Josef Kepert - uplynulo 80 rokov od jeho úmrtia

Publikované: 23. 02. 2019, čítané: 399 krát
 

 

            doc. JUDr. Jo­sef Ke­pert (12.11.1911 – 02.01.1939)

 Dňa 02.01.2019 up­ly­nu­lo 80 ro­kov od úmr­tia doc. JUDr. Jo­se­fa Ke­per­ta, vý­znam­né­ho pred­sta­vi­te­ľa br­nen­skej tres­tnop­ráv­nej ško­ly. Bol do­cen­tom tres­tné­ho prá­va a ko­na­nia na Práv­nic­kej fa­kul­te Ma­sa­ry­ko­vej uni­ver­zi­te v Br­ne. Bol žia­kom jed­né­ho z naj­ori­gi­nál­nej­ších tres­tných práv­ni­kov v Čes­kos­lo­ven­sku prof. Ja­ros­la­va Kalla­ba a bol po­va­žo­va­ný za je­ho nás­tup­cu.

 Jo­sef Ke­pert sí­ce zom­rel v mla­dom ve­ku (27 ro­kov), av­šak za­ne­chal po se­be po­zo­ru­hod­né di­elo, kto­ré in­špi­ru­je aj v sú­čas­nos­ti a je pred­me­tom od­bor­ných dis­ku­sií.

 Jo­sef Ke­pert na se­ba naj­skôr upo­zor­nil via­ce­rý­mi člán­ka­mi. Pra­vi­del­ne pub­li­ko­val nap­rík­lad v od­bor­nom ča­so­pi­se List čes­kos­lo­ven­ských práv­ni­ku Všehrd, kto­rý bol zná­my vy­so­kou od­bor­nou kva­li­tou jed­not­li­vých prís­pev­kov. Za všet­ky člán­ky mož­no spo­me­núť nap­rík­lad

Ke­pert, J.: Poh­nut­ky níz­ké a ne­čes­tné v plat­ném tres­tním prá­vu, Všehrd, roč. XIV/1933,

Ke­pert, J.: Pro lep­ší ochra­nu sta­tu. In: Všehrd, roč. XVI, č. 10, Pra­ha, 1935, kto­rý sa tý­kal de­lik­tov pro­ti zá­ko­nu na ochra­nu re­pub­li­ky,

Ke­pert, J.: No­vá os­no­va tres­tní­ho zá­ko­na. In: Všehrd, Pra­ha, 1937, roč­ník XVIII, kto­rý sa tý­kal pro­ce­su uni­fi­ká­cie tres­tné­ho prá­va v Čes­kos­lo­ven­sku.

 Za po­zor­nosť ur­či­te sto­jí, že dňa 05.12.1934 sa v audi­tó­riu maximu práv­nic­kej fa­kul­ty Ma­sa­ry­ko­vej uni­ver­zi­te v Br­ne ko­na­la sláv­nos­tná pro­mó­cia dr. Jo­se­fa Ke­per­ta, kto­rý vy­stú­pil s pred­náš­kou „De­lik­ty da­vu“ (Ke­pert, J.: De­lik­ty da­vu. In: Všehrd, roč. XVI, č. 5, Pra­ha, 1935). Za­ují­ma­vos­ťou tej­to uda­los­ti bo­lo to, že to bo­la pr­vá sláv­nos­tná pro­mó­cia, na kto­rej sa zú­čas­tnil zá­stup­ca pre­zi­den­ta re­pub­li­ky a bo­la zá­ro­veň pr­vou sláv­nos­tnou pro­mó­ciou v no­vom audi­tó­riu.

 V ro­ku 1938 už vy­chá­dza je­ho nad­ča­so­vá mo­nog­ra­fia a kul­to­vé di­elo „Ana­lo­gie v tres­tním prá­vu“, kto­rej zá­ve­ry sú do­po­siaľ čas­to vy­uží­va­né v ap­li­kač­nej praxi a ťaž­ko si mož­no pred­sta­viť od­bor­nú prá­cu o ana­ló­gii v tres­tnom prá­ve, kto­rá by opo­me­nu­la tú­to mo­nog­ra­fiu.

 „Ana­lo­gie v tres­tním prá­vu“ bo­la zá­ro­veň ha­bi­li­tač­ným spi­som Jo­se­fa Ke­per­ta. Dňa 10.12.1938 na Práv­nic­kej fa­kul­te Ma­sa­ry­ko­vej uni­ver­zi­te v Br­ne ob­há­jil do­cen­tú­ru z tres­tné­ho prá­va a ko­na­nia s oso­bit­ným zre­te­ľom na vo­jen­ské tres­tné prá­vo, av­šak do­ru­če­nia vý­no­su mi­nis­ter­stva škol­stva o potvr­de­ní ha­bi­li­tá­cie sa už ne­do­žil a bo­la do­ru­če­ná na práv­nic­kú fa­kul­tu prá­ve v deň je­ho poh­re­bu (k uve­de­né­mu poz­ri bliž­šie Jab­lo­nic­ký, T.: Ději­ny tres­tní­ho prá­va v če­ských ze­mích v le­tech 1848 – 1989, dis­er­tač­ní prá­ce, Uni­ver­zi­ta Karlo­va v Pra­ze, Práv­nic­ká fa­kul­ta, 2013 ale­bo Weyr, F.: Pamě­ti 2, Za re­pub­li­ky (1918 - 1938), At­lan­tis, 2001, s. 79).

 Tej­to vý­znam­nej od­bor­nej pub­li­ká­cii sme sa na webe práv­ne lis­ty už pod­rob­nej­šie ve­no­va­li

 http://www.prav­ne­lis­ty.sk/mo­ni­to­ring-li­te­ra­tu­ry/a49-judr.-jo­sef-ke­pert-ana­lo­gie-v-tres­tnim-pra­vu

         Za po­zor­nosť cel­kom ur­či­te sto­ja aj po­zo­ru­hod­né člán­ky Jo­se­fa Ke­per­ta s náz­vom

„Práv­ní plat­nost myš­le­ní ana­lo­gic­ké­ho“, kto­rý bol pô­vod­ne pub­li­ko­va­ný v Zbor­ní­ku prác k 60. na­ro­de­ni­nám Fran­tiš­ka Weyra, Pra­ha, 1939 a nás­led­ne aj v Ko­sek, J. (ed). Brněnská ško­la práv­ní teorie: (nor­na­tív­ní teorie). Pra­ha: UK, 2003 ako aj člá­nok s náz­vom

„Zá­sa­dy tres­tní­ho říze­ní pro­ti nepřítom­ným“, kto­rý bol pub­li­ko­va­ný v Zbor­ní­ku prác k 60. na­ro­de­ni­nám Ja­ros­la­va Kalla­ba, Nak­la­da­tel­ství Or­bis Pra­ha, 1939.

 Sku­toč­nosť, že di­elo Jo­se­fa Ke­per­ta je stá­le ži­vé a dis­ku­to­va­né, mož­no de­monštro­vať na ak­tuál­nom člán­ku Vla­di­mí­ra Kra­toch­ví­la s náz­vom „Fi­lo­zo­fie tres­tné­ho či­nu v po­jí­má­ní brněnské trestněpráv­ní ško­ly“, Práv­ník č. 1/2019, s. 45 a nasl., v kto­rom autor ozna­ču­je Jo­se­fa Ke­per­ta za vý­znam­né­ho pred­sta­vi­te­ľa br­nen­skej tres­tnop­ráv­nej ško­ly a je­ho prá­ce, kto­ré vy­šli v ro­koch 1938 a 1939 po­va­žu­je za „nes­mier­ne prog­re­sív­ne a mo­der­né, te­da s vy­so­kou úžit­ko­vou hod­no­tou aj pre dneš­nú do­bu“.

 V tom­to sme­re mož­no spo­me­núť aj auto­rov Ja­ros­la­va Fe­ny­ka a Dag­mar Cí­sařovú, kto­rí v prep­ra­co­va­nom a dopl­ne­nom di­ele Vla­di­mí­ra Sol­nařa s náz­vom „Sys­tém čes­ké­ho tres­tní­ho prá­va“, No­vat­rix, Pra­ha 2009 k ana­ló­gii uvá­dza­jú, že „v na­šom spra­co­va­ní sme sa in­špi­ro­va­li spô­so­bom, kto­rým prob­lém (ana­ló­gie) ucho­pil čes­ký autor Jo­sef Ke­pert v di­ele „Ana­lo­gie v tres­tním prá­vu“. Tá­to kni­ha pat­rí pod­ľa auto­rov „bez nad­sáz­ky k to­mu naj­lep­šie­mu, čo čes­ká pred­voj­no­vá ve­da tres­tné­ho prá­va vy­tvo­ri­la. Hlav­ne od­váž­ne, vý­stiž­né a kri­tic­ké pa­sá­že o pou­ži­tí ana­ló­gie vo vte­daj­šom so­viet­skom Rus­ku ale­bo v na­cis­tic­kom Ne­mec­ku ma­jú mi­mo­riad­nu od­bor­nú a vy­po­ve­da­ciu hod­no­tu. Pre­to sme sa roz­hod­li vy­užiť k ob­jas­ne­niu vzťa­hov spo­loč­nen­skej ne­bez­peč­nos­ti a ana­ló­gie zá­ve­ry tej­to prá­ce“.

 Na­mie­to zá­ve­ru je pot­reb­né uviesť, že od­bor­ná kni­ha Jo­se­fa Ke­per­ta „Ana­lo­gie v tres­tním prá­vu“ je tak vý­raz­ným a do­po­siaľ nep­re­ko­na­ným di­elom, že by bo­lo vhod­ným, aby sa jej dos­ta­lo ná­le­ži­tej po­zor­nos­ti a to jej opä­tov­ným vy­da­ním a prí­pad­ne aj dopl­ne­ním o ná­zo­ry na ana­ló­giu v tres­tnom prá­ve, kto­ré pri­nies­li nas­le­du­jú­ce de­sať­ro­čia po jej vy­da­ní. Je až neu­ve­ri­teľ­né, že v ča­se, keď ju Jo­sef Ke­pert na­pí­sal mal iba 26 ro­kov.

 Česť je­ho pa­miat­ke.

V di­gi­tál­nej for­me je od­bor­ná kni­ha Jo­se­fa Ke­per­ta Ana­lo­gie v tres­tním prá­vu dos­tup­ná tu

 

https://di­gi.law.mu­ni.cz/hand­le/di­gi­law/4109
 

Facebook diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia