Monitoring literatúry

Procesná použiteľnosť dôkazov v trestnom konaní a jej medze
monitoring literatúry
 
Stručný prehľad odborných publikácií vydaných v roku 2018, ktoré stoja za pozornosť
monitoring literatúry vydanej v roku 2018
 
Elektronické dôkazy v trestnom konaní
monitoring literatúry
 
Výber dôležitých rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva z pohľadu Najvyššieho súdu
monitoring literatúry o časopisoch zaoberajúcich sa aktuálnymi rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva
 
Trestná zodpovednosť právnických osôb - vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb
komentovaný monitoring literatúry
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia