Rozhodnutia

Usmernenie Generálnej prokuratúry SR - spáchanie trestného činu počas núdzového stavu
aktuálne usmernenie generálnej prokuratúry, ktoré sa zaoberá znakom kvalifikovanej skutkovej podstaty niektorých trestných činov spočívajúcej v spáchaní trestného činu za krízovej situácie
 
Tempel proti Českej republike - k odlišnému posudzovaniu vierohodnosti kľúčového svedka
rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva sa zaoberá rozdielnym posudzovaním vierohodnosti kľúčového svedka obžaloby zo strany súdu prvého stupňa a odvolacieho súdu
 
Najvyšší súd SR o kajúcnikoch a iných právnych problémoch
výňatok z aktuálneho rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktoré zaujme najmä ohľadne témy kajúcnikov
 
K nemožnosti určovania výšky škody v trestnom konaní podľa daňových pomôcok, či k neprípustnej pomoci súdu prokurátorovi
aktuálna judikatúra Najvyššieho súdu ČR schválená na zasadnutí trestnoprávneho kolégia dňa 16.09.2020
 
Mlčanie ako dôkaz viny
Európsky súd pre ľudské práva k trestnému činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti vo veci Zschuschen proti Belgicku
 
 
 

Najčítanejšie články

Zákonnosť dôkazov a procesu dokazovania trestných činov s drogovým prvkom (z pohľadu obhajoby)

 cie­ľom člán­ku bo­lo pou­ká­zať na ma­név­ro­va­cí pries­tor ob­ha­jo­by pri vý­ko­ne ob­ha­jo­by osôb ob­vi­ne­ných z tres­tných či­nov naj­mä s dro­go­vým pr­vkom.

 
Daňové trestné činy - niektoré aplikačné problémy

 vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 09.05.2013 v Om­še­ní

 
Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene

 Autor: JUDr. Pe­ter Šam­ko, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du v Pe­zin­ku

vý­ťah z pred­náš­ky us­ku­toč­ne­nej dňa 03.05.2011 - 04.05.2011 v Om­še­ní

 
   
 
Mapa stránky   |   O nás   |   Kontakt Powered by Cyclone3 XUL CMS of Comsultia