Kriminalistické avízo - časť II. Korupčná trestná činnosť

Publikované: 16. 04. 2019, čítané: 1146 krát
 

 

npor. JUDr. Mi­ros­lav Sr­ho­lec – vy­šet­ro­va­teľ PZ

                                                   Kri­mi­na­lis­tic­ké aví­zo  - časť II.

                                                        Ko­rup­čná tres­tná čin­nosť

 V úvo­de autor, pre správ­ne po­cho­pe­nie člán­ku, od­ka­zu­je či­ta­te­ľa na I. časť prís­pev­ku „Kri­mi­na­lis­tic­ké aví­zo“.

 http://www.prav­ne­lis­ty.sk/clan­ky/a732-kri­mi­no­lo­gic­ke-avi­zo-cast-i

 V pred­lo­že­nom člán­ku sa autor za­me­ria na prib­lí­že­nie sta­vu tres­tnej čin­nos­ti a  efek­tív­nos­ti od­ha­ľo­va­nia tres­tnej čin­nos­ti na úse­ku ko­rup­cie. Ko­rup­čné ko­na­nie sa tý­ka nas­le­du­jú­cich tres­tných či­nov: pri­jí­ma­nie úp­lat­ku pod­ľa § 328, § 329, § 330; pod­plá­ca­nie § 332, § 333, § 334; ne­pria­ma ko­rup­cia § 336, vo­leb­ná ko­rup­cia § 336a, špor­to­vá ko­rup­cia pod­ľa § 336b. Aby sme ve­de­li o ko­ho efek­tív­nos­ti sa ba­ví­me, autor pri­po­me­nie NMV SR č. 175/2010 o vy­me­dze­ní prís­luš­nos­ti út­va­rov PZ, kde pod­ľa čl. 5 ods. 1 „Ná­rod­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra je vec­ne prís­luš­ná pre tres­tné či­ny pô­so­bia­ce do pô­sob­nos­ti Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du“ kto­rý­mi sa pod­ľa § 14  písm. e), f), g), h), i) Tres­tné­ho po­riad­ku, ro­zu­me­jú tres­tné či­ny v roz­me­dzí § 328 – 336b, kto­ré autor vy­me­no­val vy­ššie. Pre kon­text je pot­reb­né uviesť, že ob­dob­nou tres­tnou čin­nos­ťou sa za­obe­ra­jú aj iné út­va­ry nap­rík­lad Úrad in­špek­čnej služ­by[1].

Pred sa­mot­ným prib­lí­že­ním resp. zhod­no­te­ním autor podtr­hu­je, že pred­kla­da­ný­mi šta­tis­tic­ký­mi údaj­mi neú­to­čí ani ne­de­ho­nes­tu­je prá­cu prís­luš­ní­kov da­ných út­va­rov, nao­pak sa pos­na­ží o uve­de­nie tej­to prá­ce a jej efek­ti­vi­ty do cel­ko­vé­ho kon­textu prá­ce PZ a pou­ka­zu­je na stav „sys­té­mu“ a nie prá­cu jed­not­liv­cov, kto­rú si autor nes­mier­ne vá­ži.

 Ko­rup­cia je v sú­čas­nos­ti po­va­žo­va­ná za jed­nu z naj­pál­či­vej­ších prob­lé­mov na­šej spo­loč­nos­ti[2]. Pod­ľa Euro­ba­ro­met­ru po­va­žu­je ko­rup­ciu za prí­tom­nú vo ve­rej­ných in­šti­tú­ciách až 83% opý­ta­ných[3], pre­to nep­rek­va­pu­je, že 01.12.2012 bo­la zria­de­ná Ná­rod­ná kri­mi­nál­na agen­tú­ra pri­čom: „Dô­vod­nosť jej vzni­ku spo­čí­va­la v zvý­še­ní efek­ti­vi­ty slu­žob­nej čin­nos­ti na úse­ku bo­ja pro­ti tres­tnej čin­nos­ti, kto­rá svo­jím cha­rak­te­rom pred­sta­vu­je naj­zá­važ­nej­šie for­my tres­tných de­lik­tov...[4]. NA­KA, ako pro­fes­ne naj­kva­li­fi­ko­va­nej­ší út­var s ce­loš­tát­nou pô­sob­nos­ťou bo­la zria­de­ná a te­da po­vo­la­ná k efek­tív­ne­mu po­tie­ra­niu aj ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti.

Z uve­de­né­ho dô­vo­du by bo­lo dob­re po­zrieť sa na cel­ko­vý po­čet ko­rup­čných tres­tných či­nov. V sle­do­va­nom ob­do­bí 2006-2018 ich bo­lo evi­do­va­ných na út­va­roch PZ, doh­ro­ma­dy 2.139 TČ. V rov­na­kom ob­do­bí bo­lo za­zna­me­na­ných 1.157.259 TČ cel­ko­vo. Per­cen­tuál­ny po­diel ná­pa­du ko­rup­čných tres­tných či­nov za pos­led­ných 13 ro­kov je te­da na úrov­ni 0,18%. Po­sú­de­nie či sa jed­ná o adek­vát­ne čís­lo z poh­ľa­du spo­lo­čen­ské­ho do­py­tu, ab­so­lút­nych čí­siel resp. iných uka­zo­va­te­ľov, autor pre­ne­chá či­ta­te­ľo­vi.

Pod­ľa po­li­caj­ných šta­tis­tík za sle­do­va­né ob­do­bie 2006-2018 út­va­ry PZ ob­jas­ni­li spo­lu 1.256 ko­rup­čných tres­tných či­nov, čo pred­sta­vu­je ob­jas­ne­nosť na úrov­ni 58,71%. Uve­de­né čís­lo je vy­ššie ako prie­mer­ná ob­jas­ne­nosť PZ za sle­do­va­né ob­do­bie (51,50%). Na dru­hej stra­ne 1.256 tres­tných či­nov za da­né ob­do­bie pred­sta­vu­je prie­mer­ne 97 ob­jas­ne­ných ve­cí roč­ne. Je mož­né pred­pok­la­dať, že ho­ci je po­čet tres­tných či­nov X je prav­de­po­dob­né, že po­čet stí­ha­ných osôb bu­de X+[5]. Z uve­de­né­ho dô­vo­du bu­de vhod­nej­šie po­zrieť sa na poč­ty stí­ha­ných osôb za da­nú tres­tnú čin­nosť. A sku­toč­ne, za ob­do­bie 2006-2018 bo­lo stí­ha­ných, vy­šet­ro­va­ných 1.868 osôb. Sa­moz­rej­me ani pri tom­to úda­ji nie je zlé po­zrieť sa na cel­ko­vé poč­ty. V sle­do­va­nom ob­do­bí bo­lo spo­lu stí­ha­ných 657.185 osôb. Kým te­da po­diel ko­rup­čných tres­tných ve­cí bol spo­me­nu­tých 0,18%; po­diel osôb stí­ha­ných, vy­šet­ro­va­ných je v sle­do­va­nom ob­do­bí na úrov­ni 0,28%.

Zá­klad­nou ideou pred­kla­da­né­ho člán­ku je kom­pa­rá­cia šta­tis­tic­kých uka­zo­va­te­ľov štát­nych or­gá­nov, kto­ré by sme moh­li naj­lep­šie po­cho­piť nas­le­dov­ne. Ak te­da po­lí­cia uvá­dza, že za da­né ob­do­bie stí­ha­la prie­mer­ne 143 osôb/roč­ne pre ko­rup­čnú tres­tnú čin­nosť je pot­reb­né zis­tiť v koľ­kých prí­pa­doch sa  pro­ku­ra­tú­ra sto­tož­ní s dô­vod­nos­ťou a zá­kon­nos­ťou ich stí­ha­nia. Pod­ľa šta­tis­tic­kých uka­zo­va­te­ľov pro­ku­ra­tú­ry[6], bo­lo za pred­met­né ob­do­bie stí­ha­ných 1.623 osôb. Roz­diel v šta­tis­tic­kom vy­ka­zo­va­ní 245 osôb mô­že mať rôz­ne vy­svet­le­nia a net­re­ba ich po­va­žo­vať za žiad­nu mi­mo­riad­nu okol­nosť. Naj­čas­tej­šie sa jed­ná o od­klo­ny v tres­tnom ko­na­ní. Kým te­da pro­ku­ra­tú­ra dek­la­ru­je, že stí­ha 125 osôb/roč­ne pre ko­rup­čné tres­tné či­ny je dob­ré po­zrieť sa na poč­ty sú­de­ných osôb. Zo šta­tis­tic­kých uka­zo­va­te­ľov vy­plý­va, že pre ko­rup­čné tres­tné či­ny bo­lo sú­de­ných[7] 1.251 ob­ža­lo­va­ných, pri­čom cel­ko­vo bo­lo od­sú­de­ných 1.083 osôb[8] te­da prie­mer­ne 83 osôb/roč­ne. Za ob­do­bie 13 ro­kov.

Pri­jí­ma­nie úp­lat­ku:

Pod­ľa § 328 TZ – v da­nom ob­do­bí (2006-2018) bo­lo za­zna­me­na­ných 50 stí­ha­ných osôb na út­va­roch PZ; 37 nás­led­ne stí­ha­la pro­ku­ra­tú­ra SR; z kto­rých bo­lo 42 ob­ža­lo­va­ných a sú­de­ných pred súd­mi, pri­čom cel­ko­vo bo­lo do­sú­de­ných 20 pá­cha­te­ľov, kto­rí si pria­mo ale­bo cez spros­tred­ko­va­te­ľa pre se­ba ale­bo iné­ho  pri­ja­li, po­žia­da­li ale­bo si da­li sľú­biť úp­la­tok pre kto­rý by po­ru­ši­li  svo­je po­vin­nos­ti vy­plý­va­jú­ce zo za­mes­tna­nia, po­vo­la­nia, pos­ta­ve­nia ale­bo fun­kcie.

Pod­ľa § 329 TZ – za sle­do­va­né ob­do­bie bo­lo út­var­mi PZ stí­ha­ných 418 po­doz­ri­vých; z to­ho pro­ku­ra­tú­ra ďa­lej stí­ha­la 397 osôb; pred súd sa pos­ta­vi­lo 319 ob­ža­lo­va­ných z kto­rých súd uz­nal za vin­ných 267 pá­cha­te­ľov, kto­rí v sú­vis­los­ti s ob­sta­ra­ním ve­ci všeo­bec­né­ho zá­uj­mu pria­mo ale­bo cez spros­tred­ko­va­te­ľa pre se­ba ale­bo pre inú oso­bu pri­ja­li, žia­da­li ale­bo si da­li sľú­biť úp­la­tok.

Pod­ľa § 330 TZ – kto ako za­hra­nič­ný ve­rej­ný či­ni­teľ pria­mo ale­bo cez spros­tred­ko­va­te­ľa pre se­ba le­bo pre inú oso­bu prij­me, žia­da ale­bo dá si sľú­biť úp­la­tok v sú­vis­los­ti s vý­ko­nom úrad­ných po­vin­nos­tí, fun­kcie v úmys­le zís­ka­nia ale­bo za­cho­va­nia nep­ri­me­ra­nej vý­ho­dy sa v pod­mien­kach SR za ob­do­bie 13 ro­kov vô­bec ne­zaz­na­me­na­la.

Aby si či­ta­teľ uro­bil pred­sta­vu o so­ciál­nej vzor­ke osôb stí­ha­ných pre da­ný trest­ný čin, autor vy­uži­je sprá­vy o čin­nos­ti NA­KA z ro­ku 2016[9] : 9 za­mes­tnan­ci ok­res­né­ho úra­du, 8 za­mes­tnan­ci, 5 fy­zic­kých osôb za­mes­tna­ných v súk­rom­ných spo­loč­nos­tiach, 4 le­ká­ri, 3 za­mes­tnan­ci mes­tské­ho úra­du, 2 za­mes­tnan­ci da­ňo­vé­ho úra­du, 2 prís­luš­ní­ci ZVJS, 2 za­mes­tnan­ci ka­tas­trál­ne­ho od­bo­ru, 1 za­mes­tna­nec sta­ni­ce tech­nic­kej kon­tro­ly, 1 col­ník, 1 dô­chod­ca, 1 vy­so­koš­kol­sky za­mes­tna­nec, 1 sta­ros­ta ob­ce.[10]

Pod­plá­ca­nie:

Pod­ľa § 332 TZ – v da­nom ob­do­bí bo­lo út­var­mi PZ stí­ha­ných spo­lu 189 po­doz­ri­vých osôb, z kto­rých nás­led­ne pro­ku­ra­tú­ra stí­ha­la len 45 osôb, pri­čom pred súd sa z nich pos­ta­vi­lo len 34 ob­ža­lo­va­ných, pri­čom súd z nich od­sú­dil len 34 pá­cha­te­ľov pre proti­práv­nu čin­nosť, kto­rou „...pria­mo ale­bo cez spros­tred­ko­va­te­ľa sľú­bi, po­núk­ne ale­bo pos­kyt­ne úp­la­tok iné­mu, aby ko­nal ale­bo sa zdr­žal ko­na­nia tak, že po­ru­ší svo­je po­vin­nos­ti vy­plý­va­jú­ce zo za­mes­tna­nia, po­vo­la­nia, pos­ta­ve­nia ale­bo fun­kcie, ale­bo z toh­to dô­vo­du pria­mo ale­bo cez spros­tred­ko­va­te­ľa sľú­bi, po­núk­ne ale­bo pos­kyt­ne úp­la­tok inej oso­be...“

Pod­ľa § 333 TZ – za sle­do­va­né ob­do­bie bo­lo út­var­mi PZ stí­ha­ných až 1.018 po­doz­ri­vých, z kto­rých pro­ku­ra­tú­ra ďa­lej stí­ha­la 961 osôb, pri­čom pred súd sa pos­ta­vi­lo cel­kom 721 ob­vi­ne­ných z kto­rých súd uz­nal za vin­ných až 659 osôb pre trest­ný čin (cca 51 osôb/roč­ne) keď ten „kto iné­mu v sú­vis­los­ti s ob­sta­ra­ním ve­ci ve­rej­né­ho zá­uj­mu pria­mo ale­bo cez spros­tred­ko­va­te­ľa pos­kyt­ne, po­núk­ne ale­bo sľú­bi úp­la­tok, ale­bo z toh­to dô­vo­du pos­kyt­ne, po­núk­ne ale­bo sľú­bi úp­la­tok inej oso­be...“ 

Pod­ľa § 334 TZ – „kto pria­mo ale­bo cez spros­tred­ko­va­te­ľa za­hra­nič­né­mu ve­rej­né­mu či­ni­te­ľo­vi ale­bo inej oso­be pos­kyt­ne, po­núk­ne ale­bo sľú­bi úp­la­tok v sú­vis­los­ti s vý­ko­nom je­ho fun­kcie za­hra­nič­né­ho či­ni­te­ľa v úmys­le, aby sa zís­ka­la ale­bo za­cho­va­la nep­ri­me­ra­ná vý­ho­da...“, ne­bo­lo za pred­met­né ob­do­bie za­zna­me­na­né.

Ku so­ciál­nej vzor­ke po­doz­ri­vých z pod­plá­ca­nia za rok 2016: 19 dô­chod­cov, 16 SZČO, 2 pod­ni­ka­te­lia, 11 šta­tu­tá­ri,1 člen pred­sta­ven­stva súk­rom­nej ob­chod­nej spo­loč­nos­ti, 8 za­mes­tnan­cov ob­chod­nej spo­loč­nos­ti, 4 za­mes­tnan­ci v štát­nej sprá­ve, 4 za­mes­tnan­ci, 1 bý­va­lý po­li­tik.[11]

Ne­pria­me ko­rup­cia:

Pod­ľa § 336 ods. 1 TZ – V da­nom ob­do­bí bo­lo út­var­mi PZ stí­ha­ných do­ko­py 55 po­doz­ri­vých, pri­čom na pro­ku­ra­tú­re bo­lo stí­ha­ných až 133 osôb, pri­čom pred súd sa pos­ta­vi­lo 96 osôb z kto­rých súd uz­nal za vin­ných 76 pá­cha­te­ľov kto­rí „pria­mo ale­bo cez spros­tred­ko­va­te­ľa pre se­ba ale­bo pre inú oso­bu prij­me, žia­da ale­bo si dá sľú­biť úp­la­tok za to, že bu­de svo­jim vply­vom pô­so­biť na vý­kon prá­vo­mo­ci oso­by uve­de­nej v § 328, 329, 330 ale­bo za to, že tak uro­bil... (ods. 1)

 Pod­ľa § 336 ods. 2 TZ – V da­nom ob­do­bí bo­lo út­var­mi PZ stí­ha­ní 44 pá­cha­te­lia pre trest­ný čin, keď  ten ale­bo „kto pria­mo ale­bo cez spros­tred­ko­va­te­ľa iné­mu sľú­bi, po­núk­ne ale­bo pos­kyt­ne úp­la­tok za to, že bu­de svo­jim vply­vom  pô­so­biť na vý­kon prá­vo­mo­ci oso­by uve­de­nej v § 332,333 ale­bo 334, ale­bo za to , že tak už uro­bil, ale­bo z toh­to dô­vo­du pos­kyt­ne, po­núk­ne ale­bo sľú­bi úp­la­tok inej oso­be...(ods. 2)“. V prís­luš­nej šta­tis­ti­ke pro­ku­ra­tú­ry však uve­de­né šta­tis­tic­ké vy­ká­za­nie ne­mož­no dos­le­do­vať. Naj­prav­de­po­dob­nej­ším dô­vo­dom je je­ho ob­siah­nu­tie v šta­tis­tic­kom vy­ka­zo­va­ní us­ta­no­ve­nia § 336 ods. 1 TZ.

Ku so­ciál­nej vzor­ke po­doz­ri­vých za rok 2016:6 SZČO, 4 pod­ni­ka­te­lia, 4 vy­so­koš­kol­ský za­mes­tnan­ci, 1 za­mes­tna­nec da­ňo­vé­ho úra­du, 1 štu­dent, 1 člen do­zor­nej ra­dy a.s., 1 za­mes­tna­nec štát­nej sprá­vy, 1 uchá­dzač o pra­cov­nú po­zí­ciu v štát­nej sprá­ve.

Vo­leb­ná ko­rup­cia:

Pod­ľa § 336a ods. 1 TZ – V da­nom ob­do­bí 2013-2018 bo­lo út­var­mi PZ stí­ha­ných 24 pá­cha­te­ľov, z kto­rých pro­ku­ra­tú­ra stí­ha­la 42 pá­cha­te­ľov, pri­čom pred súd sa pos­ta­vi­lo 29 pá­cha­te­ľov z kto­rých súd uz­nal za vin­ných až 27 pá­cha­te­ľov pre trest­ný čin, kto pria­mo ale­bo cez spros­tred­ko­va­te­ľa pos­ky­tol, po­nú­kol ale­bo sľú­bil úp­la­tok to­mu, kto má prá­vo vo­liť, zú­čas­tniť sa na re­fe­ren­de ale­bo na ľu­do­vom hla­so­va­ní o od­vo­la­ní pre­zi­den­ta SR aby a)vo­lil ale­bo hla­so­val ur­či­tým spô­so­bom b, ne­vo­lil ale­bo neh­la­so­val ur­či­tým spô­so­bom c, ne­vo­lil ale­bo neh­la­so­val vô­bec, ale­bo d, sa ne­zú­čas­tnil vo­lieb, re­fe­ren­da ale­bo ľu­do­vé­ho hla­so­va­nia o od­vo­la­ní pre­zi­den­ta SR, ale­bo z toh­to dô­vo­du pria­mo ale­bo cez spros­tred­ko­va­te­ľa pos­ky­tol po­nú­kol ale­bo sľú­bil úp­la­tok inej oso­be.

Pod­ľa § 336a ods. 2 TZ – na út­va­roch PZ bo­lo za ob­do­bie 2013-2018 stí­ha­ných 21 po­doz­ri­vých osôb, pri­čom v šta­tis­ti­ke pro­ku­ra­tú­ry ne­bo­li za­zna­me­na­né úda­je o tres­tnej čin­nos­ti pá­cha­te­ľov kto­rí v sú­vis­los­ti s vý­ko­nom prá­va vo­liť, zú­čas­tniť sa na re­fe­ren­de ale­bo ľu­do­vom hla­so­va­ní o od­vo­la­ní pre­zi­den­ta SR pria­mo ale­bo cez spros­tred­ko­va­te­ľa pre se­ba le­bo inú oso­bu prij­me, žia­da ale­bo si dá sľú­biť úp­la­tok aby a)vo­lil ale­bo hla­so­val ur­či­tým spô­so­bom b, ne­vo­lil ale­bo neh­la­so­val ur­či­tým spô­so­bom c, ne­vo­lil ale­bo neh­la­so­val vô­bec, ale­bo d, sa ne­zú­čas­tnil vo­lieb, re­fe­ren­da ale­bo ľu­do­vé­ho hla­so­va­nia o od­vo­la­ní pre­zi­den­ta SR. V prís­luš­nej šta­tis­ti­ke pro­ku­ra­tú­ry však uve­de­né šta­tis­tic­ké vy­ká­za­nie ne­mož­no dos­le­do­vať. Naj­prav­de­po­dob­nej­ším dô­vo­dom je je­ho ob­siah­nu­tie v šta­tis­tic­kom vy­ka­zo­va­ní us­ta­no­ve­ní § 336a ods. 1 TZ.

Ku so­ciál­nej vzor­ke pá­cha­te­ľov: 10 ne­za­mes­tna­ných, 1 kan­di­dát na sta­ros­tu ob­ce

Špor­to­vá ko­rup­cia:

Pod­ľa § 336b TZ – bo­lo na út­va­roch za­zna­me­na­ných 13 (pod­ľa od­se­ku 1) a 16 prí­pa­dov (pod­ľa od­se­ku 2), pri­čom z tých­to pro­ku­ra­tú­ra stí­ha­la 6 osôb. Pred súd sa dos­ta­lo spo­lu 8 osôb, pri­čom od­sú­de­ných bo­lo 6 pá­cha­te­ľov ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti v sú­vis­los­ti s ov­plyv­ňo­va­ním prie­be­hu sú­ťa­že  pod­mie­ne­nej úp­lat­ka­mi.

Ko­rup­čné tres­tné či­ny

K sa­mot­né­mu ná­pa­du tres­tnej čin­nos­ti na úse­ku ko­rup­cie mož­no uviesť, že ich cha­rak­ter je po­mer­ne spor­ný. Je to za­prí­či­ne­né na jed­nej stra­ne na­ras­ta­jú­cim poč­tom ko­na­ní, kto­ré Trest­ný zá­kon po­va­žu­je za trest­ný čin napr. vo­leb­ná ko­rup­cia (no­ve­la č. 262/2011 Z.z.) či špor­to­vá ko­rup­cia (no­ve­la č. 440/2015 Z.z.). Na dru­hej stra­ne mož­no sle­do­vať evi­dent­ný pok­les čin­nos­ti OČTK a sú­dov na uve­de­nom úse­ku a to aj na­priek po­mer­ne skrom­ným poč­tom. Uve­de­ný zá­ver mož­no pod­lo­žiť:

a) po­čet ko­rup­čných tres­tných ve­cí bol naj­vyš­ší v ro­ku 2008 (249 ve­cí) pri­čom v kon­co­vom ro­ku 2018 (151 ve­cí) vi­di­teľ­ne me­nej,

b) pok­les poč­tu stí­ha­ných osôb v rám­ci PZ, kde bol naj­vyš­ší po­čet stí­ha­ných v ro­ku 2009 (247 stí­ha­ných) pri­čom v kon­co­vom ro­ku 2018 (160 stí­ha­ných),

c) pok­les poč­tu stí­ha­ných osôb na pro­ku­ra­tú­re, pri­čom v ro­koch 2010 (238 stí­ha­ných) a 2013 (233 stí­ha­ných) pok­le­sol v kon­co­vom ro­ku 2018 (135 stí­ha­ných)

d)po­čet sú­de­ných osôb na­ras­tal zá­vrat­ne do rok 2010 (161 ob­ža­lo­va­ných) pri­čom od toh­to ob­do­bia nas­tá­va pos­tup­ný pre­pad na zá­ve­reč­ný rok 2018 (106 ob­ža­lo­va­ných),

e) poč­ty od­sú­de­ných osôb v sle­do­va­nom ob­do­bí na­rást­li ob­dob­ne ako pri poč­toch ob­ža­lo­va­ných, v ro­ku 2010 (161 od­sú­de­ných) k sú­čas­né­mu sta­vu v ro­ku 2018 (93 od­sú­de­ných).

Čo sa tý­ka vý­sled­kov po­lí­cie mož­no uviesť, že na jed­nak Úrad bo­ja pro­ti ko­rup­cií(do 2011) či nás­tup­ca NA­KA, Ná­rod­ná proti­ko­rup­čná jed­not­ka[12] spra­co­vá­va­la v „hoj­ných“ ro­koch 2011-2016 re­la­tív­ne sta­bil­ný po­čet tres­tných ve­cí, ho­ci zlom nas­tal prá­ve v ro­ku 2012 a od toh­to ob­do­bia sa po­čet tres­tných ve­cí pre­jed­ná­va­ných na špe­cia­li­zo­va­nom út­va­re pos­tup­ne zmen­šo­val (2011 – 533[13],  2012 – 848[14], 2013 – 576[15], 2014 - 681[16], 2015 - 574[17], 2016 - 547[18]).

Zá­ve­rom

Ak pri­pus­tí­me po­čet stí­ha­ných osôb na út­va­roch PZ z ro­ku 2018 tj. 160 stí­ha­ných osôb  pre ko­rup­čnú tres­tnú čin­nosť a po­rov­ná­me ich v da­nom ro­ku s poč­tom stí­ha­ných osôb pod­ľa územ­no-správ­ne­ho čle­ne­nia, mož­no kon­šta­to­vať, že štát je schop­ný stí­hať ko­rup­čné tres­tné či­ny v poč­toch ako v ok­re­soch Pol­tár (152 stí­ha­ných)  či Me­dzi­la­bor­ce (157 stí­ha­ných osôb)[19] kto­ré sú mi­mo­cho­dom štá­tom uz­na­né za jed­ny z „naj­me­nej roz­vi­nu­tých ok­re­sov[20] v SR pri­čom uve­de­né ok­re­sy ne­ma­jú vlas­tné ok­res­né ria­di­teľ­stvá PZ ale spa­da­jú pod OR PZ Lu­če­nec a OR PZ Hu­men­né.

Na jed­nej stra­ne je pot­reb­né pri­hliad­nuť na sku­toč­nosť, že ko­rup­čné tres­tné či­ny sú po­va­žo­va­né z hľa­dis­ka do­ka­zo­va­nia za ná­roč­né resp. extrém­ne ná­roč­né. Práv­na teória po­va­žu­je za sig­ni­fi­kant­ný, vy­so­ko la­tent­ný cha­rak­ter pá­chania tres­tnej čin­nos­ti, kde sú zväč­ša „sved­ko­via“ tej­to čin­nos­ti za­in­te­re­so­va­ní resp. sú sa­mi pá­cha­te­lia so zá­uj­mom o uta­je­nie tres­tnej čin­nos­ti. Ďalej mož­no po­va­žo­vať za prob­le­ma­tic­ké preu­ka­zo­va­nie: „kr­ko­lom­ných skut­ko­vých pod­stát“ ko­rup­čných tres­tných či­noch v úpl­nos­ti a dos­ta­toč­nej dô­kaz­nej kva­li­te a pod. Uve­de­né pre­káž­ky vied­li  k zria­de­niu špe­cia­li­zo­va­né­ho út­va­ru v rám­ci PZ, kto­rý má ako pred­nost­ný or­gán pl­niť úlo­hy na úse­ku bo­ja pro­ti ko­rup­cií. Na dru­hej stra­ne je však pot­reb­né uviesť, že časť ko­rup­čných tres­tných či­nov sú pre­či­ny (§ 328 ods.1, § 332 ods. 1, ods. 2, § 333 ods. 1, ods. 2, § 334 ods. 1, § 336, § 336a, § 336b ods. 1, ods. 2), kto­ré sú pri inej tres­tnej čin­nos­ti rie­še­né na út­va­roch ob­vod­ných od­de­le­ní resp. na iných út­va­roch. Z dos­tup­ných úda­jov nie je zjav­né v koľ­kých prí­pa­doch prís­luš­né or­gá­ny rie­ši­li ko­rup­čnú tres­tnú čin­nosť ako zlo­či­ny a v koľ­kých prí­pa­doch bo­la tres­tná čin­nosť v re­ži­me pre­či­nov. Lep­ší ob­raz nám ne­pos­ky­tu­jú ani preh­ľa­dy so­ciál­nej vzor­ky pá­cha­te­ľov z ro­ku 2016, či úlom­ky me­dia­li­zo­va­ných prí­pa­dov[21] po ro­ku 2016. Autor dá­va do po­zor­nos­ti sku­toč­nosť, že v prí­pa­doch, keď pro­ku­rá­tor ob­ža­lo­val kon­krét­ne oso­by, sú­dy v zá­sa­de „ne­ma­li prob­lém“ sto­tož­niť sa s ob­ža­lo­bou a pá­cha­te­ľov od­su­dzo­va­li. To naz­na­ču­je, že príp­rav­né ko­na­nie bo­lo spra­co­va­né na po­ža­do­va­nej kva­li­ta­tív­nej úrov­ni, a ko­rup­čnú tres­tnú čin­nosť mož­no v pod­mien­kach SR efek­tív­ne stí­hať. Ur­či­te zlú pa­chuť k to­mu­to zhod­no­te­niu dot­vá­ra so­ciál­ne vzor­ka pá­cha­te­ľov (dô­chod­co­via, SZČO, za­mes­tnan­ci) pri kto­rých ne­mož­no pred­pok­la­dať „vy­so­kú mie­ru so­fis­ti­ká­cie pá­chania mi­mo­riad­ne zá­važ­nej tres­tnej čin­nos­ti“.

Za za­mys­le­nie sto­jí, či reál­ne doš­lo k zvý­še­niu efek­ti­vi­ty stí­ha­nia da­né­ho dru­hu tres­tnej čin­nos­ti no­vo­zria­de­ný­mi út­var­mi v ro­ku 2012. Na zá­kla­de uve­de­ných úda­jov je na mies­te pred­lo­žiť si otáz­ku, či sú­čas­ný stav, resp. sys­tém bo­ja pro­ti ko­rup­cií dos­ta­toč­ne od­rá­ža pot­re­by resp. ná­ro­ky na po­tie­ra­nie toh­to dru­hu tres­tnej čin­nos­ti. Po­sú­de­nie autor pre­ne­chá či­ta­te­ľo­vi.

 

 [1] Ilus­trač­ný do­sah in­špek­čnej služ­by § 329 – 2013: 8 ve­cí, 2017: 4 ve­ci; § 333 – 2017:1 vec; § 336 – 2013: 2 ve­ci. Bliž­šie viď „Sprá­va o tres­tnej čin­nos­ti prís­luš­ní­kov PZ za ob­do­bie ro­ka 2013“; „Sprá­va o tres­tnej čin­nos­ti prís­luš­ní­kov PZ za ob­do­bie ro­ka 2017

[2]Prak­tic­ký preh­ľad via­ce­rých pries­ku­mov viď: https://tran­spa­ren­cy.sk/sk/vy­stu­py/pries­ku­my/#ba­ro­me­ter­ko­rup­cie

[3]Bliž­šie viď „Spe­cial Ba­ro­me­ter 470, re­port corrup­tion, Oc­to­ber 2017“ viď: fi­le:///C:/Users/sr­ho­lec1304599/Downloads/ebs_470_en%20(1).pdf  s. 39

[4]Viď ofi­ciál­na strán­ka https://www.minv.sk/?NA­KA

[5]Ak vy­chá­dza­me z pred­pok­la­du, že tres­tné je jed­nak dá­va­nie ako aj pri­jí­ma­nie úp­lat­ku, ma­lo by sa jed­nať o mi­ni­mál­ne dvoj­ná­sob­né poč­ty.

[6]Úda­je po­chá­dza­jú, zo šta­tis­tic­kých ro­če­niek o čin­nos­ti pro­ku­ra­tú­ry SR za pred­met­né ro­ky; po­lož­ka „Preh­ľad o spô­so­boch ukon­če­nia tres­tné­ho stí­ha­nia osôb pod­ľa pa­rag­ra­fov zá­ko­na č. 300/2005 Z.z. účin­né­ho od 01.01.2006“ ka­te­gó­ria Ukon­če­né tres­tné stí­ha­nie zná­mych osôb

[7]Úda­je po­chá­dza­jú, zo šta­tis­tic­kých ro­če­niek o čin­nos­ti pro­ku­ra­tú­ry SR za pred­met­né ro­ky; po­lož­ka „Preh­ľad o oso­bách od­sú­de­ných pre tres­tné či­ny pod­ľa zá­ko­na č. 300/2005 Z.z. účin­né­ho od 01.01.2006  ka­te­gó­ria Sú­de­ných osôb

[8]Úda­je po­chá­dza­jú, zo šta­tis­tic­kých ro­če­niek o čin­nos­ti pro­ku­ra­tú­ry SR za pred­met­né ro­ky; po­lož­ka „Preh­ľad o oso­bách od­sú­de­ných pre tres­tné či­ny pod­ľa zá­ko­na č. 300/2005 Z.z. účin­né­ho od 01.01.2006  ka­te­gó­ria Od­sú­de­ných osôb

[11]Tam­tiež s. 30

[14]Tam­tiež

[18]https://www.minv.sk/swift_da­ta/sour­ce/po­li­cia/na­ka_opr/opr/inf_o_cin­nos­ti_na­ka/In­for­ma­cia%20o%20cin­nos­ti%20NA­KA%20P%20PZ%20za%20rok%202016%20pub­lic.pdf stra­na 26, autor po­do­tý­ka, že NPJ pre­jed­ná­va ok­rem ko­rup­čných tres­tných či­nov aj ďal­šie tres­tné či­ny ako § 261 – 263, § 237, § 241 – 243 či § 266 TZ

[19]Oba úda­je po­chá­dza­jú z „18. Zá­klad­ná šta­tis­ti­ka kri­mi­na­li­ty za ob­do­bie ( bý­va­lý vý­stup KSM1) spra­co­vá­va­ný v úrov­ni re­pub­li­ka, kra­je, ok­re­sy pod­ľa územ­no - správ­ne­ho čle­ne­nia“ - šta­tis­tic­ké vy­ka­zo­va­nie PZ


 

Diskusia

 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia