani to, čo vy­šet­ro­va­teľ mys­lí slov­ným spo­je­ním „uj­ma vo for­me po­vin­nos­tí a nás­led­kov“. Z vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nia vy­plý­va, že úda­je uvá­dza­né v zá­pis­ni­ci o tres­tnom ozná­me­ní uvie­dol ozna­mo­va­teľ a zá­pis­ni­cu o tres­tnom ozná­me­ní aj pod­pí­sal. Nie je vô­bec jas­né, ako mô­že byť ozna­mo­va­teľ poš­ko­de­ným, keď zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní ob­sa­hu­je len to čo sám vy­po­ve­dal. A tak is­to nie je cel­kom lo­gic­ké, ako sa mo­hol stať poš­ko­de­ným ad­vo­kát ozna­mo­va­te­ľa, te­da „aké po­vin­nos­ti a nás­led­ky“ by mu­sel zná­šať za to, že je­ho klient uvá­dzal ur­či­té úda­je do zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní, kto­rú aj pod­pí­sal.

 Eš­te hor­šie je na tom mož­nosť spô­so­be­nia „do­po­siaľ pres­ne neš­pe­ci­fi­ko­va­nej ško­dy oso­bám uvá­dza­ným v zá­pis­ni­ci z 17.06.2016“. Vy­šet­ro­va­teľ v skut­ku ani neuvie­dol, kto by ma­li byť tie báj­ne oso­by uvá­dza­né ozna­mo­va­te­ľom v zá­pis­ni­ci o tres­tnom ozná­me­ní, kto­rým moh­la byť spô­so­be­ná ško­da a po­kiaľ ne­vie vy­šet­ro­va­teľ ško­du, kto­rá by im údaj­ne hro­zi­la vô­bec špe­ci­fi­ko­vať (v skut­ko­vej ve­te sa pou­ží­va ter­mín „neš­pe­ci­fi­ko­va­ná ško­da), po­tom je nut­né pri­pus­tiť aj to, že ne­mu­se­lo ur­či­tým oso­bám hro­ziť žiad­ne spô­so­be­nie ško­dy (nap­rík­lad ak by bo­li in­for­má­cie uve­de­né v tres­tnom ozná­me­ní prav­di­vé, nie je mož­né ho­vo­riť o poš­ko­de­ní ich dob­ré­ho me­na a po­dob­ne). Po­kiaľ skut­ko­vá pod­sta­ta stí­ha­né­ho tres­tné­ho či­nu vy­ža­du­je „úmy­sel pá­cha­te­ľa spô­so­biť iné­mu ško­du“, po­tom mu­sí byť v skut­ko­vej ve­te uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia uve­de­né v čom kon­krét­nom moh­la kon­krét­nej oso­be (po­ten­ciál­ne­mu poš­ko­de­né­mu) vznik­núť ško­da a kto by mo­hol byť tým­to po­te­ciál­nym poš­ko­de­ným. Je nep­ri­ja­teľ­né vzná­šať ob­vi­ne­nie ko­mu­koľ­vek za to, že mo­hol nie­ko­mu spô­so­biť ne­ja­kú ško­du, ak nie je jas­né v čom by tá­to ško­da ma­la ale­bo moh­la spo­čí­vať (je to po­dob­né s prí­pa­dom, v kto­rom by doš­lo k vzne­se­niu ob­vi­ne­nia za spá­chanie tres­tné­ho či­nu ub­lí­že­nia na zdra­ví inej oso­be, pri­čom vy­šet­ro­va­teľ by v skut­ku uvie­dol, že vznik­lo inej oso­be neč­pe­ci­fi­ko­va­né zra­ne­nie, t. j. ne­bo­lo by jas­né, či jej vô­bec vznik­lo zra­ne­nie a ak áno tak, kde jej vznik­lo a aké bo­lo zá­važ­né).

 Nap­rík­lad, spô­so­biť uj­mu (ško­du) inej oso­be (nap­rík­lad vo for­me zá­sa­hu do jej dob­ré­ho me­na) by v da­nom prí­pa­de (v prí­pa­de spi­so­va­nia tres­tné­ho ozná­me­nia) bo­lo mož­né vte­dy, ak by sa ob­sah tres­tné­ho ozná­me­nia uká­zal ako nep­rav­di­vý (zá­sa­hom do osob­nos­ti fy­zic­kej oso­by mô­že byť to­tiž len roz­ši­ro­va­nie nep­rav­di­vých ale­bo zmä­toč­ných in­for­má­cií, kto­ré od­po­ru­jú sku­toč­nos­ti). V ta­kých­to prí­pa­doch by pri­chá­dza­lo do úva­hy aj vy­vo­dzo­va­nie tres­tnej zod­po­ved­nos­ti ozna­mo­va­te­ľa nap­rík­lad za spá­chanie tres­tné­ho či­nu kri­vé­ho ob­vi­ne­nia. Opä­tov­ne tu však tre­ba zo­pa­ko­vať, že or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní, kto­rý spi­su­je tres­tné ozná­me­nie ne­ru­čí za je­ho ob­sa­ho­vú správ­nosť, či prav­di­vosť úda­jov pos­ky­to­va­ných ozna­mo­va­te­ľom. Je­ho úlo­hou je len za­chy­tiť ob­sah tres­tné­ho ozná­me­nia do zá­pis­ni­ce a vy­ko­nať pro­ces­né úko­ny, aby doš­lo k roz­hod­nu­tiu o tres­tnom ozná­me­ní. Prá­ve pos­tup po pri­ja­tí tres­tné­ho ozná­me­nia slú­ži na to, aby sa úda­je uve­de­né v tres­tnom ozná­me­ní pre­ve­ri­li a zis­ti­la sa ich prav­di­vosť, či re­le­van­tnosť z hľa­dis­ka tres­tné­ho prá­va.

Už len drob­ná poz­nám­ka na zá­ver. Z do­ka­zo­va­nia, kto­ré je po­pí­sa­né v od­ôvod­ne­ní uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia, nap­rík­lad vy­plý­va, že sve­dok M B (bý­va­lý prís­luš­ník vä­zen­skej strá­že, kto­rý pred­vá­dzal ozna­mo­va­te­ľa) vy­po­ve­dal (uve­diem len skrá­te­nú pa­sáž), že v mies­tnos­ti os­tal len Ing. V a JUDr. Špir­ko. Za dve­ra­mi po­čul ako sa ba­vi­li o naj­vyš­šej po­li­ti­ke, pri­čom Ing. V vy­svet­ľo­val pro­ku­rá­to­ro­vi ako fun­go­val ce­lý sys­tém oh­ľa­dom fun­go­va­nia zjed­no­du­še­ne pra­nia pe­ňa­zí.

 Z uve­de­nej sve­dec­kej vý­po­ve­de mož­no vy­vo­diť, že ak ur­či­tá oso­ba sku­toč­ne vy­po­ve­da­la vy­ššie uvá­dza­né sku­toč­nos­ti, kto­ré moh­li vy­ka­zo­vať zna­ky tres­tné­ho či­nu, po­tom bo­lo po­vin­nos­ťou pro­ku­rá­to­ra ich za­chy­tiť aj pí­som­ne (je bez vý­zna­mu, či sku­toč­nos­ti o kto­rých tá­to oso­ba vy­po­ve­da­la bo­li uvá­dza­né tou­to oso­bou ofi­ciál­ne do zá­pis­ni­ce ale­bo neo­fi­ciál­ne v rám­ci roz­ho­vo­ru s pro­ku­rá­to­rom pri uzat­vá­ra­ní do­ho­dy o vi­ne a tres­te v inej tres­tnej ve­ci) a pre­ve­riť ich (po­vin­nosť pro­ku­rá­to­ra stí­hať všet­ky tres­tné či­ny o kto­rých sa doz­vie vy­plý­va z us­ta­no­ve­nia § 2 ods. 5 Tr. por.). Po­kiaľ by tá­to oso­ba uvá­dza­la nep­rav­di­vé sku­toč­nos­ti (či už v pro­ces­nej for­me ale­bo pri ne­for­mál­nom roz­ho­vo­re), t. j. ve­do­me by pro­ku­rá­to­ra kla­ma­la, po­tom je to jej zod­po­ved­nosť a prí­pad­ne klam­stvo ozna­mo­va­te­ľa nie je mož­né klásť za vi­nu pro­ku­rá­to­ro­vi (pro­ku­rá­tor ne­mô­že niesť zod­po­ved­nosť za to, čo ur­či­tá oso­ba vy­po­ve­dá, ale ne­sie zod­po­ved­nosť za to, či a ako ta­ké­to tvr­de­nia pre­ve­rí).

 K ďal­ším zna­kom skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa (t. j. hlav­ne k to­mu, že je v da­nej ve­ci po­chyb­ným, že ko­na­ním pro­ku­rá­to­ra doš­lo k vy­ko­ná­va­niu je­ho prá­vo­mo­ci spô­so­bom od­po­ru­jú­cim zá­ko­nu a to aj v sú­vis­los­ti s mož­ným zve­rej­ne­ným zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní) od­ka­zu­jem na svoj pred­chá­dza­jú­ci ko­men­tár.

 http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a480-ob­vi­ne­nie-pro­ku­ra­to­ra-pre-sku­tok-kto­ry-nie-je-tres­tnym-ci­nom

 

MI­NIS­TER­STVO VNÚTRA SLO­VEN­SKEJ RE­PUB­LI­KY

PREZÍDIUM PO­LI­CAJNÉHO ZBO­RU ná­rod­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra

ná­rod­ná proti­ko­rup­čná jed­not­ka expo­zi­tú­ra Zá­pad

                                                                                        V Tren­čí­ne dňa 23.10.2017

                                                      UZ­NE­SE­NIE

Pod­ľa § 206 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku stí­ham

JUDr. Va­sil Špir­ko, nar....., pro­ku­rá­tor Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky

ako ob­vi­ne­né­ho za pre­čin zneu­ží­va­nie prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na v štá­diu po­ku­su pod­ľa § 14 Tres­tné­ho zá­ko­na, le­bo na pod­kla­de zis­te­ných sku­toč­nos­tí je dos­ta­toč­ne od­ôvod­ne­ný zá­ver,

ž e

ako pro­ku­rá­tor Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR (ďa­lej len ÚŠP GP SR) po­ve­re­ný vý­ko­nom op­ráv­ne­ní a po­vin­nos­tí pro­ku­rá­to­ra v tres­tnej ve­ci pro­ti obv. Ing. Ľ V, vtom ča­se vo vý­ko­ne väz­by, ve­de­nej na ÚŠP GP SR pod sp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000 a na Špe­cia­li­zo­va­nom sú­de pod sp. zn. BB-4T/3/2016, nad­vä­zu­júc na to, že s Ing. Ľ V (ďa­lej aj ako „poš­ko­de­ný“) v pred­chá­dza­jú­com ob­do­bí vie­dol ok­rem úrad­nej - for­mál­nej ko­mu­ni­ká­cie aj ko­mu­ni­ká­cii ne­for­mál­ne­ho cha­rak­te­ru, sú­vi­sia­cu so zá­uj­mom poš­ko­de­né­ho pris­pieť k od­ha­le­niu resp. po­die­ľať sa na ob­jas­ňo­va­ní inej zá­važ­nej tres­tnej čin­nos­ti, vy­uží­va­júc pro­ces­nú sku­toč­nosť pre­ru­še­nia hlav­né­ho po­jed­ná­va­nia pod­ľa § 255 ods. 3 Tr. po­riad­ku na účel uzav­re­tia do­ho­dy o vi­ne a tres­te v ozna­če­nej tres­tnej ve­ci, kto­rá mu umož­ňo­va­la pok­ra­čo­vať v pria­mej ko­mu­ni­ká­cii s poš­ko­de­ným, dňa 17.06.2016, po­tom, čo prís­luš­né or­gá­ny ZVJS SR po­žia­dal o pred­ve­de­nie poš­ko­de­né­ho, vy­ko­ná­va­jú­ce­ho vy­ššie uve­de­nú súd­nu väz­bu, do ob­jek­tu ÚŠP GP SR v Pe­zin­ku k inej tres­tnej ve­ci ve­de­nej na ÚŠP GP SR pod sp. zn. VII/2jGn 153/16/1000 na od­bo­re bo­ja pro­ti ko­rup­cii a or­ga­ni­zo­va­nej kri­mi­na­li­te Úra­du in­špek­čnej služ­by sek­cie kon­tro­ly a in­špek­čnej služ­by Mi­nis­ter­stva vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky ( ďa­lej len OB­KOK UIS SKIS MV SR ) pod ČVS: SKIS-33/BK0K-V- 2016, pred­stie­ra­júc, že ide o ne­for­mál­ny, in­for­ma­tív­ny roz­ho­vor, kto­ré­ho ob­sah ucho­vá v taj­nos­ti a ne­bu­de pou­ži­tý na účel tres­tné­ho ko­na­nia, us­ku­toč­nil, bez to­ho, aby poš­ko­de­né­ho pou­čil o prá­vach, kto­ré mu pris­lú­cha­jú pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku ako aj o zod­po­ved­nos­ti za uve­de­nie ve­do­me nep­rav­di­vých úda­jov vrá­ta­ne nás­led­kov kri­vé­ho ob­vi­ne­nia ( § 62 ods. 2 Tr. po­riad­ku), vý­sluch Ing. Ľ V v bliž­šie ne­kon­kre­ti­zo­va­nom pro­ces­nom pos­ta­ve­ní, z kto­ré­ho prie­be­hu si bez prib­ra­tia za­pi­so­va­te­ľa sám vo vý­slu­cho­vej mies­tnos­ti č. 414 b v ob­jek­te ÚŠP GP SR v Pe­zin­ku na za­ria­de­ní vý­poč­to­vej tech­ni­ky vy­ho­to­vil poz­nám­ky, kto­ré nás­led­ne to­ho is­té­ho dna už bez prí­tom­nos­ti poš­ko­de­né­ho, pos­tu­pu­júc v roz­po­re s § 58 ods. 1, § 62 ods. 2 Tr. po­riad­ku na­pí­sal do ob­sa­hu lis­ti­ny ozna­če­nej ako Zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní s dá­tu­mom vy­ho­to­ve­nia 17.06.2016, pri­čom do jej ob­sa­hu v roz­po­re so sku­toč­ným sta­vom, ned­ba­júc naj­mä na us­ta­no­ve­nie § 58 ods. 1 písm. d), písm. e) Tr. po­riad­ku uvie­dol, že po­da­nie tres­tné­ho ozná­me­nia je pre­ja­vom vlas­tnej ini­cia­tí­vy - chce­nia poš­ko­de­né­ho a že pred vy­po­ču­tím - po­da­ním tres­tné­ho ozná­me­nia bol ten­to pou­če­ný o zod­po­ved­nos­ti za uve­de­nie ve­do­me nep­rav­di­vých úda­jov vrá­ta­ne nás­led­kov kri­vé­ho ob­vi­ne­nia v zmys­le § 62 ods. 2 Tr. po­riad­ku s tým, že vo vlas­tnom ob­sa­hu zá­pis­ni­ce po­tom roz­vie­dol kom­plex skut­ko­vých okol­nos­tí; to­ho is­té­ho dňa zá­pis­ni­cu pred­lo­žil na pod­pis J K, ad­mi­nis­tra­tív­nej za­mes­tnan­ky­ni ÚŠP GP SR ako k úko­nu prib­ra­té­mu za­pi­so­va­te­ľo­vi, ho­ci tá­to sa úko­nu pri­ja­tia tres­tné­ho ozná­me­nia resp. iné­ho úko­nu s poš­ko­de­ným, kto­rý by bol us­ku­toč­ne­ný v da­ný deň ne­zú­čas­tni­la a dňa 21.06.2016 tak­to vy­ho­to­ve­nú zá­pis­ni­cu o tres­tnom ozná­me­ní, s ve­do­mím ne­pod­pí­sa­nia uve­de­nej zá­pis­ni­ce ozna­mo­va­te­ľom, pred­lo­žil na za­evi­do­va­nie do prís­luš­né­ho re­gis­tra pod sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000;

nás­led­ne ve­de­ný sna­hou do­siah­nuť zve­rej­ne­nie ob­sa­hu tak­to vy­tvo­re­nej zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní mi­mo sub­jek­ty op­ráv­ne­né na­ze­rať do spi­sov tres­tné­ho ko­na­nia (§ 69 Tr. po­riad­ku), ako aj do­zo­ro­vých spi­sov pro­ku­rá­to­ra (§ 55 zák. č. 153/2001 Z. z. o pro­ku­ra­tú­re v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov) a zá­ro­veň aj nad rá­mec zve­rej­ňo­va­nia a sprís­tup­ňo­va­nia in­for­má­cií zo spi­sov tres­tné­ho ko­na­nia a spi­sov pro­ku­ra­tú­ry v zmys­le § 6 ods. 1, ods. 2 Tr. po­riad­ku a § 55m zák. č. 153/2001 Z. z., dňa 21.06.2016 v ob­jek­te ÚŠP GP SR v Pe­zin­ku ni­kým ne­pod­pí­sa­nú zá­pis­ni­cu o tres­tnom ozná­me­ní zo 17.06.2016 od­ov­zdaj ob­haj­co­vi poš­ko­de­né­ho M P s návr­hom na me­dia­li­zá­ciu jej ob­sa­hu vo for­me pos­kyt­nu­tia ur­če­ným zá­stup­com po­li­tic­kých strán ma­jú­cim za­stú­pe­nie v Ná­rod­nej ra­de SR s od­ôvod­ne­ním tur­bu­len­tnos­ti vte­daj­šej po­li­tic­kej scé­ny v sú­vis­los­ti s kau­zou „BA HAUS“, nad kto­rou vy­ko­ná­val v tom ča­se zá­kon­ný do­zor, ho­ci ten­to ne­bol oso­bou op­ráv­ne­nou oboz­na­mo­vať sa so spi­som resp. s ob­sa­hom zá­pis­ni­ce;

dňa 23.06.2016 opäť v ob­jek­te ÚŠP GP SR v Pezinku vo vý­slu­cho­vej mies­tnos­ti č. 416 po­tom, čo s poš­ko­de­ným ús­peš­ne us­ku­toč­nil ko­na­nie o do­ho­de o vi­ne a tres­te v ko­na­ní ve­de­nom pod sp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000, na za­čiat­ku kto­ré­ho opa­ko­va­ne na­lie­hal na zve­rej­ne­nie resp. za­po­je­nie sa do ďal­ších ko­na­ní, kto­rý­mi by sa ve­rej­nosť doz­ve­de­la o ne­mo­rál­nos­ti ko­na­nia osôb po­me­no­va­ných pri roz­ho­vo­re dňa 17.06.2016, po for­mál­nom ukon­če­ní prís­luš­né­ho ko­na­nia a od­cho­de ob­haj­cu M P z,ob­jek­tu pro­ku­ra­tú­ry, si pod zá­mien­kou pok­ra­čo­va­nia v ďal­ších úko­noch poš­ko­de­né­ho, po­nechal v roz­po­re so žia­dos­ťou o pred­ve­de­nie pod sp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000 a v rám­ci nás­led­né­ho ne­for­mál­ne­ho roz­ho­vo­ru ho in­for­mo­val o nut­nos­ti pod­pí­sať „Poz­nám­ky“ z ich in­for­ma­tív­ne­ho roz­ho­vo­ru zo 17.06.2016 od­ôvod­ňu­júc to pot­re­bou ich ve­ri­fi­ká­cie naj­mä z ča­so­vé­ho hľa­dis­ka pre na­dria­de­né­ho, na čo poš­ko­de­ný opäť bez to­ho, aby bol in­for­mo­va­ný o sku­toč­nom pro­ces­nom vý­zna­me lis­ti­ny, kto­rú mu pred­lo­žil, a rov­na­ko bez to­ho, aby bol pou­če­ný o prá­vach a zod­po­ved­nos­ti v roz­sa­hu § 62 ods. 2 Tr. po­riad­ku, lis­ti­ny ozna­če­né ako zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní zo 17.06.2016 pod­pí­sal, rov­na­ko pod­pí­sal aj ďal­šie lis­ti­ny ozna­če­né ako zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní - dopl­ne­nie z 23.06.2016 a tak­tiež pod­pí­sal aj lis­ti­ny ozna­če­né ako zá­pis­ni­ca o vy­dám ve­ci z 17.06.2016, kto­rý­mi bo­lo Ing. Ľ V dek­la­ro­va­né vy­da­nie 1 ks mi­ni USB flash RAM - mi­ni USB kľúč zn. Ver­ba­tim, veľ­kosť 8 GB, čier­nej far­by, pri­čom v sku­toč­nos­ti k vy­da­niu ve­ci ne­doš­lo; na­po­kon dňa 29.06.2016 v ob­jek­te Špe­cia­li­zo­va­né­ho sú­du, pra­co­vis­ko Ban­ská Bys­tri­ca, kto­rý v da­ný deň pok­ra­čo­val v pre­ru­še­nom hlav­nom po­jed­ná­va­ní za úče­lom schvá­le­nia do­ho­dy o vi­ne a tres­te uzav­re­tej me­dzi pro­ku­rá­to­rom ÚŠP GP SR a poš­ko­de­ným dňa 23.06.2016,


v kon­texte už zmie­ne­né­ho zá­uj­mu o me­dia­li­zá­ciu ob­sa­hu zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo 17.06.2016, ob­haj­co­vi poš­ko­de­né­ho M P v rám­ci ne­for­mál­ne­ho roz­ho­vo­ru navr­hol, že by pos­ta­čo­va­lo, aby na otáz­ku zá­stup­cu niek­to­ré­ho z mé­dií iba potvr­dil, že USP GP SR vy­šet­ru­je tres­tnú vec, kto­rá sa tý­ka sku­toč­nos­tí ob­siah­nu­tých v pred­met­nej zá­pis­ni­ci a po je­ho od­mie­ta­vej reak­cii ho upo­zor­nil, aby si me­dia­li­zá­ciu resp. ním navr­ho­va­ný pos­tup eš­te pre­mys­lel, na­koľ­ko by v inom tres­tnom ko­na­ní ve­de­nom pro­ti poš­ko­de­né­mu mo­hol po­žia­dať o ur­če­nie vý­be­ro­vej prís­luš­nos­ti a nás­led­ne o pri­de­le­nie ve­ci, pri­čom v tom­to no­vom tres­tnom ko­na­ní by vo­či poš­ko­de­né­mu už ne­mu­sel byť ta­ký „zho­vie­va­vý“; čím ko­nal v roz­po­re s us­ta­no­ve­ním § 9 ods. 4 zá­ko­na č. 221/2006 Z. z. o vý­ko­ne väz­by, s us­ta­no­ve­ním § 26 ods. 3 zá­ko­na č. 154/2001 Z. z. o pro­ku­rá­to­roch a práv­nych ča­ka­te­ľoch pro­ku­ra­tú­ry a so zá­klad­ný­mi po­vin­nos­ťa­mi pro­ku­rá­to­ra vy­plý­va­jú­cich z us­ta­no­ve­ní § 26 ods. 1 písm. a), písm. c), písm. m) zá­ko­na č. 154/2001 Z. z. o pro­ku­rá­to­roch a práv­nych ča­ka­te­ľoch pro­ku­ra­tú­ry a čím by ok­rem vznik­nu­tej uj­my vo for­me po­vin­nos­tí a nás­led­kov vy­plý­va­jú­cich z ta­ké­ho­to ko­na­nia vznik­nu­tej poš­ko­de­ným Ing. Ľ V a M P moh­la do­ko­na­ním či­nu spo­čí­va­jú­com v do­siah­nu­tí zve­rej­ne­nia pred­met­nej zá­pis­ni­ce byť spô­so­be­ná do­po­siaľ pres­ne neš­pe­ci­fi­ko­va­ná ško­da aj oso­bám uvá­dza­ným v zá­pis­ni­ci z 17.06.2016.

Od­ôvod­ne­nie

Vo ve­ci tres­tných ozná­me­ní Ing. Ľ V a M P, kto­ré bo­li dňa 15.07.2016 Kraj­skou pro­ku­ra­tú­rou Ban­ská Bys­tri­ca od­ov­zda­né na vy­ba­ve­nie na ná­rod­nú kri­mi­nál­nu agen­tú­ru Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru, bo­la Opat­re­ním Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru zo dňa 18.07.2016 pod­ľa čl. 3 ods. 6 písm. b) s pou­ka­zom na čl. 3 ods. 5 písm. e) na­ria­de­nia mi­nis­tra vnút­ra SR č. 175/2010 o vy­me­dze­ní prís­luš­nos­ti út­va­rov Po­li­caj­né­ho zbo­ru a út­va­rov Mi­nis­ter­stva vnút­ra SR pri od­ha­ľo­va­ní tres­tných či­nov, pri zis­ťo­va­ní ich pá­cha­te­ľov a o pos­tu­pe v tres­tnom ko­na­ní, ur­če­ná vý­be­ro­vá vec­ná prís­luš­nosť ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru.

Dňa 30.06.2016 bo­lo na Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky do­ru­če­né po­da­nie od Ing. Ľ V. Dňa 04.07.2016 bo­la pro­ku­rá­to­rom Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry v Pe­zin­ku spí­sa­ná zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní s ozna­mo­va­te­ľom M P. Dňa 06.07.2016 bo­la pro­ku­rá­to­rom Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry v Pe­zin­ku spí­sa­ná zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní s ozna­mo­va­te­ľom Ing. Ľ V. Dňa 20.07.2016 bo­lo vy­šet­ro­va­te­ľom PZ v Hrn­čia­rov­ciach nad Par­nou spí­sa­né dopl­ne­nie zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 06.07.2016 s ozna­mo­va­te­ľom Ing. Ľ V.

Z po­da­nia V, kto­ré ad­re­so­val na Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky vy­plý­va, že Ing. Ľ V v tres­tnej ve­ci ve­de­nej na Úra­de špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry pod sp. zn. \TL 2Gv/204/13/1000 os­lo­vil pro­ku­rá­to­ra JUDr. Va­si­la Špir­ka s návr­hom na za­ča­tie ko­na­nia o do­ho­de o vi­ne a tres­te, pri­čom mu pri osob­nom roz­ho­vo­re v pries­to­roch ÚVV a UV­TOS Ban­ská Bys­tri­ca vy­svet­lil okol­nos­ti ko­na­nia dvoch prís­luš­ní­kov bý­va­lé­ho úra­du bo­ja pro­ti or­ga­ni­zo­va­né­mu zlo­či­nu P PZ K a B, kto­ré moh­lo napĺňať zna­ky tres­tné­ho či­nu a to z dô­vo­du zní­že­nia tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy na mož­nú úro­veň 56 me­sia­cov, na zá­kla­de čo­ho bo­lo pris­tú­pe­né ku ko­na­niu o do­ho­de o vi­ne a tres­te. Dňa 17.06.2016 Ing. Ľ V ab­sol­vo­val bez prí­tom­nos­ti ob­haj­cu roz­ho­vor s pro­ku­rá­to­rom JUDr. Va­si­lom Špir­kom, pri­čom si­tuáciu nev­ní­mal tak, že z roz­ho­vo­ru sa spi­su­je dos­lov­ný zá­pis, ne­bol žiad­nym spô­so­bom vop­red adek­vát­ne pou­če­ný zo stra­ny pro­ku­rá­to­ra o dôs­led­koch spí­sa­nia akej­koľ­vek for­my zá­pis­ni­ce, bo­lo to vy­ko­na­né bez prí­tom­nos­ti ne­zá­vis­lej oso­by a bez pred­lo­že­nia akej­koľ­vek zá­pis­ni­ce na oboz­ná­me­nie sa s jej ob­sa­hom a nás­led­nú ve­ri­fi­ká­ciu vlas­tno­ruč­ným pod­pi­som. Dňa 23.06.2016 v prí­tom­nos­ti ob­haj­cu ab­sol­vo­val pred pro­ku­rá­to­rom JUDr. Va­si­lom Špir­kom ko­na­nie o do­ho­de o vi­ne a tres­te, kde do­ho­du o vi­ne a tres­te s ne­pod­mie­neč­ným tres­tom od­ňa­tia slo­bo­dy na 56 me­sia­cov pod­pí­sal. Nás­led­ne po od­cho­de ob­haj­cu apo opä­tov­nom pred­ve­de­ní Ing. Ľ V pred pro­ku­rá­to­ra prís­luš­ník­mi ZVJS, mu pod zá­mien­kou aké­ho­si po­ky­nu na­dria­de­né­ho bo­la pro­ku­rá­to­rom pred­lo­že­ná na pod­pis zá­pis­ni­ca da­to­va­ná zo dňa 17.06.2016 a jej dopl­ne­nie, pri­čom ne­bol opä­tov­ne adek­vát­ne pou­če­ný a ne­bo­lo mu zo stra­ny pro­ku­rá­to­ra umož­ne­né sa s ob­sa­hom zá­pis­níc oboz­ná­miť, pri­čom ho pro­ku­rá­tor na­bá­dal na me­dia­li­zo­va­nie infor­má­cií ob­siah­nu­tých v zá­pis­ni­ci zo dňa 17.06.2016 a o spo­li­ti­zo­va­nie ce­lej kau­zy s čím však Ing. Ľ V ne­súh­la­sil.

 

Zo zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní ozna­mo­va­te­ľa Ing. Ľ V zo dňa vy­plý­va, že v do­be tres­tné­ho stí­ha­nia je­ho oso­by a zá­ro­veň umies­tne­nia do vý­ko­nu väz­by v Ústa­ve pre vý­kon väz­by Ban­ská Bys­tri­ca pos­ky­to­val po­čas ne­for­mál­nych roz­ho­vo­rov pro­ku­rá­to­ro­vi JUDr. Va­si­lo­vi Špir­ko vi in­for­má­cie k tres­tnej čin­nos­ti prís­luš­ní­kov bý­va­lé­ho UBOK-u V K a B B za úče­lom do­siah­nu­tia naj­niž­šie­ho mož­né­ho tres­tu. Dňa 17.06.2016 v pri ďal­šom stret­nu­tí s pro­ku­rá­to­rom JUDr. Va­si­lom Špir­kom v sa­mos­tat­nej mies­tnos­ti bu­do­vy Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry bez prí­tom­nos­ti iných osôb pos­ky­tol ďal­šie in­for­má­cie JUDr. Špir­ko­vi oh­ľa­dom tres­tnej čin­nos­ti prís­luš­ní­kov bý­va­lé­ho UBOK-u, z kto­rých si pro­ku­rá­tor vy­ho­to­vo­val poz­nám­ky, pri­čom po pres­táv­ke bol prís­luš­ník­mi ZVJS opä­tov­ne pred­ve­de­ný pred pro­ku­rá­to­ra JUDr. Va­si­la Špir­ka, kto­rý bez prí­tom­nos­ti iných osôb žia­dal in­for­má­cie k ve­rej­ným zá­kaz­kám fi­nan­co­va­ných zo štát­ne­ho roz­poč­tu ale­bo Euro­fon­dov pre re­zort Mi­nis­ter­stva vnút­ra SR vrá­ta­ne Po­li­caj­né­ho zbo­ru naj­mä o čin­nos­ti súk­rom­ných spo­loč­nos­tí pri do­dáv­kach rie­še­ní v ob­las­ti in­for­ma­ti­ky a rov­na­ko čin­nos­ti fy­zic­kých osôb v spo­ji­tos­ti s tý­mi­to súk­rom­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi a Mi­nis­ter­stvom vnút­ra SR. Nás­led­ne Ing. Ľ V v ÚVV Bra­tis­la­va nav­ští­vil je­ho ob­haj­ca M P, kde ho in­for­mo­val o po­žia­dav­ke me­dia­li­zo­vať in­for­má­cie pos­kyt­nu­té po­čas ne­for­mál­ne­ho roz­ho­vo­ru dňa. 17.06.2016 pred JUDr. Va­si­lom Špir­kom a uká­zal mu ne­pod­pí­sa­nú zá­pis­ni­cu zo dňy 17.06.2016. Dňa 23.06.2016 po­čas úko­nov tý­ka­jú­cich sa do­ho­dy o vi­ne a tres­te pro­ku­rá­tor JUDr. Va­sil Špir­ko v prí­tom­nos­ti ob­haj­cu M P žia­dal o vy­ko­na­nie me­dia­li­zá­cie in­for­má­cií pos­kyt­nu­tých dňa 17.06.2016 s mož­nos­ťou až pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia v je­ho tres­tnej ve­ci, čo však Ing. Ľ V jed­noz­nač­ne od­mie­tol, pri­čom po for­mál­nom ukon­če­ní úko­nov a pod­pí­sa­ní prís­luš­ných do­ku­men­tov, po opä­tov­nom pred­ve­de­ní prís­luš­ník­mi ZVJS pred pro­ku­rá­to­ra JUDr. V Š bez prí­tom­nos­ti iných osôb mu pro­ku­rá­tor, s od­ôvod­ne­ním ve­ri­fi­ká­cie a syn­chro­ni­zá­cie úda­jov na zá­kla­de po­žia­dav­ky na­dria­de­né­ho, dal pod­pí­sať bez mož­nos­ti pre­čí­ta­nia, poz­nám­ky, kto­ré vy­tla­čil. Z dopl­ne­nia zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 06.07.2016 s Ing. Ľ V vy­plý­va, že in­for­ma­tív­ny roz­ho­vor Ing. Ľ V s pro­ku­rá­to­rom ÚŠP JUDr. Va­si­lom Špir­kom dňa 17.06.2016 pre­be­hol v pries­to­roch bu­do­vy Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry v Pe­zin­ku v kan­ce­lá­rii na naj­vyš­šom pos­cho­dí, kde po­čas ich roz­ho­vo­ru si pro­ku­rá­tor JUDr. Va­sil Špir­ko za­zna­me­ná­val poz­nám­ky do stol­né­ho po­čí­ta­ča umies­tne­né­ho v po­pí­sa­nej mies­tnos­ti, a kde po ukon­če­ní roz­ho­vo­ru vy­tla­čil nie­koľ­ko lis­tov  for­má­tu A 4 a tie­to za­lo­žil do svoj­ho/ko­ženého di­ára, pri­čom mu ne­dal na pod­pis žiad­nu lis­ti­nu. K ob­sa­hu zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016 uvie­dol, že vo všeo­bec­nos­ti sa zho­du­je s té­mou a ob­sa­hom ich vzá­jom­né­ho roz­ho­vo­ru a niek­to­ré sku­toč­nos­ti sú za­pí­sa­né inak ako bol pô­vod­ný zmy­sel tých­to sku­toč­nos­tí. Na­viac po na­hliad­nu­tí do uve­de­nej zá­pis­ni­ce vý­slov­ne od­mie­tol sku­toč­nosť, že pod­pi­sy na všet­kých stra­nách zá­pis­ni­ce sú je­ho. Po na­hliad­nu­tí do zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní - dopl­ne­nie zo dňa 23.06.2016 uvie­dol, že pod­pi­sy na všet­kých stra­nách zá­pis­ni­ce sú je­ho, av­šak ne­bol si ve­do­mý pod­pi­so­va­nia lis­ti­ny s náz­vom zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní. Ob­sah zá­pis­ni­ce zo dňa 23.06.2016 zod­po­ve­dá ob­sa­hu ne­for­mál­ne­ho roz­ho­vo­ru zo dňa 23.06.2016.

Zo zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 04.07.2016 ozna­mo­va­te­ľa M P vy­plý­va, že v tres­tnej ve­ci ve­de­nej pro­ti ob­vi­ne­né­mu Ing. Ľ V vy­ko­ná­val je­ho ob­ha­jo­bu v ko­na­ní ve­de­nom na ÚŠP, kde bol od­sú­de­ný roz­sud­kom Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du pre da­ňo­vé tres­tné či­ny k ne­pod­mie­neč­né­mu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy vo vý­me­re 56 me­sia­cov. Pred­met­né­mu roz­sud­ku pre­bie­ha­lo do­ho­do­va­cie ko­na­nie u pro­ku­rá­to­ra USP GP SR JUDr. Va­si­la Špir­ka, kto­ré bo­lo ini­cio­va­né na zá­kla­de po­ky­nu je­ho klien­ta. Po tom čo pro­ku­rá­to­ro­vi ozná­mil vô­ľu klien­ta ko­nať o do­ho­de o vi­ne a tres­te v je­ho tres­tnej ve­ci, prib­liž­ne týž­deň pre hlav­ným po­jed­ná­va­ním sa stret­li spo­lu s klien­tom a pro­ku­rá­to­rom JUDr. Špir­kom v pries­to­roch ÚVV Ban­ská Bys­tri­ca, kde klient pos­ky­tol pro­ku­rá­to­ro­vi in­for­má­cie oh­ľa­dom tres­tnej čin­nos­ti prís­luš­ní­kov bý­va­lé­ho UBOK-u, na zá­kla­de čo­ho v nes­kor­šom ob­do­bí je­ho klient spí­sal tres­tné ozná­me­nie a bo­lo ini­cio­va­né tres­tné ko­na­nie pro­ti prís­luš­ní­kom bý­va­lé­ho UBOK-u. Zá­ro­veň sa s pro­ku­rá­to­rom do­hod­li, že na sú­de po­žia­da­jú o pre­ru­še­nie hlav­né­ho po­jed­ná­va­nia za úče­lom ko­na­nia do­ho­dy o vi­ne a tres­te, čo im súd umož­nil a to do dňa 29.06.2016. Dňa 21.06.2016 sa v pries­to­roch ÚŠP GP SR stre­tol s JUDr. Špir­kom, kde mu ten­to ozná­mil, že s je­ho klien­tom spí­sal ďal­šie tres­tné ozná­me­nie tý­ka­jú­ce sa iné­ho skut­ku ako je sku­tok prís­luš­ní­kov bý­va­lé­ho UBOK-u a pred­lo­žil mu ne­pod­pí­sa­nú zá­pis­ni­cu o tres­tnom ozná­me­ní s tým, že ob­sa­hu­je zá­važ­né sku­toč­nos­ti, kto­ré ma­jú spo­lo­čen­ský vý­znam a zá­ro­veň mu navr­hol, či ne­má zá­ujem kau­zu me­dia­li­zo­vať, pri­čom mu uve­de­nú zá­pis­ni­cu dal na vcri­ťi­ká­ciu u klien­ta a nech ju klient pod­pí­še. Eš­te v ten deň nav­ští­vil klien­ta v ÚVV Bra­tis­la­va s otáz­kou ako ce­lá si­tuácia vznik­la a pred­lo­žil mu ne­pod­pí­sa­nú zá­pis­ni­cu o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016, pri­čom klient žiad­nou zá­pis­ni­cou ne­dis­po­no­val a uvie­dol, že si ne­bol ve­do­mý, aby ne­ja­kú zá­pis­ni­cu pod­pi­so­val a že o žiad­nych ta­kých­to dôs­led­koch ne­bol pou­če­ný a ne­bol si ani ve­do­mý pro­ces­ných dôs­led­kov toh­to ko­na­nia a spo­loč­ne dos­pe­li k zá­ve­ru, že zá­ujem na me­dia­li­zá­cii ani spo­li­ti­zo­va­nie ne­ma­jú. Dňa 23.06.2016 po­čas spi­so­va­nia do­ho­dy o vi­ne a tres­te po opä­tov­nom na­lie­ha­ní pro­ku­rá­to­ra na me­dia­li­zá­ciu zá­pis­ni­ce s tým, že me­dia­li­zá­cia je to čo im mô­že pri­niesť pros­pech, opäť ob­haj­ca s klien­tom ta­ký­to pos­tup od­miet­li. Nás­led­ne v ča­se schva­ľo­va­nia do­ho­dy o vi­ne a tres­te na sú­de bo­li me­dzi ob­haj­com a pro­ku­rá­to­rom ve­de­né via­ce­ré ne­for­mál­ne roz­ho­vo­ry po­čas kto­rých pro­ku­rá­tor opä­tov­ne žia­dal, aby si zve­rej­ne­nie zá­pis­ni­ce zo dňa 17.06.2016 roz­mys­le­li, na­koľ­ko mô­že byť pro­ti je­ho klien­to­vi ve­de­né ďal­šie tres­tné stí­ha­nie, kde v prí­pa­de po­žia­da­nia o pri­de­le­nie ve­ci na vý­kon pro­ku­rá­tor­ské­ho do­zo­ru by už ne­mu­sel byť ta­ký zho­vie­va­vý.

Dňa 21.07.2016 vy­šet­ro­va­teľ PZ pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku za­čal tres­tné stí­ha­nie a sú­čas­ne pod­ľa § 206 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku pod­ľa dov­te­dy za­bez­pe­če­né­ho lis­tin­né­ho ma­te­riá­lu vznie­sol ob­vi­ne­nie JUDr. Va­si­lo­vi Špir­ko­vi za zlo­čin zneu­ží­va­nie prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na s pou­ka­zom na § 138 písm. h) Tres­tné­ho zá­ko­na, pre­to­že ako pro­ku­rá­tor Úra­du špe­ciál­nej


pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR (ďa­lej len ÚŠP GP SR) po­ve­re­ný vý­ko­nom op­ráv­ne­ní a po­vin­nos­tí pro­ku­rá­to­ra v tres­tnej ve­ci pro­ti obv. Ing. Ľ V, t. č. vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy v UV­TOS Hrn­čia­rov­ce nad Par­nou, ve­de­nej na ÚŠP GP SR pod sp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000 a na Špe­cia­li­zo­va­nom sú­de pod sp. zn. BB-4T/3/2016, nad­vä­zu­júc na to, že s Ing. Ľ V (ďa­lej aj ako „poš­ko­de­ný“) v pred­chá­dza­jú­com ob­do­bí vie­dol ok­rem úrad­nej - for­mál­nej ko­mu­ni­ká­cie aj ko­mu­ni­ká­ciu ne­for­mál­ne­ho cha­rak­te­ru, sú­vi­sia­cu so zá­uj­mom poš­ko­de­né­ho pris­pieť k od­ha­le­niu resp. po­die­ľať sa na ob­jas­ňo­va­ní inej zá­važ­nej tres­tnej čin­nos­ti, vy­uží­va­júc pro­ces­nú sku­toč­nosť pre­ru­še­nia hlav­né­ho po­jed­ná­va­nia pod­ľa § 255 ods. 3 Tr. po­riad­ku na účel uzav­re­tia do­ho­dy o vi­ne a tres­te v ozna­če­nej tres­tnej ve­ci, kto­rá mu umož­ňo­va­la pok­ra­čo­vať v pria­mej ko­mu­ni­ká­cii s poš­ko­de­ným, dňa 17.06.2016, po­tom, čo prís­luš­né or­gá­ny ZVJS SR po­žia­dal o pred­ve­de­nie poš­ko­de­né­ho vy­ko­ná­va­jú­ce­ho väz­bu do ob­jek­tu ÚŠP GP SR v Pe­zin­ku, pred­stie­ra­júc, že ide rov­na­ko ako pred­tým iba o ne­for­mál­ny, in­for­ma­tív­ny roz­ho­vor, kto­ré­ho ob­sah ucho­vá v taj­nos­ti a ne­bu­de pou­ži­tý na účel tres­tné­ho ko­na­nia, us­ku­toč­nil, bez to­ho, aby poš­ko­de­né­ho pou­čil o prá­vach, kto­ré mu pris­lú­cha­jú pod­ľa práv­ne­ho po­riad­ku SR (oso­bit­ne pod­ľa čl. 47 ods. 1, 2, čl. 50. ods. 4 Ústa­vy SR a § 33 Tr. po­riad­ku) ako aj o zod­po­ved­nos­ti za uve­de­nie ve­do­me nep­rav­di­vých úda­jov vrá­ta­ne nás­led­kov kri­vé­ho ob­vi­ne­nia (§62 ods. 2 Tr. po­riad­ku) vý­sluch Ing. Ľ V v bliž­šie ne­kon­kre­ti­zo­va­nom pro­ces­nom pos­ta­ve­ní, o kto­ré­ho ča­se a mies­te ko­na­nia ne­vy­ro­zu­mel ad­vo­ká­ta M P vy­ko­ná­va­jú­ce­ho ob­ha­jo­bu poš­ko­de­né­ho v ním do­zo­ro­va­nej tres­tnej ve­ci, z kto­ré­ho prie­be­hu si bez prib­ra­tia za­pi­so­va­te­ľa sám na za­ria­de­ní vý­poč­to­vej tech­ni­ky vy­ho­to­vil poz­nám­ky, kto­ré nás­led­ne to­ho is­té­ho dňa už bez prí­tom­nos­ti poš­ko­de­né­ho, pos­tu­pu­júc v roz­po­re s § 58 ods. 1, § 62 ods. 2 Tr. po­riad­ku prev­zal do ob­sa­hu lis­ti­ny ozna­če­nej ako Zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní s dá­tu­mom vy­ho­to­ve­nia 17.06.2016, pri­čom do jej ob­sa­hu v roz­po­re so sku­toč­ným sta­vom, ned­ba­júc naj­mä na ust. § 58 ods. 1 písm. d), e) Tr. po­riad­ku uvie­dol, že po­da­nie tres­tné­ho ozná­me­nia je pre­ja­vom vlas­tnej ini­cia­tí­vy - chce­nia poš­ko­de­né­ho a že pred vy­po­ču­tím - po­da­ním tres­tné­ho ozná­me­nia bol ten­to pou­če­ný o zod­po­ved­nos­ti za uve­de­nie ve­do­me nep­rav­di­vých úda­jov vrá­ta­ne nás­led­kov kri­vé­ho ob­vi­ne­nia v zmys­le § 62 ods. 2 Tr. po­riad­ku s tým, že vo vlas­tnom ob­sa­hu zá­pis­ni­ce po­tom roz­vie­dol kom­plex skut­ko­vých okol­nos­tí, kto­ré u poš­ko­de­né­ho ako aj ďal­ších osôb za­kla­da­jú dô­vod­né po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tných či­nov v ob­las­ti ve­rej­ných zá­ka­ziek fi­nan­co­va­ných zo štát­ne­ho roz­poč­tu ale­bo tzv. euro­fon­dov pre re­zort Mi­nis­ter­stva vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky; to­ho is­té­ho dňa zá­pis­ni­cu pred­lo­žil na pod­pis J K, ad­mi­nis­tra­tív­nej za­mes­tnan­ky­ni ÚŠP GP SR ako k úko­nu prib­ra­té­mu za­pi­so­va­te­ľo­vi, ho­ci tá­to sa úko­nu pri­ja­tia tres­tné­ho ozná­me­nia resp. iné­ho úko­nu s poš­ko­de­ným, kto­rý by bol us­ku­toč­ne­ný v da­ný deň ne­zú­čas­tni­la; nás­led­ne ve­de­ný sna­hou do­siah­nuť zve­rej­ne­nie ob­sa­hu tak­to vy­tvo­re­nej zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní mi­mo sub­jek­ty op­ráv­ne­né na­ze­rať do spi­sov tres­tné­ho ko­na­nia (§ 69 Tr. po­riad­ku), ako aj do­zo­ro­vých spi­sov pro­ku­rá­to­ra (§ 55 zák. č. 153/2001 Z. z. o pro­ku­ra­tú­re v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov) a zá­ro­veň aj nad rá­mec zve­rej­ňo­va­nia a sprís­tup­ňo­va­nia in­for­má­cií zo spi­sov tres­tné­ho ko­na­nia a spi­sov pro­ku­ra­tú­ry v zmys­le § 6 ods.l, ods.2 Tr. po­riad­ku a § 55m zák. č. 153/2001 Z. z., nes­por­ne si ve­do­mý mož­nos­ti vzni­ku uj­my na prá­vach iných osôb zmie­ne­ných v ob­sa­hu zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo 17.06.2016, kto­ré vy­plý­va­jú naj­mä z čl. 19 Ústa­vy SR a § 11 Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka, dňa 21.06.2016 v ob­jek­te ÚŠP GP SR v Pe­zin­ku ni­kým ne­pod­pí­sa­nú zá­pis­ni­cu o tres­tnom ozná­me­ní zo 17.06.2016 od­ov­zdal ob­haj­co­vi poš­ko­de­né­ho M P s návr­hom na me­dia­li­zá­ciu jej ob­sa­hu vo for­me pos­kyt­nu­tia ur­če­ným zá­stup­com po­li­tic­kých strán ma­jú­cim za­stú­pe­nie v Ná­rod­nej ra­de SR; dňa 23.06.2016 opäť v ob­jek­te ÚŠP GP SR v Pe­zin­ku po­tom, čo s poš­ko­de­ným ús­peš­ne us­ku­toč­nil ko­na­nie o do­ho­de o vi­ne a tres­te, vý­sled­kom kto­ré­ho bo­lo, že poš­ko­de­ný uz­nal vi­nu zo spá­chania pok­ra­ču­jú­ce­ho zlo­či­nu neod­ve­de­nie da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 277 ods. 1, ods. 4 Tres­tné­ho zá­ko­na, spá­cha­né­ho  for­mou spolu­pá­cha­teľ­stva pod­ľa § 20 Tres­tné­ho zá­ko­na a pok­ra­ču­jú­ce­ho zlo­či­nu skrá­te­nie da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 276 ods. 1, ods. 3 Tres­tné­ho zá­ko­na, spá­cha­né­ho for­mou spolu­pá­cha­teľ­stva pod­ľa § 20 Tres­tné­ho zá­ko­na a pri­jal úhrn­ný ne­pod­mie­neč­ný trest od­ňa­tia slo­bo­dy vo vý­me­re 56 (päť­de­siat­šesť) me­sia­cov v ús­ta­ve s mi­ni­mál­nym stup­ňom strá­že­nia, po for­mál­nom ukon­če­ní prís­luš­né­ho ko­na­nia a od­cho­de ob­haj­cu M P z ob­jek­tu pro­ku­ra­tú­ry, si pod zá­mien­kou pok­ra­čo­va­nia v ďal­ších úko­noch dal pred­viesť poš­ko­de­né­ho a v rám­ci nás­led­né­ho ne­for­mál­ne­ho roz­ho­vo­ru ho in­for­mo­val o nut­nos­ti pod­pí­sať „Poz­nám­ky“ z ich in­for­ma­tív­ne­ho roz­ho­vo­ru zo 17.06.2016 od­ôvod­ňu­júc to pot­re­bou ich ve­ri­fi­ká­cie pre na­dria­de­né­ho, na čo poš­ko­de­ný opäť bez to­ho, aby bol in­for­mo­va­ný o sku­toč­nom pro­ces­nom vý­zna­me lis­ti­ny, kto­rú mu pred­lo­žil, a rov­na­ko bez to­ho, aby bol pou­če­ný o prá­vach a zod­po­ved­nos­ti v roz­sa­hu § 62 ods.2 Tr. po­riad­ku lis­ti­nu ozna­če­nú ako zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní zo 17.06.2016 pod­pí­sal a rov­na­ko pod­pí­sal aj ďal­šiu lis­ti­nu ozna­če­nú ako zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní - dopl­ne­nie z 23.06.2016; na­po­kon dňa v ob­jek­te Špe­cia­li­zo­va­né­ho sú­du, pra­co­vis­ko Ban­ská Bys­tri­ca, kto­rý v da­ný deň pok­ra­čo­val v pre­ru­še­nom hlav­nom po­jed­ná­va­ní za úče­lom schvá­le­nia do­ho­dy o vi­ne a tres­te uzav­re­tej me­dzi pro­ku­rá­to­rom ÚŠP GP SR a poš­ko­de­ným dňa 23.06.2016, v kon­texte už zmie­ne­né­ho zá­uj­mu o me­dia­li­zá­ciu ob­sa­hu zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo 17.06.2016, ob­haj­co­vi poš­ko­de­né­ho M P v rám­ci ne­for­mál­ne­ho roz­ho­vo­ru navr­hol, že by pos­ta­čo­va­lo, aby na otáz­ku zá­stup­cu niek­to­ré­ho z mé­dií iba potvr­dil, že ÚŠP GP SR vy­šet­ru­je tres­tnú vec, kto­rá sa tý­ka sku­toč­nos­tí ob­siah­nu­tých v pred­met­nej zá­pis­ni­ci a po je­ho od­mie­ta­vej reak­cii ho upo­zor­nil, aby si me­dia­li­zá­ciu resp. ním navr­ho­va­ný pos­tup eš­te pre­mys­lel, na­koľ­ko by vo­či poš­ko­de­né­mu z je­ho ini­cia­tí­vy moh­lo byť za­ča­té no­vé tres­tné stí­ha­nie pre da­ňo­vú tres­tnú čin­nosť s tým, že ho­ci by on ne­bol vec­ne a mies­tne prís­luš­ný na vý­kon do­zo­ru v ta­kom­to tres­tnom ko­na­ní, mo­hol by po­žia­dať o ur­če­nie vý­nim­ky z prís­luš­nos­ti a nás­led­ne o pri­de­le­nie ve­ci, pri­čom v tom­to no­vom tres­tnom stí­ha­ní by vo­či poš­ko­de­né­mu už ne­mu­sel byť ta­ký „zho­vie­va­vý“, čím tak­to ko­nal v roz­po­re s po­vin­nos­ťa­mi pro­ku­rá­to­ra, kto­ré mu vy­plý­va­jú z Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, z ús­tav­ných zá­ko­nov, zo zá­ko­nov a z os­tat­ných všeo­bec­ne zá­väz­ných práv­nych pred­pi­sov a naj­mä v roz­po­re zo zá­klad­ný­mi po­vin­nos­ťa­mi pro­ku­rá­to­ra pod­ľa § 26 ods. 1 písm. a), písm. c), písm. d), písm. i), písm. m), písm. n) zák. č. 154/2001 Z. z. o pro­ku­rá­to­roch a práv­nych ča­ka­te­ľoch pro­ku­ra­tú­ry v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov.

 

Pro­ti pred­met­né­mu uz­ne­se­niu ob­vi­ne­ný po­dal sťaž­nosť, na zá­kla­de kto­rej dňa 16.08.2016 Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor Slo­ven­skej re­pub­li­ky roz­ho­dol pod­ľa § 194 ods. 1 písm. b) Tres­tné­ho po­riad­ku, čím vy­ho­vel sťaž­nos­ti po­da­nej ob­vi­ne­ným a uz­ne­se­nie vy­šet­ro­va­te­ľa ná­rod­nej proti­ko­rup­čnej jed­not­ky expo­zi­tú­ry Zá­pad, ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru vo vý­ro­ko­vej čas­ti vzne­se­nia ob­vi­ne­nia zru­šil a ulo­žil mu, aby vo ve­ci zno­vu ko­nal a roz­ho­dol a to naj­mä z dô­vo­du pred­čas­nos­ti vzne­se­nia ob­vi­ne­nia a vy­da­nia uz­ne­se­nia v roz­po­re so zá­sa­dou ná­le­ži­té­ho zis­te­nia skut­ko­vé­ho sta­vu, bez to­ho, aby bo­li za­bez­pe­če­né aj dos­tup­né dô­ka­zy ob­jek­tív­nej aj sub­jek­tív­nej po­va­hy.

 

V ko­na­ní bo­li vy­po­ču­tí v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­ka - poš­ko­de­né­ho Ing. Ľ V a M P; V ko­na­ní bo­li v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­kov vy­po­ču­tí JUDr. D K, J K, Ing. E V, J S, A T, J H, M B, M 'K, I C, JUDr. M M. Tak­tiež bol v ko­nám vy­po­ču­tý zna­lec. V ko­nám bo­li vy­ko­na­né úko­ny na za­is­te­nie ve­cí a to pre­hliad­ka iných pries­to­rov, pre­hliad­ka mies­ta a vy­da­nie ve­ci. Do ko­na­nia bol prib­ra­tý Kri­mi­na­lis­tic­ký a exper­tíz­ny ús­tav Po­li­caj­né­ho zbo­ru, zna­lec z od­bo­ru Kri­mi­na­lis­ti­ka od­vet­vie gra­fic­ká di­ag­nos­ti­ka, zna­lec z od­bo­ru Pís­moz­na­lec­tvo od­vet­vie Ruč­né pís­mo (iden­ti­fi­ká­cia pi­sa­te­ľa ). Do ko­na­nia bol za­bez­pe­če­ný vý­pis us­ku­toč­ne­nej te­le­ko­mu­ni­kač­nej pre­vádz­ky. Do ko­na­nia bo­li ďa­lej za­bez­pe­če­né sprá­vy a lis­tin­né ma­te­riá­ly z Ústa­vu na vý­kon väz­by a Ústa­vu na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy v Ban­skej Bys­tri­ci, Ústa­vu na vý­kon väz­by a Ústa­vu na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy v Bra­tis­la­ve a Ústa­vu na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy v Hrn­čia­rov­ciach nad Par­nou. Do ko­na­nia bo­la vy­žia­da­ná sprá­va z expo­zi­tú­ry Stred ná­rod­nej jed­not­ky fi­nan­čnej po­lí­cie ná­rod­nej kri­mi­nál­nej, agen­tú­ry Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru a z od­bo­ru bo­ja pro­ti ko­rup­cii a or­ga­ni­zo­va­nej kri­mi­na­li­te úra­du in­špek­čnej služ­by Sek­cie kon­tro­ly a In­špek­čnej služ­by MV SR. Na zá­kla­de Súh­la­su špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra bo­li do ko­na­nia za­bez­pe­če­né fo­to­kó­pie re­le­van­tných čas­ti do­zo­ro­vých spi­sov VII/1 Gv 204/13/1000, VII/2 Gn 153/16/1000, VII/1 Gv 96/16/1000, VII/2 Gn 172/16/1000 a VII/2 Gn 161/16/1000, kto­ré bo­li za­is­te­né vy­ko­na­ný­mi za­is­ťo­va­cí­mi úkon­mi.

 

Zo zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu sved­ka - poš­ko­de­né­ho/M  P vy­plý­va, že dňa 21.06.2016            sa ako ob­haj­ca ob­vi­ne­né­ho Ing. Ľ V v tres­tnej ve­ci ve­de­nej na P PZ NA­KA NJFP BB pod ČVS: PPZ-1077/NKA-FP-ST-2013 stre­tol s pro­ku­rá­to­rom vy­ko­ná­va­jú­cim do­zor v pred­met­nej tres­tnej ve­ci JUDr. Va­si­lom Spir­kom v jed­nej z kan­ce­lá­rií na ÚŠP, kde mu pro­ku­rá­tor pred­lo­žil nie­koľ­ko ne­pod­pí­sa­ných strán pí­som­nos­ti vy­tla­če­nej z po­čí­ta­ča ozna­če­nej ako Zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016, kde ozna­mo­va­teľ mal byt’ Ing. Ľ V, pri­čom mu ozná­mil, že ob­sa­hom tej­to lis­ti­ny sú sku­toč­nos­ti, kto­ré sú po­dob­né sku­toč­nos­tiam z kau­zy BA HAUS, kto­rú do­zo­ru­je a že by ve­del nas­me­ro­vať po­li­ti­kov Ma­to­vi­ča a Su­lí­ka k ne­mu, pri­čom by bo­lo pre ne­ho me­diál­ne za­ují­ma­vé zve­rej­niť ob­sah pred­met­nej zá­pis­ni­ce. Na pou­ká­za­nie ob­haj­com na ne­pod­pí­sa­nú zá­pis­ni­cu pro­ku­rá­tor pou­ká­zal na mož­nosť ju dať klien­to­vi, na znak ve­ri­fi­ká­cie jej ob­sa­hu, pod­pí­sať. Vzhľa­dom na ne­súh­las ob­haj­cu s me­dia­li­zá­ciou ob­sa­hu pred­met­nej zá­pis­ni­ce ape­lo­val pro­ku­rá­tor, aj na­priek ne­mož­nos­ti práv­ne­ho roz­pra­co­va­nia, na mo­rál­nu po­vin­nosť ob­sah zá­pis­ni­ce zve­rej­niť a to aj z poh­ľa­du vte­daj­šie­ho di­ania pred Bo­na­par­te, čo by moh­lo po­môcť je­ho klien­to­vi k zní­že­niu tres­tu pod navr­ho­va­nú sa­dzu 4,8 ro­ka. Nás­led­ne v ÚVV Bra­tis­la­va ob­haj­ca pred­lo­žil klien­to­vi ne­pod­pí­sa­nú zá­pis­ni­cu zo dňa 17.06.2016, na čo mu klient uvie­dol, že si nie je ve­do­mý po­da­nia tres­tné­ho ozná­me­nia, nič ne­pod­pí­sal a ani žiad­nou zá­pis­ni­cou ne­dis­po­no­val a na­ko­niec spo­loč­ne usú­di­li, že s me­dia­li­zá­ciou pred­met­nej zá­pis­ni­ce vzhľa­dom na všet­ky okol­nos­ti ne­bu­dú súh­la­siť. Dňa 23.06.2016 pri ko­na­ní o do­ho­de o vi­ne a tres­te bo­lo opa­ko­va­ne na­rá­ža­né zo stra­ny pro­ku­rá­to­ra na vhod­nosť me­dia­li­zá­cie ob­sa­hu pred­met­nej zá­pis­ni­ce, pri­čom zo stra­ny pro­ku­rá­to­ra bo­li navr­hnu­té dve mož­nos­ti na zís­ka­nie ča­su, pri­čom obid­va dô­vo­dy by zna­me­na­li od­miet­nu­tie do­ho­dy o vi­ne a tres­te, čo by už ne­za­ru­čo­va­lo vý­šku do­hod­nu­té­ho tres­tu 4,8 ro­ka pre klien­ta. Po krát­kom ob­čer­stve­ní pro­ku­rá­tor opäť vy­svet­ľo­val pria­mo klien­to­vi vý­znam me­dia­li­zá­cie. Po spí­sa­ní do­ho­dy o vi­ne a tres­te a ko­na­ní kto­ré to­mu pred­chá­dza­lo a to od 08.30 až as­poň do 13.00 hod. ob­haj­ca od­išiel z dô­vo­du iné­ho po­jed­ná­va­nia v Bra­tis­la­ve a té­mu me­dia­li­zá­cie po­va­žo­val za uzav­re­tú na­koľ­ko zá­pis­ni­ca ne­bo­la pod­pí­sa­ná, pri­čom tes­ne pred od­cho­dom ob­haj­cu pro­ku­rá­tor eš­te klien­to­vi ozná­mil, že pot­re­bu­je od­strá­niť ne­ja­ké dá­tu­mo­vé nez­rov­na­los­ti vo ve­ci stí­ha­nia bý­va­lých prís­luš­ní­kov UBOK-u, na kto­rých po­dal klient tres­tné ozná­me­nie. Po nas­le­du­jú­cej náv­šte­ve klien­ta vo väz­ni­ci v Bra­tis­la­ve ho klient in­for­mo­val, že po je­ho od­cho­de z do­ho­do­va­cie­ho ko­na­nia pro­ku­rá­tor klien­ta opäť na­vá­dzal na spolu­prá­cu for­mou me­dia­li­zá­cie apo od­miet­nu­tí me­dia­li­zá­cie sa opäť vrá­ti­li k zá­pis­ni­ci zo dňa 17.06.2016 za úče­lom od­strá­ne­nia dá­tu­mo­vých a vý­zna­mo­vých nez­rov­na­los­tí na po­kyn šé­fa pro­ku­rá­to­ra, pri­čom mu bo­li pro­ku­rá­to­rom da­né na pod­pis lis­ti­ny, z kto­rých ob­sa­hom sa neo­boz­na­mo­val a ne­bol ani pou­če­ný o ich pro­ces­nom vý­zna­me a dis­po­no­val aj zá­pis­ni­cou zo dňa 23.06.2016, kto­rú si však ob­haj­ca od­mie­tol od klien­ta prev­ziať a s jej ob­sa­hom sa neo­boz­ná­mil. Nás­led­ne dňa 29.06.2016 po­čas po­jed­ná­va­nia opä­tov­ne pro­ku­rá­tor ob­haj­cu na­bá­dal na me­dia­li­zá­ciu ob­sa­hu zá­pis­ni­ce zo dňa 17.06.2017 hlav­ne z hľa­dis­ka mo­rál­ne­ho vý­zna­mu a spo­lo­čen­ské­ho zá­uj­mu, pri­čom po od­mie­ta­vom sta­no­vis­ku k me­dia­li­zá­cii ob­sa­hu pred­met­nej zá­pis­ni­ce pro­ku­rá­tor navr­hol, že for­ma me­dia­li­zá­cie ne­mu­sí spo­čí­vať vo fy­zic­kom od­ov­zda­ní zá­pis­ni­ce nie­ko­mu, ale že by pos­ta­čo­va­lo, že v prí­pa­de kon­tak­to­va­nia vo­la­jú­cej oso­be potvr­dí, že ko­na­nie na kto­ré sa bu­de oso­ba pý­tať sa ve­die na pro­ku­ra­tú­re, čo však ob­haj­ca opä­tov­ne od­mie­tol. Po opä­tov­nom náv­ra­te ku ko­mu­ni­ká­cií k otáz­ke me­dia­li­zá­cie apo za­uja­tí sta­no­vis­ka, že neexis­tu­je for­ma akou by sa da­la me­dia­li­zá­cia us­ku­toč­niť, bol ob­haj­ca pro­ku­rá­to­rom upo­zor­ne­ný, že klient je eš­te ope­ra­tív­ne roz­pra­co­va­ný, pri­čom by to­to ko­na­nie moh­lo viesť až k vzne­se­niu ob­vi­ne­nia a v prí­pa­de ne­súh­la­su s me­dia­li­zá­ciou by po up­lat­ne­ní si vý­be­ro­vej prís­luš­nos­ti už ne­mu­sel byť ta­ký zho­vie­va­vý ako v prí­pa­de, na kto­rom hlav­nom po­jed­ná­va­ní sa na­chá­dza­li.


Zo zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu sved­ka - poš­ko­de­né­ho Ing. Ľ V vy­plý­va, že dňa

17.06.2016            bol prís­luš­ník­mi ZVJS es­kor­to­va­ný na ÚŠP vPe­zin­ku k ne­for­mál­nym roz­ho­vo­rom s pro­ku­rá­to­rom JUDr. Špir­kom. Roz­ho­vor sa us­ku­toč­nil na naj­vyš­šom pod­la­ží bu­do­vy v mies­tnos­ti, v kto­rej bo­li sa­mi bez prí­tom­nos­ti za­pi­so­va­teľ­ky, na­koľ­ko pro­ku­rá­tor po­žia­dal prís­luš­ní­kov, aby opus­ti­li mies­tnosť a cez prie­zor v su­se­dia­cej mies­tnos­ti sle­do­va­li ich roz­ho­vor. Naj­prv bol roz­ho­vor za­me­ra­ný na tres­tnú čin­nosť pra­cov­ní­kov UBOK-u a nás­led­ne bol za­me­ra­ný na ob­chod­nú a eko­no­mic­kú čin­nosť vy­bra­ných osôb v sú­vis­los­ti s do­dáv­ka­mi sie­ťo­vej tech­no­ló­gie pre re­zort mi­nis­ter­stva vnút­ra SR, pri­čom pred roz­ho­vo­rom a ani po­čas roz­ho­vo­ru Ing. Ľ V ne­bol upo­zor­ne­ný na to, že by iš­lo o zá­väz­ný ale­bo pro­ces­ný roz­ho­vor resp. vý­po­veď v pro­ces­nej po­zí­cií. Roz­ho­vor pre­bie­hal od rá­na do po­po­lud­nia. Po­čas roz­ho­vo­ru bo­li niek­to­ré vy­jad­re­nia za­pi­so­va­né pro­ku­rá­to­rom do po­čí­ta­ča, kto­ré po­tom pro­ku­rá­tor vy­tla­čil, pre­lo­žil do for­má­tu A5 a za­lo­žil do ko­že­né­ho di­ára, kto­rý mal na sto­le, pri­čom Ing. Ľ V in­for­mo­val, že ide o zá­znam pre je­ho pot­re­bu, nič nie je pot­reb­né pod­pi­so­vať, on si in­for­má­cie zhod­no­tí a v tom­to štá­diu ne­bu­de o tých­to sku­toč­nos­tiach in­for­mo­vať svoj­ho na­dria­de­né­ho. Nás­led­ne dňa 23.06.2016 bol opä­tov­ne es­kor­to­va­ný na rov­na­ké mies­to bu­do­vy USP v Pe­zin­ku, kde od ra­ná pre­bie­ha­lo ko­na­nie o do­ho­de o vi­ne a tres­te v rov­na­kej sek­cii ako pre­bie­ha­lo ne­for­mál­ne stret­nu­tie dňa 17.6.2016 a to za prí­tom­nos­ti ob­haj­cu M P a za­pi­so­va­teľ­ky, kto­rá sa ko­na­nia zú­čas­tni­la v úvod­ných mi­nú­tach a po­tom si JUDr. Spir­ko za­pi­so­val sám, pri­čom prís­luš­ní­ci ZVJS bo­li opäť vy­lú­če­ní. Na za­čiat­ku dňa a na úvod ro­ko­va­nia bo­lo na Ing. Ľ V zo stra­ny pro­ku­rá­to­ra na­lie­ha­né s po­žia­dav­kou zve­rej­ne­nia resp. ďal­šie­ho za­po­je­nia sa do ko­na­ní, kde by sa ve­rej­nosť doz­ve­de­la o ne­mo­rál­nos­ti ko­na­nia osôb po­me­no­va­ných na ne­for­mál­nom roz­ho­vo­re dňa 17.06.2016, pri­čom ape­lo­val na je­ho sve­do­mie. Rov­na­ko bol upo­zor­ne­ný na ve­rej­nos­ti ak­tuál­nej kau­zy B s pot­re­bou pra­co­va­nia s in­for­má­cia­mi, kto­ré by vy­tvo­ri­lo ďal­ší adek­vát­ny tlak na pred­met­né oso­by pros­tred­níc­tvom ve­rej­nos­ti. Tak­tiež bol zo stra­ny pro­ku­rá­to­ra po­núk­nu­té vy­tvo­re­nie ča­so­vé­ho pries­to­ru na od­ro­čo­va­nie hlav­né­ho po­jed­ná­va­nia. Návr­hy ne­bo­li zo stra­ny Ing. Ľ V v ce­los­ti pri­ja­té a opä­tov­ne bo­lo po­žia­da­né o do­ho­du o vi­ne a tres­te. Po uzav­re­tí do­ho­dy o vi­ne a tres­te sa pod­pí­sa­li prís­luš­né zá­pis­ni­ce. Po pod­pí­sa­ní zá­pis­níc Mgr. P opus­til bu­do­vu z dô­vo­du ďal­šie­ho prog­ra­mu a Ing. Ľ V bol od­ve­de­ný na prí­ze­mie na krát­ke ob­čer­stve­nie. Po ob­čer­stve­ní bol opä­tov­ne pred­ve­de­ný pred pro­ku­rá­to­ra JUDr. Špir­ka, kde bol Ing. Ľ V po­žia­da­ný o for­mál­ne úko­ny sú­vi­sia­ce s na­ria­de­ním šé­fa pro­ku­rá­to­ra o zo­sú­la­de­nie infor­má­cií pos­kyt­nu­tých dňa 17.06.2016 a tak­tiež dá­tu­mov zá­pi­sov o vy­da­ní ve­ci hlav­ne v sú­vis­los­ti s tres­tnou čin­nos­ťou prís­luš­ní­kov UBOK. Nás­led­ne bo­lo pro­ku­rá­to­rom vy­ko­na­ná op­ra­va chýb, op­ráv dá­tu­mov, aby se­de­lo po­ra­die kro­kov a tak­tiež spres­ne­nie in­for­má­cií s di­gi­tál­nou po­do­bou ob­chod­ných do­ku­men­tov v sú­vis­los­ti s do­dáv­kou sie­ťo­vej tech­ni­ky. Na kon­ci roz­ho­vo­ru bo­la Ing. Ľ V pre vy­svet­le­nie nak­re­se­le­ná na há­rok vo for­má­te A4 sché­ma vzťa­hov ak­cio­ná­rov resp. nak­la­da­nia s ak­cia­mi ob­chod­ných spo­loč­nos­tí, o kto­rých po­dá­val in­for­má­cie dňa 17.06.2016. Tie­to všet­ky in­for­má­cie bo­li JUDr. Špir­kom za­pi­so­va­né do po­čí­ta­ča. Na­ko­niec bo­la pro­ku­rá­to­rom vy­tla­če­ná sé­ria do­ku­men­tov na pod­pis. Ing. Ľ V si opä­tov­ne ne­bol ve­do­mý, že ma­lo ísť o for­mál­ne do­ku­men­ty, na­koľ­ko ne­bol pou­če­ný o ich pro­ces­nom vý­zna­me. In­for­má­cie po­va­žo­val za dô­ver­né a bo­li ur­če­né len pre oso­bu pro­ku­rá­to­ra s ne­že­la­ním si prie­ni­ku uve­de­ných in­for­má­cií na ve­rej­nosť. Na po­žia­da­nie pro­ku­rá­to­ra nás­led­ne Ing. Ľ V ulo­žil pra­cov­né ver­zie ob­chod­ných do­ku­men­tov v di­gi­tál­nej po­do­be na flash ram, kto­rú však v deň 23.06.2016 ne­vy­dá­val, ale vy­dal ju pra­cov­ní­kom in­špek­čnej služ­by MV SR v sú­vis­los­ti s tres­tnou čin­nos­ťou pra­cov­ní­kov UBOK a to pred dňom 17.06.2016. Nás­led­ne po­čas vý­slu­chu sved­ka-poš­ko­de­né­ho bo­li Ing. Ľ V pred­lo­že­né za úče­lom je­ho vy­jad­re­nia sa k za­is­te­ným ve­ciam ori­gi­nál lis­ti­ny, tvo­ria­ce ob­sah do­zo­ro­vé­ho spi­su ve­de­né­ho pod sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000 kde pri pred­lo­že­ní ori­gi­ná­lu Zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016 spí­sa­nej s Ing. Ľ V ozna­če­nej sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000 uvie­dol, že dňa 17.06.2016 ne­mie­nil pod­pi­so­vať a di­kto­vať ta­kú­to zá­pis­ni­cu a ani žiad­nu zá­pis­ni­cu dňa 17.06.2016 ne­pod­pi­so­val a skon­šta­to­val, že ani je­den pod­pis na tej­to zá­pis­ni­ci nie je je­ho. Pri pred­lo­že­ní os­tat­ných ori­gi­ná­lov lis­tín z uve­de­né­ho do­zo­ro­vé­ho spi­su pra­vosť svo­jich pod­pi­sov ne­pop­rel, av­šak opä­tov­ne uvie­dol, že po­kiaľ ide o je­ho pod­pi­sy tak je pres­ved­če­ný, že po­kiaľ ide do­ku­men­ty s dá­tu­mom 17.06.2016 tak tie­to ur­či­te dňa 17.06.2016 ne­pod­pi­so­val, ale je mož­né že ich pod­pí­sal dňa 23.06.2016 spo­lu s os­tat­ný­mi lis­ti­na­mi pred­lo­že­ný­mi mu na pod­pis.

17.06.2017             

 

Zo zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu sved­ka JUDr. D K vy­plý­va, že sa­mot­ná zá­pis­ni­ca zo dňa 17.06.2016, kto­rá ma­la byť spí­sa­ná pro­ku­rá­to­rom USP JUDr. Špir­kom s ozna­mo­va­te­ľom Ing. Ľ V za­pi­so­va­teľ­kou J K, pri­šiel osob­ne do je­ho kan­ce­lá­rie pro­ku­rá­tor ÚŠP JUDr. Špir­ko a to dňa 21.06.2016 ke­dy pri­nie­sol zá­pis­ni­cu o tres­tnom ozná­me­ní, kto­rú mal spí­sať dňa 17.06.2016 s Ing. Ľ V. Pred oboz­ná­me­ním sa s jej ob­sa­hom ús­tne pro­ku­rá­to­ro­vi USP vy­tkol, že pre­čo tú­to zá­pis­ni­cu pred­kla­dá až 21.06.2016, keď ma­la byť spí­sa­ná dňa 17.06.2016. Okam­ži­te dal po­kyn svo­jej sek­re­tár­ke, aby pred­lo­ži­la po­ky­no­vý lís­tok, kde dal po­kyn na zá­pis tej­to zá­pis­ni­ce do re­gis­tra Gn a tú­to vec ih­neď pri­de­lil pro­ku­rá­to­ro­vi USP Špir­ko­vi. Nás­led­ne po oboz­ná­me­ní sa s ob­sa­hom zá­pis­ni­ce ulo­žil ús­tnym po­ky­nom pro­ku­rá­to­ro­vi ÚŠP JUDr. Špir­ko­vi čo naj­rý­chlej­šie do­po­čuť ozna­mo­va­te­ľa Ing. Ľ V, na­koľ­ko v pred­met­nej zá­pis­ni­ci „ne­súh­la­si­li“ dá­tu­my z dô­vo­du, že ma­lo dôjsť k ur­či­té­mu proti­práv­ne­mu ko­na­niu zo stra­ny p. K ako aj p. P, ale dá­tu­my uve­de­né v zá­pis­ni­ci ne­súh­la­si­li s ob­do­bím za­stá­va­nia fun­kcií uve­de­ných osôb. V do­be opi­so­va­nej Ing. V, te­da ko­niec ro­ka 2010, ce­lý rok 2011 a za­čia­tok ro­ka 2012 bo­la vlá­da p. R. Nie­koľ­ko dni na to in­for­mo­val JUDr. Spir­ko, že dňa 23.06.2016 vy­ko­nal dopl­ne­nie tres­tné­ho ozná­me­nia s Ing. Ľ V, kto­rý mu mal vy­svet­liť tie­to nez­rov­na­los­ti v dá­tu­moch. JUDr. D K preh­lá­sil, že zá­pis­ni­cu zo dňa 17. 06.2016 pr­vý krát vi­del dňa 21.06.2016 ke­dy mi ju osob­ne pri­nie­sol JUDr. Špir­ko a ke­dy vy­dal po­kyn na zá­pis tej­to zá­pis­ni­ce do re­gis­tra Gn a pri­de­lil ju na ďal­šie ko­na­nie JUDr. Špir­ko­vi. Ten­to dá­tum si pa­mä­tal pres­ne, na­koľ­ko je ten­to dá­tum uve­de­ný na po­ky­no­vom lís­tku Špe­ciál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra.

 

Zo zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu sved­ka J K ( štát­na za­mes­tnan­ky­ňa v Úra­de špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry ) vy­plý­va, že dňa 17.06.2016 za­stu­po­va­la ko­le­gy­ňu na po­da­teľ­ni a žiad­ne­mu pro­ku­rá­to­ro­vi v ten deň ne­bo­la k dis­po­zí­cií ako za­pi­so­va­teľ­ka a ne­vy­ho­to­vo­va­la ani opi­sy zá­pis­níc resp. uz­ne­se­ní. Dňa 17.06.2016 vy­ko­ná­val úkon vo vý­slu­cho­vej mies­tnos­ti, kto­rá sa na­chá­dza op­ro­ti jej kan­ce­lá­rií JUDr. Špir­ko, pri­čom po skon­če­ní úko­nu pri­šiel za ňou a opý­tal sa jej, či ju tam mô­že na­pí­sať a či mu to pod­pí­še apo uis­te­ní, že s jej pod­pi­som ne­bu­de prob­lém, pred­lo­že­ný do­ku­ment pod­pí­sa­la. Nás­led­ne, ne­vie pres­ne v kto­rý deň, za ňou pri­šiel JUDr. Špir­ko s žia­dos­ťou o pod­pí­sa­nie to­ho is­té­ho čo mi­nu­le, na čo pod­pí­sa­la je­den list pa­pie­ra.


Zo zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu sved­ka Ing. E V ( otec Ing: Ľ V) vy­plý­va, že bol in­for­mo­va­ný ob­haj­com svoj­ho syna M P o po­žia­dav­ke od pro­ku­rá­to­ra JUDr. Va­si­la Špir­ka o me­dia­li­zá­ciu ne­ja­kej kau­zy s čím on ako aj os­tat­ná ro­di­na Ing. Ľ V ne­súh­la­si­li.

Zo zá­pis­níc o vý­slu­chu sved­kov J S, A T a J H ( prís­luš­ní­ci ZVJS ) zhod­ne vy­plý­va, že si vzhľa­dom na vy­ko­ná­va­nie via­ce­rých es­kort ne­pa­mä­ta­jú pres­ne na kon­krét­ne es­kor­ty. Oso­bu me­nom Ing. Ľ V ani JUDr. Va­sil Špir­ko ne­poz­na­jú. Tak­tiež zhod­ne uvied­li, že či už ob­vi­ne­ný ako aj od­sú­de­ný pri pred­vá­dza­ní ne­mô­že mať pri se­be žiad­ne me­diál­ne za­ria­de­nia resp. no­si­če dát.

Zo zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu sved­ka M B (bý­va­lý prís­luš­ník ZVJS ) vy­plý­va, že asi v stre­de jú­na 2016 vy­ko­ná­val spo­lu s ko­le­gom es­kor­tu na Ing. Ľ V z ÚVV a ÚVTOS Bra­tis­la­va na ÚŠP do Pe­zin­ka, pri­čom es­kor­ta pre­beh­la kla­sic­ky, ne­mal u se­ba žia­den ve­ci, kto­ré by nes­mel mať. V ča­se asi o 08.30 priš­li na ÚŠP a ob­vi­ne­né­ho pred­vied­li pred pro­ku­rá­to­ra JUDr. Špir­ka. Nás­led­ne nes­kôr pri­šiel aj práv­nik. Nás­led­ne bo­lo zo stra­ny pro­ku­rá­to­ra ozná­me­né prís­luš­ní­kom ZVJS, že ne­mô­žu byť pri úko­ne, čo te­le­fo­nic­ky ozná­mi­li na­dria­de­né­mu, kto­rý s tým súh­la­sil, kde pri za­ča­tí úko­nu se­de­li pred kan­ce­lá­riou. Po­tom práv­nik od­išiel a v mies­tnos­ti os­tal len Ing. V a JUDr. Špir­ko. Za dve­ra­mi po­čul ako sa ba­vi­li o naj­vyš­šej po­li­ti­ke, pri­čom Ing. V vy­svet­ľo­val pro­ku­rá­to­ro­vi ako fun­go­val ce­lý sys­tém oh­ľa­dom fun­go­va­nia zjed­no­du­še­ne pra­nia pe­ňa­zí. V spo­mí­nal me­ná K a P. Pro­ku­rá­tor ho­vo­ril V nie­čo o tom, že kla­sic­ký DPH-čkár a že ak by po­mo­hol ob­jas­niť a vy­svet­liť sys­tém pre­po­je­nia po­li­ti­ky a štát­nych in­šti­tú­cií, po­mo­hol by zme­niť sys­tém na Slo­ven­sku, tým, že by bo­la vy­vo­de­ná zod­po­ved­nosť v naj­vyš­ších kru­hoch, tiež na­rá­žal na kau­zu B. Po­čas vý­slu­chu pro­ku­rá­tor za­pi­so­val na po­čí­ta­či. Úkon skon­čil asi oko­lo 16.00 hod., po­čas kto­ré­ho bo­la aj pres­táv­ka na obed. Po skon­če­ní úko­nu a po pre­hliad­ke V bol ten­to opäť es­kor­to­va­ný nas­päť.

Zo zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu sved­ka M K vy­plý­va, že za­čiat­kom jú­na 2016 bo­la z ÚŠP od­ov­zda­ná časť tres­tné­ho ozná­me­nia pá­na Ľ V, tý­ka­jú­ca sa po­doz­re­nia z tres­tnej čin­nos­ti, kto­rej sa do­pus­ti­li prís­luš­ní­ci po­li­caj­né­ho zbo­ru, kde po za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia bo­li v dňoch 15.06.2016 až 16.06.2016 s Ľ V vy­ko­na­né pro­ces­né úko­ny a to dňa 15.06.2016 po je­ho od­ov­zda­ní z ÚVV Bra­tis­la­va v mies­te tr­va­lé­ho byd­lis­ka u pa­ni C vy­da­nie ve­ci dô­le­ži­tých pre tres­tné ko­na­nie a nás­led­ne úkon vý­sluch sved­ka, po kto­rom bol Ľ V od­ov­zda­ný späť do ÚVV Bra­tis­la­va. Nás­led­ne dňa 16.06.2016 bol s Ľ V v tej is­tej tres­tnej ve­ci vy­ko­na­ný úkon vý­sluch sved­ka v rám­ci kto­ré­ho mu bo­lo umož­ne­né vy­dať te­le­fo­nic­ké kon­tak­ty z osob­né­ho po­čí­ta­ča, kto­rý na ten účel pri­nies­la ses­tra Ľ V pa­ni C, a po ukon­če­ní kto­ré­ho bol Ľ V prees­kor­to­va­ný a od­ov­zda­ný do ÚVV Bra­tis­la­va. Iné pro­ces­né úko­ny s Ľ V v tých­to dňoch vy­ko­na­né ne­bo­li. Dňa 17.06.2016 ne­bol s Ľ V v pred­met­nej ve­ci vy­ko­na­ný žiad­ny pro­ces­ný ani iný úkon.

 

Zo zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu sved­ka I Č ( ses­tra Ing. Ľ V ) vy­plý­va, že sa asi v le­te 2016 zú­čas­tni­la na úko­noch na po­lí­cií, kto­ré bo­li reali­zo­va­né s jej bra­tom Ing. Ľ V a to u nej do­ma, kde po­li­caj­ti hľa­da­li bra­to­vu taš­ku s no­te­boo­kom a po­tom od­iš­li. Na dru­hý deň bo­la kon­tak­to­va­ná po­lí­ciou, aby pri­nies­la na po­lí­ciu do Ru­ži­no­va osob­nú taš­ku bra­ta aj s no­te­boo­kom. Uve­de­nú taš­ku pri­nies­la a od­ov­zda­la bra­to­vi, ten nie­čo po­li­caj­tom v po­čí­ta­či uká­zal a nás­led­ne jej bol po­čí­tač aj s taš­kou od­ov­zda­ný a od­nies­la ho do­mov.

 

Zo zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu sved­ka M M vy­plý­va, že na úrad in­špek­cie bo­la od­stú­pe­ná časť ozná­me­nia pá­na V pou­ka­zu­jú­ca na tres­tnú čin­nosť po­li­caj­tov. V jú­ni mi­nu­lé­ho ro­ka, v stre­du a vo štvr­tok, bo­li vy­ko­ná­va­né za­is­ťo­va­cie úko­ny a vý­sluch pá­na Ing. V a to tak, že pán V bol z UVV Bra­tis­la­va pred­ve­de­ný do by­tu je­ho ses­try, kde vy­dal ne­ja­ké po­čí­ta­čo­vé úda­je. Po skon­če­ní za­is­ťo­va­cie­ho úko­nu bol prees­kor­to­va­ný na od­bor na Ru­ži­nov­skú uli­cu v Bra­tis­la­ve, kde bol vy­ko­na­ný je­ho vý­sluch. Na dru­hý deň bol tak­tiež vy­zdvih­nu­tý z ÚVV Bra­tis­la­va es­kor­to­va­ný na od­bor na vý­sluch. V niek­to­rí z uve­de­ných dní sa dos­ta­vi­la ses­tra pá­na V a pri­nies­la mu no­te­book z dô­vo­du vy­da­nia ne­ja­kých vi­zi­tiek resp. kon­tak­tných úda­jov sú­vi­sia­cich s pred­met­nou vy­šet­ro­va­nou ve­cou. V mal u ses­try via­ce­ro USB aj pa­mä­ťo­vých ka­riet, kto­ré pri úko­ne pre­ha­dzo­val a hľa­dal tie úda­je, kto­ré chcel vy­dať. Vy­da­né ve­ci sú­vi­sia­ce s ich ve­cou si vy­šet­ro­va­teľ ne­chal do ko­na­nia a os­tat­né za­slal pro­ku­rá­to­ro­vi. Pô­vod­ne bol ude­le­ný súh­las na vy­ko­ná­va­nie úko­nov po­čas troch dni, te­da stre­da, štvr­tok, pia­tok, ale úko­ny sa stih­li vy­ko­nať po­čas dvoch dní, te­da v pia­tok ne­bol reali­zo­va­ný v ich ve­ci s V žiad­ny úkon.

V   ko­na­ní bo­la pod­ľa § 101 Tres­tné­ho po­riad­ku vy­ko­na­ná pre­hliad­ka iných pries­to­rov v kan­ce­lá­rií č. 425 ad­mi­nis­tra­tív­nej bu­do­vy na Su­vo­ro­vo­vej uli­ci 5/A, v Pe­zin­ku, sú­pis­né čís­lo 4342 a 43­43, v sprá­ve Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du, Su­vo­ro­vo­va 5/A, Pe­zi­nok, za­pí­sa­nej na lis­te vlas­tníc­tva č. 9011, par­cel­né čís­lo 841/33 a 841/34, ve­de­nom Sprá­vou ka­tas­tra mes­ta Pe­zi­nok, ka­tas­trál­ne úze­mie Pe­zi­nok vo vlas­tníc­tve Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­rých uží­va­te­ľom je Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky, pri kto­rej bo­li za­is­te­né ve­ci spi­so­vý ma­te­riál sp. zn. VII/2 Gn 172/16/1000, spi­so­vý ma­te­riál sp. zn. VII/1 Gv 96/16/1000, iden­tic­ká kó­pia pev­né­ho dis­ku z PC 008PC137 in­ven­ta­ri­zač­né čís­lo 16294, dá­ta z pa­mä­te mo­bil­né­ho te­le­fó­nu zn. LG G3S IMEI 355403065906015 a úda­je z USB PQ1 256 MB.

V    ko­na­ní bo­la vy­ko­na­ná ob­hliad­ka mies­ta a to v kan­ce­lá­rií č. 416, č. 414a a č. 414b ad­mi­nis­tra­tív­nej bu­do­vy na Su­vo­ro­vo­vej uli­ci 5/A, v Pe­zin­ku, sú­pis­né čís­lo 4342 a 43­43, v sprá­ve Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du, Su­vo­ro­vo­va 5/A, Pe­zi­nok, za­pí­sa­nej na lis­te vlas­tníc­tva č. 9011, par­cel­né čís­lo 841/33 a 841/34, ve­de­nom Sprá­vou ka­tas­tra mes­ta Pe­zi­nok, ka­tas­trál­ne úze­mie Pe­zi­nok vo vlas­tníc­tve Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kto­rých uží­va­te­ľom je Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky, pri kto­rej bo­li za­is­te­né v kan­ce­lá­rií č. 416 iden­tic­ká kó­pia pev­né­ho dis­ku po­čí­ta­ča HPCZC 8465961 ( HIM 02921 ) a v kan­ce­lá­rií č. 414a a č. 414b iden­tic­ká kó­pia pev­né­ho dis­ku po­čí­ta­ča GP SR/HIM 01614.

V     ko­na­ní bol pod­ľa § 89 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku dob­ro­voľ­ným vy­da­ním ve­ci za­is­te­ný spi­so­vý ma­te­riál sp. zn. spi­so­vý ma­te­riál pod sp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000 v troch zväz­koch zvia­za­ný v pev­ných dos­kách a spi­so­vý ma­te­riál pod sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000 a to spi­so­vý obal sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000, po­ky­no­vy list sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000 zo dňa 21.06.2016 ( po­čet lis­tov 1 ), zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016 spí­sa­ná s Ing. V ozna­če­ná sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000 ( 6 lis­tov ), v euroo­ba­le zá­pis­ni­ca o vy­da­ní ve­ci zo dňa 17.06.2016 s Ing. Ľ V sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000 tri ku­sy ( po­čet lis­tov 6 ) spo­lu s USB kľú­čom 8GB Ver­ba­tim bez vý­rob­né­ho čís­la v obál­ke, zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní - dopl­ne­nie zo dňa 23.06.2016 s Ing. Ľ V bez ozna­če­nia spi­so­vou znač­kou ( po­čet lis­tov 3 ) a k nej spin­kou prip­nu­tá pe­rom nak­res­le­ná sché­ma ( po­čet lis­tov 1 ), žia­dosť o pos­kyt­nu­tie in­for­má­cii - do­žia­da­nie zo dňa  30.06.2016 v dvoch vy­ho­to­ve­niach ( po­čet lis­tov 4 ), zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa

17.06.2016       s Ing. Ľ V bez ozna­če­nia spi­so­vou znač­kou v dvoch vy­ho­to­ve­niach ( po­čet lis­tov 12 ), me­mo­ran­dum o po­ro­zu­me­ní ( po­čet lis­tov 3 ), zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní - dopl­ne­nie zo dňa 23.06.2016 s Ing. Ľ V bez ozna­če­nia spi­so­vou znač­kou (po­čet lis­tov 3 ).

           Do ko­na­nia bo­li na zá­kla­de prí­ka­zu sud­cu pre príp­rav­né ko­na­nie Ok­res­né­ho sú­du Ban­ská Bys­tri­ca za­bez­pe­če­né úda­je o us­ku­toč­ne­nej te­le­ko­mu­ni­kač­nej pre­vádz­ke vo vzťa­hu k te­le­fón­ne­mu čís­lu 0907 244 833 evi­do­va­né­ho na oso­bu JUDr. Va­sil Spir­ko za ob­do­bie od 00.00 h dňa 02.05.2016 do 24.00 h dňa 29.06.2016 a to v roz­sa­hu od­chá­dza­jú­cich a pri­chá­dza­jú­cich ho­vo­rov, vrá­ta­ne preh­ľa­du od­os­la­ných a pri­ja­tých texto­vých a ob­ra­zo­vých správ ( SMS, MMS ).

Za úče­lom vy­hod­no­te­nia za­is­te­ných po­čí­ta­čo­vých úda­jov bol do ko­na­nia prib­ra­tý Kri­mi­na­lis­tic­ký a exper­tíz­ny ús­tav Po­li­caj­né­ho zbo­ru. Zo zna­lec­ké­ho po­sud­ku CES: PPZ- KEU-BA-EXP-2016/11250 vy­plý­va, že po­čí­ta­čo­vé úda­je za­is­te­né z ve­cí pri pre­hliad­ke iných pries­to­rov a ob­hliad­kou mies­ta bo­li na mies­te za­is­te­né na exter­ný pev­ný disk znač­ky Sea­ga­te NA82VQHE a ten­to ob­sa­hu­je iden­tic­kú kó­piu pev­né­ho dis­ku PC 008PC137 ako sto­pa č. 1, zá­lo­hu dát z pa­mä­te mo­bil­né­ho te­le­fó­nu zn. LG G3S, IMEI 355403065906015 ako sto­pa č. 2, úda­je z USB PQI 256MB ako sto­pa č. 3 a iden­tic­kú dá­to­vú kó­piu pev­né­ho dis­ku PC HPCZC 8465961 HIM 02921 ako sto­pa č. 4 a iden­tic­kú kó­piu.

Exper­tíz­ne skú­ma­nie bo­lo za­me­ra­né na vy­hľa­dá­va­nie texto­vých sú­bo­rov či už ulo­že­ných ale­bo vy­ma­za­ných z ob­do­bia 17.06.2016 až 23.06.2016, kto­ré ob­sa­hu­jú as­poň je­den zo zna­ko­vých re­ťaz­cov: „204/13/1000“, „153/16/1000“, „96/16/1000“, „172/16/1000“, „V“, „Zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní“, „ko­na­nie o do­ho­de o vi­ne a tres­te“, „poz­nám­ky“ a na zis­te­nie elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie zo zá­lo­hy dát z mo­bil­né­ho te­le­fó­nu znač­ky LG z ob­do­bia od 02.05.2016 do 22.07.2016. Exper­tíz­nym skú­ma­ním sto­py č. 2 ( mo­bil­ný te­le­fón zn. LG ) bo­lo zis­te­né, že ob­vi­ne­ný pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Vi­ber oso­be ozna­če­nej ako Spir­ko Pe­ter 2 od­os­lal dňa 21.06.2016 v ča­se o 12:28:06 (UTC+2) sprá­vu s textom „Cau..no K je moj..ne­mas ne ne­ho nie­čo nech ko­neč­ne roz­beh­ne­me Waterloo..:)))“. Exper­tíz­nym skú­ma­ním sto­py č. 3 ( USB PQI 256 MB ) bo­lo zis­te­né, že na pred­met­nom no­si­či dát sa na­chá­dzal do­ku­ment naz­va­ný „Spir­ko - V - TO.doc“ s dá­tu­mom a ča­som vy­tvo­re­nia 17.6.2016 7:56:39 a s dá­tu­mom a ča­som pos­led­nej úp­ra­vy 23.6.2016 14:18:20 a tak­tiež do­ku­ment s náz­vom „zá­pis­ni­ca o vy­da­ní ve­ci.docx“ s dá­tu­mom a ča­som vy­tvo­re­nia 23.6.2016 12:45:00 a s dá­tu­mom a ča­som pos­led­nej úp­ra­vy 23.6.2016 13:49:38. Exper­tíz­nym skú­ma­ním sto­py č. 4 ( HPCZC 8465961 v kan­ce­lá­rii 416 ) bo­lo zis­te­né, že na pred­met­nom po­čí­ta­či bo­li vy­ho­to­ve­né do­ku­men­ty s náz­vom „Spir­ko%20-%20Va%20-%20TO((Auto­sa­ved- 305268061020913424)).asd“ po ob­no­ve­ní znal­com pod náz­vom „S - V - TO(2)“ s dá­tu­mom a ča­som vy­tvo­re­nia 23.6.2016 13:50:44 a s dá­tu­mom a ča­som pos­led­nej zme­ny 23.6.2016 13:50:44, ďa­lej do­ku­ment s náz­vom „Spir­ko%20-%20V%20- %20TO((Auto­sa­ved-305268073021246128)).asd“ po ob­no­ve­ní znal­com pod náz­vom „Spir­ko -V - TO“ s dá­tu­mom a ča­som vy­tvo­re­nia 23.6.2016 14:01:13 a s dá­tu­mom a ča­som pos­led­nej zme­ny 23.6.2016 14:01:13 a do­ku­ment s náz­vom „Spir­ko%20-%20V%20- %20TO((Auto­sa­ved-305268091331291536)).asd“ po ob­no­ve­ní znal­com pod náz­vom „Spir­ko%20-%20V%20-%20TO((Auto­sa­ved-305268061020913424))“ s dá­tu­mom a ča­som vy­tvo­re­nia 23.6.2016 14:12:43 a s dá­tu­mom a ča­som pos­led­nej zme­ny 23.6.2016 14:12:43.

 

Za úče­lom zna­lec­ké­ho pres­kú­ma­nia zá­pis­níc  za­is­te­ných dňa 27.07.2016  pod­ľa § 89 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku bol do ko­na­nia prib­ra­tý zna­lec z od­bo­ru kri­mi­na­lis­ti­ka od­vet­vie gra­fic­ká di­ag­nos­ti­ka. Zo zá­ve­rov zna­lec­ké­ho po­sud­ku č. 3/2016 znal­ca Ing. A J, ev. č. 914805 vy­plý­va, že na zá­kla­de gra­fic­ko-di­ag­nos­tic­ké­ho pres­kú­ma­nia pred­met­ných zá­pis­níc zo dňa 17.06.2016 o tres­tnom ozná­me­ní z hľa­dis­ka ich pô­vod­nos­ti bo­lo zis­te­né, že jed­not­li­vé lis­ty pa­pie­ra Zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016, ozna­če­nej spi­so­vou znač­kou VII/2GN 161/16/1000 ne­vy­ka­zu­jú nav­zá­jom úpl­nú zho­du hod­no­te­ných op­tic­ko-fy­zi­kál­nych vlas­tnos­tí a bo­li zo­ší­va­né viac­krát. Jed­not­li­vé lis­ty pa­pie­ra Zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016, bez ozna­če­nia spi­so­vou znač­kou, ozna­če­nej rím­skou čís­li­cou I ne­vy­ka­zu­jú nav­zá­jom úpl­nú zho­du hod­no­te­ných op­tic­ko- fy­zi­kál­nych vlas­tnos­tí. Zo­ši­tie lis­tov zá­pis­ni­ce je pô­vod­né. Jed­not­li­vé lis­ty pa­pie­ra Zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016, bez ozna­če­nia spi­so­vou znač­kou, ozna­če­nej rím­skou čís­li­cou II, s vý­nim­kou štvr­té­ho lis­tu, sú nav­zá­jom zhod­né. Zo­ši­tie lis­tov zá­pis­ni­ce je pô­vod­né. Na zá­kla­de gra­fic­ko-di­ag­nos­tic­ké­ho pres­kú­ma­nia pred­met­ných zá­pis­níc zo dňa 17.06.2016 o tres­tnom ozná­me­ní z hľa­dis­ka ich ob­sa­ho­vej strán­ky vy­ho­to­ve­nia bo­lo zis­te­né, že pred­met­né zá­pis­ni­ce sú ob­sa­ho­vo iden­tic­ké, s vý­nim­kou pia­tej stra­ny Zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016, ozna­če­nej spi­so­vou znač­kou VII/2GN 161/16/1000, na kto­rej, v po­rov­nám s os­tat­ný­mi dvo­mi zá­pis­ni­ca­mi chý­ba časť textu „zna­me­ná, že tie­to aj bo­li zby­toč­né. Mu­se­lo sa pre­to ino­vo­vať naj­prv jed­not­li­vé“. Text pia­tej stra­ny Zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016, ozna­če­nej spi­so­vou znač­kou VII/2GN 161/16/1000 sa vy­zna­ču­je po­su­nom texto­vých kom­po­nen­tov v 1. až 14. riad­ku vzhľa­dom na text pia­tej stra­ny os­tat­ných dvoch zá­pis­níc. Text pia­tej stra­ny Zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo 17.06.2016 ozna­če­nej spi­so­vou znač­kou VII/2GN 161/16/1000 od 15. riad­ku už ďa­lej ko­reš­pon­du­je s textom 16. riad­ku a nas­le­du­jú­cich riad­kov pia­tej stra­ny os­tat­ných dvoch zá­pis­níc. S pri­hliad­nu­tím znal­ca na sku­toč­nosť, že z dô­vo­du chý­ba­jú­cej čas­ti texto­vých zá­pi­sov zvy­šok ve­ty ne­dá­va zmy­sel, je mož­né pred­pok­la­dať, že k stra­te in­kri­mi­no­va­nej čas­ti textu moh­lo dôjsť napr. ne­ve­do­mým vy­ma­zá­va­ním textu pri pí­sa­ní, či edi­to­va­ním do­ku­men­tu v me­dzik­ro­koch tla­če jed­not­li­vých strán textu, resp. iným spô­so­bom. Na zá­kla­de gra­fic­ko- di­ag­nos­tic­ké­ho pres­kú­ma­nia pred­met­ných zá­pis­níc zo dňa 17.06.2016 o tres­tnom ozná­me­ní z hľa­dis­ka ich for­mál­nej strán­ky vy­ho­to­ve­nia bo­lo zis­te­né, že pred­met­né zá­pis­ni­ce ma­jú jed­not­né for­má­to­va­nie, t. j. úp­ra­vu textu - zho­du­jú sa fon­tom a veľ­kos­ťou pís­ma v jed­not­li­vých čas­tiach textu - nad­pi­soch, pod­nad­pi­soch, od­se­koch, v za­rov­na­ní, od­sa­de­ní a riad­ko­va­ní textu. Zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016, bez ozna­če­nia spi­so­vou znač­kou, ozna­če­ná rím­skou čís­li­cou I a zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016 bez ozna­če­nia spi­so­vou znač­kou, ozna­če­ná rím­skou čís­li­cou II, v po­rov­na­ní so Zá­pis­ni­cou o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016 ozna­če­nou spi­so­vou znač­kou VII/2GN 161/16/1000, sa vy­zna­ču­jú textom vy­chý­le­ným z ho­ri­zon­tál­nej ro­vi­ny riad­ku, v dôs­led­ku čo­ho je text na všet­kých stra­nách vy­ho­to­ve­ný šik­mo vzhľa­dom na ok­ra­je lis­tov pa­pie­ra. Tie­to od­chýl­ky ko­lí­šu, jed­nak v rám­ci prís­luš­ných strán tých­to dvoch zá­pis­níc, ale aj me­dzi jed­not­li­vý­mi stra­na­mi jed­nej i dru­hej zá­pis­ni­ce. Uve­de­ný jav je ty­pic­ký pri ko­pí­ro­va­ní fy­zic­kých pred­lôh ale­bo pri tla­či v dôs­led­ku po­su­nu­tia lis­tov pa­pie­ra v tla­čo­vom za­ria­de­ní. Pred­met­né zá­pis­ni­ce sú vy­ho­to­ve­né elek­trog­ra­fic­kou tla­čou na prin­cí­pe to­ne­ra, pri­čom texto­vé zá­pi­sy na Zá­pis­ni­ci o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016, ozna­če­nej spi­so­vou znač­kou VII/2GN 161/16/1000 sa vy­zna­ču­jú roz­diel­ny­mi cha­rak­te­ris­tic­ký­mi znak­mi tla­če v po­rov­na­ní s texto­vý­mi zá­pis­mi os­tat­ných dvoch zá­pis­níc. Na zá­kla­de uve­de­ných zis­te­ní je mož­né kon­šta­to­vať, že pred­met­né zá­pis­ni­ce ma­jú rov­na­ký pô­vod. Zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016, ozna­če­ná spi­so­vou znač­kou VII/2GN 161/16/1000 bo­la vy­ho­to­ve­ná na inom za­ria­de­ní než os­tat­né dve zá­pis­ni­ce. Na zá­kla­de gra­fic­ko-di­ag­nos­tic­ké­ho pres­kú­ma­nia a vzá­jom­né­ho po­rov­na­nia pred­met­ných zá­pis­níc z hľa­dis­ka pí­sa­cích pros­tried­kov pou­ži­tých pri vy­ho­to­ve­ní pod­pi­sov bo­lo zis­te­né, že pod­pi­sy na pred­met­ných zá­pis­ni­ciach bo­li vy­ho­to­ve­né naj­me­nej štyr­mi od­liš­ný­mi pí­sa­cí­mi pros­tried­ka­mi. Pod­pi­sy na Zá­pis­ni­ci o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016, ozna­če­nej spi­so­vou znač­kou VII/2GN 161/16/1000 bo­li vy­ho­to­ve­né naj­me­nej dvo­mi pí­sa­cí­mi pros­tried­ka­mi, gu­ľôč­ko­vý­mi pe­ra­mi s od­liš­nou nápl­ňou mod­rej pas­ty. Pod­pi­sy na os­tat­ných sied­mich pred­met­ných zá­pis­ni­ciach bo­li vy­ho­to­ve­né naj­me­nej dvo­mi dru­ho­vo od­liš­ný­mi pí­sa­cí­mi pros­tried­ka­mi, a to gu­ľôč­ko­vým pe­rom/pe­ra­mi s nápl­ňou mod­rej pas­ty ( od­liš­nej od nápl­ní ho­re-uve­de­ných gu­ľoč­ko­vých pier ) a pe­rom/pe­ra­mi s mod­rou te­ku­tou nápl­ňou. Na zá­kla­de uve­de­ných zis­te­ní je mož­né kon­šta­to­vať, že Zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016, ozna­če­ná spi­so­vou znač­kou VII/2GN 161/16/1000 bo­la pod­pí­sa­ná pou­ži­tím iných pí­sa­cích pros­tried­kov než aké bo­li pou­ži­té pri pod­pi­so­va­ní os­tat­ných sied­mich pred­met­ných zá­pis­níc.

 

Za úče­lom zna­lec­ké­ho pres­kú­ma­nia pod­pi­sov na zá­pis­ni­ciach za­is­te­ných dňa

27.07.2016        pod­ľa § 89 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku bol do ko­na­nia prib­ra­tý zna­lec z od­bo­ru Pís­moz­na­lec­tvo od­vet­vie Ruč­né pís­mo ( iden­ti­fi­ká­cia pi­sa­te­ľa ). Zo zá­ve­rov zna­lec­ké­ho po­sud­ku č. 06/2017 znal­ca Mgr. M Z, ev. č. 913890 vy­plý­va, že Spor­né pod­pi­sy SM 1/1 až SM 1/6 ob­siah­nu­té na jed­not­li­vých stra­nách Zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016 ozna­če­nej spi­so­vou znač­kou VII/2 Gn 161/16/1000 (6 lis­tov), ne­vy­ho­to­vil ten is­tý pi­sa­teľ, kto­rý vy­ho­to­vil spor­né pod­pi­sy SM 2/1 až SM 6/6 a po­rov­ná­va­cie pod­pi­sy PM 1/1 až PM 3/7 ob­siah­nu­té na jed­not­li­vých stra­nách Zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016 bez ozna­če­nia spi­so­vou znač­kou ozna­če­nej rím­skou čís­li­cou I (6 lis­tov), Zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016 bez ozna­če­nia spi­so­vou znač­kou ozna­če­nej rím­skou čís­li­cou II (6 lis­tov), Zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní - Dopl­ne­nie zo dňa 23.06.2016 bez ozna­če­nia spi­so­vou znač­kou (3 lis­ty) s pe­rom nak­res­le­nou sché­mou (1 list), Zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní - Dopl­ne­nie zo dňa 23.06.2016 bez ozna­če­nia spi­so­vou znač­kou (3 lis­ty), Zá­pis­ni­ce o vy­da­ní ve­ci zo dňa 17.06.2016, ozna­če­nej spi­so­vou znač­kou VII/2 Gn 161/16/1000 tri exem­plá­re (6 lis­tov), Zá­pis­ni­ce o dopl­ne­ní zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 06.07.2016 pod­ľa § 196 ods. 2 tres­tné­ho zá­ko­na ČVS: PPZ-539/NKA-PK-ZA-2016 zo dňa 20.07.2016, Zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu sved­ka - poš­ko­de­né­ho ČVS: PPZ-539/NKA-PK-ZA- 2016 zo dňa 29.07.2016 a Zá­pis­ni­ce o vý­slu­chu sved­ka - poš­ko­de­né­ho ČVS: PPZ-539/NKA- PK-ZA-2016 zo dňa 10.10.2016. Spor­né pod­pi­sy SM 1/1 až SM 1/6 jed­noz­nač­ne nie sú pra­vý­mi pod­pis­mi Ing. Ľ V a s vy­so­kou mie­rou prav­de­po­dob­nos­ti hra­ni­čia­cou s is­to­tou bo­li vy­ho­to­ve­né me­tó­dou na­po­dob­ne­nia pod­ľa pra­vých pod­pi­sov Ing. Ľ V kto­ré mal fal­šo­va­teľ k dis­po­zí­cií. Spor­né pod­pi­sy SM 2/1 až SM 6/6 jed­noz­nač­ne sú pra­vý­mi pod­pis­mi Ing. Ľ V.

 

Zo sprá­vy Ústa­vu na vý­kon väz­by a Ústa­vu na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy v Ban­skej Bys­tri­ci vy­plý­va, že Ing. Ľ V bol od dňa 24.05.2016 do 31.05.2016 a od dňa 14.06.2016 do 28.06.2016 es­kor­to­va­ný na do Ústa­vu na vý­kon väz­by a Ústa­vu na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy v Bra­tis­la­ve.

 

Zo sprá­vy Ústa­vu na vý­kon väz­by a Ústa­vu na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy v Bra­tis­la­ve vy­plý­va, že Ing. Ľ V bol po­čas po­by­tu v ÚVV a ÚVTOS Bra­tis­la­va pred­ve­de­ný na vy­šet­ro­va­cie mies­tnos­ti na zá­kla­de žia­dos­ti je­ho práv­ne­ho zá­stup­cu M P dňa 27.05.2016 v ča­se od 15.45 do 16.10 hod., dňa 17.06.2016 v ča­se od 15.45 do 16.07 hod., dňa 20.06.2016 v ča­se od 14.24 do 15.17 hod., dňa 21.06.2016 v ča­se od 16.20 do 17.00 hod., dňa 22.06.2016 v ča­se od 08.55 do 09.30 hod. a v ča­se od 16.05 do 16.30 hod., dňa 23.06.2016 v ča­se od 16.44 do 17.18 hod. a dňa 27.06.2016 v ča­se od 07.20 do 08.00 hod.. Zá­ro­veň bo­li s me­no­va­ným vy­ko­na­né es­kor­ty na ÚŠP PK v dňoch 25.05.2016,

26.05.2016,        17.06.2016 a 23.06.2016.

Zo sprá­vy Ústa­vu na vý­kon tres­tu. od­ňa­tia slo­bo­dy v Hrn­čia­rov­ciach nad Par­nou a naj­mä z osob­né­ho spi­su Ing. Ľ V je zrej­mé, že sa v ňom ok­rem iných na­chá­dza aj

žia­dosť Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry pod č. VII/2 Gn 153/16/1000-6 zo dňa 16.06.2016 ad­re­so­va­ná ÚVTOS a ÚVV Bra­tis­la­va o za­bez­pe­če­nie es­kor­ty a pred­ve­de­nie ob­vi­ne­né­ho Ing. Ľ V na Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR do Pe­zin­ka a to dňa 17.06.2016 v ča­se o 08.00 hod. pod­pí­sa­ná pro­ku­rá­to­rom JUDr. Va­si­lom Špir­kom, za­sla­ná faxom dňa 16.06.2016. V osob­nom spi­se Ing. Ľ V sa na­chá­dza aj žia­dosť Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry pod č. VII/2 Gn 153/16/1000 zo dňa 10.06.2016 ad­re­so­va­ná ÚVTOS a ÚVV Ban­ská Bys­tri­ca o pred­ve­de­nie ob­vi­ne­né­ho Ing. Ľ V mi­mo ús­tav v inej tres­tnej ve­ci za úče­lom vy­ko­na­nia úko­nov vý­slu­chu sved­ka a vy­da­nia ve­ci a to do Ústa­vu na vý­kon väz­by v Bra­tis­la­ve v dňoch od 15.06.2016 a 17.06.2016 pre úče­ly reali­zá­cie úko­nov vy­šet­ro­va­te­ľa MV SR, Sek­cia kon­tro­ly a in­špek­čnej služ­by, Od­bor bo­ja pro­ti ko­rup­cii a or­ga­ni­zo­va­nej kri­mi­na­li­ty, Bra­tis­la­va, kto­rý za­bez­pe­čí aj strá­že­nie ob­vi­ne­né­ho, pod­pí­sa­ná pro­ku­rá­to­rom JUDr. Va­si­lom Špir­kom a so súh­la­som pred­se­du se­ná­tu Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du, za­sla­ná faxom dňa 14.06.2016. Tak­tiež sa v osob­nom spi­se Ing. Ľ V na­chá­dza žia­dosť Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry pod č. VII/2 Gn 153/16/1000 zo dňa 14.06.2016 ad­re­so­va­ná ÚVTOS a ÚVV Bra­tis­la­va o za­bez­pe­če­nie vy­da­nia ob­vi­ne­né­ho Ing. Ľ V pre pot­re­by reali­zá­cie úko­nov iné­ho tres­tné­ho ko­na­nia prís­luš­ní­kom Sek­cie kon­tro­ly a in­špek­čnej služ­by MV SR v dňoch od 15.06.2016 do 17.06.2016 v ča­se od 08.00 hod. kaž­dé­ho dňa, pod­pí­sa­ná pro­ku­rá­to­rom JUDr. Va­si­lom Špir­kom, za­sla­ná faxom dňa 14.06.2016. V osob­nom spi­se Ing. Ľ V sa tiež na­chá­dza žia­dosť Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry pod č. VII/1 Gv 204/13-190 zo dňa 16.06.2016 ad­re­so­va­ná ÚVTOS a ÚVV Ban­ská Bys­tri­ca o pred­ve­de­nie ob­vi­ne­né­ho Ing. Ľ  mi­mo ús­tav v tres­tnej ve­ci, pre kto­rú bol vza­tý do väz­by, za úče­lom pos­tu­pu pod­ľa § 232 a nasl. Tres­tné­ho po­riad­ku na Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry vPe­zin­ku dňa 23.06.2016 o 08.30 hod., pod­pí­sa­ná pro­ku­rá­to­rom JUDr. Va­si­lom Špir­kom a so súh­la­som pred­se­du se­ná­tu Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du, za­sla­ná faxom dňa 16.06.2016.

 

Zo sprá­vy expo­zi­tú­ry Stred ná­rod­nej jed­not­ky fi­nan­čnej po­lí­cie ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru vy­plý­va, že na uve­de­nej jed­not­ke sa na zá­kla­de vlas­tné­ho pod­ne­tu na za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia č. PPZ-NKA-JFP3-10-032/2016 zo dňa 13.06.2016 pod ČVS: PPZ-475/NKA-FP-ST-2016 ve­die tres­tné stí­ha­nie pre pok­ra­čo­va­cí zlo­čin neod­ve­de­nie da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 277 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 4 Tres­tné­ho zá­ko­na v jed­no­čin­nom sú­be­hu so zlo­či­nom skrá­te­nie da­ne a pois­tné­ho pod­ľa § 276 ods. 1, ods. 2 písm. c), ods. 4 Tres­tné­ho zá­ko­na spá­cha­ný zá­važ­nej­ším spô­so­bom ko­na­nia s pou­ka­zom na § 138 písm. i) Tres­tné­ho zá­ko­na, kto­ré­ho sa ma­la do­pus­tiť oso­ba vy­stu­pu­jú­ca pod me­nom Ing. Ľ V a ďal­šie. Roz­hod­nu­tie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia bo­lo prís­luš­ným vy­šet­ro­va­te­ľom PZ vy­da­né pos­tu­pom pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku dňa 13.07.2016.

Zo sprá­vy od­bo­ru bo­ja pro­ti ko­rup­cii a or­ga­ni­zo­va­nej kri­mi­na­li­te Úra­du in­špek­čnej služ­by sek­cie kon­tro­ly a in­špek­čnej služ­by Mi­nis­ter­stva vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky vy­plý­va, že v dňoch 15.06.2016 a 16.06.2016 bo­li s Ing. Ľ. V vy­ko­na­né vý­slu­chy sved­ka a dňa 15.06.2016 Ing. Ľ. V v zmys­le § 98 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku dob­ro­voľ­ne pre úče­ly tres­tné­ho ko­na­nia vy­dal ve­ci pre tres­tné ko­na­nie. Dňa 17.06.2016 ne­bol s Ing. Ľ V vy­šet­ro­va­te­ľom SKIS UIS OB­KOK MV SR vy­ko­na­ný žiad­ny pro­ces­ný úkon.

 

Z do­zo­ro­vých spi­sov sp. zn. VII/2 Gn 172/16/1000, sp. zn. VII/1 Gv 96/16/1000 a sp. zn. VII/2 Gn 153/16/1000 vy­plý­va, že sa jed­ná o tres­tnú vec pre po­doz­re­nia z pá­chania tres­tnej čin­nos­ti bý­va­lý­mi prís­luš­ník­mi UBOK-u Bra­tis­la­va, na kto­rých dňa 25.05.2016 v Pe­zin­ku u pro­ku­rá­to­ra JUDr. Va­si­la Špir­ka po­dal ozna­mo­va­teľ Ing. Ľ V ozná­me­nie vo for­me zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní, na zá­kla­de kto­ré­ho bo­lo dňa 10.06.2016 vy­šet­ro­va­te­ľom od­bo­ru bo­ja pro­ti ko­rup­cii a or­ga­ni­zo­va­nej kriminali­te pod ČVS: SKIS- 33/BKOK-V-2016 pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku za­ča­té tres­tné stí­ha­nie. Zá­ro­veň ob­sah do­zo­ro­vých spi­sov tvo­ria ok­rem iných lis­tín aj žia­dosť Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry pod č. VII/2 Gn 153/16/1000-6 zo dňa 16.06.2016 ad­re­so­va­ná ÚYTOS aÚYV Bra­tis­la­va o za­bez­pe­če­nie es­kor­ty a pred­ve­de­nie ob­vi­ne­né­ho Ing. Ľ V na Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry SR do Pe­zin­ka a to dňa 17.06.2016 v ča­se o 08.00 hod. pod­pí­sa­ná pro­ku­rá­to­rom JUDr. Va­si­lom Špir­kom; žia­dosť Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry pod č. VII/2 Gn 153/16/1000 zo dňa 10.06.2016 ad­re­so­va­ná ÚVTOS aÚVV Ban­ská Bys­tri­ca o pred­ve­de­nie ob­vi­ne­né­ho Ing. Ľ V mi­mo ús­tav v inej tres­tnej ve­ci za úče­lom vy­ko­na­nia úko­nov vý­slu­chu sved­ka a vy­da­nia ve­ci a to do Ústa­vu na vý­kon väz­by v Bra­tis­la­ve v dňoch od 15.06.2016 a 17.06.2016 pre úče­ly reali­zá­cie úko­nov vy­šet­ro­va­te­ľa MV SR, Sek­cia kon­tro­ly a in­špek­čnej služ­by, Od­bor bo­ja pro­ti ko­rup­cii a or­ga­ni­zo­va­nej kri­mi­na­li­ty, Bra­tis­la­va, kto­rý za­bez­pe­čí aj strá­že­nie ob­vi­ne­né­ho, pod­pí­sa­ná pro­ku­rá­to­rom JUDr. Va­si­lom Špir­kom a so súh­la­som pred­se­du se­ná­tu Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du, za­sla­ná faxom dňa 14.06.2016; žia­dosť Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry pod č. VII/2 Gn 153/16/1000 zo dňa 14.06.2016 ad­re­so­va­ná ÚVTOS aÚVV Bra­tis­la­va o za­bez­pe­če­nie vy­da­nia ob­vi­ne­né­ho Ing. Ľ V pre pot­re­by reali­zá­cie úko­nov iné­ho tres­tné­ho ko­na­nia prís­luš­ní­kom Sek­cie kon­tro­ly a in­špek­čnej služ­by MV SR v dňoch od 15.06.2016 do 17.06.2016 v ča­se od 08.00 hod. kaž­dé­ho dňa, pod­pí­sa­ná pro­ku­rá­to­rom JUDr. Va­si­lom Špir­kom.

 

Z do­zo­ro­vé­ho spi­su sp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000 vy­plý­va, že ko­na­nie o do­ho­de o vi­ne a tres­te v pred­met­nej tres­tnej ve­ci ve­de­nej pro­ti ob­vi­ne­né­mu Ing. Ľ Va za­ča­lo v Pe­zin­ku na Úra­de špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry dňa 25.05.2016 o 09.50 hod., z kto­ré­ho bo­la vy­ho­to­ve­ná zá­pis­ni­ca o ko­na­ní o do­ho­de o vi­ne a tres­te, a kto­ré bo­lo pre­ru­še­né na deň 26.05.2016 o 13.00 h.. V do­zo­ro­vom spi­se sa na­chá­dza žia­dosť Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry pod č. VII/1 Gv 204/13-190 zo dňa 16.06.2016 ad­re­so­va­ná ÚVTOS aÚVV Ban­ská Bys­tri­ca o pred­ve­de­nie ob­vi­ne­né­ho Ing. Ľ V mimo ús­tav v tres­tnej ve­ci, pre kto­rú bol vza­tý do väz­by, za úče­lom pos­tu­pu pod­ľa § 232 a nasl. Tres­tné­ho po­riad­ku na Úrad špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry v Pe­zin­ku dňa 23.06.2016 o 08.30 hod., pod­pí­sa­ná pro­ku­rá­to­rom JUDr. Va­si­lom Špir­kom a so súh­la­som pred­se­du se­ná­tu Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du. Dňa 23.06.2016 bo­la na Úra­de špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry v Pe­zin­ku pod č. VII/1 Gv 204/13/1000 spí­sa­ná s ob­vi­ne­ným Ing. Ľ V, za prí­tom­nos­ti ob­haj­cu M P Zá­pis­ni­ca o ko­na­ní o do­ho­de o vi­ne a tres­te a nás­led­ne to­ho is­té­ho dňa 23.06.2016 bo­la spí­sa­ná sa­mot­ná Do­ho­da o vi­ne a tres­te, na zá­kla­de kto­rej bol dňa 29.06.2016 Špe­cia­li­zo­va­ným tres­tným sú­dom v Ban­skej Bys­tri­ci vy­da­ný roz­su­dok, kto­rým schvá­lil do­ho­du o vi­ne a tres­te me­dzi pro­ku­rá­to­rom Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry a ob­ža­lo­va­ným Ing. Ľ V a od­sú­dil ho k úhr­nné­mu tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy vo vý­me­re 56 me­sia­cov ne­pod­mie­neč­ne do ús­ta­vu s mi­ni­mál­nym stup­ňom strá­že­nia.

 

Zo za­bez­pe­če­ných dô­ka­zov a lis­tin­ných ma­te­riá­lov z vy­ko­na­né­ho vy­šet­ro­va­nia vy­plý­va­jú nas­le­du­jú­ce sku­toč­nos­ti.

V ko­na­ní ve­de­nom na ÚŠP GP SR pod sp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000 pro­ti ob­vi­ne­né­mu Ing. Ľ V za pok­ra­ču­jú­ci zlo­čin neod­ve­de­nia da­ne a pois­tné­ho a iné pod­ľa § 277 ods. 1, ods. 4 Tres­tné­ho zá­ko­na a iné bo­lo dňa 16.05.2016 na Špe­cia­li­zo­va­nom tres­tnom sú­de pod sp. zn. BB-4T/3/2016 ve­de­né hlav­né po­jed­ná­va­nie, kto­ré bo­lo za úče­lom uzav­re­tia do­ho­dy o vi­ne a tres­te pre­ru­še­né do dňa 29. -30. jú­na 2016 a 01.07.2016 o 09.30 hod..

 

Dňa 25.05.2016 bol Ing. Ľ V pred­ve­de­ný na ÚŠP GP SR na zá­kla­de žia­dos­ti pro­ku­rá­to­ra pod sp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000 so súh­la­som pred­se­du špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du vo ve­ci, v kto­rej bol vza­tý do väz­by, z kto­ré­ho úko­nu bo­la pod zp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000 dňa 25.05.2016 spí­sa­ná zá­pis­ni­ca o ko­na­ní o do­ho­de o vi­ne a tres­te. Zá­ro­veň dňa 25.05.2016 Ing. Ľ V po­dal u pro­ku­rá­to­ra JUDr. Va­si­la Špir­ka tres­tné ozná­me­nie na bý­va­lých prís­luš­ní­kov UBOK-u, kto­ré bo­lo pod sp. zn. VII/2 Gn 153/16/1000 od­stú­pe­né na od­bor bo­ja pro­ti ko­rup­cii a or­ga­ni­zo­va­nej kriminali­te úra­du in­špek­čnej služ­by Sek­cie kon­tro­ly a in­špek­čnej služ­by, na zá­kla­de kto­ré­ho bo­lo dňa 10.06.2016 pod ČVS: SKIS- 33/BKOK-V-2016 pod­ľa § 199 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku za­ča­té tres­tné stí­ha­nie.

V dňoch 15.06.2016 a 16.06.2017 bo­li na zá­kla­de žia­dos­ti pro­ku­rá­to­ra Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry JUDr. Va­si­la Špir­ka pod sp. zn. VII/2 Gn 153/16/1000 zo dňa 10.06.2016 so súh­la­som pred­se­du se­ná­tu Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du o pred­ve­de­nie ob­vi­ne­né­ho Ing. Ľ V mi­mo ús­tav v inej tres­tnej ve­ci za úče­lom vy­ko­na­nia úko­nov vý­sluch sved­ka a vy­da­nia ve­ci v dňoch 15.06.2016 a 17.06.2016 ako aj na zá­kla­de žia­dos­ti pro­ku­rá­to­ra zo dňa 14.06.2016 o za­bez­pe­če­nie vy­da­nia ob­vi­ne­né­ho prís­luš­ní­kom Sek­cie kon­tro­ly a in­špek­čnej služ­by v dňoch od 15.06.2016 do 17.06.2016, reali­zo­va­né úko­ny tres­tné­ho ko­na­nia ve­de­né­ho pod ČVS: SKIS-33/BKOK-V-2016. Úko­ny reali­zo­va­né v tres­tnej ve­ci ČVS: SKIS-33/BKOK-V-2016 bo­li na­ko­niec vy­ko­na­né iba v dňoch 15.06.2016 a 16.06.2016 o čom sved­čia prís­luš­né vý­slu­chy sved­kov ako aj sprá­va od­bo­ru bo­ja pro­ti ko­rup­cii a or­ga­ni­zo­va­nej kri­mi­na­li­te Úra­du in­špek­čnej služ­by sek­cie kon­tro­ly a in­špek­čnej služ­by Mi­nis­ter­stva vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

 

Dňa 17.06.2016 bol prís­luš­ník­mi ZVJS z Bra­tis­la­vy na ÚŠP GP SR do Pe­zin­ka za úče­lom pos­kyt­nu­tia in­for­má­cií pred­ve­de­ný Ing. Ľ V aj na­priek už skon­če­ným úko­nom v tres­tnej ve­ci ve­de­nej pod ČVS: SKIS-33/BKOK-V-2016 a to na zá­kla­de žia­dos­ti pro­ku­rá­to­ra pod sp. zn. VII/2 Gn 153/16/1000 zo dňa 16.06.2016 bez uve­de­nia dô­vo­du pred­ve­de­nia. Dňa 17.06.2016 však žiad­ny úkon dek­la­ro­va­ný v žia­dos­ti pro­ku­rá­to­ra pod sp. zn. VII/2 Gn 153/16/1000 zo dňa 10.06.2016 so súh­la­som pred­se­du se­ná­tu Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du o pred­ve­de­nie ob­vi­ne­né­ho Ing. Ľ V mi­mo ús­tav v inej tres­tnej ve­ci za úče­lom vy­ko­na­nia úko­nov vý­sluch sved­ka a vy­da­nia ve­ci, vy­ko­na­ný ne­bol, pri­čom na do­siah­nu­tie pred­ve­de­nia Ing. Ľ V na deň 17.06.2016 na ÚŠP bo­la ako dô­vod pred­ve­de­nia zo stra­ny pro­ku­rá­to­ra vy­uži­tá žia­dosť do­zo­ro­va­nej ve­ci pod sp. zn. VII/2 Gn 153/16/1000, čo je tres­tná vec ve­de­ná na od­bo­re bo­ja pro­ti ko­rup­cii a or­ga­ni­zo­va­nej kri­mi­na­li­te Úra­du in­špek­čnej služ­by sek­cie kon­tro­ly a in­špek­čnej služ­by Mi­nis­ter­stva vnút­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky pod ČVS: SKIS-33/BKOK-V-2016. Zo za­is­te­ných po­čí­ta­čo­vých úda­jov, z ich nás­led­ných zna­lec­kých skú­ma­ní ako aj zo zna­lec­kých skú­ma­ní ori­gi­ná­lov zá­pis­níc na­chá­dza­jú­cich sa v za­is­te­nom do­zo­ro­vom spi­se ve­de­nom na ÚŠP pod sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000 ako aj z jed­not­li­vých prís­luš­ných vý­po­ve­dí ďa­lej vy­plý­va, že zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016 za­is­te­ná za­is­ťo­va­cím úko­nom vy­da­ním ve­ci ako ori­gi­nál “Zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016 spí­sa­ná s Ing. V ozna­če­ná spi­so­vou znač­kou VII/2 Gn 161/16/1000 ( 6 lis­tov )”, na zá­kla­de kto­rej bol dňa 21.06.2016 za­lo­že­ný do­zo­ro­vý spis ve­de­ný na ÚŠP pod sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000, na­chá­dza­jú­ca sa na USB PQI 256 MB ( sto­pa č. 3 pri pre­hliad­ke iných pries­to­rov ) ako texto­vý do­ku­ment naz­va­ný „Spir­ko - V - TO.doc“ s dá­tu­mom a ča­som vy­tvo­re­nia 17.6.2016 7:56:39 a s dá­tu­mom a ča­som pos­led­nej úp­ra­vy 23.6.2016 14:18:20 ulo­že­ná na pred­met­nom no­si­či dát po­zos­tá­va­jú­ci z dvoch texto­vo za­pí­sa­ných zá­pis­níc spí­sa­ných s ozna­mo­va­te­ľom Ing. Ľ V a to zo zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní - dopl­ne­nie zo dňa 23.06.2016 a zo zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016, ne­bo­la pod­pí­sa­ná pri me­ne Ing. Ľ V tým is­tým pi­sa­te­ľom ako všet­ky os­tat­né lis­ti­ny a do­ku­men­ty s pod­pi­som Ing. Ľ V, tvo­ria­ce do­zo­ro­vý spis ve­de­ný na ÚŠP pod sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000. Ďalej je pot­reb­né uviesť, že lis­ti­na tvo­ria­ca sú­časť za­is­te­né­ho do­zo­ro­vé­ho spi­su sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000 za­is­te­ná vy­da­ním ve­ci v ori­gi­ná­li ako “Zá­pis­ni­ca o vy­da­ní ve­ci zo dňa 17.06.2016 s Ing. Ľ V sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000 tri ku­sy ( po­čet lis­tov 6 ) spo­lu s USB kľú­čom 8 GB Ver­ba­tim bez vý­rob­né­ho čís­la v obál­ke” sa na­chá­dza­la na USB PQI 256 MB ( sto­pa č. 3 pri pre­hliad­ke iných pries­to­rov ) ako texto­vý do­ku­ment s náz­vom „zá­pis­ni­ca o vy­da­ní ve­ci.docx“ s dá­tu­mom a ča­som vy­tvo­re­nia 23.6.2016 12:45:00 a s dá­tu­mom a ča­som pos­led­nej úp­ra­vy 23.6.2016 13:49:38, z čo­ho vy­plý­va, že pred­met­ná zá­pis­ni­ca o vy­da­ní ve­ci ne­bo­la vy­tvo­re­ná dňa 17.06.2016, ale až dňa 23.06.2016. Z ob­sa­hu pred­met­nej zá­pis­ni­ce o vy­da­ní ve­ci vy­plý­va, že Ing. Ľ V bol vy­zva­ný na jej vy­da­nie a po­kiaľ by tak neu­či­nil moh­li by byť zo stra­ny pro­ku­rá­to­ra vo­či ne­mu vy­vo­de­né prís­luš­né rep­re­sív­ne kro­ky. Je pot­reb­né zdô­raz­niť, že tá­to zá­pis­ni­ca, resp. vý­zva na vy­da­nie ve­ci bo­la vy­ko­na­ná pod sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000 a pod­ľa § 89 Tres­tné­ho po­riad­ku. V zmys­le § 89 ods. 3 Tres­tné­ho po­riad­ku je op­ráv­ne­ný vy­zvať na vy­da­nie ve­ci pred­se­da se­ná­tu pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia ale­bo v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor ale­bo po­li­cajt. Z vy­ko­na­ných dô­ka­zov vo vy­šet­rov­ní je však bez po­chyb­nos­tí zrej­mé, že vo ve­ci VII/2 Gn 161/16/1000 do vy­ko­na­nia vy­da­nia ve­ci a vý­zvy na vy­da­nie ve­ci za­ča­té tres­tné stí­ha­nie ne­bo­lo a nes­ta­lo sa tak ani do dňa 12.10.2016, ke­dy bol lis­tin­ný ma­te­riál pod sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000 od­stú­pe­ný z ÚŠP GP SR na expo­zi­tú­ru Zá­pad ná­rod­nej proti­ko­rup­čnej jed­not­ky ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru k ďal­šej reali­zá­cií. Vzhľa­dom ku sku­toč­nos­ti, že vy­da­ná vec, resp. jej ob­sah ne­bo­la pou­ži­tá pre pot­re­by tres­tné­ho stí­ha­nia je v sú­vis­los­tiach už za­do­ku­men­to­va­ných dô­ka­zov dô­vod­né pred­pok­la­dať, že by po prí­pad­nej me­dia­li­zá­cii pred­met­né­ho tres­tné­ho ozná­me­nia zo dňa 17.06.2016 slú­ži­li na dis­kre­di­tá­ciu dot­knu­tých osôb.

 

Dňa 23.06.2016 bol na zá­kla­de žia­dos­ti pro­ku­rá­to­ra pod sp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000 zo dňa 16.06.2016 so súh­la­som pred­se­du se­ná­tu Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du v ran­ných ho­di­nách na ÚŠP do Pe­zin­ka pred­ve­de­ný Ing. Ľ V za úče­lom uzav­re­tia do­ho­dy o vi­ne a tres­te v ko­na­ní ve­de­nom na ÚŠP pod zp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000, ku kto­rej uzat­vo­re­niu aj doš­lo v uve­de­ný deň za prí­tom­nos­ti ob­haj­cu M P, ke­dy pred­met­né ko­na­nie o do­ho­de o vi­ne a tres­te pod sp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000 bo­lo pod­ľa zá­pis­ni­ce za­ča­té o 09.00 hod. a skon­či­lo o 11.15 hod. to­ho is­té­ho dňa, pri­čom bo­la nás­led­ne dňa 23.06.2016 pod sp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000 o 11.20 hod. spí­sa­ná sa­mot­ná Do­ho­da o vi­ne a tres­te za prí­tom­nos­ti Ing. Ľ V a M P, kto­rá bo­la nás­led­ne dňa 29.06.2016 v Ban­skej Bys­tri­ci roz­sud­kom Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du pod sp. zn. BB- 4T/3/2016 schvá­le­ná, čo vy­plý­va z vý­po­ve­di sved­kov-poš­ko­de­ných, z do­zo­ro­vé­ho spi­su zp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000 ako aj zo sprá­vy Ústa­vu na vý­kon tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy v Hrn­čia­rov­ciach nad Par­nou.

 

Zo zá­pis­níc o vý­slu­choch sved­kov-poš­ko­de­ných ďa­lej vy­plý­va sku­toč­nosť, že pro­ku­rá­tor JUDr.Va­sil Špir­ko po vy­ho­to­ve­ní lis­ti­ny “Zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa spí­sa­ná s Ing. V ozna­če­ná spi­so­vou znač­kou VII/2 Gn 161/16/1000 ( 6 lis­tov)”, na zá­kla­de kto­rej bol dňa 21.06.2016 za­lo­že­ný do­zo­ro­vý spis ve­de­ný na ÚŠP pod sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000 ne­pod­pí­sa­nú Ing. Ľ V a po­čas pre­bie­ha­jú­cich vy­ššie uve­de­ných ko­na­ní, žia­dal pros­tred­níc­tvom Ing. Ľ V a naj­mä pros­tred­níc­tvom ob­haj­cu M P, aby sa­my resp. pros­tred­níc­tvom pos­lan­cov Ná­rod­nej ra­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky zve­rej­ni­li ob­sah pred­met­nej zá­pis­ni­ce resp. aby ude­li­li súh­las na zve­rej­ne­nie ob­sa­hu pred­met­nej zá­pis­ni­ce ale­bo, aby as­poň potvr­di­li exis­ten­ciu ko­na­nia sú­vi­sia­ce­ho s pred­met­nou zá­pis­ni­cou, pri­čom ne­vy­ho­ve­nie tej­to svo­jej po­žia­dav­ky pod­mie­nil mož­nos­ťou up­lat­ne­nia si vý­be­ro­vej prís­luš­nos­ti na vy­ko­ná­va­nie pro­ku­rá­tor­ské­ho do­zo­ru v     ďal­šom ko­na­ní ve­de­nom pro­ti po­doz­ri­vé­mu Ing. Ľ V na expo­zi­tú­re Stred ná­rod­nej jed­not­ky fi­nan­čnej po­lí­cie ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry Pre­zí­dia Po­li­caj­né­ho zbo­ru, pri­čom by v prí­pa­de ne­vy­ho­ve­nia je­ho po­žia­dav­ke o me­dia­li­zá­ciu ne­mu­sel byť v uve­de­nom ko­na­ní za spl­ne­nia zá­kon­ných pod­mie­nok už ta­ký zho­vie­va­vý ako v prí­pa­de ko­na­nia o do­ho­de o vi­ne a tres­te ve­de­nom pod sp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000. S uve­rej­ne­ním resp. s prí­pad­nou me­dia­li­zá­ciou prí­pa­de však Ing. Ľ V a M P ne­súh­la­si­li v žiad­nom prí­pa­de.


Z vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nia a z vy­ššie uve­de­ných sku­toč­nos­tí vy­plý­va, že pro­ku­rá­tor Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry JUDr. Va­sil Špir­ko vy­užil sku­toč­nosť, že v ko­na­ní ve­de­nom od­bo­rom bo­ja pro­ti ko­rup­cii a or­ga­ni­zo­va­nej kri­mi­na­li­te úra­du in­špek­čnej služ­by Sek­cie kon­tro­ly a in­špek­čnej služ­by pod ČVS: SKIS-33/BKOK-V-2016 ( vý­kon do­zo­ru pro­ku­rá­to­ra pod sp. zn. VII/2 Gn 153/16/1000 ), ne­bol dňa 17.06.2016 s Ing. Ľ V vy­ko­na­ný žiad­ny pro­ces­ný úkon a v roz­po­re s us­ta­no­ve­ním § 9 ods. 4 zá­ko­na č. 221/2006 Z. z. o vý­ko­ne väz­by si Ing. Ľ V ne­chal pro­ku­rá­tor prís­luš­ník­mi ZVJS UV­TOS a ÚVV Bra­tis­la­va pred­viesť na ÚŠP do Pe­zin­ka a to na zá­kla­de žia­dos­ti pro­ku­rá­to­ra pod sp. zn. VII/2 Gn 153/16/1000 zo dňa 16.06.2016, pri­čom dňa 17.06.2016 ne­bol v ko­na­ní pod ČVS: SKIS- 33/BKOK-V-2016 a ani v ko­na­ní pod sp. zn. VII/2 Gn 153/16/1000 vy­ko­na­ný žiad­ny úkon, ale bol s Ing. Ľ V vy­ko­na­ný in­for­ma­tív­ny roz­ho­vor bez v tom ča­se vy­ko­na­ných prís­luš­ných pou­če­ní v zmys­le pro­ces­né­ho pos­ta­ve­nia vy­plý­va­jú­ce­ho z Tres­tné­ho po­riad­ku, z kto­ré­ho bol pro­ku­rá­to­rom nás­led­ne bez ve­do­mia Ing. Ľ V vy­ho­to­ve­ný do­ku­ment s náz­vom zá­pis­ni­ca o tres­tnom ozná­me­ní zo dňa 17.06.2016 ne­pod­pí­sa­ný Ing. Ľ V a kto­rý bol dňa 21.06.2016 za­pí­sa­ný do prís­luš­né­ho re­gis­tra Úra­du špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry pod sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000. Všet­ky do­ku­men­ty tvo­ria­ce ob­sah do­zo­ro­vé­ho spi­su ve­de­né­ho na Úra­de špe­ciál­nej pro­ku­ra­tú­ry GP SR pod sp. zn. VII/2 Gn 161/16/1000 ob­sa­hu­jú­ce pod­pi­sy Ing. Ľ V bo­li Ing. Ľ V pred­lo­že­né na pod­pis dňa 23.06.2016 a to po uzat­vo­re­ní do­ho­dy o vi­ne a tres­te v ko­na­ní ve­de­nom pod sp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000. Po­čas vy­ko­ná­va­nia úko­nov sú­vi­sia­cich s tres­tnou ve­cou ve­de­nou pod sp. zn. VII/1 Gv 204/13/1000 bo­la na Ing. Ľ V a ob­haj­cu M P zo stra­ny pro­ku­rá­to­ra v roz­po­re s us­ta­no­ve­ním § 26 ods. 3 zá­ko­na č. 154/2001 Z. z. o pro­ku­rá­to­roch a práv­nych ča­ka­te­ľoch opa­ko­va­ne vzne­se­ná po­žia­dav­ka o uve­rej­ne­nie ob­sa­hu do­ku­men­tu vy­tvo­re­né­ho dňa 17.06.2016 ako zá­pis­ni­ce o tres­tnom ozná­me­ní, pri­čom ne­vy­ho­ve­nie po­žia­dav­ke pod­mie­nil mož­nos­ťou prís­nej­šie­ho vy­ko­ná­va­nia pro­ku­rá­tor­ské­ho do­zo­ru v inej tres­tnej ve­ci ve­de­nej pro­ti Ing. Ľ V, čím by zve­rej­ne­ním ob­sa­hu pred­met­né­ho do­ku­men­tu moh­lo dôjsť k do­po­siaľ pres­ne neš­pe­ci­fi­ko­va­nej ško­de oso­bám uvá­dza­ným v pred­met­nom do­ku­men­te.

Pod­ľa § 6 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní a súd in­for­mu­jú ve­rej­nosť o tres­tnom ko­na­ní pod­ľa toh­to zá­ko­na pos­kyt­nu­tím in­for­má­cií ozna­mo­va­cím pros­tried­kom. Pri tom­to in­for­mo­va­ní však mu­sia dbať na ochra­nu uta­jo­va­nej sku­toč­nos­ti, ob­chod­né­ho ta­jom­stva, bankové­ho ta­jom­stva, da­ňo­vé­ho ta­jom­stva, poš­to­vé­ho ta­jom­stva ale­bo te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho ta­jom­stva. Pri pos­ky­to­va­ní in­for­má­cií sú or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní a súd op­ráv­ne­ní uta­jiť tie sku­toč­nos­ti, kto­ré by moh­li zma­riť ale­bo sťa­žiť ob­jas­ne­nie a vy­šet­re­nie ve­ci. Pri­tom sú po­vin­ní dbať na zá­sa­du pre­zum­pcie ne­vi­ny. Dba­jú aj na to, aby nez­ve­rej­ňo­va­li chrá­ne­né osob­né úda­je ani sku­toč­nos­ti súk­rom­né­ho cha­rak­te­ru, naj­mä ro­din­né­ho ži­vo­ta, oby­dlia a ko­reš­pon­den­cie, kto­ré pria­mo s tres­tnou čin­nos­ťou ne­sú­vi­sia. Oso­bit­ne dba­jú na zá­uj­my ma­lo­le­tých, mla­dis­tvých a poš­ko­de­ných, kto­rých osob­né úda­je sa nez­ve­rej­ňu­jú.

 

Pod­ľa § 33 Tres­tné­ho po­riad­ku to­ho, kto je po­doz­ri­vý zo spá­chania tres­tné­ho či­nu, mož­no po­va­žo­vať za ob­vi­ne­né­ho a pou­žiť pro­ti ne­mu pros­tried­ky ur­če­né tým­to zá­ko­nom pro­ti ob­vi­ne­né­mu až vte­dy, ak bo­lo pro­ti ne­mu vzne­se­né ob­vi­ne­nie.

Pod­ľa § 58 ods. 1 Tres­tné­ho po­riad­ku písm. a), písm. b), písm. c), písm. d), písm. e) apísm. f) o kaž­dom úko­ne tres­tné­ho ko­na­nia sa spí­še, a to spra­vid­la pri úko­ne ale­bo bez­pros­tred­ne po ňom, zá­pis­ni­ca, kto­rá mu­sí ob­sa­ho­vať ozna­če­nie sú­du, pro­ku­ra­tú­ry ale­bo iné­ho or­gá­nu vy­ko­ná­va­jú­ce­ho úkon; mies­to, čas a pred­met úko­nu; me­no a priez­vis­ko úrad­ných osôb a ich fun­kcie, me­no a priez­vis­ko, dá­tum na­ro­de­nia a byd­lis­ko ale­bo síd­lo osôb, kto­ré sa na úko­ne zú­čas­tni­li, a u ob­vi­ne­né­ho, poš­ko­de­né­ho ale­bo sved­ka aj ad­re­su, kto­rú uve­die na úče­ly do­ru­čo­va­nia; struč­né, ale vý­stiž­né opí­sa­nie prie­be­hu úko­nu, z kto­ré­ho je zrej­mé i za­cho­va­nie zá­kon­ných us­ta­no­ve­ní up­ra­vu­jú­cich vy­ko­ná­va­nie úko­nu, ďa­lej pod­stat­ný ob­sah roz­hod­nu­tí vy­hlá­se­ných pri úko­ne, a ak bol pri úko­ne do­ru­če­ný rov­no­pis roz­hod­nu­tia, os­ved­če­nie o tom­to do­ru­če­ní; návr­hy strán, pos­kyt­nu­tie pou­če­nia, prí­pad­ne vy­jad­re­nie pou­če­ných osôb; ná­miet­ky strán ale­bo vy­po­čú­va­ných osôb pro­ti ob­sa­hu zá­pis­ni­ce.

Pod­ľa § 62 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku ak sa ozná­me­nie o sku­toč­nos­tiach, že bol spá­cha­ný trest­ný čin ( ďa­lej len „tres­tné ozná­me­nie“ ) po­dá­va ús­tne do zá­pis­ni­ce, tre­ba ozna­mo­va­te­ľa pou­čiť o zod­po­ved­nos­ti za uve­de­nie ve­do­me nep­rav­di­vých úda­jov vrá­ta­ne nás­led­kov kri­vé­ho ob­vi­ne­nia, o mož­nos­ti a pod­mien­kach pos­kyt­nu­tia ochra­ny pred neop­ráv­ne­ným pos­ti­hom v pra­cov­nop­ráv­nom vzťa­hu pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su a vy­po­čuť o okol­nos­tiach, za kto­rých bol trest­ný čin spá­cha­ný, o osob­ných po­me­roch to­ho, na ko­ho sa ozná­me­nie po­dá­va, o dô­ka­zoch a vý­ške ško­dy a iných nás­led­koch, kto­ré bo­li spô­so­be­né tres­tným či­nom; ak je ozna­mo­va­teľ sú­čas­ne poš­ko­de­ným ale­bo je­ho spl­no­moc­nen­com, mu­sí sa vy­po­čuť aj o tom, či žia­da, aby súd roz­ho­dol o je­ho ná­ro­ku na náh­ra­du ško­dy v tres­tnom ko­na­ní. Vý­sluch oso­by, kto­rá po­dá­va ozná­me­nie, sa má vy­ko­nať tak, aby sa zís­ka­li pod­kla­dy na ďal­šie ko­na­nie. Na žia­dosť ozna­mo­va­te­ľa sa v tres­tnom ozná­me­ní neu­ve­dú úda­je o je­ho to­tož­nos­ti. Ma­te­riá­ly, kto­ré umož­ňu­jú zis­te­nie to­tož­nos­ti ta­ké­ho ozna­mo­va­te­ľa, sa uk­la­da­jú na pro­ku­ra­tú­re. Do spi­su sa za­kla­da­jú len s je­ho súh­la­som.

Pod­ľa § 69 Tres­tné­ho po­riad­ku ob­vi­ne­ný, ob­haj­ca, poš­ko­de­ný a zú­čas­tne­ná oso­ba, spl­no­moc­ne­nec, us­ta­no­ve­ný opat­rov­ník a v ko­nám pred sú­dom pro­ku­rá­tor, pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník, vy­šší súd­ny úrad­ník, súd­ny ta­jom­ník ale­bo asis­tent pro­ku­rá­to­ra ma­jú prá­vo na­ze­rať do spi­sov s vý­nim­kou zá­pis­ni­ce o hla­so­va­ní a čas­ti spi­su ob­sa­hu­jú­cej úda­je o to­tož­nos­ti chrá­ne­né­ho sved­ka, oh­ro­ze­né­ho sved­ka ale­bo sved­ka, kto­ré­ho to­tož­nosť je uta­je­ná, a kry­cie úda­je o to­tož­nos­ti agen­ta, ro­biť si z nich vý­pis­ky a poz­nám­ky a ob­sta­rá­vať si na svo­je tro­vy kó­pie spi­sov a ich čas­tí; ta­ké tro­vy neuh­rá­dza pro­ku­rá­tor pro­bač­ný a me­diač­ný úrad­ník, vy­šší súd­ny úrad­ník, súd­ny ta­jom­ník a asis­tent pro­ku­rá­to­ra. Ta­ké is­té prá­vo má zá­kon­ný zá­stup­ca ob­vi­ne­né­ho, poš­ko­de­né­ho a zú­čas­tne­nej oso­by, ak tie­to oso­by sú poz­ba­ve­né spô­so­bi­los­ti na práv­ne úko­ny ale­bo ich spô­so­bi­losť na práv­ne úko­ny je ob­me­dze­ná. Iné oso­by tak mô­žu uro­biť so súh­la­som pred­se­du se­ná­tu a v príp­rav­nom ko­na­ní so súh­la­som or­gá­nu činného v tres­tnom ko­na­ní, len ak je to pot­reb­né na up­lat­ne­nie ich práv. V príp­rav­nom ko­na­ní or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní mô­že prá­vo na­ze­rať do spi­su a s ním spo­je­né prá­va pod­ľa od­se­ku 1 zo zá­važ­ných dô­vo­dov od­miet­nuť, naj­mä ak v spi­se ne­mož­no uro­biť ta­ké opat­re­nia, kto­ré by za­brá­ni­li zma­re­niu ale­bo pod­stat­né­mu sťa­že­niu do­siah­nu­tia úče­lu tres­tné­ho stí­ha­nia. Zá­važ­nosť dô­vo­dov, z kto­rých or­gán čin­ný v tres­tnom ko­nám to­to prá­vo od­mie­tol, na žia­dosť oso­by, kto­rej sa od­miet­nu­tie tý­ka, je pro­ku­rá­tor po­vin­ný urý­chle­ne pres­kú­mať. Ak prá­vo na­hlia­dať do spi­su a s ním spo­je­né os­tat­né prá­va uve­de­né v od­se­ku 1 zo zá­važ­ných dô­vo­dov od­mie­tol pro­ku­rá­tor, na žia­dosť oso­by, kto­rej sa od­miet­nu­tie tý­ka, je na­dria­de­ný pro­ku­rá­tor po­vin­ný urý­chle­ne pres­kú­mať dô­vod­nosť od­miet­nu­tia. Tie­to prá­va


ne­mož­no od­oprieť ob­vi­ne­né­mu a ob­haj­co­vi a poš­ko­de­né­mu po tom, čo bo­li upo­zor­ne­ní na mož­nosť preš­tu­do­vať spi­sy. To­mu, kto má prá­vo byť pri úko­ne prí­tom­ný, ne­mož­no od­oprieť naz­re­tie do zá­pis­ni­ce o tom­to úko­ne. Ob­vi­ne­né­mu a je­ho ob­haj­co­vi ne­mož­no od­oprieť naz­re­tie do uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia. V ko­na­ní pred sú­dom ne­mož­no od­oprieť naz­re­tie do spi­sov pro­ku­rá­to­ro­vi ob­vi­ne­né­mu a je­ho ob­haj­co­vi, poš­ko­de­né­mu, zú­čas­tne­nej oso­be a ich spl­no­moc­nen­com. Prá­va štát­nych or­gá­nov na­ze­rať do spi­sov pod­ľa oso­bit­né­ho zá­ko­na nie sú us­ta­no­ve­nia­mi pred­chá­dza­jú­cich od­se­kov dot­knu­té. Pri po­vo­ľo­va­ní na­ze­rať do spi­sov je ne­vyh­nut­né uro­biť ta­ké opat­re­nia, aby bo­li za­cho­va­né uta­jo­va­né sku­toč­nos­ti, ob­chod­né ta­jom­stvo, ban­ko­vé ta­jom­stvo, da­ňo­vé ta­jom­stvo, poš­to­vé ta­jom­stvo ale­bo te­le­ko­mu­ni­kač­né ta­jom­stvo. Ak by v sú­vis­los­ti s naz­re­tím do spi­sov hro­zi­la oba­va z prie­ťa­hov ko­na­nia, je v príp­rav­nom ko­na­ní or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní a v ko­na­ní pred sú­dom pred­se­da se­ná­tu op­ráv­ne­ný us­ta­no­viť pri­me­ra­nú le­ho­tu. Rov­na­ké prá­va ako or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní má aj sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie, ak v ča­se ko­na­nia v rám­ci svo­jej prá­vo­mo­ci nak­la­dá so spi­som. Ak však sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie v ko­na­ní o väz­be pred roz­hod­nu­tím o nej od­miet­ne ob­vi­ne­né­mu ale­bo ob­haj­co­vi prá­vo na­zrieť do ce­lé­ho spi­su, zá­ro­veň s od­miet­nu­tím toh­to prá­va ozna­čí a umož­ní sprís­tup­niť na naz­re­tie ob­vi­ne­né­mu ale­bo je­ho ob­haj­co­vi tie čas­ti spi­su, kto­ré ob­sa­hu­jú sku­toč­nos­ti ale­bo dô­ka­zy, na kto­ré sa pod­ľa § 71 až 87 a § 339 pri roz­ho­do­va­ní o väz­be pri­hlia­da.

Pod­ľa § 124 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na sa ško­dou ro­zu­mie uj­ma na ma­jet­ku ale­bo reál­ny úby­tok na ma­jet­ku ale­bo na prá­vach poš­ko­de­né­ho ale­bo je­ho iná uj­ma, kto­rá je v prí­čin­nej sú­vis­los­ti s tres­tným či­nom, bez oh­ľa­du na to či ide o ško­du na ve­ci ale­bo na prá­vach.

Pod­ľa § 55 zá­ko­na č. 153/2001 Z. z. o pro­ku­ra­tú­re v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov na­ze­rať do spi­su, kto­rý ve­die pro­ku­rá­tor, mô­že iba je­ho na­dria­de­ný pro­ku­rá­tor (§ 54 ods. 1) ale­bo so súh­la­som na­dria­de­né­ho pro­ku­rá­to­ra iný pro­ku­rá­tor.

Pod­ľa § 55m zá­ko­na č. 153/2001 Z. z. o pro­ku­ra­tú­re v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov pro­ku­ra­tú­ry sú po­vin­né zve­rej­ňo­vať prá­vop­lat­né uz­ne­se­nia pro­ku­rá­to­ra, kto­rý­mi sa skon­či­lo tres­tné stí­ha­nie ve­de­né pro­ti ur­či­tej oso­be, a to do 15 pra­cov­ných dní odo dňa na­do­bud­nu­tia prá­vop­lat­nos­ti uz­ne­se­nia. Ge­ne­rál­na pro­ku­ra­tú­ra zve­rej­ňu­je aj prá­vop­lat­né roz­hod­nu­tia dis­cip­li­nár­nych ko­mi­sií, a to do troch pra­cov­ných dní odo dňa na­do­bud­nu­tia prá­vop­lat­nos­ti roz­hod­nu­tia. Pred zve­rej­ne­ním roz­hod­nu­tí pod­ľa od­se­kov 1 a 2 sa v nich ano­ny­mi­zu­jú úda­je, kto­rých ano­ny­mi­zo­va­ním bu­de pri zve­rej­ňo­va­ní za­bez­pe­če­ná ochra­na práv a prá­vom chrá­ne­ných zá­uj­mov. Zve­rej­ňo­va­nie roz­hod­nu­tí pro­ku­rá­to­ra pod­ľa od­se­ku 1 a 2 tech­nic­ky za­bez­pe­ču­je ge­ne­rál­na pro­ku­ra­tú­ra na svo­jom webo­vom síd­le. Pro­ku­ra­tú­ry sprís­tup­ňu­jú ve­rej­nos­ti na zá­kla­de žia­dos­ti pod­ľa oso­bit­né­ho zá­ko­na všet­ky prá­vop­lat­né uz­ne­se­nia pro­ku­rá­to­ra vrá­ta­ne uz­ne­se­ní, kto­ré nie sú roz­hod­nu­tia­mi vo ve­ci sa­mej a ob­ža­lob­ný návrh. Pro­ku­ra­tú­ra mô­že zo zá­važ­ných dô­vo­dov od­miet­nuť zve­rej­ne­nie roz­hod­nu­tia pod­ľa od­se­ku 1 ale­bo sprís­tup­ne­nie in­for­má­cie pod­ľa od­se­ku 5, ak by zve­rej­ne­nie roz­hod­nu­tia ale­bo sprís­tup­ne­nie in­for­má­cie moh­lo zma­riť ale­bo pod­stat­ne sťa­žiť do­siah­nu­tie úče­lu tres­tné­ho stí­ha­nia ale­bo po­ru­šiť prá­va a prá­vom chrá­ne­né zá­uj­my. Od­miet­nu­tie sprís­tup­ne­nia mu­sí byť od­ôvod­ne­né a mož­no pro­ti ne­mu po­dať op­rav­ný pros­trie­dok pod­ľa oso­bit­né­ho zá­ko­na.

Pod­ľa § 26 ods. 1 písm. a) zá­ko­na č. 154/2001 Z. z. o pro­ku­rá­to­roch a práv­nych ča­ka­te­ľoch pro­ku­ra­tú­ry v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov je pro­ku­rá­tor po­vin­ný pl­niť po­vin­nos­ti, kto­ré mu vy­plý­va­jú z Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, z ús­tav­ných zá­ko­nov, zo zá­ko­nov a z os­tat­ných všeo­bec­ne zá­väz­ných práv­nych pred­pi­sov, ako aj úlo­hy a po­ky­ny ulo­že­né na­dria­de­ným pro­ku­rá­to­rom, ak bol s ni­mi riad­ne oboz­ná­me­ný; spl­ne­nie po­ky­nu je pro­ku­rá­tor    po­vin­ný od­miet­nuť, ak by je­ho spl­ne­ním spá­chal trest­ný čin, pries­tu­pok, iný správ­ny de­likt ale­bo dis­cip­li­nár­ne pre­vi­ne­nie.


Pod­ľa § 26 ods. 1 písm. c) zá­ko­na č. 154/2001 Z. z. o pro­ku­rá­to­roch a práv­nych ča­ka­te­ľoch pro­ku­ra­tú­ry v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov je pro­ku­rá­tor po­vin­ný vy­ko­ná­vať svo­je slu­žob­né po­vin­nos­ti sve­do­mi­te, nes­tran­ne a bez prie­ťa­hov.

Pod­ľa § 26 ods. 1 písm. m) zá­ko­na č. 154/2001 Z. z. o pro­ku­rá­to­roch a práv­nych ča­ka­te­ľoch pro­ku­ra­tú­ry v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov je pro­ku­rá­tor po­vin­ný za­cho­vá­vať dôs­toj­nosť pri vý­ko­ne fun­kcie pro­ku­rá­to­ra, chrá­niť váž­nosť vy­ko­ná­va­nej fun­kcie a vy­strí­hať sa všet­ké­ho, čo by moh­lo spô­so­biť uj­mu na cti pro­ku­rá­to­ra ale­bo os­la­biť dô­ve­ru v je­ho nes­tran­nosť.

Pod­ľa § 26 ods. 3 zá­ko­na č. 154/2001 Z. z. o pro­ku­rá­to­roch a práv­nych ča­ka­te­ľoch pro­ku­ra­tú­ry v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov pro­ku­rá­tor je po­vin­ný za­cho­vá­vať ml­čan­li­vosť, a to aj po zá­ni­ku slu­žob­né­ho po­me­ru, o ve­ciach, o kto­rých sa doz­ve­del v sú­vis­los­ti s vý­ko­nom svo­jej fun­kcie, ak ne­bol tej­to po­vin­nos­ti zba­ve­ný zo zá­ko­na; po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti sa nev­zťa­hu­je na ozná­me­nie kri­mi­na­li­ty ale­bo inej proti­spo­lo­čen­skej čin­nos­ti. Zba­viť pro­ku­rá­to­ra po­vin­nos­ti za­cho­vá­vať ml­čan­li­vosť mô­že ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor, a to aj po zá­ni­ku slu­žob­né­ho po­me­ru pro­ku­rá­to­ra.

Pod­ľa § 9 ods. 4 zá­ko­na č. 221/2006 Z. z. o vý­ko­ne väz­by sa ob­vi­ne­ný pred­ve­die pred or­gán čin­ný v tres­tnom ko­na­ní ale­bo pred súd mi­mo ús­ta­vu na vy­ko­na­nie úko­nov tres­tné­ho ko­na­nia v inej tres­tnej ve­ci, než pre kto­rú bol vza­tý do väz­by, ale­bo v inej ve­ci na zá­kla­de žia­dos­ti do­lo­že­nej pí­som­ným súh­la­som prís­luš­né­ho or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní ale­bo sú­du.

Po vy­ko­na­ní všet­kých dos­tup­ných dô­ka­zov ob­jek­tív­nej aj sub­jek­tív­nej po­va­hy bu­de sku­tok, pre kto­rý sa ve­die tres­tné stí­ha­nie, ďa­lej kva­li­fi­ko­va­ný ako pre­čin zneu­ží­va­nie prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na v štá­diu po­ku­su pod­ľa § 14 Tres­tné­ho zá­ko­na.

Tres­tné­ho či­nu - pre­či­nu zneu­ží­va­nie prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na sa do­pus­tí ten, kto ako ve­rej­ný či­ni­teľ, kto­rý v úmys­le spô­so­biť iné­mu ško­du ale­bo za­do­vá­žiť se­be ale­bo iné­mu neop­ráv­ne­ný pros­pech, vy­ko­ná­val svo­ju prá­vo­moc spô­so­bom od­po­ru­jú­cim zá­ko­nu.

Pod­ľa § 14 Tres­tné­ho zá­ko­na po­ku­som tres­tné­ho či­nu je ko­na­nie, kto­ré bez­pros­tred­ne sme­ru­je k do­ko­na­niu tres­tné­ho či­nu, kto­ré­ho sa pá­cha­te­ľa do­pus­til v úmys­le spá­chať trest­ný čin, ak ne­doš­lo k do­ko­na­niu tres­tné­ho či­nu.

Aj na­priek to­mu, že Ge­ne­rál­na pro­ku­ra­tú­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky ne­rie­ši­la sku­tok pro­ku­rá­to­ra JUDr. Va­si­la Špir­ka v dis­cip­li­nár­nom ko­na­ní v sú­vis­los­ti s po­ru­še­nia­mi nie­koľ­kých pred­pi­sov zo stra­ny pro­ku­rá­to­ra, nad­vä­zu­jú­cich v jed­not­li­vých kro­koch na se­ba, nie je mož­né na­priek tres­tnop­ráv­nej kva­li­fi­ká­cii skut­ku, pre kto­rý je ob­vi­ne­ný stí­ha­ný, pri vní­ma­ní všet­kých sú­vis­los­tí skut­ku, ten­to sku­tok s pou­ka­zom na us­ta­no­ve­nie § 10 ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku kva­li­fi­ko­vať ako čin nie trest­ný. V ďal­šom ko­na­ní bu­de mož­né po­su­dzo­vať ta­kú­to mož­nosť za pred­pok­la­du vy­ko­na­nia re­le­van­tných dô­ka­zov ( pre­dov­šet­kým vý­sluch ob­vi­ne­né­ho) a to tak, aby sa v ďal­šom ko­na­ní neup­re­li ob­vi­ne­né­mu prá­va na ob­ha­jo­bu s cie­ľom bez po­chyb­nos­tí zis­tiť mie­ru za­vi­ne­nia a poh­nút­ku pá­cha­te­ľa ( a to aj vo vzťa­hu k po­sú­de­niu spá­chania iných tres­tných či­nov s pou­ka­zom na uz­ne­se­nie Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry o zru­še­ní uz­ne­se­nia o vzne­se­ní ob­vi­ne­nia vo vzťa­hu k spá­chaniu tres­tné­ho či­nu vy­die­ra­nia za do­siah­nu­tie mier­nej­šie­ho tres­tu).

Na zá­kla­de vy­ššie po­pí­sa­né­ho ko­na­nia pro­ku­rá­to­ra a vy­ko­na­ných dô­ka­zov je opod­stat­ne­né kon­šta­to­vať, že ob­vi­ne­ný JUDr. Va­sil Špir­ko ne­pos­tu­po­val tak, aby bol zis­te­ný skut­ko­vý stav ve­ci, o kto­rom nie sú dô­vod­né po­chyb­nos­ti a to v roz­sa­hu ne­vyh­nut­nom na roz­hod­nu­tie, tak ako to pred­pok­la­dá us­ta­no­ve­nie § 2 ods. 10 Tres­tné­ho po­riad­ku, ale s úmys­lom sku­toč­nos­ti, o kto­rých sa doz­ve­del pri vý­ko­ne svo­jej prá­vo­mo­ci, v roz­po­re z plat­ným prá­vom me­dia­li­zo­vať s ve­do­mím mož­né­ho poš­ko­de­nia práv dot­knu­tých osôb.

Vy­hod­no­te­ním jed­not­li­vých čias­tko­vých na se­ba nad­vä­zu­jú­cich ko­na­ní v ich vzá­jom­nej prí­čin­nej sú­vis­los­ti z hľa­dis­ka i'ch nás­led­kov a mož­ných nás­led­kov ako aj vy­hod­no­te­ním všet­kých vy­ko­na­ných dô­ka­zov sa­mos­tat­ne ako aj v ich vzá­jom­ných sú­vis­los­tiach je v tom­to štá­diu ko­na­nia od­ôvod­ne­ný zá­ver, že ob­vi­ne­ný vy­stu­pu­jú­ci v pos­ta­ve­ní ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa sa po­kú­sil v úmys­le spô­so­biť iné­mu ško­du, vy­ko­ná­vať svo­ju prá­vo­moc spô­so­bom od­po­ru­jú­cim zá­ko­nu, čím napl­nil skut­ko­vú pod­sta­tu pre­či­nu zneu­ží­va­nie prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na v štá­diu po­ku­su pod­ľa § 14 Tres­tné­ho zá­ko­na.

POU­ČE­NIE: Pro­ti to­mu­to uz­ne­se­niu je prí­pus­tná sťaž­nosť, kto­rú je mož­né po­dať u vy­šet­ro­va­te­ľa PZ, kto­rý ho vy­dal, do 3 dní od ozná­me­nia uz­ne­se­nia; sťaž­nosť ne­má od­klad­ný úči­nok.

 

 

 

 

 


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Trestný čin ohovárania vs. prípustná (dovolená) kritika

 člá­nok pri­ná­ša ana­lý­zu zna­kov pre­či­nu oho­vá­ra­nia pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a ve­nu­je po­zor­nosť aj prob­le­ma­ti­ke, do akej mie­ry je prí­pus­tná kri­ti­ka naj­mä ve­rej­ne čin­ných osôb.

 
Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia